آگم ڪيو اچن...

Fahirist

Sur Kalyan

Dastan Pehreon
Bait - 1

Awal'e, Allah'u, Aleem'u, Aala, Aalam'a jo DhaNi,
Qadir'u panhinji qudrat'a seen, Qaim'u aah'e Qadeem'u,
Waali, waahid'u wahdahu, raaziq'u rabb'u raheem'u,
Sou saraah'e sacho dhaNi, chai hamd'u hakeem'u,
kary paaN'a kareem'u, joRoon joR'a jahan'a ji.

Bait - 2

Wahadahu La Shareek’a Lahoo, jaan tho chaeen eean,
Taan manJ’u Muhammad kaar’Ni, nirtoon manjhaan neenhun,
Taan toon wanJiyo kee’an, nayeen sir biyan khe.

Bait - 3

Wahadahu La Shareek’a Lahoo, jaDahin chayo jann’e
Tann’e manJiyo Muhammad kaarNi, heejaah saaN’u he’ain,
TaDahin manjhaan tann’e, awataD’e kon’a oliyo.

Bait - 4

Wahadahu La Shareek’a Lahoo, jann uto seen eemaan’a,
Taan manJ’u Muhammad kaar’Ni, qalb’a saaN’u lesaan’a,
Oo’e faeq’a men farman’a, awtaR’e kahen na Auliya.

Bait - 5

AwtaRe kahen na Auliya, sutaDe waya saalim’a,
Heka’ee hek thiya, Ahad’a sain aalem’a,
Bey baha baalem’a, AaGy kaya aGaheen.

Bait - 6

AaGy kaya aGaheen, nisoro ee noor’u,
La khoufun allahim wa la hum yahzanoon, sachan’e konhy soor’u,
Mola kayo mamoor’u, ang’u azal’a men unn’a jo.

Bait - 7

Wahadahu jy wadhiya, kaya Illallah’a adh’a
Sy dhaR’a pasy sadh’a, kahen abhaGi’a na theay.

Bait - 8

Wahadahu jy wadhiya, Illal’llah adh’a kaya,
Muhammad Rasool chai, musalman thiya,
Ashiq’a Abdul Lateef chaye, enhee’a pah’e piya
Telaahan dhaNi dhu’a, jelaahan eiya wahadat’a gaDji.

Bait - 9

Wahadahu jy wadhiya, Illallah’a seen oreen’e,
Henyoon haqeeqat’a gaDiyo, tareeqat toreen’e,
Maarifat’a ji maath’e seen Desandur’u Doreen’e
Sukh’a na sutaa kaDahen, wehi na wooReen’e
Kulahioon koreen, ashique Abdul Lateef chaye.

Bait - 10

Wahadahu La Shareek’a Lahoo, Budh’ee na BoRa,
Kee to kaneen na su’aa, jay ghutt’a andar ghoRa,
GaReenden GoRha, jit’e shahid’a theenda’ee samuhaan.

Bait - 11

Wahadahu La Shareek’a Lahoo, ee’u wiha’ej’u vee’u,
Khateen jy harayen, handh’u tuhinjo hee’u,
ParNan chawandai pee’u, bhare jaam’u jannat’a jo.

Bait - 12

Wahadahu La Shareek’a Lahoo, ee’u hekRaee’a haqq’a
Biyaee’a khe Bakh’u, jann’e widho sy wirsiya.

Bait - 13

Sirr’u dhoondhiyan, dhaRr’a na lahaan, shaRr’a dhoondhiyaan, sirr’u naah’e,
Hath’a karayoon aanGuriyoon, wiya kapji kaanhen,
Wahadat’a jy wihaa’en, jy eiya sy wadhiya.

Bait - 14

Wahdataan kasirat’a thee, kasirat’a wahdat’a kul
Haq’u haqeeqi hekRo, Boli Bee ma bhul
Hoo hulacho hull’u, billah’e sando saJarNen.

Bait - 15

Toon cha'u Allah'u hekRo, vai Bee wisaar'e,
Tan'a men tand'u tanwar'e, sada supeerian ji.

Bait - 16

Toon cha'u Allah hekRo, Bee vai qisary chhaD'e
Taan toon he'yain seen gaD'e, saJarNu saah'a pasaah'a men.

Bait - 17

Toon cha'u Allah'u hekRo, Bee warij'e ma vai
Sikh'ej'e toon saai, jeka muki saJanRain.

Bait - 18

ParNhen jall’u jalalahu ParNhen jaan’e jamal’u
ParNhen soorat piree’an ji, ParNhen husun’u kamal’u
ParNhen pir’u mureed’u theay, ParNhenparN’a khayal’u,
Sabh’u sabhoee haal’u, manjha’ee maloom’u theay.

Bait - 19

PaN’ehen pasy paN’a khe, Pan’ehen ee Mehboob,
PaN’ehen khalqy khoob’u, paN’ehen talib’u tan’e jo.

Bait - 20

So He’u, so Hoo, so ajal’u, so Allah’u,
So pireen, so pasah’u, so veri, so waharoo.

Bait - 21

Ashiq’u chau ma un’a khy, ma ki chau mashooq,
Khaliq’u chau ma kham’a toon, na ki chau makhlooq
Salij’e tanheen sulook’u, jo naqisaan ninGiyo.

Bait - 22

PaRado so saD’u, war’u vaee’a jo jy laheen
Hua aGaheen gaD’u, Budhan’a men Ba thiya.

Bait - 23

Aik qasar, dar’a lakh’a, koReen kanras GiRkhiyoon,
JeDahun karyan parakh, teDahun Sahab’u samhoon.

Bait - 24

KoReen kayaoon tuhinjoon, likhan’e lakh’a hazar
Jee’u sabh kahin jee’a seen, darsan dharo dhar
Priyam'e tuhinja paar, kahiRa chai kahiRa chuwaan.

Vaayi

Sabhka piriyaan koon poojay neenhun nernen gunu galih voo
Ja chitayam chit’a mein, sa tho sajan bujhe, neenhun nernen gunu galih voo
Laat ja Lateef ji, sad tuhinjo suje, neenhun nernen gunu galih voo!

Dastan Beon
Bait - 1

Aghee aghaa’ee, Ranj’u Piryaan khy rasiyo,
Chakhiyum changa’ee, soraanghee soori’a taan.

Bait - 2

Andha Oondha weJ’a! khal’a kuJaDeya kha’een?
Asaan Dukhi Deel men, toon piyareen peJ’a,
Soori Janeen seJ’a, maraN’u tan’e mushahido.

Bait - 3

Soori’a saD’u thiyo, ka halandi jeDiyoon?
WanJan’u tan’e piyo, neeh’u Genan’e ji.

Bait - 4

Soori saD’u kary, ubhi aashiqan’e khy,
Jy athai sadh’a sikaN’a men, to ka’o m’a per’u pary,
Sissi dhar’a dhary, puchhej, poe pereeta’No.

Bait - 5

Soori aah sengaar’u, aGaheen aashiqan’e jo,
MuRa’Nu motaN’u mehNo, thia nizare nirwar,
Kusa’Na jo qarar’u, asul’u aashiqan’e khy.

Bait - 6

Soori sengary, asul’e aashiqan’e khy,
LuDiya keen’a Lateef’u cha’e, thiya nezy nezary,
Kothi’o kinary, AaNyo, chaRhy unn’e khy.

Bait - 7

Soori’a jy sa’u waar’a, DehaRiyo chang’e chaRheen,
Jim’a werchi chhaDeen, sikaN’a ji pachaar’a,
Pirt’e na paseen paar’a, neehun jiyaaeen ninGio.

Bait - 8

Soori’a mathy sairN’a, kahRe lekhy sanera?
Jela’h laGa nerN’a, ta sooriyai sej’a thi.

Bait - 9

Soori’a chaRahN’u, seJ’a pasaN’u, ee’u kam’u aashiqan’e,
Pahoon keen’a pasan’e, sa’oo halan’e saamuha.

Bait - 10

Pahreen katee paa’e, pucchj poe preetaNo,
Dukh’a priyaan jo Dail’a men, waJat’a jee’a waJa’e,
Seekhun’e maah’u pacha’e, jy nalo GeeR’u’e neehan jo.

Bait - 11

Katee’a konhy Doh’u, Gan’u wadhendaR’a hath’a men,
Pas’o par’e ajeeb’a ji, lacheo wanJi loh’u,
Aashiqan’e andoh’u, sada mashooqan’e jo.

Bait - 12

Katee tikhee ma the’ay, mar’u muniya’ee ho’e,
Maan’a warman’e to’e, moon priyaan ja hath’Ra.

Bait - 13

Katee ja qareeb’a ji, sa haD’a cheery chamm’u,
Aashiqan’e pahejo anG’u, lillah’e kareN’e wadheo.

Bait - 14

Jy to sikaN’u sikh’o, ta kaatee’a paye ma kenjh’u,
Supeeriyan jy soor’a jo, maRhun Dijy na manjh’u,
Andar’e ee’u ahanj’u, saandhuN’u sukhaoon kary.

Bait - 15

Jaan wadheen taan weh’u, na ta wathe’o waat’a waa’on toon,
Hee’u taneen jo Deh’u, katee Janeen hath’a men.

Bait - 16

Katee jan’e Garee, maan laoon laGo tan’e seen,
Muhabbat’a jy medaan’a men, wanJaan per’a bhare,
Adee’a sir’u dharee, maan’a kuhanhoon supereen.

Bait - 17

AGiyaan aDan’e wat’e, poyan’e sir’a sanbhaiya,
Kaat’e ta poe qabool’a men, macchuN’u bhayeen ghatt’e,
Matha muhayan’e ja, piya na Diseen patt’e,
KalaRaki hatt’e, kussaN’a jo kop’u wahe.

Bait - 18

Jy athai sikk’a surk’a ji, ta waoon kalaRan’e kaatee,
Lahy rakh’u Lateef’u chaye, matho watt’e maatee,
Tik’a De’ee pik’a pee’u toon, ghot’a manjhaan ghatee,
Jo warenh’a wehaatee so sir’a watt’e saro sahango.

Bait - 19

Jy athai sadh’a surk’a ji, ta waoon kalaRan’e hatt’e,
Lahy rakh’u Lateef’u chaye, matho matee’a watt’e,
Sir’u De’ee ma satt’e, piyaj ky piyaliyoon.

Bait - 20

Jy athai sadh’a surk’a ji, ta waoon kalaRakee koo’e,
Mahesar’a jy madh ji, hut’e haDaheen hoo’e,
Jaan ramz’a parooRiyam roo’e, taan sir’a wat’e surky saGuNe.

Bait - 21

Jy athai sadh’a surk’a ji, ta waoon kalaRakee Gar’e
WadheN’u, cheerN’u, chichiriN’u, pahat’e uniyen ji par’e,
Jy watee puwee’e war’e, ta sahangi aah’e Sayyed chaye.

Bait - 22

Sir'a watt'e saro sahango, watheen chho na wari,
Qadr kaif'a kalal'a ji, khabar'a ee'a khari
surki jann'e sari, tan'e joon bathan'e paas buthiyoon.

Bait - 23

bathan'e hethaan baah'e, machhurNu aaG'e ujhayein,
Rup kanda raah'e, kunwar'a kalaRien aya.

Bait - 24

NaRy nah’e kakoh, keen, mulh mahingo mandh’u,
Sanbahij Sayyed chaye, kataB’a kareN’u kandh’u,
Hee’u taneen jo handh’u matan’e paas’e maran’e jy.

Bait - 25

Ma kar’e sadh’a sar’e ji, jy toon tar’een tooh’u,
Peety jahen pasy theay, manjhaan, raGun’e rooh’u,
Katy chakh’u kakooh’u, lahy sir’u Lateef’u chaye.

Bait - 26

SadhRiya sarry joon, kuh’u pacharoon kann’e,
Juh’u kaat’a kalaRen’e kadhe’aa, ta mote’o poe wanJann’e,
Pekoon sy piyan’e, sirr’a Janeen ja satt men.

Bait - 27

Sirr’u juda, dhaR’a dhaar’a, doG’a Janeen ja deG men,
Sy maruken pachaar’a, hakiya jann’e jy hath’a men.

Bait - 28

DeGyeen doG’a kaRhan’e, jitt’e kaRyeen kaRko na lahy,
Tety tabeeban’e, chaak’a chikanda chhaDi’aa.

Bait - 29

Aashiq’a zahr’u piyak’a, weh’u pas’eo, wehsan ghaNo,
KaDe ain Qatel’a ja, hamesha heraak’a,
LaGiyan laoon Lateef’u chaye, fanna ke’aa feraq’a,
ToNy chikan’e chaak’a, ta be aah’a na salen’e aam’a khe.

Bait - 30

Asul’e aashiq’a panhenjy, sissi na sandheen’e,
Lahiyo sir’u Lateef’u chaye, saah’u salaRi’o Diyan’e,
Kula’oon kateen’e, puchhan’e poe preetaNo.

Bait - 31

Asul’e aashiq’a jo, sir’u na sandheN’u kamm’u,
Sau sisen’aan aGaro, sando dosaan damm’u,
Hee’u haDo ain chamm’u, pikk’a priyaan ji’a na paRe.

Bait - 32

KoRiyeen ubha ketra, waDheo sir'a sanJein'e,
Jy pahut'e na paiyee, saJarNeen, ta wadhiyal tha wareen.

Bait - 33

Sissi sy ghuran’e, jy watendaR’a wich’a men,
Oo’e kee Bi’o puchhan’e, sarro jann’e sanbahiyo.

Bait - 34

Jy mathy watt’e miRan’e, ta sabhkahen men sadh’a theay,
Sir’a Diny satt’a juDy, ta aashiq’a ee’a achan’en
Ladha ty labhan’e, mulleh mahenga supareen.

Bait - 35

Mulh mahango qataro, sikaN’u shahadat’a,
Asaan ebaadat, nazaru naaz’u piryan’e jo.

Vaayi

Eshq'a tusaDy main aajiz'e keti, wo meDy miyaan.
Dard'a ranjhan dy ghayal keti.
Hik'u jeean suhnRna, Beji be parwahi,
WeJ'a tabeeb'a main puchandi thaki.

Vaayi

Ranjha wo men teDaRee aahiyan
Mahi wo men teDaRee aahiyan
O ee aandi Banhee wo main teDy wasty rahiyaan
Ree wo main pai woo mainoo naal'e wisaar naheen
Cheetak'u wo mainoo kook'a kehen surNwaya tenoon

Dastan Teon
Bait - 1

Uthyari uthi wi’aa, manjhaa moon aazar’a,
Habib’a ee haNi we’aa, peeRa ji pachaar’a,
Tabeeban tawaar’a, haD’e na warNy harN’e moon.

Bait - 2

HaD’e na warNy harN’e moon, weJan’e ji wisaal’a,
Hin’a muhinjy haal’a, habib’u e hadi the’o.

Bait - 3

Habib’u e hadi the’o, rehnuma rahat’a
PeeRa niyaeen parN’a sain, laye De’ee lat’a,
Supeeriyan sehat’a, Deniyam’e, manjha Dukhandy.

Bait - 4

Oar’e Dukhando oo theye, hadi jehen habib’u,
Tir’u tafawat’u na kare, tehen khy ko tabib’u,
Rahnuma raqeeb’u, saathar’e sehat’a supreen.

Bait - 5

Saathar’e sehat’a supreen, aahy na aazar’u,
Majlis’a wer’a mitho theay, kotheendy qahaar’u,
Khanjar’u tehen khoob’u harNy, jehen sain theay yaar’u,
Saheb’u rabb’u sattar’u, sojhy raGoon saah’a jiyoon.

Bait - 6

RaGoon thiyoon tabab’u, waJaN’e wail’a sabhkahenm’e,
LuchharN’u kuccharN’u na the’o, janib’u ree’a jabab’u,
Soi sandheedum supareen, kiyas’e jehen kabab’u,
Soi ain’u azab’u, soi rahat’a rooh ji.

Bait - 7

Soi raah’a radd’e kary, soi rahanuma’o,
Watu ezz mann tasha’o, watu zill’u mann tasha’o.

Bait - 8

Par men puchhiyaaoon, eshq’a jy asbab’a khy,
Daroon hin’a dard’a jo, Dadho Dasiyaoon,
Aakhir’u wal asr’a jo, eeham utaaon,
Tehaan poe aaoon, sekaan thee salam’a khy.

Bait - 9

Sikeen kuh’u salam’a khy, kareen kuh’u na salam’u?
Be’aa darr’a tann’e haram’u, ee’u darr’u Janeen dekh’eo.

Bait - 10

Mithaya mitho gharNo, kaRo naah’e kalam’u,
Sukoot’u ee salam’u, priyaan sandy paar’a jo.

Bait - 11

Priyaan sandy paar’a ji, miRa’ee mitha’ee,
Kanhy kaRa’ee, chakheen jy chait’u kary.

Bait - 12

JarNy Bujhy jann’e, toseen soor’a sanJ’a ki,
Toon keean sandyoon tann’e, par’a seen pacharoon kareen.

Bait - 13

To Janeen ji taat’e, tann’e purNu’u aahy tuhinjy,
Fazkuruni azkurukum, ee’a parooRij baat’e,
Hath’e katee waat’e, puchharN’u par’e piriyan’e jy.

Bait - 14

Habeeban’e hekaar’a, manjhaa mahar saD’u ke’o,
So moon sabh Jamaar’a, aorarN’u uho e the’o.

Bait - 15

PaBohy hekaar’a, moonhan puchh’eo saJarNen,
Alast’u Be Rabbekum chayaoon jehen waar’a,
Sandy sawr kenaar, tann’e taDhankoon na lahy.

Bait - 16

PaBoheyo pucchan’e, kithy hath’u habib’a jo?
Nezy hethaan neehan jy, pasy marN’u na kann’e,
Aashiq’a ajal’a samuhan oonchi GaaT’e achan’e
KussarN’u qurb’u jann’e, maraN’u tann’e mushahido.

Bait - 17

Kothy kuhy supreen, kothy kuharN’a saarN’u,
Nezy hethaan neehan jy, pasy kar’e m’a paarN’u,
Jull’u wenJa’ay JaarN’u, aashiq’a ajal’a samhum.

Bait - 18

KotharN’u qareeban jo, ain’u taRerN’u aahy,
Ee’a ulti GalhRee, sikk’a warandi saah’e,
Aasar’a haD’e m’a laah’e, chhinarN’u GandherN’u unn’e jo.

Bait - 19

Kuhyy so kar'a lahy, kothy so kuhy
So'ee moon muhy, so'ee rahat'a rooh'a ji.

Bait - 20

Kuhen taan kar’a lahan’e, kar’a lahen’e taan kuhen’e,
Se’ee maa’e muhann’e, se’ee rahat’a rooh’a ji.

Bait - 21

Kuhy so kar’a lahy, kothy so qareeb’u,
Eha aadat’a sikh’eo, har zamaan’u habib’u,
Tichhy so tabib’u, soi rahat’a rooh’a ji.

Bait - 22

Kuhan’e ain kotheen’e, ee’a par sandy saJrNain,
Soori’a chaRhieo supreen, Danbh’a DeeharNee Diyan’e,
Wetha wireh wateen’e, aa’u wadhooRea wehaa’e toon.

Vaayi

Mainoon mahi esha'u ranjhan'a da
Ratiyaan dard'u Denhaan darmandi, lokaan khabar'a na kaai,
Daroon hin'a dard'a jo, aaheen toon elaahi,
Moonkhy marz'a mareo, saheb hath'e saghaai.

Vaayi

Ajab'u nain'a tery, saras'u nain'a tere,
Jall'a wich kanwal'u kanwal'u wich madu'aa,
Joon chand koon badal'u ghery,
ChrNu bhurNu saiJ'a wichawaan, aao pee'a ghar'e mere.

misc
Bait - 1

JoRy joR’a jahan’a ji, jaDahin joRiyaeen,
Khawand khas’u khalqy, Muhammad mukaa’een,
Kalmo tahen kareem ty, chitto chayaeen,
Ana moula ka wa ant’a mehboobi ee’a utaa’een,
Dekhi Denaaeen, Bai saratoon Sayyad chaye.

Bait - 3

Jody joD’a jahan’a ji, parN’u kayaeen par’ewar’u
Hami, Hadi, Hashmi, Sardarain sardar’u,
Soonhy Sahaban’e sath’a men, manjh’e masjid’e marNiyadar’u
Char’aee chanGa choudhar’u, hua hekandha, habib’a seen.

Bait - 4

Wahadahu La Shareek’a Lahoo, chaee chuwando aa’o,
Farz’a, wajib’a, sunnatoon, teneyoon tarak’u m’a maa’e
Tobanhan sandee tasbeeh, paDa’haN’a saaN’u puJaye,
Nanga pahenjy nafs’s khe, ka saeen raah’a soonha’e
Ta sandee dozakh’a baah’e, to aoDiyaee n’a achy.

Vaayi

Theendo tann’a tabib’u, Daroon mahenjy dard’a jo.
Buki Deendum Bajh’a ji, achy shal’a ajeeb’u, Daroon mahenjy dard’a jo.
Pireen achy ke’o, sando Ghour’u Ghareeb’u, Daroon mahenjy dard’a jo.
Dukhando sabhoi Door’e ke’o, manjhoon tann’e tabib’u, Daroon mahenjy dard’a jo.
Adiyoon Abdul Lateef chaye, hatiq aahy habib, Daroon mahenjy dard’a jo.

Vaayi

Mandh’u peeandy moon, sajan sahi sunjato.
Pee piyalo eshq jo, sabhuki samjhiyoon; sajan sahi sunjato.
Piriyaan sandy paar ji, andar aag athoon; sajan sahi sunjato.
Jeea’rn nahy jag’a men, deenhan miRyoee Doon, sajan sahi sunjato.
Ala! Abdullatif Chae, aanheen toon hi toon, sajan sahi sunjato.

Sur Jaman

Dastan Pehreon
Bait - 1

Toon habeebu, toon tabeebu, toon dard jee dava
Jaanib munhinje jee mein, aazaar ja anwa
Saahib de shifa, miyaan mareezan khe.

Bait - 2

Toon habeeb’u, toon tabeeb’u, toon dard jo daaroon,
Dawa aaheen dil’e khe, tuhinjiyoon tanwaroon,
Kariyaan thi karoon, Buki Bean’aan na theay.

Bait - 3

Toon habib'u, toon tabob'u, toon daroon khy dardan'e,
Toon Diyeen toon lahiyeen, Datar'a khe Dukhandan'e,
TaDahin phakiyoon faraq'u kann'e, jaDaheen amur'u, kariyeen unn'a khe.

Bait - 4

Toon habib'u toon tabib'u, tooheen DaThan'e Dab'u,
Toon Diyeen, toon lahiyeen, toonheen hadee rabb'u,
Aahem'e ee'u ajab'u, jeean ware'o weJ'a weharyeen.

Bait - 5

Jaan ki kare tabeeb’u, daroon hin’a dard’a ja,
HarNiyo sy habib’u, ukhoDiyo adh’a kary.

Bait - 6

HarN’u habib’a hath’u kharNi, thaikh’a m’a, thoro laa’e,
Priyam'e tuhinjy ghaa’e, maraan ta maan’u lahaan.

Bait - 7

HarN’u habib’a hath’a kharNi, dil’e men teri daanhan,
Kahaan ta kook’a theay, sabur aaon na sahaan,
Kahen khy eain na chawaan, ta moon khy mareo saJarNain.

Bait - 8

HarN’u habib’a hath’a kharNi, Bangaan lahi BarN’u,
MaGaheen moon mehun theay, jholi wijhaan parN’u,
Inn’a par’e saarN’u, maan’a muqabilo moon theay.

Bait - 9

Jity habib’a harNan, bhary naauk’a neenhan ji,
Tity tabiban, wanJy wiJa wisree.

Bait - 10

HarNy jy habib’u, muhabati maya kary,
Puchhan keen’a tabib’u, hoond’a ghawan’e seen ee ghariyaan.

Bait - 11

Chory chang’u Bang’u lahee, habiban hanyos’e,
Bujhaan BarN’u laGos’e, kanareo kar’u kharNi.

Bait - 12

Kanareaa kurNkan’e, jannee loh’u linGan’e men,
Muhabbat jy medan’a men, pea laal’a luchhan’e,
ParNheen Badhan’e patiyoon, parNheen chike’a kann’e,
Wattaan waDhoRiyan, rahee achjy rateRee.

Bait - 13

Rahee achjy rat’Dee, tann’e waDhooRiyun’e waTaa'a,
Jann’e khy soor’u saree’a men, ghat’a manjhaan ra ghaa’a,
Lekaye lokaa'a, parNheen Badhan paTiyoon.

Bait - 14

ParNheen Badhan’e patiyoon, parNaheen dhak’a dhuan’e,
WeJan’e wirchi chhade’aa, aJJ ki kalah maran’e,
Kahin khy keen’a chawan’e, ta dard’u asaan jy dil’e men.

Bait - 15

WaDhoRki’a manaheen’a, aJJ parN’e kanjho kanjh’a,
Jy parN’e paiyan’e sanjh’a, ta hoo piniyoon hoo paTiyoon.

Bait - 16

WaDhoRki’a manaheen’a, aJJ parN’e kehaRi daahan,
WeJJ’a waraaye Banhan’a, chory chaak’a nehare’aa.

Bait - 17

Wechara wadhoD’a, sada shakir’a soor’a saen,
TarNeen’e mathy touD’a, aury kann’e na aasero.

Bait - 18

WaDhoiyan’e vaai, sada aahy soor’a ji,
Jeka athan’e mann’a men, salan’e na saa’ee,
AuRak’a ehaa’ee, Goleo Dissan’e GalihRee.

Bait - 19

Saghan’e sudh’e na soor’a ji, ta ghayal’a keean ghareen’e,
Piyal paaso patt’a taan, waDhooRia na wareen’e,
Parr men pachan’e pireean khy, haye hanjoon haareen’e,
SaJarN’u jy saareen’e, tann’e royo wihami raatRee.

Bait - 20

Saghan’e sudh’e na soor’a ji, tha rurKan’e ranjoori,
Piya aaheen patt’a men, mathen mamoori,
LaGiyan laoon lateef’u chaye, sada jee’a soori,
Pirt jann’e poori, tann royo wihamy ratRee.

Bait - 21

Ranjooriyan’e rurNek’a, sada aahy soor’a ji,
Kahin jahin Dukh’a Dasae’aa, lathiyan’e keen’a juRik’a,
Enn’a bhalaree’a bhurNek’a, nai’ee hekar’a huzoori ke’aa.

Bait - 22

Ayal’e unn’e na wisahaan, hanjoon jy haareen’en,
AarNeo aab’u akhiyun’e maan, Deh’a khy Dekhareen’e,
SaJarN’u jy saareen’e, syn a ruwan na chuwan’e ki.

Vaayi

Wirsiya weJ'a wechara, bhuliya weJ'a wechara,
Dil men dard'u piryan'e jo, mann'a men marz'u piryan jo.
Uthiyo weJa ma weho, wanjo Drabh kharNi,
Buki Denda Bajh'a ji, Aya soor'a dharNi, aya jee'a jiyara.

Bait - 23

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Tann’a tabeeb’a na toon, sudh’e na laheen soor’a ji,
SaanDh’e pahenja DabhRa, khaD’a kharNi men bhoon,
Kaan’a ghirjy moon, hayati hotan’e ree’a.

Bait - 2

WeJan’e sein vaii’a, piya kiri na kayaoon,
Jy pand’e pariyaoon, ta sigha’ee saghaa thiya.

Bait - 3

WeJan’e sein vaii’a piya, kiri kann’e na parN’a,
Agha enn’a uhJaarN’a, passo soor’a sijhaya.

Bait - 4

Agha e saghaa thiya, jy wetha watt’e weJan’e,
Tarsee tabeeban’e, chaiThy hoond’a chanGa keya.

Bait - 5

Aahy gharNoo aghan’e jo, tars’u tabeeban’e,
Keo wass'u weJan'e, taan kiri'a ree kee na theay.

Bait - 6

Tars’u tabeeabn jo, jaDan’e keyo na jaat'e,
Jo WeJan’e jy waat’e, daroo’aa tanhen door’e thea.

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Mokhi chokhi na theay, asul oochhi zat
Watiyoon De’ee waat, matara jahin mariya.

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Vaayi

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Dastan Athoon
Bait - 1

Vaayi

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Dastan Naaun
Vaayi

Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Dastan Dahoon
Bait - 1

Har har haraee, vanjanu dar dostan je
Paade daanhun pireen je, ujj ma awaiee
AlhaR thee aachh ma toon, vaataaRun vaiee
Lainda’e Lateef chaee, sooraan sarahaiee
Gujho Gaalhaye, part vatijee paan mein!

Bait - 1

Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

na shamil thyal
Vaayi

Yaar saJan’a jy firaq’a,
Dar’e dosan’e je ka’een jo hoonda, moon jeha mushtaaq’a,
Jaathy kaathy mahabooban’e jee, aahe husan’a jee haak’a,
Surmo sahee kar’e akhiyun’e jo, khaas’u pariyaan jee khaak’a,
Abdul Lateef chaye, pireen asaan jo hameshah husanaak’u,

Vaayi

Dos’u pehee dar’e aayo, thio milan jo saa’yo
Deenhan puJanoon aane asaan khe, maula muhib’u milaeyo
Viyo vichhoRo, thiyo melaapo, Wahid’a va’o varaeyo
hoo jinhen jo Das’u DoraaDo, oDo aJ’u so aayo
Abdul Latif chaee achee ajeeban’e, paan fazul’u faramaeyo

Sur Khanbhat

Dastan Pehreon
Bait - 1

KharNi nairNa khumaar'a maan, jaDaheen naaz'a keaaon nazar,
Sooraj'a shakhoon jhakeoon, koomarNo qamar,
Tara katiyoon taaeb'u thea, dekheendy dilbar,
Jhako theo jouhar, janee'a jy jamal'a saan.

Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Vaayi

Vaayi

Waheli wa’oon ma wehami, rah’u rat, raaeendiyas piree’an khe.
Shama theendiyas shab’a men, en’a khushi’a khan khami, rah’u rat, raaeendiyas piree’an khe.
Baboo’an sandi baah’e jean, Baraan shal ujhaami, rah’u rat, raaeendiyas piree’an khe.
Paret ja peetam’a ji sa keen’a purooRy aami, rah’u rat, raaeendiyas piree’an khe.
Moon khe moon piriyun jo, aahy dard’u dawami, rah’u rat, raaeendiyas piree’an khe.
Ahiyan yaar’u Sayad jo ka na rahy ka khami, rah’u rat, raaeendiyas piree’an khe.
Hoo jo La’oon Lateef chaye, moon khy aah’e mudami, rah’u rat, raaeendiyas piree’an khe.
Roshan thiyan runJjan men, jy hu’aan la’oon enheen laami, rah’u rat, raaeendiyas piree’an khe.
Kari sa qiyam’a sa’een, Hoat jahin jo hami, rah’u rat, raaeendiyas piree’an khe.
Ayam tahen lok seen, jeseen man chawan’e suwami, rah’u rat, raaeendiyas piree’an khe.

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Bait - 38

Bait - 39

Bait - 40

Bait - 41

Bait - 42

Bait - 43

Bait - 44

Bait - 45

Bait - 46

Bait - 47

Bait - 48

Bait - 49

Bait - 50

Bait - 51

Bait - 52

Bait - 53

Bait - 54

Bait - 55

Bait - 56

Bait - 57

Bait - 58

Bait - 59

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bhala ee aaheen’e, pireen bhla’ee’a paahinji
Sabajha sir’e charhyo Dorapo na Deen’e,
Maan De madyoon theen’e, saJaRn’a saJayin’e men.

Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

Sur Sur Rag

Dastan Pehreon
Bait - 1

Maan’a puchhn’eai supreen, chitaan laah’e’ ma char’u,
Aneen ja amur’a, khaRn’u ta khali theain.

Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 4

Maan’a puchhn’eai supreen, Chitt’a men rakhej’e chet
SiRh dhu’aare Saaf’u kar, sabu’Na san supeet’u,
SamoonDri sucheet’u, thee/u ta pahucheen paar khe.

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Vaayi

Kodeeyeen bhaal’a kreem’a ja, Kar’e sahseen shukrana.
Faazakuroonee azukurakhum’u, kahiyo Quraana,
Vaashakhuroo va lee vala takhufuroon, kadhu toon kufaraana,
Hamad’u chaej’u Hakeem khe, jor haRnee jaana,
Tusee to sain tohu kare, mann aago Ehasaana,
Jafa De’ee jee’a khe, thee’u fikr manjh fana,
Ta to Dekhaare to dhaRnee, baatin ja baana,
Je tasleem sain tahaqeeq’u hua, se keean amaana?
jaaGia je jabbaar’a laee, se’ee samaana,
Sabh’u sanavaare supareen, koval to kana,
ChanGee cheej’u chaah sain, madah ee mana,
Mataan, mard visaareeyeen, saahib jee sana,
Dosat’u rakhee dil mein, paRh’u laalan’a lisaana,
Kadh’u toon dagha dil maan, Banhap sen, Baanha
Saahib vaRne sach’a sain, thee’u daanahu, deevaana
Taib’u thiyo takiRa, josha, juwaana,
Ta Laheen toon Lateef’u khaan, amun’u eemaana.

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Vaayi

Vaayi

Moon men toon moujood, aaoon asoonheen aahiyan,
ManRhun jy motanR’a jo, Saeen hath’e sajood,
AkhRiyoon akhRiyun khe, sikyo kann sujood,
Jelah’a rasiyaa bood’s khe, telaah’a thiya nabood
Enhan dar’e sy’ee aghya, jan’e winJayo wajood.

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

Sur Samoondi

Dastan Pehreon
Bait - 1

PaGah’a pasy ghar’e, Ayal’e samoonDiyan jy
Wijhi Jee’u janjaar, jim’e wanJa’ee oharee.

Bait - 1

Bait - 2

PaGah’a pasy pach’u, Ayal’e samoonDiyan jy
Mann’a men Bare mach’u, jim’e wanJa’ee oharee.

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Vaayi

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Vaayi

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Vaayi

Aayal kareyan keean, munhinjo neenhun apalio nah rahe,
Wiyo waRnjaaro Ohary , moon khe chaaRhe chee’an, munhinjo neenhun apalio nah rahe.
Samunadiyen je sanG’a khe, ruaan raato Deenhun, munhinjo neenhun apalio nah rahe.
UDohee jeean Dukh’Da, chaRihya chotee s’an, munhinjo neenhun apalio nah rahe.
Goondar mathaan JindaRee variya valeyun jean, munhinjo neenhun apalio nah rahe.
Madar’e paye munadeyoon, vanJaan haadee see’an, munhinjo neenhun apalio nah rahe.

Vaayi

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Dithi Diyari, samoonDriyun siRah’a sanbahiya,
Wijhiyo war’u wanjh’a khy, roye warNajari,
Mareenda’ee maree, pireh’a soor’a piriyan’e ja.

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

Sur Suhni

Dastan Pehreon
Bait - 1

Wah’u tikh’a, wahuR’a tikh’a, jit’e neenhun tikh’a nirali,
Jan’e khe eshq ameeq jo, khilwat’a khiyali,
War’yeen sy wali, hen’aRo Janeen hath kiyo.

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

WaRnan wetha kaang’a, wicheen thee wela kare
GhiRee ghaRo hath’e kare, suRnee saanjhee’a Bang
Se’ee dhoondhe saang’a, jite saahaR’u supireen.

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Bait - 38

Bait - 39

Bait - 40

Bait - 41

Bait - 42

Bait - 43

Bait - 44

Bait - 45

Vaayi

KahDe manjh hisab’a, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
Goli! bhaJ’u gunah khan, konhe sool sawab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
Na ki sawat men, na ki manjh’e sawab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
Khudiyai khoob thi’ain, layeen jy lu’aab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
Paleet e pak thi’ay, junbyo manjh jinab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
So na kahen shaye men, jeki manjh turab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
Hoo’e jy jarkiya jar’a ty, sy taan sabh hubab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
Hadi’a seen hun’a par De, riRheen sa’rn’u rikab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la! La!
Chanbo wijhi chor khe, Aa’oun chhRr uqab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
Deed’u winJaye ma dost jo, hali manjh hijab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
Kasrat aahy qurb’a men, edghan’a men airab’a, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
Fana wijhi fam’a men, kariRn’u thee’u, kabab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
De tahoora ta’ne khe, jy sikan laye sharab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!
Muthi kiya marz’a men, java sabh jawab, Hu’arn muhinjo hoat ri, la!

Vaayi

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Vaayi

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Vaayi

Dastan Athoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Vaayi

Vaayi

Dastan Naaun
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Dastan Dahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

Sur Sarang

Dastan Pehreon
Bait - 1

LaGah’a pas’u Lateef’u chaye, aagmiyo aahy,
UTho meenhun waDaphuRo, kaDho DharNa kahy,
Chhan’a chhaDy patt’e pa’o, samar’a sanbahy,
Weho ma lahy, aasero Allah’a maan.

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Vaayi

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

MoTee manDarNan’e ji wari kiyaaeen waar’a,
WiJoon wasarN’a ayoon, chouDas’e ain choudhar’a,
Ke uThyoon wanJi Istanbol men, ke marNeyo maghrab’a paar’a,
Ke chamkan cheen’a te, ke samarkandiyan’e saar’a,
Ke rami wayoon room’a ty, ke kabul’e ke kandhaar’a,
Ke dilli ain dakhan’e, ke guRan’e mathy girnaar’a,
Kanni jumbhi jesalmir taan, Dina bekaneer bukaar’a,
Kann achi umerkot ja wasaya walhaar’a,
Kinne bhuJ’u bhiJaeyo, kann dhatt’a ty dhaar’a,
Ke laRieyoon Lahore ty, ke halan’e mathy halar’a,
Ke puriyoon pnajab’a Dy, kinn’e chikal’a ty chamkaar’a,
Sa’eyam sadaaeen kareen, sindhuRiee’a men sukaar’a,
Dost’a toon dildaar’a, aallam’u sabh’u abad’e kareen.

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

Sur kedaro

Dastan Pehreon
Bait - 1

DiTho muharram'u maah'u, th'eo sanko shahzadan'e,
JaRny hek'u Allah'u, parNa warNandiyoon jo kare.

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Vaayi

na shamil thyal

Sur aabrri

Dastan Pehreon
Bait - 1

Awal'e aakhir'e aah'e, halarNa'u muhinjo hot'a Dy,
Porheo sando porheyaten, waali keem'a winJa'ye,
So moon thoro laah'e, jeeary milaan jat'a khy.

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Vaayi

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Vaayi

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Vaayi

Vaayi

Dastan Athoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur maazoor

Dastan Pehreon
Bait - 1

Halandy hoat'a punhooan Dy, khuhijan'a ky khoTiyoon,
PaharN'a tanni paT'u theo, jy laye lalarN'a lothiyoon,
Sabh saheliyoon sikk'a khy, chunjhiyoon ain choTiyoon,
BanbharN'e thee BoTiyoon, ta khiyana'ee kech'a ja.

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Maree jee'u ta marNeain, janib'a jo jamal'u,
Thiyain hoond'a halal'u, jy pand'e ehaee pariyain,

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Vaayi

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Vaayi

Dastan Athoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Vaayi

Vaayi

Dastan Naaun
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Vaayi

na shamil thyal

sur desi

Dastan Pehreon
Bait - 1

MuThiyas’e jhall’e mahaar’a, kuThiyas’e kaah’e ma karaho,
Moon nimaarNi’a jy nijhury, bhero kar’e bhataar’a,
Saajan’a tuhaan dhaar’a, DiThum’e Deenhun qiyaam’a jo.

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Dastan Athoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Vaayi

Dastan Naaun
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Vaayi

Dastan Dahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Vaayi

Dastan Yaarhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Vaayi

Dastan Baarhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Vaayi

Dastan Terhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Vaayi

Dastan Chaudhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

na shamil thyal

sur kohiyari

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 8

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Vaayi

na shamil thyal

sur hussaini

Dastan Pehreon
Bait - 1

LaD’u ma laDa’oo theo, hali kar’e himath’a,
SiJ’u samhoon muhan meain, kah’a main kij’e kath’a,
Superiyaan jy sath’a, GaRhy siJ’e Galih miDeen.

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Vaayi

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Vaayi

Dastan Athoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Vaayi

Dastan Naaun
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Vaayi

Dastan Dahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Vaayi

Dastan Yaarhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Vaayi

Dastan Baarhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Bait - 38

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur sorath

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur barao sindhi

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Vaayi

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Vaayi

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur raano

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 1

Sham’au Bareendy shabb’a, pireh’a baakhoon khoRiyoon,
Mott’u maraan thee maindhra, rarNa kararN’e rabb’a,
Tuhinji’a taat’e talab’a, kaang’a uDayam’e kaak’e ja.

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Vaayi

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Vaayi

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Vaayi

Dastan Athoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Vaayi

Bait - 21

Dastan Naaun
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Vaayi

na shamil thyal

sur khaahorri

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur raamkali

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Bait - 38

Bait - 39

Bait - 40

Bait - 41

Bait - 42

Bait - 43

Bait - 44

Bait - 45

Bait - 46

Vaayi

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 25

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Vaayi

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Dastan Athoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Vaayi

Dastan Naaun
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Dastan Dahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Vaayi

Dastan Yaarhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Vaayi

Dastan Baarhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Adam'u kal'a Allah'a ji, aahy Jaleel'a sandi jaye;
Kaabo uho ee aah'e, pooJeo koh na pooJiain.

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Dastan Terhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Vaayi

na shamil thyal

sur poorab

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Bait - 37

Bait - 39

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur bilawal

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Vaayi

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Vaayi

na shamil thyal

sur laela

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 32

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Bait - 38

Bait - 39

Bait - 40

Bait - 41

Bait - 42

Bait - 43

Bait - 44

Bait - 45

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Vaayi

na shamil thyal

sur dahar

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Vaayi

Dastan Athoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur jaajkaani

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Bait - 38

Bait - 39

Bait - 40

Bait - 41

Bait - 42

Bait - 43

Bait - 44

Bait - 45

Bait - 46

Bait - 47

Bait - 48

Bait - 49

Bait - 50

Bait - 51

Bait - 52

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur kaapaiti

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Bait - 38

Bait - 39

Bait - 40

Bait - 41

Bait - 42

Bait - 43

Vaayi

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur ripp

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Vaayi

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur aasaa

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 30

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Vaayi

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Bait - 38

Bait - 39

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Aaoon aseen jan'e, hamesha hoondo,
Tanni khe bhoonDo, laGo aah'e Lateef'u chae.

Bait - 19

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Vaayi

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur ghaatoo

Dastan Pehreon
Bait - 1

Ghanghirya ghan JaRn MooRhi matt’e maha’eien
Wiya gaDji weer men, piya muhen mehraRn
AGiyan poyan Taan’a, wiya wecharan’e wisri.

Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Vaayi

Vaayi

Jekus’e jhalya machh, ghatoo ghar na aeya,
Kahy wanjo nakhu’aa karyo bury ty bachh.
Kathy sandyun kundhyoon, Kathy sandyun’e rachh.
Kunn’a kaRko Dadho, athawa aGiyan achh’a.
Adyoon Abdul Lateef Chaye, sabh laghanda chhachh’a.

sur sheenh kedaro

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Vaayi

na shamil thyal

sur maarui

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Vaayi

Dastan Chauthon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 18

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Vaayi

Dastan Panjoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Vaayi

Dastan Chhahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Vaayi

Dastan Satoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 17

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Vaayi

Dastan Athoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Vaayi

Dastan Naaun
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Vaayi

Dastan Dahoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Vaayi

Dastan Yaarhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Vaayi

Vaayi

Dastan Baarhoon
Bait - 1

Bait - 1

Bait - 2

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Vaayi

Dastan Terhoon
Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Vaayi

Dastan Chaudhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Vaayi

Dastan Pandhroon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Vaayi

Dastan Sorhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Vaayi

Dastan Satrhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Vaayi

Vaayi

Dastan Arirhoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Vaayi

Dastan Uneehoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Vaayi

Dastan Weehun
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Vaayi

Dastan Ekihoon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur kaamodd

Dastan Pehreon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Vaayi

Vaayi

na shamil thyal

sur kaarayal

Dastan Pehreon
Bait - 1

Wahdahu vaee, chaRhandy chayaoon,
So luR’u langhe’aaon, jit’e paarakh’a pakhiyaan.

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Vaayi

Dastan Beon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Bait - 27

Bait - 28

Bait - 29

Bait - 30

Bait - 31

Bait - 32

Bait - 33

Bait - 34

Bait - 35

Bait - 36

Bait - 37

Bait - 38

Bait - 39

Bait - 40

Bait - 41

Vaayi

Vaayi

Vaayi

Dastan Teon
Bait - 1

Bait - 2

Bait - 3

Bait - 4

Bait - 5

Bait - 6

Bait - 7

Bait - 8

Bait - 9

Bait - 10

Bait - 11

Bait - 12

Bait - 13

Bait - 14

Bait - 15

Bait - 16

Bait - 17

Bait - 18

Bait - 19

Bait - 20

Bait - 21

Bait - 22

Bait - 23

Bait - 24

Bait - 25

Bait - 26

Vaayi

na shamil thyal