آگم ڪيو اچن...

سرود سسئي

بيت - 1

وَڊِيْ ٿِيْ وَايٌ ڪَرٖيْ ڪُٽَلِ ڪُوْڪَارٖيْ﮶
ھُنَ پَنَّ پَاھِجَا سَارِئَا ھُوْءَ ھَنجٌ ھَڎَنِ لَىءِ ھَارٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 2

جَان سَامَانِيَ سَسُئِيْ توٖيْسُ وِرَنجُوْ ڪَرِ﮶
لَائٖيْ لُنکُّہ لَطِيْفُ چٖيْ ٿِيُ بٖيْکَارِيَانِيْ بَرِ﮶
تَوٖيْدِہْ پَوٖيْ وَرِ اَکِئَا ھُوْتُ حُضُوْرَ ۾﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 3

ڪُوْ جُوْ وَڊِيَ وَڊُّ جِنْ وِرَ وَڊِئَاءٍ وَڊَّس﮼﮶
ڏُکُہ ڏُکِيَکيْ ڎَڊُ جَنِ ڎِٽِيْ سٖيْ ڎُکِئَا ٿِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 4

ڎُکِيَ سَندِيٌ ڎُنْکرٍ وَنَ ٽِنَ وَايٌ ڪَنِ﮶
وَٽَا وٖيْئِيْ جَنِ وَڊِيَ سٖيْ وَاڊُورِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 5

وَڊِيَ سٖيْ وَاڊُرِئَا رَتُ نَڎِٽُوْ جَنِ﮶
مَوْتُ قَبُوْلِئُوْ تَنِ، ڎِٽُوْ جَنِ ڎُکِيَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 6

ھٖيْڪَلِيائِيْ ھٖيْـلَ پُوْرِيْدِيَسِ پُنُوْہَ ڎٖيْ﮶
آَڎاَ لَڪَ لَطِيْفُ چٖيْ سُوْرِيٌ سُڃَنِ سٖيْـلَ﮶
تَڪَرَ ٻٖيْـلِيَنِ ٻٖيْـلَ جٖيْ سُوْرَ پِرْيَانجَا سَانُ مُنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 7

ھٖيْڪَلِيَائٖيْ ھَانِ پُوْرِيْدِيَسِ پُنُوْہَ ڎٖيْ﮶
لٖيْرَنِس﮼ لَطِيْفُ چٖيْ پُنْدِيَسِ پَندِّ پَرِيَانِ﮶
رُلـِيْ ڇُلِےْ ڇَپَرٍ ڪِهْپَرِ لَاھِيَان ڪَانِ﮶
ڪَدِيَسِ ڪُوْھِيَارَلَس﮼ رُچِيْ رُوْحَ رِھَانِ﮶
آَھِيَان کَنٌ اَڃَانِ سُوْرَ پِرِيَانجَا سَانُ مُنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 8

ڎُھْلَا مُنْ ڎِيْهَ ٿِئَا پٖيْيُمِ ڃَامَ ڃَيٌ﮶
ڪَدٖيْ پَنْڌُ پَهَارَ ۾ ٿِئَرِمُ رُوْحُ رَيٌ﮶
لُڇِئُوْ ٿِئَا لَطِيْفُ چٖيْ ڪَارَنِ دُوْسِتَ دَيٌ﮶
ڀَائِيَا لَڪَ لَيٌ جٖےْ سُوْرَ پِرْيَانجَا سَانُ مُنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 9

بَنڀُوْرَجَنِ سُکَنِ مُنْـکٖيْ سَاٿَا کَارِئُوْ﮶
ھَانٍ سَانُ ڎُکَنِّ تَاڪٍ ڎُنْکَرَ ڎُوْرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 10

وَرُ لَڪَنِ جِيْ لُوْڎَ کُوْرِئَا سُکَہ بَنْڀُوْرَ جَا﮶
جٖيْ تُنْ اَمَنِ آَڇِيٍ سٖيْ مُنْ ڪَمِ نَہ اَچَنِ ڪُوْڎَ﮶
ھِي﮼ مُھْجٖيْ ھُوْڎَ ٻَڌِيْ ٻَارُوْچَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 11

ھِيَ کِيسِيْ ھِيُ کَسُ ھِيُ پَھَنُ ھِيُ پٖيْچِرُوْ﮶
لٖيْرَنِجُوْ لَطِيْفُ چٖيْے ڎُنْکَرِ آَھٖيْ ڎَسُ﮶
وٖيْچَارِيَ وَڎُوْ ڪِئُوْ وٖيْدَنِ پُٽِيَان وَسُ﮶
جَکَم﮼ رَھِيَسِ جَسُ سَکَرِ ٿِيْ سَرْدَارَ جٖيْے﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 12

دُوْسِتُ ڎِٽَاءٍ دِلِس﮼ وِرْچِيْے تَانَوِھٖي﮶
لَاچِئُوْ لَڪُّ لَطِيْفُ چٖيْے پَهْرَنِ مَنجِ پِھْي﮶
سَندٖيْ نِيْهَ نِھٖيْ ڪِيْے سَرِفِرازَ سَسُئِے﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 13

جٖيْ سُوْرَنِ سِجَائِيْ تُوْءِ چٖيْلِ ٻَڌِئُوْ چُوْٽِي﮼ چَرٖيْ﮶
لَڌَاءٍ لَطِيْفُ چٖيْ لَالَنُ لِيْـلَائِيْ﮶
سَنکَہ پُنُوْھَجٖيْ سَسُئِيْ مٖيْرِيْ مِلَائِيْ﮶
ٻَاڀَنِ ٻَاڎَائِيْ ھَبِئَا وَارِئُوْ ھُوْتَـکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 14

جٖيْ رَائِيْ ڪِيْ رَنجُّوْرَ ٽَڪَرَ تُوْءِ ٽَاڪِئُوْ چَرٖےْ﮶
لَاچِئُوْ لَڪُ لَطِيْفُ چٖيْ ھَلِيْ ڎَاہَ حُضُوْرَ﮶
رَھِيَا سَڀِ رِنڃُنِمٍ سَسُئِيَ جَا سَالُوْرَ﮶
سَاڃَنُ مٖيْرِئُسِ سُوْرَ سُکَہ نَمِيْرِئُسِ سُپُرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 15

ڎٖيْکَارِئُسِ ڎُکَنِ کُنْدَرَ کَسُ پِرْيَنِجُوْ﮶
سُنْھَائِيْ سُوْرَنِ ڪِيْ ھٖيْڪَاندِيْ ھُوْتَسٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 16

ڪَنٍ ڪَنٍ مَارُوْءٍ کُنْدَرُ وَڎِيْ وَٿُ﮶
ٻَڌِيْ کُوْڎِ کَرَٿُ سَاٽُوْ ڪِجٖيْ سُوْرَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 17

ڎُکِيْ ڎِکَہ وِسَارِ سٖيْڃَ ڤِٽِےْ ڪَرِ سَسُئِےْ﮶
پَٽِي﮼ پٖيْرُ نِھَارِ تَہ آَرِيَانِيْ اُتَالَه﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 18

ڎُکِيْ ڎُکُہ مَٿٖيْ ڪَرٖيْ وَاءُ ڇَپَرِ پٖيْھِيْ﮶
کَڎِبَئِى ڎٖيْھِيْ سُوْڌِيٌ ڎِنْدَءِ خَبَرٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 19

جُٽَ پِٽٖيْ پِهُ جَنکِّہ ھَارٖيْ پُڇُ مَهُوْتَـکٖيْ﮶
سُوْرَ سُٻٖيْـلِيْ سَسُئِےْ لَڪُ تَهٍ س﮼ لَنکِہ﮶
سُپٖيْرِيَانجٖيْ سَنکِہ مُنڌَ مٖيْرَائُوْ تُوْ ٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 20

ڪَرِڪُوْ وَاڪُوْ وَسُ وِہُ مَمُنڌَ بَنڀُوْرَ ۾﮶
چَرِيْ ڎَاڊٍ ڎُنْکَر﮼ پٖيْرُ پِرْيانجُوْ پَسُ﮶
ڎُوْرَنَ مَنجَا ڎَسُ پُنْدُءِ ھُوْتُ پُنُوھَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 21

وَنڃَنُ ڪِجٖيْ وَسُ سٖيْرَنِ ڪَارَنِ سَسُئِےْ﮶
جِمَ وِرْچِيْ ڇَڎِي﮼ سَندُوْ کُنکَنِ کَسُ﮶
ڎُوْٿِيْ ڎِيْدَا ڎآسُ تُوْکٖيْ ٻَارُوْچَنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 22

عُمِرْ سَڀَ عِشْقَس﮼ پُنُوْہ جٖيْ پُڇَنِ﮶
رٖيْسَ رِيْزَالِيٌ تَنِس﮼ ڪُڃَارٖيْکٖيْ ڪَنِ﮶
مَارَکِہ جٖيْ مَرَنِ وَڎَا طَالِعَ تَنِجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 23

وَڎُوْ طَالِعُ تُوْ جِنْ لَـکِيَ پٖيْرَ پُنُوْھَجٖيْ﮶
سَسُئِيْ اِنَ سُتُوْنَـکٖيْ رُوْيُوْ رُوْيُوْ رُوْ﮶
وٖيْھِٽِيْ ھِتِ مَهُوْ ھَل﮼ تَہ تَهُوْتُ لَه﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 24

وٖيْٽِنِ ڪُوْنَ وَرَاڪُوْ سُتِيَنِ ڪُوْنِهْ سَنکُہ﮶
ھُوْتُ ھَلَندِنِ کَٽِئُوْ اَنکُّنِ چَارٖيْ اَنکُّہ﮶
بَاسٖيْ ڀَئِيْ ڀَنکُّہ رِرِيْ ڃَامَ رَسِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 25

ٿَڪِيَائِيْ ٿَرُ ٿٖيلِ ڇَرُ ڇُڪِيَائِيْ چُوْٽِي﮼﮶
ھَلَدٖيْ ھُوْتَ پُنُوْھَڎِيْ ڀَئَىْ مِرَ ئِيْ ڀٖيْلِ﮶
اُٿِيْ رَائُوْ رٖيْلِ وٖيْٽِيَنِ تَا وَارِيْ وَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 26

ٿُوْرَ وٖيْرَم﮼ ٿِيُ وَڃَنُ وٖيْرَمَ نَہ سَھٖيْ﮶
ڎٖيْئِيْ مَرِجِہ ڎُنکَر﮼ جَتَنِ ڪَارَنِ جِيُّ﮶
ھَڎِ نَهُوْدُوْ ھِيُ سَاھُ پِرْيَان تَا صَدَقُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 27

مُنڌَ مَمَنَهِ وٖيْهُ اُڀِيْ اُوْسِرُ اُسَم﮼﮶
تُوْ سٖيْئِيْ سٖيْنَ ڪِئَا ڎُوْرِ جَنٍ جُوْ ڎٖيْهُ﮶
پَارٖيْ پَارٖيْ پٖيْهُ پُڇُ وَتَندِيْ پِرْيَـکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 28

تَان تَان ڪَرَهَلُ ڪَاہِ جَان جَان آَهٖيْ سُوْجَرُوْ﮶
مَتَان ٿِيٖيْ اُنڌَاہِ پٖيْرُ نَلَه﮼ پِرْيَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 29

پُچِئُوْءِ تَان پُوْرِ نَاتَ پُڇَنُ هُوْءِ نَپِرْيَـکٖيْ﮶
ڎُوْرَنَ وَارِيٌ ڎُوْرِ هَڎِ نَہ آَهِيْنِ هُوْتَـکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 30

جَان جِي﮼ تَان جَلُ ڪَانِهْ جَاءِ جَلَنَ رٖيْ﮶
ٿَڌِيَ تَتِيَ هَلُ ڪَانِهْ وٖيْـلَ وِهَنَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 31

ڀَايَانِيْ ٿِيْ ڀُوْرِ پُٽِيَ ڪٖيْچِيَنِ ڪَڪِرَا﮶
لَاچٖيْ لَڪُّ لَطِيْفُ چٖيْ اُٿِيْ ڎُنْکَرُ ڎُوْرِ﮶
رَائُوْ مِرُوْئِيْ رَتَس﮼ ڪَارَنِ ڪَاندَ ڪَڪُوْرِ﮶
جَتُ وَنڃٖيْ ٿُوْ جُوْرِ اُپُرْ تَہ اُوْڎِيْ ٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 32

دُکَائيْدِيْ دُوْهَرَا مُنڌَ سٖيْرَانٍ وَنڃُّہ﮶
پَرِيَانُوْنِ مَڀَنڃُّہ سَاٿُ چَرَندُوْ لَڪِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 33

جَفَا وَارِيَنِ جَسُّ جَسُ جَفَارِيَ نَٿِيٖي﮶
سُتِنِ سَاٿُ وِڃَائِيُوْ کُوْلِيْ ڇَڎِ مَ مَکَسُ﮶
لٖيْرَنِجُوْ لَطِيْفُ چٖيْ ڎُنْکَرِ آَهٖيْ ڎَسُ﮶
پُنُوْہُ وَنڃِيْ پَسُّ سِرَ ڀَرِ هَلِيْ سَسُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 34

اُوْلَاڪَنِ اَچِيْ مَعْذُوْرِ کٖيْ مَارُوْ ڪِئُوْ﮶
وِسَارٖيْـجِ مَوَرَ کٖيْ مَنجَا ڪُرِ ڪَچِيْ﮶
لَاکَاپَا لَنکِّہ تُنْ سٖيْرَنِ ڎُوْہُ سَچِيْ﮶
سُپَڪَ ٿِيْ سُوْرَنِس﮼ پَهْچَدِيَ پَچِيْ﮶
مَنجَا رَاہَ رَچِيْ ٿِيْدِيَ لَالَ لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 35

هُوْةُ نَہ چُنِيَ پُوْتُ ڤَارٖيْ جُوْ ڤِٽُوْ ڪَرِيَان﮶
هَارٖيْ جُوْ بَلُوْچُ ڎَاڊٖيْ ڪَهِ ڎُکَہ مِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 36

ڎُکِيْ ٿِيْ ڎَڌُوْرَ لَهَسِےْ لَئَى پُنُوْهَجٖيْ﮶
ڎٖيْئِيْ آَکِہ اَتُوْرَ سَڀَ نَکَانِيْ سَسُئِےْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 37

اَنڃَان ٿِيْ جِي﮼ سَڃَنُ سَارِئُوْ نَمَر﮼﮶
لَـکئِى ڪُوْنَ هِي﮼ ڪُوْ کُنُ ٻَارُوْچَنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 38

جُوْڀَنُ جَانِپَ لَاءِ نٖيئِيْ وِجُ نِڪُوْجَم﮼﮶
رُوْئِيْ رُوْپُ وِڃَاءِ پَسَنَ ڪَارَنِ پِرْيَجٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 39

مَرُ مَٿَا ڎٖيْئِيْ پُنُوْہَ ڪَارَنِ پَٻَم﮼﮶
تَسَرِتِيٌ سَڀٖيْئِيْ وَاکَارٖيْنِئِيْ وٖيْٽيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 40

کُهِجُہ مَ اُچَان کِيْهَ کَرِدَ پَسُ کُنکَّنِ جِيْ﮶
ڎُکِيْ مَنجَا ڎٖيْهَ نِڪَرُ نَاہِ ڪُلٖيْ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 41

اَکٖيْ پُوْءِ مَرَان مَرُ مَرَان مَارَکَم﮼﮶
مَٿٖيْ پُوْءِ پِرْيَان خُوْنُ مُهْجُوْ جٖيْڎِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 42

ڪَٽَارُوْ ءٍ ڪُوْسُ اَنکَّنِ آَرِيَ ڃَامَ جٖيْ﮶
دِيَتَ آَهٖيْ دُوْسُ مَارَکَم﮼ مُيُنِجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

خُوْبِيْ مَنجِہ خِفَتَ اِيْ دُوْسِتَ دِقَتَ آَهٖيْ عَبْدِاللَّطِيْفَ کٖيْ﮶
مَدْحَ مُنْهَا نَٿِيٖيْ سَندَرِيْ سُوْرَ صِفَتَ﮶
حُزْنُ هُوْتَ پُنُوْهَجُوْ رُکِيَائِيْ رَاحَتَ﮶
هِجٖيْ ڪَرِيَان هٖيْجَس﮼ مُطَالِعَ مَحَبَّتَ﮶
پِرْيَانجٖيْ پِسْتَانَجُوْ فَاقُوْ ئِيْ فَرْحَتَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 43

ٻَرِيْ تَہ ٻٖيْـلِيْ کَنَان سَاٿِيْ پُڇٖيْ سُکُہ﮶
رِفَاقَتَ رِنڃُنِم﮼ ڎُنْکَرِ ڎنکر ڪَرٖيْ ڎُکُہ﮶
آَرِيَ جُوْ اَهُکُہ رَهْنَمَا رَاہَ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 44

جِنْ جِنْ جَلٖيْ جَکُہ تِنْ تِنْ مُنْ تَاڪِيْدُ ٿِيٖيْ﮶
کَهْلُوْ ٿُوْ کَاليٌ ڪَرٖيْ وِرْسِئُوْ ڀُنٖيْ وَکُہ﮶
آَرِيَانِيْ اُوْرَکُہ بَنڀُوْرَا ٻَاهَرِ ٿِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 45

ڎِسِيْ ڎُنْکَرَ ڎَارَ جِمَ هَلَنَ م﮼ هِيْنِيْ ٿِي﮼﮶
مَجَازِيَانِيٌ مُوْٽِيٌ سُنِيْ پَنڌَ پَچَارَ﮶
پُوْئِيْ پَائِجِہ پَرْيَ لَئِى حَقِيْقَتَ جَا هَارَ﮶
سِکِيْ لَهَدَءِ سَارَ آَرِيْجَا عَنَاتُ چٖيْ﮶

بيت - 46

پَسِيْ ڎُنْکَرَ ڎَاہَ جِمَ هَلَنَم﮼ هِيْنِيْ وَہ﮼﮶
لَاچٖيْ لَڪُّ لَطِيْفُ چٖيْ پُٽِيَ ڪٖيْچِيَنِ ڪَاہِ﮶
پُڇِيْ پُوْرِجِ سَسُئِےْ بَلُوْچَانِيْ بَاہِ﮶
اِنَ وَرَائِتٖيْ وَرَجِيْ آَسَرَ هَڎِ مَلَاہِ﮶
جُوْ اَکِيَنُوْ اُوْڎُوْ آَہِ سُوْ پِرٍ پَرَاہٌ مَچَهُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 47

مَتَان ڪَا مُنڌَ ڎٖيْ پَاٰهِيْ پَسِيْ پَٻُ﮶
اَکِئَا ڪَئُى مَڪَٻُ اِيُ قَالِيْ آَڎُوْ ڪٖيچَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 48

وَرَ وَرَاڪَا وِچَم﮼ لَکٍہ آَڎَا لَڪَ﮶
هٖيْ جٖيْ آَڎاَ حَقَّ سٖيْ ڪَندَا ڪُوْہُ ڪَندِيِنکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 49

مُنڌَ نَہ مَنجَا تَنِ پَسِيْ لَڪُّ لُڎَنجٖيْ﮶
جَان پَرِ کَاهُوْرِيَنِ سَا پَرِ سِکيْ سَسُئِےْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 50

ڇِپٌ ڇَپَرَ کَٽَ پَهْنَ پَٿِرَانِيْ ڀَائِيَا﮶
جِتٖيْ رَهَان رَاتَرِيْ مِرُوْ مُنْ مَائِٽَّ﮶
سٖيْرَنجِيَ سَهَٽَّ ڎُنکَرُ مُنْ ڎُئِلِيْ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 51

وَاڪِئُوْ وَاڪِئُوْ وِکَہ پَاٻُوْهِيُوْ پٖيْرُ کَنٖيْ﮶
ڎُکُہ تَنٍ کٖيْ ڎِکَہ حُبَ جَنٍ کٖيْ هُوْتَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 52

پَسِيْ سٖيْ سَرَهِيْ ٿِيْ جٖيْ مَيَنِ لَنکِئَا مَسَّ﮶
تِٿُ تَنِکٖيْ نَاهِڪُوْ لَڪَ مِرَئِيْ لَسَ﮶
حُبُّ جَهٍ کٖيْ هُوْتَجُوْ وِندُرُ تَهٍ کٖيْ وَسَ﮶
سَندِيَ چَانکَنِ چَسَ پٖيْرَ ٽَرَدَءِ پَٻَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 53

دَوْڪَ دَهْلِئَا جِتِ کَوْرَا هَلَنِ نَکَسَم﮼﮶
چَئُى سَالَئِى نَچَلِنَا تَنْکِہ نِهَارٖيْ تِتِ﮶
سُوْڌِيْ نِيْ سَيِّدُ چٖيْ پَاچَارَنِ پِرْتِ﮶
اِنَ اَرانٖکيْ پَنڌَ جِيْ ڪَا نٖيْشَنِ پُوْءِ نِرْتِ﮶
سَسُئِےْ وَڎٖيْ سَتِ جَان اٖيْھِيَ پَرِ پَنڌَ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 54

مَرْدَ جَهِ مَاتُ ڪِئَا سَسُئِےَ لَنکِئُوْ سُوْ﮶
جَبَلُ وَڎُوْ جُوْ نُوْنِ مِرُوْئِيْ نِيْهَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 55

جَبَلُ مَارٖيْ جَکَہ جُوْ آَڎُوْ آَرِيْچَنِکٖيْ﮶
تُوْنٖيْ لَڪَنِ لَـکَہ تَہ سَڀِ لَـکِيْدِيَسِ سِڪَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 56

سَڃَنُ ڎِٽُوْ جَنِ مُوْٽَنُ تَن مٖيْھِنٌ﮶
اِيُ مَرَڪُ مَعْذُوْرِيَنِ جِنْ مَرَنِ پِرْيَانجٖيْ پٖيْرَ تٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 57

لَـکَندّٖيْ لَڪَنِس﮼ آَءٌ جٖيْ مَرَان اِيَ﮶
مَاءَ مُھْجٖيْ نِيْهَ تَڪَرَ لَاءٌ لَڌِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

وِہُ مَوَاٽَ وِرِچِےْ
هُوْ اَلَامِيَان جٖيْ ڪَهَدِيَ تٖيْ لَھَدِيَ وُوْ
پٖيْرَ پَٽَاءِ ڪُوْئَراَ رَائٖيْ ڪِيَسِ رَچِيْ﮶
مُهُ ڪَرِ مَعْذُوْرِنِ ڎٖيْ پُنُوْہُ ڃَامَ پَرَچِيْ﮶
مُنْـکٖيْ تَهٍ مَارِئُوْ جَتَنِ مُنْـکٖيْ جَا چِيْ﮶
وِنْدُرَ وَاٽَرِييُنِ تٖيْ ڪَانڌِيْ ٿِيْدَمَ ڪٖيْچِيْ﮶
ڪَنٍ اَچِيْ ڪَاڪَھِيْ ڪَنِ اَچِيْ ڪَا چِيْ﮶
اَمُلَ ڀَايَا اُنَـکٖيْ سَاڃَنَ مُنْـکٖيْ جَا چِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 58

اَڃُ مَلِيْدِيَسِ مَاءُ ڌَاچَا ڪَندِيَسِ ڪَپِرَا﮶
جِيْجَا جُوْکِيَانِيْ ٿِيَان مُنکٖيْ جَلَّ مَپَاءِ﮶
هُوْتَ ٻَروْچٖيْ لَاءِ ڪَنٍ ڪُنَرِ پَائِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 59

پَسَنَ ڌَارَا پِرْيَجِيْ جَلِيْ تَان نَرَهَانْ﮶
اَپَرِ عَاجُزُ آَهِيان لَالَنُ جَان نَلَهَان﮶
فَرْدَا مُنْ ڤِٽِيْ ڪِيْ وَعْدٖيْ ڎٖيْ نَوَهَان﮶
صَبَاحَ سِيَ نَہ سَهَان خَاہِ مِر﮼ خَاہِ مَارِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 60

فَرْدَا مُنْ ڤِٽِيْ ڪِيْ نَقْدُ کَيُوْ نَارِ﮶
هِيَ جَا وَاکَہ وِلِيَ جِيْ وٖيْرَمَ ڎٖيْ مَوَارِ﮶
جٖيْکٖيْ مُٽِيَ مَارِ جٖيْڪٖيْ مٖيْرِ مُٽِيَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 61

مُٽِيْ ٿِيْ مُدَعَا کُرٖيْ مَوْتُ ٿِئُوْ مَوْجُوْدُ﮶
اَچ﮼ تَہ ڪَرِيَان صَبَاحَ جُوْ سُجُوْدُ﮶
جٖيْڪٖيْ نٖيْ وُجُوْدُ جٖيْڪٖيْ مٖيْرِ مُٽِيَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 62

جٖيْڪٖيْ مٖيْرِ مُٽِيَکٖيْ نَاتَ مُٽِيْ مَارِ﮶
ڎُکِيَ کٖيْ ڎٖيْکَارِ هٖيْڪَرَ هُوْتُ اَکِيُنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 63

کَانِيْ کٖيْرِنِ هٖيْٽِ وٖيْٽِيْ رُوْءِ رَتَ ڤُراَ﮶
ڪَا مُنْ ٿِيْدِيْ ڎٖيْتِ ٻِيْهَرَ ٻَارُوْچَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 64

وَسِيْ وَسِيْ مِيْهُ جِنْ لَٽٖيْ وٖيْيَسِ کٖيْهَ﮶
تُوْءِ پِرْيَان جٖيْ ڎٖيْهَ پٖيْئِيْ پُڇِيْ خَبَرٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 65

اَوَّلِ آَخَرِ آَہِ هَلَنُ مُھْجُوْ هُوْتَ ڎٖيْ﮶
پُوْرِهُوْ سَندُوْ پُوْرِهَت﮼ وَالِيْ ڪِيْمَ وِنڃَاءِ﮶
سُوْ مُنْ ٿُوْرُوْ لَاءِ جِيَرٖيْ مِلَان جَتَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 66

سَتِ سُوْرَنِ جٖيْ سَسُئِيْ ڎَرٖيْ ءٍ ڎَارٖيْ﮶
پٖيْيَاءٍ پُنُوْهَڎٖيْ نِرْمَلُ نِهَارٖيْ﮶
لَالَنَ جٖي لَطِيْفُ چٖيْ سُوْہَ سُتِيَائِيْ سَارٖيْ﮶
پِرْيَتَنُوْ پَارٖيْ مَارَکَم﮼ مُنڌَ مُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 67

جٖيْ سِجَائِيْ سِڪَّ تَپُنْ سِڪٖيْ سَسُئِيْ﮶
پِيْتَاءٍ پُنُوْهَکٖيْ هَڎِ نَڀَکِيَسِ هِڪَّ﮶
اِنَ تَرَ مَنجَا تِڪَ ڎِنِيْ پَانَ اُنڃَہ ٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 68

سَسُئِيْ سَڃِيَائِيْ سِڪَّ تَپُنْ سِڪِيْ سِڪَکٖيْ﮶
سَڃُئِيْ پِيْتَاءٍ پُنُوْهَکٖيْ هَيْ نَڀَکِيَسِ هِڪَ﮶
اِنَ تَرَ مَنجَا تِڪَ ڎِنٖيْ اُڃَہ نَلَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 69

پَسِيْ ڄَاڄِ جَمَالَ جِيْ جَنٍ پِيْيِيْ پِڪَّ﮶
اَپَرِ اَکَانُڃْو ٿِئُوْ سُوْرُ اُنٍ کٖيْ سِڪَّ﮶
هَڎِ نَہ ڀَکِيَنِ هِڪَ سَدَا سَائِرَ سِيْرَ ۾﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 70

مَحَبَّتَ جَنِجٖيْ مَنَم﮼ تَنِ تِشْنَکٖيْ تَارِ﮶
پِيْ پِيَالُوْ اُنڃَّہ جُوْ اُنڃَّس﮼ اُڃَہ اُٿِيَارِ﮶
پُنُوْہُ پَانُ پِيَارِ تَہ اُڃَ س﮼ اُڃَہ اُجَائِيَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 71

مَحْبَتَ سَندُوْ مَنَم﮼ پُرْ پِيَالُوْ جَنِ﮶
پِيَنِ پَرَچَا نَاهِڪُوْ ڪِهْ جِهْ ڎَاہَ ڎَڀَنِ﮶
جَهِ نِھَايَتَ نَاهِڪَا تِهْ سُنڃَا سُنڃَہ وَنڃَنِ﮶
تٖيْـلَاہَ اُڃَہ مَرَنِ سَدَا سَائِرَ سِيْرَ ۾﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 72

سَدَا سَائِرَ سِيْرَ ۾ اُنِکٖيْ اَندَرِ لَھٖيْ نَاُنڃَہ﮶
پَسَنُ جُوْ پِرْيَجُوْ سُوْ سَڀَائِيْ سُنڃَہ﮶
تٖيْـلَاہَ مَرَنِ اُنڃَّہ سَدَا سَائِرَ سِيْرَ ۾﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 73

سَاڃَنَ ڪَارَنِ سُنڃَہ مَرُ قَبُوْلٖيْ سَسُئِيْ﮶
اَندَرِ جَنٍ اُنڃَّہ پَانِيْ اُڃِئُوْ اُنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 74

پَانِيَ مَٿٖيْ ڄُوُپَرَا مُوْرِکَہ اُنڃَّ مَرَنِ﮶
سَاهَا اُوْڎُوْ سُپِرٍ لُوْچِئُوْ تَانَلَهَنِ﮶
دَمُ نَسُڃَانَنِ دَاہٌ ڪَنِ مُٽَنِجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 75

سَسُئِےَ ڪِيْنَ سَمُجِئُوْ اُوْرٖيْ آَرِيَ سَانُ﮶
ڪَرٖيْ پٖيْکُہ پُنُوْهَس﮼ پَاڌَارِئَاءٍ پَانُ﮶
ڃَٽِ وِنڃَايُوْ ڃَانُ ٻَاڀَنِ ٻَروچَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 76

لَـکِيْ ڪُوْسُوْ وَاءُ لُوْڪُ مِرُوْئِيْ لَهْسِئُوْ﮶
اَڀَنِ مَنجَا آَئِيُو هَيْ هيْ جُوْ هُکَاءُ﮶
طَيُوْرَنِ تَوَارِئُوْ پُنُوہَ پُچَانَا﮶
رَسِئُوْ سُوْرُ شَبَانَـکٖيْ وُحُوْشَنِ وَٽَا﮶
مِرُوْءَنِ مَوْتُ قَبُوْلِئُوْ اَپَرِ اَفْسُوْسَا﮶
بَرَ پُنْ ڪَنِ بُڪَاءُ اُڪَنڊِئَا آَرِيَ لَىِء کَنُوْن﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 77

مَھْدِ مُحْتَاجِيْ ڪَرٖيْ پُٽِيَ پٖيْر کَنٖيْـجِ﮶
ڪُٻٖيْـلِيَانِيْ ڪٖيْچَڎٖين حُجَ مَهَلَائٖيْـجِ﮶
پَانَ ڌَارَا پِرْيَتَنٌ سَسُئِےْ سَانُ کَنٖيْـجِ﮶
اُوْڎِيْ عَزَازِيْـلَ کٖيْ وٖيجِيْ تَامَوَڃٖيْڃِ﮶
نَا اُمَيْدِيْ نٖيْـجِ تَہ اُوْڎِيْ ٿِيي﮼ اُمَيْدَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 78

مَھْدِ مُحْتَاجِيْ ڪَرٖيْ حُڃَ وِڃَائٖيْ هَلُ﮶
عُذْرِخَاهِيٌ عَاجِزِيٌ سَسُئِيْ ڪَهِ مَسَلُ﮶
ڎُنْکَرُ ڎُوْرَنُ ڎَاکَرُوْ اُتِ لَىءُ رٖيْ ڪُوْنِهْ لَلُ﮶
اِيُ ڀَلَائِيَ جُوْ ڀَلُ جِنْ پَاسٖيْ ٿِيَنُ پَانَکَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 79

وِہُ مَمُنڌَ بَنڀُّوْرَ ۾ هَارٖيْ هَڎِ مَھَلُّ﮶
ڪُوْرِيْ ڪِجِ مَڪَڎَہٍ سَچِيْ کَالِ مَسَلُ﮶
جَانِبَ لَىءِ مَجَلُ سُوْرُ وِسَارِ مَ سَسُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 80

سُکٍہ ٿِي﮼ نَسَنَرِيْ ڎُکٍہ ڪِيْنَ ڎَرٖيْ﮶
اُوْرٖيْ تَانَ اُڀِيٖ پَھُچٖيْ تَانَپَرٖيْ﮶
سَرَتِيٌ ٿُوْ سَرٖےْ ٻِنٍ رِءَ ٻاڀَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 81

سُکہ﮼ ٿِيُ مَسَنَرِيْ پَسِيْ ڎُکَہ مَڎَرُ﮶
پَٽِيْ ڪَرِ مَپَاهِجُوْ کُوْرِئُوْ اَڎِ مَکَرُ﮶
مَارٖيْ هَڎِ مَمَرُ مَڇُنْ جِيُ جِيَارِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

تَنَ مَنَ مَنجِ تَوَارَ هُوْ يَارَ سَدَا آَهٖيْ سِڪَجِيْ وُوْ﮶
تِنْ چُنْڪَنِ چِتَم﮼ جِنْ سَا کَنڊِيَ لَارَ﮶
لَـکِيْ اُنڃَہ اَکِيُنِکٖيْ سِکُوْ مُوْٽُ سَتَارَ﮶
پَسَان ڪِيْنَ پِرْيَتَنٌ ڪَاڎٖيْ پِرْتِ پَچَارَ﮶
بَندِيَانِيْ بَنڀُوْرَ ۾ آَهِيَان آَهًا ڌَارَ﮶
مُنْـکٖيْ ڇَڎِ مَڇَپَر﮼ اٰرِيَانِيْ اٰڌَارَ﮶
ڎِيَان خَيْزَ خِزَانم﮼ بٖيْ تُوْ مَنجِ بَهَارَ﮶
مُضِرَتَا مُنْـکٖيْ ڪِئَا حَڪِيْمَنِ هَزَارَ﮶
دَوَا اٰهِي﮼ دِلْجِيْ وَارُوْ وَاقُفْکَارَ﮶
آَنٖيْ ڎٖيْ عَلِيْـلَ کٖي مَعْجُوْنٌ مُوْچَارَ﮶
اٰهٖيْ عَبْدِاللَّطِيْفَ کٖيْ تُھْجِيْ پِيَ پَچَارَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 82

سَىءُ سُکَنِ سَاٽِيْ ڎِيَان سِرُ پُنْ ڎِيَان سَٽِ﮶
جٖيْ مَامِرٖيْ مَٽِ تَہ وِرْہُ وِهَايَان وِتَرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 83

سَىءُ سُکَنِ ڎٖيْئِيْ وِرْہُ وِهَايُمِ هِڪِرُوْ﮶
مُنْـکٖيْ جَهِ نٖيْئِيْ دَرُ سُوْهَايُوْ دُوْسَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 84

ڎُکَہ سُکَنِ جِيْ سُوْنهَ کُوْرِئَا سُکَہ ڎُکَنِ رٖيْ﮶
جَنٍ جِيَ وِرُوْہَ سَڃَنُ آَيُوْ مَا کَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 85

جَڎَا مٖيرِ جَلِيْـلَ جٖيْ هَبِ نَھَلَنُ سِکِئَا﮶
لَـکَئٖيْ لَطِيْفُ چٖيْ نِجَنِ ڪٖيْچِ قَلِيْـلَ﮶
وِسَارٖيْ وَسِيْـلَ مَڇُنْ مَارَکِہ ڇَڎِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 86

جَڎَائِيَ جَا جَلِيْـلَ ٻَنڌَا مُوْرِ هَٿَنِس﮼﮶
مَادَرِ مُنْـکٖيْ مَارِئُوْ دَرْدَ جٖيْ دَلِيْـلَ﮶
وَرِجِ وِيْرَ وَسِيْـلَ سُوْرَنِ سَارِيْ آَهِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 87

جَڎَائِيَ جُوْ جَامُ ڎِنَاءٌ ڎُکِيَکٖيْ﮶
مَنکَلُ مُھْجٖيْ مَنَ ۾ ٻَارِئُوْ هُوْتَ هَمَامُ﮶
اَرَکُہ ٿِئُوْ اٰرَامُ ڪَاکُلُ پَسِيْ ڪَاندَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 88

هَانِ نَجِيَان جٖيْڎِيٌ زُلْفَ زَافُ ڪِيَاسِ﮶
ڪَاڪُلَ آَءُ ڪُٽِيَاسِ بَنڀُوْ جُوْ بَنڀُّوْرَ ۾﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 89

بَنڀُوْ جُوْ بَڀُوْرَ ۾ ڪَاڪُلُ ڎٽُمِ ڪَالَ﮶
هَاءِ تَنِجٖيْ حَالَ زُلْفَ جِيْ زَافُ ڪِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 90

دَرْدُ نَلَھٖي دَارُوْءٍ زُلْفَ ڪِيَسِ زَافُ﮶
ڪَاڪُلَ سَندُوْ ڪَافُ مَارٖيْ مَعْذُوْرِنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 91

پَرِيْدِہْ پَانُ وِئُوْ زُلْفَ ذُوْرُ ڎِنُوْمِ﮶
ڪَاڪُلُ ڪَالَ ڎِٽُوْمِ رُخْسَارٖيْتٖيْ رُوْپَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 92

ڪَاڪُلَ ڪُٽِيْ جَا ڪَفَنُ تَهِ ڪُوْنَ ٿِئُوْ﮶
سَا دُرُسْتُ ٿِيْ دَفَنَ رٖيْ تِھْتٖيْ بِيْ نَڪَا﮶
مَنجِ شَهَادَتَ سَا لُڎٖيْ ءٍ لَاڎَ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 93

سَارِيَان ٿِيْ سَبيْـلَ پُرْتَقْصِيْرٌ پَانَڎٖيْ﮶
مَتَا مُنْـکٖيْ ڇَڎِي﮼ آَرِيْ ڃَامَ اَصِيْـلَ﮶
وَرُ وِلَنِ جَا وَسِيْـلَ رَسِج رَهْبَرَ رَاهَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 94

پٖيْئِيْ ٿِيٖيْ پَيْمَالُ سَا مُنڌَ مَرٖيْ نَجِيٖيْ﮶
ڀُوْرِيْ هِنَ بَنڀُوْرَس﮼ هَڎِ نَکَرَهٖيْ حَالُ﮶
لَالَنَ جُوْ لَطِيْفُ چٖيْ وِسَارٖيْ نَوِصَالُ﮶
ڀِرِيْ ڪِجَاہُ ڀَالُ هِيَ ڎَاہِ ڎُوْرِيْدِيْ ڪٖيْتَرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 95

اَڌَرَ نِڌَرَ اَڀَرِيْ اُوْکِيْ اَوَائِيْ﮶
لَاکَاپَنِ لَطِيْفُ چٖيْ مُنڌَ رَائٖيْ رَهَائِيْ﮶
ڪَانَ ٽُهَارِيْ ٽَڪَر﮼ سَانُسِ سَکَائِيْ﮶
جَلَنُ جَڎَائِيْ آَرِيْ لَاہِ اَصِيْلِ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 96

اَڌَرَ نِڌَرَ اَڀَرِيْ اَسُوْہٍ آَهِيَان﮶
لُرِڪَ لَالَ لَطِيْفُ چٖيْ وَرَ لَىءِ وَهَايَان﮶
هٖيْجَا هَڄٌ هَبَم﮼ هُوْتَنِ لَىءِ هَارِيَان﮶
جَانِبُ ضَعِيْفِيَس﮼ پُنُوْہُ پَهَايَان﮶
پِيْھَان پَچَايَان جٖيْ مُنْ نِهُوْ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 97

اَڌَرَ نِڌَرَ اَڀَرِيْ آَهِيَان اَسُنهٍ﮶
پَرَڎِيْھِيْ پِرٍ ڪِئَا مَرَنَ لَىءِ مُنْهٍ﮶
سَسُئِيَ سَانُ سَيّدُ چٖيْ تَنْکُنِم﮼ تُنْهٍ﮶
هَارِيْ ڪِيَ هُنْهٍ رِءَ ثَمَرَ سَڌٌ ڪَرِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 98

اَڌَرَ نِڌَرَ اَڀَرِيْ ڪَمِ نَڪُنْمَاٽِيْ﮶
سَا ڪِيَ وِهٖيْ وٖسَرِيْ جَا کَائِيْ کُنْمَاٽِيْ﮶
پٖيْئِيْ پٖيْشِ پُنُوْهَجٖيْ اُسُنِم﮼ آَٽِيْ﮶
جَا لُڪُنِ لُوْسَاٽِيْ سَا سٖيْڃَ چَرَندِيْ سَسُئِےْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 99

اَڌَرَ نِڌَرَ اَڀَرِيْ وٖيْچَارِيْ وَرٖيْ﮶
لَالَنَ لَىءِ لَطِيْفُ چٖيْ پُرِيْ پٖيْرَ ڀَرٖيْ﮶
ڪَمِيْنِيْ ڪَرٖيْ ڪَارٌ ڪٖيْچَ ڌَنِيَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 100

اَڌَرَ نِڌَرَ اَڀَرِيْ اَسُوْنهٍ آَءٌ﮶
چِيْٽَا چُوْرَ چُنجُنِم﮼ بَرَ ۾ بَلَاءٌ﮶
مُوْٽِجِ پُنُوْہُ پَاہٌ مَڇُنْ مُحِبَ مَرِيْ رَهَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

شَادِيَ جُوْ سِيْکَارُ آَيَلِ آَيَلِ مَرَڪُ مُھْجُوْ مُنْ پِرٍ﮶
اٰهٖيْ کَهُ کِچِيَم﮼ ڎٖيْ هَالُوْرَا هَارُ﮶
آَهٖيْ اُکَارَنِکٖيْ جَانِبَ جُوْ جِنْسَارُ﮶
آَهِي﮼ کَاڃُ بُکِيُنِ تَا تُنْ طَعَامُ تَيَارُ﮶
اَعلٰى اَڇُوْ عِيْدَ ۾ دُوْسَان جُوْ دِيْدَارُ﮶
حُسْنَ هُوْةَ پُنُوْهَجٖيْ ڪَڪُوْرِئُوْ ڪُوْهِيَارُ﮶
سُنڃَہ ڪِئَاءٍ سُرَهِيْ وَاسِئَاءٍ وَنِڪَارُ﮶
ڇَپَرَ ڇَٽٌ مُڪِيٌ عَطُرُ ٿِئُوْ آَوَارُ﮶
کُوْرِيَان کَرُ کَٽِيَتَا اَچٖيْ جِئَا آَڌَارُ﮶
ڪُوْرٍ ٿِئَا ڪٖيْتَرَا نَالٖيْ تَان نِثَارُ﮶
سَدَا صَلَابَتَ جِيْ کُوْلِيْ کِرِفْتَارَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 101

سَىءُ ڪُهَنِ سَڀَڪَا ڪَرٖيْ تُنْ کُھِيْ کَنِجِ وِکَّہ﮶
تَانِجِ مَنجَا تِکَہ پَنڌُ پَاسٖيْ ڀَرَ نِبِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 102

کُھِيَ جَا کَيَاءٍ تَهٍ وِکَہ وٖيْـجِيْ ڪِيْ﮶
ڇِڪِيَ ڇِنَاءٍ پَنڌُ مِرُوْئِيْ پَٻَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 103

ڪَهَان تَان ڪٖيْچَا پَرٖيْ سُمَهَان تَان سِرَ هٖيْٽِ﮶
ٻَارُوْچٖيْسٍ ڎٖيْٽِ جٖيْڎِيٌ جٖيْھِيَ پَرِ ٿِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 104

ڪَهَان تَان ڪٖيْچَا پَرٖيْ وِهَان تَان وَٽِ مُنْ﮶
ڀُلِيْ ڎُوْرِيَمِ ڀُنْ عَبَثُ آرِيَ ڃَامَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 105

ڪِجٖيْ جِيَ ڪِيْچِيَنِ لَئِ تِيَ تَا ڪِيْنَ ڪِئُوْءِ﮶
وٖيْجَائٖيْ وِڌُوْءِ وِکَہ نَکَيَئِ هٖيْڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 106

ڪِجٖيْ پَنڌُ پُڇَان تُوْ ڪٖيْچِيَنِ ڪَارَنِ ڪِيَ﮶
بٖيْ خُودِ هَلِجِ بَرَ ۾ آَءٌ ٿُوْ چَوَان اِيَ﮶
سَڪَنُ سَاڃَنُ سِيَ مَتَان مُٽِيْ ڇَڎِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 107

مَتَا مُٽِيْ ڇَڎِي﮼ پَرْيَتَنٌ پَانَا﮶
ڃَاپَنِ جِيَ جَانَا تُنْ پَنْ هُوْئِجِ تَنِجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 108

مَتَا مُٽِيْ ڇَڎِي﮼﮼ پَارَ﮽ا پِرْيَتَنٌ﮶
کَٿُوْرِيَ ڪَنٌ مَر﮽ٖيْ مَرِجِ مُھَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 109

سُنڃَہ وَسَندِيْ تَنِکٖيْ جَوْشَ جَلَايَا جٖيْ﮶
طَالِبَ جٖيْ تَحْقِيْقَجَا نِيْهُ تَنٍ وَٽِ نٖيْ﮶
ٽٖيْڎِيْ پَسٖيْ ٽٖيْ هُوْتَا اٰهٖيْ هٖيڪَرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 110

ٻِيٌ ڎٖيْئِيْ ٻَنَکٖيْ هَلِجِ پَاسٖي هٖيْڪَ﮶
وَرُ نَسَھٖيْ وٖيْڪَ ٽٖيڎِيْ ٽِيَايٌ ڪَرِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 111

اَڃَان تُنْ اَوَاٽَ وَاٽَا پَاسٖيْ وٖيسرِيْ﮶
سُنْھِيْ ٿِيُ سُوَاٽَ تَہ مَنجَا دِلِ دُکُہ لَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 112

مَنجَا پَىءَ پَرُوۡرِ سَڀِ مَپُڇِج سَسُئِےْ﮶
وٖيْھِيْ وَڎٖيْ ڊِکَہ مَا ڌُنِيْ وِڄِجِ ڌُوْرِ﮶
تَہ تُنْ مَانرِي﮼ مُوْرِ جٖيْ پَندِ اِهَائِيْ پَارِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 113

مَرِيْ جِيُّ تَمَانِي﮼ جَانِبَ جُوْ جَمَالُ﮶
ٿِي﮼ هُندَ حَلَالُ جٖيْ پَندِ اِهَائِيْ پَارِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 114

مَرُ تَہ مُوْچَارِيْ ٿِي﮼ اَجَلَا اَکٖيْ اَڃُ﮶
هُوْءٍ جَا ڪِيْتَا جِيَرِيْ مُنڌَ بڀُوْرَا ڀَڃُ﮶
پُنُوْهَس﮼ پَھْڃُ تَمَلَكُ الْمَوْتُ مَارِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 115

مَرُ تَہ مُوْچَارِيْ ٿِي﮼ وٖيْھِيْ وِجُہ مَوٖيْرُ﮶
دِلِم﮼ آَنِ مَ دَوْرُ تُنْ سَندُوْ ڤِرَنَ ڤٖيْرُ﮶
تُوْنٖيْ لَه﮼ نَہ پٖيْرُ تُوْءِ رَاحَتَ آَهٖيْ رِنَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 116

مَرُ تَہ مُوْچَارِيْ ٿِي﮼ وٖيْھٖيْ جِيُ مَجُوْءِ﮶
مُنڌَ مَرَنَا پُوْءِ پَھْچَندِيَ پُنُوْهَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 117

مَرُ تَہ مُوْچَارِيْ ٿِي﮼ جِيَنُ آَڎُوْ جَتَ﮶
هَارِيْ ڪَرِ هِمَتَ تَہ ڎٖيْئِيْ دَمُ دُوْسُ لَه﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 118

اَجَلا اَکٖيْ سَسُئِـےْ مُنڌَ جِيَرِيَائِيْ مَرُ﮶
ٽُوْلِيَان تَهِ مَٽَرُ جِهْ رُوْحُ وِڃَائِيُوْ رَهَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 119

مَرَنَا اَکٖيْ جٖيْ مُئَا سٖيْ مَرِيْ ٿِيْنِ نَمَاتُ﮶
هُوْندَا سٖيْ حَيَاتُ جِيَنا اَکٖيْ جٖيْ جِيَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 120

مَرَنَا اَکٖيْ جٖيْ مُئَا جُکُہ جُکُہ سٖيْ جِيَنِ﮶
مُوْٽِيْ ڪِيْنَ مَرَنِ مَرَنَا اَکٖيْ جٖيْ مُئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 121

تُوْ سَنکُہ سَاہُ کَنَنَ س﮼ جِيَنَ کُوْشٖيْ جَاءُ﮶
مَرَنَ مُنْس﮼ آَءُ تَہ پُٽِيَ تُوْ پَنڌُ ڪَرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 122

اُوْچُوْ اُتَاہٌ کَنٌ جِيَنَ کٖيْ جَبَلُ﮶
مَرَنَ مُنْس﮼ هَلُ تَہ پُٽِيَ تُوْ پَنڌُ ڪَرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 123

پَرِ ۾ پَچِيْ پِرْيَکٖيْ مَرِيْ نَڃَاتُوْءِ﮶
مُوْتُوْ مُنڌَ نَسُوْءِ ڪَنڌُ ڪُڃَارِئَا ڪَاٽِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 124

تُوْ سَامَائِيْ سَسُئِيْ مَرَنُ ڪِئُوْ مُرْدَارُ﮶
ڪُپَرِس﮼ ڪُوْهِيَارُ لُوْٽِيْ تُوْ لَڃَائِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

هٖيْجٖيْ هَلِئَا هُوْتَ سُنْھَارَا مُنْ نَوَهِيْنَا پُنُوْہُ سَکِيْنَان﮶
سَسُئِيْ پُڇٖيْ سَاٿَجَا اُوْطَاقٌ اُوْتَارَا﮶
ٽَلِيٌ ٽُوْرَ حَلَوِيٌ مَيَنِ سِرِ مُوْچَارَا﮶
آَنڪٖيْ وٖيْدا کَڎِئَا آَرِيَانِيْ اَهِپَارَا﮶
مُنْـکٖيْ نِيْدَا پَانَس﮼ ڪَامِلَ ڪُرَ اُجَارَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 125

پُنُوْہُ ڇَڎِئُوْ پُوءِ جَانِبَ جَبَلِ کُوْرِي﮼﮶
تِيْـلَاہٍ تَنْکٌہ ڪَرْي﮼ جٖيْـلَاہٍ تُنْ جُوْءِ﮶
سَاڃَنُ سُنڃَ نِهَارِي﮼ ڎُکِيْ ڎُوْہُ ڪِئُوْءِ﮶
هَارٖيْ هُوْةُ نَھُوْءِ وَرِيْ پُڇُ وٖيْٽِنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 126

ڪُوْنِهِ اُتِ ڪُوْهِيَارُ جِتِ تُوْ ڀُوْرِيْ ڀَائِيُوْ﮶
پَنڌُ مَڪَرِ پَاهَرَ ڎٖيْ وُجُوْدُ ئِيْ وَنِڪَارُ﮶
ڌَارِيَان ڀَائِج ڌَارَ پُڇُہ پِرْيَ ڪَرَ پَانَ تُنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 127

سَڀٖيْ سَارٖيْ سَسُئِيْ کَرَ ڪُنْڊٌ تُنْ کُوْرِ﮶
وَنجِّيْ ڎُوْرِ مَڎُوْرِ دَرَا مَنجِ دُوْسِتُ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 128

دَرَا مَنجِہ دُوْسُ ٿِئُوْ مُوْٽِيْ پُڇُ پَاہٍ﮶
عَبَثُ اَکَاہٍ وَڃِئُوْ ڪُوْڪٍ ڪَاندَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 129

پَرَ کَـرَا پَاسُوْ ڪَرٖيْ پُڇُہ پِرْيَان ڪَرَ پَانُ﮶
سُوْ تَا تُوْہ﮼ سَانُ جَهِ لَئِ جَفَاءٌ ڪَرِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 130

سُوْئِيْ کَنِئُوْ سَانُ سُوْئِيْ ڎُوْرِي﮼ سَسُئِيْ﮶
ڪَڎِہْ ڪَنٍ نَڪِئُوْ ڃُلَنَ مَنجَا ڃَانُ﮶
پُڇُہ پِرْيَان ڪَرَ پَانُ تَہ تُنْ تِئَاءٍ لَه﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 131

ڪُوْرِيٌ پُڇَنِ ڪٖيْچُ هُوْةُ نَڎُوْرِيْنِ هِتَهٍ﮶
جَنٍ پُنُوْهَس﮼ پٖيْچُ تَنِ پٖيْر﮼ پَنڌُ وِسَارِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 132

جُوْ تُنْ ڎوْرِي﮼ ڎُوْرِ سُوْ سَدَا آَهٖيْ سَانُ تُوْ﮶
لَالَنَ لَئِ لَطِيفُ چٖيْ مُجِيْ ٿِيْ مَعْذُوْرِ﮶
مَنجَا پَئَ پَرُوْرِ تُوْ مَنجِسِ آَهِسِ تَڪِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 133

وَنڃ﮼ ڇُوْ وَنِڪَارِ هُوْةُ نَکُوْرِي﮼ هِتَهٍ﮶
لِڪُوْ ڪِيْنَ لَطِيفُ چٖيْ ٻَارُوْچُوْ ٻٖيْ پَارِ﮶
نَائٖيْ نٖيْنَ نِهَارِ تُوْ مَنجِ دٖيْرُوْ دُوْسَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 134

هَلُ هِي﮼ س﮼ هُوْتَڎٖيْ پٖيْر﮼ پَندُ وِسَارِ﮶
قَاصِدَانِيْ ڪَارِ ڪِيْنَ رَسَانٖيْ ڪٖيْچَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 135

هَلُ هِي﮼ س﮼ هُوْتَڎٖيْ پٖيْر﮼ ڪَرِ مَپَنڌُّ﮶
رَائٖيْ مَپُڇُہ مَرَندُ رِرُ رُوْحَانِيْ سَسُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 136

ھَلُ ھِي﮼ س﮼ هُوْتَڎٖےْ ڇَپَرِ هَڎِ مَڇُلُ﮶
آَرِيَانِيْ اَمُلُ ڪَايَا م﮼ ڪَاندُ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 137

هَلُ هِي﮼ س﮼ هُوْتَڎٖيْ ڇَپَرُ ڇُلُ مَتُنْ﮶
مَنجَا لَڌُوْ مُنْ ڪُوْهِيَارُوْ ڪٖيْچَڌَنِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 138

هَلُ هِي﮼ س﮼ هُوْتَڎٖيْ سِسِيْ کَنُ مَسَانُ﮶
جَنٍ ڀَايُوْ پَانُ سٖي آَرِيَانٖيٰ اُوْرٖي رَهِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 139

ڪَنُ ٿِيُ ڪٖيْچِيَنِ ڪُڇِئُوْ ڪُڇُمَ ٿَا ڪُڇَنِ﮶
اِشَارَةٌ اُنِجِيٌ سُڪُوْتَا سُڃَنِ﮶
وَٽَا وٖهِيْ تَنِ سُنْ تَہ سُوْزُ پِرَائِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 140

سُنْ تَہ سُوْزُ پِرَائِي﮼ آَءُ چَيَاءٌ اَڃُہ﮶
ٻُوْلِيْ ٻِيْ نَہ سِکِئَا پَانَان چُنْدَءِ ڀَڃُہ﮶
وَاڃٖيْ وَٽُ مَوَنڃُہ ٻُڌُ تَہ ٻِيَائٖيْ لَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 141

ٻُڌُ تَہ ٻِيَائٖيْ لَھٖيْ آَءٌ اِتِ نَآَہِ﮶
ڪُڇَنُ ڪَڊِيْ لَاہِ ڪَنُ ٿِيُ ڪٖيْچِيَنِ ڪُڇِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 142

ڪَنُ ٿِيُ ڪٖيْچِيَنِ ڪُڇِيُوْ ڪُڇُمَ ڪُڇِئَاءٌ﮶
رَهِيْ نَرَتِيَ جٖيْتَرِيْ اُنٍ وَٽِ آَءٌ﮶
وَڊٖيْ وِڌَاءٌ هُوْ جُوْ وَنُ هُوْئَنَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 143

ڪَڎِہْ پَئِجٖيْ ڪَنُ ٿِيْ ڪَڎِہْ ٿِيْجٖيْ وَاتُ﮶
ڪَڎِہْ ٿِيْجٖيْ ٻَڪِرُوْ ڪَڎِہْ ٿِيْجٖيْ ڪَاتُ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 144

ڪَا مُنْ مُڇٖيْجَاہُ کَنُوْن کُرْبِيَا اُوْٽِيَان﮶
هٖيْ وَنَ نَلَهَندَاہُ هُوْ وَنَ اُوْڎَاہٍ کَنَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

هَمْسٌ سَاٿُ ڪِيَا هٖيْ هَمْسٌ سَيْلُ ڪِيَا هٖيْ﮶
هَمسٌ يَارُ ڪِئَا هَيْ جُوْ ڪُجُ ڪَرْنَا ڪَرِ رَهِيَا هٖيْ﮶
مَرْدُ زَنْ مَاتُ ڪِئَا لَـکَنَا لُوْڪُ لِيَا هَيْ﮶
ڪَھِيْ ڪَهِيُوْ قَافِلُوْزَنْ ڪُنْ زُوْدِ بِيَا هَيْ﮶

بيت - 145

سَڎَ مَڪَرِ سَڎَنِ رٖيْ هَلَنَ رٖىءَ مَحَلُّ﮶
جَلَنَ رِءَ مَجَلُّ رُوْئَنَ رِءَ مَتَا رُوْءٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 146

ڪِڪٍ ڪَرِيَان پٖيْرَ ڪِ ڪَرَان ڪٖيْچَڌِنِيَنِکٖي﮶
اِيُ ڎَءُ ڎٖيْئِيْ ڎٖيْرَ پَانَا پَرَاهَا وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 147

ڪَرُ پَنْ ڪٖيْچَڌَنِيَنِکٖيْ ڪَرِ پُنْ پٖيْرَ سَندَانِ﮶
اِنَهٍ پَرِ اُتَانِ پُنڌِيَ مُنڌَ پَهَارَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 148

اَکِيٌ لَٽَ اُوْرَاٽِيٌ ڪِهْپَرِ ڪَرِيَان پٖيْرُ﮶
لَٽِ لَائِيْدُوْ ڪٖيْرُ مُنْ جٖيْھِيَ مَعِذُوْرِ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 149

اَکِيٌ آَرِيَ ڃَامَ جِيٌ اَنڌِيَس﮼ آَهِيْنِ﮶
هُوْءِ جٖين وَنَ وِندُرَ جَا سٖين مُنْ سُنْهَائِيْنِ﮶
ڎِسِئُوْ ڎٖيْکَارِيْنِ پٖيْشَانِيْ پُنُوْهَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 150

اَکِيٌ آَرِيَ ڃَامَ جِيٌ آَهِيْنِ اَنڌِيَ سَانُ﮶
پَسِيْ ڪَندِيٌ پَانُ پٖيْشَانِيْ پُنُوْهَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 151

نَاہِ جَمْعِيَّتَ جَانِکٖيْ هُوْتَ پُڃَانَا هِتِ﮶
پُنُوْہَ جِيَ پِرْتِ سَاءُ چَکَايُمِ سِڪَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 152

نَاہِ جَمْعِيَّتَ جَانِکٖيْ هُوْتَ پُڃَانَا هَانِ﮶
اَلَا سٖيْئِـے آَنِ جَنِ سَاءُ چَکَايُمِ سِڪَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 153

نَاہِ جَمْعِيَّتَ جَانِکٖيْ پُنُوْہَ پُڃَانَا﮶
سٖيْ مُنْ سٖيْبَانَا جَنِ سَاءُ چَکَايُمِ سِڪَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 154

آَرِيْ ڎٖيْ نَہ اِيَ اَکَرِيٌ انَڌِنِکٖيْ﮶
وَنِيٌ جٖيْ وِڇَائِيَان سَانُ هُنْدِيٌ سِيَ﮶
سٖيْ ڪُوْرِيٌ پَسَنِ ڪِيَ پٖيْشَانِيْ پُنُوْهَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 155

آَءُ اُوْرَاہٌ سُپِرٍ پَرٖيْ وَنڃُہ مَپِيَّ﮶
مُوْٽُ مَرَدِيَسِ چَپَر﮼ تُنْ جِيَارُوْ جِيَّ﮶
هُوْةَ مَڇَڎِجِ هِيَ پُنُوْہُ پِيَادِيْ پَنڌَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 156

آَءُ اُوْرَاہٌ سُپِرٍ وَنڃُہ مَ اَکَاہٌ﮶
ٿَڪِيْ کَنِيْ ٿَرَنِم﮼ ٻَاڪَارِئُوْ ٻَاہٌ﮶
دَرْدَ جِيٌ دَاہٌ مُنْ مَارِيْدِيٌ مُوْٽُ تُنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 157

آَءُ اُوْرَاہٌ سُپِرٍ وَنڃُمَ پِيَ پَرٖيْ﮶
مُنْ ڎِٽِيْ مُنْ وِسَهُوْ وِرْچِيْ تَانَوَرٖيْ﮶
ڌَارَامُهَ مَرٖيْ ڎُکِيَ جٖيْ ڎٖيْکَارِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 158

آَءٌ اُوْرَاہٌ سُپِرٍ ڎُکِيَ ڎٖيْـجِ مَڎَکُہ﮶
وَٽِ ڇَڎٖيْ مُنْ وَاکُہ آَرِيْ وَہ﮼ عَشْقَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 159

آَءٌ اُوْرَاہٌ سُپِرٍ ڎُکِيَ ڎَاکُہ مَڎٖيْـجِ﮶
پٖيْھِيْ کَرِ پُڇٖيْـجِ هُوْتَ حَلَاوَتَ نَٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 160

ڀُلِيْ ڪُهْ پُڇَنِ پَرَپُٽِ پٖيْرُ پُنُوْهَجُوْ﮶
لَھْسِيٌ ٿِيٌ لُڇَنِ ڎِٽُوْ جَنِ اَکِنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 161

پُڇَنِ سٖيْ پَسَنِ جَڎِہْ تَڎِہْ پِرْيَکٖيْ﮶
ڎُوْرٖيْدِيٌ ڎِسَنِ اَکَنَ عَجِيْبَنِجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 162

پُڇِيْ جَان ٻَرُوْچُ تَا پَاسٖيْ ڪَرِ پَرْهٖيزَ کٖيْ﮶
جَنِ ڎِٽُوْ هُوْتُ تَنِ دِيْنَ سَڀٖيْئِيْ دُوْرِ ڪِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 163

مَڇُنْ وَرَ وِسَارِي﮼ صَبْرُ نَسَارِيَان﮶
تُوْکٖيْ نِهَارِيَان آَءُ مُھْجَا سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 164

آَءُ مُھْجَا سُپِرٍ تُوْکٖيْ سَارٖيْ سَاہُ﮶
آَرِيْ لَـکِہ اَللہَ مَڇُنْ وَرَ وِسَارِي﮼﮶

بيت - 165

صَبْرَ ءٍ شُڪْرَ کٖيْ وَٽِيْ آَءٌ وٖيْٽِيْ﮶
ڎُکِيَس﮼ ڎٖيْٽِيْ ڪَا ڪِجِہ اَچِيْ ڪَڎِہٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 166

صَبْرَ ءٍ شُکْرَ کٖيْ هَٿِ ڪِئُوْ مُنْ هَانِ﮶
پِرْيَمِ اَچِيْ پَانِ پَٽِيَ کٖيْ پُڇٖيْـجِ تُنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 167

صَبْرَ ءٍ شُڪْرَ کٖيْ ڪَاڎٖيْ آَءٌ ڪَندِيْ﮶
اٰهِيَان جَهِ سَندِيْ سُوْئِيْ کُرْجِيْ سَانُ مُنْ﮶

بيت - 168

هَٿَا هَڎِ نَڇَڎِيَان صَبْرُ شُکْرَانُوْ﮶
ذَوْقُ زَمَانُوْ مُنْ وَرَ وِئَرُوْ وِسَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 169

مُنْ ڀَايُوْ مُنْ وَٽِ هَمٖيْشَهْ هُنْدَا پِرٍ﮶
وٖيْرُوْ ڎٖيْئِيْ وٖيْڪِرُوْ پَھْرِيْ وِئَا پَٽِ﮶
سَاہُ جَنٍ جِيَ سَٽِ وِڪِئُمِ ٿٖيْ وَنِڪَارَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 170

مُنْ ڀَايُوْ مِهْمَانَ هَمٖيْشَهْ هُنْدَا پِرٍ﮶
ڪُھِيْ ڪَمِيْنِيَ هَلِئَا ڪَهْلَ ڪِيَاءٌ ڪَانَ﮶
ڎٖيْئِين وِئَرَا ڎَاهِکٖيْ سُوْرَنِ جَا سَامَانَ﮶
جُوْرُوْ رَاتِ جُوَانَ جٖيْڎُوْ جَتَ ڪَرٖيْ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 171

ڪَڎِہْ ڪُوْ ٻَاڄَہ پَئِيْ سَاڃَنَ مُجُ سَلَامُ﮶
سِڪَ تُھْجِيَ سُپِرٍ ڪِئَرُوْ تَنُ تَمَامُ﮶
هَٿَنِ هَاجَہ وِہُ ٿِيْ نٖيْن﮼ نِنڊَ حَرَامُ﮶
دُوْسَ نَہ سَهَان دَامُ تُنْ وِندُرِ وٖيْـلَا ڪَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

مُنْ اَڌِيَ ڎٖيْ اَڃُہ اِيْدَا هُوْةَ سَلَامَتَ سُپِرٍ﮶
سَنکُہ نَڪَندَا سُکَس﮼ سُوْرَ سَکِيْنَا ٿِيْدَا﮶
پَرِٽِ نِيْدَا پَانَس﮼ ڇُوْرِيْ تَانَڇَڎِيْدَا﮶
پَلَىءِ لَائٖيْ پَاهِجٖيْ نِيَکٖيْ اُتِ نِيْدَا﮶
رَکِيْ کَلُ کَلَنِتٖيْ نِيْهَ نِيَاپُوْ ڎِيْدَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 172

هٖيْجُ نَهُوْدُوْ جَنِ سٖيْ ڪِيَ وِدُرِ وٖيْدِيٌ﮶
وِهُوْ وِچِہ رَهَنِ سَهَس﮼ سَڌُنِ وَارِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 173

سُکَنِ وَارِيْ سَڌَ مَتَا ڪَا مُنْسَان ڪَرٖيْ﮶
اَندَرُ جَنٍ اَڌَ ڎُنکَرُ سٖيْ ڎُوْرٖيْدِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 174

سَڌَائِتِيْ سَڀَڪَا بُکَہ نَبَاسٖيْ ڪَا﮶
جٖيْھِيَ تٖيْھِيَ ذَاتِجِيْ جُنبَشَ ڪَانِهْ جَاءِ﮶
مُنْسَان هَلٖيْ سَان جَا جِيُ مِٽُوْ نَڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 175

ڎُنْکَرُ نَڎُوْرٖيْ سُکَنِ جِيٌ سَڌٌ ڪَرٖيْ﮶
وٖيْٽِيْ کَرِ کُوْرٖيْ مَٿَا پِرْيَنِ جِندَرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 176

اَءٍ وَرٖيْتِيٌ وَرُوْ آَءٌ نَوَرَدِيْ وَرَ رٖيْ﮶
جَاڎٖيْ هِنَ جَبَلَ جُوْ تَاکٖيْدِيَسِ تَرُوْ﮶
جَتَنِ سَانُ ذَرُوْ نِيْهُ نِبٖيْرَنُ نَٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 177

وَنڃُوْ سَڀِ وَرِيْ اَءٍ جٖيْ وَرَنِ وَارِيٌ﮶
ڤُوْرَائٖيْ فِرَاقَ جِيْ سُڃٖيْ کَالِ کَرِيْ﮶
ٻُنڀَا جَنِ ٻَرِيْ ڎُنْکَرُ سٖيْ ڎُوْرِيْدِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 178

وَڃُوْ سَڀِ مُوْٽِيْ اَءٍ جٖيْ وَرَنِ وَارِيٌ﮶
ڪَانَ هَلَندِيْ ڪٖيْچَڎٖيْ مُنْـکٖيْ ڪَرِهُوْ مَکُوْٽِيْ﮶
ڪَڊِيَمِ ڪَاڇُوْٽِيْ وِڌُمِ جُوْکُہ جَتَنِ لَىءِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 179

مُنْـکٖيْ ڀَائٖيْ ڀَاڃَہ ڎٖيْرَ ڎُوْرَانَا هَلِئَا﮶
اَکِئَا اُٿِيْ اُنِجِيْ خُوْبُ نَہ پَڪَمِ کَانڃَہ﮶
مٖيْرٖيْ آَپَ سَرَتِيٌ نَڪٖيْ کَايَمِ کَانڃَہ﮶
سَا مُنْ هَٿَا نَٿِيْ جٖيْڪَا رَسْمَ رَاڃَ﮶
آَيَلِ اٰءٌ اَکَاڃَ ٻُوْلُ ٻَرُوْچٖيْ وِتَرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 180

تُوْ جُوْ ٻُوْلُ ٻَرُوْچَ وٖيْہِيْ ڪِئُوْ وَنِکَارِ م﮼﮶
سُوْئِيْ پَارِجِ هُوْةَ وِلِيَ مُنْ مَعْذُوْرِ س﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 181

پِهْرٍ تُنْ پَارٖيْـجِہ پَارَنُ پُوْءِ پُنُوْہَ تٖيْ﮶
ٻُوْلُ مَوِسَارٖيْجُ هُوْ جُوْ ڪِيُىءِ هُوْتَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 182

اَڃُ مَلِيْدِيَسِ مَاءِ ڌَاڇَا ڪَدِيَسِ ڪَپِرَا﮶
جِيْجَا جُوْکِيَانِيْ ٿِيَان مُنْـکٖيْ جَلِ مَپَاءِ﮶
هُوْتَ ٻَارُوْچَل لَاءِ ڪَنٍ ڪُنَرِ پَائِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 183

تُوْس﮼ ٻُوْلَ ٻَهٌ سَهْس﮼ سَاڃَنُ جٖيْ ڪَرٖيْ﮶
ڪَندِيَ تُوْءِ ڪَهٌ جٖيْ نَالُوْ کِيْرُءِ نِيْهَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 184

سُنِيْ ٻُوْلَ سَندَانِ جِمَ سُمَھِيْ سَسُئِيْ﮶
ڪَندِيَ ڪُهْ ڪٖيْرَانِ جُسِيْ اُنِ اُوْرَاکِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 185

نِمَانِيَ جٖيْ نِجُرٖيْ رُوْئَنُ ءٍ رَارُوْ﮶
ڪُٽَلِ سَندٖيْ قَلْبَم﮼ قُرْبَجُوْ ڪَارُوْ﮶
هُوْتَنِ لَىءِ هَارُوْ رِجَائِيْدِيَسِ رَتَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 186

کُوْرِئُوْ هِيْ بَنْڀُوْرُ مُنْ سَنکُہ ٻَارُوْچَنِس﮼﮶
آَهٖيْ آَرِيْجَنِجُوْ دٖيْوَانِيَکٖيْ دُوْرُ﮶
سَندُوْ هُوْتَنِ هُوْرُ مَرَڪُ ٿِئُوْ مَعْذُوْرِ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 187

ڪٖيْچَا اُوْرٖيْ ڪِٿَهٍ وَنُ نَوٖيْسَاہٍ﮶
ڪَمِيْنِيْ ڪٖيْچِيَنِ لَىءِ پُوْرِجِ پَرَاہٍ﮶
تَانِجِ تٖيْڎَاہٍ وَارِجِ ڪَامَ وَرَنَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 188

ڪٖيْچَا اُوْرٖيْ ڪٖيْتَرِيٌ مَعْذُوْرٌ مُيٌ﮶
وَاٽٌ وِيْهَ ٿِيٌ ڪُهْ ڃَانَا ڪٖيْھِيَ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 189

سَتِ سُوْرَنِجٖيْ سَسُئِيْ ڎَرٖيْ ءٍ ڎَارٖيْ﮶
پٖيْيَائِيْ پُنُوْهَڎٖيْ نِرْمَلَ نِهَارٖيْ﮶
لَالَنَ جَا لَطِيْفُ چٖيْ سُهَ سُتٖيْ سَارٖيْ﮶
پِرْيَتَنٌ پَارٖيْ مَارَکَم﮼ مُنڌَ مُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 190

سِڃَ اُلَٿٖيْ سَسُئِيْ رَتَ وَرَنُوْ رُوْءِ﮶
نَپَھِيْ نَپَانڌِيْ ڪُوْ جِهْ ڪَرَ پُڇٖيْ لُوْءِ﮶
مُوْرِيْ وَنڃٖيْ تُوْءِ مُوْٽَنَ جِيْ ڪَانَ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 191

اُجٖيْ مُنڌَ اَوٖيْرَ اَٽَئِيْ پَهْرَ آَٽَم﮼﮶
وِئَسِ وٖيْرِيَپُوْ ڪَرٖيْ ڎُنکَرِ ڇَڎٖيْ ڎٖيْرَ﮶
لَرٖيْ سِڃِہ لَطِيْفُ چٖيْ پَٻَ نِهَارٖيْ پٖيْرَ﮶
ڪَھِيْ جَا ڪُوٖيْرَ سَاهَادِيْ مٖيْرِي﮼ هُوْتَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 192

پٖيْئِيْ ٿِيٖيْ پَيْمَالُ سَامُنڌَ مَرٖيْ نَجِيٖيْ﮶
بُرِيْ هِنَ بَنڀُّوْرَس﮼ هَڎِ نَکَرَهٖيْ حَالُ﮶
لَالَنَ جُوْ لَطِيْفُ چٖيْ وِسَارٖيْ نَوِصَالُ﮶
ڀِرِيْ ڪِجَاہُ ڀَالُ هِيَ ڎَاہِ ڎُوْرٖيْدِيْ ڪٖيْتَرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 193

لُڇٖيْ ڪِيْنَ ڪُڇٖيْ آَٽٖيْ مُنڌَ اَندّوُهَم﮼﮶
پَرِ م﮼ پٖيْرُ پُڇٖيْ لَالَنَ جُوْ لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 194

آَيَلِ ٻَارُوْچَنْجُوْ رُوْئَان پُڇَان رَاہُ﮶
وَارِيْ وَسِيْ وَاٽَ م﮼ مَٿَا مُوْرِيْ کَاہَ﮶
مَرُنِ ڪَرِيَان مِنَتٌ کِيْنِ نَمُھْجُوْ مَاہُ﮶
هٖيْڪَلِنِ حَبِيْبُ چٖيْ ٻٖيْـلِيْ آَہِ اَللہُ﮶
جٖيْ سَرَتِيٌ وَنڃٖيْ سَاہُ تَہ ٿِيَان حَوَالٖيْ هُوْتَجٖيْ﮶

وائي

پُنُوْہُ پِرٖيْشَانُ هَيْھَيْ حَالُ مُھْجُوْ﮶
مُنْـکٖيْ بُکَہ بُوْتَنِجِيْ نَڪٍ ڀَايَان نَانُ﮶
شَھْرُ صَحْرَا ڀَائِيَان مُنْ لٖيْکٖيْ مَيْدَانُ﮶
وِجِجِ پِڪَ پٖيْنَارَ تٖيْ پِرْيَمِ کَائِيْ پَانُ﮶
پِٽِيَان مُهُ پَسَنَ لَىءِ هِتٖيْ ٿِيْ حَيْرَانُ﮶
دٖيْوَانِيَکٖيْ دِلِم﮼ سُوْرَنِجُوْ سَامَانُ﮶
رُوْئَان ٿِيْ رِنڃُنِم﮼ آَرِيَ لَىءِ عُرْيَانُ﮶
اٰهٖيْ اٰرِيَ ڃَامَجُوْ مُنْـکٖيْ ڪَارِيْ ڪَانُ﮶
ڪَڎِہْ ٿِيْدُوْ ڪٖيْچَم﮼ مُٽِيَ جُوْ مَکَانُ﮶
آَهِيٍ عَبْدِ اللَّطِيْفَ کٖيْ اَکِئَا تُنْ اَکْوَانُ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 195

ڎِيْهَان ڎَارِيَ وٖيْسُ رَاتٍ رُوْءِ رَتَ ڤُرَا﮶
لَنڊِيجٖيْ لِبٖيْسِ هَلِجِ هُوْةَ پُنُوْهَڎٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 196

ڎِيْهَان ڎَارِيَ رُوْءِ رَاتِيَان رُوْءِ رَتَ ڤُرَا﮶
مَنجِ وٖيْچَارِيَ وُوْءِ ٻَھْرَا ٻِيْ ٻِئَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 197

ٻَهْرَا ٻِيْ ٻِئَنِس﮼ مَنجِ کَالُوْنِيْ کَالِ﮶
سَاتَا تُنْ سَڀَالِ هُوْئَجَا ڪِيَئِيْ هُوْتَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 198

رَاتٍ رُوْءِ رَتَ ڤُرَا مُنڌَ مُرْڪٖيْ ڎِيْهَ﮶
اَندَرِ نَعْرُوْ نِيْهَ ٻَھْرَا وَاہَ وِرَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 199

ٻَهْرَا وَاہَ وِرَنِس﮼ اَندَرِ مُنڌَ مَاتَامُ﮶
سَسُئِيَ سُوْٽِيْ ڪَڊِئَا تَعَلُقَ سَڀِ تَمَامُ﮶
نِئُسِ نِيْهَ نِيَامُ ڎِسَنِ ڎَارِيَ وٖيْسَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 200

ڎِسَنِ ڪَرَ ڎَارِيْ اَندَرِ سَتِيْ سَسُئِيْ﮶
اِنَهِ پَرِ آَرِيْ ڪَانْدُ ڪَمِيْنِيَ کَٽِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 201

ڪِھْپَرِ رُوْئَا پَرْيَکٖيْ رُوْئِيْ نَڃَانَا﮶
مَٿٖيْ ڪِئُوْ ڀُوْنَا هَنجُنِ هَانَا هَٿَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 202

ڪِھْپَرِ رُوْئَا پَرْيَکٖيْ اَندَرَ نَاہِ اُسَاٽَ﮶
لُوْهُوْکَا لَڪَنِم﮼ وٖيْرِيْ مَٿٖيْ وَاتَ﮶
ڇَپَرَ ۾ ڇُنْڇَاٽَ ڎِٽَمِ ڎُکُوْيُنِجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 203

ڪَهِ پَرِ رُوْئَان پِرْيَکٖيْ پَچَنَ نَاہِ پَچَارَ﮶
اَندَرِ ٿِيْ آَہٌ ڪَرٖيْ کَانِيْ مَنجِہ خُمَارَ﮶
کِرْي﮼ جِيْ کُفْتَارَ ٻِيَ ڀَتِ ٻَارُوْچَنِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 204

ڪَهِپَرِ رُوْئَا پِرْيَکٖيْ پَارُ نَڃَانَا پٖيْرُ﮶
ڀَنَنُ مُنْ ڀٖيْرُوْ ٿِئُوْ سُوْرَنِ لَائِيُوْ سُوْرُ﮶
آَرِيَ لَىءِ اُلٖيْرَ رَقْصُ ڀَانَکٖيْ رَنَ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 205

کِهْپَرِ رُوْئَا پِرْيَکٖيْ پَارُ نَجَانَا پَنڌُ﮶
ڪٖيْچِيَنِ ڪَارَنِ ڪَنڌُ نَايُوْ ٿِيْ نَعْرُوْ هَنَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 206

ڪَهِپَرِ رُوْئَا پِرْيَکٖيْ رُوْئَنُ مُنْ رِيَاءُ﮶
بَرَنِ مَنجِ بُکَاءُ ٻِيَ ڀَتِ ٻُڌُمِ جٖيْڎِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

جٖيْڎِيٌ جَا جَرَ لَائِيْ جِيَ جَتَنِ سَا مُنْ سَرَتِيٌ سِنْبَانِيَمِ تَهِ جِيَنُ جَالَ ڪِئُوْمِ﮶
مَهَرَ جَا مَيَنِ جِيْ سَنجٖيْ هَٿِ هُيَمِ﮶
صُبْحِ سُتٖيْ سُکَم﮼ وٖيْسَلٖيْ وٖيْيَمِ﮶
ڪِيْھِيٌ ڪَهَنَ پَٽِيٌ ڪُوْڪٌ جَمَازَنِ﮶
هُوْتَانِيْ هَٿُ کَنٖيْ مَنَ پُنُوْہُ پِيَادِيَنِ﮶
هَڪَلَ هُوْةَ پُنُوْهَجِيْ سَکَرَ مَنجِہ سُيَمِ﮶
ڎُوْرِيْدٖيْمٍ ڎُنْکَر﮼ ٿَاهَرَ ٿُوْڀَ ٿِيَمِ﮶
ڪُوْرٍ ڀَالَ پُنُوْهَجَا کَنجٖيْ مَنجِہ کُرِئَمِ﮶
سُتٖيْ سَکَرَ پَٽِي﮼ جَهِ سِکَرِيْ سَارَ لَڌِيَمِ﮶
وِلٌ وٖيْـلَا ڇَپَر﮼ ڪَارَنِ جَنِ ڪِئَمِ﮶
مُوْٽِيْ مَاءَ بَنڀُوْرَ م﮼ اَکَنِ سٖيْ آَيَمِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 207

ڎَکَا ڎُنْکَرَ ڃَامَ مَڪَرِ مَعْذُوْرِنِتٖيْ﮶
تُوْتٖيْ لَڃَ لَطِيْفُ چٖيْ آَهٖيْ سَندِيْ عَامَ﮶
مَارِ مَچَئِيْ مَعْذُوْرِ کٖيْ وَهِيَان ڪَاندَ ڪَلَامَ﮶
پَرَچِيْ پُڇُہ پِيَادِيٌ اَلَهْ لَـکِہ عَلَّامَ﮶
جَا نَوَازِيْ نَامَ سَا هُوْةَ مَڇَڎِجِ هٖيْڪَلِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 208

ڎَمَرُ ڎُنْکَرَ ڃَامَ سَکَرَ پَانَ شَرِيْڪِس﮼﮶
ڪٖيْھِيْ ڪُلْفَتَ تَھِس﮼ جَاکُوْلِيْ اَهْجٖيْ کَامَ﮶
وَرِجِ تُنْ وَرْيَامَ مُھْجُوْ اَچَنُ آَنڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 209

ڪِهْ جِهْ ڎُکَا ڎٖيْ پَارَاڀَاکٖيْ پَانڌِي﮼﮶
سُوْرِ ڀَرِئَا سٖيْ کَالِ ڪِئَاءٍ جَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 210

ڎُکِيَ ڎِيْھَانٍ مُٽِيَ مَٿٖيْ هَٿَرَا﮶
تَهِ پَرِ نَکَانٍ جِهْ پَرِ جِي﮼ جٖيْڎِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 211

تَاڪٍ کَوْرِيْ ڇُلُ جَالَا رَاُؤ سِڃُہ ٿِئُوْ﮶
هَارٖيْ ڌَارٖيْ هُلُ وَنْڃِيْ ڪٖيْچِيَنِ جُوْ ٿِئُوْ﮶

بيت - 212

لَرُ مَلَارَائُوْ ٿِئُوْ هَلِيْ ڪَرِ هِمَتَ﮶
سِڃُ سَامُهٌ مُهَم﮼ ڪَهَم﮼ ڪِجِ مَڪَٿَ﮶
سُپٖيْرِيَانجٖيْ سَٿَ کَارٖيْ سِڃِہ کَالِ مِر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 213

لَرُمَ لَارَائُوْ ٿِئُوْ لَاہِ مَلَڎُوْ لَڎِ﮶
سَاٿِ پِرْيَانجٖيْ سَڎِ نَمُنڌَ مٖيْرَاوُءْ تُوْٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 214

لَرُمَ لَارَائُوْ ٿِئُوْ وَرَ چُنْڊِيْ دِيْ وَنڃُہ﮶
آَهٖيْ اِيُ اُهْڃُ هَارٖيْ هَلَندِيُنجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 215

لَرُمَ لَارَائُوْ ٿِئُوْ کُتٌ کُوْيٌ ڇَڎِ﮶
لَڎُوْ لَاہِ مَلَڎِ تَکَارٖيْ سِڃِہ کَالِ مِر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 216

لَرُ مَ لَارَائُوْ ٿِئُوْ مُوْرٖيْ مَرُ مَ پٖيْرُ﮶
آَرِيَ لَىءِ اُلٖيْرُ ڎٖيْئِيْ مَرِجِ ڎُنکَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 217

اُلَھِيْ سِڃَہ اَوٖيْرَ مَڪَرِ مَعْذُوْرِنِتٖيْ﮶
پَسِيْ مَرَان پٖيْرَ ڎُنْکَرِ ٻَارُوْچَنِجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 218

وِئُوْ سِڃُہ وَرَنِتَا رَاسٍ رَتَاءٍ﮶
مُنْـکٖيْ مَارِئَاءٍ اَدِيٌ اُنْڌَاهِيْ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 219

وِئُوْ سِڃُہ وَرَنِتَا رَاسِنِ ڎٖيْئِيْ رَنْکُہ﮶
مُنْ جَهٍ س﮼ سَنکُہ سُوْ ڪُوْهِيَارُوْ ڪٖيْچِہ وِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 220

وٖيْٽٖيْ مُنْ وِئُوْ لَرِيْ سِجُہ لَڪَنِتَا﮶
آَءٌ ڎُوْرٖيْدِيْ ڪٖيْتِرُوْ پَهْنَنِ پٖيْرُ پِئُوْ﮶
سُوْرَنِ سَانُ سِهُوْ اَچِيْ ٿِئُمِ جٖيْڎِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 221

وَاءَ وِڃَايُمِ سُوْ پُٽِيَ جَهِ پَنڌُ ڪَرِيَان﮶
ڇَٽَا ڇَپَرِ پِرْيَجُوْ پٖيْرُ پَرَنَاتُوْ﮶
بَرِ بُوْرَائُوْ جُوْ سُوْ لِکِيْ مَتَا لَٽِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 222

وَاءَ وِڃَايُمِ ڪَالَ پُٽِيَ جَهِ پَنڌُ ڪَرِيَان﮶
وَنڃَنُ مُنْ وَاٽٖيْ پِئُوْ هُوْتَنِ ڪَارَنِ حَالُ﮶
جَبَلُ ڎُوْرِيَان جَالَ ڪَارَنِ پٖيْرَ پُنُوْهَجٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 223

ڎِٽَان جٖيْ ٻَرُوْچُ مُنْ جِيَ هُوْةُ اَکِيُنِس﮼﮶
مُنْـکٖيْ چَئِيْ لُوْچُہ پَانِ ڇُلِيْ پٖيْٽٖيٌ ڇَپَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 224

هُوْةُ نَڎِٽَاءٌ ڎُوْہُ نَڎِيَان جٖيڎِيٌ﮶
مُنْ جِيَ رُنَاءٌ مَٿٖيْ ڪِئُوْ هَٿَرَا﮶

بيت - 225

ٻَارُوْچُوْ ٻِيَ رُوْءِ جٖيْڪُسِ ڎِٽُوْ جٖيْڎِي﮼﮶
سَنجّٖيْ ءٍ صُبُوْحِ هُنْدَ نَوِئَرُوْ وِسَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 226

پُنُوْہَ جِيْ پَاٻُوْہَ آَنجٖيْ ڎِٽِيْ جٖيْڎِيٌ﮶
سَنجّٖيْ ءٍ صُبُوْحَ هُنْدَ نَہ وَهِيَا وِسِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 227

مُنْ جِيَ مُلَاقَاتَ جٖيْ هُيَان هُوْتَ پُنُوْهَس﮼﮶
ٻَاهُنِ وِجِيْ وَاتَ رِيْهٌ ڪِيَان رُنڃُّنِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 228

جٖيْ تُوْ کَالَائِيْ مَاءَ ٻَارُوْچَا پُڇِئَا﮶
اُنٍ جِيْ وَائِيْ هُنْدَ نَوٖيَئِى وِسِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 229

وَنِڪَارَا وَائِيْ ڪَا جَا آَندِيْ ڪٖيْچِي﮼﮶
سُنِيْ مُنْ سَائِيْ نٖيْن﮼ نِنڊَ وِہُ ٿِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 230

ڪَا جَا ڪِئَاءٌ وَائِيْ وَارٖيْ وِکُرِيْ﮶
اٰيَلِ تَهِ اٰءٌ ٻُوْلِيَ ٻَاتَارِيْ ڪِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 231

اٰءٌ ڎُوْرِي﮼ شَالَ مَلَه﮼ هَڎِ مَمِل﮼ هُوْةَ﮶
لُوءَ لُنىءَ مَنجَا لُوْچَہ تَنَ تُھْجِيْ نَلَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 232

اٰءٌ ڎُوْرِي﮼ شَالَ مَلَه﮼ پِرٍ هُئىءٍ پَرٖيْ﮶
هَڎِ نَسَاہَ سَرٖيْ تَنَ تَسَلِّيْ نَٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 233

آَءٌ ڎُوْرِيَان شَالَ مَلَهَان سَاڃَنَ مَنڃُ سُؤَالُ﮶
سِڪَ تُهْجِيَ سُپِرٍ ٿِيٖيْ جَانِ زَوَالُ﮶
وِهَانِيَ وِصَالُ اُٿِيَان آَرَامِيْ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 234

وِصَلَا وِچُہ پِئُوْ ڤِرِيْ آَءُ فِرَاقَ﮶
جٖيْ ٿٖيْ چِڪِئَمِ چَاكَ پِرْيَ کَڎِجِيْ پُوْرِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 235

جٖيْڪِيْ فِرَاقَا سُوْ وِصَالَا نَٿِيٖيْ﮶
اَچِيْ اُوْطَاقَا مُنْـکٖيْ پِرْيَ پَاسٖيْ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 236

جَا کَائٖيْ جَتَنِ کَوْرَا کَسِ هَلَائِيَا﮶
پَھْتٖيْ رِءَ پَهَارَ م﮼ اُٽَ مَ اٰکَٽِجَنِ﮶
سُوْهَان جٖيْ سَرْدَارَس﮼ سٖي تُوْڎَ مَتَرْٽِجَنِ﮶
لُطُفَ سَانُ لَطِيْفُ چٖيْ لَنکِئُوْ بَرُ بُوْتَنِ﮶
تَنِ ڪَهِرُوْ غَمُ کُنکَنِ هُوْةُ حَمَاتِـے جَنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 237

ڪٖيْرٖيْ ڪٖيْچَايَنِ کَوْرَا کَسِ هَلَائِيَا﮶
لَرِئُوْ چَرِئُوْ چُوْٽِي﮼ ڪَرِئُوْ ڪُوْہَ ڪِرَنِ﮶
لَتَارٖيْ لَطِيْفُ چٖيْ لَنکِئُوْ بَرُ بُوْتَنِ﮶
تَنِ ڪِهَرِيْ چُڪَ چَانکَنِ هُوْةُ حِمَاتِيْ جَنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 238

سُرَهِيْ مَنجَا سَاٿَ آَئِيْ بُوْءِ بَنڀُوْرَ کٖيْ﮶
بِيْٽَا بَازَارِنِم﮼ لَائٖيْ جَتَ زَبَاتَ﮶
سَندِيَ هُوْةَ حِمَاةَ ڪٖيْچِ پَھْتُوْ قَافِلُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 239

بَرَ مِرَئِيْ بُوْءِ ڇَپَرَ ڇَٽٌ مُڪِيٌ﮶
اَچِيْ اٰرِيَ ڃَامَجُوْ لَرِئُوْ سَاُ صُبُوْحِ﮶
ٻَهْ ٻَهْ ٿِيْ بَنڀُوْرَ م﮼ هَندَّ مِرٖيْئِيْ هُوْءِ﮶
رَانِنِ وَرِيْ رُوْءِ کُنْدَرَ لَٿَا کُوْلِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 240

بَرَ مِرَئِيْ بَاسَ ڇَپَرِ ڇَٽٌ مُڪِيٌ﮶
اَدِيٌ آَرِيْجَنِجٖيْ وَرَنِ مُکَا وَاسَ﮶
آَيَلِ پُنِيْ آَسَ پُنُوْہُ آَيُوْ ڪٖيْچَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 241

بُرُوْ هُوْ بَنڀُّوْرُ آَرِيَانِيَ اُجَارِئُوْ﮶
لَاٿُوْ سَڀَڪَهِ لُوْڪَتَا هَارٖيْ ڌَنِيَ هُوْرُ﮶
ڇُوْرِيٌ ڇُرَنُ سِکِئُوْ پُنُوْہُ مُھْجُوْ پُوْرُ﮶
آَيُوْ سُوْ اَتُوْرُ جَهِ ڎُکِيٌ ڎِکَ وِهَارِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 242

ڀُلِئُوْ سَڀُ بَڀُوْرُ جُوْ پُٽِيَ هُوْتَ نَهَلِئُوْ﮶
شَهْرَ سُڃَاتُوْ ڪِيْنَڪٍ آَرِيَانِيْ اَتُوْرُ﮶
مَارِئُوْ تَنٍ مُوْرُ جَنٍ دٖيْکِئُوْ دِلِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 243

جَنٍ دٖيْکِئُوْ دِلِس﮼ پُٽِيَ سٖيْ پٖيْيٌ﮶
تَپُنْ ٿٖيْ وٖيْيٌ جٖيْ پُنُوْہَ پَانُ لِڪَائِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 244

هَرْدَمُ هُوْةَ پُنُوْهَجُوْ ڎِسَنُ ڀَائِجِ ڎِکَّہ﮶
وَرُ ٻَارُوْچَانِيْ لِکَہ کُوْءِ ٻَارَہَ مَاہَ ٻِئَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 245

ڎِسَنُ ڎِکَا اَکِرُوْ سَسُئِـےْ آَنِ مَشَڪُ﮶
ٿِيُ ٻَانِيْ ڀَرِ اُوْئِيٌ لُڎُمَ پَسِيْ لَڪُ﮶
وَرُ پُنُوْهَس﮼ پَلَڪُ ٻَنِ ٻَارَہْ وَرِہَ ٻِئَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 246

مَاٽِ مَارِيْدِيْ پِرْيَجِيْ مَتَارُوْءٍ رَتُ﮶
ڇُوْرِيْ ڇَڎِ مَ سَتُ هِمَتَ هُوْةُ وِڃَائِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 247

سَرَتِيٌ سَڀُوْئِيْ ٿِئُوْ اَندَرُ آَرِيَانِيْ﮶
وٖيْٽِيْ پَسَان پَانَم﮼ ڎُنْکَرُ ڎِيْهَانٍ﮶
هُيَسِ جَنِ هَانِيْ سٖيْ ڪٖيْچِيْ کَڎِئَمِ ڪَهَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 248

جَرَ جِيَرٖيْ جَنِس﮼ مُيَ سِيْ تَنِ﮶
جٖيْ هِتِ نَهُوْتُ پَسَنِ سٖيْ ڪَهِپَرِ ڪٖيْچِ پَسَندِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 249

سَسُئِيَ جٖيْ سِرِيَس﮼ ڪٖيْچَڌَنِيْ کَانڌِيْ﮶
لَڪَنِ تَا لَطِيْفُ چٖيْ اٰرِيَانِيَ آَندِيْ﮶
پَسَنَ ڪَارَنِ پِرْيَجٖيْ مُنڌَ هُئِيْ مَاندِيْ﮶
پُنُوْہَ پٖيْرَادِيْ نِمَانِيَ نَصِيْبُ ٿِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 250

سُمَهَنَا سَارُوْ جٖيْڎِيٌ جٖيْڎُوْ ئِيْ ٿِئُوْ﮶
مُنْـکٖيْ نِنڊَ نِبٖيْرِئُوْ پِرْيَنِس﮼ پَارُوْ﮶
هُوْتَ لِکِئُوْ هَارُوْ تُنْ اَنَاسِيْ اُجَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 251

سُتِيَ سٖيْ نَسِيَاءَ جٖيْ ڪُوْهِيَارَا ڪٖيْچَجَا﮶
اَنکُنِ چَرِئُوْ آَءُ جَان نَالُوْ کِيْرُءِ نِيْهَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 252

غَافِلِ غَفْلَتَ ڇُوْرِ تُنْ ڪِيَ اَنَاسِيْ اُوْجِر﮼يْ﮶
چُپَاتَا چَريْ وِئَا وَنڃِيْ پَھْتَا تُوْرِ﮶
نٖيْن﮼ نِنڊَ اُکُوْرِ جِمَ وَرَنِم﮼ وَاڪَا ڪَرْي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 253

جٖيْڎِيٌ جِمَ سُمَھُوْ نِنڊَ وٖيْرِيَانِيْ هُوْءِ﮶
مَتَا مُنجِيَ رَهُوْ وَاڪَا ڪَرٖيْ وٖيْرِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 254

سَجٖيْ رَہٍ سُمَهٍ غَافِلِ مَنجِ کَرَنِ﮶
لٖيْرَنِجُوْ لَطِيْفُ چٖيْ ڪَرَکَلُ سُوْءِ نَڪَنِ﮶
سٖيْ ڪِيَ پِرٍ پَسَنِ جٖيْ سَنجٖيْ رَهَنِ سُمَھِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 255

تُوْکٖيْ ڪَهْرَ کَرُوْ ڪِئُوْ هُوْءِ ٿَا هُوْةَ هَلَنِ﮶
کُوْرَا سِرِ کَلَنِ جِمَ وِهَانِيَ وَهَائِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 256

وَڎِيْ جَارَ ڪِئَاءِ جِنْ سُتِيَ پٖيْرَ ڊِکَا ڪَرٖيْ﮶
دَرِ بَرِ اُڀِيَ دُوْسِتَ جٖيْ سُنْ ڀُنْ تُوْءِ سُيَاءِ﮶
پُنُوْهَس﮼ پٖيْيَاءِ تُنْ نِڀَاکِيْ نِنڊٌ ڪَرِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 257

سُتِيَ سَوَاريْ مُهُ وٖيْرٖيْ مُيُنِجِيَ﮶
ڎِٽَئِى نَڎٖيْرَنِجَا چَوْڌَارِيَ چَارِيْ﮶
تٖيْـلَاہَ وٖيْچَارِيْ پُنُوْہُ نِئَاءٌ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 258

اِيُ ڪَمُ نَہ ڪَمِيْنِيَنِ جِنْ سُتِيَ پٖيْرَ ڊِکَا ڪَرٖيْ﮶
نِنڊَا نِمَارِيُنِکٖيْ اُوْڀَالَا اَچَنِ﮶
لٖيْٽ﮼ ڪِيَ لَطِيْفُ چٖيْ هَارٖيْ رِءَ هُوْتَنِ﮶
سٖيْ ڪُوْہُ پُنُوْہُ پُڇَنِ جٖيْ سَنجٖيْ رَهَنِ سُمَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 259

سُتِيَ سَجٖيْئِيْ مُهُ وٖينرٖيْ مُئَنِ جِيَ﮶
اُوْجَاکُوْ اَکِيُنِکٖيْ ڃَاتُئِى نَڎٖيْئِيْ﮶
هَٿَا تُوْ پٖيْئِيْ ٿِيْ ڪَجُوْ ڪٖيْچِيَنِ کٖيْ ڪَرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 260

اُوْجَاکُوْ اَڃَانِ ڪِيُئِى نَہ ڪَمِيْنِنِ جِيَ﮶
اَسَارِيْ اٖيْھِيَ پَرِ پَوٖيْ ڪٖيْچِيَنِ س﮼ ڪَانِ﮶
ٻَانِيْ چَاي﮼ پَانِ ٿِيْ سَڃِيٌ راتِيٌ سُمَه﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 261

پَٿَرِ پٖيْرَ ڊِکَا ڪَرٖيْ جَڎِہْ سُتِيٌ جٖيْ﮶
تَڎِہْ تَنٍ کٖيْ سَاٿَ سُتٖيْئِيْ ڇَڎِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 262

نِنڊٌ ڪِيَ ڪِجَنِ هَارِيْ مُنڌَ مَحْمُوْدُ چٖيْ﮶
تُوْ سٖيئِـےْ سٖيْنَ ڪِئَا پَهَ اُوْچِتَا جَنِ﮶
ڪَڎِہْ ڪٖيْنَ سُڃَنِ وٖيْسَلِيٌ وَرَنِس﮼﮶

وائي

غَفْلَتَ يَارُ کَوَايُوْ ٻَرِيْ جٖيْڎِيٌ ڪِيَ ڪَرِيَان ڪُوْہُ ٿِئُوْ﮶
سُيَسِ تَاسَاٿُ وِئُوْ اُٿِيَسِ تَا ڎُکہ آَئِيُوْ﮶
پُڇَان ٿِيْ پُنُوْهَکٖيْ عَبَثُ تَا اَنُ کَائِيُوْ﮶
هُوْةُ هَلَندٖيْ جَاڪِيْ سَامُنْ کَالِ سُنَاهِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 263

تَاجٖيْ هُوْةَ نَڪَنِ جُوْ تُنْ پَسِيْ سَنکُہ سَرَهِيْ ٿِيْ﮶
ڪُوْرِي﮼ ڪُٽِيٌ ڪٖيْتَرِيٌ ٻَانِيٌ ٻَارُوْچَنِ﮶
سَندِيْ ذاتِ جَتَنِ آَهٖيْ اَٻَاجِيْ کَنٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 264

اَصْلَا اَنکُّہ سَندُوْنِ وَهِيْ جٖيڎَاہٍ وِئُوْ﮶
ڪِهَرُوْ ڎُوْہُ ڎِبُوْنِ سُوْ مُهُ آَيُوْ سَاٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 265

لِکِکُوْ جُوْ نِرَارِ سُوْ اَنکُّہ ڪِيَارِيَ نَٿِيٖيْ﮶
پَارِئُوْ وٖيْٽِيْ پَارِ جٖيْڪٍ لَالَنَ لِکِئُوْ لَوْحَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 266

جِتٖيْ جٖيْتَرِيٌ لِکِيٌ لَوْحَ قَلَمَم﮼﮶
تِتٖيْ تٖيْتَرِيٌ کَرِيٌ کَارَنُ اٰئِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 267

تُوْنٖيْ وِلَارٌ ڪَرِي﮼ تُوْنِيْ هَلٖيْ وِکَّہ﮶
لِکٖيْ مَنجَا لِکَہ ذَرُوْ ضَايَعْ نَٿِيٖي﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 268

جٖيْڪُسِ آَءٌ نَتِيَ جِنْ پِرْيَتَنٌ پِرَيَنِس﮼﮶
ڪٖيْچِيْ ڪَاهٖيْ ڪَرَهَا مُنْهَان وَڃَنِ ڪِيَ﮶
ڎُوْہُ مُھْجٖيْ ڎِيْهَ نَاتَ سَڃَنَ سَٻَاڃَا کَنُوْن﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 269

سَسُئِيَ کٖيْ سَڎُ ٿِئُوْ اَسَان اُوْلَانُوْ﮶
پَنڌُ نَپُڃَانٌ اَنَ ڪُوْٽِيْ ڪَانَ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 270

پَسُوْ پَرَاوَنِ سُوْرَنِ آَڎِي سَسُئِي﮶
پُرَايَا پَهْجَنِ وِجَنِ وٖيْچَارِيَتٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 271

هَلَندٖيْ هُوْةَ پُنُوْهَڎٖيْ کُهِجَنِ ڪٖيْ کُوْٽِيٌ﮶
پَهَنُ تَنٍ پَٽُ ٿِئُوْ جٖيْ لَىءِ لَالَنَ لُوْٽِيٌ﮶
سَڀِ سُهَيْـلِيٌ سَڪَکٖيْ چُنْچٌہ ءٍ چُوْٽِيٌ﮶
ٻَاڀَنِ ٿِيْ ٻُوْٽِيٌ تَہ ڪُتَا کٖيْنِئِى ڪٖيْچَجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 272

ڪُتَا کٖيْنِئِى ڪٖيْچَجَا سَندَا جٖيْ پُنُوْہَ﮶
اَکـ﮼ هُنْدَ اَسُنْهَ جٖيْ جَانَارَنِ يَادِ پَىءٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 273

تَنِ پٖيْئِيْ جَانَارَنِ يَادِ جٖيْ پَارِئَلَ پُنُوْہَ ڃَامَجَا﮶
سَندِيْ لَالَنَ لَاڌِ مُيَا پُوْءِ مُنڌَ ٿيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 274

سَسُئِيْ پُڇَنِ سٖيْ پَارِئَلَ پُنُوْہَ ڃَامَجَا﮶
سَندِيْ لَالَنَ لَاڌِ مُيَا پُوْءِ مُنڌَ ٿِيْ﮶ الے
وَڊِئُوْ وٖيْٽِيْ ڎٖيْ ڪَايَا ڪٖيْچَ ڪُتَنِ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 275

جَاکَايَسِ زَنبُّوْرَ ڪُتٖيْ قَرِيْبَنِجٖيْ﮶
بَھِيْ بَھْڪِيْ اُٿِئُوْ کِڎِيْ مَنجَا کُوْرَ﮶
سَڀِ لَاهِيْدُوْ سُوْرَ کِرِيْ هِنَ غَرِيْبِ تَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 276

ڪُتُوْ چٖيْ قَرِيْبَجَا آَهِيٌ سَاڌَ سَھِيْ﮶
پِهْرٍ بَاتِ بَھِيْ پُڇَان پُوْءِ پَانڌِنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 277

نَڪٍ آَهِي﮼ چُوْهَرَا نَڪٍ آَهِيٌ چُوْرَ﮶
هَاکَامَا ءٍ هُوْرَ ڪُتَا ڪَرْي﮼ ڪَنِتٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 278

ڪُهٍ تَہ آَپِڪُهُ ڎَسِ مَچُوْهَرِيَان﮶
سَندَا آَهٖيْرِيَان آَءٌ نَہ سَهَدِيْ هَٿَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 279

ڪُتُوْ طَالِبُ ڊُنْڊَ جُوْ اَسٍ ڪُتٖيْ ڪٖيْرَ﮶
چَھُٽِيْ آَهٖيْ چِيْرَ ڪَارَائِيَ جٖيْ ڪَنَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 280

ڪُتُوْ ڪُرْٽٖيْ هَڎِيٌ جَوَانَمَرْدُ جِکَرُ کَاءِ﮶
اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَّ طَالِبُهَا ڪِلَابُ اِيَ هِي﮼ س﮼ لَاءِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 281

سَکْبَانَ سِنْڊَارِئَا بَڇِئَا تٖيْ بَهَنِ﮶
ڤِرِئَا نَفَرْمَانَکَان تَنِ مُلُ نَمُوْتِيَرَنِ﮶
ڪُوْنِهْ ڎُوْہُ ڪُتَنِ ڎَاڪَرِئَا ڎَارِيْنِ ٿَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 282

جُيَارُ ڎِٽَاءٌ يَرَ جُوْ تَہ پُٽِيَ پٖيْرُ ڪَرِيْنِ﮶
ڤِرِئَا نَفَرْمَانَکَا اُنِهْ م﮼ آَهِيْنِ﮶
ڎِسِئُوْ نَڎَارِيْنِ شَبَانَ جٖيْ سَکَہ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 283

ڎَکَا ڎُنْکَرَ جَا مِرُوْ مَرُ ٿَا مُنْتٖيْ ڪَنِ﮶
پُندَا ڪِيْنَ پَرِيَٽِ تٖيْ سَڌَرَ ٿَا سُجَنِ﮶
سَکَائِيَ جِيْ سَيَدُ چٖيْ آَهٖيْ سُڌِ سَڀَنِ﮶
هُنْدَ نَہ هِتِ ٽَرَنِ پَرَ قَرَابَتَ ڪَمُ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 284

ڪَمِ قَرَابَتَ جَنِجِيْ هِتٖيْ آَيَمِ هِيَ﮶
رِفَاقَتَ رَاکَنِجٖيْ پَهْتِيَسِ پَهْرَ سِيَ﮶
مَارُوْ مُلَاحِظُوْ تَهِجُوْ ڪٖيْچِ نَڪَندَا ڪِيَ﮶
ذَاتِ نِسُوْرِيَ نِيَ پَرَ سَڌَرَ س﮼ سَنکُہ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 285

سَڌَرَ س﮼ سَنکُہ ڪَرٖي پَرَکَنڊ﮼ پٖيْيَاسِ﮶
ڪٖيْرَ بَرَهْمَنَ ڪَنِجِيْ ڪٖيْرَ ڃَانٖيْ ڪٖيْرَاسِ﮶
هُنْدَ نَہ سِنڌُ سِيَاسِ پُرْيٖيْ ڪِيَسِ پَڌَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 286

ڇَپَرِ اُوْتَارَا ڪَرٖيْ مَنِيَاءٍ مَزَا﮶
پَرِيَٽِ کٖيْ پَٻَم﮼ ڪَارِئُوْ پَنڌُ قَضَا﮶
وَسِ نَہ وٖيْڇَارِيَجٖيْ سَندِيْ رَبَّ رَضَا﮶
مَٿَا جَانِ جَزَا لَاٿَاء لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 287

ڇَپَرِ اُوْتَارَا ڪَرٖيْ سٖيْڌِيْ ٿِيْ مِرُنِ﮶
جٖيْڪٍ چَيُسِ جٖيْڎِي﮼ سُوْنَڪِئَاءٍ ڪَنِ﮶
مَعْذوُوْرِ مَرَنُ مَنِ ڪٖيْچِيَنِ لَىءِ قَبُوْلِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 288

ڪِيَاءٍ ڪٖيْچِيَنِ لَىءِ جُسُوْ جَلَاوَتَ﮶
ڇَڎٖيْ پٖيْٽِيْ ڇَپَر﮼ هَارٖيْ سَڀِ حُجَةَ﮶
هُئِيْ نِمَانِيْ نِسَتَ پَنڌُ وِڌَاءٍ پَانَتٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 289

پَنڌُ مَرُوْئِيْ پَانَتٖيْ وٖيچَارِيَ وڌُوْ﮶
ڎٖيْلُ تَهٍ جُوْ ڎُکَس﮼ سَڀُوْئِيْ سِڌُوْ﮶
هُئَرُسِ اَکَہ لِڌُوْ پُوْءِ ٿِيْ ڪَرٖيْ پَڌَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 290

پَنڌُ نَہ پَنڌَنِ جٖيْتَرُوُ ڪِيَ سُجَدِيْ ڪِيْهَ﮶
جٖيْڪَرَ ڪَرِيَان رِيْهَ پَرَ چُنْدَا مُنڌَ چَرِيْ ٿِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 291

چُوْنِمِ مَرُ چَرِيْ ٿِيْ پَرجٖيْ سَڎُ سُنِيْنِ﮶
مَرُ مُنْھِيْکٖيْ ڎِيْنِ مَارُئو اَچِئُوْ مِيْھَنَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 292

مَارُوْ ڎٖيْئِيْ مِيْهَنَا مُنْـکٖيْ ڪَندَا ڪُوْہُ﮶
جٖيْ ڇُوْرِيَم﮼ ڇُوْہُ سَا پَٿٌ ٿِيندِيْ پٖيْرَ تٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

کِلَا ڪَامَ ڪَرٖيْ مُھْجِيْ شَهْرَ بَنڀُوْرَ م﮼﮶
جَهِ وَنَ هِيْٽَا هَلِئَا سَڃَنَ سَانکُہ ڪَرٖيْ﮶
لَامٌ تَهٍ وَنَ سَندِيٌ لُوْڎِيَان لَائِيَا کَرٖيْ﮶
جُوْ سِنْکَارُ سَرَتِي﮼ سُوْ مُنْ نَاہِ کَرٖيْ﮶
جَھَرٖيْ تِھَرِيْ حَالَس﮼ وَنڃَّان پٖيْرَ ڀَرٖيْ﮶
قَضَا جَا ڪَرِيْمَ جِيْ ڪَهِکٖيْ ڪِيْنَ ٽَرٖيْ﮶
جٖيْڪٍ لِکِئُوْ لَوْحَ قَلَمَم﮼ پَارِيَان سُوْ پَرٖين﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 293

ڎَاجَنِ تٖيْ ڎَاجَا ڎُکِيَ کٖيْ ڎُکَنِجَا﮶
لَـکَيَسِ نَائُڪَ نِيْهَ جِيْ ڪُرِ اَندَرِ ڪَاجَا﮶
ٿَرَنِ مَنجِ ٿَاجَا ڪَرٖيْ مُنڌَ مِرُوْئَنِ س﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 294

لَـکمِ ٻَانُ ٻَرُوْچَجُوْ ڪَرَهَا ٿِئَا ڪَزَاقَ﮶
اَهْکِيْ جَا اُنِٽَنکٖيْ سَامَيَنِ پَوٖيْ نَمَاڪَ﮶
اَکِيُنِ خُوْرَاڪَ پَسَنُ پَرَڎِيْھَنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 295

لَـکمِ ٻَانُ ٻَرُوْچَجُوْ وَسَاٿِيْ وٖيْيَاسِ﮶
پُرْزَا پَٻَ وَرَنِم﮼ پِٿٌ ٿِيْ پٖيْيَاسِ﮶
تُوْنٖيْ مَاءِ مُيَاسِ تَپُنْ ڪَاڊُوْ ڪٖيْچَڎٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 296

لَـکمِ ٻَانُ ٻَرُوْچَجُوْ اَمَنِ جَلِ مَمُنْ﮶
رُوْئِيْ رَنکِيْدِيَسِ رَتَس﮼ ڪٖيْچَا اُوْرٖيْ ڀُنْ﮶
مَادَرِ مَٿَا مُنْ ڪَانکَہ لَوَندَا ڪَڎِہٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 297

جَڎِہْ سَاٿِيَنِ ٿٖيْ سَڎَ ڪِئَا ٻُڌَءِ نَٻُوْرِيْ﮶
هَمْرَاهِيْ هُوْتَنِس﮼ تُوْ جُوْدَانَجُوْرِيْ﮶
پَلَىءُ پُنُوْہَ ڃَامَجُوْ جَلِيُئِى نَڊُوْرِيْ﮶
نَاحَقِ نِدُوْرِيْ مَٿٖيْ رَاہَ رَرِيٌ ڪَر﮼ي﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 298

تُوْکٖيْ پُڇِئُمِ ٿٖيْ مَنَ ڪُوْ اُوْٽِيَنِ جُوْ اُهْڃُ ڎِي﮼﮶
لُوْرِيْ لَئُى ڀَرٖيْ پَانَا وَايُتِيْ وَمَّجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 299

سُنْ تُوْ سَنکَہ نَوَاٽَ ٻَاڀَنِ ٻَرُوْچَنِس﮼﮶
لٖيْرَنِ ڌَنِيْ لَڃَائِيَا ڪَاهِيَاءٌ ڪَوَاٽَ﮶
جُوْٽٖيْ ڎٖيْئِيْ ڄَاٽَ سَبَبِ اِنَ سُتِيَ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 300

اُوْڄَرِ وَٽَا آَءُ ٻِيٌ سَڀِ سَکَرِ سَاٿَ جٖيْ﮶
جَا نِيْهَ کِنَدِيْ نَاءُ سَا مُنْجِيَ پُوْدِيْ مَامَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 301

وِئَا وَرَائٖيْ جٖيڎِيٌ مُنْ ڎُکِيَکٖيْ ڎُکَہ﮶
وٖيْٽِيْ سَارِيَان سَکَہ هٖيْڪَاندِيَ هُئَامِ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 302

ٻَڌُوْ ڪَهِ ٻَڌَانِ هِيَرُوْ هُوْتَانِيَس﮼﮶
ڪَاجَا پٖيْيَسِ پَانِ جِنْ نِبٖيْرِيَاسِ نَنِبَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 303

ڪُوْ ڃَانَا ڪُوْہُ ٿِئُوْ ڪٖيْڎَا ٿِيْ وَنڃَّان﮶
هَٿَ ڪَرَايٌ اٰکُرِيٌ مُوْرِئُوْ سَڀِ ڀَڃَان﮶
ٻِئَنِ کَرِ کَنڃَا مُنْ هَارِيَ هُوْتُ وِڃَائِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 304

پُنُوْهَس﮼ پِرْتِ جُوْ ڪُوْ جُوْ پٖيْچُ پِئُوْمِ﮶
بَنڀٖيْ هِنَ بَنڀُوْرَ م﮼ وِهَنُ وِہُ ٿِئُوْمِ﮶
مَتِيٌ مُوْٽَنَ سَندِيٌ ڪَاڪِيٌ ڪٖيْمَ ڎِهُوْمِ﮶
سَرَتِيٌ سَاہُ سَندُوْمِ ٿِئُوْ حَوَالٖيْ هُوْتَجٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 305

ٻٖيْـلِيَنِ ڌَارَا ٻَنِ ڎِجٖيْ ڎُنکَرُ جٖيْڎِيٌ﮶
وِڌِيَسِ وَرَاڪَنِم﮼ ڪٖيْرَئٖيْ ڪَهُنِ﮶
ٿِيَسِ مَنجَا تَنِ پٖيْيٌ پُڇَائِيْنِ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 306

لُوْٽِيَسِ لَاکَاپَنِ نِيڊَّ نِهُوْرِيَسِ جٖيْڎِيٌ﮶
سَڃَنُ ڎُنْکَرَ چُوْٽِي﮼ آَڎَا سٖيْـلَ سُڃَنِ﮶
سٖيْ ڪِيَ پِرٍ پَسَنِ جَنٍ نِيَرُ نَنکَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 307

اَسٍ ذَاتِ پَرِٽَ پُوْرِهَتَ پُوْرِهَتَ پُنُوْہَ ڃَامَجَا﮶
هُوْتُ کَٿُوْرِيَ هٖيْرَءٌ مُنْم﮼ صَابُنَ ڇَٽَّ﮶
آَتَنَ مَنجِ اُکَٽَ ڪَمِيْنِيَ جِيْ ڪَامَ ٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 308

تَا مُنْ ڀٖيْنَرُ ڀَئِيْ نَاهِڪَا جَان اٰرِيَانِيْ اَکَہ﮶
ڪُوْسُوْ ڪُوْهِيَارَلَ جٖيْ وَاءُ مَلَکٖيْ وَکَہ﮶
ٻِئَا پُنْ جَتَنِ جَکَہ مُھْجِيْ پِرْتِ پُنُوْهَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 309

پَرْٽَنِ پَالِيَاسِ ٻَاڀَنِ ٻٖيْٽِيْ اٰهِيَان﮶
حُسْنَ هُوْةَ پُنُوْهَجٖيْ مَارٖيْ مَوْتِ وِڌِيَاسِ﮶
جَاڪِيْتَا جِيَديَاسِ پٖيْيَسِ وَرِ وِصَالَ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 310

پَرِٽَنِ جٖيْ پَارٖيْ جَارَ کُذَارِئُمِ جٖيْڎِيٌ﮶
جَنٍ مُنْـکٖيْ مَارِئُوْ سُوْرَنِس﮼ سَارٖيْ﮶
اِرَادٖيْ آَرٖيْ سَانکِيَنِ س﮼ سَنکُہ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 311

کَڎِئُوْ ڌُوْٻِنِ ڌُوْءِ پُنُوْہَ پَارِچُوْ هَٿَم﮼﮶
اُتٖيْ آَرِيَ ڃَامَجُوْ قَاصَدُ اٰيُسِ ڪُوْ﮶
اِيُ کَامِلَ ڪَمُ نَہ سَندُوْءِ پَھْسَ پَڇَارِي﮼ پُوْتِيَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 312

لَـکمِ نِيْهُ نِيَنِس﮼ آَءٌ ڪِ نَڃَانَا اِيَ﮶
مُنْ هِنٍ س﮼ هِيَ اَءٍ آَرِيْجَا اُسَهُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 313

تَنِ سُوْرَنِکٖيْ شَابَاسِ جَنِ مُنْس﮼ کَارِئُوْ﮶
هُئَا هَمَارٖيْ پَاسِ ٻٖيْـلِيْ ٿِئَرَمِ ڇَپَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 314

چَانِڪ آَيَسِ اَکَاہٍ اُتَهٍ اُڀِيْ آَهِيَان﮶
پِرْتِ پَرَاہٍ هَانِ مَرَان مَجِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 315

سَنڌِيٌ سُوْرَ ڪَرِيْنِ هَڎُ پَنْ ڎُکٖيْ هُوْتَکٖيْ﮶
پِرْيَنِ جٖيْ پَانَ ڎِنَا سٖيْ سُتٖيْ سُکُہ نَڎِيْنِ﮶
جٖيْ مَارُنِکٖيْ مَارِيْنِ اٰءٌ تَنِ سُوْرَنِکٖيْ سَڎَ ڪَرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 316

سَرَتِيٌ سُوْرُ پِرْيَنِجُوْ سُنڃُنِم﮼ شَامِلُ﮶
ڪُوْهِيَارُوْ کَامِلُ مُنْـکٖيْ ڎُکَہ ڎٖيکَارِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 317

اُوْجَرِ اَسُنْھِنِ ڎٖيْهُ کَنُوْ ئِيْ ڎُوْرِئُوْ﮶
سَکَرِ رِءَ سُنْھِنِ پَھْتِيْ ڪَانَ پَنڌُ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 318

ڎُنْکَرُ ڎَنَا نُوْنِ مُنْ پَارَکُوْ پُڇِئَا﮶
هٖيْڪَلِيٌ هَلَنِ جٖيْ تَاڪُنِ سَندِيْ تُوْنِ﮶
اِيَ اَرَانکٖيْ ڀُوْنِ سُنهَنِ رِءَ نَہ سُٿِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 319

رَهِيُوْ وٖيْٽِيْ رَاکِہ اَمَنِ اُوْرِئَا نِجُرُوْ﮶
لَاٿُوْ ڎٖيْهَ وَرَنِس﮼ مُنْ لَاکَاپُوْ ءٍ لَاکِہ﮶
ڎُنْکَرُ سٖيْ ڎُوْرٖيْدِيٌ جَنِ اَندَرِ ٻَرِيْ آَکِہ﮶
هُوْتَانِيْ هِنَ مَاکِہ مُنْـکٖيْ ڇَڎِ مَ ڇَپَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 320

مُنْـکٖيْ ڇَڎِ مَڇَپَر﮼ هِتِ هُوْتَانِيْ هَانِ﮶
اُوْڎِيْ مُندَ اُٽَنِکٖيْ اَللہَ ڪَارَنِ آَنِ﮶
پُوْرِهُوْ ڪَندِيَسِ پَانِ اَکِئَا آَرِيْجَنِجٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 321

مُنْـکٖيْ چَڎِمَ ڇَپَر﮼ هَاذِقَ هُوْتَانِيْ﮶
تُوْہٍ لَىءِ کَانِيْ ڎُکِيْ ڀُن﮼ ڎُنْکَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 322

مُنْـکٖيْ ڇَڎِمَ ڇَپَر﮼ هِنَ هَنڌِ هُوْتَانِيْ﮶
نٖيْـجِ نِمَانِيْ پَانَس﮼ پُنُوْہُ آَرِيَانِيْ﮶
تُوْہٍ لَىءِ کَانِيْ ڀُنِيْ ڎُنْکَرَ ڎُوْرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 323

مُنْـکٖيْ ڇَڎِمَ ڇَپَر﮼ هُوْتَانِيْ هِنَ هَنڌِ﮶
تُوْس﮼ پُنْدِيَسِ پَنڌِ ڎِيْدِيَسِ بَاہِ بَڀُوْرَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 324

مُنْـکٖيْ ڇَڎِ مَڇَچَر﮼ پُوْءِ رَهَايَسِ پَانَ﮶
جٖيْ ڀُلَايٌ ڀَانَ رَسُ رَسِيْدَا تَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 325

اُوْءَ تَہ اُوْٽِيَنِ نَڪِئُوْ جِنْ اُتُنِ آَرِيَ ڃَامَ﮶
ٻَرَڪِيْ ٻَاهَرِ نِکتِيْ کَاذِرِ مَنجَا کَامَ﮶
سَاہُ ڎِنَاءٍ سَامَ سُتِيْ سَکَرَ پَٽِي﮼﮶

بيت - 326

اُوْءَ تَا اُوْٽِيَنِ نَڪِئُوْ اٰرِيَ اُتُنِ جِيَ﮶
ڪٖيْچِ پَھْچَدِيْ ڪِيَ اِهْرِنَ اَٻَاڄَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 327

ٻَارُوْچَا ٻِئَا کَنَا پُنُوْہُ سِرُ سَڀَنِ﮶
چَانکٖيْ تٖيْ چَرِيْ ڪَرٖيْ ڪَندُوْ وَرِ وِلِيُنِ﮶
مَٿٖيْ مَعْذُوْرِنِ هُوْتُ ڌَرِيْڌُوْ هَٿَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 328

ٻَارُوْچَا ٻِئَا کَنَان اَٽَلُ اٰرِيَانِيْ﮶
چُنڊٖيْ رَکِئُمِ چِتَم﮼ سَاڃَنُ سُڃَانِيْ﮶
جَا وِندُرِ وِڪَانِيْ تِهِجُوْ مُوْٽَنُ ڪُوْ مَسَ ٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 329

وِدُرَ جَنِ وَنَنِس﮼ ڪِيٌ سَسُئِـےَ سُکَاءٌ﮶
پُنُوْہُ وَٽِيْ پَانَس﮼ اَچَان جٖيْ آَءٌ﮶
وَنْ وَنْ وَاچَاءٌ ڎِيَان شَاخَ سَڀَڪَهٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 330

سَڃٖيْ هَٿِ سَاٿِيَنِ جٖيْ مَوَاءُ مَالَارِيْ﮶
ڎَائِيْ جَا ڎٖيْرَنِجِيْ مَنِجِ سَاٽَارِيْ﮶
مَانَ وِرْمَنِ وِچَم﮼ اُوْلَانٖيْ اٰرِيْ﮶
اَسُنْهَ وٖيْچَارِيْ اِنَ پَرِ مِرٖيْ هُوْتَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 331

ڎٖيْرَنِکٖيْ ڎَاؤُ هٖيْرَ هَلَندٖيْ مَٿِيٖيْ﮶
مَانَ وِرْمَنِ وِچَمٍ پُوْئِنِ پَارَائُوْ﮶
رِنڃُنِجُوْ رَائُوْ ڪَپٖيْ پٖيْرَ پِيَادِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 332

ڇِڪَ ٿِيٖيْ تِتِرُ لَئٖيْ مَٿَا وَسٖيْ مِيْهُ﮶
صُبَاحَ سَڃُوْ ڎِيْهُ اُٽَ مَلَهُوْ اُوْٽِيَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 333

هُوْئَجَا کُوْرِيْ کُوْٽَجِيْ تِهْکٖيْ چَرِيْ چُوْنِ﮶
اُکَارِيٌ آَتَنَم﮼ هُوْتَ پُڃَانَا هُوْنِ﮶
پَرَاتَنٍ پُوْنِ ڎِٽُوْ جَنِ اَکِيُنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 334

مُوْٽَنَ کَا اَکٖيْ مَرَان مُوْٽِيْ مَرَان مَمَاءِ﮶
لُڇِيْ لَالَنَ لَاءِ پُنْدِيَسِ پٖيْرَ تٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 335

مُوْٽَنَ جَا مَذْڪُوْرَ جَا ڪٖيْ چَيَسِ جٖيْڎِيٌ﮶
پَرِٽِ پِهْر﮼ پُوْرَ نٖيْئِيْ پَهْچَائِيْ پِرْيَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 336

ڇُلَا مَنْجِمَنَ ڇَاڪَ پُرَان پُوْنِمِ پُرْڪَرَا﮶
مَڇُنن ڪَا مُنڌَ ڪَرٖيْ مُوْٽنَ جِيْ مَذاقَ﮶
چِتُ سَندُوْ مُنْ چَاڪُ هَارٖيْ هَڎِ هَنِيْ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 337

پٖيْرٍ پَئِيْ پُرْڪَرَا رَهَم﮼ کَنُوْ رُنُوْمِ﮶
پَارَاتُوْ پِرْيَکٖيْ تَپِيْ تَا نَڎِنُوْمِ﮶
چُڪِيَ ٿٖيْ چَيُوْمِ سُوَاهِيْرُوْ س﮼ سَڃَن﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 338

چُڪَسِ سَڀِ چَئِيْ مَارُوْ شهْرَ بَڀُوْرَ جَا﮶
سَا مُوْٽٖيْ ڪِيَ مُئِيْ جِهْ جُوْ جَانِبُ جَتَ وَٽِيْ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 339

چُڪِيَکٖيْ چَئِيْ ڪَا جَاکَائٖيْ جٖيْڎِيٌ﮶
وِئَرُوْ سَاٿُ وَهٖيْ تُوْ نِنڊَاءٍ نَلَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 340

وٖيْٽٖيْ وَرِنَپُوْنِ سُتٖيْ مَلَنِ نَہ سُپِرٍ﮶
سٖيْ مَرُ رُوْيُوْ رُوْنِ جَنِ مُسَافِرَ سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 341

ڪُوْڪِئُوْ پُڇٖيْ ڪُوْہُ هَىءِ ڪِئُوْ هَنٖيْ هَٿَرَا﮶
سَا ڎُکَائِيْ نَڎٖيْ مَٿٖيْ ڎٖيْرَنِ ڎُوْہُ﮶
رَائُوْ رُوْئِيْ رُوْہُ مُنڌَ کُوْرِنَس﮼ کَچَہ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 342

ڪٖيْچِ مَخَبَرَ هُوْءِ هِنَ مُھْجٖيْ ذَاتِ جِيْ﮶
مَتَا پُنُوْہَ پُوْءِ لَڃَ پَھْجٖيْ لُوْئَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

مَعْلُوْمُ حَلُ حَبِيْبَ مُنْـکٖيْ دَرْدُ قَدِيْمِيْ﮶
وُوْ دَرْدُ جَدِيْدِيْ وُوْ حُبُّ حَبِيْبِيْ وُوْ﮶
آَلُوْدِيْ اٰزَارَ کَا تُوْرِىءَ ٿِيَسِ طَبِيبَ﮶
شَاڊيْ ڎِي﮼ صِحَتَ جِيْ غَمِيْ لَاہِ غَرِيْبَ﮶
ڪَاهِلِ اٰهِيَان ڪُوَرِيْ رَسِيْ لَاہِ رَقِيْبَ﮶
حَاذِقُ آَهِي﮼ هِنَجُوْ اَچ﮼ شَالَ عَجِيْبَ﮶
اَکِيْ ٿِيْ آَہٌ ڪَرِيَان نَعْرُوْ مَنجِہ نَصِيْبَ﮶
دَوَا اٰهِي﮼ دِلِ جِيْ پُڇُہ پُڇُہ رَهِيَسِ طَبِيْبَ﮶
اَلَا عَبْدِ الْلَطِيْفَ کٖيْ ڪُوْرِيْ لَاہِ قَرِيْبَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 343

مَانَ ٻَارُوْچَا هُوْنِ ڎِٽَمِ اُٽَ اَکِيُنِس﮼﮶
جَنٍ ڌَارَا پُوْنِ مُوْرٖيْسَرَ اَکِنِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 344

ڎُکِيَ تُوْءِ ڎُڪَارُ سٖيْرَنِ ڎٖيْهُ سُڪَارِئووْ﮶
ٻَارُوْچَانٌ ٻَارُ سَڀُوْئِيْ سُوَاءَ س﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 345

ڎُکِيَ تُوْءِ ڎُڪَارُ تُوْنٖيْ وَسَنِ مٖيْھَرَا﮶
صَاحِبَ هَٿِ سُڪَارُ هِنَ وَسِ اٰهِيْنِ هَٿَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 346

جٖيْڪُسِ يَادِ ڪِيَاسِ وَرَ وَنڃِيْ وَنِڪَارَ م﮼﮶
جَلِدَ جَرِيْدِيْ پَنڌَ م﮼ اَدِيٌ اَڃُہ ٿِيَاسِ﮶
وَڃٍہ ڪٖيْچِ پُنِيَاسِ ٻَارُوْچَانِيَ ٻَاڄَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 347

هِتَا کَنِيْ هُتِ جَنِ رَکِئُوْ سٖيْ رَسِيٌ﮶
سَاڃَنُ سُنْهَ سُرْتِ وِکَائِيْ وٖيْجُوْ کَنُوْن﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 348

ٿُرُ وَٽِيْ ٿَاهَرَ ڪَرِ نَاحَقِ ڎَارَ مَڎُوْرِ﮶
لَـکِيْ لَرَ لَامُنِجٖيْ ڀُوْرِيْ مَنَ مَڀُوْرِ﮶
صَاحِبُ سُوْئِيْ سُوْرِ سَڀَنٍ جُوْ سَيّدُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 349

اِيُ ڪَمُ ڪُوْهِيَارَنِ جِنْ کُھِيٌ کَنَنِ پَانَس﮼﮶
اَڌَرَ نِڌَرَ پَاهِجِيٌ سَڀِ نِبَاهِيُوْ نِيَنِ﮶
ڇَڎِئُوْ وَنڃُوْ ڇَپَر﮼ هِيَ تَا هُوْتَ نَڪَنِ﮶
ڎُنْکَرَ مَنجِ ڎِيَنِ دِلَاسَا دَرَمَانڊي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 350

وَاقُفَ نَوَنِڪَارَ جِيْ اَکَہ نَڎٖيْهُ ڎِٽُوْمِ﮶
ڎُنْکَرُ ڎُوْرَاپَنِس﮼ ڪَاتِيَ رِءَ ڪُٽُوْمِ﮶
جٖيْـلَا مُحِبُّ مِٽُوْمِ ڇُلٌ ڪَرِيَان ٿٖيْ ڇَپَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 351

وَاقُفَ نَوَنِڪَارَ جِيْ بَارِيْ پُڇٖيْ بَرَ﮶
وَرُ وَسِيْـلَا سُپِرٍ ٿَڪِيَسِ ڎُوْرٖيْ ٿَرَ﮶
لَھِجِ لَالَ لَطِيْفُ چٖيْ ڪَاندَ مُيَ جِيْ ڪَرَ﮶
وِليْ ڪَرٖيْ وَرَ مَڇُنْ مَارَکِہ ڇَڎِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 352

وَاقُفَ نَوَنِڪَارَ جِيْ پَانِيَ کَيُمِ نَپَاءُ﮶
جَبَلُ جَلْدَايٌ ڪَرٖيْ تِکَہ ڎٖيْکَارٖيْ تَاءُ﮶
لَکٖيْ لُڪَ لَطِيْفُ چٖيْ مَعْذوْرِنِ مَٿَا﮶
اُتٖيْ آَڎُوْ آَءُ جِتِ هُنْدِيَسِ هُوْةَ هٖيْڪَلِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 353

پَهَنَ پُرْيَادِيْ پَٻَجَا جَبَلَ جِتِ جَاڎَا﮶
تُوْڎَنِ جَا تَرَ ڀِيْرَ م﮼ کُپَنِ مَکَاڎَا﮶
اَچَنِ جٖيْ آَڎَا سٖيْ لَڪَ سَوَلَا لَـکِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 354

پَهَنَ پُرْيَادِيْ پَٻَجَا جَاڎَا جَبَلَ جِتِ﮶
لُوْچٖيْ مُنڌَ لَطِيْفُ چٖيْ تَاڪُوْ پَسِئُوْ تِتِ﮶
هُوْةَ پَھْچِجِ هِتِ آَءُ تَہ اُوْجَرِ نَپَوَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 355

آَيَا آَسَ ٿِيَامِ ٻَارُوْچَا بَنڀُّوْرَ م﮼﮶
پَسِيْ پَهْرَ پُنُوْهَجِيْ نُهْ سِيَ نٖيْنَ ٽَرِئَامِ﮶
کُندَرَ وِسَرِئَامِ سُکَنِ شَاخٌ مُڪِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 356

ڪُوْ جُوْ آَهِسِ ڪُوْڎُ ٻَارُوْچَانٖيْ سَنکَّجُوْ﮶
جٖيْ هُوْ چُوْنِسِ ٻُوْڎُ تَجِيُ سُنَائٖيْ جَکَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 357

ڀَلِيْ ڪَرَ ٿِئُوْمِ هِيُ سَنکُہ ٻَارُوْچَنِس﮼﮶
وَنڃٍہ ڪٖيْچُ ڎِٽُوْمِ پُٽِيَ لَـکِيْ جَنِجٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 358

اَچِئُوْ مَرُ اَچَنِ ٻَارُوْچَا بَنڀُوْرَ م﮼﮶
پُٽِيَ لَـکِيْ جَنِ ڪَمِيْنِيْ مَارُوْ ٿِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 359

جَڎِہْ پٖيْئِيْ ڇَٽَ ڇَپَرِ هُوْةَ پُنُوْهَجِيْ﮶
پَرَهٖيْ وٖيْٽِ پَٽَ کُندَرَ لَٿَا کُوْلِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 360

ڇَپَرِ هُوْةَ پُنُوْهَجِيْ جَڎِہْ پٖيْئِيْ بُوْءِ﮶
رَانِنِ وَرِيْ رُوْءِ کُنْدَرَ لَٿَا کُوْلِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 361

ڇَپَرِ هُوْتَ پُنُوْهَجِيْ جَڎِہْ پٖيْئِيْ ڇَا﮶
رَانِنِم﮼ رُنْڪُوْ ٿِئُوْ دَرْدَرِ پٖيْئِيْ دَاہَ﮶
سَاٿَ آَئِيُوْ سَرْوَانُ اَدِيٌ اَڃُ بَنڀُوْرَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 362

ڇِنَنِ تُوْءِ مَڇِنُ پَاءِ اُمٖيْرِيْ اُنِس﮼﮶
جٖيْ اُوْءِ اَوَکُنَ کِنَنِ اَسُئِيْ تَتُنْ کُرَانٍ کِنُ﮶
پُٽِيَ لَـکِيْ پِنُ اِنَ سُنْھَارٖيْ سَکَہ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 363

جِنْ جِنْ تَپٖيْ ڎِيْهُ تِنْ تِنْ تَانٖيْ پَنڌَ م﮼﮶
ڪُوْ اَکَاڃٌ نِيْهُ ٻَانِيَ ٻَارُوْچَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 364

جِنْ جِنْ ڀِڃٖيْ رَاتِ تِنْ تِنْ تَانٖيْ پَنڌَ م﮼﮶
ڀُوْرِيَ ٻِيْ نَتَاتِ جٖيْڪَا سَا جَتَنِجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 365

رُوْجَ ڎِٽَاءٍ رَاتِ ڀَاءِ ڪِ اُوْٽيْ آَئِيَا﮶
ڪٖيْچِيَنِ جٖيْ ڪَرِيْ ٿِيْ تُوْءِ تِنِ جِيْ تَاتِ﮶
ٻَارُوْچَانِيْ ذَاتِ مَنَا مُئٖيْ نَوِسِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 366

جٖيْڪَا ڪَندِيْ نِيْهُ ٻَارُوْچَانِيَ ذَاتِس﮼﮶
سِڪَنُ سَارُوْ ڎِيْهُ چَرَنُ چَارٖيْڪَنِتٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 367

جٖيْڪَا ڪَندِيْ سَکُہ آَيَلِ ٻَارُوْچَنِس﮼﮶
اَنکُنِ چَارٖيْ اَنکُہ رُوْدِيْ سَا رَتَ ڤُرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 368

جٖيْڪَا ڪَندِيْ مَنجُ مُنْ جِيَ ٻَارُوْچَنِس﮼﮶
مَٿَ کَلَنِ هَنجُ ڪِيْنَ لَاهِيْدِيْ ڪَڎِہٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 369

ٻِيْـلِيْ نَاہِ بَڀُوْرَ م﮼ تَهِ سَسُئِيَ جُوْ سَھِيْ﮶
ڎَمَرُ ڎٖيْرَنِ مَنَم﮼ ڪَندَا مُنڌَ ڪُھِيْ﮶
لَنکَائٖيْ لَطِيْفُ چٖيْ کَنِجِ ڃَامَ کُھِيْ﮶
هِيَ مَعْذُوْرِ هَڎِ نَمُئِيْ تُنْ ڪَاندَ مَوَنڃِجُ ڪٖيڎَہٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

ڪَرَهَا مَڪَاهِيُوْ مِيَان ڪٖيچِيْ آَءٌ اٰرِيَانِيَ عَرَضُ چَوَندِيْ﮶
ڪَرٖيْ هُوْةٽ هَلَنَجِيْ لُوْٽِيَ کٖيْ مَلَڃَائِيُوْ﮶
وَسِيْلُوْ وِلِيَ جُوْ آَکَاڊُوْ اَءٍ آَهِيُوْ﮶
پَاسٖيْ مٍ پَرِٽِ جٖيْ جٖيْڪِيْ اُٽَ جِڪَائِيُوْ﮶
وِلِيْهَ جٖيْ وِهَائَم﮼ وَاڃَٽَ سَڀِ وَنڃَايُوْ﮶
اُکَارِيْ آَتَنَم﮼ پَھْجِيْ پَانَ پَرَاهِيُوْ﮶
سَائِيَ ڪَارَنِ سُپِرٍ صُوْرَةَ کٖيْ مَسِکَاهِيُوْ﮶
سَاڪِنَ ٿِيْ شَهْرَ جَا مَعْذُوْرِ کٖيْ مَرَڪَاهِيُوْ﮶
پُنُوْہُ ڃَامَ پَرِيَٽِ س﮼ وٖيْھِيْ سُوْرَ وِرَاهِئُوْ﮶
لَاهٖيْ بَارُ بَڀُوْرَ م﮼ وٖيْدٖيْ کُوْٽُ وَنَاهِيُوْ﮶
پُنُوْہَ ڃَاڃِيَرَنِکٖيْ رَنڌٖيْ کِيُنَ کَارَاهِيُوْ﮶
پَرَنَائٖيْ پُنُوْهَکٖيْ نٖيْکٖيْٽِيَ نَکَرَاهِيُوْ﮶
ٻٖيْـلِيْ ٿِيْ ٻَاٻَنِس﮼ ڎِکٖيْ ڎٖيْجُ ڎٖيْکَارِهُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 370

نَڪُوْ ڪٖيْچُ بَنڀُوْرُ نَڪُوْ مَائِٽُ مُنڌَ جُوْ﮶
هُوْرُ مِرُوْئِيْ هِنَکٖيْ هُوْتَنِ ڪُوْنِهْ هُوْرُ﮶
زَارِيَ ڌَارَا زُوْرُ هَلٖيْ ڪُوْنَ حَبِيْبَ س﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 371

ٿَڪُ تَہ ٿِيي﮼ ٿَاءِ پَهُتِيْ ڪَانَ پَنڌُ ڪَرٖيْ﮶
سٖيْ لَالَنَ هَيٌ لَاءِ مَنجَا حُجَ هَلَنِ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 372

ٻٖيْـلِيَانِيْ ٻَرُوْچَ ڎِنِيْ سِڪَ سَسُئِيَ کٖيْ﮶
لُوْڪَ وِچَاءٍ لُوْچَ پَھْچَائِيْ پُنُوْهَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 373

ڎُکِيَ ڎَمَرُ نَاہِ بُکِيَ کِلَ نَہ اُڃَھٖيْ﮶
اُکَارِيَ وِيْهَاءُ وِئُوْ وِرُوْهَنُ وِسِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 374

اَدِيٌ وَرُ اُکَارَ وِنْهَاءُ جَهِ وِسَارِئُوْ﮶
جٖيْڎِيٌ ڇَڎٖيْ جَارَ سَڀِ نَنکِيٌ ٿِيْ نِڪَرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 375

سَڀِ نَنکِيٌ ٿِيْ نِڪَرُوْ لَالَنَ ڇَڎٖيْ لُوْڀَ﮶
سُپٖيْريَاس﮼ صُوْبَ نِنڊٌ ڪَندٖيْ نَٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 376

سَڀِ نَنکِيٌ ٿِيْ نِڪِرُوْ پَرَهَنَ ڇَڎٖيْ پُوْءِ﮶
سَامَهْدِ مِرَنِئَا هُوْءِ ڪَهٖيْ جَا ڪِيْنَ کَنٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 377

ڪَهِيْ جَا ڪِيْنَ کَنِيْ پِرْيَ پھْتِيْ سَا﮶
وِهٖيْ وٖيْرِجِيْ جَا وَصْلُ تَهِ وِڃَائِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 378

وَصْلُ تَهِ وِڃَائِيُوْ سِنْڌِ سُرْمٖيْ سِيَ﮶
لُوْٽِيْ لِيْـلَا جِيَ مَنِيُوْ جَهِ مِٽُ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 379

هُنْدِئَا هُوْتُ پَرٖيْ اُوْڎُوْ آَہِ اَنَ هُنْدِ کٖيْ﮶
سَاڃَنُ تَنِ سَرٖيْ لَاس﮼ لَڎِيْنِ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 380

لَائٖيْ خَنجَّرُ لَا جُوْ هَى﮼ء خَچَرَ کٖيْ هَنُ﮶
سَڌُنِ جِيٌ سَيِّدُ چٖيْ وَٿٌ سَڀِ وِڪِنُ﮶
پٖيْرُ پَرُوْرٖيْ کَنُ تَهَلَنَم﮼ هَوْرِيْ وَہ﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 381

هُوْرِنِ هَارُوْ لَـکِئُوْ کَوْرِيٌ پَاسٖيْ کُوْٽَ﮶
ڪٖيْچِ تَنٍ کٖيْ ڪُوْٽَ ڪِيْنَ جَنِ جِيَ ڪَڇَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 382

هَوْرِنِ هَارُوْ لَـکِئُوْ مُٽِيْ مُوْسَٽُ ڇَڎِ﮶
لَاس﮼ اُٿِيْ لَڎِ ڪِيْنَ رَسَانٖيْ ڪٖيْچَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 383

هَوْرِنِ هَارُوْ لَـکِئُوْ ٿِيُ جَرِيْدِيْ جُوْءِ﮶
هُوْند جَنِکٖيْ هُوْءِ هُوْةُ نَهُنْدُوْ تَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 384

هُوْرِنِ هَارُوْ لَنکِئُوْ کَوْرِيٌ ٿِيٌ کَمَنِ﮶
هَاڃٖيْ تَا نَہ هَڃَنِ ڌَارَا سِڪَ سَيِّدُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 385

نَڪَا هِتٖيْ نَهُتِ ڪَا کَوْرِيَ سَندِيْ کَالِ﮶
ڪِينَ پَھْتِيْ مَالِ حَالِ پَھْتِيْ هُوْتَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 386

آَتَنُ اُوْرَانکٖيْ وِئَا اَکَنِ مُنْ اَفْسُوْسُ﮶
دٖيْوَانِيَ س﮼ دُوْسُ سَاٿِيْ اٰهٖيْ سُنڃَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 387

آَتَنُ اُوْرَانکٖيْ وِئَا پُٽِيَ تُوْڎَنِ تَانِ﮶
وِہُ مَمُنڌَ بَڀُوْرَ م﮼ هُنِ پُڃَدِيَ هَانِ﮶
رَائٖيْ مَنجِ رِهَانِ هَلُ تَہ ٿِيٖيْ هُوْتَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 388

آَتَنُ اُوْرَانکٖيْ وِئَا آَءٌ ٿِيْ مَرَان مَاءُ﮶
پَٿٌ ٿِيْدِيَسِ پٖيْرَ تٖيْ هَيْ هَيْ ڪَرٖيْ هَاءِ﮶
جِيَنُ مُنْ نَجُکَاءِ پِرْيَنِ تَا پَاسُوْ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 389

آَتَنُ اُوْرَانکٖيْ وِئَا پَرِيْ ڇَڎٖيْ پُوْءِ﮶
آَرِيْجَا اُٽَنِ تٖيْ هِيَ تَا جَڎِيْ جُوْءِ﮶
ڪٍ هَلٖيْ ڪٍ هَٿَ کَنٖيْ ڪٍ رِرٖيْ ڪٍ رُوْءِ﮶
ڪُوْ پُرِيْ پِرْيَ چُوْءِ تَمُٽِيَ مَاتَمُ آَئِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 390

آَتَنُ اُوْرَانکٖيْ وِئَا ڪَرٖيْ ڪَمِيْنِيْ ڪِيَ﮶
هَانِ کُرْجٖيْ هِيَ جِيَ ڎِجٖيْ بَاہِ بَنڀُوْرَ کِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 391

هَلَنْدٖيْ هَارُوْ مَنِيْ ڎَڪَنِ مُھْجَا ڎُوْہَ﮶
هُوْءِ اُوْڇَرَ سِرِ اُٽَنِتٖيْ هِيَ پَنڌَ پَڇَارِيْ پُوْہَ﮶
لٖيْرَنِ رِءَ لَطِيْفُ چٖيْ پَارٖيْ نِئُمِ پَاہُ﮶
ڪَندُوْ ٻَاجَ اَللہُ وِهَان تَانَوَسِ پَيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 392

هَلَندٖيْ هَارُوْ مَنٖيْ کَسَنِ تَان مَکُسَا﮶
لَڪَنِتَا لَطِيْفُ چٖيْ رِرِيْ مَانَ رَسَان﮶
پُنُوْہُ شَالَ پَسَان وِهَان تَانَوَسِ پَيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 393

ڀَائِيْ حَالَ هَلِيْ وِئَا ڪَهِکٖيْ سُوْرَ سَلَان﮶
کَنِئُوْ لَڃَ لَطِيْفُ چٖيْ لَڪَنِ مَنجِ لُڇَا﮶
پَانڌِيْ ڪِيْرِ پُڇَان وِهَان تَانَوَسِ پَيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 394

وَڌُوْ ڪِيْنَ وَنَا اُوْچَا ڎُنْکَرَ نَٿِيُوْ﮶
ٽِمُوْ مَنٖيْنَان تَہ پٖيرُ نِهَارِيَان پِرْيَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 395

وَارُوْ مُنْ وَنَرَاہِ ڪَا سُڌِ سُوْهَپَ جٖيْ نَڎِهُوْ﮶
وِجِيْ وَرَڪَنِم﮼ مَعْذُوْرِ کٖيْ مَمُجَاءِ﮶
مَنجَا پَهْنَ پِيَادِيٌ هَادِيْ ٿِيْ هَلَاءِ﮶
پِرْيَانکٖيْ پَھْچَاءِ تَلَـکِيْ لُوْٽُوْ نَٿِيي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 396

وَارُوْ مُنْ وَنِڪَارِ ڪَا سُڌِ سُوْهَپَ جِيْ نَڎِي﮼﮶
آَهٖيْ اَسُوْهِنِ جِيْ مَٿٖيْ تُوْ مَيَارَ﮶
وِرِئَا وٖيْرَاکَنِس﮼ لَڪَنِجَا لِيَارَ﮶
ڪَرِيَان ٿِيْ ڪُوَارَ ڪَنڊَنِ ڪَاڊٖيْرَنِجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 397

ڪَنڊَا مُنْ پٖيْرَنِم﮼ تُوْرٖيْ لَـکَہ لَـکَنِ﮶
اٰنکُرِ اٰکُوْٽٖيْ نَمِرٖيْ ڇِپٌ پٖيْرَ ڇِنَنِ﮶
وٖيْدٖيْ ڎُوْہُ پِرْيَنِ جُتِيْ ذَاتِ نَپَائِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 398

جُتِيْ سٖيْ پَائٖيْدِيٌ جَنٍ پٖيْرَ پِرٍ﮶
لَاٿِيٌ سَڀِ پَرٍ سَسُئِيَ سُپٖيرِيَنکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 399

سَسُئِيَ لَـکِئُوْ سُوْ مَرْدَ جَهِ مَاتُ ڪِئَا﮶
جَبَلُ وَڎُوْ جُوْ نُوْنِ مِرُوْئِيْ نِيْهَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

دَرْدَ مُھْجٖيْ جَا دَارُوْ يَارَ مُوْٽُ سَٻَاڄَا سُپِرٍ﮶
مُنْ لَـکِيٌ مُنْ وِسَهُوْ مَحَبَّتَ جِيٌ مَارٌ﮶
سُکَنِ مُنْس﮼ ڪِيْنَ ڪِئُوْ سُوْرَنِ لَڌَرِيُمِ سَارٌ﮶
مَائِٽَنِئُوْ کَنَان ڪِئَا ڪُسَنَ مُنْس﮼ ڪَارٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 400

اَلَا اَچَنِ اُوْءِ جَنِ اَئٖيْ مَنُ سَرَهُوْ ٿِي﮼﮶
پَسَان مَانَ پَرِ ڪَهٍ تَنِ جَتَنِ سَندِيْ جُوْءِ﮶
لَنْکٖيْ لَڪَ لَطِيْفُ چٖيْ سُنِيَان هُوْتَنِ هُوْءِ﮶
کُوْلِيْ ٿِيَان کُلْبُوْءِ جٖيْ مُنْ نِھُوْ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 401

ڪٖيْچَا آَئِيُوْ قَافِلُوْ ڃَامَنِ سَندُوْ ڃَامُ﮶
پَسَندِہْ پُنُوْهَکٖيْ اَکِيُنِ ڪِئُوْ آَرَامُ﮶
نَاتَرِ چَايَان نَامُ جٖيْ مُنْ نِھُوْ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 402

ڪٖيْچَا آَئِيُوْ قَافِلُوْ رَاتِ مُوْچَارِيَ رُوْءِ﮶
بُوْتٖيْ ءٍ ٻَلُوْچَ جِيْ رِرَن پَسِئُوْ رُوْءِ﮶
کُوْلِيْ ٿِيَان کُلْبُوْءِ جٖيْ مُنْ نِھُوْ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 403

کٖيْچَا آَئِيُوْ قَافِلُوْ ڀَلٖيْرُوْ ڀَايَان﮶
پَنِيْ جَا پٖيْرَنِجِيْ لِکَنِکٖيْ لَايَانْ﮶
چَنبّٖيْـلِي چَايَان جٖيْ مُنْ نِھُوْ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 404

کٖيْچَا آَئِيُوْ قَافِلُوْ طَرَہَ مُوْچَارِيَ تُوْڎَ﮶
سِنْکَارِئَاءٌ سَيِّدُ چٖيْ ڪَرَهَا مَنجَا ڪُوْڎَ﮶
لَـکہ لَھٖيْ ٿِيْ لُوْڎَ جِيْجَا تَنِ جَتَنِ جِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 405

کٖيْچَا آَئِيُوْ قَافِلُوْ جُنکُّہ سُوْهَارِيَ جُوْرَ﮶
تَرِيَارَا تُوْڎَنِکٖيْ کِچِيَ سُوْهَنِ مُوْرَ﮶
دَوْلَةَ چَارَان دُوْرَ جٖيْ مُنْ نِھُوْ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 406

کُوْلِيْ بَندِيْ آَہِ ذرْخَرِيْدَ جَتَنِ جِيْ﮶
آَجِپَنُ آَرِيْچَنِجُوْ سَسُئِيْ تَانَسُهَاءِ﮶
اِنَ طَعْنٖيْ کِيْ تُوْرَاءٍ وٖيْٽِيْ مُنڌَ وَاڄَاءِ﮶
دَائِيْ دَرَ مَنجَا شَالَ مَڪَڊَنِ ڪَڎِہٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 407

ٻَانُوْٽِيْ ٻَانِيْ ذرّْخَرِيْدَ جَتَنِ جِيْ﮶
سٖيْ ڪِيَ وَنڃَنِ وِسِرِيْ جٖيْ جِيَ سَندَا جَانِيْ﮶
اَنکَنِ اَمَانِيْ شَالَ ڪٖيْچِيَنِ جٖيْ ڪَامَ ٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 408

جٖيْ ڎُنْکَرَ مُنْ مَنجِ ڎُکَہ سٖيْ پَڌَرِ پُوْنِ مَپِرْيَرٖيْ﮶
وَهَنُ مُنْ وِہُ ٿِئُوْ ڪٖيْرَ سَاڊِيْدِيْ سُکَہ﮶
هُيَمِ هُوْتَنِ س﮼ چُکَہ سَڃُوْ سَنکُہ نَسَارِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 409

ٻَانِيْ ٻَانُوْٽِيْ ڪَنِيْزَڪَ ڪٖيْچِيَنِ جِيْ﮶
ٻَئِيْ ٻَارُوْچٖيْ هَٿَم﮼ ڃَکُنِ سِرِ چُوْٽِيْ﮶
مَعْذُوْرِ کٖيْ مُوْٽِيْ شَالَ پُڇَندُوْ پَٻَ ڌَنِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 410

ڇُوْرِيْ نِدُوْرِيْ نَڪُوْ مَائِٽُ مُنڌَ جُوْ﮶
سَو﮼ هَلَنِ سَاٿَم﮼﮼﮼﮼ ڪَمِيْ ءٍ ڪُوْرِيْ﮶
آَءٌ اُنَنِ م﮼ آَهِيَان لَنکِّي ءٍ لُوْرِيْ﮶
لَـکَائٖيْ لَطِيْفُ چٖيْ ٿَرَنِجَا ٿُوْرِي﮶
آَهِيَان اَزُوْرِيْ تُھْجٖيْ زُوْرٖيْ جَبَلُ لَـکِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 411

جٖيْھِيْ جٖيْ تٖيْھِيْ ٻَانِيْ ٻَارُوْچَنِجِيْ﮶
اَصْلِ آَرِيَ ڃَامَ جٖيْ پَلَىءِ آَءٌ پٖيْئِيْ﮶
حُجَّتَ هُوْةَ پُنُوْهَس﮼ مُنْ ڪَمِيْنِيَ ڪٖيْھِيْ﮶
وِسَارٖيْ وٖيْھِيْ تَنِ ڪٖيْچِيَنِ کٖيْ ڪِيَ وِهَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 412

ٻِيٌ سَڀِ سَکِيْنِيٌ سَرَتِيٌ مُنْ چُڪَهِسٌ چَاءُ﮶
اَندَرِ آَهٖيْ کَالَرِيْ ڪُوْهِيَارٖيْـجِيْ ڪَا﮶
لَـکمِ ذَرُوْ وَاءَ سَڃُوْ سَنکُہ نَسَارِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 413

نَڪِهْ ٿِيَان سَنکَم﮼ نَڪٍ سَکِيْـنِيْ﮶
آَهِيَان ڪَمِيْـنِيْ ذَاتِ ٻَارُوْجِيَ نَجُرَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 414

جَبَلُ جٖيْڎُوْئِيْ آَڎُوْ آَرِيْچَنِکٖي﮶
وَٽِيْ وَرُ وَاٽَ ٿِئَا بُرْفَتَ بِرُوْئِيْ﮶
رِنڃُنِم﮼ رُوْئِيْ پَسَان شَالَ پُنُوْهَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 415

ڪٖيْچِيْ ڪَالَ ڪَھِيْ وِئَا اَدِيٌ آَڌِيَ رَاتِ﮶
جَاکَاتَا جٖيْڪٍ ٿِئُوْ وِهَانِيَ پِرْبَاتِ﮶
ڤُوْرَؤُ فَقِيْرِ کٖيْ ڎِنُوْ جَتَنِ سَنديَ ذَاتِ﮶
رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ پَرَمَلُ پُنُوْہُ مٖيْرِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 416

سُتِيَسِ تَا سَاٿُ وِئُوْ اُٿِيَسِ تَا اُٽُ نَاہِ﮶
وِهَانِيَ ٿِيْ وَوْرِيَان ڪٖيْچِيْ وِئَرَا ڪَاہَ﮶
جٖيْ مُٽِيَجَا مَنَمَاہِ سٖيْ اَڃُ نَہ اُوْطَاقُنِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 417

جٖيْ مَنَمَاہِ سٖيْ نَاہِ جٖيْ نَاہِ سٖيْ ڎِسَنِ کَنَان﮶
مُوْرُوْ مَنجِ وَکَان هِيَرُوْ نَوْلٖيْ ڊُوْرَ جِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 418

مُوْرُوْ کِنٖيْ نَمَتِ پَلِيَان پَلِئُوْ نَرَهٖيْ﮶
ڪَا جَا ٿِيَسِ پَتِ جِنْ اَڃُ اُوْتَاؤُ پِرْيَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 419

مُٽِيَسِ ڄَلِ مَهَارَ ڪُٽِيَسِ ڪَاہِ مَڪَرَهُوْ﮶
مُنْ نِمَانِيَ جٖيْ نِجُرِيْ ڀٖيْرُوْ ڪَرِ ڀَتَارَ﮶
سَڃَنَ تُوْهَا ڌَارَ ڎِٽَمِ ڎِيْهُ قِيَامَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 420

ڇَا جٖيْ ڎِکَا ڎٖيْرَ مُھِنجُوْ ڎِيْهُ ڎِکُوْ مَٿِيٖيْ﮶
اُٽَنِ ءٍ اُوْٽِيَرَنِجٖيْ ڇَا وَهِيْنُوْ وٖيْرَ﮶
هِيَ ڪَمِيْـنِيْ ڪٖيْرَ جَا اَمُرَ کٖيْ آَڎِيْ ڤِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 421

اَللہَ ڪَارَنِ اُوْٽِيَا ڪَرَهَا مَڪَاهِيُوْ﮶
جَانِبَ جَڎٖيْ جِيَّ جُوْ آَکَاڊُوْ آَهِيُوْ
لَاکَاپُوْ لَاهِئُوْ مَتَا مُھْجَا سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 422

اَللہَ ڪَارَنِ اُوْٽِيَا لٖيْرَا نِھُوْ مَلُرَ﮶
نِھُوْ نِمَانِيْ پَانَس﮼ ٻَانِيْ جَلٖيْ ٻُرَ﮶
مُنْـکٖيْ مَرٖيْ مَنجِ ٿِيْ سَندِيْ هُوْتَنِ هُرَ﮶
ڪَچُوْ لَايَان ڪُرَ ڪٖيْچَا اُوْرٖيْ جٖيْ وَرَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 423

پَرْتَوُوْ پُنُوْهَجُوْ جُرُ جِنْ جَالَا ڎٖيْ﮶
آَءُ تَهِ آَرييَکٖيْ وَٽِئُوْ رَاہَ رُنْئَا کَنٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 424

پَرْتَوُوْ پُنُوْهَجُوْ ڪٍ ڇَاءٍ ڪِ اُسَ﮶
قَرِيْبَانِيْ ڪُسَ آَهٖيْ ڪَرِ ٻَہ ڪَرِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 425

پَرْتَوُوْ پُنُوْهَجُوْ رُکِيَائِيْ رَاحَتَ﮶
ڀَايَا ڎِيْهُ ڀُوَارَءٌ سَاڃَنَ لَىءِ صِحَّتَ﮶
مِٽِيْ مُصِيْبَتَ آَهٖيْ اٰرِيَ ڃَامَ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 426

پَرْتَوُوْ پُنُوْهَجُوْ سَهَائِيْ سِيَاہُ﮶
مُهْڎٖيْئِيْ مُنْ اٰئِيُوْ رَنکَّا رَنکِّيْ رَاہُ﮶
پِهْرٍ ڎِيْدَا پَاہُ پُوْءِ رَنکِيْدَا رَنکَّم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 427

ڎُکِيَ سَندِيٌ ڎُنکَر﮼ پَسُوْ پِٽٌ پُوْنِ﮶
ڎَارٖيْ جُوْ ڎُنْکَرَ کٖيْ سُوْ ڪٍ چَيُوْ چُوْنِ﮶
آَرِيَ جٖيْ اَفْسُوْسَم﮼ مَارُوْ مِرُوْ رُوْنِ﮶
اِنَپَرِ سٖيْئِيْ هُوْنِ هِيَرَا جَنِ هَنجِيْ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 428

ڎُکِيَ سَدِيٌ ڎُنْکَر﮼ اُوْڇِکَارٌ اَچَنِ﮶
هَنِيْ سَانکِہ سَسُئِيَ کٖيْ ڪِلُوْ ڪِئُوْ ڪٖيْچِيَنِ﮶
جٖيْ هَٿَا هُوْةَ مَرَنِ هُوْةُ تَنٍ جِيَ هَنجَّم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 429

ڎُکِيَ سَدِيٌ وُنْکَر﮼ اٰڌِيَ آَہٌ پُوْنِ﮶
مُئٖيْ پُڃَانَا مُنڌَ کٖيْ رُوْڄَ رُنڃِنِم﮼ رُوْنِ﮶
ڀُوْنَا اِيَهٍ چُوْنِ تَمُيَ اَسَانکٖيْ مَارِئُوْ﮶ 

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 430

تَتِيَ ڪَرٖيْ تَانَ ٿَڌِيَ ٿَڪِيْ نَوِهٖيْ﮶
وِڌَاءٍ وَنِڪَارَ م﮼ سَسُئِيَ پَانُ سُڪَانَ﮶
پُڇٖيْ پَهَ پَکِيَنِ کٖيْ پٖيْئِيْ مُنڌَ پَرِيَانَ﮶
ڎِنَسِ ڎٖيْهَ وَنَنِجَا تَنِ اَللہَ لَـکِہ اُهْڃَانَ﮶
مَانَ پَرَچِيْ پَانَ اَچٖيْ آَرِيَانِيْ وَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

وَنڃِيْ وَنڃِيْ ٿِيدْيَاسِ وٖيْـجِيْ وٖيْـجِيْ پَسَنَ ڪَارَنِ پِرْيَجٖيْ وُوْ﮶
آَڎَا ڎُنکَرَ لَڪِيٌ مُوْٽِجِ مُحِبَ مِجٖيْـجِيْ وُوْ مِجٖيْـجِيْ﮶
پُڇَان وَاٽَ پَهْوَارَ تُوْ ٻَيَرَ اٰهِيَان ٻٖيْـجِيْ وُوْ ٻٖيْـجِيْ﮶
جَا نَھَلَندٖيْ هُوْتَڎٖيْ پِيُ تَهٍ جُوْ پَازِيْ وُوْ پَازِيْ﮶
نَمُ کُرْجٖيْ نِيْهَ جُوْ آَهِيَان آَءٌ اَرُوْ جٖيْ﮶
ڪَرَهَا ڪٖيْچَڌَنِيَجَا جُوْرٖيْ مَنجِ جَمَازٖيْ﮶
وٖيْدِيَسِ تهٍ وَرَ ڎٖيْ آَهِيَان زَالَ جَهٍ جٖيْ﮶
جَا نَپُرَدِيْ پِرْيَڎٖيْ سَاتَا مِلْڪَ مٖيْـجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 431

آَءٌ نَکَڎٖيْ پِرْيَکٖيْ ٿُوْرَا ڎِيْهَ ٿِئَا﮶
رَاتٍ رُوْزُ وِئَا عَبَثُ آَرِيَ ڃَامَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 432

آَءٌ نَکَڎٖيْ پِرْيَکٖيْ سَهْس﮼ سِڃَ وِئَا﮶
هَلَنَ وٖيْرَ هِئَا دٖيْکٖيْ شَالَ دَمُ ڎِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 433

آَءٌ نَکَڎٖيْ پِرْيَکٖيْ هِيُ پَنِ ڎِيْهُ وِئُوْ﮶
نِهُوْرٖيْ نَابُنِس﮼ مُنْـکٖيْ نِيْهَ نِئُوْ﮶
مُٽِيَ مَوْتُ ٿِئُوْ پِيُ پِيُ ڪَندٖيْ پَنڌَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 434

اٰءٌ نَکَڎٖيْ پِرْيَکٖيْ جُوْٻَنُ وِئَرُمِ جَارَ﮶
آَڎَا آَرِيْجَنِکٖيْ چَارِيْڪَا ءٍ چَارَ﮶
مُنْ مُٽِيَ کَانَٿِي﮼ وَڎَپَنَ مَنجِ وِلَارَ﮶
عُمْرِ سَڀِ اَوَارَ وٖيْيَمِ تٖيْ وَاڪَا ڪَرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 435

آَءٌ نَکَڎِيْ پِرْيَکٖيْ عُمْرِ تَا وٖيْئِيْ﮶
وِلِيْهَ ڎِيْهَ وِڃَائِيَا سَرَتِيٌ سَڀٖيْئِيْ﮶
پيْرِيَم﮼ پٖيْئِيْ اَکِيٌ اٰرِيَ ڎٖيْ کَنٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 436

آَءٌ نَکَڎِيْ پِرْيَکٖيْ پُوْيُوْ ٿِئُمِ پَسَاہُ﮶
سِڪَان ٿِيْ سَڪِرَاتَم﮼ رُوْيُوْ پُڇَان رَاہُ﮶
شَالَ مَوَڃٖيْمِ سَاہُ پَسَنَ ڌَارَ پِرْيَجٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 437

اٰءٌ نَکَڎِيْ پِرْيَکٖيْ آَئِيُوْ عَزَرَائِيْلُ﮶
جُوْرَانٖيْ س﮼ جٖيْڎِيٌ نَڪُوْ قَالُ نَقِيْلُ﮶
آَئِيُوْ مَوْتَ دَلِيْلُ مَارِيْدُوْ مُرَادَ کَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 438

آَءٌ نَکَڎِيْ پِرْيَکٖيْ تُنْ ٿُوْ لَھٖيْ سِڃَّہ﮶
آَءٌ جٖيْ سَنِيْھَرَا نٖيْئِيْ پِرْيَان ڎِجَ﮶
وَنڃِيْ ڪٖيْچِ چَئِجِہ تَوِيْچَارِيْ وَاٽَ مُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 439

اٰءٌ نَکَڎِيْ پِرْيَکٖيْ مَٿَا اٰئِيُوْ مَوْتُ﮶
مُنْ وَاڄَائٖيْدٖيْ وَرِہَ پِئَا هَيْ نَکَڎِئِمُ هُوْتُ﮶
جٖيْڪُسِ ٿِيدِيَسِ فَوْةُ فَنَا هِنَ فِرَاقم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 440

اَءٌ نَکَڎِيْ پِرْيَکٖيْ ڪَارِيْ ٿِيْ قِيَامَ﮶
هَٿَنِ هَاڄٌ ڇَڎِيٌ نٖيْن﮼ نِنْڊَ حَرَامُ﮶
مَارِيَسِ تَهٍ مَامَ هُوْةَ هَلَندٖيْ جَا چَئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 441

وِلَارِئُوْ وَن﮼ چَرٖيْ ڪِيْجُوْ ڎِٽَاءٍ﮶
مَوْتِ مَارِئَاءٍ پَانُ تَهٍ جِيَ پُٽِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 442

وِلَارِئُوْ وَن﮼ چَرٖيْ رَئِيْ پَسِئُوْ ٿِيْ رُوْءِ﮶
وِچَا جُوْ وِچُہ پُوْءِ سُوْ ڪَهِپَرِ ڪَھِيْ لَاهِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 443

وِلَارِئُوْ وَن﮼ چَرٖيْ اُوْچَنِ مَٿٖيْ اَڃُہ﮶
لَالَنَ ڪَارَنِ لَڃُہ بَاسِئَاءٍ بَرْدَارِ جِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 444

وِلَارِئُوْ وَنٖيْ چَرٖيْ ڎِئُوْ پَٽُوْلٖيْ لَانکَہ﮶
سَسُئِيْ مُوْرَ ٻَچَنِ جِيَ ٽَارِيَ ٽَارِيَ چَانکَہ﮶
ڪَانڌِيْ ٿِيدِسَ ڪَانکَہ رِنَنم﮼ رُوْڄَ رِنڃُنِجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 445

وِلَارِئُوْ وَن﮼ چَر﮼ کِجُنِ ٿِيْدِيْ کَاہُ﮶
سَسُئِيـےَ سُوْرِيَ چَارِئُوْ پَرْيَالَىءِ پَسَاہُ﮶
هُوْءِ مِرُوْهِيَ مَاہُ ڪِيْنَ ڪَمِينِيَ رکِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 446

وِلَارِئُوْ وَن﮼ چَر﮼ پَسُوْ سَنکَہ سَندِيَاسِ﮶
آَڌِيَ وَنڃِئُوْ اٰکُرٖيْ نَڪُوْ پِىءُ نَمَاسِ﮶
سُوْئِيْ سُوْ سٖيْنَاسِ پَرٖيْ پَرَاڎَا ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 447

وِلَارِئُوْ وَن﮼ چَر﮼ ڎَاڊُوْ ڎُوْرٖيْ ڎُوْرِ﮶
سُپٖرِيَانجٖيْ سُوْرِ پَرٖيْ پَرَاڎَا ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 448

پَرٖيْ پَرَاڎَا ڪَرٖيْ اُوْرٖيْ نَآَهٖيْ﮶
ڪَمْتَرِ ڪَا ڪٰھِيْ پَھْچِيْ اِنَ پَٽِيَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 449

رِنڃُنِم﮼ رَرِ ٿِي﮼ ڪَرَ سَارَنکِيَ سَازُ﮶
اِيُ عَشْقَجُوْ آَوَازُ مَارُوْ رَکَنِ مُنڌَ تٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 450

رِنڃُنِم﮼ رَرِ ٿِي﮼ ڪَرَ ڪَرَڪٖيْ ڪُنْجَہ﮶
نَعْرُوْ مَنجِہ نِڪُوْجَہ اِيَ تَا اٰہَ عَشْقَ جِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 451

رِنڃُنِم﮼ رَرِ ٿِي﮼ ڪَرَ ڪُوْوَلَ جِيْ ڪُوْڪَ﮶
وَلْوَلُوْ ءٍ وُوْڪَ اِيَ تَا آَہَ عِشْقَ جِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 452

رِنڃُنِم﮼ رَرِ ٿِي﮼ ڪَرَ چَتُوْءَ جِيْ چَاکَارَ﮶
اِيْ عِشْقَ جَا اُٻَڪَارَ نَعْرُوْ اٰهٖيْ نِيْهَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 453

رِنڃُنِم﮼ رَرِ ٿِي﮼ جِهَرِيْ ڪَرٖيْ جُوْءِ﮶
اِيَ نَعَوْرَتَ هُوْءِ آَہٌ عَشْقَ سَندِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 454

اَچِيْ عَزَرَائِيْـلَ سُتِيْ جَاکَائِيْ سَسُئِيْ﮶
ٿِيْ ڊَوْرَائِيْ دَلِيْـلَ تَہ پُنُوْہَ مَارُوْ مُوْڪِلِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 455

مُنُکِرَ ءٍ نَکِيْرَ کٖيْ جَڎِہْ ڎِٽَاءٍ﮶
اَکِئَا اُٿِيْ اُنِکٖيْ پُنُوْہُ پُڇِئَاءٍ﮶
اَدَا اِئَاءٍ ڪُوْ ڎِٽَا سَاٿُ سَڃَن﮼﮶

بيت - 456

اُٻَرِؤُ اٰفِتَابُ بِرَهْمَنِ کٖيْ بَرَ م﮼﮶
پَلَڪَ ڪِرِئَا پَلْڪَنِ تٖيْ پَسِيْ تِھْجُوْ تَابُ﮶
ڎِنُوْ ڪُوْنَ ڎُکِيَکٖيْ جَبَلَ صَافُ جَوَابُ﮶
اِيُ پَنِ غَيْرَ حِسَابُ جِنْ چُوْرِيَ ڃَامُ چَرِي وِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 457

سَنْجٖيْ مُنْ نَسَڀَالِئووْ صُبْحِ سَارِئُمِ سُوْرَ﮶
اَچِئُوْ اُوْٽِيَرَنِجَا پَلْپَلْ پَوَنِ پُوْرَ﮶
جَتَنِ لَىءِ ضَرُوْرَ کَنَان کَارِئَمِ ڎِيْهَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 458

سَنْجٖيْ مُنْ نَہ سَڀَالِئُوْ مَارِيَسِ سُوْرَ صُبُوْحَ﮶
نٖيْنَ هٖيْرَائٖيْ نِنڊَّس﮼ جَتَنِ لَنکِيْ جُوْءِ﮶
حَاڃُوْ ڪَرٖيْ هُوْءِ آَڌِيَ اُوْ اُٿِيْ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 459

سَنجٖيْ مُنْ نَہ سَڀَالِئُوْ صُبْحِ مارِيَسِ سُوْرَ﮶
آَڌِيَ رَاتِ اُڌَمِئُوْ ڎِيْنِ پَلْٽَا پُوْرَ﮶
جَتَنِ جٖيْ ضَرُوْرَ مَادَرِ مَارِيْ آَهِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 460

هَٿ﮼ پٖيْرٍ مُوْنَرِي﮼ ڪَهِجِ ڀَرِ قُدَامَ﮶
وِچِ وَسِيْلُوْ نَاهِڪُوْ اُوْرٖيْ آَرِيَ ڃَامَ﮶
هِي﮼ لَاهٖيْ هَامَ پَارِجِ ڪُوْمَ پُنُوْهَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 461

هَٿ﮼ پٖيْرٍ مُوْنَرِي﮼ هَلِجِ سَانُ هِي﮼﮶
عَشْقُ اٰرِيَ ڃَامَجُوْ نِبَاهٖيْ نِيْ﮶
جَا سِيَ ٿِيْ جِي﮼ تَپَارِجِ ڪُوْمَ پُنُوْهَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 462

هَٿ﮼ پٖيْرٍ مُوْنَرِي﮼ پُرِيْ پَندُ پَرَکُہ﮶
قَدَمُ ڪٖيْچَڌَنِيَنِڎٖيْ وِجُ وَڌَدِيْ وِکَہ﮶
جٖيْ هُوْنٖيْئِيْ هُوْتَنِ لَـکَہ تَپَارِجِ ڪُوْمَ پُنُوْهَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 463

هَٿ﮼ پٖيْرٍ مُوْنَرِي﮼ سُوْرِجِ سَاہِ پَسَاہِ﮶
هُوْةُ کَڎِبُئِى هَبِم﮼ رَهْبَرُ مَٿٖيْ رَاہَ﮶
جَان جَان سَانُئِى سَاہُ تَپَارِجِ ڪُوْمَ پُنُوْهَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 464

هَٿ﮼ پٖيْرٍ مُوْنَرِي﮼ ڪَھِجِہ ڀَرِ ڪَپَارَ﮶
مَتَا ڇُوْرِيْ ڇَڎِي﮼ پِرْيَتَنٌ پَچَارَ﮶
تُوْکٖيْ سَنَدَ سَسُئِـےْ سَندِيْ لَىءُ لَغَارَ﮶
جٖيْ هُوْنٍ هُوْتَ هَزَارَ تَپَارِجِ ڪُوْمَ پُنُوْهَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 465

وِهُمَ مُنڌَ بَڀُوْرَ م﮼ ڪَرِ ڪُوْ وَاڪُوْ وَسُ﮶
چَرٍ ڎَاڊٍ ڎُنْکَر﮼ پٖيْرُ پِرْيَانجُوْ پَسُ﮶
ڎُوْٿِيْ ڎِيْدَا ڎَسُ تُوْکٖيْ ٻَارُوْچَنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 466

وِهُمَ مُنڌَ بَڀُوْرَ م﮼ ڪَرِ ڪُوْ وَاڪُوْ وَسُ﮶
جِمَ وِرْچِيْ ڇَڎِي﮼ سَندُوْ کُنکَنِ کَسُ﮶
ڎُوْرَنَ مَنجَا ڎَسُ پُنْدُءِ هُوْةَ پُنُوْهَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 467

کَائُوْ نَوَائُوْ اَدِيٌ اٰرِيْچَنِجُوْ﮶
پَٻُ پَرٖيْ ٿِئَارِنُ ڇَڎٖيْ رَائُوْ﮶
ڎٖيْئِيْ ڤُوْرَائُوْ وِئَا وٖيچَارِيَ سُپِر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 468

کَائِيْ نَوَائِيْ اَدِيٌ اٰرِيْچَنِ جِيْ﮶
ڪَهِ پَرِ ڪَھِيْ لَنکِيَان جَبَلُ جَاجَائِيْ﮶
جٖيْڪُسِ وَاڄَائِيْ هَانِ مَرَدِيْ هُوْةَ لَىءِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 469

ڎُنکَرَ تُنْ ڎَاڊُوْ ڎَاڊُوْ ڎَاڊَايٌ ڪَرْي﮼﮶
مُنْ تَنَ اَندَرِ تِيَ وَہ﮼ جِيَ وَنُ وَڊٖيْ وَاڊُوْ﮶
ڪَرَمَ جُوْ ڪَانڊُوْ نَتَ پَٿَرِ ڪٖيْرَ پَنڌَ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 470

ڎُنْکَرُ ڎِيْهَانٍ پَانُ مَٿَاءٍ کُوْرِيَان﮶
تُوْ م﮼ رِهَانٍ سَندَا ٻَارُوْچَنِ جِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 471

ڎُنْکَرَ ڎُکُوْيُنِجُوْ تُوْکٖيْ نَاہِ تَرَسُ﮶
پَهْنَ پَرَڎٖيْھِنِ س﮼ ڪُوْ اَکٖيْ هُوْءِ عَکَسُ﮶
پٖيْرُ پِرْيَانجُوْ پَسُ جٖيْ چِنجُنِ چِيْھَارِيٌ ڪِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 472

ڎُنْکَرَ ڎَسُ پِرْيَنِجُوْ قَافَ نَڎِي﮼ ڪُوْ﮶
ڪَتَارِئَا ڪَالَ وِئَا تُوْڎَا وَٽَا تُوْ﮶
هُوْةُ مُيَجُوْ هُوْ ڪُوْ سَاڃَنُ اُنهٍ سَاٿَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 473

ڎُنْکَرَ ڎَسُ پِرْيَنِجُوْ قَافَ نَڎِي﮼ ڪَلَ﮶
ڪَتَارِئَا ڪَالَ وِئَا تُوْڎَا تُوْہٍ ڄَلَ﮶
سُنِيْ هُوْةُ هَڪَلَ مَنَ ٻُڌِيْ ٻَارُوْچُوْ وَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 474

ڎُنْکَرَ ڎُکَہ سَندَاءِ پِرْيَان کَڎِجَا تَہ چُئَا﮶
ڀِنِيَ ٿِيي﮼ ڀَوَارَءٌ ٻِئَا وِنکَا وَرَ ڎِنَاءِ﮶
چَنکِيْ ڪَانَ ڪِيَاءِ جِنْ پِيْرُ وِنڃَايُئِى پِرْيَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 475

ڎُنکَرَ مَاسٖيْ رُوْءُ ڪَڊِيْ پَارَ پُنُوْهَجَا﮶
سَڃَنُ هُوْمِ هٖيْڪَرُوْ وِئُوْ ڤُوْرَائٖيْ سُوْ﮶
ڪَھِجُوْ ڪُوْنِهْ ڎُوْہُ مُنْس﮼ اِرَادٖيْ اِيَ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 476

ڎُنکَرَ مُنْ مَڎُکُوْءِ اَکَہ ڎُکُوْئِيْ آَهِيَان﮶
سَارِيَان ڪُوْنَ سُکُوْءِ سُوْرَ کَنَائِيْ سَڀِرَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 477

سَڃَنَ مٖيْخٌ ڎُنْکَر﮼ ڎُنْکَرَ ڀُوْيُنِ ڪِيْرَ﮶
اِهَرَا سٖيْنَ سُڌِيْرَ ڪٖيْنَ لَھَدِيَ ڪٖيْ ٻِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 478

ڎُنْکَرَ ڎُکُوْيٌ تُوْم﮼ اُوْرَنَ آَئِيٌ﮶
اَچَنِ ڤُوْرَايٌ ڎِجِ دِلَاسُوْ تَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 479

ڎُنْکَرَ ڎُکُوْيُنِجٖيْ کَلِ سُڪَا کُوْرَا﮶
هُوْئِجٖيْ پَھْنَ پَپَ جَا ڀَڃِيْ ٿِئَا ڀُوْرَا﮶
کُنْدَرَ جَا کُوْرَا وَنڃَنِ جَانِ جُدَا ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 480

ڎُنْکَرَ تُوْ ڪَارٌ ڪِئَا نَٻَارُوْچَنِس﮼﮶
ڪَندَا تَوَارٌ پَاسِئَا تُوْ پِرِيْ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 481

ڎُکِيْ ڎُنْکَرُ پَانِم﮼ ٻَئِيْ وٖيْٽَا رُوْنِ﮶
ڪَهِکٖيْ سُوْنَچُوْنِ مَنجِنِ جُوْ پِرْيَتَنٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 482

ڎُنکَرَ ڎُکِہ پَئِيْ مُنْ تُوْس﮼ کَالِ ڪِيْ﮶
پَانَا آَءٌ مُئِيْ سُوْرُ سَلَائٖيْ پِرْيَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 483

ڎُنْکَرَ ڎُوْرَاپُوْ پِهْرٍ چُنْدِيَسِ پِرْيَکٖيْ﮶
پَهْنَنِ پٖيْرَ ڎُکُوْئِيَا تَرِيٌ ڇِنِيٌ تُوْ﮶
رَحِمُ نَہ پِيُئِى رُوْحَم﮼ قَدْرُ مُھْجُوْ ڪُوْ﮶
لَٿُوْ لَاکَاپُوْ ڇِنُوْ سَنکُہ بَنڀُوْرَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 484

پٖيْيَمِ پَٽَارَنِس﮼ ٻُوْلِيْ جٖيْ نَہ ٻُڄَنِ﮶
آَءٌ سِنڌِيَائِي نَہ سَمُجَا اُوْءِ پَارِسِيْ پُڇَنِ﮶
اَلَا ڪٖيْچَڌَنِيَنِ مُنْس﮼ پَوٖيْ نَمَامِرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 485

ڪَاجَا ڪِئَاءٌ وَائِيْ وَارٖيْ وِکُرِيْ﮶
اٰيَلِ تَهِ آَءٌ ٻُوْلِيَ ٻَاتَارِيْ ڪِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 486

ڪَاجَا آَندِيْ ڪٖيْچِي﮼ وَنِڪَارَا وَائِيْ﮶
سُنِيْ مُنْ سَائِين نٖيْن﮼ نِنڊَ وِہُ ٿِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 487

وَائِيْ وَارٖيْ وِکُرِيْ ٻُوْلِيْ ٻِيْ مَڪِهَنِ﮶
اَلَا ڪٖيْچَڌَنِيَنِ مُنْس﮼ پَئٖيْ نَمَامِرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

لَـکوْ مَنجِہ لَڪَنِ آَيَلِ آَيَلِ تَازُوْ پٖيْرُ پُنُوْهَجُوْ﮶
نَڪٍ وَاوَ وِڃَايُوْ جُوْرِئُوْ تَانَجَڪُنِ﮶
بُوْرَاؤُ بَرْنِجُوْ رٖيْرٖيْ مَنجِ رِنڃُنِ﮶
کِهَ کَٿُوْرِيَا اَکَرِيْ هَانِيْ جَا هُوْتَنِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

ٻَارُوْچَا ٻَاڄَائِيْ مُنْ يَا اَللہَ مَاکٖيْ نِيْدَا پَانَس﮼﮶
سَاٿُ سَلَامَتَ آَئِيُوْ وَرَتِيْ اِيَ وَاڌَئِيْ﮶
پٖيْرُ لَڌَاءٍ پِرْيَجُوْ لَڪَنِ سِرِ لِيْـلَائِيْ﮶
مِرِيْ سَا مَحْمُوْدُ چٖيْ وَرَ کٖيْ اِيَ وَاجَائِيْ﮶

بيت - 488

ڌَنِيْ سُوْ وَارِي﮼ وَاءُ جُوْ مٖيْرَاؤُ سَڃَن﮼﮶
وَهِيَ وَاٽَ مَٿَا هِيَرٖيْ آَسَرَ نَلَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 489

نٖيْنَ نِهَارَا مُنْ ڪِئَا ڪٖيْچِيَنِ ڪَارَنِ ڪَالَ﮶
اِيْدَا پَسَنِ شَالَ اُوْٽِيْ آَرِيَ ڃَامَجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 490

نٖيْنَ نِهَارَا مُنْ ڪِئَا مَٿٖيْ وَاٽَرِيُنِ﮶
اِيْدَا مَانَ پَسَنِ مَٿَا سَکَرَ سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 491

نٖيْنَ نِهَارَا مُنْ ڪِئَا اُوْٽِيَنِ ڪَارَنِ اَڃُہ﮶
پُنُوْہُ ڃَامَ پَھْڃُہ تَلَاهِيٌ اُنڃَہ اَکِيُنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 492

نٖيْنَ جٖيْ نِهَارِيْنِ سٖيْ اَڃُہ نَہ اُوْٽِيْ آَئِيَا﮶
هَنجٌ نَوِسَائِيْنِ پَانِيْ پُنُوْہَ ڃَامَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 493

نٖيْنَ نِھَارٖيْ مُھْجَا رُوْئِيْ ٿِئَا رَتُ﮶
پُنُوْہُ هُوْءِ پَهَتُ پَارِيْ نِيَنُ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 494

نٖيْنَ نِھَارٖيْ مُھْجَا رُوْئِيْ رَتُ ٿِئَا﮶
جٖيْ هَٿَا هُوْتَ وِئَا سٖيْ اَچَنِ تہ آَجِي ٿِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 495

نٖيْنَ نِھَارٖيْ مُھْجَا رَتُ ٿِئَا رُوْئِيْ﮶
ڎُکَنِ جِيْ ڎُوْئِيْ اٰهٖيْ هَٿِ اَسُوْہِ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 496

اَڃُ پَنْ اَکَنُ ڪٖيْنَانِ آَسَرَ لَـکِيْ سُوْرِيَان﮶
ڎُنْکَرِ ڎِيْهَ لَـکَانِ مَانَ وَرِڪَنِ سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 497

مَانَ وَرِڪَنِ سُپِرٍ ڎُنْکَرِ لَـکَنِ ڎِيْهَ﮶
ڪِيَسِ نِمَانِيْ نِيْهَ آَيَلَ ٻَارُوْچَنِجٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

لَائِيْ وِئَا جَا وِرَنِکٖيْ سَا ڪَاندَ مُھْجِيْ ڪُوْرَ﮶
ڇَپَرُ کَٿُوْرِيْ ٿِئُوْ ٻِيْ تَازَرِيْ ڤُلَنِ ڤُوْرَ﮶
اَچَنِ پِرٍ پَٻَنِکِئَا ڪَرَ ٻَاٻِيْهُوْجِيَ مُوْرَ﮶
سٖيْن﮼ سِرْکَنڊُ سَپَڃٖيْ عَطُرَ پِرٍ اَتُوْرَ﮶
مَاءَ مَارِيْدَمِ ڪَڎِہٍ آَرِيَانِيَجَا هُوْرَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 498

بُرُوْ بِکِيْرَدِبٖيْ ٿَا ڎِيْنِ پَارٖيْسِيٌ پَانَم﮼﮶
مُنْ لُوْڎَاءٍ لَـکِئَا تَھَا ڃُوْ ڪَندَا هٖيْ﮶
مَارِيْدَا مُنکٖيْ پُنُوْہُ نِينْدَا پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 499

جٖيْڪَرَ رَوَا رَوْشَ مَرُوْ شِيْ مَحْبُوْبَڎٖيْ﮶
مُنَاکُشِيْ مَوْلِدٖيْ دٖيْوَا پُنُوْہُ دُوْسُ﮶
چَرِيْ ڎَاڊ﮼ ڎُنْکَر﮼ پُرْ ڪَرِيْدِيْ پُوْسَ﮶
ٿَيْ کُوَ اَکَامَنِيْ کُوْشَ سُنِيْ مَانَ سَکِيْ ٿِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 500

بِيَامَنْ تَہ کَرِدْ نِنِڌُوْ ٿٖيْ کُفْتَامَنْ کُوْشُ﮶
مَنْ اُوْزِيْ بَرَامِس﮼ هُوْهَارٖيْ جَا بَلُوْچَہ﮶
اُشْتِرَاُنَهٍ پَارَجَا آَندَاءٌ اَرَمُوْشَ﮶
ٿِيْ کُوَ اَکَا مَنِيْ کُوْشُ سُنِيْ مَانَ سَکِيْ ٿِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 501

بُرُوْ ڪَشِيْ بَرْ چَرِئَا نِنڍَّ نِئُوْ نٖيْئِيْ﮶
بَارِيْ اُٽَ بَلُوْچَ س﮼ مَهْرِيْ مِرٖيْئِىْ﮶
ڎُکِيَ کٖيْ ڎٖيْئِيْ وِئَا ڎَاڊ﮼ ڎُنْکَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 502

ڎَاکَنِ لَاهِيْنِ ڎَانِ اُٽَنِ ڎِيْنِ کَرْکَرَا﮶
مُنَا شِيْشِيْ ڤُرْتَکَا پُسْتَ جَنِ پَلَانَ﮶
سَجٖيْ وِئَا سَرْوَانَ مَىءِ پَنْ بَانکُوْ رَفْتَکَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 503

بُرُوْفَازَا بَاتِ جَنٍ سِيْرُوْزِيْ شِيْشِيْ﮶
ڎِيْنِ پَارٖيْشِيٌ پَانَم﮼ اِذًاٰ بٰلٖيْسِيْ﮶
لٖيْرَا رَاتِ لَطِيْفُ چٖيْ نَڌَاءٌ نٖيْشِيْ﮶
پُنُوْہُ پَرْوٖيْشِيْ ڪِجِ پِيَادِنِجِيْ پَنڌَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 504

ڤَازَا ڤٖيْرِيَاءٌ مَهَارٌ مَيَنِ جِيٌ﮶
مَرُوْشِيْ جَبَلِ رَوَا وَاکٌہ وَارِئَاءٌ﮶
مُنْـکٖيْ مَارِئَاءٌ پُنُوْہُ نِئَاءٌ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 505

بُرُوْ بِکِيْرَدْ بَامَ بَلِيْخَا مَانَ پَرُوْرٖيْ مَامَ﮶
ٿَئُوْ دَئِيْ ٿَئُوْ مَا ڪِٿَا ڇُلِيْ ڇَپَرَ جٖيْ لَامَ﮶
اَچٖيْ تَنِ جٖيْ سَامَ دُرَهَا دُرَهَا ڪَنِ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 506

ڤَازَا ڎٖيْرَ ڤُکہ﮼ وِئَا هُئَا جُوْرَانَا جَتَ﮶
اٖيْڌَانِڌَ وَ اٖيْکَوَا پَلَانِئَا پَرْبَتَ﮶
مَارُوْ ڎِيْـنِمِ مَتَ آَءٌ لَڃَ بَلُوْچِيْ نِسْتَکَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

زَارِيْ سَا زَارِيْ اَلُوْلَ ٻَارُوْچٖيْ سَان ڪَندَرِيَسِ زَارِيْ﮶
ڪَرٖيْ ڪُوْهِيَارُوْ وِئُوْ مُنْ سَا قِيَامَتَ ڪَارِيْ﮶
ڪِيْنَ جِيَدِيَسِ جٖيْڎِيٌ سُوْرَ پِرْيَاجٖيْ آَءٌ مَارِيْ﮶
هِندُّوْءَنِجِيَ هُوْلِيْ ڪَرٖيْ ڌُوْرِ مَٿٖيْ تَا مُنْ وَارِيْ﮶
مُنْـکٖيْ کَهْرَ کَرُوْ کِئُوْ نِنڊَ نِدُوْرِيْ آَءٌ کَارِيْ﮶
چُڪِيَ کٖيْ چَارٖيْ نِھُوْ بُوْتَا هُئَرَا بَارِيْ﮶
مَانَ وِرْمَنِ وِچَم﮼ اُوْلَانِيْ آَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 507

سَرَتِيٌ سَرَاهِيْ ڪَڎِہْ مُنْ ڪَانَ سُئِيْ﮶
ڎِيْهَانِيْ ڎٖيْرَنِم﮼ وَڃَنِ جِيْ وَائِيْ﮶
آَءٌ هَڎِ نَڃَائِيْ تَعَيْبُ نَلَـکوْ اُوْٽِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 508

اُوْ ڪَمْتَرِ ڎِسِجَنِ ڪِٿَهٍ جٖيْ پُنُوْہَ پِيَارِيٌ﮶
اَکِئَا اُڀُوْ اُنِکٖيْ جَتُ ڪَرٖيْ زَارِيٌ﮶
ڎِکِيٌ جٖيْ ڎَارِيٌ تَہ آَرِيٌ عَاجُزُ اُنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 509

ڀٖيْرٖيْ ڀِيْرِيْ ٻَنڌُ سُوْرَائِتِيْ سَدِرُوْ﮶
ڪٖيْچُ پَرَاہٌ پَنڌُ سُوْرَنِ رِءَ نَہ سُٿِرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 510

مُوْٽِيْ ٻَنڌُ ٻِيْهَارَ سُوْرَائِتِيْ سَدِرُوْ﮶
ڇَپَرُ تُهَا ڌَارَ ڪَانَ ڎُوْرِيْدِيْ ڎُکَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 511

سُوْرَنِ سَاڊِيَاسِ ڎُکَنِ نِپَايَاسِ﮶
سُکَنِ جٖيْ سَيِّدُ چٖيْ پُکٖيْ نَہ پٖيْيَاسِ﮶
جٖيْڪُشِ آَءُ هُيَاسِ کُرِيْ کُندَرَ وَلِ جِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 512

سَاٿِيَنِ سَئِيْ نَجَاکِيْ پُوْءِ ڪُڃَارِئَا رُوْءِ﮶
اِيَ پَرِ ڪُپَرِ هُوْءِ جِنْ هُوْءِ سَاکِيْ تُنْ سُمَهٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 513

ڎَاڊٍ لُڪَ لَڪَنِ جِيْ پَٽَنِ پُوْءِ پَچَاءُ﮶
ڇَپَرِ ڪُوْسُوْ وَاءُ هَرِئَا تُوْ نٖيْنَ ڪِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 514

ڎَاکَنِ ءٍ ڎٖيْرَنِ جٖيْ هُنْدَ آَندَا بَرْدَ بَنڀُوْرَ م﮼﮶
کُرِيَ کُرْکُوْ اُنِجُوْ سُتٖيْ سُوْ سَڀَنِ﮶
ڎَاند﮼ سَاٿِ سَيِّدُ چِيْ پِيَاديٌ پَھْچَنِ﮶
هَنِيْ چِيْـلَ چَرَا ڪِئَا وَہِ پَئِيْ وَهْرَنِ﮶
جَنِجُوْ پٖيْرُ نَہ لَـکوْ پَٽِي﮼ تَنِ آَيَمِ سَانُ اُٽَنِ ﮶
کُنکَّنِ ءٍ جُنکَّنِ مُنڌَ اَسُوْہٍ مٖيْرِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

تُوْڎَنِ تَانَتَوَارِئُوْ مُھْجُوْ لَالَنُ وَارِئُوْ﮶
اَللہَ ڪَارَنِ اُوْٽِيَا﮶
مٖيْدِيَ مُوْرَ مَلِيْرَ جَا چَاکَنِ کٖيْ سَڀِ چَارِهُوْ﮶
شَرَفُ لَھيْ سَسُئِيْ ڪُٽَلِ کٖيْ ڪَمُ ڪَارِهُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

اَهُکِيَ آَکَهُ آَهٖيْ وُوْ اٰهٖيْ مُنْـکٖيْ تَا نَڇَڎِيْدُوْ ڇَپَر﮼﮶
آَرِيْ اُکَارَنِکٖيْ پُنُوْہُ ڃَامُ پَرَاهٖيْ﮶
پُڇٖيْ پُوْءِ پِئَنِکٖيْ لَڪَنِم﮼ لَڎَ لَاهٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

مُنْـکٖيْ ڄَلَ مَپَاهِيُوْ جٖيْڎِيٌ آَءٌ هَلَندٖيْ هُوْتَڎٖيْ﮶
هِيُ جُوْ بَارُ بَنْڀُوْرَ جُوْ لُوْٽِيَ تَا سَڀِ لَاهِيُوْ﮶
آَهٖيْ عَاجُزِنِتٖيْ سُپٖيْرِيَاجُوْ سَايُوْ﮶
ڪِيْنَ وِهَدِيَسِ ڪُنڊَ م﮼ نَمُنْ پَىءِ نَپَايُوْ﮶
ڪُٽَلِ ڪَجَاءَنِم﮼ چَارٖيْ هِيَ هَلَايُوْ﮶
وِهَارٖيْ وَطَنَم﮼ شُهْدِيَکِيْ مَسِڪَاهِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

وَسَا تٖيْ وٖيْيَاسِ آَيَلِ آَيَلِ لَـکمِ ٻَانُ ٻَرُوْچَجُوْ﮶
اٰهٖيْ اٰرِيَ آَسَرٖيْ نَڪُوْ پِىءُ نَمَاسِ﮶
پُرْزَا پَٻَ وَرَنِم﮼ پَٿٌ ٿِيْ پٖيْيَاسِ﮶
تَپُنْ ڪَانڊُوْ ڪٖيْچَڎٖيْ تُوْنٖيْ مَاءَ مُيَاسِ﮶
آَيَمِ اَنڌٖيْ لُوْڪَس﮼ آَءٌ مُٽِيَاسِ﮶
پِئُمِ وَچُہ وِصَالَم﮼ سَنجّٖيْ آَءٌ سُتِيَاسِ﮶
پٖيْيَمِ پُنُوْہَ ڃَامَس﮼ ڪُٽِيْ آَءٌ ڪُٽِيَاسِ﮶
اَلَا اُنِ مَوِسَرَان ڎِٽِيْ جَنِ جِيَاسِ﮶
پَانُ وِنڃَايُمِ پٖيْرَ تٖيْ ڇُٽِيْ آَءٌ ڇُٽِيَاسِ﮶
پٖيْيَسِ وَرِ وِصَالَ جٖيْ جَا ڪِيْتَان جِيَاسِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

جِيَسِ جِيَسِ وُوْ جٖيْڎِيٌ مُھْجُوْ لَالَنُ آَيُوْ پٖيْھِيْ﮶
هُئِيْ شِکَسْتِيْ سَسُئِيْ رَازَ پُنُوْهَجٖيْ رٖيْھِيْ﮶
سَرْڪَشِيْ سَرِدَارَس﮼ مُنْ ڪَمِيْـنِيَ ڪٖيھِيْ﮶
کَالِيٌ ڪَندِيَسِ کُجِيٌ مُهُ مُقَابِلِ وٖيْھِيْ﮶
کَٿُوْرِيْ بَارُ کَنِيْ اٰيَا ڎُنکَرَ ڎِيْھِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

ڪٖيْچِ ڪَمِيْـنِيَ کٖيْ نِجَا نِجَاہُ وُوْ﮶
سَانکُہ سَسُئِيءَ جُوْ ڪِجَا وُوْ ٻَارُوْچَا﮶
ڎُکِيْ ڎٖيْرَا وُوْ پَانڌِيَاہُ﮶
ڪَمِيْـنِيَجَا ڪٖيْچَم﮼ اَکِئَا اُوْجَاکَا﮶
پَرَڎٖيْھِيَ سَا پِرْيَرِيْ ڪَڎِہْ ڪَامَ ڪِجَاہُ﮶
هُوْتَنِ هَلَنُ مَنَم﮼ مَعْذُوْرِ مَارِيْدَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

ڎِيْدِيَسِ مَاہُ مِرُنِکٖيْ آَءٌ ذَرَاجِيُ ڪَرٖيْ اٖيْ هُوْتَا﮶
ڎٖيْئِيْ بَاہِ بَنڀُوْرَ کٖيْ آَءٌ آَيَسِ تُوْ کَرٖيْ﮶
آَرِيَانِيَ پُنُوْهَرٖيْ هَڎِ نَسَاہَ سَرٖيْ﮶
جَنڊِيْ پَايُوْ جَانِم﮼ ڎُکَرِيْ ڎُکَہ ڎَرٖيْ﮶
آَءٌ اُوْرَاہٌ سُپِرٍ تُنْ تَا وَنڃُمَ پِيَ پَرٖيْ﮶
مُنْ ڎِٽِيْ مُنْ وِسَهُوْ وِرْچِيْ تَانَوَرٖيْ﮶
ڎُکِيَ جٖيْ ڎٖيْکَارِي﮼ ڌَارَا مُهَ مَرٖيْ﮶
پِيَالٖيْ پِرْيَنِ جٖيْ مُوْهِيَسِ مٖيْٽَ کَرٖيْ﮶
آَرِيَ جٖيْ عَشْقَ جِيْ مُنْـکٖيْ اَندَرِ آَکِہ ٻَرٖيْ﮶
تُوْکٖيْ تُوْءِ نَڇَڎِيَان جٖيْ وَنڃَّان ڀُنْ تَرٖيْ﮶
ڌَرُ وِجَدِيَسِ ڌُوْرِ مٍ مَٿُوْ ڌَارَ ڌَرٖيْ﮶
هَلَنُ سُنِيْ هُوْتَجُوْ ڎُکِيْ پَسُ ڎَرِيْ﮶
پِرٍ کَنِجِہ پَاهِجِيْ اَکِيٌ ٻَاڄَہ ڀَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 515

ڀَڃِيْ جَا بَنڀُوْرَ کَا ڎُنْکَرُ ڎُوْرِئُوْ مُنْ﮶
ڪَاهٖيْ رَسِيَسِ ڪٖيْچَکٖيْ جِتٖيْ پَانَ پُنُوْن﮶
سَڀَتِ آَهِي﮼ تُنْ قَضَا ڪَنڌِہْ ڪَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 516

ڎِنَا جِيَنَ لَىءِ جٖيڎِيٌ ڎٖيْرَنِ مُنْـکٖيْ ڎُکَہ﮶
ڀَکِيَسِ جَان بَنڀُوْرَ کَا سُوْرَ مِرٖيْئِيْ سُکَہ﮶
لَٿِيْ مُنْ تَا لُـکَہ پُنُوْہُ ٿِيَسِ پَانَهٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 517

پُنُوْہُ ٿِيَسِ پَانَهٍ وِئُوْ سَسُئِيءَ جُوْ شَرَمُ﮶
هٖيْڪَلِيٌ هَلَنِجٖيْ ڀَڃٖيْ تَنِ ڀَرَمُ﮶
جُوْ وِندُرَ مَنجِ وَرَمُ سُوْ سُوْدُوْ سَرِئُسِ هِتَهٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 518

پُنُوْہُ ٿِيَسِ پَانَهٍ وٖيْئِيْ سَسُئِيءَ جِيْ سُوْنهَ﮶
خَلَقَ آَدَمُ عَلىٰ صُوْرَتِهِ وَنَنَم﮼ مَنجِہ وِرُوْہَ﮶
چَرِيِ مَنجَا چُوْنهَ کَنِيْ هُوْةُ هَنجَ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 519

پُنُوْہُ ٿِيَسِ پَانَهٍ وِئُوْ سَسُئِيءَ جُوْ سِنْکَارُ﮶
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اِهُوْئِيْ آَچَارُ﮶
جُوْ وِندُرَ مَنجِ وَاپَارُ سُوْ سُوْدُوْ سَرِئُسِ هِتَهٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 520

وٖيْئِيْ سُوْہَ سَسُئِيَ جِيْ پُنُوْہُ ٿِيَسِ پَانَ﮶
سَڀَنٍ جِيْ سَيِّدُ چٖيْ آَهٖيْ اِتِ اُمَانَ﮶
بَنڀُوْرَ جَا ڀَانَ آَڎَا عَجِيْبَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 521

وَهْمَ وِرْسَايَاسِ نَتَ پُنُوْہُ آَءٌ پَانَ هُئِيْ﮶
پَانُ وِڃَايُمِ پَاهِجُوْ پَئِيْ پِرْيَانجٖيْ پَاسِ﮶
رَتِيْ عِلْمَ نَرَاسِ پَسَنَ ڌَارَا پِرْيَجٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 522

ڪَافُوْ ڪَاهِيْدِيَاسِ مُوْٽَا تَا ڪُرَ مِيْھَنٌ﮶
ٻَانِيْ ٻَارُوْچَنِس﮼ سَنکُہ نَسَاهِيْدِيَاسِ﮶
اَلْفِرَاقُ اَشَدُّ مَنَ الْمَوْةِ هِتٖيْ نَھُنْدِيَاسِ﮶
آَہَ نَلَاهِيْدِيَاسِ جِيَرٖيْ جَةُ ڎِسِيْ مَرَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 523

ھٖيْڪَرَ ھُوْءَنُ ڇَڎِ تَہ اُوْڎِي ٿِي﮼ عَجِيْبَنِکٖيْ﮶
مَارَاَيْتُ شَيْئاً اِلَّا وَرَاَيْتُ اللہَ فِيْهِ نٖيْئِيْ اَڄَا اُوْڎَاہٍ اَڎِ﮶
تَہ هُوْةُ تُوْهِيْکَا هَڎِ پِرٍ پَاسٖيْ نَٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 524

هُوْةُ تُھْجِيْ هَنجَّم﮼ پُڇٖيْ ڪُهْ پَرِيَانُ﮶
وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مَنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ تُھْجُوْ تُوْہٍ سَانُ﮶
پَھْجُوْ آَهٖيْ پَانُ آَڎُوْ عَجِيْبَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 525

هُوْةُ تُھِجٖيْ هَنجَّم﮼ پُڇُہ﮼ ڪُوْہُ پَھِيْ﮶
وَفِيْ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ سُوْجٖيْ ڪَرِ سَھِيْ﮶
ڪَڎِہْ ڪَانَ وَهِيْ ڪَا هُوْتُ کُوْلَنَ هَٽَ تٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 526

وَوْرِئَمُ سَڀِ وَٿَانُ يَارَ ڪَارَنِ جَتَجٖيْ﮶
وَاللہُ بِکُلِّ شَيءٍ مُحِّيْطٌ اِيَ آَرِيَانِيَ اُهْڃَانُ﮶
سَڀَم﮼ پُنُوْہُ پَانَ ڪِيْـنِهْ ٻِئُوْ ٻَرُوْچَ رٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 527

ڪَڊَ پُنُوْهَجِيْ ڪَاهٖيْ چَاٽِيَ رُوْحُ چَرِئُوْ ڪِئُوْ﮶
اُٿٖيْ وٖيْٽٖيْ اُوْڎَہٍ سُتِيْ پَنَ سَاهٖيْ﮶
اَلْعِشْقُ حِجَابٌ بَيْنَ اَلْعَاشِقِ وَالْمَعْشُوْقِ لَشَڪُ ٿِيُ لَاهٖيْ﮶
تَہ آَرِيَانِيْ آَهٖيْ ٻِئُوْ سَرَتِيٌ سُڄٖيْ ڪِيْنَڪٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 528

ڃَانِيْ سُڃَانِيْ وِهَا ڪِيَ مَاٽِ ڪَرٖيْ﮶
اَندَرِ اٰکِہ عَشْقَ جِيْ اَپَرِ اُنڌَّانِيْ﮶
اَلْعَشْقُ نَارٌ يُحْرِقَ مَاسِوَى الْمَعْشُوْقِ کُوْرٖيْ م﮼ کَانِيْ﮶
اٰهٖيْ آَرِيَانِيْ ٻِئُوْ سَرَتِيٌ سُڃٖيْ ڪِيْنَڪٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 529

ڀٖيْنَرُ آَءٌ ڀُوْرِيْ جِهْ مُنْ سَنکُہ سُڃَانِيْ نَہ ڪِئُوْ﮶
ڎِيْدَا مُنْ ڎٖيْرَ وِئَا جِڃَنُ ءٍ ڄُوْرِيْ﮶
لَـکِيْ جَنِ لُوْرِيْ ڎُنْکَرُ سٖيْ ڎُوْرٖيْدِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 530

اَدِيٌ آَءٌ اَڃَانِ جِهْ سَنکُہ سُڃَانِيْ نَڪِئُوْ﮶
هُنْدَ نَڪَڊِيَمِ هٖيْتَرِيْ ڪُوْهِيَارٖيْ جِيْ ڪَانِ﮶
رَتِيَ جِيَ رِهَانِ جِيُ اَرَيُمِ جَتَ س﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 531

پَهْنَنِ ڪِيْنَ پَرُوْرِئُوْ پِٿٌ پٖيْرَ ٿِيَامِ﮶
ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْمَا وَلَا يَحْيٰى هَهِرَا حَالَ سَندَامِ﮶
ڪُوْجَا ڪِرْتِ ڪِئَامِ جِنْ هُوْتَنِ ڇَڎِيَسِ هَبَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 532

پٖيْرَ پَٽَاءٍ ڪُوْءَرَا ڎُنْکَرَ مَٿٖيْ ڎٖيْ﮶
ڤَٽِيَا ڤَنَ فَقِيْرَ جَا سِيْرُوْ ٿِئَا سٖيْ﮶
جِهَرٖيْ تِھَرٖيْ حَالَس﮼ پُرٖيْ پُنُوْهَڎٖيْ﮶
وَنڃِيْ مَانَ وَرٖيْ ٻَانِيَ ٻَانڌَنُ جَهِ س﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

مُنکٖيْ لَـکَرِيْ آَہِ لَغارَ وُوْ يَارَ لُىءُ لُىءُ مٍ لَالَنجِيْ﮶
مٖيْخٌ مَحْبَتَ سَدِيٌ هِيَرٖيْ مَنجِہ هَزَارَ﮶
جَرَ جَنٍ جِيْ جَانِم﮼ لَـکِيْ رِءَ لُھَارَ﮶
لَـکِيْ آَهٖيْ نَلَھٖيْ سَندِيْ پِيَ پَچَارَ﮶
کِهُ سٖيْ جِيَنَ ڎِيْھَرَا جٖيْ نِيْ پِرْيَنٌ ڌَارَ﮶
ڪَانکَنِ ڪَتَارٌ ڪِيٌ چُڪِيَ کٖيْ چَوْڌَارَ﮶
آَءٌ سُتِيْ هُوْءِ هَلِئَا سَجٖيْ ٿِئَا سُوَارَ﮶
کَن اُڪَنڊيْ آَهِيَان جَتَنِ جٖيْ جِنْسَارَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 533

ڎُوْرِ مَڎٖيْهِ وِئُوْ پٖيْرُ تُھْجٖيْ پِرْيَجُوْ﮶
وِهَنُ وَاٽَرِيُنِتٖيْ ڪٖيْچِيَنِ رٖيْ ڪِهُوْ﮶
وِندُرِ جُوْ وِئُوْ اَلَا وَارٖيْ آَنِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 534

ڎٖيْهُ ڎِيْهَاءٍ ڎُوْرِ پَرَڎٖيْھَا پَرٖيْ ٿِئُوْ﮶
سٖيْرَنِ ڪَارَنِ سَسُئِيْ پَئِيْ پَرَاہٍ پُوْرِ﮶
تُوْ ٿُوْ وَنڃٖيْ هُوْةَ حُضُوْرِ مُھْجُوْ جِيَنُ جٖيْـلَاہٍ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 535

جِيَنُ جَتَ ڌَارَا مَعْذُوْرِ جُوْ مَسَ ٿِيٖيْ﮶
چَانکَنِ سِرِ چَرِيْ وِئَا سَاٿِيْ سَوَارَا﮶
اَکِيٌ اُوْتَارَا پَسِئُوْ رُوْنِ پُنُوْهَجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 536

هٖيْڪَاندِيَ هُوْئِيْ اُٿِيْ رَاتِ رَوَان ٿِئَا﮶
سَاہُ سَکٖيْم﮼ سُوْرَ جٖيْ پُنُوْہُ وِئُوْ پُوْئِيْ﮶
جٖيْڎِيٌ جٖيْ مَاوَسِ جَتَ هُئَا تَرَهَايَمِ رُوْئِيْ﮶
رَہُ قَضا دَمُ ڪُوْئِيْ تَتہ هٖيْڪَرَ هٖيْڪَاندِيْ ٿِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 537

هَڎِ نَسَاہُ سُڌِيْرُ دِلِ دَرَمَاندِيْ دُوْسَ رٖيْ﮶
پَائٖيْ وِئَا پِرْتِجُوْ زُوْرَاوَرُ زَنجِّيْرُ﮶
جِيُ جُسُوْ جَاکِيْرُ هَانِيْ مِلْكَ هُوْتَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 538

دٖيْسِ وِجِيْ جَتُ دَامُ سَاہُ ڀَڃَائٖي سَا وِئُوْ﮶
تَهِ ڪَڊَ وٖيْدِيَسِ ڪٖيْچَڎٖيْ آَهٖيْ اِيُ اَنجَامُ﮶
ڇَالَ ڇَپَرَ جُوْ ڃَامُ هُوْتُ ڌَرِيْدُوْ هَٿَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 539

اَدِيٌ آَرِيْچَنِڎٖيْ ڇَپَرِ وٖيْدِيَسِ ڇُوْنَ﮶
مَحْرَمُ مُھْجٖيْ حَالَجُوْ بِنَا ڪٖيْچِيَنِ ڪُوْنَ﮶
جٖيْڎِيٌ رِيْ جٖيْڎُوْنَ سُوْرُ پِرَيُمِ سَنکَمَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 540

آَنٖيْ جُوْ ڪِئَا جُوْکَم﮼ مِزْمَانَنِ مَهْرِيْ﮶
چَاٽٖيْ چَنبَنِم﮼ وِئَا جِنْ بَازُ سَٽٖيْ بَحْرِيْ﮶
ڪُوْهِيَارُوْ قَھْرِيْ وِئُوْ نِھُوْرٖيْ نِنڊَّ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 541

رَائُوْ سَڃِيَائِيْ رَاتِ اُوْٽِيَنِ کَنُوْن اُڇَلِئُوْ﮶
بِرَهْمَنِکٖيْ بَرَ م﮼ سَندِيْ بُوْتَنِ بَاتِ﮶
وِڌَاءٍ وَنِڪَارَ م﮼ تَنُ پِرْيَانجِيَ تَاتِ﮶
وِهَانِيَ پِرْبَاتِ سَکَرِ ٿِيْدِيْ سَاٿَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 542

ڊَرَنِ تِتِ ٻَرَنِ ڪُوْرٍ قَندِيْـلَنِجِيٌ﮶
رَهَنِ ڪَٽٖيْ ڪَنڌِي﮼ بُوْتَا مَنجِہ بَرَنِ﮶
وَنَ ٽِنَ ڤُلَنِ ڇَائِيَا چَاکَا جِتِ چَرَنِ﮶
وَنڃِيْ مَانَ وَرَنِ ٻَانِيَ ٻَڌَنُ جَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 543

ڪٖيْچِيَنِ ڪَرَہَ پَلَانِئَا جَا تِيْرَا جَتَنِ﮶
ڪَجَاوَا ڪَرَ هَنِتٖيْ جَرِئَا جَالَ جَتَنِ﮶
کُوْرِبَندَ کُنکَنِ ٽَلِيٌ س﮼ ٽُوْرَنِ﮶
ٻَڌَا ڎُوْرِيَ وَنڃَنِ چُوْرِيَ اُنِجَا کُرَ نَکُرَڪُوْ ڪَنِ﮶
تَنِجُوْ پٖيْرُ نَلَـکوْ پَٽِي﮼ تُوْنٖيْ ڪَامُنِ سَان ڪُٽِجَنِ﮶
ٽُوْرٖيْ ٽَڪَرِ چَارِئَا سَاڄُرِ سَرْوَارَنِ﮶
اَللہَ اُٽَ اَچَنِ جَنِ پُنُوْہُ نِئُوْ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 544

کُوْسَرِ ٿِيٖيْ مَکُسَ شَلَ پَنِيْ پُوْءِ نَپِرْيَتٖيْ﮶
جَهِ سِرِ سَاڃَنُ سُپِرٍ تَهِ اُٽَ مَلَکيْ اُسَ﮶
پُنُوْہُ پَاڪَ پُرْسَ هُوْتَ نَہ ڪِجَنِ هَهِرِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 545

هَىءِ هَيْ ڪِئُوْ هَاءِ ٿِيْ پَانُ هَنٖيْ سِرِ پَاهَن﮼﮶
لَڌَاءٍ لَطِيْفُ چٖيْ جُوْءِ جَتَنِ سَندِيْ جَاءِ﮶
شُڪْرُبَارَ سَدَاءِ جِنْ سُتِيَارِيْ سَاٿِ مِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 546

جُوْلٖيْ جُنْڪَ جُکِيْ ڪِيْ وٖيْٽِيْ ٻُڪٖيْ ٻَاڤَ﮶
اٰيَمِ تَنِ اُٽَنِس﮼ جَنِجَا پٖيْرَ دُدَا ڌَرَ دَافَ﮶
لَنکِئَا لَڪَ لَطِيْفُ چٖيْ تُوْڎَا تَرَٻَنکَہ تَافَ﮶
ٻٖيْ ڪٖيْرَ لَـکِيْدِيْ قَافَ هِيُ بَرُ بِرَهْمَنِ بَاسِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 547

حَقِيْقَتَ هِنَ حَالَ جِيْ جٖيْ ظَاهِرُ ڪَرِيَان زَبَانَ﮶
لَکٖيْ مَاٽِ مِرُنِکٖيْ جٖيْڪَرَ سُوْرُ سَلَانِ﮶
ٻِيْ ٽَاڪَرِ ٽِڪٖيْ ڪَانَ جَبَلُ سَڀِ جَلِيْ وَنڃٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 549

حَقِيْقَةَ هِنَ حَالَ جِيْ ظَاهِرُ ڪَرِيَان زَرِيْ﮶
لَـکِي مَاٽِ مِرُنِکٖيْ ڎُنْکَرَ پُوْنِ ڎَرِيْ﮶
وَنڃَنِ وَنَ ٻَرِيْ اُوْڀَرُ اُڀِرٖيْ ڪُوْنَڪُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

جٖيْ هُنْدَ ڎِٽَاءٌ وُوْ جٖيْڎِيٌ حَالُ مُھُجُوْ هَھِرُوْ جَھِرُو﮶
سُوْجٖيْ سُوْمِ ڪَنَنِ س﮼ پَهُ جُوْ ڪِيَاءٌ﮶
ٻَاہٌ ٻٖيْـلَا نَلَاهِيَان پُنَلَ کٖيْ آَءٌ﮶
چَرِيْ نَہ سَکَان چُوْٽِي﮼ مَارَکُہ مَٿَاہٌ﮶
هُوْ جٖيْ پَھَنَ پَٻَجَا مَنِيَا مُڪَاءٌ﮶
مُنْ مُٽِيَ تٖيْ مَنڊِئَا کُندَرَ کِلَاءٌ﮶
هِيَرُوْ ڎَندَنَ پَارَ جِيْ ڇِڪِيَ ڇِنَاءٌ﮶
هِيَرُوْ ڎَارُوْءَ کُلَ جِيَ رٖيْھٖيْ رَتَاءٌ﮶
ڎُکِيَ سَندِيْ ڎٖيْجَم﮼ ڎٖنْکَرَ ڎِنَاءٌ﮶
هُوْنِ سَلَامَتَ سُپِرٍ تاکُوْرِيْ مَرُ آَءٌ﮶
ڎِيْدِيَسِ شَاخَ سَڀَڪَهٍ وَنْ وَنْ وَاچَاءٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 550

آَڎَ تِرَاڇَا آَهُرَا ڎُنْکَرَ کٖيْ ڎَاڪَا﮶
ڪِيَمِ آَہَ عَجِيْبَ کٖيْ سِڪَ مَنجَا سَاڪَا﮶
پٖيْئِيْ هٖيْـنِيَ جِيْ هُوْتَکٖيْ ڪُوْڪَ وَنڃِيْ ڪَنِڪَا﮶
مُھْجُوْ وَسُ وَاڪَا ٻُڌَنُ ڪَمُ ٻَرُوْچَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 551

آَڎَ ٿِرَجَا آَهُرَا ڎُنْکَرَ کٖيْ ڎَاڪَا﮶
وَٽِيْ وَرُ وَاٽَ ٿِئَا بَرِ چَرِيْ بَاڪَا﮶
ڤَٽِئَا فَقِيْرِ جَا چَرَندٖيْ چَرَاڪَا﮶
هُيَنِ جِيَ اَندَرِ جَاڪَا وِئَا پُڃَائٖيْ پَاهِڃِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 552

آَڎَتِرَاڇَا آَهُرَا ڎَاڪَا ڎُنْکَرَ کٖيْ﮶
هُوْءِ جٖيْ وَنَ وِندُرَ جَا مَارِيْدَا مُنْـکٖيْ﮶
هَارُوْ هٖيْـنِيَکٖيْ لَـکَائِجِ لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 553

آَڎَا تِرَاڇَا اٰهُرَا وِنْدُرُ وَرَاڪَا وَرَ﮶
حُبُّ جَهِکٖيْ هُوْتَجُوْ سَا ڎُوْرٖيْدِيْ ڎُنکَرُ﮶
پَھْچَائِي﮼ پَرَوَرَ لُطْفَ سَانُ لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 554

آَڎَ تِرَاڇَا اٰهُرَا وِنْدُرُ وَرَاڪَا وَاڪَ﮶
اُجَايَسِ اُٽَنِجٖيْ ڤُوْرَائٖيْ فِرَاقَ﮶
پُنُوْہُ پَرَمَلَ پَاڪَ وَاحِدَ لَـکِہ وَرٖيْـجِ تُنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 555

آَڎَ تِرَاڇَا آَهُرَا وِنکَّا وَرَ وَاٽُنِ﮶
جٖيْرَا جِکَرَ بُڪِيٌ اٰرِيَ لَىءِ آَٽَنِ﮶
ڪَسٖيْ ڪَوَاٽَنِ سَڀُوْرَا سَيِّدُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 556

ڪَرِرَا ڎُنْکَرَ ڪَهَ کَنِيْ جِتِ جَبَلُ کُوْنَا کُوْنِ﮶
لٖيْرَنِجِيٌ لَطِيْفُ چٖيْ تَنْکِہ تَوَارٌ پُوْنِ﮶
جَنِ ڎِٽُوْ پٖيْرُ پِرْيَجُوْ سٖيْ نَڪٍ رُوْنِ نَچُوْنِ﮶
هُنْدَنِ مَٿٖيْ هُوْنِ لَاکَاپَا هِنَ لُوْڪَجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 557

ڪَرِرَا ڎُنْکَرَ ڪَهَ کَنِيْ جِتِ وَاٽُنِ تٖيْ وَارِيْ﮶
آَڎَا لَڪَ لَطِيْفُ چٖيْ بَرَ سُڃَنِ بَارِيْ﮶
جَا مَنْزَلُنِ مَارِيْ سَا قَادِرَ ڪٖيْچِ رَسَانِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 558

ڪَرِرَا ڎُنْکَرَ ڪَهَ کَنِيْ جِتِ بَرَپَٽَ بَيَابَانَ﮶
ڎَاهَنِ ڎَاهَپَ وِسَرِيْ ٿِئَا حَرِيْفَ حَيْرَانُ﮶
سَسُئِيَ لَنکِئُوْ سَيِّدُ چٖيْ مَحْبَتَ س﮼ مَيْدَانُ﮶
جَھِجُوْ آَرِيَانِيْ اَکْوَانُ تَهٖکٖيْ ڪَانِهْ بَاڪَ بَھِيْرَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 559

ڪَرِرَا ڎُنْکَرَ ڪَهَ کَنِيْ جِتِ رِنُ تَتُوْ رَائُوْ﮶
تِتِرُ لَئٖيْ مَتَنِکٖيْ ڎُنکَرَ م﮼ ڎَائُوْ﮶
جَڎِہْ ڃَامُ پُنُوْہُ ڃَائُوْ ٿِئُوْ سَوَلُوْ طَالِعُ سَاٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 560

ڪَرِرَا ڎُنْکَرَ ڪَهَ کَنِيْ وِئَا رُوْڎَا رِنکَّائٖيْ﮶
رَهِيَسِ رَسُ لَطِيْفُ چٖيْ تَهِ ڪَمِيْـنِيَ ڪَاهٖيْ﮶
سَاکَاپٖيْ سٖيْنَنِ جٖيْ ٿِيْ وِنْدُرِ وَاجَائٖيْ﮶
آَرِيَانِيْ آَهٖيْ مَنَهُ مَعْذُوْرِنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 561

ڪَرِرَا ڎُنْکَرَ ڪَهَ کَنِيْ جِتِ مَاٿَرِ مَٿَاہٍ﮶
سُڃَنِ ٿَا سَيِّدُ چٖيْ اُتِ مِرُوْ مَهَاءٍ﮶
آَرِيَانِيْ آَہٍ مَنَهُ مَعْذُوْرِنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 562

ڪَرِرَا ڎُنْکَرَ ڪَهَ کَنِيْ جِتِ هَيْبَةَ هُوْءُ هُکَاءُ﮶
رَهِيَا رَاتِ لَطِيْفُ چٖيْ لَڪَنِ م﮼ تُوْ لَاءِ﮶
پَرْوَرَ ڃَامَ پُڇَا ڪِيْ سَکَرَ مَنجِہ سَندِيَاءِ﮶
هَادِيْ هُوْةُ مِلَاءِ آَسَرِوَندِيْ آَهِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 563

ڪَرِرَا ڎُنْکَرَ ڪَهَکَنِيْ جِتِ جَبَلَ جَلَارَا﮶
ڎِنَمِ ڎَاڊ﮼ ڎُنْکَر﮼ لَىءِ اٰرِيَ اُلَارَا﮶
ڪَهَم﮼ ڪُوْهِيَارَا اَچِجِ تَہ اُوْڎِيْ ٿِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 564

مَنْزَلَ دُوْرِ مَنْ تَنْھَا جِتِ سَاٿِيْ نَپَانڌِيْ﮶
لَٽٖيْ لُوْرُ فَقِيْرِ جُوْ ڪَالَ وَهِيَا ڪَانڌِيْ﮶
جَا دِلًا دَرَمَاندِيْ تَھِکٖيْ رَسِجِہ رَهْبَرَ رَاهَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 565

مَنْزَلَ دُوْرِ مَنْ تَنْهَا جِةِ ٻٖيْـلِيْ نَاہِ ٻِئُوْ﮶
هَيْ هٖيْڪَلُوْ جِندَرُوْ پَهْنَنِ مَنجِ پِئُوْ﮶
اِيُ قَضَا ڪَمُ ڪِئُوْ تَھِکٖيْ رَسِجِ رَهْبَرَ رَاهَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 566

مَنْزِلَ دُوْرِ مَمَٽِ ڇَڎِ مَسَيْرُ سِڪَنَجُوْ﮶
لَىءُ جِيْ وَاٽَ مَلَٽِ لَىءُ رِءَ حَيْفُ هُوْءَنَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 567

ڇَپَرُ ڇَمَرُ ڀَائِيَان ڪَا ڀُوْءٍ ڪَارُوْ﮶
پَٻُ وِجَدِيَسِ پُٽِ تٖيْ صُبْحِ سَوَارُوْ﮶
وَڃَنُ مُنْ وَارُوْ ڪِيْنَ وِهَدِيَسِ وِچَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 568

ڇَپَرُ ءٍ ڇَمَرُ ٿَا لَـکَهْ لَـکَنِ پَانَم﮼﮶
آَءٌ پِيَادِيْ پَٽِي﮼ نِمَانِيْ نِڌَرَ﮶
اَرْڎَا ڎُنکَرَ ڪَرْڪَرِا وٖيْڌَ وِکَايٌ وَرَ﮶
سُوْرَا جِةِ سَکَرَ تِتِ ٻَاتَارِيُنِ ٻٖيْـلِيْ ٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 569

جَڎِہْ ڪُنْ فَيَکُوْن نِئُوْ اٰرِيَانِيَ اَرْوَاحُ﮶
اَنکُّہ اَکَهٍ لِکِئُوْ مُھْجُوْ مِيْثَاقَا﮶
مَنْ طَلَبَ شَيْئاً جَدَّ وَجَدَ اُتُوْ عَلِيَّ شَاہَ﮶
اَنڃَّان هِنَ حَدِيْثَجُوْ مُنْـکٖيْ آَسَرُوْ اٰہِ﮶
پُنُوْہَ جٖيْ پَيْغَامَتَا مُھْجُوْ مَوْةُ مُبَاحُ﮶
سَرَتِيٌ دُعَا ڪِجَاہُ مَنَ مٖيْرَائُوْ مُنْ ٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 570

مِرِيْ مُنڌَ ڎٖيْ اٰئِيٌ سَاهٖيْرِيٌ سَھْڃَا﮶
اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَّ النَّارِ هَارِيْ مُوْٽُ هِئَا﮶
سَنکُہ صِرَاطَ المُستَقِيْمَ جُوْ اَٿِئِى ڪُوْنَ اَکِئَا﮶
سٖيْ ڪٖيْچِيْ نِيْدَءِ ڪِئَ اجِنْ تُھْجُوْ نِيْهُ نِفَاقَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 571

لَيْـلَ نَجَاکِيَ لِکَہ سِيَ شَامَ سُتِيَ سَڀَ رَاتِ﮶
اُوْکِيْ اُوْٽِيَرَنِجَا پَهْ پُڇٍہ پِرْڀَاتِ﮶
ٿِيُ سَکَرِ تَنِ جٖيْ سَاٿِ تَڀُوْرِيْ ڪَهِ ڀَالِ مِر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 572

لَيْـلَ نَجَاکِيَ لِکَہ سِيَ ڪُلِيْ نَوْمُ ڪِئَاءِ﮶
قُمْ ٿِيْ پَھْچُ قَرِيْبَکٖيْ اِجْلِسْ تُوْ نَجُکَاءِ﮶
مُٽِيْ مِهْمَانَنِس﮼ رُوْئِيْ رَاتِ وِهَاءِ﮶
جٖيْـلَا نِنڊَ ڪِيَاءِ تٖيْ رُوْزُ رَہ﮼ ٿِيْ رَهَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 573

لَيْـلَ نَجَاکِيَ لِکَسِيَ سُتِيَ رَاتِ سَڃِيْ﮶
هِتَا هُوْتَانِيَنِ جِيٌ وَهِيٌ کُرْجِيْنُوْ کَڃِيْ﮶
ڀُوْرِيْ تُنْ ڀَڃِيْ سَبَبِ ڪَهِ سَاٿِ مِر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 574

لَيْـلَ نَجَاکِيَ لِکَہ سِيَ نَفْسُ اَکْلُ نَوْمُ﮶
صَبَاحَ رَجُلٌ يَّخْرُجُ وٖيْئِيْ ذَاتِ جَتَانِيْ قَوْمَ﮶
لَا اُبَالِيْ الْيَوْمَ هٰذَا هُوَ فِيْھَا يُنْکَون﮶
سَاجُرُ وَقِتْ صُبْحَ جيْ پَلْٽِئُوْ پَوَنِ پَيْـلَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 575

اِجْلِسْ ڪَرٖيْ اُٿِئَا تَوَارِئُوْ تُوْڎَنِ﮶
نَوْمَ نَوَازٖيْ تَنِکٖيْ مَرْحَبَا مُوْڎَنِ﮶
رِرِيْ رَسُ رُوْڎَنِ اَلْيَوْمَ سِيْرُوْ سَسُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 576

شَبَاشَبْ سَاٿَ پَلَانِئُوْ لِکَہ نَجَاکِيَ لَيْـلَ﮶
نِمَانِيَکٖيْ نَوْمَجَا نٖيْن﮼ پِئَرَانٖيْـلَ﮶
هَيْ هَيْ هَبْسَايٌ ڪَر﮼ اَزْدَرِ نَہ اِيْدَءِ اٖيْـلَ﮶
ٿِيْ وَاوٖيْـلَا جِيْ وٖيْـلَ سَسُئِيَ سَانُ سَيِّدُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 577

اَڃُہ پَنْ وَسَائِيْ اُوْٽِي﮼ مَٿٖيْ مَارَکَہ مَاکَ﮶
پُنُوْہُ نِئَاءٌ پَانَس﮼ تَارِيٌ ڀَڃِيْ تَاڪَ﮶
هَيْھَاتَ هَيْھَاتَ لَمَاتُوْعَدُوْنَ سُڃِيْ ٿِيْ اُوْطَاقَ﮶
چُڪِيَ چُوْرٖيْ چَاڪَ هَارٖيْ هُوْةَ هَلِيْ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 578

سَڀَا سِيَاهِيْ آٰهٖيْ آَرِيَ ڃَامَرٖيْ﮶
ڪَڎِہْ پَسٖيْ ڪَانَڪَا رِءَ لَالَنَ لَالَائِيْ﮶
دُوْدُ دِلِتَا دُوْرِ ڪَرٖيْ ڪَرِ سَاڃَنَ صَفَائِيْ﮶
مَنْ لَّا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ اِنَ رِءَ اُنْڌَاهِيْ﮶
هُوْءَ جَا هَلِيْ هٖيْڪَلِيْ کَيَرَ کَوَائِيْ﮶
بِلَا شَيْخِ مَنْ يَّمْشِيْ فِى الطَّرِيْقِ کَمَنْ يَّمِشِيْ فِىْ البَحْرِ بِلَا سَفِيْنَةٍ اِهَرِيْ اَوَائِيْ﮶
تِهْ رِىءَ تَوَائِيْ ڪُوْرٍ ٿِيَنِ ڪٖيْتَرِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 579

مَانِڪُ مِٽُ سَندُوْمِ اُوْڌَاهِيَم﮼ سُوْجِرُوْ﮶
حَشَرَ وٖيْـلَ حِسَابَم﮼ ڇَڎٖيْ نَوِيْدُوْمِ﮶
سَارٖيْ سَڎَ ڪَندُوْمِ ڪُوْهِيَارُوْ ڪٖيْچَڌَنِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 579a

ڇَڎِيَمِ حُجَّ ھَلَنَجِيْ چَکِئَمِ چَارِيْڪَا﮶
اَدِيٌ آَرِيْڪَا ھِيَرٖيْ پِئَا ھُوْتَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 580

ڇَڎيَمِ ھُجَّ ھَلَنَجِيْ چَارِيْکَا چَکِئَامِ﮶
آَرِيَانِيَ جٖيْ آَسَرٖيْ ڎُنْکَرِ ڎِيْهَ لَـکَامِ﮶
پُڇِجُ پِرٍ سَندَامِ وِرْتِيَسِ وِکَہ نَہ اُپِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 581

وِرْتِيَسِ وِکَہ نَہ اُپِرٖيْ اَڃُہ آَرِيَانِيْ آَءُ﮶
چُڪِيَ تُوْ س﮼ چَاءُ پَاسٖيْ ڀَرِ پٖيْئِيْ رِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 582

نَڪَا تَاتِ نَتُوْتِ ڪَا نَڪَا طَلَبَ تَوَارَ﮶
ڪَانِهْ پِرْتِ پَچَارَ لَىءُ وٖيْچَارٖيْ لَڎِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 583

ڪٖيْـنِهْ طَالِبَ تَاتِجَا آَهٖيْ تَاتِ تَيَارُ﮶
ڎُوْرِيَان پِئُوْ ڎُڪَارُ کُوْرِيْدَرَ کَنِيْ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 584

جٖيْڪٖيْ طَالِبَ تَاتِجَا تَاتِ پِہ تَنِ وَٽِ﮶
هَڎِہْ ڪَانِهْ هَٽِ کُوْرِ تَہ کَرَاءٍ لَه﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 585

جَڎَا ڪَرَ جَانِيْ سَڃَنُ سَانکِہ سَڌَارِئُوْ﮶
رَاتِيَا رَاحَةَ نَاهِڪَا ڎِيْھَا حَيْرَانِيْ﮶
آَءٌ پَھْجٖيْ پِرْيَتَان ٿِيَان ڪُوْرٍ قُرْبَانِيْ﮶
هِيَ رَضَا رَبَانِيْ نَةَ ڪَرِيَان وَسُ وِصَالَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 586

جَڎَا ڪَرَ ٿِيَامِ سَاڃَىءِ سُپٖيْرِيَنِس﮼﮶
تَڎَا ڪُنْ تِلَ جٖيْتَرُوْ وٖيْـلَ نَوِسَرِئَامِ﮶
اَندَرِ رُوْحَ رَهِئَامِ سَڃَنَ اُوْطَاقٌ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 587

جَڎَہْ ڀٖيْڃَ ڀِنِيْ تَڎِہْ اُوْٽِيَنِ اُٽَ پَلَانِئَا﮶
مَهَارٌ مَيَنِ جِيٌ وِئَا ڇُوْرَائٖيْ ڇِنِيْ﮶
اَدِيٌ کَالِ اُنِيْ مُنْـکٖيْ چُرْ ڤُرْ لَائِيْ چِتَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 588

ڀِنِيَ ٿَا ڀَرِيْنِ سَاٿِيَنِ سَنڊَ هَٿَنِم﮼﮶
لٖيْرَنِجُوْ لَطِيْفُ چٖيْ مُنْـکٖيْ مَنجُّ نَڎِيْنِ﮶
هُوْةُ پُنُوْہُ ٿَا نِيْنِ ٻَارُوْچِيْ ٻُوْلِيْ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 589

پُنُ ٿَا پَلَانِيْنِ اُوْٽِيْ اَڃُ اُٻَاهَرَا﮶
هُوْءِ جٖيْ هَلَنِ سَندِيٌ کَاہٌ کَالَائِيْنِ﮶
هُوْتُ پُنُوْہُ ٿَا نِيْنِ اَنَ سُنْھِيَ جُوْ اٰجِڪُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 590

پُنُ ٿَا پَلَانِيْنِ اُوْٽِيْ اَڃُہ اُپَکَرَا﮶
پَهَ پَرٖيْسِيٌ پَانَم﮼ ڎٖيْرَ ڎِيْھَانِيْ ڎِيْنِ﮶
مُنْـکٖيْ ٿَا مَارِيْنِ سَڃَنَ سَابَاهِيْ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 591

وِرْہُ جَنِ وَٿَانُ سُوْرُ سَلَامِيْ تَنِجُوْ﮶
جَنِ لَـکوْ تَنِ لَـکِئُوْ ٻَارُوْچَانُوْ ٻَانُ﮶
جٖيْڎِيٌ هِيُ زِيَانُ مُنْس﮼ نِسُوْرُوْ نِنڊَّ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 592

اُٿِئُوْ ءٍ اُٿِيَاڪُ ڪَالُوْڪُوْ ڪَاڎٖيْ کَيُوْ﮶
وِئُوْ جَاکَائٖيْ جٖيْڎِيٌ بِرْہُ بٖيْبَاڪُ﮶
چُرْڤُرْ ڪَارٖيْ چَاڪُ سُوْرُ سُمَارٖيْ ڪٖيْنَڪٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 593

ڀِنِيَ ٿِئَا ڀٖيْرَا سَاٿِيَنِ سَنڊَ هَٿَنِم﮼﮶
آَءٌ سُتِيْ هُوْ هَلِئَا کَيَاءٌ کٖيْرَا﮶
لَڪَنِتَا لَطِيْفُ چٖيْ لَکٖيْ وِئَا لٖيْرَا﮶
وِلِيَجَا وٖيْرَا سُڃَا سَرْوَانَنِ رِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

پَلَكُ نَرَهٖيْ ديلِ تُوْرٖيْ وَرُ مِيَان صَاحِبَ خَانَ بَلُوْچَا﮶
اُٽَ چَارِيْدِيضسِ اُنِجَا مَٿَا سٖيْ ٽَڪَرَ ٽُوْرٖيْ﮶
ڎُکَہ لَاهِيْدِيَسِ ڎِيْـلَ جَا سَانُ عَجِيْبَنِ اُوْرٖيْ﮶
ڪَانکَہ کٖيْدَمِ ڪٖيْچَجَا مَاسُ چُنچُنِ سَان چُوْرٖيْ﮶
ڎٖيْدِيَسِ مَاہُ مِرُنِکٖيْ مَٿَا ڪُلَنِ ڪُوْرٖيْ﮶
آَرِيَانِيْ عَبْدِالَّطِيْفُ چٖيْ سَارَ لَھَدُمِ سُوْرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 594

جَتَنِ جَا جٖيْـلَا ٿِيْ سَاٿَ پُڇَائٖيْ سَسُئِيْ﮶
آَيَسِ اٰرِيَ ڃَامَجَا تَرِ تُوْڎَا تٖيْـلَا﮶
اُنِکٖيْ نَاڪٖيْـلِيٌ نَڪَنِم﮼ دُهْرِيٌ دَلٖيْـلَا﮶
سِرِ هَنِئُوْ سٖيْـلَا لَايُوْ نِيْهُ نِنڊٌ ڪَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 595

جَتَنِ يَارَانُوْ ڪٖيْچِيَنِ مُنْس﮼ ڪُوْنَ ڪِئُوْ﮶
نَالٖيْ سُيَسِ هُوْتَجٖيْ مَٿِنِ بَارَانٌ﮶
تٖيْـلَاہٍ طَعْنٌ ڎِيْدَا مُنْ ڎٖيْرَ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 596

اُٽَ مَاُوْرٖيْ اٰنِ ڎَکَنِ ڎَڌِيْ آَهِيَان﮶
مُوْٽَائٖيْ مُٽَنِکٖيْ پَرٖيْ نٖيْئِيْ پَلَانِ﮶
هُوْتُ مُيَجُوْ هَانِ پُنُوْہُ نِئَاءٌ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 597

ڌُرِيَاءٍ ڌَارِيَان مِٽَ مُيَجَا نَٿِئَا﮶
ڎَمَرُ ڎٖيْرَنِ مَنَم﮼ کُلِئُوْ کِنْکَارِيَان﮶
صُبْحِ ٿِيْ سَارِيَان اُٽَ نَہ اُوْطَاقُنِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 598

اَنکَنَ مَٿٖيْ اُوْپِرَا جَڎِہْ ڎَاکَا ڎِٽَئِى ڎِيْهَ﮶
وَيٽِيْ سَرَڪَ سَسُئِىْ وِہُ وِهَانِيَ سِيَ﮶
چُوْٽٖيْ س﮼ چَانکَنِ کٖيْ جَرِ زَنجِّيْرَنِ جِيَ﮶
تَھُوْةُ تُھْجُوْ هِيَ پُنُوْہُ نِئَاءٌ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 599

اَنکَنَ مَٿٖيْ اُوْپِرَا جَڎِہْ ڎَاکَا ڎِيْهَ ڎِٽَاءِ﮶
ڪُجِيٌ جٖيْ ڪُلْفَنِ جِيٌ تَاڪَهِ لَلِ لِڪَاءِ﮶
سُڀَانِيْ سَندِيَاءِ هُندَ ٿِيْ سَارُوْنِيْ سَسُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 600

اَنکَنَ مَٿٖيْ اُوْپِرَا ڎِٽَئِى جٖيْ تُوْڎَا﮶
وَنکِّيَئِى نَوَارَنِس﮼ تَنِ کُوْرَنِجَا کُوْڎَا﮶
لَڪَنِجَا لُوْڎَا هُنْدَ نَہ سَٽَئِى سَسُئِىْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 601

اَنکَنَ مَٿٖيْ اُوْپِرَا جَڎِہْ اُوْکِيْ ڎِٽَئِى اُٽَ﮶
ڎَايُئِى نَڎَاکَنِکٖيْ اُوْرِيْ سَانُ اَکَٽَ﮶
هُنْدَ نَہ تُھْجٖيْ هَٽَ سُوْرَ پِرَايَا سَسُئِـےْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 602

اُٽَ وٖيْرِيْ اُوْٽَارَ وٖيْرِيْ ٽِئَا وٖيْرِيْ ڎٖيْرَ﮶
چُوْٿُنْ وٖيْرِيْ وَاءُ ٿِئُوْ جَهِ لَٽِئَا پُنُوْہَ پٖيْرَ﮶
پَنجَئُوْ وٖيْرِيْ سِڃُ ٿِئُوْ جَهِ اُلَھِيْ ڪِيْ اَوٖيْرَ﮶
ڇَهٌ وٖيْرِيْ چَنڊُ ٿِئُوْ جُوْ کِرِئُوْ نَوَڎِيَ وٖيْرَ﮶
سَتَوءٌ وٖيْرِيْ ڇَپَرُ ٿِئُوْ جَهِ سَوَان ڪِئَا نَہ سٖيْرَ﮶
وَاهٖيْرٖيْ جِيْ وٖيْرَ ٿِيْ ڇُلٌ ڪَرِيَان ڇَپَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

هُوْتَ نَڀَايُمِ هِيَ مَارِيْ سَڃَنَ تُھْجٖيْ نِيْهَ ڇَڎٖيْ تُنْ ڪُوْ ڇَپَرِ وٖيْدِہْ﮶
لُڪٌ لَـکَنِ ڪُوْسِيٌ ڎَاڊَا تَپَنِ ڎِيْهَ﮶
جُنْکَارٖيْدٖيْ جَنکَّم﮼ ڎُوْٿِيَنِ ڎِٽَرِيْ ڎِيْهَ﮶
عَشْقَ آَرِيَ ڃَامَجٖيْ ڪِيَسِ نِمَانِيْ نِيْهَ﮶
وِلِيَ هِةِ وَسَائِيَا مٖيْرَائٖيْ جَامِيْهَ﮶
آَنجَا ڇَڎِيْ ڇَپَر﮼ ڪٖيْچِ رَسَندِيْ ڪِيَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 603

آَيَلِ ٻَارُوْچَنِ تٖيْ جٖيْڪَرَ ڪَرِيَان کَالِ﮶
چُندَا لَاٿَئِى لَاکِہ مُنڌَ ڪِ ڪٖيْچَڌَنِيَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 604

ڎُوْرِ مَتُنْ ڎُوْرٖيْـجِ صَبْرُ ڪَرِ مَسَسُئِيْ﮶
پُرَنُ ڇَڎِ پٖيْرَنِس﮼ وِهَنُ وِسَارٖيْـجِ﮶
سَڌُنَجَا سَيِّدُ چٖيْ لَاکَاپَا لَاهٖيْـجِ﮶
هِيى﮼ سَانُ هَلٖيْـجِ پَندُ پَاسٖيْ ڀَرِ نِبِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 605

سُورَائِتِيْ سَڎَ ڪَرٖيْ سَڎَ سُوْرَنِکٖيْ﮶
سُوْرَنِ ڀَکَسِ هَڎَ سٖيْ پَنْ سٖيْڪٖيْ سُوْرَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 606

جٖيْڎِيٌ ڪُوْہُ پُڇَنِ پَرَپُٽِ پٖيْرُ پُنُوْهَجُوْ﮶
لُوْٽِيٌ ٿِيٌ لُڇَنِ ڎِٽُوْ جَنِ اَکِنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 607

سُپٖينرِيَانجٖيْ سُوْرَ جِيْ ڪَهِکٖيْ دُڪِيْ دُکَہ﮶
ڎُکِيَ وَٽَا ڎُکَہ وَنڃَنِ نَوٖيْرَ ڪَهٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 608

مُنْ تُوْکٖيْ پَرَنِئَا اَللہَ اُوْٽِيْ اُٽَ﮶
ڎٖيْرَنِ ڪِيْنَ ڎُکُوْئِيْ مُنڌَ مَيَنِ جِيْ مُٽَ﮶
تُوْنٖيْ وَڃَنِ رُٽَ تُوْءِ تَرْتَ مَ اَچٖيْ مَتَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 609

آَرِيْجَا اُٽَنِجِيْ ڪَنِمَ جٖيْ ڪَاهِيْ﮶
وَارِيْ جَا وَاٽُنِجِيْ جَاکِيَان سَڀَائِيْ﮶
چُوْنِمِ تَہ آَئِيْ پُوْرِهَةِ پُنُوْہَ ڃَامَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 610

سَئُى سُکَنِ ڎٖيْئِيْ وِرْہُ وِهَايُمِ هٖيْڪَرُوْ﮶
پَهْتِ مُنْ پٖيْئِيْ سَرَتِيٌ اِنَهٍ سُوْرَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 611

اٰهٖيْ اُهْجَائُوْ پٖيْرُ پِرْيَان جُوْ جٖيْڎِيٌ﮶
جَنٍ سَاڃَا اُوْتَنٍ تَا نَپَرُوْرِئُوْ﮶

بيت - 612

ڇَپَرِ اُوْتَارَا ڪَرٖيْ سِيْڌِيْ ٿِيْ مِرُوْءَنِ﮶
ڪَامٌ هَنِئُوْ ڪَرَهَا ڪَاهِيُوْ ڪٖيْچِ وَنڃَنِ﮶
مُنْس﮼ ڪٖيْرِ هَلَنِ مَدِيْ رَکَنِ مَنَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 613

هُوْئَنُ تُوْ حِجَابُ لَنکِّہ تَہ لَه﮼ سُپِرٍ﮶
اَلصَّلَاةٌ مِنَّ اَلصَّلَاةِ کَامِيْ ٿِيُ خَرَابُ﮶
جِسْمِيْ دَوْزَخُ دَابُ کَلٌ کَائَنُ دَاخِل﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 614

ڪَارَا ڎِٽَاءٍ ڪَانکَہ لَمَندَا لَڪَنِم﮼﮶
چَانڪِ پَکَا پُنُوْهَڃَامَجَا تَاوَتَنِ ٿَا وٖيْرَاکَہ﮶
نَڪَا وَسييْ وِچَم﮼ نَڪَا آَنکَہ نَچَانکَہ﮶
سُپٖيْرِيَانجٖيْ سَانکَہ مَادَرِ مَارِيْ آَهِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

تُوْنٖيْ نِيْنِ نَنِيْنِ آَءٌ اُنٍ جِيْ اٰهِيَان﮶
زُوْرُوْ هِنَ ضَعِيْفِس﮼ ڪَامِلَ ڪُوْہُ ڪَرِيْنِ﮶
پِيْر﮼ آَءٌ نَپُڃَنٍ ڪَرَهَلَ هُوْءِ نَجَلِيْنِ﮶
جَتَ پَاهِجِيَ جُوْئِم﮼ جَانِبَ مَانَ جَٽِيْنِ﮶
ٻَانِيْ ٻَارُوْچَا پَاهِجِيْ سَکَرِ مَانَ سَڎِيْنِ﮶
پِڪَ پَدَمَنِئَا اَکَرِيْ سُرْڪِيْ مَانَ سَڃِيْنِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 615

وَارُوْ وَرُ وَٽِيْ وِئَا آَرِيْجَا اَضْلَامَ﮶
آَندَاءٌ آَرِيَجَا پُنُوْهَڎٖيْ پَيْغَامَ﮶
پَهَ ڪِئَاءٌ پَانَم﮼ مُنْھَا مَخْفِيْ مَامَ﮶
سَڀُوْرَا سَاٿُ کَنِيْ وٖيْسَاهٖيْ وَرْيَامَ﮶
ڪَاڪِيٌ رَاتِ قِيَامَ جٖيْڎِيٌ جَةَ ڪَرٖيْ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 616

وَارُوْ وَرُ وَٽِيْ وِئَا ڪَرٖيْ ڎٖيْرَ ڎُوْرُوْ﮶
سَاڃَنَ رِءَ سَرَتِيٌ ٿِئُوْ آَتَنُ اَدُوْرُوْ﮶
نِيَ س﮼ نِسُوْرُوْ سَرَتِيٌ جُوْ سِتَمُ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 617

وَارُوْ وَرُ وَٽِيْ وِئَا ڪَرٖيْ ڎٖيْرَ ڎَمَرُ﮶
هَانٖيْ ٿِئُوْ حَشَرُ پُنَا قَوْلَ قِيَامَ جَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 618

وَارُوْ وَرُ وَٽِيْ وِئَا جُوْرٖيْس﮼ جَابِرَ﮶
صَبْرُ ڪِيَّ صَابِرَ اَچٖيْ عَجِيْبَنِ رٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 619

وَارُوْ وَرُ وَٽِيْ وِئَا جَابِرَ ڪَرٖيْ زُوْرُ﮶
بٖيْدِيْ ٿِئُوْ بَنڀُّوْرُ حَشَرُ ڪَرٖيْ هَلِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 620

وَارُوْ وَرُ وَٽِيْ وِئَا ڎَارِيَ بَنڀَّا ڎٖيْرَ﮶
ڎِيْدِيَسِ ڎَاڊ﮼ ڎُنْکَر﮼ اُنٍ لَىءِ اُلَيْرَ﮶
ڪٖيچِ پُڃَندِيْ ڪٖيرَ وَنڃَنَس﮼ وَسُ ڪَرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 621

ڃَانِيْ سُڃَانِـےْ مُنْـکٖيْ ڇَڎٖيْ هَلِئا﮶
اَدِيٌ آَرِيْچَنِ لَىءِ آَءٌ کُوْرٖيْم﮼ کَانِيْ﮶
ڀَرِئُمِ جُوْ پَانِيْ سُوْ ڪٖيْچِيَنِ ڪَمِ نَآَئِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 622

ڃَاتُمِ نَڃَانِيْ تَڪِ سَانکِہ هَلَندَ سُپِرٍ﮶
اٰءٌ ڪِيَ ڇَڎِيَان پَاهِجُوْ اَدِيٌ آَرِيَانِيْ﮶
پَاهَنَم﮼ پَانِيْ هَارِيٌ هَارَنُ آَئِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 623

ڃَانِيْ جٖيْ ڃَاتُوْمِ تَڪِ پُنْدُوْ فَلَقُ فِرَاقَس﮼﮶
اَکَرُ اِرَادَتَجُوْ ڌُرِئَاءٍ ڌُوْتُوْمِ﮶
پُوْءِ تَا ڪُوْنَ ڪِئُوْمِ ڪَشَالُوْ ڪٖيْچَ ڎٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 624

پٖيْرَ پَٽَاءٍ ڪُوْءَرَا ڎُنْکَرَ مَٿٖيْ ڎٖيْ﮶
پَانُ نَپَسٖيْ پَٽِي﮼ ٿِيْ کَرٖيْ ڪٖيْچِيَنِکٖيْ﮶
هَارُوْ هُوْةَ پَرٖيْ ڪُهْ ڃَانَا ڪِيَ لَنکِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 625

ٻَرِيْ تَٻَارِ ڤُوْڪِ تہ لَکٖيْ اَنبَّر﮼﮶
هِتٖيْ جٖيْ هُوْئَنَ جِيٌ وَٿٌ سَڀِ وِسَارِ﮶
سَمُوْرِيْ سَرِڪَارِ نٖيْئِيْ رَکِجِ نَاهِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 626

قَدُ ٻَنڌِيْ تُنْ ڪِيْنَ پَھْچَديَ پُنُوْهَس﮼﮶
جٖيْ سِيْنٌ سَاهِيْنِ سَسُئِيْ ٿِيْنِ تَهْوَارٌ تِيْنَ﮶
مُٽِيْ ٿِيُ مِسْکِيْنَ حُجَّةَ هُوْةُ وِڃَائِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

هُوْتَ هَارٖيْ ڌَارٖيْ هُنْدَ وَاءُ وَهٖيْـلِيْ سَاٿَڎٖيْ﮶
جِتٖيْ پَنڌُ نَہ پٖيْچِرُوْ سُوْهَا وَنڃَنِ رُنْدَا﮶
اَسُوْهِيُنِ عِنَايَتُ چٖيْ پٖيْرَ پَھْنَنِ پُنْدَا﮶

بيت - 627

ڎَاکَنِ ڎٖيْرَنِ ڎُنْکَرَنِ ڎُکَنِ اٰءٌ ڎَڌِيْ﮶
پُڇَان پٖيْرُ پُنُوْهَجُوْ وِجَا وِکَہ وَڌِيْ﮶
لِکٖيْ آَءٌ لَڌيْ نَةَ پَٽَنِ ڪٖيْرَ پَنڌَ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 628

جَتَنُ ڪِجِ جَتَنِ جُوْ آَيَا ڪِ اِيْدَا﮶
پُنُوْہُ تُھْجُوْ پَانَس﮼ وَٽِيْ سٖيْ وِيْدَا﮶
دَمُ نَدَمِيْدا سِڌَاريْدَا سَانٖيْهَ ڎٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 629

جَتَنِ وِڌِيَسِ جَارَ نَاةَ هُيَسِ نِمَانِيْ نِڪَن﮼﮶
ٿِئَا پَانَ قَرَارِ مُنْ مَنُ کَڎِئَاءٌ کُنْدَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 630

جٖيْ ڃَانَا جَتَنِ تَپُوْءِ پَٽَادَرُ هٖيْتِرُوْ﮶
آَءٌ ڪِيَ مُلَا تَنِ سَرَتِيٌ سُوْرَ پِرَائِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 631

اُسَ مَلَکٖيْ اُوْٽِي﮼ لٖيْرَان لَـکہ مَلُڪَ﮶
اَللہَ آَرِيْچَنِجٖيْ ڪُوْسُوْ وَاءُ مَوَکَہ﮶
جَتَ جَجَام﮼ جَنکَہ مُھْجِيْ پِرْتِ پُنُوْهَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 632

لَڎِيْدٖيْ لِبَاسُ جَتَنِ جٖيْڎُوْئِيْ ڪِئُوْ﮶
اٰيُمِ ايم آَرِيَ ڃَامَجُوْ وَنَ وَنَ مَنجَا وَاسُ﮶
مِرُوْ کٖيْنِمِ مَاسُ هَڎَ هَلَندَا هُوْتَڎٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 633

بِرْہَ مَرَايُسِ بَرُ نَتَ سُکِيْ ڪٖيْرَ سَڌٌ ڪَرٖيْ﮶
کَنُوْن ڎُوْرِئَاءٍ ڎُکَس﮼ ڎٖيْرَنِ لَىءِ ڎُنْکَرَ﮶
وَرِيْ اٰيُسِ وَرُ سَفَرَ مُيَجَا سَابِ پِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 634

جَبَلَ سُڃَنِ جَالَ آَڎَا اٰرِيْچَنِکٖيْ﮶
هَارٖيْ ڎُوْہُ هَٿَ کَنِئُوْ ڇَپَرِ مِرَان ڇَالَ﮶
ڪٖيْچِيْ وِئَرَمِ ڪَالَ تٖيْ ٿِيْ ڎُنکَرَ ڎُوْرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 635

ڪُوْڎَرِ نَڪَاتِيْ جَهِ س﮼ ٽَڪَرُ ٽَاڪِيَان﮶
جٖيْڪُوْ جَبَلُ لَنکِيَان سُوْ هَيْبَةَ جُوْ هَاٿِيْ﮶
پِرْيَنِ جَا پَاتِين سَاجَرَ جِيَرٖيْ نَلَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 636

جَاکِيْ جَاکِيْ سَسُئِيْ جَان هٖيْجَا هَٿُ وِڌَاءِ﮶
سُڃِيْ سٖيْڃَ پِرْيَنِ رِءَ پُنُوْہُ پَٿَرِ نَاہِ﮶
اُٿِيَدٖيْ چَيَاءِ تَہ کُوْرَا کَرِ نَہ سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 637

سِڪِيْ جَان سُتِيَاسِ تَا سِڪَ سُمَهَنُ نَڎٖيْ﮶
جَاکِيْ سُتِيَسِ جَنِ لَىءِ سٖيْ آَيَا تَا اُٿِيَاسِ﮶
ڀٖيْنَرُ آَءٌ ڀُلِيَاسِ تَا سِڪَ سُمَهَنُ ڇَا لَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 638

جَتَنِ سَا جَاڪٌ تَاڪٌ مُنْ سَنکُہ ٿِئُوْ﮶
ڪَرٖيْ ڪُوْهِيَارُوْ وِئُوْ تَنُ ڇَڎِيْ تَاڪٌ﮶
اٰءٌ پَنِ تَڎَاڪٌ اَڌَ ڎُکُوْئِيْ آَهِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 639

مَتَا ڪَا ٻَرِيْ ٻُوْلِ ٻَارُوْچٖيْ وِسَھٖيْ﮶
هُنْدَ نَہ سُتِيَسِ سَرَتيٌ وٖيْھِيْ رَهِيَسِ وَنِيْ﮶
جَةَ پَاهِجِيَ جُوْئِم﮼ کَارِيْنِ مَانَ کِٺِيْ﮶
ڪٖيْچِيَنِ آَءٌ ٺَڪَرِ﮽يْ ڪَهِ ڎُجَنِ ڎَاوَنُ ڎَائِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 640

جٖيْھِيْ جٖيْ تِيْھِيْ ٻَانِيْ ٻَارُوْچَنِجِيْ﮶
حُجَةَ هُوْةَ پُنُوْهَس﮼ مُنْ ڪَمِيْنِيَ ڪٖيْھِيْ﮶
اَصْلِ آَرِيَ ڃَامَجٖيْ پَلَىءِ آَءٌ پٖيْئِيْ﮶
هُوْئَجَا پَائِيْنِ پٖيْرَ م﮼ تَهِ جُتِيَ نَجٖيْھِيْ﮶
وِسَارٖيْ وٖيْھِيْ تَنِ ڪٖيْچِيَنِکٖيْ ڪِيَ رَهَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 641

هُئِيْ جٖيْ نَھُئِيْ تَٻَانِيْ ٻَارُوْچَنِجِيْ﮶
اُنَ سَنکَہ مُقَابِلِ سَسُئِيْ سَندِيَنِ ٿٖيْ سُئِيْ﮶
هُنِتَا لَڃَہ لُئِيْ هِنَجُوْ هَلَنُ هُوْتَڎٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 642

کُوْلِيْ بَندِيْ ڎَاہِ زَرْخَرِيْدَ جَتَنِجِيْ﮶
آَجِپَنُ عِنَاتُ چٖيْ هَٿِ اٰرِيَانِيَ آَہِ﮶
سُوْ مُنْ سَڎُ سُھَاءِ جِنْ ٻَانِيْ ڪُوْٽِيْنِ ٻَاڄَس﮼﮶

بيت - 643

تُوْڎَنِ مُوْڎَنِ تَڪِرِيْ وٖيْچَارِيَ وَائِي﮶
جَتَنِ پَاهِجِيَ جُوْئِجِيْ سُڌِ نَہ سُنَائِيْ﮶
جِيَرٖيْ جُدَائِيْ ڪٖيْچِيَنِ س﮼ ڪَامَ ٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 644

مُنْـکٖيْ جَنِ مَارِئُوْ سُڃَاتَمِ سٖيْئِيْ﮶
پُنُوْہَ پَيْڪَانَ پَڇَڊِئَا ٻِلَنِ تَا ٻٖيْئِيْ﮶
وٖيْڃَنِئُوْ وٖيْئِيْ ٿِيْ وَهِيْنِيْ سَڃَن﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 645

مُنْـکٖيْ جَنٍ مَارِئُوْ اٰنْڪٖيْ کَڎِئَا سٖي﮶
تَنَم﮼ طَاقَةَ نَاهِڪَا اَدَا اُن﮼ رٖيْ﮶
سُوْرُ سَلِتُمِ تٖيْ جٖيْـلَاہَ کَالَ کَرِيْ ٿِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 646

مُنْـکٖيْ جَنٍ مَارِئُوْ سُڃَاتَمِ پَانَا﮶
لُوْهُوْ لِکَنِ نَاهِڪٍ سَنڌَ مِرٖيْئِيْ سَانَا﮶
دَارُوْءَ جَا دَانَا ڎِنَمِ هُوْتَ هَٿَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 647

رِءَ قَرِيْبَنِ قُوْةُ ڪِئُوْ آَءٌ وٖيْٽِيْ وِرْہَ چَرَان﮶
اِنَ عَذَابَا اَکَهٍ مَادَرِ ڇُوْ نَمَرَان﮶
اَدِيٌ جُوْ نَہ اَوَان سُوْ مَا سُوْرُ سَرَتِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 648

رِءَ قَرِيْبَنِ قُوْةُ ڪِئُوْ وِرْہَ چَرَان وٖيْٽِيْ﮶
ٻَاڀَنِکٖيْ ٻَرُوْچَرٖيْ ٿِيْ ڎُکَنِس﮼ ڎٖيْٽِيْ﮶
تُوْ پُڃَانَا سُپِرٍ آَءٌ سُوْرَنِ سَاڀٖيْٽِيْ﮶
جَا مَرَضَنِ مَرُوْٽِيْ سَرَتِيٌ ڪِيَّ سَکِيْ ٿِيٖ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 649

سَرَتِيٌ ڪِيَ سَکِيْ ٿِيٖ وٖيْرِيْجَا وِرْهَنِ﮶
چِتُ جَھِجُوْ چُوْرُ ڪِئُوْ ڎُکُوْئٖيْ ڎُکَنِ﮶
پُڃَانَا پِرْيَنِ اَدِيٌ اَکِيْ آَهِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 650

اَدِيٌ اَکِيْ آَهِيَان پِرْيَ پُڃَانَا﮶
سٖيْ ڪُوْهِيَارَا ڪِيْنَ وِئَا سَاڃَنَ سِيَانَا﮶
جٖيْ سَسُئِيَ سٖيْبَانَا سٖيْ وَنڃِيْ ڪٖيْچِ قَرَارِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

ڎَاکَنِ ڎٖيْرَنِ سَانُ ڪَرَهَنِ ڪٖيْچِيَنِ سَانُ مَتَا ڪَا ڀُلِيْ لَىءُ لَائٖيْ﮶
آَءٌ سُتِيْ هُوْءِ هَلِئَا وِئَرَا ڪَرَهَلَ ڪَاهٖيْ﮶
آَسَنَ مَھْدَا اُنِجٖيْ ٻَرْ ٻَرْ ڪِئُوْ ٻَاڎَائٖيْ﮶
چَتُرَ ڎٖيْئِيْ چِتَکٖيْ وِئَرَا هُوْةُ ڇَپَائِيْ﮶
جٖيْڪَا هُيَنِ مَنَم﮼ وِئَرَا پَھِجِيْ پُڃَائِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 651

تَاڪَا وَرِ ڪِجَاہُ ڪَمِيْنِيَ تٖيْ ڪٖيْچِيَا﮶
آَءٌ اَوَاهِجِيْ اٰهِيَان ٻَانِيْ ٻَارُوْچَا﮶
دِلَاسٖيْ دُوْسَا مَتَا مُنْـکٖيْ ڇَڎِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 652

تَاڪَا ڪِجَاہُ وَرِ ڪَمٖيْنِيَ تٖيْ ڪٖيْچِيَا﮶
آَءٌ اَوَاھِجِيْ اٰهِيَان بَندِيْ بِيْ ثَمَرِ﮶
ڪُوْ ڪُوْهِيَارَا ڪَرِ دِلَاسُوْ دِلْکِيْرِ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 653

ڪَنِيْزَڪَ ڪٖيْچِيَنِ جِيْ ٻَانِيْ ٻَارُوْچِيْ﮶
سٖيْ ڪِيَ وَڃَنِ وِسَرِيْ جٖيْ جِيَ اَندَرِ جَانِيْ﮶
اَکَنِ اَمَانِيْ شَلَ ڪٖيْچِيَنِ جٖيْ ڪَامَ ٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 654

اُوْٽِيْ پَنْ ڌُوْرَا ڌَوْرَا مَٿِنِ ڪَپِرَا﮶
ڪُوْہُ ڃَانَا ڪِيْنِ وِئَا اٖيْھِيَ پَرِ اُوْرَا﮶
کُنْدَرَ جَا کُوْرَا وَڃَنِ جَانِ جُدَا ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 655

اُوْٽِيَنِ جَلٖيْ اَڎَ دَاہٌ وَاڪَا مُنْ ڪِئَا﮶
سُنِيْ مُھْجَا سَڎَ پَانَا پَرَاهَان وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 656

مُنْ سَڎِيْدِيَ سَڎَرَا سَاٿِيْ سَڎَنَڎِيْنِ﮶
وِلِيَ جٖيْ وَٿَانَ تٖيْ تُوْڎَ نَتَوَارِيْنِ﮶
هٖيْڎَا هَاڃَا ٿِيْنِ ٻُرٖيْ هِنَ بَنڀُّوْرَ ۾﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 657

اُوْکَارِيْنِ نَہ اَنَرَا ٻَڌَا چَرَنِ ٻَنُوْرُ﮶
لٖيْرَنِکٖيْ لَطِيْفُ چٖيْ هَلَنَجُوْ مَذْڪُوْرُ﮶
مَيَنِکٖيْ مَعْمُوْرُ اٰهٖيْ اُنْ تُنْ اَکَي﮼ پَنڌَ جِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 658

اَکٖيْ اُٽَ رَرَنِ مُنْ ڀٖيْرٖيْ مَاٽِ ٿِيْ﮶
پَلَانٖيْدِيْ پَانَم﮼ ڪُڇِئُوْ ڪِيْنَ ڪُٽَنِ﮶
ڪَاجَا مَامَ مُٽَنِ هُنِ پَنْ هُئِيْ هُنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 659

جٖيْڪٖيْ ڪَرِيَان اِيَ جِنْ ڪَمِيْنِيْ ڪَانَ ڪَرٖيْ﮶
سَندُوْ نَالُوْ نِيْهَ ڪَڎِہْ وَٽٖيْ ڪَانَڪَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 660

ڪَرٖيْ ءٍ ڪَرٖيْ پَرِ م﮼ پٖيْرُ پُنُوْهَجُوْ﮶
سِڪَ ٻَڌَاءٍ سَدِرُوْ جَانِبَ لَاءِ ڄَرٖيْ﮶
لَڪَنِ سِرِ لَطِيْفُ چٖيْ مُنڌَ جٖيْرٖيْ ءٍ ڄَرٖيْ﮶
پَنِيَ تَانَپَرٖيْ جٖيْ عُمِرْ سَڀَ اِيَ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 661

هٖيْجٖيْ آَئِيَا هٖيْرَ سٖيْ جَةَ نَہ پَسَان جُوْئِم﮼﮶
آَءٌ تَرَسَان هُوْ تَڪِرَا پَٽِ نَکُوْرِيْنِ پٖيْرَ﮶
بَڀُوْلِيَسِ بَرَنِم﮼ پَسِيْ ڀِيْڊِيَنِ ڀٖيْرَ﮶
آَءٌ اٰرِيَانِيْ اُسِرِيْ ٿِيْ وَاهَرَ جِيْ وٖيْرَ﮶
هِيَ ڪَمِيْنِيْ ڪٖيْرَ تُنْ پَارِسَ رَسِجِ پَٻَم﮼﮼﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 662

ڪُڃَارِئَا ڪَاهٖيْ شُتِرَ اُنِ سِنْکَارِئَا﮶
ٽَلِيٌ ٽُوْرَ حَلَوِيٌ وِئَا ڇٖيْرٌ ڇَمَڪَائٖيْ﮶
چَرِئَا لَڪَ لَطِيْفُ چٖيْ وِئَا ڪَرَهَلَ ڪُڎَائٖيْ﮶
ٻَاڀَنِکٖيْ ٻَرُوْچَجُوْ اَڃَان آَسَرُوْ آَهٖيْ﮶
وَاکٌہ وَرَائِيْ ڤٖيْرِيْنِ مَانَ فَقِيْرِ تٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 663

وَسِيْ وِسَانِيٌ تَتُوْ رُوْئِيْ پِرْيَکٖيْ﮶
پٖيْيٌ کَنَنِ پَٻَڎٖيْ نَظَرَ نظمَانِيٌ﮶
سٖيْ ڪِيَ ٻٖيْـلِيَانِيٌ جِنِ وٖيْدُوْ هُوْةُ نَوَارِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 664

اَڃُ نِمَانَا نٖيْنَ ٻَاڄَارَا ٻَرُوْچَ رٖيْ﮶
وِرْہُ وَٽِيْدِيَسِ ڪَنِس﮼ نَمُنْ سَڃَنَ نَہ سٖيْنَ﮶
وَرِتَا ٿِئَرَمِ وٖيْنَ پُنُوْہَ جَا پَرَدٖيْسَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

وٖيْدِيَسِ ڪٖيْچِ ڪَھِيْ سٖيْنَنِ سَانُ سَھِيْ آَءٌ جِيَدِيَسِ تَانَجَتَنِ رٖي﮶
وِهَان ڪِيَ مَاٽِ ڪَرٖيْ هٖيْڎُوْ سُوْرُ سَھِيْ﮶
ڀٖيْنَرُ هِنَ بَنڀُوْرَ م﮼ سَارِيَان ڪُوْنَ سَھِيْ﮶
اَکِئَا آَرِيَ ڃَامَجُوْ سُڃٖيْ سَاٿُ سَھِيْ﮶
صُبْحِ ڎُنْکَرَ ڎُوْرِيَان ڪَهِپَرِ رَاتِ رَهِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 665

وَڎَا وَنَ وَنِڪَارَ جَا جِتِ چَتُوْ چَاکَارِيْنِ﮶
شِيْشَا لَعْلَ کُلَابَجَا ڇَپَرِ ڇَاٽَارِيْنِ﮶
مَنْزَلٌ مَيَنِ جِيٌ مَعْذُوْرِ کٖيْ مَارِيْنِ﮶
جٖيْڎِيٌ جِيَارِيْنِ رَهَنِ رَاتِ بَڀُوْرَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 666

وَڎَا وَنَ وَنِڪَارَ جَا جِةِ نَانکَہ سُڃَنِ نِيْـلَا﮶
اُتٖيْ عَبْدُاللَّطِيْفُ چٖيْ ڪِئَا هٖيْڪَلِيُنِ حِيْـلَا﮶
جِتِ ڪُرْمُ نَہ قَبِيْـلَا تِتِ رَسِجِ رَهْبَرَ رَاهَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 667

وَڎَا وَنَ وَنِڪَارَ جَاجِتِ ڄَائُوْ ڄَمَرُ ڄَرَ﮶
ڪُوْسَا تَپَنِ ڪَڪِرَا ٻِيْ ڌَمْڌَمِ تَپٖيْ ڌَرَ﮶
وٖيْچَارِيْ ڎٖيْ وَرَ پٖيْرُ نَلَھٖيْ پِرْيَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 668

وٖيْچَارِيَ وَنْڪَارُ اَکَہ نَڎِٽُوُ ڪَڎَہٍ﮶
مِهْرَ نَھُئِيْ مَارُوْءٍ هُوْ سَڀُ هِندُوْڪَارُ﮶
جَةُ ڪِئَاءٍ يَارُ سُوْرَنِ ڪَارَنِ سَرَتِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 669

جَتَنِ جَا جٖيْڎِيٌ هُئَرَمِ سُکَہ سَرَتِيٌ﮶
پٖيْرُ نَڇَڎِيَان پِرْيَجُوْ جٖيْ هُوْةُ ڪَرٖيْ هٖيڎِيٌ﮶
مُنْ ڪَمِيْنِيَ ڪٖيْڎِيٌ آَهِيْنِ اُمَيْدٌ اَصِيْـلَ س﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 670

وَاقُفَ جٖيْ وَنْڪَارَ جَا وَاءُ تَن﮼ جٖيْ سَڎِ﮶
نٖيْئِيْ نِمَانِيْ نِجُرُوْ اُوْٽِيَنِ پَاسٖيْ اَڎِ﮶
سَاٿِيَنِ س﮼ سَيِّدُ چٖيْ لَڎُوْ لَڎٖيْ کَڎِ﮶
سُکَہ بَنڀُوْرَ جَا ڇَڎِ تَڪَاهٖيْ رَس﮼ ڪٖيْچَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 671

آَيَلِ اُوْطَاقٌ ڪَرٖيْ ڪٖيْچِيْ هَلِئَا﮶
سُڪِيٌ نَہ سٖيْرَنجٖيْ مَاکَنِتَا مَاڪٌ﮶
نِسُوْرِيٌ نَائُڪٌ سَڃٖيْ هَلِئَا سُوْرَ جِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 672

سَانڊِ پَاهِجِيْ سَاہِ نَتَ ٻَاهِيْ ٿِيْ ٻُرَا ڪَرِيَان﮶
وَاکِيٌ جٖيْ وَرَنِس﮼ تَنِ سَرَتِيُنِ سٖيْڃَ سُھَاءِ﮶
تٖيْـلَاہٍ طَعْنَا ڎِي﮼ جِيْ مُنْجِيَ مُٽِيَ نَمَاءِ﮶
اٰرِيَ جِيَ آَڪَاہِ رُلَايَسِ رُوْهَنِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

هِيَرُوْ ٿُوْ هُنِ سَارٖيْ مُھْجُوْ سَاہُ سَيِّدَ کٖيْ سَارٖيْ جٖيْڎِيٌ آَءٌ هَلَندِيْ وٖيْدِيْ هُوْتَڎٖيْ﮶
ڃٖيْرُوْ اَندَرِ ڄِندَرٖيْ وِئُوْ ٻَارُوْچُوْ ٻَارٖيْ﮶
سَچُوْ سُخْنُ سُپِرٍ قَوْلُ پُنَلُ پَھْجُوْ پَارٖيْ﮶
پَنڌَ اَرَاکَا پَٽِي﮼ مُنْـکٖيْ ڪُوْهِيَارُوْ ٿُوْ ڪَارٖيْ﮶
هُوْتَنِ هَلَنُ مَنَم﮼ ڪٖيْرَ کَرِيْ هِةِ کَارٖيْ﮶
آَسَرَ ڀَرِيْ اٰهِيَان وَاحِيُ اٰرِيْنِ وَارٖيْ﮶
وِڌَا ڪَمَ ڪَرِيْمَتٖيْ هِنَ وٖيْچَارِيَ وَارٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 673

ڄُوْر﮽َا جَنِ ڄُلُنِم﮼ هٖيْرٖيْ لَـکَہ هَزَارَ﮶
وِرِئَا وَاٽَ وَرَنِجَا پُنُوْهَکٖيْ پَالَارَ﮶
آَنڪٖيْ وِيْدَا کَڎِئَا اٖيْھِيَ سِٽَ سُوَارَ﮶
وٖيْئِيْ ڪَالَ ڪَتَارَ تُنْ آَئِيْ اَڃُ نِھَارِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 674

هَلَنُ سَھَان نَھُوْتَ جُوْ کُوْءِ وَڃَنَ وَائِيْ﮶
کَرْيَا پَئِدَ خُرْجِيْنٌ ڪَسِيْنِ مَڪٖيْچَائِيْ﮶
اَسْبَابَ عِنَايَتُ چٖيْ اُنِجَا سُوْهَنِ رَکِئَائِيْ﮶
ڎِسَنُ ڎُنْکَرِيَنِجُوْ تَنَ کٖيْ تَسَلَائِيْ﮶
مَارِ مَ مُنْ مَائِيْ تَرُوْئِيْ هُوْةُ رَهَائِيَان﮶

بيت - 675

هَلَنُ سَھَان نَھُوْتَجُوْ وَڃَنُ آَءٌ کُوْرِيَان﮶
هُوْنِ هَمٖيْشَهْ هِتَهٍ تَہ ڎُنْکَرُ ڪُهْ ڎُوْرِيَان﮶
اَکِنِس﮼ اُوْرِيَان پَسَان شَالَ پُنُوْهَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 676

هَلَنُ سَھَان نَھُوْتَجُوْ وَنڃَنُ مُنْ نَوَسِ﮶
اَللہَ آَرِيْجَنِجِيْ کُوْلِيْ مٖيْرِي﮼ کَسِ﮶
پِرٍ پَوَارَ پُڇَان تُوْ ڎُنْکَرِيَا مُنْ ڎَسِ﮶
اَکِيُنِ جٖيْ آَرَسِ مُنْڌَ جٖيْھِيَائِيْ جُوْرَڪِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 677

لٖيْرَنِ لَـکِيْ لَسَّ مَاپَارِئَا مَٿٖيْ ٿِئَا﮶
وَٽِيْ وَرُ وَاٽَ ٿِئَا پُنُوْہُ ڃَامَ پَھْسَ﮶
هُئَا وَڎِيْ وَسَ ٻَارُوْڇَا بَنڀُّوْرَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 678

سُتِيَ پُوْنِ ڇِرِڪَ اٰيَلِ ٻَارُوْچَنِجَا﮶
وَمَ وِهَاٽِيْ وَوْرِيْ ڪُوْهِيَارٖيْ ڪِرْڪَ﮶
ڌَنَ ڌُوْنِئُوْ تَهِ ڌَڪَ جَڎِيَ جِيَنُ نَٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 679

سُتِيَ پُوْنِ ڇِرْڪَ آَيَلِ ٻَارُوْچَنِجَا﮶
پُنُوْہَ جٖيْ پَيْڪَانَجِيٌ رَاسِيٌ مَنجَا رُڪَّ﮶
هُيَمِ هُوْةَ ڪِرِڪَ لُوْچَان لُوْہُ نَنِڪِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 680

هَلَنُ سَھَان نَھُوْتَجُوْ وَڃَنُ مَوَارِهُوْ﮶
رَهُوْ رَاتِ بَڀُوْرَ م﮼ تَاکَنِيْ هِةِ کَارِهُوْ﮶
مَغْذُوْرِ مَمَارِهُوْ سِڪِيْ جَهِ سَنکُہ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 681

ثَمَرُ نَہ جَنٍ سَانُ هُوْةُ حِمَاتِيْ تَنِجُوْ﮶
ڇَنَا اَڎِبَا ڇَپَر﮼ اِيْدُوْ پُنُوْہُ پَانِ﮶
ٿِيْدِيْ رُوْحَ رِهَانِ لَحْظٖيْ م﮼ لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 682

سَرَہَ کَڎِبَئِى سَسُئِيْ سُوْرِيَم﮼ سَھِيْ﮶
تَرَہَ پُڇَندَءِ تَڪِرِيْ ٻَارُوْچَا ٻَئِيْ﮶
اٰنٖيْ ڎِيْدَءِ هَٿَم﮼ ڪِتَابَتَ ڪَھِيْ﮶
پَھْجِيْ پَانَ هَٿَنِس﮼ وَچِيْدِيَ وَهِيْ﮶
ثَمَرُ جَنِ سَھِيْ تَنِ ڪُوْنِهْ اَهُکُہ عَنَاتُ چٖيْ﮶

بيت - 683

دٖيْسِيْ سٖيْنَ ڪِجَنِ پَرَدٖيْسِيْ ڪِهْرَا پِرٍ﮶
لَڎِئُوْ لَاڎُوْنَا ڪِئُوْ مُوْٽِئُوْ ڎٖيْهِ وَڃَنِ﮶
پُڃَانَا پِرْيَنِ ڪِجٖيْ بَسِ بَنڀُوْرَ کَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 684

هَيْ هَيْ حَادِيْثُوْ هُوْةَ هَلَدٖيْ جُوْ ڪِئُوْ﮶
اٖيْڎُوْ ڪَرْٽُ قُلُوْبَم﮼ ڪَڎِہْ ڪُوْنَ پِئُوْ﮶
مَرَنُ مَاکِہ ٿِئُوْ نِنڌَّڪُ سَاہُ نَہ نِڪِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 685

جِيَ سٖيْ هَرَنُ هُمَاءُ سَرْکَرْدَان سَنسَارَ م﮼﮶
هُوْ پَکُہ نَڌَرٖيْ پَٽِي﮼ هِيُ ڌَرِ سِرِ ڌَرِيْ نَسَاہُ﮶
جٖيْڪُسِ تَنِ مُلَا سَسُئِيءَ سُوْرُ پِرَائِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 686

رَائِيَ رَهَائِيْ هَلٖيْ مُنڌَ هَٿَنِس﮼﮶
تَرِيٌ تَنکَہ وَرَنِم﮼ ڇُلِيْ ڇِنَاءٍ﮶
اِنَهٍ پَرِ عِنَاتُ چٖيْ رَهَم﮼ رُنَاءٍ﮶
سَٻَاڄَا سَاءٍ وِج﮼ ٻَاڄَ ٻَرُوْچَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 687

وٖيْهُ مَوِسَارٖيْ پُڇَان ڪَرِ مَپَنڌَّ جِيْ﮶
نِرْمَلُ نِهَارٖيْ هَلَدِنِ تَا نَہ هَٿِ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 688

ڀَايُمِ جٖيْ سَرْوَانَ تَڪِ ڇُلَاِيْدَا ڇَپَر﮼﮶
کَايَمِ هُنْدَ پَلَانَ اُٽَ ڪُڎَايَمِ اُنِجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 689

ڪِيَمِ نَہ سٖيْنَ سَھِيْ تَڪِ ڇُلَائِيْدَا ڇَپَر﮼﮶
ٽِلِيْ ٽَڪَرِ چَرِئَا رُوْڎَا ڪَرٖيْ رَئِيْ﮶
وِئُوْ سَاٿُ وَهٖيْ تُوْ نِنڊَّائِيْ نَلَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

ٻَارُوْچٖيْ سَانُ ٻَرْي﮼ جٖيْڎِيٌ هٖيْڪَرَ ٿِيَان هٖيْڪَاندِيْ﮶
چَرِيْ نَہ سَنکَا چُوْٽِي﮼ يَارَ بِنَا دِلِ مَاندِيْ﮶
پُوْرِهَتَ پُنُوْہَ ڃَامَجِيْ بَاندِيَنِ جِيَ آَءٌ بَاندِيْ﮶
پَھْچَائِجِ پُنُوْهَکٖيْ هِيَ پِيَادِيْ پَانڌِيْ﮶
ڀٖيْنَرُ هِنَ بَنڀُوْرَ م﮼ آَءٌ اِرَادٖيْ آَندِيْ﮶
ڪَرَمَ سَانُ ڪَرِيْمَ جٖيْ ڪٖيْچِےْ ٿِيْدَمِ ڪَانڌِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 690

ڪُڃَارُوْ ڎٖيْئِيْ آَءٌ مِرَنديْ پِرْيَکٖيْ﮶
سِرُ ٿِيْ سُنَةَ ڀَائِيَان سَڃِيْدِيَسِ سُوْئِيْ﮶
اُوْرَڪِ اُهُوْئِيْ وِجَدِيَسِ پٖيْشِ پُنُوْهَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 691

مُيَنش جَرُ مَرَان سُيَسِ وِچِ سَرَتِي﮼﮶
اَدِيٌ آَرِيْچَنِجٖيْ سُوْرَنِ مَنجِ سَرَان﮶
پُوْرِهَتِ ٿِيْ پَرَان پَاسٖيْ پُنُوْہَ ڃَامَ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 692

مُنْھَا مَهْدِ ٿِئَا سُوْرَنِ ٻَڌُوْ سَڌِرُوْ﮶
ڎُوْرِ تَہ ڎُوْرِيٌ اُنِکٖيْ وِندُرِ جٖيْ وِئَا﮶
سٖيْنَ مُھْجَا سَرَتِيٌ قَضَا هٖيْ ڪِئَا﮶
اَرِيَسِ آَرِيَانِيَس﮼ ڪُهْ ڃَانَا ڪِئَا﮶
ڪَندِيَسِ ڪِيْنَ ٻئَا هُوْةَ مَٽَائٖيْ اَکِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 693

اُلَھِيْ سِڃَہ اَوٖيْرَ ڪِيْ ڎِٽَاءٍ ڎُنْکَرُ﮶
سَسُئِيءَ کٖيْ سَيِّدُ چٖيْ سُوْرَنِ جُوْ ثَمَرُ﮶
ڪُٽَلِ رَکِئُوْ ڪَرُ وٖيْچَارِيَ وَنِڪَارَ تٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 694

کَنجِئَا ڪِيْنَ کرَنکَّہ ٻَڌٖيْ مُهْ پَلَانِئَا﮶
اُوْٽِيَرَا اَرْٻَنکَّہ وِئَا لَتَارٖي لَڪِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 695

مَاٽِ ڪِئُوْ مَارِيْسِ ڪُڇُ ڪُتٖيْ س﮼ ڪِيْمَ ڪٍ﮶
پَائٖيْ کَٽُ کِچِيَم﮼ دَرِ دُوْسِتَنِ کَارِيْسِ﮶
سَا پَرِ سٖيْکَارِيْسِ جِنْ بَھَنَ کَا بَسْ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 696

ڪَاڎٖيْ مُهُ مَڪُرَانَجُوْ ڪٖيڎَاہَ ڪٖيْچُ ٿِئُوْ﮶
هِهَرُوْ سَاٿُ بَنڀُوْرَ تَا ڪَڎِہْ ڪُوْنَ پِئُوْ﮶
ڪُوْهِيَارُوْ ڪَامَ هَنِيْ چُوْرٖيْ چِتُ وِئُوْ﮶
جَنٍ جَةُ نِئُوْ تَنِ اُٽَنِ کُوْرِيْ آَهِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 697

مُنْ تَا ڪِيْنَ چَيُوْنِ ڪُڃَارِئَا ڪٖيْچِ وِئَا﮶
پُرِيْ پَٻَ نَجَلِئَا هَارٖيْ ڪٖيْنَ اُتُوْنِ﮶
سَٻَرُ سَاٿُ سَندُوْنِ وِئُوْ لَتَارٖيْ لَڪِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 698

ڎُنْکَرَ تُوْ ڎُکَا پَھْنُ ٿِيَان پَٻَ جُوْ﮶
وَڃَنِ مُنْ مَٿَا ڪٖيْچِيْ ڪَتَارٌ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 699

نِڪُرُ نِمَانِيْ سَسُئِيْ پَرْتِيَ پُنُوْہَ ڃَامَکٖيْ﮶
سَکَرَ م﮼ سَيِّدُ چٖيْ هُوْتَنِ ٿِيُ هَانِيْ﮶
تُوْکٖيْ سُڃَانِيْ پَانَهِ ڪَندَا پَاهِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 700

لَڪَ تُھجِيٌ کَالِيٌ مُنْس﮼ اُوْٽِيَنِ اَکَہ ڪِيٌ﮶
پَسِيْ پِشٖيْمَانِيٌ هَارُوْ هٖيْڪَلِيٌ﮶
وَاٽٌ وِيْهَ ٿِيٌ ڪُهْ ڃَانَا ڪٖيْھِيَ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 701

جِهَرَا ڪَڪَرَ اَڀَم﮼ تَھِرِيْ ڎُنْکَرَ ڎٖيْٽِ﮶
اٰءٌ تَهٍ هٖيْٽِ پٖيْرُ نِھَارِيَان پِرْيَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

ڇَاڪٖيْ ٿَا ڪَرْہَ ڪَتَارِئُوْ وَاکَہ وَٽِيْ وَرُ وَارِهُوْ مُنْ نِمَانِيَ تَاڪِيْنَ چَيُوْ﮶
سَائِيَ ڪَارَنِ سُپِرٍ دُوْسِتَ دَرَسَنْ ڪَارِهُوْ﮶
رَهُوْ رَاتِ بَنڀُوْرَ م﮼ تَاڪَا کَنِيْ هِةِ کَارِهُوْ﮶
سِڪِيْ جَهِ سَنکُہ ڪِئُوْ تَهِ مَعْذُوْرِ کٖيْ اَءٍ مَمَارِهُوْ﮶
مُوْرٖيْ مَنڃَرَ ڎَارِيٌ چَانکَنِ کٖيْ اَءٍ چَارِهُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 702

ڪٍ وَارِيْ ڪٍ وَاٽَ ڪٍ پَاهَنُ ڪٍ پٖيْچِرُوْ﮶
هَلِيْ هَارٖيْ سَامُهٍ لَـکِيَسِ اُنڃَّ اُسَاٽَ﮶
کُوْرَنِ ڀَرٖيْ کَاٽَ اَپَرِ اَلَاپٌ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 703

آَيَسِ ڪٍ اُوْڎييْ وَنَا وَائِيْ نَڪَرِ هُوْ﮶
سَا مُنڌَ جِيَدِيْ ڪٖيْتَرُوْ لَڪَنِ جَا لُوْڎِيْ﮶
ڪُوْهِيَارٖيْ ڪُوْڎِيْ ڇُلِيْ پٖيْٽِيْ ڇَپَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 704

ڎِٽُوْ جَنِ هٖيْڪَارَ آَرِيَانِيْ اَکِنِسَان﮶
وِئُوْ تَنِ نَہ وِسِرِيْ ٻَارُوْچُوْ ٻِيْهَارَ﮶
تَنٍ سَندَا پَارَ پِٽَنَم﮼ پَڌِرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 705

ڎُکِيٌ جَا نَمِرَنِ تَا تَا ڀَنَنُ نَٿِيٖيْ﮶
ٻِيٌ هُنْهٍ هَٿَ هَنَنِ رِيَا مَا رَءِ پَئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 706

ڪُوْ جُوْ وَٽُسِ مِيْهُ اٰرِيَ جٖيْ اُڪِيْرَ جُوْ﮶
رَاتِيَان رُوْءِ رَتَ ڤُرَا سُکُہ نَسَارُوْ ڎِيْهُ﮶
ٻَارُوْچَانٌ نِيْهُ مُٽِيَ مَاٽُوْ نَٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 707

ڪَهْ ٿِيْدِيَان ڪَانَ سَھْکِيْ اَٿَان سَاٿِيَا﮶
سُوْهُوْ جُوْ سَاٿَجُوْ لَھَندُوْ مَانَ﮶
هِتٖيْ جَا هَاوَانَ اُتِ ڪُوْنِهْ اَهْکُہ عَنَاتُ چٖيْ﮶

بيت - 708

کُٽِيَ لَئِى کَانِيْ رَکِيَىءِ پِرْتِ پُنُوْهَس﮼﮶
سُهِئُوْ سُکِئُوْ جِندَرُوْ وِڌُءِ ڃٖيْرٖيْمٍ ڃَانِيْ﮶
هَاڃُوْ هُوْتَانِيْ تُوْ صُبَاحَ ڪَندَا سَسُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 709

پَانُ نَٿِيٖيْ پَانَکَان پَانَا ٿِيى﮼ پَانُ﮶
ڃَانِيْ ڎِسِجُ ڃَانَکٖيْ ڃَانِيْ مَنجَا ڃَانَ﮶
جِمَ سُمَهٍ سَسُئِيْ ٿِيْـجِ پَنڌِ پَرْيَانَ﮶
ٿِيُ هٖيْڪَاندِيْ هَانِ لَالَنَ سَان لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 710

هٖيْڪَاندِيَ هُوْئِيْ پِرٍ پَانُوْرِيَ هَلِئَا﮶
ڪَندِيَ ڪُوْہُ رُوْئِيْ پُوْدُوْ سَانکُہ سَڀَڪَهٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 711

هِڪُ پَاهَنُ ٻِيٌ پَٽِيٌ ٽِئَا جَبَلَ اُتِ جَاڎَا﮶
اَکِئَا اَنَ سُنْهِنِ کٖيْ تَنکَہ پُڇَنِ تَاڎَا﮶
جٖيْ مُٽِيَ مُهَ آَڎَا سٖيْ ٽَارِجِ لَڪَّ لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 712

ڎَاکَنِ ء﮼ ڎٖيْرَنِ وَنڃِيْ تَنْکِہ تَوَارِئُوْ﮶
نِئَاءٌ نَنِمَانِيْ پَانَس﮼ جٖيْڎِيْ ڪِيْ جَتَنِ﮶
اَدِيٌ اُوْٽِيَرَنِ آَءٌ نِتُ نِھَارِيْ آَهِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 713

لَکٖيْ پَٻُ پَرٖيْ ٿِئَا لَڪِ نَلَاٿَاءٌ﮶
پُنُوْہُ مُھْجُوْ پَانَس﮼ نَوْءَس﮼ نِئَاءٌ﮶
جِنْ مُنْس﮼ ڪِئَاءٌ تِنْ ڪٖيْچِيَنِ سَان ڪِيْمَ ٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 714

ڎُوْرٖيْ ڎُوْرٖيْ ڎٖيْهُ ٿَڪِيَسِ ٿُوْرُوْ لَاءِ مُنْ﮶
اُوْچَا پَاهَنَ پَٻَجَا ڇَپَرَ ڪُوْنِهْ ڇٖيْهُ﮶
هِڪُ پَاهَنُ ٻِئُوْ پَرَڎٖيْهُ مُوْٽُ سَٻَاجَا سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 715

اَوَّلِ آَخَرِ آَہِ هَلَنُ مُھْجُوْ هُوْتَڎٖيْ﮶
پُوْرِهُوْ سَندُوْ پُوْرِهَت﮼ وَالِيْ ڪِيْمَ وِڃَاءِ﮶
سُوْ مُنْ ٿُوْرُوْ لَاءِ جِنْ جِيَرٖيْ مِلَا جَتَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

مُنْـکٖيْ لَڪَ مَلُوْڎُوْ ڎٖيْ اٰءٌ جَا پَٻَ پَهُوْرِيْ اٰهِيَان﮶
اٰرِيَانِيَ پُنُوْهَجٖيْ نِيْهَ نِهُوْرِيْ نٖيْ﮶
مُنْ جٖيْهِيَ مَعْذُوْرِ س﮼ شَالَ نَڪَندَا ڇٖيْهُ﮶
ڀَکُوْ هِيٌ سَڃُوْ ڪَندَا ڎٖيْئِيْ رُپٖيْ رٖيْهُ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 716

اَکَنَ اُهٖيْئِيْ جَةَ نَہ پَسَان جُوْئِم﮼﮶
اُوْطَاقٌ اُٽَنِ رٖيْ سُڃِيٌ سَڀٖينئِيْ﮶
اَکَرِيٌ رُوْئِيْ مَاکَہ نِهَارٖيْ مُوْٽِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 717

اَدِيٌ وِئَا اُڪِرِيْ ڎٖيْئِيْ تَنْکَنِ تَانَ﮶
جٖيْڎُوْ جَةَ جُوَانَ ڪِئُوْ زُوْرُ ضَعِيْفِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 718

هِئَا ٿِيْ هَلَندِيَاسِ سَرَتِيٌ سَانٖيْهَ سَامُھِيْ﮶
سُوْنَ ڪَرُوْلَا سَکَرٌ ڎُنْکَرَ کٖيْ ڎٖيْدِيَاسِ﮶
آَيَلِ ٻَارُوْچَنِس﮼ ڪَيْسَرِيَا ڪَندِيَاسِ﮶
مِلِيَسِ تَا مِلِيَاسِ نَةَ کُوْرِيَسِ ٻَارُوْچَلَ تَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 719

ٻَلَرُ لَـکوْ ٻَانُ پَسُوْ جُوْءِ ذَرَا ٿِيْ﮶
سَا مُنڌَ مَرٖيْ نَجِي﮼ پٖيْئِيْ پَڇَارٖيْ پَانُ﮶
سَسُئِيْ سُوْرَنِ سَانُ سَڀُوْرِيْ سَيِّدُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 720

ڪَالُوْ پُوْءِ پِرْيَکٖيْ رُوْئٖيْ مَٿٖيْ رَاہَ﮶
وِئُسِ ٻَارُوْچُوْ نِڪِرِيْ سُوْرَ چَکَائٖيْ سَاہُ﮶
کَٽَمِ لَـکسِ کَاءُ لَالَنَ جُوْ لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 721

وَاقُفِ نَوَنِڪَارَ جِيْ اَکِئَا سَفَرُ سَٽَانٌ﮶
آَڎَا لَڪَ لَطِيْفُ چٖيْ جَبَلُ جُوْرَانُوْ﮶
پِھْرُوْ اُتِ پَانٌ سَوَلُوْ ڪِجِ سَاٿَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 722

وَاقُفَ نَوَنِڪَارَ جِيْ نَمُنْ سَانُ ثَمَرُ﮶
سَفَرَ جُوْ سَيِّدُ چٖيْ ڎَاڊُوْ سُڃٖيْ ڎَرُ﮶
جَانِبَ ڌَارَا جٖيْڎِيٌ ڀَرُوْسُوْ نَڀَرُ﮶
وِلِيَ ڪَرٖيْ وَرُ رَسِجِ رهْبَرَ رَهَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 723

ٻَانِيَ ٻَڌَنُ جَنِسَان اَلَا سٖيْئِيْ آَنِ﮶
پٖيْيَمِ جَا پِرْيَنِس﮼ سَا ڪَهِپَرِ لَاهِيَان ڪَانِ﮶
آَهِيَان کَنُوْن اَڃَانِ مُوْٽُ مُھْجَا سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 724

ڪٖيْچَا آَئِيُوْ قَافِلُوْ سَڀَنٍ جُوْ سَرْوَانُ﮶
وَارَ وَڊِيْ وَاکٌہ ڪَرِيَان پُوْئَا هَانِ پَلَانَ﮶
جِهَرُوْ پُنُوْہُ پَانَ تَھِرِيْ سِٽَا سَاٿَ جِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 725

مِرِيْ سُوْرَنِ وَارِيٌ ڪَرِهُوْ سُوْرَ پَچَارَ﮶
مُٽِ مُٽِ سُوْرَنِ سَڀَڪَهٍ ڪَانِهْ سُوْرَان ڌَارَ﮶
ڪَرَمِ لِکِئَا ڪَاپَارَ سٖيْ مُوْرَا مُوْٽَنِ ڪِيْنَڪٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 726

کَنِکَّا کَجِيْ هَلِئَا مَيَا مَاٽِ نَڪَنِ﮶
اِنَ اُوْسِيْرٖيْ پَنڌَّ جٖيْ چِنُوْ نَچَانکَنِ﮶
هُوْءِ ٿَا هُوْتَ هَلَنِ تُوْکٖيْ کَھِرَ کَرُوْ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

اٰهِيَان جَنِ سَندِيْنِ مُنْـکٖيْ سٖيْ نَڇَڎِيْدَا هُوْتَا﮶
وٖيْٽِيْ اٰهِيَان وَاٽَ تٖيْ اٰهِيَان آَسَرَوَندِيْنِ﮶
پَھَائِيْدِيَسِ پِرْيَکٖيْ کِچِيَ پَائٖيْ کَندِيْنِ﮶
پِرْيَ پُڃَانَا جٖيْڎِيٌ اٰءٌ رَتِيْ تَا نَرَهَندِيْنِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 727

جَتَ نَڀَائِيْ رَتَ ڌَارِيَان ڌَارٖيْ ڎٖيْھَجَا﮶
ڪٖيْچِيَنِ مُنْس﮼ ڪٖيْنَ ڪِئَا پَرِيٌ ءٍ پَھَتَ﮶
هُنِجَا وَاکُنِ مَٿٖيْ هَٿَ اٰءٌ پَاکُوْر﮽َانِ پُڃِئُوْ رُئَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 728

اُنِکٖيْ نَاڪٖيْلٌ نَڪَنِم﮼ هَلِئَا هُوْءِ ڪَرٖيْ﮶
آَرِيْ ڃَامُ اُٽَنِتٖيْ وَاڪِيَان تَانَوَرٖيْ﮶
هُنِ تَا پَنڌُ پَرٖيْ اٰءٌ پَاکُوْرَانِ پُڃِئُوْ رُوْئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 729

نَاڪٖيْليٌ نَڪَنِم﮼ پَاتَاءٌ پَلَانَ﮶
لَاٿَاءٌ لَطِيْفُ چٖيْ سَندَا ڎَاکَنِ ڎَانَ﮶
سَنجٖيْ وِئَا سَرْوَانَ آَءٌ پَاکُوْرَانِ پُڃِئُوْ رُوْئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 730

نَاڪٖيْـلِيٌ نَڪَنِم﮼ هَلِئَا سَانُ هِمَتَ﮶
جِيُ مُھْجُوْ جٖيْڎِيٌ وَڃَنِ جُوْرِيَ وِجِئُوْ جَتَ﮶
هُنِجَا وَاکُنِ مَٿٖيْ هَٿَ آَءٌ پَاکُوْر﮽َانِ پُڃِئُوْ رُئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 731

نَاڪٖيْـلِيٌ نَڪَنِم﮼ جَرِئَاءٌ ڄُوْرَا﮶
مِنَٿَ مُنْ معْذُوْرِ جِيْ مَڃِئَاءٌ نَمُوْرَا﮶
سَاٿِيْ سَڀُوْرَا آَءٌ پَاکُوْرَانِ پُڃِئُوْ رُوْئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 732

سَاٿِيَنِ سُوٖيْرَ آَنٖيْ اُٽَ اَوِيْٽِئَا﮶
هِيَ نَڀَايُمِ جٖيْڎِيٌ تَہ ڪَا ڎَاڊِيْ ڪَندَا ڎٖيْرَ﮶
اُٿِيَسِ اٰءٌ اَوٖيْرَ وِئَا سُنڃَہ سَنجٖيْ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 733

وِئَا سُنڃَہ سَنجٖيْ ڪَرٖيْ ڀٖيْنَرُ رَاتِ ڀِنِيْ﮶
سُڌِ لَڎٖيْدٖيْ سَاٿَ جِيْ ڎٖيْرَنِ ڪَانَ ڎِنِيْ﮶
وِئَرَا سَنکُہ ڇِنِيْ ڎُکِيْ ڎُوْلٖيْ ڎُنْکَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 734

ڎُکِيْ ڎُوْلٖيْ ڎُنکَر﮼ وِئَا ڇَپَرَ م﮼ ڇُوْرِيْ﮶
جِڃَنُ ءٍ ڄُوْرِيْ سَسُئِيْ سَرْوَانَنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

هُوْتَ ٻَارُوْچٖيْ سَانُ جٖيْڎِيٌ جٖيْڎِيٌ مُھْجٖيْ جِيَ جِيٌ کَالِيٌ﮶
چَرِيْ ڎُنْکَرَ چُوْٽِي﮼ پُرْزَا ڪَندِيَسِ پَانُ﮶
ڇُلِيْ پٖيْٽِيَسِ ڇَپَر﮼ سَنکَہ تُھْجٖيْ سَانُ﮶
رُلِيْ ڇُلِيْ ڇَپَر﮼ يَارَ وِڃَايُمِ ڃَانُ﮶
هَٿَا هَڎِ نَڇَڎِيَان سَندُوْ نِيْهَ نِڌَانُ﮶
نَصِيْبُ ڪَرِ نَسُئِيَ کٖيْ پُنُوْہَ اُٽَ وَٿَانُ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 735

وَارُوْ وَنڃَنِ ٿَا سٖيْنَ تُھْجَا سَسُئِيْ﮶
هِھَرَا ٻَارُوْچَا ڪٖيْنَ لَھَدِيَ ڪٖيْ ٻِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 736

وَارٖيْ وَرَائٖيْ تُوْ پَھْجَا نَڪِئَا﮶
ڀُوْرِيْ رَنجَّائٖيْ هُنْدَ نَہ پٖيْئَيِ هٖيْتِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 737

جِئَا وَارٖيْ وَکَہ اُوْٽِيْ ٿِئَا ڇُلِکْي﮼﮶
مَٿٖيْ تَهِ مَارَکَہ پَئِيْ پُرْزَا نَٿِيى﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 738

ڇِڃُمَ ڪَتَارَا سَاٿُ چَرَندُوْ لَڪِي﮼﮶
مَڇُنْ ٿِي﮼ پُئَا وَکَہ وَائُوْٽِيْ نَلَھي﮼ْ﮶ 

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 739

ھَلُوْ ءٍ مَلُوْ ڎُکَہ مَ پَسُوْ ڎُوْٿِيَا﮶
سُوْ هُوْ جُوْ سَاٿَنِجُوْ سُوْ مُنْ هُوْةُ سَلُوْ﮶
اٰن پَنْ ٿِي﮼ ڀَلُوْ اٰءٌ پَنْ کَڎِجَا پِرْيَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 740

اَکِيُنِ ڪِيْنَ ڪِئُوْ رَتُ نَرُنَاءٌ﮶
اُڀٖيْ ڎِٽَاءٌ ڤُوْرَائِبَا سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 741

کَانِيٌ لُوْٽِيٌ اَکِيٌ ڪُٽِيٌ ڪِيْنَ ڪُڇَنِ﮶
مُٽِيٌ مَاٽِ نَڪَنِ هَيٌ رَهَنِ نَھُوْتَ رٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 742

کَانِيَ مَکَاهِيُوْ مُٽِيَ مَنکَّرُ مَڎِهُوْ﮶
هٖيْڪَرَ اُجَاهِيُوْ ڎٖيْئِيْ ٻُرَ لُھَارَ جِنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 743

لَاکَاپَا لَاہِ لَحْظٖيْم﮼ لَطِيْفُ چٖيْ﮶
تِهَا پُوْءِ پُڇَاءِ پِرْيَان سَندُوْ پٖيْچِرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

ٻَارُوْچَا ٻَاڄَہ پَئِيْ مَاکٖيْ نِيْدَا سَانُ﮶
ڎِيْدَا مُنْ ڎُکِيَکٖيْ اَلَهْ لَـکِہ اُهْڃَانَ﮶
لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللہِ پِرْيَنِ چَيُوْ پَانِ﮶
اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِيْ پُنُوْہَ جَا پَرْيَانَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 744

مَارِهُوْ جٖيْ مَعْذُوْرِ تَہ هَٿَاءٍ هُوْرُ لَھٖيْ﮶
سَاڃَنَ اَهْجٖيْ سُوْرِ ڪِيْنَ جِيَان ٿِيْ ڪٖيْچِيَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 745

نَڪٍ ٿِيْ جِيَان نَڪِ مُئِيْ آَهِيَان﮶
سَاڃَنَ سَاہُ ڎِيَان تُوْکٖيْ سَارِئُوْ سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 746

هَلِيْ هَانٖيْ سَامُهٍ پُنْ وِهَانِيَسِ رَاتِ﮶
پِرْيَانجَا پِرْڀَاتِ اُڀِيْ پُڇٖيْ پَهِيَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 747

هُوْ جٖيْ سُوْرَ سُڃَنِ سٖيْ مُنْ پٖيْکٖيْم﮼ پِرَائِيَا﮶
سَانڊِيَاسِ سُکَنِ سُوْرَنِ ڪَارَنِ سَرَتِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 748

آَنجٖيْ ڎِٽَا هُوْنِ اَللہَ ڪَارَنِ کَالِ ڪَرِهُوْ﮶
نٖيْنَ مُھْجَا رُوْنِ رَاتُوْ ڎِيْھَا اُنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 749

اَڃَان رَاتِ رَتُوْمِ ڪُوْڎِ ڪُوْهِيَارٖيْ ڪَنْجِرُوْ﮶
ڀٖيْنَرُ ڀِڃَايُوْمِ سُڀَانِيْ سُوْرَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 750

پَارٖيْ نَاہِ پَرُوْرَ تَڪَا رَاتِ رَنجَائٖيْ کُذِرِيْ﮶
ٻَاڀَنِ ٻَرُوْچَنِجٖيْ کَائٖيْ وِڌِيْ کُوْرَ﮶
هِڪَ سَسُئِيْ ٻِئَا سُوْرَ وِئَا پِٽِيْدَا پَانَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 751

پَارٖيْچٖيَ رُوْئِيْ چَاڪَ مُھْجَا چُوْرِئَا﮶
پَکَرُ وِجَدِيَسِ پِرْيَجُوْ ڌَڪَنِم﮼ ڌُوْئِيْ﮶
سَاڃَنَ سَڀُوْئِيْ سَاہُ اَوَانتَا صَدِقٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 752

اَڃُ نَمَنُ قَرَارِ ڎِٽُمِ سَنْچُوْ سَاٿَم﮼﮶
نَھِيْ وٖيْٽَا بَارُ مَٿٖيْ سَانِيْهَ سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 753

جٖيْ هَارٖيْ هٖيْٽِ چَرَنِ تَنِ مَيَنِ مَارِيْ آَهِيَان﮶
ڎُکِيَ سَندِيٌ ڎُنْکَر﮼ پَچَارٌ پَوَنِ﮶
ڎِٽِيْ ڎُوْٿِيَرَنِ پَارَ ڪَنڊَدِيْ پَٻَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

دَرْدَ فِرَاقَ مِيَان پُنُوْہُ سَائِيْ عَشْقَ فِرَاقَ پُنُوْہُ سَائِيْ جٖيڎِيٌ اَلُوْ مَارِيْ آَهِيَان﮶
اَدِيٌ آَرِيچَنِجٖيْ نِهُوْرِيَسِ نِفَاقَ﮶
ڎُنْکَرُ ڎُوْرِئُوْ نِٿِي﮼ مُنْ وِلِيْهَ کَا وَاڪَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 754

نِيْهَ مَنَالُوْ کِنُ پِرْيَتَنٌ پٖيْرَ ٻِئَا﮶
سُوْرَنِ سَانُ مَڇِنُ وِرْہُ وِهَائِجِ وِتِرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 755

سَرَتِنِ سَھْجَ مَنجَا ٿٖيْ ڪُوْڎِ وِرَاهِيَان ڪَپِرَا﮶
تَڎِہْ مُھْجِيَ مَاءُ ٿٖيْ پَهْنَ آَڇِئَا پَٻَجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 756

ڎُکُہ لَـکوْ ڎُنْکَرُ ٻَرِئُوْ ڀٖيْنَرُ کَانِيْ ڀُنْ﮶
مَنَا لَاٿُوْ مُنْ سَندُوْ جِيَنَ آَسِرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 757

ڎُنْکَرَ تُوْتٖيْ ڎُکُہ اَڃَان اٰهِمِ هٖيْڪِرُوْ﮶
سُوْرَنِ ڀَکُمِ سُکُہ وِئَا تٖيْ ٿِيْ وَوْرِيَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 758

کُوْرَنِ هَئِيْ سَڀَڪَا اٰءٌ ڪَوَاٽَنِ ڪُٽِيْ﮶
مَٿٖيْ بَرَ بُٽِيْ پُنُوْہُ ڃَامَ پَسٖيْـجِ تُنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 759

وِہ﮼ ءٍ وٖيْـلَا ڪَر﮼ سَڎِي﮼ سَاکَاتُوْ﮶
اٰرِيْ اٰپَاتُوْ تُوْس﮼ سُنْھٖيْ نَہ سَسُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 760

وِہ﮼ ءٍ وٖيْـلَا ڪَرْي﮼ اِيَ نَہ اُڪَنڊَ آَہِ﮶
سٖيْ لَاکَاپَا ءٍ لَاہِ اُوْرِئَا اُڀِيَارِيْنِ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 761

سُوْهَا چَائِيْنِ سُڌِ نَڎِيْنِ سَسُئِيْ پُڇُمَ سٖيْ﮶
مَتَا تُوْهِيْکٖيْ وَاٽَا وِرْسَائِيْنِ ڪٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 762

وِہ﮼ ءٍ وٖيْـلَا ڪَرْي﮼ پُڇٖيْ ٿِيْ پَانڌِيْ﮶
هَارِيْ هٖيْڪَاندِيْ ڪَهِپَرِ ٿِيندِيَ هُوْتَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 763

مَر﮼ جٖيْ وٖيْر﮽ٍ تَہ ڪِهُوْ ٿُوْرُوْ سَڃَن﮼﮶
تُوْجٖيْهٍ ٽٖيْرٍ﮽ دَرِ ٻَارُوْچٖي ڪٖيْتَرِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

لَڪَ لَنکِيَاءٌ وَنڃِيْ ڎٖيْرَ قَرَارِئَا ڎٖيْهَ م﮼﮶
چَرِيْ ڎُنْکَرَ چُوْٽِي﮼ ٻَاڀَنِ اُڇَلِيٌ ٻَاہٌ﮶
پَاسٖيْ هُيَسِ پَرْيَٽِ جٖيْ ڌُوْٻَنِ ڌِيَ نَہ آَءٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 764

وُوْءِ وُوْءِ وِڎُوْنَا وُوْءِ وُوْءِ وَڃَنِ نِکِئَا﮶
مُنْ سَاکِيَا نَرِيجَا سُپِرٍ سَچُ ڪِ سَڀُوْرَا﮶
لَاٿُمِ نَتُوْرَا مَاءَ اُوْسِيْرُوْ اُنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 765

وُوْءِ وُوْءِ ڪَندِيْ وَتُ مَڇُنْ وُوْءِ وِسَارِي﮼﮶
پَانِيْ هَارِ مَپَڌِرُوْ رُوْءُ مَنجَاءٍ رَتُ﮶
صَبِرُ وَڎُوْ سَتُ سِکَا مٖيْرٖيْ سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 766

کُوْرَنِ هَئِيْ سَڀَڪَا اُٽَنِ هَئِيْ اٰءٌ﮶
جَا نِيْهَ کِنَدِيْ نَاءُ سَا مُنْ جِيَ پُنْدِيْ مَامِرٖيْ ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 767

ڪِ ڌَرَ تَتِيْ مَاءُ ڪَا ڃَرَ سَندِيْ سَڃَن﮼﮶
هَلٖيْ ءٍ وَاجَاءِ ٻِنٍ چٖيْرَنِ وَچَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 768

ڪَاتِيَ تَانَڪَهٍ مَنُ وِجُلَنَ وَڊِئُوْ﮶
مَارِيَسِ سُوْرَ تَهٍ جُوْ نَجِيَارٖيْ جٖيْڎِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 769

ڪَاتِيَ تَا نَہ ڪُٽُوْ مَنُ وِجُلَنَ وَڊِئُوْ﮶
جَنٍ مَامُٽُوْ سٖيْ جَتَ نَہ پَسَان جُوْئِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 770

جِيُ مُھْجُوْ جَنِ اَنکَّرِيَارُوْ وَڊِئُوْ﮶
پُڃَانَا پِرْيَنِ سِبَا سَڃُوْ نَٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 771

ڪُوْ کُمَدِيَ کُوْرُ آَيُمِ ٻَارُوْچَنِجُوْ﮶
ڇَڎِيْدِيَسِ بَنڀُوْرُ هِيٌ هِتِ نَوَندُرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

هِيَ کَايَلِ هَڎِ کُوْرِيْ هُوْ اَلَا وو مِيَان ڪٖيْچِيْ مُنْ سَکِيْنَا﮶
عَشْقَ آَرِيَ ڃَامَ جٖيْ هِيَ ڄُوْرِيَ هَڎِ ڄُوْرِيَ﮶
رَهِيْ جَا رِنڃُنِم﮼ سَا ڇَپَرِ مَڇُوْرِيْ﮶
اَدِيٌ آَرِيْچَنِ لَىءِ ڎُنکَرِ ٿِيْدِيَسِ ڎُوْرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 772

پُنُوْہَ پٖيْرَ نِيٌ کَرِ کُمَدٖيْ جٖيْ ڎِنِيٌ﮶
سٖيْ مَا سٖيْرَ نِيٌ نِتُ نِھَارَنُ پٖيْئِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 773

کُوْءِ هَارُوْ ٻَنِ هُوْةُ کُوْءِ پُنُوْہُ ٻَنِ پِرْيَتَنٌ﮶
مَادَرِ مُنْ مَوْتُ پَسَنَا پِرَائِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 774

مَرِيْ وٖيْدِيَسِ مَاءُ لَڪَ لَکٖيْدٖيْ لَڪِيٌ﮶
وَنڃِيْ ڪٖيْچِ قَرَارِئَا جَةَ پَھْجِيَ جَاءِ﮶
رُوْئَنُ رَتُ جُکَاءِ تَنِ هُوْتَنِ جٖيْ هٖيْڪَاندِ لَىءِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 775

رُوْئِيْ ڪَندِيْ ڪُوْہُ هَانٖيْ ڪُوْ هُوْةُ وَرٖيْ﮶
جٖيْڎُوْ جَتَ ڪَرٖيْ وِئَا سَانُسِ سٖيْنَ سِتُوْہُ﮶
ڊُوْهِيْ اَٿِئَا ڊُوْہُ مَتَا ڪَا مُنْس﮼ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 776

ڪُوْ جُوْ لَـکسِ ڪَانُ اٰرِيَ جٖيْ عَشْقَجُوْ﮶
نِڪِرِيْ ٿِيْ نِيْشَانُ ڇَڎٖيْ سَانْکُوْ سَاهَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 777

ڇَپَرَ ڇِنَا پٖيْرَ هَلِيْ هَلِيْ مَاءِ﮶
ڪُوْهِيَارٖيْ جِيْ ڪَاءِ کِنِئُوْ ڀُوْنَا کَالَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 778

ڇَپَرِ ڇُلِيْ جٖيْ مَر﮼ مُنڌَ مَارَکَم﮼﮶
قَدْرُ ڪٖيْچِيَنِ کٖيْ پَئٖيْ تُھْجٖيْ پَنڌَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 779

ڎُکُوْيِنِ اُهْڃَانُ ڪُلٖيْ ڤَاٽُوْ ڪَجِرُوْ﮶
وَڃَنِ کُنْدَرَ کَڎِيٌ لُوْڪَ نَآَڇِيْنِ پَانُ﮶
سُوْرَنِ تَنِ سَانُ نَڊَاڪٌ نِيْهُ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 780

رُوْ وِسَائِيْ رَاندِ پَهَ پَرُوْرِجِ سَاٿَجَا﮶
هُوْتَنِ س﮼ هٖيْڪَاندِ هُيَمِ ٻَاٽٖيْ ڎِيْھَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 781

رُوْئَا تَا رَاندِ کِلَان تَا کَام﮼ هِيٌ﮶
اَکَرِيٌ وٖيْسَاندِ پِرْيَ کَڎِجِيْ ڪَندِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

هُوْتَ سٖيْ هَلَنَ هَارَا جٖيڎِيٌ ڪِيَ ڪَرِيَان اٰءٌ اُنِس﮼﮶
کُوْءِ پَلَنکَہ ٻَنِ مَارِيٌ کِيَنَ ٿِيَرَمِ کَارَا﮶
سُوْهَنِ سُپٖيْرِيَنِجَا آَتَنَ وَٽِ اُوْتَارَا﮶
اٰهِيَان پَٿِ پُنُوْهَجٖيْ ڪَندِيَسِ ڪُنِرَ ڪَارَا﮶
پٖيْرُ مَڇَڎِجِ پِرْيَجُوْ هَيْ هيْ هَٽَ اَسَارَا﮶
ڪٖيْچِيَنِ ڪَوْہَ پَلَانِئَا مَيَا سٖيْ ٿِئَرَمِ مَارَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 782

کُوْءِ ٻُوْلِيْ ٻَنِ ٻَرُوْچُ کُوْرِيْ ذَاتِ جَتَنِ جِيْ﮶
مُنْـکٖيْ چَئِي لُوْچُ پٖيْھِيْ وِئَرَا ڇَپَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 783

بَنڀُوْرَا ٻَاهَرِ ٿِيْ مُنْ جٖيْ ڪِئَا سَڎَ﮶
ٻَارُوْچَانِيَ لَڎَ لَڪَ سَوٖيْرَا لَنکِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 784

بَنڀُوْرَا اُجَانُ سَرَتِيٌ سَکَرُ ڀَائِيَا﮶
مُنْس﮼ تَهٍ پَهَانَ ڎُکَا هَڎِ نَہ اُوْرِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 785

اُجَارَا بَنڀُوْرُ سَرَتِيٌ سَکَرَ ڀَائِيَان﮶
اٰرِيَانِيْ اَتُوْرُ ڎِٽُمِ جِةِ اَکِنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 786

ڪَهِ جِهْ نِيْهَ لَڌَاہُ جِنْ مُنْ وَاجَائِيْدِيَ نَوَرِئَاہُ﮶
جٖيْڪٍ مُيَ ڪَندَاہُ سُوْ جَانِبَ ڪَرِهُوْ جِيَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 787

مَڇُنْ ٿِي﮼ مَلُوْرَ ڪِيْنَ اَکَاہٍ اٰهِي﮼﮶
ڎِسَنَ ڪَرٖيْ ڎُوْرِ حَدَ ٻِنٍ جِيْ هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

مُھْجِيْ حُجَّةَ نَاهٖيْ وَاٽَ جِيْجَا تَنِ جَتَنِ س﮼﮶
تَازُوْ پٖيْرُ پُنُوْهَجُوْ لُرِئُوْ مَنجِہ لُرَاٽَ﮶
مَارِئُوْ ڪِيْمَ مُٽِيَکٖيْ ڪٖيْچِيْ ڪَاهٖيْ ڪَوَاٽَ﮶
نِھَارِيْدِيَسِ نِڪَرِيْ کُوْرَنِ ڀَرِئُوْ کَاٽَ﮶
ڎِٽَمِ ڎُکُوْيُنِجَا چَپَرَ م﮼ ڇُنْڇَاٽَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

لُوْچِدَا وٖيْ بَلُوْچَدَا مٖيْرَا مَنُ لُوْچِدَا﮶
پِيْرَانُوْ سَڎِيْدِيَان سَکَرَ پَٽِيْدِيَان اَلَاهُوْ مِلَائِي﮼ پُنُوْہُ کٖيْچِدَا﮶

وائي

ڪِهَرٖيْ وٖيْلٖيْ جُوْ لَـکِيْ اٰءٌ ڇُوْ ڃَانَا وٖيْ لُوْڪَ مُٽِيْ آَهِيَان﮶
کَاءُ مِٽَاندَا ڇُٽَندَا نَهٍ ظَاهِرُ ڪِيتَا تَنِ اَکٍہ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 788

وِئَا سَڀِ وِرْکَہ ڪُوْ ڪُوْ وَنَاچُوْ وٖيْرِ م﮼﮶
سَندِيْ مَيَان سيڪَ کَڎٖيْ کُوْرَا نَلَه﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 789

جٖيْ مَنَمَاہِ سٖيْ نَاہِ جٖيْ نَاہِ سٖيْ ڎِسَنَ کَنَان﮶
تَنٍ ڪِبُوْ ڪَاہِ جِنِ کَڎٖيْ کُنْدَرُ نَلَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 790

ڪَمِيْنِنِ هَٿَا ٿِيْنِ مُوْرَاءٍ مَدِيٌ﮶
تُنْ ڪَرِ پَانَ وَرَا مُوْٽُ سَٻَاڄَا سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 791

سُوْرَنِ سَاکَارُوْ ڎُکِيَ ڎِنُوْ ڪُوْنَڪُوْ﮶
اَدِيٌ اُوْڀَارُوْ ٻَارُوْڌُوْ ٻُوْرَ وَهٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 792

سَاکَارُوْ سُوْرَنِ ڪَڎِہْ تَا ڪُوْنَ ڎِنُوْ﮶
ٻَائِرَ ٻُوْرَ وَهَنِ ڪَالُوْنِئَا اَڃُ کَنُوْن﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 793

جَبَلَم﮼ جَانَارَ سَرَہَ کَڎِبَئِى سَسُئِيْ﮶
ڀِنِيَ پَئِيْ ڀَوَارَءٍ ٻَاڀَنِ جِيْ ٻَاڪَارَ﮶
هُوْتَانِيْ هٖيْڪَارَ مَوْلَا مُنْـکٖيْ مٖيْرِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 794

رَاتِ ڎِٽَاءٍ رُوْڄَ ڀَاءِ ڪِ اُوْٽِيْ اٰئِيَان﮶
پِرْيَتَنٍ پِرْيَنِجٖي سِڪَنَ ڪِيْ سَٻُوْڄَ﮶
هُئِيْ کَنُوْن اَٻُوْڄَہ سُوْرَنِ سُنْھَائِيْ سَسُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 795

مُوْٽَنَ جِيْ مَصْلَتَ مُنْـکٖيْ ڎِهُوْ مَجٖيْڎِيٌ﮶
ڪَنْدِيَسِ اُوْٽَ اُنِجِيْ لَڪَنِ ڎٖيْئِيْ لَتَ﮶
سَرَتِيٌ شَرِيْکَةَ اٰءٌ ڪِيَ آَکَنِ س﮼ ڪَرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

اِيْ هَلُ هُوْتَنِ ڪَارَنِ حَالَ شَالَ سَکَرِ ٿِيْدِيَ سَاٿَ جٖيْ﮶
پٖيْرَ پَاهِجٖيْ پِرْيَ لَىءِ ڪُوْڎِ رَتَاءٍ ڪَالَ﮶
چَرَدٖيْ سِرِ چُوْٽِي﮼ لَڪَنِ ڪِئَرَسِ لَالَ﮶
ڪٖيْچَا آَئِيُوْ قَافِلُوْ مَيَنِ مَٿٖيْ مَالَ﮶
اِيْدِيَئِى بُوْءِ بُوْتَنِجِيْ جَلِجِ پَٻَ پِيَالَ﮶
جِتٖيْ جَمَازِنَکٖيْ جَبَلَ ٿِيْنِ جَنجَّالَ﮶
پُڇٖيْ پِيَادَنِکٖيْ اٰرِيَانِيَ اَحْوَالَ﮶
جٖيْ ڀَايَا جَتَنِ جٖيْ وٖيْـجِيْ ٿِيَان وِصَالَ﮶
پُرِيْ پَٻَ وَرَنِم﮼ وِجِجِ ڪَا وَرَالَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 796

ڪِئَا وٖيْچَارِيَ وَسَ ڪَارَنِ ڪُوْهِيَارٖيْ کَنَان﮶
کَنُوْن پُڇِئَاءٍ ڎُوْٿِي﮼ سَندَا ڎٖيْرَنِ ڎَسَ﮶
لَمُوْ ڎُوْرٖيْ لَسَ سُتِيْ سَکَرَ پَٽِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 797

اَچِئُوْ اَچِئُوْ چُوْنِ وِہُ وِئَا تَکُوْرِئَا﮶
سَرَتِنِ سَانکُہ سُکَنِس﮼ مُنْ جِيَ رَتُ نَرُوْنِ﮶
اُوْءِ مَرْ وٖيْٽِيٌ هُوْنِ مُنْ سَاکَائِتُوْ سُوْرَ ٿِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 798

سَرَتِيٌ سُوْرٖيْتِنِ جِيٌ ڪُهْ ٿِيٌ پَٿَرِ پُوْنِ﮶
کَاءُ نَلَـکنِ کَٽَجُوْ رِيَا مَا ٿِي رُوْنِ﮶
چٖيْتَارِئُوْ نَچُوْنِ پَارَ مُھْجٖيْ پِرْيَجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 799

وِئُوْ ٻَارُوْچُوْ نِڪِرِيْ هَانِيْ ڪَرِيَان ڪِيَ﮶
سِڃَ اُلَٿٖيْ سِيَ سَٽٌ ڎِيْدِيَسِ سُنڃَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 800

سَرَتِيٌ سُڃِيْ سُڃَ مَتَا ڪَا مُنْس﮼ هَلٖيْ﮶
پَانِيْ نَاہِ پَنڌُ کَنُوْن اَکِئَا رَائُوْ رُکِيْ رِنڃَّ﮶
مَتَآ مَرِيْ اُنڃَہ ڪَا ڎٖيْ پَارَاتُوْ پِرْيَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 801

ڀٖيْنَرُ هِنَ بَنڀُوْرَ م﮼ کَايَلِ ٿِيْ کَارِيَان﮶
سَڃَنَ جٖيْ سَانکِہ وِئَا سٖيْئِيْ ٿِيْ سَارِيَان﮶
سٖيْ ڪِيَ وِسَارِيَان جٖيْ وَٽَا مُنْ وَاٽَ ٿِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 802

آَنڪٖيْ سَاٿِيْ ڎِٽَ جٖيْ مُنْ وٖيْرِ وِڃَائِيَا﮶
رُوْئَا رَتُ مَڃُٽَ هَانِيْ تَنِ هُوْتَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

ڪَلَ نَہ پٖيْيَمِ ڪَا تَڪُوْ هُوْةُ وَٽِيْ وٖيْدَا اَدَا ڎٖيْرَا﮶
ڪُھِيْ ڪَمِيْنِيْ هَلِئَا ٻَاڀَنِ ڪَرٖيْ ٻٖيْرَا﮶
پَسَان شَالَ اَکِنِس﮼ دُوْسِتَ سَندَا دٖيْرَا﮶
سَاڄُرِ سٖيْنَنِ لَڎِئُوْ پُوْءِ ٿِيْ پُڇٖيْ پٖيْرَا﮶
ٻَرَڪَنِ ٿَا ٻَاڀَنِ جَا جِکَرَ ءٍ جٖيْرَا﮶
ڎَايُئِى نَڎَاکَنِکٖيْ وَنکِّيَئِى نَتِهْ وٖيْرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

وَنڃِيْ وَنڃِيْ وٖيْٽَرِيْ تِتٖيْ جِتِ پٖيْرُ ڎِٽَاءٍ پِرْيَجُوْ﮶
پٖيْرُ سُڃَاتَاءٍ پِرْيَجُوْ نِيْهَ مَنجَا نِرْتٖيْ﮶
هُوْءِ وَهِيَان وَنِڪَارَ ڎٖيْ هِنَ ڀُوْرِيَ ڀَايَا هِتٖيْ﮶
جَهِ ڇٖيْرٖيْ وِڌِيَسِ ڇَپَر﮼ سُوْ ڪُوْهِيَارُوْ ڪِٿٖيْ﮶
مَرِيْ رَهَدِيَسِ مَاکِهٍ نَتَ هَادِيْ اَچِجِ هِتٖيْ﮶
آَمَا لِيْمَا ڤُلَ ڤَارُوْهَا کَاکَا رَاکَا جِتٖيْ﮶
مُنْـکٖيْ ڇَڎٖيْ هَلِئَا ڪَا پٖيْيَنِ مَٿٖيْ پِتٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 803

ڪَتَنُ ٻَنِ ڪَپَاہُ کُوْءِ آَتَنُ ٻَنِ جٖيْڎِيٌ﮶
سَاجَنُ مُھْجُوْ سَاہُ هَاڃٖيْم﮼ هَنِيْ وِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 804

پَھِيْ ڪَامَ پِڃَاءِ اَمَنِ مُھْجٖيْ آَسِرٖيْ﮶
ڎٖيْئِيْ لَتَ چَرَخٖيْ پُوْرِيٌ پَانِيَ پَاءِ﮶
ڪِتُمِ جَهٍ لَاءِ سُوْ ڪُوْهِيَارُوْ ڪٖيْچِ وِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 805

پَھِيْ ڪَامَ پِڃَاءِ اَمَنِ مُھْجٖيْ آَسَرٖيْ﮶
ڎٖيْئِيْ کَرْٿُ ڪَتَاءِ مُنْـکٖيْ نِيْهَ نِهُوْرِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 806

نَؤُ نِيْهُ لَـکوْسِ کَرٖيْ ءٍ کَالِيٌ ڪَرٖيْ﮶
اُوْرٖيْدٖيْ اَرْٽَس﮼ پُنُوْہُ يَادِ پِئُوْسِ﮶
پَهُوْ پَٽِ ڪِرِئُوْسِ هُوْ هَٿُ اُوْڎَاہٍ رَهِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 807

آَتَنِ چُوْنِمِ ڪَتُ تَانِيَان تَندُ نَہ نِڪِرٖيْ﮶
پَانَا رُوْئٖيْ رَةُ چَرَکُوْ مُنْ چِڪَ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 808

اَمَنِ جٖيْ ڎِٽُوْءِ مُنْ جِيَ هُوْتُ اَکِنِس﮼﮶
چَرَکُوْ چِيْھَارٍ ڪَرٖيْ ڀٖيْرٖيْ هُنْدَ ڀَکُوْءِ﮶
آَتَنِ رَتُ رُنُوْءِ تَندُ نَڪَتِيَىءِ هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 809

چَرَکُوْ چَندَنَ عَاجَجُوْ رُوْئِيْ ڪِئَرُمِ رَتُ﮶
اٰيَلِ کَنُ اَرِٽُ کُٽِيٌ ڪِيْنَ ڪَتَندِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 810

اَمَنِ کَنُ وِچَان چَرَکُوْ چِيْھَارِيٌ ڪَرٖيْ﮶
مَڇُنْ هُوْةُ هِيَان مُنْ ڀٖيْرٖيْدِيَ وِسِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 811

اٰتَنَم﮼ پَرْيَانُ هُوْ سَڀَنٍ جٖيْڎِي﮼﮶
مُنْ سَڀَاکِيَ سَانُ ڪٖيْرَ ڇُلَدِيْ ڇَپَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 812

کُنْمَاٽِيٌ کُمَنِ اَندَرَ سَندَنِ اَنِرَا﮶
آَتَنِ ڪِيْنَ ڪَتَنِ سَڃَنُ آَهِيْنِ سَارِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 813

ڪَتَان نَپُوْرِيْ تَانِيَان تَندُ نَہ نِڪِرٖيْ﮶
وٖيْڇِيْ پٖيْيَنِ وِچَم﮼ ڪَاڪِيٌ ڪَالُوْنِيْ﮶
مُنْ سَان ڇِنُوْرِيْ جٖيْڎِيْ جَتَ ڪَرٖيْ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

ڪُوْهِيَارٖيْ جِيْ ڪَا مَارِيْدِيَمِ مَاءَ جَا مَنَ اَندَرِ کَالَرِيْ﮶
چَرِيْ ڎَاڊ﮼ ڎُنْکَر﮼ سُپٖيْرِيَانجٖيْ سَاءِ﮶
هُوْةَ هَلَنِ آَءٌ وِهَان تَا ڪَا اِيَ جُکَاءِ﮶
نِهَارِيْدِيَسِ نَڪَنٍ هَارُوْ هُوْتَنِ لَاءِ﮶
مَوْلٰى مُنْـکٖيْ مٖيْرِي﮼ سَندِيَّ جَانِبَ جَاءِ﮶
سَسُئِيَ جٖيْ سِرِيَکٖيْ اُوْڎَاہٍ اُٽَاءِ﮶
پٖيْرَاندِيَ پُنُوْهَجٖيْ مُھْجُوْ لُوْرُ لَٽَاءِ﮶
پَانڌِيَرَا پٖيْرُ ڀَرٖيْ پِرْيَانکٖيْ پَھْچَاءِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 814

سَڎَنِ پُٽِيَ سَڎَرَا وَاڪُوْ وِجُ وَن﮼﮶
تُھْجِيْ پَنْڌِ کَنٖيْ مَنَ ڪُوْهِيَارُوْ ڪُوْڪَ سُنٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 815

هُوٽُ نَمَٽِيَان مَاءُ ٻئُوْ مَالُ مِرُوْئِيْ مَٽِيَان﮶
جَهٍ جِيَ سَاڃَاءِ رِرَان ٿِيْ رَندَّنِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 816

لَڪِيٌ آَنڀَرِ لِڪَ ڪِڪُوْهِيَارَا وِرْمِئَا﮶
جَنٍ سَندِيَ سِڪَ رُنَمِ رَاتِ رَتَ ڤُرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 817

لَڪِيٌ آَن لَـکَا ڪِ پَلَىءَ پَانڌِيَنِجَا﮶
تُھَا کَنٖيْرُوْ مَاءَ رُنْدَا اُوْءِ رَتُ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 818

ڎُوْٿِيَنِ چَيُسِ ڎُوْرِ ڪٖيْچُ اَکَاہٌ پَنڌُ ٿِئُوْ﮶
پَانَا چَرِيْ پُوْرِ وِکَہ وِڌَاءٍ وِتَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 819

ڎُوْٿِيَا ڪُوْ اُوْٽِيَنِ جُوْ مُنْـکٖيْ اُهْڃُہ ڎِهُوْ﮶
سَچُہ ڪِ سَاٿَ نِھُئوْ پُنُوْہُ مُھْجُوْ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 820

لَڪَرِيَارِيٌ اٰکُرِيٌ ٻَارُوْچَانَا پِيْرَ﮶
اَچِيْ پَسُوْ جِيْڎِيٌ تَازُوْ پُنُوْہَ پٖيْرُ﮶
وٖيْچَارِيَس﮼ وٖيْرُ جَتَنِ جٖيْڎُوْئِيْ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 821

لُڃَنُ نَلَاهِيْنِ کُنْدَرَ هِنَ غَرِيْبِتَا﮶
پَرِ م﮼ پَچَائِيْنِ جِيْجَا جُوْشَ جَتَنِ جَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 822

هَيْ ٿُوْ وَڃٖيْ هُوْتُ آَءٌ ڪِ اَکَڀَرِيْ ٿِيَان﮶
مَتَا چُوْءِ بَلُوْچُ ڪَمِيْنِيَ مَا ڪِيْنَ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 823

نَنِ ٿِيَان سَنکَم﮼ نَڪٍ سَکِيْنِيْ﮶
آَهِيَان ڪَمِيْنِيْ ذَاتِ ٻَارُوْچِيَ نَجُرَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 824

حُسَيْنِيْ حُسَيْنَ لَىءِ بِيْ بِيْ پَانِ چَئِيْ﮶
تِهَان پُوْءِ ٿِيْ خَبَرَ ٻِيَ خَلْقَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 825

اَجُہ مَعْذُوْرِ هُئَا اَلَا چَنکِيْ مَٿِيَان﮶
رِرَان ءٍ رُوْئَان پُٽِيَ سَکَرَ سَاٿَ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 826

کُوْرَا کَنِيْ ڀُنْ وُوْءِ وَڃَنِ نِکِئَا﮶
مَادَرِ مَٿَا مُنْ ڪَانکَہ لَوَندَ ڪَڎِہٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

ڪَمِيْنِيَ جِيْ ڪٖيْچَم﮼ شَلَ هَانٖيْ پُوْءِ پَچَارَ پٖيْئِيْ تَوَارَ﮶
اَرِئَا آَهِيْنِ اَنکُم﮼ هِنَ وٖيْچَارِيَجَا وَارَ﮶
اُٽَ چَارِيْدِيَسِ اُنِجَا مَيَا جَلٖيْ مَهَارَ﮶
ڪَمِيْنِيَ جُوْ ڪٖيْچَم﮼﮼ ڪُوْنِهْ ڌَنِيَا ڌَارَ﮶
سَسُئِيْ مٖيْرِي﮼ سَاٿَکٖيْ شَرَمَ سَانُ سَتَارَ﮶
مَيَنِ جِيْ مِيُوْ مَنکَنُ چَئٖيْ ڪَاڎٖيْ وٖيْئِيْ ڪَتَارَ﮶

بيت - 827

جِنْ جِنْ ڄَلٖيْ جَنکُہ تِنْ تِنْ مُنْ تَاڪِيْدُ ٿِيٖيْ﮶
کَهْلُوْ ٿُوْ کَالِيٌ ڪَرٖين وِرْسِئُوْ ڀُنٖيْ وَکُہ﮶
لُوْڪُ لَتَارٖيْ نِنڊَّ م﮼ پُٽِيَ لَالَنَ لَنکُہ﮶
آَرِيَانِيْ اُوْرَکُہ بَڀُوْرَا ٻَاهَرِ ٿِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 828

مَاکِهْ جٖيْ مُئِيْ تَتہ هُنْدَ نَہ پٖيْئِيْ مَامَرٖيْ﮶
ڇَڎِهُوْ جٖيْ ڪُھِيْ تَہ هٖيْڪَارٍ هُوْرُ لَه﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 829

نَڪ﮼ رُوْئَنَ وَارِيٌ نَڪ﮼ اُوْسَارِيْنِ﮶
مُنْه﮼ کٖين مَارِيْنِ مُنهٍ سَندَا ڎُکَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 830

سَڃَنُ ڎِٽُوْ جَنِ مُوْٽَنُ تَنٍ مٖيْهَنٌ﮶
اِيُ مَرَڪُ مَعْذُوْرِيَنِ جِنْ مَرَنِ پِرْيَانجٖيْ پٖيْرَ تٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 831

هَرِيْ هِيٌ مَلُوْڎِ سُکہ﮼ پُنْدِيَ سَسُئِيْ﮶
ڪُوْهِيَارُوْ تُوْ ڪُوْڎِ اَچٖيْ ڪَرَہَ ڪَتَارِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

اَللهَ وَارٖيْ آَنِ ٻَارُوْچَا بَڀُوْرَ م﮼﮶
نِهَارِيْدِيَسِ نِڪَنٍ ڪُوْهِيَارٖيْجٖيْ ڪَانِ﮶
ڪَندِيَسِ ڪُوْهِيَارَلَس﮼ رَائٖيْ مَنجِہ رِهَانِ﮶
رِنُ جَاکِيْدِيَسِ رَتِجُوْ سَاٿِيْ کَنَدِيَسِ سَانُ﮶
اَدِيٌ عَبْدُ اللَّطِيْفُ چٖيْ سَڃَنُ کُرْجٖيْ سَانُ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 832

اُٿِيْ پَهُ پَرُوْرِ سَاڄُرِ سُپٖيْرِيَنِجُوْ﮶
ڎُوْکَرَ ڌَنِيْ ڎُوْرِ جِمَ وَڃَنِئِى نِڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 833

ڪُوْهِيَارُوْ ڪَارٖيْ پَنڌَ اَرَاکَا پَٽِي﮼﮶
سٖيْ ڎٖيْهَ ڎٖيْکَارٖيْ جٖيْ اَکَہ نَڎِٽَا ڪَڎِہٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 834

ڪُوْهِيَارُوْ ڪٖيْنَانِ ڪِيْنِ ونْڃِيْ ڪَاڎٖيْ وَنڃَّان﮶
مُنْ ڀَايُوْ سٖيْنَانِ ڇَپَرِ ڪَدِيَسِ پَڌِرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 835

سَدَا وِڌِيَمِ سُوْرَجِيْ اَکِئَا ڪُوْهِيَارٖيْ﮶
جُوْ نَجَسُ نِڪَارٖيْ سُوْ پُنُوْہَ وِڌُمِ پَانڌَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 836

سُتِيَسِ تَا سَاٿُ وِئُوْ اُٿِيَسِ تَا اُٽُ نَاہِ﮶
وِهَانِيَ ٿِيْ وَوْرِيَان ڪِيْچِيْ وِئَرَا ڪَاہَ﮶
جٖيْ مُٽِيَ جٖيْ مَنَمَاہِ سٖيْ اَڃُ نَہ اُوْطَاقُنِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 837

مَٿِئَا مَٿٖيْ مَچُہ ٻَرِئُمِ ٻَارُوْچَنِجُوْ﮶
مُنْـکٖيْ طَعْنَا تٖيْ ڎِهُوْ جٖيْ نَپَرُوْرِهُوْ سَچُہ﮶
اَمَنِ اُوْرٖيْ اَچُہ تَہ سِٽَ سُنَائِي﮼ سُوْرَ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 838

مَٿٖيْ مَنجَا مِيْهُ پَسُوْ جِنْ پَانِيْ وَهٖيْ﮶
مُنْ ڀَايُوْ نِيْهُ ڃِڀِيٌ ڃٖيْرٖيْ سَدِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 839

لَـکِيْ مُنْـکٖيْ لُوْہَ وِرْہَ لَاٽٌ لَائِيٌ﮶
رَارُ جَھِي﮼ رُوْحَ سُوْ ڪُوْهِيَارُوْ ڪٖيْچِ وِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 840

ٽِمَنِ نٖيْنَ رَتُ وَهٖيْ چُئَاڪَا ڪِئُوْ﮶
مُنْـکٖيْ ڎَءُ ڎِئُوْ اَءٍ ٿَا وَنڃُوْ اُوْٽِيَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 841

اَمَنِ کُوْءِ کَرُوْءِ مُنْهَان وَڃٖيْ سَاٿَرُوْ﮶
مُنْجِيَ تَانَٻَرِئُوْءِ هِيَرُوْ ڎِي﮼ وَٽِ جِيْ﮶

بيت - 842

لَکِيَ لَاکَاپٖيْ ڀُوْرِيْ مُنڌَ بَڀُوْرَ جٖيْ﮶
پِرٍ وِڃَايُئِى تٖيْ ڎُکِيْ ڎُوْرِي﮼ ڎُنْکَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 843

نَڪُوْ تَتُوْ ڎِيْهُ نَڪُوْ لٖيْکُوْ ئِيْ ٿِئُوْ﮶
تِهَا اُوْرٖيْ نِيْهُ ڇِنٌ آَتَنَ وَارِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 844

جٖيْ تُنْ ڪَالَ مُئِيْ تَڪَالَئِى کَڎِيْ پِرْيَکٖيْ﮶
ڪَڎِہْ ڪَانَ سُئِيْ تَڪَا سَکِيْ کَڎِيْ سَڃَن﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 845

مَٿَا جِيُ جَتَنِ کُوْرِئُوْ کُوْرٖيْ سَسُئِيْ﮶
پَازِيْ جٖيْ پُنُوْهَجَا ڪَارٌ ڪَرٖيْ کٖيْ تَنِ﮶
ڪٖيْچِ مَتَا ڪَا ڪَنِ بٖيْ شُکْرِيْ بَنڀُورَ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 846

وَاڪِئُوْ وَاڪِئُوْ وِکَہ پَاٻُوْهِيُوْ پٖيْرُ کَنٖيْ﮶
سٖيْ نَچَرَدِيٌ ڎِکَہ مُوْرٖيْ پٖيْرَ مَرَنِ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 847

وِجُ وڌَڌِيْ وِکَہ مَڇُنْ لِکَہ لَڪَائِي﮼﮶
ڎُکُہ تَنٍ کٖيْ ڎِکَہ حُبَ جَنِکٖيْ هُوْتَ جِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 848

سَڎَنِ پُٽِيَ سَڎَرَا وَاڪُوْ هَڎِ مَلَاہِ﮶
مَانَ تُھْجِيْ ڪَا سکَرَ م﮼ سَارَ ٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 849

ڪُوْهِيَارُوْ ٿِيْ ڪَاتُ مُيٌ مَارَنَ آَئِيُوْ﮶
هُوْءِ مَرُ هُوْةُ حَتَاتُ آَءٌ مُيَائِيْ تَہ خُوْبُ ٿِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 850

بَنڀُوْرَ جَنِ سُکَنِ مُنْـکٖيْ سَاٿَا کَارِئُوْ﮶
هَانِيْ سَانُ ڎُکَنِ تَاڪٍ ڎُنْکَرُ ڎُوْرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 851

هُيَسِ جٖيْ سِيَاءِ تَہ ڪِئُمِ ڎُکُہ ڎٖيْرَنِتٖيْ﮶
اَدَبَ وِچَا اُنِس﮼ کَالِ نَہ ڪِيَمِ ڪَا﮶
ذَاتِ مُھْجِيْ مَاءَ ڪَچُوْ ٿِيْ ڪٖيْچِيَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 852

اُوْٽِيَنِ اُمَارُوْ مُنْ جَلِيْدٖيْ نَرَهِئَا﮶
سَاٿِيَنِ سَوَارُوْ ڪِئُوْ ڪٖيْچُ اَکِنِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 853

سَاٿِيْ تُوْءِ هَلَنِ پَٿَرُ جٖيْ وَارَ ڪَرِيَان﮶
جٖيْڪُسِ ٻَارُوْچَنِ ڪُوْ ڎِٽُوْ عَيْبُ اَکِنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 854

سَاٿِيْ نَہ پَسَان سٖيْ جٖيْ هُئَمِ هِي﮼ ٿُوْرِيٌ﮶
هَانٖيْ ڪَنٍ جٖيْ وَنڃِئُوْ اَکَنِ اُڀِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 855

لَڃَايَا مُنْهَا سَاڄُرِ تٖيْ سٖيْنَ وِئَا﮶
پٖيْيَنِ بَڀُوْرَا سُڌِ مُھْجِيَ ذَاتِجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 856

وَڎِيْ وَسَ هُئَا ٻَارُوْچَا بَڀُوْرَ م﮼﮶
وَنڃِيْ ڎُوْرِ پِئَا سَانکَنِ لَـکِيْ سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 857

مُسَافِرَنِئُوْ مَاءَ وِرْہُ وِهَايُم وِتِرُوْ﮶
اَچِيْ ٿِيَمِ اُوْچِتِيْ تَنِ سَاکِيَنِ س﮼ سَاڃَاءِ﮶
جِيْجَا ڄَلَ مَپَاءِ هِيٌ هُوْتَ هَنِيْ وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 858

ڪِيَ اَرَايُئِى پَاندُ پَلَئُى پَرَڎٖيْھِيَنِس﮼﮶
مَتِيٌ مُوْرِيُئِى سَسُئِيْ ڪَيُئِى ڪُوْهِيَارُوْ ڪَاندُ﮶
رُلِيْ ڀَايُئِى رَاندِ ٻَاڀَنِ عَشْقُ ٻَرُوچَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 859

مُھْجُوْ پَرٖيْچِنِ ڪَچُوْ ڪُوْنَ ڊَڪِئُوْ﮶
پَاسٖيْ چَرِيْ پُنُوْہَ جٖيْ ذَاتِ سَلْتِيْ جَنِ﮶
تٖيْـلَاہَ ٻَارُوْچَنِ نِنڌَرَ ڇَڎِيْ نِنڊَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 860

حُسَيْنِيَ جٖيْ هَاڪَ مَادَرِ مَارِيْ آَهِيَان﮶
ڎِيْھَا ڎُوْرَنُ ڎُکَس﮼ رَاتِيَان چِنْڪَنِ چَاڪَ﮶
ڎِجَان ڀَرِ فِرَاقَ جَمَ پُوْئِمِ پِرْيَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 861

سُوْرَنِ لَڌُوْ سَنجُ پَانَهِ پِيْھِيْ آَئِيَان﮶
ڪَهِکٖيْ ڎِيَان مَنجُ مَرُ ٿَا چِنْڪَنِ چِتَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 862

سُوْرَ مَمَٽِجِ سَاءُ آَءُ نَوِڪَنِيْ اٰهِيَان﮶
وَڃُوْ مَوٖيْـلَ ڪَهٍ وِرْہَ مُنْ وَٽَا﮶
تُنْ پَنْ تَڎِہْ جَاءُ جَڎِہْ ٿِيَان هٖيْڪَاندِيْ هُوْتَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 863

سُوْرَ پِہ ڀَتُوْڀَتِ هِيُ چِنْڪِئُوْ ڪٍ ٻِئُوْ﮶
پِرْيَتَن﮼ پِرْيَنِجٖيْ مَاءِ مَجَايَمِ مَةِ﮶
ڀٖيْنَرُ ڀَلِيَ ڀَتِ لَـکمِ ٻَانُ ٻَرُوْچَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 864

لَـکمِ ٻَانُ ٻَرُوْچَ جُوْ ڪَرَهَا ٿِئَا قَضَاڪَ﮶
اَهْکِيْ جَا اُٽَنِکٖيْ سَامَيَنِ پُوْءِ مَمَاڪَ﮶
اَکَرِيُنِ خُوْرَاڪَ پَسَنُ پَرَڎٖيْھِيَنِ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 865

ڎُکُوْيٌ ڎِهَا جٖيْڪُسِ لَڎٖيْ وٖيْئىٌ﮶
هَانٖيْ ڪَنِ مُلَا پُڇَان پِرْيَنِ خَبَرٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 866

سُوْرَ وِرَايَا سَرَتِيٌ جٖيْ وِرَايَا وَڃَنِ﮶
ٻِيٌ ڪُوْہُ ٻُڄَنِ جَنٍ سَندَا تَنٍ سَامُهَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 867

وَاٽُنِ صَحْيُ وِئَا وَنَ مَنجَانٍ وَاسِئَا﮶
هِهَرَا هُوْةَ هُئَا سُڃَ ڪِئَاءٌ سُرَهِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 868

پٖيْئِيْ کَنٖيْ پَسَاہَ ڎُکِيْ ڎِي﮼ وَٽِجِنْ﮶
اَڃُہ ڪِ سَنجَہ صَبَاحَ ڪٖيْ چُنْدَا تَہ مُنڌَ مُئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 869

ڪٖيْچَا آَئِيُوْ قَافِلُوْ رَاتِ مُوْچَارٖيْ رَنکِہ﮶
ٿِيَان سَاٿِيَنِ جٖيْ سَنکِہ جٖين مُْ نِيْنِ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 870

ڪُٽِيَسِ ڪُوْهِيَارٖيْ ڪَيْنَ جِيَان ٿِين جٖيْڎِيٌ﮶
مَادَرِ وِجَدِيَسِ مَچَم﮼ ٻَارُوْچٖيْ ٻَارٖيْ﮶
مُيٌ جُوْ مَارٖيْ سُوْ مَاکُنْدَرُ کَڎِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 871

ڇَپَرِ ڇُلِيْ جٖين مَر﮼ مُنڌَ مَارَکَم﮼﮶
قَدْرُ ڪٖيْچِيَنِکٖيْ پَئٖيْ تُھْجٖيْ پَنڌَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 872

اَڃُ نَکَوْزَا کَڎَ وِلِيَ جٖيْ وَٿَانَ تٖيْ﮶
ڇَاکٖيْ ڪَرْي﮼ سَڎَ پِرٍ پَرَاهَا وِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

آَءٌ تٖيْ ڇُلَان ڇَپَر﮼ جٖيْ ٻَارُوْچٖيْ ٻَاڄَ کَنِيْ﮶
آَءٌ پَھْجٖيْ پِرْيَس﮼ وٖيْدِيَسِ وَاکَہ وَنِيْ﮶
مَرُجَان پُوْئِمِ مُھَم﮼ سَندِيْ پِرْيَ پَنِيْ﮶
ڪَانِهْ مُنْ بَنڀُوْرَ م﮼ ڌَارَا تُوْ تَنِيْ﮶
ڪَندِيَسِ وَسَ وِندُرَ م﮼ مٖيْرِيْدُوْمِ ڌَنِيْ﮶
هَٿَا هَڎِ نَڇَڎِيَان آَرِيَ جِيْ اَنِيْ﮶
آَهٖيْ هُوْتِنِ هَٿَنم﮼ سَندِيْ جِيَّ جَنِيْ﮶
ڪِيْنَ وِرْمِئَا وِچَم﮼ هَلِئَا هِيَ هَنِيْ﮶
مُنْـکٖيْ ڪُوْٽِئُوْ پَانَڎٖيْ هَادِيَ هَٿُ کَنِيْ ﮶
پُنُوْہْ ڌَارَا پَٻَم﮼ ٻٖيْـلِيْ نَاہِ ٻَرِيْ﮶
تُوْرٖيْ تٖيْلُ نَپَائِيَان نَڪَا سِيْڌِ ڤَنِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 873

مُنْ ڀَايُوْ مُنْ کَرِ هَمٖيْشهْ هُنْدَا پِرٍ﮶
سَاڃَنَ سٖيْڃَ وِڇَايَان جُوْرٖيْ جِيَ اَندَرِ﮶
ڪُهْ ڃَانَا ڪِهْپَرِ ڎٖيْرَ ڎَمَرِجِيْ هَلِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 874

ڎٖيْرَ ڎَمِرِجِيْ هَلِئَا بَرِڪَاهٖيْ بُوْتَا﮶
نِھُوْ نِمَانِيْ پَانَس﮼ هٖيْڪَرَاء هُوْتَا﮶
مَارِيْنِ ٿَا مَعْذُوْرِ کٖيْ کُنکَنِ جَا کُوْتَا﮶
اٖيْھِيَ پَرِ پَھْتَا رَاتِ نَرَهِئَا هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 875

ڎٖيْرَ ڎَمَرِجِيْ هَلِئَا بَاڪَا چَرِيْ بَرِ﮶
جَتَنِ ڌَارَا جٖيْڎِيٌ هِيٌ جَرِ نَہ ٿَرِ﮶
ڪَانَ ٻُڌِيْسٌ ڪَڎِہٍ اِهَرِيْ پَرِ ڪُپَرِ﮶
ٻَارُوْچَا ٻَرِ ٻَرِ رَاتِ نَرَهِئَا هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 876

ڎٖيْرَ ڎَمَرِجِيْ هَلِئَا ڄَلٖيْ مَيَنِ مَهَارٌ﮶
وِڄِئُوْ هَٿَ وَاکُنِم﮼ ڪَرٖيْ ٻَاڀَنِ ٻَاڪَارٌ﮶
وَنڃِيْ ڪِيٌ وَنِڪَارَ م﮼ چَاکَنِ چَاکَارٌ﮶
ڪِيَمِ وَسَ ڪَارٌ رَاتِ نَہ رِهِئَا هٖيْڪِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 877

ڎٖيْرَ ڎَمِرِجِيْ هَلِئَا اُٽَنِ چَرِيْ اُوْءِ﮶
وَنڃَنِّ وٖيْچَارِيَس﮼ هَاڃُوْ ڪِئُوْ هُوْءِ﮶
پُنُوْہَ ڪَارَنِ پَٻَم﮼ ڇُلِئُوْ ڇَپَرِ پُوْءِ﮶
رَندَّ نِهَارِئُوْ رَاتِ نَرَهِئَا هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 878

ڎٖيْرَ ڎَمَرِجِيْ هَلِئَا پَائٖيْ اَيْڊَ پَلَانَ﮶
وِجِيْ کُوْرِبَندَ کُنکَنِ کٖيْ ڎٖيْئِيْ تَنکَنِ تَانَ﮶
ڪَارٌ ڪِئَمِ ڪٖيْتِرَ سَنجٖيْ وِئَا سَرْوَانَ﮶
پُنُوْہُ نَاہِ پَلَنکَہ تٖيْ سٖيْڃَ سُڃِيْ ٿِيْ هَانِ﮶
مُنْ وَٽِ ٿِيْ مِهْمَانَ رَاتِ نَرَهِئَا هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 879

ڎٖيْرَ ڎَمَرِجِيْ هَلِئَا پَائٖيْ پَاکُوْرَا﮶
ڎِيْهُ تَتُوْ ڎَءُ مَتُوْ کَامِيْ ٿِيَسِ کُوْرَا﮶
کَارِئَمِ ٿٖيْ کُوْرَا رَاتِ نَرَهِئَا هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 880

ڎٖيْرَ ڎَمَرِجِيْ هَلِئَا چَاکَنِ تٖيْ چَرِيْ﮶
ڪِئَا ٿِيْ ڪُوْهِيَارَلَس﮼ اَدِيٌ دِلَ اَرِيْ﮶
وَڃِيْ وَرُ وَنِڪَارِ م﮼ کَارٖيْ مَانَ کَرِيْ﮶
ٻَارُوْچَا ٻَرِيْ رَاتِ نَہ رَهِئَا هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 881

ڎٖيْرَ ڎَمَرِجِيْ هَلِئَا ڪَاهٖيْ ڪٖيْچَڪَوَاٽَ﮶
لَنکِئَاءٌ لَطِيْفُ چٖيْ کٖيْرَ کَٽِيٌ ءٍ کَاٽَ﮶
وَٽِيْ وِئَا وِصَالَم﮼ وَحْدَہُ جِيْ وَاٽَ﮶
جَٽٖيْ ڎٖيْئِيْ ڄَاٽَ رَاتِ نَرَهِئَا هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 882

ڎٖيْرَ ڎَمَرِجِيْ هَلِئَا کَسِ ڪَرٖيْ کُوْرَا﮶
وَڃَنِ وٖيْچَارِيَجَا جَتَ هَنِئُوْ جُوْرَا﮶
ٻَاڀَنِ ٻَرُوْچَنِ رٖيْ ڀَڃِيْ ٿِيْ ڀُوْرَا﮶
هَيْ هِي﮼ هُوْرَا رَاتِ نَرَهِئَا هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 883

ڎٖيْرَ ڎَمَرِجِيْ هَلِئَا ڎٖيْئِيْ ڎُوْرَانَا ڎَسَ﮶
وَنْڃِيْ ٿِئَا وَنِڪَارَ م﮼ لٖيْرَا ڪَاهٖيْ لَسَ﮶
اُوْکِيْ تَنِ اُوْٽِيَنِ جَا پُوْءِ ٿِيْ پُڇٖيْ کَسَ﮶
وڎَا ڪِئَمِ وَسَ رَاتِ نَرَهِئَا هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 884

ڎٖيْرَ ڎَمَرِجِيْ هَلِئَا ڪَرَهَلَ ڪَتَارٖيْ﮶
چَرِئَا لَڪِ لَطِيْفُ چٖيْ تُوْڎَا تَوَارٖيْ﮶
ٻَاڀَنِ ٻَرُوْچَنِ لَىءِ رُوْيُوْ جَرُ هَارٖيْ﮶
اَدِيٌ اُوْتَارٖيْ رَاتِ نَرَهِئَا هٖيْڪِرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 885

جٖيْ نَرَهِئَا رَاتِ تَہ ڪَهِرُوْ سُکُہ سَرَتِيٌ﮶
ٻَاڀَنِ ٻَرُوْچَنِجٖيْ مُٽِيْ مُلَاقَاتَ﮶
مَتَا مُٽِيْ ڇَڎِي﮼ طَلَبَ پِرْيَانجِيْ تَاتِ﮶
آَءٌ تَا جُوْٽِيْ ذَاتِ تُنْ پَانُ سُڃَانِجِ سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 886

مَوِہُ مُنڌَ مَاٽِ ڪَرٖيْ اُٿِيْ وِجُ وَرُوْلَ﮶
سُتِنِ تَا سَيِّدُ چٖيْ هَمَ غَمَ اَچَنِ هَوْلَ﮶
ٻَهٌ پَارٖيْ ٻُوْلَ ڪَامِلُ ڌَنِيْ ڪٖيْچَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 887

مَوِہُ مُنڌَ مَاٽِ ڪَرٖيْ کَنُ پِرْيَنِجُوْ پٖيْرُ﮶
سُوْرَ تُوْهٖيْسٍ سَسُئِيْ وَارٖيْ وٖيْٽَا وٖيْرُ﮶
ڪَرَ لَھَدُوْ ڪٖيْرُ هٖيْڪَلِيَ جِيْ هَبَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 888

کٖيْرٍ ٻٖيْرٍ ٻَائُرٍ لَنکِئَا لِيَارَ﮶
سَسُئِيَ کٖيْ سَيِّدُ چٖيْ سَندِيْ پِرْتِ پَچَارَ﮶
اٰرِيَ جٖيْ اِخْتِيَارِ ڪٖيْچِ پَھْتُوْ قَافِلُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 889

اٰءٌ هَڎِ نِمَانِيْ جَا ٻَانِنِ کٖيْ ٻَائِيْ چُئَان﮶
نِھُوْ مُنْـکٖيْ پَانَس﮼ پُنُوْہُ آَرِيَانِيْ﮶
پُوْرِهَٿِ ٿِيْ پَانِيْ ٻئَنِ کُنْ ٻِيْرُوْ ڀَرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 890

نَالٖيْ نِمَانِيْ ٻَاڄَارِيْ ٻَرُوْچَ رٖيْ﮶
ڪِئَاءٍ سَنکُہ سَيِّدُ چٖيْ ڃَامَنِ سَان ڃَانِيْ﮶
پَانِ تَہ پَرْٽِيَانِيْ ٿِيَسِ حِمَايَةَ هُوْتَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 891

پَرْٽِيَانِيَ پَارَ ڪَنڊئَا هُوْةَ پُنُوْہَ لَئِى﮶
آَہءِ اَسَاهِجِيْ مَيَنِ تٖيْ مُوْڪَلَ جِيْ مَيَارَ﮶
ٿِيْ وِرُوْهٖيْ وَرَنِس﮼ جَلِئُوْ لَامَ لِيَارَ﮶
ڪَنڊَنِ ءٍ ڪَرِيْرَنِکَا پُڇٖيْ سٖيْنَ سُوَارَ﮶
وٖيْـجِيْ ٿِيْ وَنِڪَارَ آَرِيَانِيْ اِيْدُسِ وَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 892

بَرُ وَڎُوْ بَارِ کَنٖيْ وٖيْجُوْ نَوَنِڪَارُ﮶
لٖيْرَنِجُوْ لَطِيْفُ چٖيْ کَيُوْ مُنڌَ مَدَارُ﮶
وَر﮽َدُنِ تَہ وَرِڪَندَا تَہ اَکِيَنِ جٖيْ اَخْتِيَارِ﮶
ڪٖيْٿٖيْ ٿِئُوْ ڪُوْهِيَارُ ڪٖيْٿٖيْ ٿِيْ هَٿَ کَنٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

جَهِ لَئِى اٰهِيَان ڎُنکَرِ ڎُوْرِيْ مَارُوْ چُوْنِمِ ڀُوْرِيْ تَهِ ٻَارُوْچٖيْ کٖيْ ٻَاڄَ پَئٖيْ﮶
ڪَسٖيْ ڪَانُ ڪَمَانَمَا لَائٖيْ وِئَرَا لُوْرِيْ﮶
رُوْئِيْ رَکِيْدِيَسِ رَتَس﮼ سَانُ چُئَاڪَنِ چُوْرِيْ﮶
ڎِهُوْ نِمَانِيْ پَانَس﮼ ڇَپَرِ ڇَڎِ هُوْ مَڇُوْرِي﮶
اَدِيٌ آَرِيْچَنِجُوْ لَالُ لَـکوْسٌ لُوْرِيْ﮶

بيت - 893

تَنِ جٖيْسَرَمٖيْرِيَانِنِ جَسُ جٖيْ لِلهِ ڪَارَنِ لَڊِيٌ﮶
تَنٍ لَکٖيْ مَڪَسُ جٖيْ اِيْدَنِ وِيْدَنِ سَندِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 894

جٖيْڪٖيْ لَڊِيْ ٿِيُ نَتَ ٿِيُ وَانِيْدَلَ وِچَم﮼﮶
جَتَنِ ڪَارَنِ جِيُ ڎٖيْئِيْ مَرِجِ ڎُنْکَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 895

لَڊِيٌ لَـکہ جِيَنِ جٖيْ ڎٖيْنِ ڎِيْھَانِيْ ڎٖيْھَکٖيْ﮶
ڪِبُوْ ڪُوْہُ سَتِنِ جٖيْ ڊَڪِئُوْ ڊَڪِيْنِ پَانَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 896

لَـکَنَ جٖيْ لَڊِنِجَا لُوْڪُ نَہ چَنکَّا چُوْءِ﮶
پَرُوْ تَنِکَا پُوْءِ جٖيْ اِيْدَنِ وٖيْدَنِ سَندِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 897

اَڃَان ڪٖيْ آَهِيْنِ جٖيْسَرَمٖيْرِيَانِيٌ جَنکَّم﮼﮶
نِئُوْ لِنْکَّہ لَائِيْنِ لِلهِ لَـکِہ لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 898

هُوْتَ نَپَھْچَا هُوْڎَ آَءٌ پِيَادِيْ پَنڌَّ کَنٌ﮶
لَڪَنِ تَا لَطِيْفُ چٖيْ نِکَا وَنڃَّنِ تُوْڎَا﮶
اُوْڎِيْ ڪَرٖيْ اُوْڎَ پَھُچَائِجِ پُنُوْهَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 899

ڇَپَرَ جَا سِنْکَارَ وَارِجِ وَاکَہ فَقِيْرِ تٖيْ﮶
ڎُنْکَرَ تُھَا ڌَارَ مُنْس﮼ جَبَلُ ٿُوْ جَارٌ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 900

ڇَپَرَ جَا سُنْهَا وَارِجِ وَاکَہ فَقِيْرِ تٖيْ﮶
دَرْدَ جَا دُنھَا مُنْ مَارِيدَا مُوْٽُ تُنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 901

جِيَ جَرَ هُيَمِ جَنِس﮼ سٖيْ ٿِئَا هُوْتَ قَرَارِ﮶
رُنْئَا زَارُوْ زَارَ هَانٖيْ تَنِ پِرْيَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 902

تَا وَءُ لَـکِيْ پٖيْرِ اُوْڎَا جَالَا مَنِم﮼﮶
جُہ پٖيْٽَا م﮼ وٖيْرِ تَکَنَا هَنَدِيَ هَٿَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 903

ڪَارٌ جِيَ ڪِجَنِ تِنْ تُوْ آَيَلِ نَڪَئَا﮶
مُوْٽِئُوْ ڪٖيْچِ وَنڃَّنِ ڎٖيْرَ پَھْجٖيْ ڎٖيْهَ تٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 904

ڪَارٌ جِيَ ڪِجَنِ تِنْ تُوْ آَيَلِ نَڪِئَا﮶
مُوْٽِيْ مَسَ اَچَنِ ٻَارُوْچَا بَنڀُّوْرَ م﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 905

يَادِ ڪَرْيَان جَنِکٖيْ نَڪٍ وِسَارِيَان﮶
سَرَتِيٌ نَسَارِيَان کُجُوْ ڪَرٖيْ اُنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 906

يَادِ ڪَرِيَان جَنِکٖيْ آَءٌ وِسَارٖيْ وٖيْٽِيْ﮶
مُنْس﮼ ڪِئَاءٌ ڎٖيْٽِيْ اَکِي﮼ ڎٖيْئِيْ هَٿَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

هَار﮽ٖيْ هَلِيْ رُوْءِ مَنٖيْ پٖيْرَ هَٿَنِس﮼﮶
وَاڪَا ڪِئُوْ وَرَنِم﮼ ضَرَبَ هَنٖيْ جُوْءِ﮶
آَنجَا ڇَڎِيْ ڇَپَر﮼ تِهْ هَارِيَ حَالُ نَڪُوْءِ﮶
اَللهَ ڪَارَنِ اُوْٽِيَا ڪُوْ پُرِيْ پُنَلَ کٖيْ چُوْءِ﮶
سَاٿِيَنِ پُڇٖيْ خَبَرٌ پَانڌِيَنِ پٖيْر﮼ پُوْءِ﮶
طَالِبِ کٖيْ تَمَرُ چَئٖيْ ڪُوْ ڎَسُ ڎٖيْرَنِجُوْ پُوْءِ﮶

وائي

مُئِيْ مَمَارٖيْجَا ٻَارُوْچَا رَهُوْ رَاتِ بَنڀُّوْرَ م﮼﮶
ڎُکِيْ ڎُنْکَرَ وَٽِم﮼ چُڪِيْ چَارٖيْجَاہُ﮶
اَللهَ ڪَارَنِ اُوْٽِيَا وَاکٌہ وَارٖيْجَاہُ﮶
طَالِبِ کٖيْ تَمَرُ چَئٖيْ مُحِبَّنِ مٖيْرٖيْجَاہُ﮶

بيت - 907

هُوْتَ هَلَندّٖيْ جٖيْ ڪِيٌ مُنْس﮼ کَالَرِيٌ﮶
هَارٖيْ وِندُّرَ وِچَم﮼ ثَمَرُ سٖيْ ٿِئَرِيٌ﮶
کُوْءِ سٖيْ رَاتَرِيٌ جٖيْ پِرْيَ پُڃَانَا پٖيْئِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 908

وِئَا سَڀِ وِرْکَہ ڪُوْ ڪُوْ وَنَاچُوْ وٖيْرِ م﮼﮶
سَندِّي مَيَان سِڪَ کَڎٖي کُوْرَان نَلَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 909

هَيْ هَيْ جٖيْ نَھُئِيْ تَہ جٖيْڪَرَ جِيُ جَلِيْ وِئُوْ﮶
پَئِيْ ڪَرْٽُ ڪَاٽَم﮼ ڪَڊٖيْ رُڪُ رَئِيْ﮶
سَندِّيْ دَرْدَ دَئِيْ هَيْ هَيْ هٖيْٽَائِيْ ڪَئِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 910

شَمَا بُرْوَا زِيْرِکَنِيْ سَڃَنَ لَـکِے خُدَا﮶
چَشْمَاتٖيْ ڪُشْ مَرَا تٖيْرٖيْ نٖيْن﮼ ڪِئَا کَاءُ﮶
آَءٌ ڪِيَ مَٽِيَان سَاءُ سٖيْنَنِ کَا سَيِّدُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 911

شمَا وَاوَ شمُوْسَ سِکِيْ مِرَدِيَ سَسُئِيْ﮶
لٖيْرَنِجُوْ لَطِيْفُ چٖيْ کُئَاخُ نَڪِئَرِءُ کُوْشِ﮶
رَوَا مَرُوْشِيْ رُوْشُ ڪَاہِ تَے ڪٖيْچِيَنِکٖيْ رَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 912

کِندَّا کُوْشِيْ پَانَم﮼ ڪَنِ کِرْہَ بَاتِ﮶
اِهَا ٻُوْلِيْ وَاتِ عَيْشَ کِلٌ بِرْہَ بَرٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 913

کِندَا کُوْشِيْ پَانَم﮼ سِرِ چَپَنِ چُوْليْ﮶
پَرْيَٽِ پَرُوْڃِيْ ڪِيْنَڪٍ ٻَارُوْچِيْ ٻُوْلِيْ﮶
کَسُ وَٽِيْ کُوْلِيْ پَھْتِيْ ڃَامَ پُنُوْهَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 914

فَاذَا ڎٖيْرَ ڤُکہ﮼ وِئَا اُٽَ نِيَانَ﮶
بَکُہ نَدِيْ ٿَئِيْ نِسْتِيَا پَاتَاءٌ پَلَانَ﮶
سَنجٖيْ وِئَا سَرْوَانَ مَئِى پَنْ بَانکُوْ رَفْتَکَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 915

جَبَلُ ڎٖيْ نَجَوَابُ اَکِئَا آَرِيْجَنِجُوْ﮶
سَندُوْ اَکَنِ آَبُ پَھْنَ ٿُوْ پُرْزَا ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 916

بِالْڪُلِّ ڪَرٖيْ نَہ بَسْ هِيٌ مُھْجُوْ هُوْتَ رٖيْ﮶
پِرٍ جِهْ پَارِ وِئُوْ ڎُنْکَرَ مُنْـکٖيْ ڎَسِ﮶
ٿِئُوْ ٻَارُوْچٖيْ وَسِ جِيَنُ مُھْجُوْ جٖيڎِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 917

چَاڪِ اُبَرِئَا ڪُنْمَانَا ڪَرْيٌ ڪَرٖيْ﮶
لَـکِيْ ڌَڪَ لَڪَنِس﮼ چُرِيْ چَاڪَ پِئَا﮶
ڎٖيْرَنِ ٻِئَا ڎِنَا ڎَنبَّ ڎُکَندّٖيْ سَامُھَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 918

مُنْـکٖيْ نَٿَا نِيْنِ پِرٍ مُلْكِ پَاهِجٖيْ﮶
ڌُوْٻَنِ جِيْ ڌِيَ ڪِئُوْ تَڎِہْ ٿَا تَرِيْنِ﮶
جٖيْ کَکٖيْرِنِ کَڎِيْنِ تَٻُڎَا ٻَانِنِ جِيَ ڪَرِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 919

مُنْـکٖيْ نٖيْئِيْ وٖيْچِہ ٻَارُوْچَانٖيْ سَاٿَم﮼﮶
آَءٌ پَنْ وَڃِيْ ڪٖيْچِہ ٻُڎَا ٻَانَنِ جَا ڪَرْيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 920

اُٽَ پُٽَ اُٽَنِجَا مَرَنِ مَمُوْڎَا﮶
وٺي راہ روان ٿيا رات ڀلي روڎا﮶
پُوْيُوْ پُوْيُوْ پَائِيَا ڪَرَهَنِکٖيْ ڪُوْڎَا﮶
جي اوٺيا ئي اوڎا ٿيا وسيلو وڳ جو﮶
اَچَنِ جٖيْ اُوْڎَا تَہ لَڪَ سُوَلَا لَنْکِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 921

آَءٌ ٿِيْ چَر﮽َان چُوْٽِي﮼ وَرَنُ هُوْءِ نَھُوْءِ

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]

سرود ڪلياڻ و جمن

بيت - 922

اُٿِيَارٖيْ اُٿِيْ وِئَا مَنجَا مُنْ آَزَارَ﮶
حَبِيْبَ هَنِيْ وِئَا پِيْرَا جِيْ پَچَارَ﮶
طَبِيْبَنِ تَوَارَ هَڎِ نَوَنٖيْ هَانِ مُنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 923

هَڎِ نَوَنٖيْ هَانِ مُنْ وٖيْڃَنِ جٖيْ وِصَالَ﮶
هِينَ مُھْجٖيْ حَالَ حَبِيْبُئِيْ هَادِيْ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 924

حَبِيْبُئِيـےْ هَادِيْ ٿِئُوْ رَهْنُمَا رَاحَتَ﮶
پِيْرَانِئَاءٌ پَانَس﮼ لَاهٖيْ ڎٖيْئِيْ لَتَ﮶
سُپٖيْرِيَان صِحَتَ ڎِنِيَمِ مَنجَا ڎُکَندٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 925

اَوْرِ ڎُکَندُوْ اُوْ ٿِي﮼ هَادِيْ جِهْ حَبِيْبُ﮶
تِرُ تَفَاوَتُ نَڪَرٖيْ تِھْکٖيْ ڪُوْ طَبِيْبُ﮶
رَهْنُمَا رَقِيْبُ سَاٿَرِ آَهٖيْ سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 926

سَاٿَرِ صِحَةَ سُپِرٍ اٰهٖيْ نَہ آَزَارُ﮶
مَجْلِسَ وٖيْرَ مِٽُوْ ٿِي﮼ ڪُوْٽٖيْدِيْ قَھَارُ﮶
خَنجَّرُ تَهِ خُوْبُ هَنٖيْ جَھِس﮼ ٿِيٖ يَارُ﮶
سَاڃَنُ رَبُ سَاتَارُ سُوْجٖيْ رَکٌہ سَاہَ جِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 927

رَکٌہ ٿِيٌ رَبَابُ وَڃَنِ وٖيْلَ سَڀَڪَهٍ﮶
سُڇَنِ ڪُڇَنِ نَہ ٻئُوْ جَانِبَ رِءَ جَوَابُ﮶
سُوْ سَڌِيْدُمِ سوپِرٍ ڪِيَسِ جَهِ ڪَبَابُ﮶
سُوْئِيْ عَيْنُ عَذَابُ سُوْئِيْ رَاحَةَ رُوْحَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 928

سُوْئِيْ رَاہَ رَدِ ڪَرٖيْ سُوْئِيْ رَهْنُمَا﮶
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءُ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 929

عَشْقَ جٖيْ اَسْبَابَکٖيْ پَرِ م﮼ پُڇِيَاءٌ﮶
دَارٌ هِنَ دَرْدَ جُوْ ڎَاڊُوْ ڎَسِئَاءٌ﮶
اٰخِرُ وَالْعَصْرِ جُوْ اِيَھِيْ اُتَاءٌ﮶
تِھَا پُوْءِ آَءٌ سِڪَان ٿِيْ سَلَامَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 930

سِڪٖيْ ڪُوْہُ سَلَامَکٖيْ ڪَرْي﮼ ڪُهْ نَہ سَلَامُ﮶
ٻِئَا دَرَ تَنِ حَرَامُ اِيُ دَرُ جَنٍ دٖيْکِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 931

مِٽَايَا مِٽُوْ کَنُوْن ڪَرُوْ نَاہِ ڪَلَامُ﮶
سُڪُوْتُوْءِ سَلَامُ پِرْيَان سَندٖيْ پَارِ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 932

پِرْيَان سَندٖيْ پَارَ جِيْ مِرٖيْ مِٽَائِيْ﮶
ڪَانِهْ ڪَرَائِيْ چَنکہ﮼ جٖيْ چٖيْتُ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 933

ڃَانِيْ ٻُڃِيْ جَنِ تُوْس﮼ سُوْرَ سَڃَہ ڪِيْ﮶
تُنْ ڪِيَ سَندِيٌ تَنِ پَرَس﮼ پَچَارٌ ڪَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 934

تُوْ جَنِجِيْ تَاتِ تَنْ پَنْ آَهٖيْ تُھْجِيْ﮶
فَاذْکُرُوْنِيْ اَذْڪُرْکُمْ اِيَ پَرُوْرِجِ بَاتِ﮶
هَٿِ ڪَاتِيْ کُنْ وَاتِ پُڇَنُ پَرِ پِرْيَنِجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 935

حَبِيبَنِ هٖيْڪَارَ مَنجَا مِهْرَ سَڎُ ڪِئُوْ﮶
سُوْ مُنْ سَڀَ ڃَمَارَ اُوْرَنُ اُهُوْ ئِيْ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 936

پَاٻُوْهِيْ هٖيْڪَارَ مُنْکٖيْ پُڇِئُوْ سَڃَن﮼﮶
اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ چَيَاءٌ جَهِ وَارَ﮶
سَندِيْ سُوْرَ ڪِنَارَ تَنَ تَڎَڪٌ نَلَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 937

پَاپُوْهِيُوْ پُڇَنِ ڪِٿٖيْ هَٽُ حَبِيْبَ جُوْ﮶
نٖيْزٖيْ هٖيْٽَا نِيْهَ جِيْ پَاسٖيْ پَانُ نَڪَنِ﮶
عَاشِقَ اَجَلَ سَامُهَان اُوْچٖين کَاٽِ اَچَنِ﮶
ڪُسَنُ قُرْبُ جَنِ مَرَنُ تَنِ مُشَاهِدُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 938

ڪُوْٽٖيْ ڪُھٖيْ سُپِرٍ ڪُوْٽٖيْ ڪُهَنَ سَانُ﮶
نٖيْزٖيْ هٖيْٽَا نِيْهَ جٖيْ پَاسٖيْ ڪَرِ مَپَانُ﮶
ڃُلُ وِڃَائٖيْ ڃَانُ عَاشِقَ اَجَلَّ سَامُهٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 939

ڪُوْٽَنُ قَرِيْبَنِ جُوْ عَيْنُ تَرَنُ اٰہِ﮶
اِيَ اُلْٽِيْ کَالَرِيْ سِکُہ وَرَدِيْ سَاہِ﮶
آَسَرَ هَڎِ مَلَاہِ ڇِنَنُ کَڊَنُ اُنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 940

ڪُھٖيْ سُوْ ڪَرَ لَھٖيْ ڪُوْٽٖيْ سُوْ ڪُھٖيْ﮶
سُوْئِيْ مُنْ مُھٖيْ سُوْئِيْ رَاحَةَ رُوْهَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 941

ڪُهَنِ تَا ڪَرَ کُرَان ڪَرَ لَھَنِ تَا ڪُهَنِ﮶
سٖيْئِيْ مَا مُھَنِ سٖيْئِيْ رَاحَةَ رُوْحَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 942

ڪُھٖيْ سُوْ ڪَرَ لَھٖيْ ڪُوْٽٖيْ سُوْ قَرِيْبُ﮶
اِهَا عَادَتَ سِکِئُوْ هَرْزَمَان حَبِيْبُ﮶
تِڇٖيْ سُوْ طَبِيْبُ سُوْئِيْ رَاحَةَ رُوْحَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 943

ڪُهَنِ ءٍ ڪُوْٽِيْنِ اِيَ پَرِ سَندِيْ سَڃَن﮼﮶
سُوْرِيَ چَارِئُوْ سُپِرٍ ڎَنڀَ ڎِيْهَارِئُوْ ڎِيْنِ﮶
وٖيْٽَا وِرْہَ وَٽِيْنِ آَءُ وَاڊُوْرِئَا وِهَاءِ تُنْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

لَکَا مَيْنٌ مَاهِيْ عَشْقُ رَاجَنِدَا﮶
رَاتِيَا دَرَدُ ڎِيْهَان دَرْمَاندِيْ لُوْڪَا خَبَرَ نَڪَائِيْ﮶
دَارٌ هِنَ دَرَدَ جُوْ اٰهِي﮼ تُنْ اِلٰھِيْ﮶
مُنْکٖين مَرَضَ مَارِئُوْ صَاحِبَ هَٿِ سَکَائِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 944

اَوَّلُ اَللهُ عَلِيْمُ اَعْلىٰ عَالَمَ جُوْ ڌَنِيْ﮶
قَادِرُ پَھْجِيَ قُدْرَتَس﮼ قَائِمُ آہِ قَدِيْمُ﮶
وَالِيْ وَاحِدُ وَحْدَہٗ رَازِقُ رَبُّ رَحِيْمُ﮶
سُوْ سَارَاہِ سَچُوْ ڌَنِيْ چَئِيْ حَمْدُ حَکِيْمُ﮶
ڪَرٖيْ پَانِ ڪَرِيْمُ جُوْرٌ جُوْرَ جِھَانَجِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 945

وَحْدَہُ لَاشَرِيْڪَ لَهُ جَڎِہْ چَيُوْ جَنِ﮶
تَنِ مَڃِئُوْ مُحَمَّدُ ڪَارَنِيْ هٖيْجَا سَانُ هِيَنِ﮶
تَڎِہْ مَنجَا تَنِ اَوَتَرِ ڪُوْنَ اُوْلِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 946

وَحْدَہُ لَاشَرِيْکَ لَهُ جَان ٿُوْ چَئٍى اِيَ﮶
تَا مَنڃِہ مُحَمَّدُ ڪَارَنِيْ نِرْتُوْ مَنجَا نِيْهَ﮶
تَا تُنْ وَڃِئُوْ ڪِيَ نَاي﮼ سِرُ ٻِئَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 947

وَحْدَہُ لَاشَرِيْڪَ لَهُ جَنِ اُتُوْ س﮼ اِيْمَانَ﮶
تَنِ مَڃِئُوْ مُحَمَّدُ ڪَارَنِيْ قَلْبَ سَانُ لِسَانَ﮶
اُوْءِ فَائِقَ م﮼ فَرْمَانَ اَوَتَرِ ڪَهِ نَہ اُوْلِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 948

اَوَتَرِ ڪَهِ نَہ اُوْلِئَا سُتَرِ وِئَا سَالِمَ﮶
هٖيْڪَائِيْ هٖيْڪُ ٿِئَا اَحَدَ سَان عَالِمَ﮶
بٖيْ بَھَا بَعْلَمَ آَکٖيْ ڪِئَا اَکَهٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 949

اٰکٖيْ ڪِئَا اَکَهٍ نِسُوْرُوْ ئِيْ نُوْرُ﮶
لَاخَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ سَچَنِ ڪُوْنِهْ سُوْرُ﮶
مَوْلٖيْ ڪِئُوْ مَعْمُوْرُ اَنکُّہ اَزَلَ م﮼ اُنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 950

وَحْدَہُ لَاشَرِيْکَ لَهُ اِيُ وِهَائِجُ وِيُ﮶
کَٽ﮼ جٖيْ هَارَائِي﮼ هَنڌُ تُھْجُوْ هِيُ﮶
پَانَا چُندَءِ پِيُ ڀَرٖيْ جَامُ جَنَّةَ مَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 951

وَحْدَہُ لَاشَرِيْکَ لَهُ ٻُڌُءِ نَٻُوْرَا﮶
ڪِتُوْ ڪَنٍ نَہ سُئَا کَٽَ اَندَرِ کُوْرَا﮶
کَارِيْدِہْ کُوْرَا جَڎِہْ شَاهِدَ ٿِيْدَءِ سَامُھَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 952

وَحْدَہُ لَاشَرِيْکَ لَهُ اِيُ هٖيْڪِرِيَائِيْ حَقُّ﮶
ٻِئَائِيَ کٖيْ ٻَکُہ جَنِ وِڌُوْ سٖيْ وِرْسِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 953

وَحْدَہُ جٖيْ وَڊِئَا اِلَّا اللهَ اَڌَ ڪِئَا﮶
مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ چَئِيْ مُسْلِمَانَ ٿِئَا﮶
عَاشِقَ عَبْدِاللَّطِيْفُ چٖيْ اِنَهٍ پَهِ پِئَا﮶
جٖيْلَاہَ ڌَنِيَ ڌُئَا وِئَا وَحْدَةَ کَڎِجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 954

وَحْدَہُ جٖيْ وَڊِئَا اِلَّا اللهَ س﮼ اُوْرِيْنِ﮶
هِيٌ حَقِيْقَةَ کَڎِئُوْ طَرِيْقَةَ تُوْرِيْنِ﮶
مَعْرِفَةً جِيَ مَاٽِس﮼ ڎٖيْسَاندَرُ ڎُوْرِيْنِ﮶
سُکِہ نَسُتَا ڪَڎِہٍ وٖيْھِيْ نَوُوْرِيْنِ﮶
ڪُلَنِ ئُوْ ڪُوْرِيْنِ عَاشِقَ عَبْدِاللَّطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 955

وَحْدَہُ جٖيْ وَڊِئَا ڪِئَا اِلَّا اللهَ اَڌَ﮶
سٖيْ ڌَرَ پَسِيْ سَڌَ ڪِهْ اَڀَاکِيَ نَٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 956

ڌَرُ ڊُنْڊِيَان سِرُ نَلَھَان سِرُ ڊُنْڊِيَان ڌَرُ نَاہِ﮶
هَٿَ ڪَرَايٌ اٰکُرِيٌ وِئَا ڪَپِ جِيْ ڪَاہَ﮶
وَحْدَةَ جٖيْ وِيْھَاءِ جٖيْ وِئَا سٖيْ وَڊِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 957

تُنْ چَؤُ اَللهُ هٖيْکِرُوْ وَائِيْ ٻِيْ مَسِکُہ﮶
سَچُوْ اَکَرُ مَنَم﮼ سُوْ ئِيْ لِکِئُوْ لِکُہ﮶

بيت - 958

تُنْ چَئُى اَللهُ هٖيْڪِرُوْ وَائِيْ ٻِيْ وِسَارِ﮶
تَنَم﮼ تَندُ تَوَارِ سَدَا سُپٖيْرِيَنِجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 959

تُنْ چَئُى اَللهُ هٖيْڪِرُوْ ٻِيْ وَائِيْ وِسَارٖيْ ڇَڎِ﮶
تَا تُنْ هِي﮼ س﮼ کَڎِ سَڃَنُ سَاہَ پَسَاهَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 960

تُنْ چَئُى اَللهُ هٖيْڪِرُوْ ٻِيْ وَارِجِ مَوَائِيْ﮶
سِکِجِہ تُنْ سَائِيْ جٖيْڪَا مُڪِيْ سَڃَن﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 961

مِرُوْئَا مُوْرَا ٻَکَرَا وَائِيْ ٻِيَ مَڀُلُ﮶
هُوْ هُلَاچُوْ هُلُ بِاللهِ سَندُوْ سَڃَن﮼﮶

بيت - 962

وَحْدَتَا ڪَثْرَتَ ٿِيْ ڪَثْرَةَ وَحْدَتَ کُلُّ﮶
حَقُّ حَقِيْقِيْ هٖيْڪِرُوْ ٻُوْلِيَ ٻِيَ مَڀُلُ﮶
هِيُ هُلَاچُوْ هُلُ سَڀُوْ سَدُوْ سَڃَن﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 963

پَانِهْ جَلَّ جَلَالُهُ پَانِهْ جَانِ جَمَالُ﮶
پَانِهْ صُوْرَةَ پِرْيَجِيْ پَانِهْ حُسْنُ ڪَمَالُ﮶
پَانِهْ پِيْرُ مُرِيْدُ ٿِي﮼ پَانِهْ پَانَ خِيَالُ﮶
سَڀِ سَڀُوْئِيْ حَالُ مَنجَاءٍ مَعْلُوْمُ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 964

پَانِهْ ڎٖيْ سَنِيْھَرَا پَانِهْ اِيُ سُلْطَانُ﮶
پَانَڪَرَ پَانَ لَھٖيْ پَانَ سُڃَانٖيْ پَانُ﮶

بيت - 965

پَانِهْ پَسٖيْ پَانَکٖيْ پَانِهْ اِيُ مَحْبُوْبُ﮶
پَانِهْ خَلَقٖيْ خُوْبُ پَانِهْ طَالِبُ تَنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 966

سُوْ ھِيُ سُوْ ھُوْ سُوْ اَجَّلُ سُوْ اَللهُ﮶
سُوْ پِرٍ سُوْ پَسَاہُ سُوْ وٖيرِيْ سُوْ وَاھَرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 967

سُوْئِيْ هٖيْڎَہْ سُوْئِيْ هُوْڎَاہَ سُوْئِيْ مَنِ وَسٖيْ﮶
تَهٍ سَندٖيْ سُوْجَرٖيْ سُوْئِيْ سُوْ پَسِيْ﮶

بيت - 968

عَاشِقُ چَؤُ مَاُنَکٖيْ مَڪٍ چَئُى مَعْشُوْقُ﮶
خَالِقُ چَؤُ مَخَامَ تُنْ مَڪٍ چَؤُ مَخْلُوْقُ﮶
سَلِجِ تَهِ سُلُوْڪُ جُوْ نَاقِصِيَا نِکِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 969

پَرَاڎُوْ سُوْ سَڎُ وَرُ وَائِيءَ جُوْ جٖيْ لَه﮼﮶
ھُئَا اَکَهٍ کَڎَ ٻُڌَنَم﮼ ٻَہ ٿِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 970

سَائِيْ صُوْرَةَ عَيْنِ ڪِيْ سَائِيْ صُوْرَةَ غَيْنَ﮶
سَمَنَا نُکْتَا دُوْرِ ڪَرُوْ تَہ اُوْءَ عَيْنِڪِيْ عَيْنَ﮶

بيت - 971

اٖيْڪُ قَصَرُ دَرَ لَکَہ ڪُوْرِي﮼ سَهْسَ کَرَڪْيٌ﮶
جَاڎٖيْ ڪَرِيَان پَرَکَہ تَاڎٖيْ صَاحِبُ سَامُهٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

سَڀَڪَا سَڀَڪَا پِرْيَا ڪُنْ پُوْڃٖيْ نِيْهُ نٖيْن﮼ کُنُ کَالِ﮶
جَا چِتَايَمِ چِتَم﮼ سَڃَنُ سَا ٻُجٖيْ﮶
لَاتِ جَا لَطِيْفَ جِيْ سَڎُ تَھِيْجُوْ سُڃٖي﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 972

ڪُوْرِي﮼ ڪَايَاءٌ تُھْجِيٌ لِکَنِ لَکَہ هَزَارَ﮶
جِيَ سَڀَڪَهِ جِيَس﮼ دَرَسَنُ ڌَارُوْ ڌَارَ﮶
پِرْيَمِ تُھْجَا پَارَ ڪِھْرَا چَئِيْ ڪِيَ چُئَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 973

اَکِيْ اَکَائِيْ رَنجُّ پِرْيَانکٖيْ رَسِئُوْ﮶
چَکِيَمِ چَکَائِيْ سُوْرَاکٖيْ سُوْرِيَ تَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 974

اَنڌَا اُوْڌا وٖيْڃَ کَلَ ڪُڃَارِئَا کَائِي﮼﮶
اَسَان ڎُکٖيْ ڎٖيْلَم﮼ تُنْ پِيَارِي﮼ پٖيْڃَ﮶
سُوْرِيْ جَنٍ سٖيْڃَ مَرَنُ تَنِ مُشَاهِدُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 975

سُوْرِيَ سَڎُ ٿِئُوْ ڪَا هَلَدِيْ جٖيْڎِيٌ﮶
وَڃَنُ تَنِ پِئُوْ نَالُوْ نِيْهَ کِنَنِ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 976

سُوْرِيْ سَڎَ ڪَرٖيْ اُڀِيْ عَاشِقَنِکٖيْ﮶
اَٿٖيْئِيْ سَڌَ سِڪَنَم﮼ تَڪَهُ مَ پٖيْرَ پَرٖيْ﮶
سِسِيْ ڌَارَ ڌَرٖيْ پُڇِجِ پُوْءِ پِرْيَتَنٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 977

سُوْرِيَ مَٿٖيْ سٖيْنَ ڪِهَرٖيْ لٖيْکٖين سَنِرَا﮶
جٖيْلَاہَ لَکَا نٖيْنَ تَسُوْرِيَائِيْ سٖيْڃَ ٿِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 978

سُوْرِيَ چَرَنُ سٖيْڃَ پَسَنُ اِيُ ڪَمُ عَاشِقَنِ﮶
اُوْءِ پَاہٌ ڪِيْنَ پَسَنِ سَائُوْ هَلَنِ سَامُھَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 979

سُوْرِيْ آَہِ سِنکَارُ اَصْلِ عَاشِقَنِجُوْ﮶
مُرَنُ مُوْٽَنُ مِيْهَنٌ
لُڎِئَا ڪِيْنَ لَطِيْفُ چٖيْ ٿِئَا نِظَارٖيْ نِرْوَارُ﮶
ڪُسَنَ جُوْ قَرَارُ اَصْلِ عَاشِقَنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 980

سُوْرِيْ سِنکَارٖيْ اُڀِيْ عَاشِقَنِکٖيْ﮶
لُڎِئَا ڪِيْنَ لَطِيْفُ چٖيْ ٿِئَا نٖيْزٖيْ نِظَارٖيْ﮶
ڪُوْٽِئُوْ ڪِنَارٖيْ آَنِئُوْ چَارٖيْ اُنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 981

ڪَاتِيْ جَا قَرِيْبَ جِيْ هَڎُ چِيْرٖيْ چَمُ﮶
عَاشِقَنِ پَھْجُوْ اَنکُہ لِلهِ ڪَارَنِ وَڊِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 982

ڪَاتِيْ تِکِيْ مَٿِيٖيْ مَرُ مِنِيَائِيْ هُوْءِ﮶
مَانَ وِرْمَنِ تُوْءِ مُنْ پِرْيَانجَا هَٿَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 983

پِھْرٍ ڪَاتِيْ پَاءِ پُڇِجِ پُوْءِ پِرْيَتَنٌ﮶
ڎُکُہ پِرْيَانجُوْ ڎِيْلَم﮼ وَاڃَٽَ جِيَ وَڃَاءِ﮶
سِيْخُنِ مَاہُ پَچَاءِ جٖيْ نَالُوْ کِيْرُءِ نِيْهَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 984

ڪَاتِيَ ڪُوْنِهْ ڎُوْہُ کَنُ وَڊِيْدَرَ هَٿَم﮼﮶
پَسِئُوْ پَرِ عَظِيْمَ جِيْ لِچِئُوْ وَنڃٖيْ لَوْحُ﮶
عَاشِقَنِ اَندُّوْہُ سَدَا مَعْشُوْقَنِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 985

جٖيْ تُنْ سِڪَنُ سِکِئُوْ تَہ ڪَاتِيَ پٖييْ مَڪَنجُّ﮶
سُپٖيْرِيَانجٖيْ سُوْرَ جُوْ مَارُنِ ڎِجٖيْ نَمَنجُّ﮶
اَندَّرِ اِيُ اَهَنجُّ سَاڊِجُ سُکَاءٌ ڪَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 986

وَڊِي﮼ تَا وٖيْهُ نَتَ وَٽِئُوْ وَاٽَ وَءُ تُنْ﮶
هِيُ تَنِجُوْ ڎٖيْهُ ڪَاتِيْ جَنٍ هَٿَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 987

ڪَاتِيْ جَنِ کَرِيْ مَا لَئُى لَکُوْ تَنِس﮼﮶
مُحْبَةَ جٖيْ مَيْدَانَم﮼ وَڃٌہ پٖيْرَ ڀَرٖيْ﮶
سِسِيْ ڌَارَ ڌَرٖيْ مَانَ ڪُھَنِهٌ سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 988

اَکِيَان اَڎِنِ وَٽِ پُوْيَنِ سِرَ سَڀَاهِئَا﮶
ڪَاٽِ تَہ پُوْءِ قَبُوْلَم﮼ مَڇُنْ ڀَاي﮼ کَٽِ﮶
مَٿَا مَھَايَنِجَا پِئَا نَہ پَسى﮼ پَٽِ﮶
ڪَلَارَڪٖيْ هَٽِ ڪُسَنَ جُوْ ڪُوْپُ وَهٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 989

جَان اَٿٖيْئِيْ سَڌَ سُرْڪَم﮼ وَاءُ ڪَلَار﮼ ڪَاٽٖيْ﮶
لَاهٖيْ رَکُہ لَطِيْفُ چٖيْ مَٿُوْ وَٽِ مَاٽٖيْ﮶
تِڪَ ڎٖيْئِيْ پِڪَ پِيْ کُوْٽَ مَنجَا کَاٽٖيْ﮶
جُوْ وَرَنَهَ وِهَاٽٖيْ سُوْ سِرَ وَٽِ سَرُوْ سَاهَکُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 990

سِرَ وَٽِ سَرُوْ سَاهَکُوْ وَٽِيْ ڇُوْ نَ وَرِيْ﮶
قَدْرَ ڪَيْفَ ڪَمَالَ جِيْ خَبَرَ اِيَ کَرِيْ﮶
سُرْڪِيْ جَنِ سَرِيْ تَنِ جِيٌ بَٽِنِ پَاسِ بُٽِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 991

بَٽِيَ هٖيْٽَا بَاہِ مَڇُنْ اٰکِہ اُجَائِي﮼﮶
رُپُوْ ڪَندَا رَاہِ ڪُوْرَ ڪَلَارِيْ آَئِيَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 992

جٖيْ اَٿٖيْئِيْ سَڌَ سُرْڪَم﮼ وَءُ ڪَلَارَڪٖيْ هَٽِ﮶
لَاهٖيْ رَکُہ لَطِيْفُ چٖيْ مَٿُوْ مَاٽٖيْ وَٽِ﮶
سِرُ ڎٖيْئِيْ م﮼ سَٽِ پِيْـجِ ڪٖيْ پِيَالِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 993

جٖيْ اَٿٖيْئِيْ سَڌَ سُرْڪَم﮼ وَاءُ ڪَلَارَڪِيَ ڪُوْءِ﮶
مَي﮼ سَرَ جٖيْ مَندَ جِيْ هَڎِہٍ هُوْءِ﮶
جَان رَمْزَ پَرُوْرِيَمِ رُوْءِ تَان سِرَ وَٽِ سُرْڪِيْ سَکُنِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 994

جٖيْ اَٿٖيْئِيْ سَڌَ سُرْڪَم﮼ تَوَءُ ڪَلَارَڪٖيْ کَرِ﮶
وَڊَنَ چِيْرَنُ چِچِرَنُ پَھْت اُنٍ جِيْ پَرِ﮶
جٖيْ وَٽِيَ پُوْءِ وَرِ تَہ سَھْکِيْ آَہِ سَيِّدُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 995

نَانٖيْ نَاہِ ڪَڪُوْہُ مُلِ مَهَانکُوْ مَندُ﮶
سَڀَاهِجِ سَيِّدُ چٖيْ ڪَاٽَنَ ڪَارَنِ ڪَنڌُ﮶
هِيُ تَنٍ جُوْ هَنڌُ مَٽَنِ پَاسِ مَرَنِ جٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 996

عَاشِقَ زَهْرَ پِيَاڪَ وِہُ پَسِيْ وِهُسَنِ کَنُوْن﮶
ڪَر﮽ٖيْ ءٍ قَاتِلَ جَا هَمٖيْشَهْ هٖيْرَاڪَ﮶
لَکِيَ لَئُى لَطِيْفُ چٖيْ فَنَا ڪِئَا فِرَاقَ﮶
تُوْنٖيْ چِڪَنِ چَاڪَ تَہ آَہَ نَہ سَلَنِ عَامَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 997

مَڪَرِ سَڌَ شَرَابَ جِيْ جُوْ تُنْ ٽَارِي﮼ ٽُوْہُ﮶
پِيْتٖيْ جَهِ پَاسٖيْ ٿِيي﮼ مَنجَا رَکُنِ رُوْحُ﮶
ڪَاٽٖيْ چَکُہ ڪَڪُوْہُ لَاهٖيْ سِرُ لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 998

سَڌَرِيَان شَرَابَ جِيٌ ڪُهْ پَچَارٌ ڪَنِ﮶
جُہ ڪَاتَ ڪَلَارَنِ ڪَڊِئَا تَمُوْٽِئُوْ پُوْءِ وَڃَنِ﮶
پِڪٌ سٖيْ پِيَنِ سِرَ جَنٍ جَا سَٽِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 999

سِرَ جُدَا ڌَرَ ڌَارَ دُوْڪَ جَنٍ جَا دٖيْکِم﮼﮶
سٖيْ مَرُ ڪَنِ پَچَارَ حَاضُرُ جَنٍ هَٿَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1000

دٖيْکٍہ دُوْکَہ ڪَرَنِ ڪَرِيَ ڪَرَڪُوْ نَلَھٖيْ﮶
تِتٖيْ طَبِيْبَنِ چَاڪَ چِڪَندَا ڇَڎِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1001

سِسِيْ سٖيْ کُرَنِ جٖيْ وَارِيْدَلَ وِچَم﮼﮶
اُوْ ڪٍ ٻِئُوْ ٻُڄَنِ سَرُوْ جَنِ سَبَاهِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1002

اَصْلِ عَاشِقَ پَاهِجِيْ سِسِيْ نَسَاڊِيْنِ﮶
لَاهِئُوْ سِرُ لَطِيْفُ چٖيْ سَاہُ سَلَارِئُوْ ڎِيْنِ﮶
ڪُلَنِئُوْ ڪَاٽِيْنِ پُڇَنِ پُوْءِ پِرْيَتَنٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1003

اَصْلِ عَاشِقَنِ جُوْ سِرُ نَہ سَاڊَنُ ڪَمُ﮶
سَئُى سِسِنِئَا اَکِرُوْ سَندُوْ دُوْسَان دَمُ﮶
هِيُ هَڎُوْ ءٍ چَمُ پِڪَ پِرْيَانجِيَ نَپَرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1004

ڪُوْرٍ اُڀَا ڪٖيْتِرَا وَڊِئُوْ سِرَ سَڃِيْنِ﮶
جٖيْ پَھْتِ نَہ پٖيْئِيْ سَڃَن﮼ تَوَڊِئَلَ ٿَا وَارِيْنِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1005

جٖيْ مَٿٖيْ وَٽِ مِرَنِ تَہ سَڀِڪَهٍ سَڌَ ٿِى﮼﮶
سِرَ ڎِنٖيْ سَٽِ جُرٖيْ تَعَاشِقَ ئِيْ اَچَنِ﮶
لِڌَا تٖيْ لَڀَنِ مُلِ مَهَاکَا سُپِرٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1006

مُلُ مَهَاکُوْ قَطَرُوْ سِڪَنُ شَهَادَتَ﮶
اَسَان عِبَادَتَ نَظَرَ نَازَ پِرْيَنِجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

رَاڄَا وُوْ مَئِى تَيْڎَرِيْ آَهِيَان مَاهِيْ وُوْ مَئِىْ تَيْڎَرِيْ اٰهِيَان﮶
چٖيْٽَڪُ لَايَا وُوْ مَيْنٌ ڪُوْڪَ ڪَهِ سُنْوَايَا﮶
تَيْنٌ شَرَمُ شَانُ سُوْئِيْ تَيْنٌ نَامٖيْ وَاسِتٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1007

قُرْبُ ڪِبْرِيَاءُ مَاءَ مُلَاقِيْ نَٿِيٖيْ﮶
پُوْرُوْ اِيُ پَرْوَاءُ صُوفِيَ جٖيْ صُلْحَم﮼﮶

بيت - 1008

صُوْفِيْ سَالِمَ سٖيْ وِئَا جٖيْ اَکْثَرَس﮼ اِڎْيَارَ﮶
بَازِيْ بَازِندَّنِکٖيْ آَهٖيْ اَوٖيْسَارَ﮶
پِرْيَاس﮼ پِهَ ڪَارَ رِندِّيَ رَسَانٖيْ ڪِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1009

صُوْفِيْ لَاڪُوْفِيْ ڪُوْنَ ڀَائِسِ ڪٖيْرُ﮶
مَنجَاءٍ مَنجِ وِرٖيْ پَڌَرِ نَاهِسِ پٖيْرُ﮶
جَنٍ سَانُسِ وٖيْرُ ٿِي﮼ تَنٍ جُوْ وَاهَرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1010

صُوْفِيْ سَيْرُ سَڀَنِم﮼ جِنْ رَکُنِم﮼ سَاہُ﮶
سَانَڪَرٖيْ کَالَرِيْ جِنْ پَرِيٌ پَرُوْرِي﮼ پَسَاہُ﮶
آَهِسِ کُنَاہُ جِنْ ڪَا ڪَرٖيْ پَڌَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1011

ڎِنٖيْ ڎُکُوْيَا اَنَڎِنٖيْ رَاضِيْ ٿِئَا﮶
صُوْفِيْ تٖيْ ٿِئَا جِنْ ڪِيْنَ کَيَاءٌ پَانَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1012

صُوْفِيَ صَافُ ڪِئُوْ ڌُوْئِيْ وَرَقُ وُجُوْدَ جُوْ﮶
تِھَا پُوْءِ ٿِئُوْ جِيَرٖيْ پَسَنُ پِرْيَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1013

جُسٖيْمٍ جَبَّارَ جُوْ خَفِيْ خِيْمُوْ کُوْرِ﮶
جَلِيْ تُنْ زَبَانَس﮼ چَار﮼ پَهْرَ چُوْرِ﮶
فِڪْرَ س﮼ فُرْقَانَم﮼ اِسْمُ اَعْظَمُ ڎُوْرِ﮶
ٻِئَا دَرَ وَنڃِيْ مَوُوْرِ اَمُلُ اِئَاءٍ سَپِجٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1014

عَالَمَ آَءٌ سَانَ ڀَرِئُوْ ٿُوْ ڀٖيْرَ ڪَرٖيْ﮶
پَانَ نَہ آَهٖيْ ڃَانُ مَانڊِيَ مَنڊُ پَکٖيْرِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1015

صُوْفِيْ چَاءِ سَڌَ ڪَر﮼ صُوْفِيْ اِيَ نَصَلَاحَ﮶
ڪَاٽٖيْ رَکُہ ڪُلَاہَ اُڇَلٖيْ وِجُ آَکِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1016

ڪُلَاہُ رَکِيْ ڪَنڌَ تٖيْ صُوْفِيْ سَالِمُ ٿِيْ﮶
وِہُ وَٽِيْ هَٿِ ڪَرٖيْ پُرْ پِيَالُوْ پِيُ﮶
هَندُ تَنِجُوْ هِيُ جَنِ حَاصُلُ ڪِئُوْ حَالَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1017

طَالِبُ قَصَرُ سُنْهَ سَرُ اَندَرِ رُوْمِيْ رَاءُ﮶
مَارُوْ اِتِ ڪِئَا مَنڊُ نَہ پَسي﮼ مَنڊئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1018

طَلِبُ قَصَرُ سُنْهَ سَرُ رُوْمِيْ جُوْ آَهٖيْ﮶
تَارِيْ جٖيْ لَاهٖيْ تَہ مَنجِهٍ مُشَاهِدُوْ ٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1019

طَالِبُ قَصَرُ سُنْهَ سَرُ رُوْمِيَ جِيْ رِهَانِ﮶
پِھْرٍ وِڃَائَنُ پَانُ پُوْءِ پَسَنُ پِرْيَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1020

طَالِبُ قَصَرُ سُنْهَ سَرُ رُوْمِيَ جِيْ رَاحَتَ﮶
جَنٍ ڎِٽِيْ سَٿَ تَنِ ڪُڇِئُوْ ڪِيْنَڪٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1021

طَالِبُ قَصَرُ سُنْهَ سَرُ اِيَ رُوْمِيَ جِيْ رُوْءِ﮶
جَنٍ ڎِٽِيْ جُوْءِ تَنِ ڪُڇِئُوْ ڪِيْنَڪٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1022

طَالِبُ قَصَرُ سُنْهَ سَرُ اِيَ رُوْمِيَ جِيْ اُوْطَاقَ﮶
جٖيْ ڀَڃٖيْ دَرُ فِرَاقَ تَہ مَجِهٍ مُشَاهِدُوْ مَانِيٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1023

ظَاهِرَ م﮼ زَانِيْ فِڪْرَ سَانُ فَنَا ٿِئَا﮶
تَنٍ کٖين تَعْلِيْمَ جِيْ ڪُرِ اَندَرِ ڪَانِيْ﮶
حَرْفُ حَقَّانِيْ دَوْرُ ڪِئَاءٌ دِلِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1024

جِنِکٖيْ دَوْرُ دَرْدَ جُوْ سَبَقُ سُوْرَ پَرَنِ﮶
فِڪْرَ فَرَهِيْ هَٿَم﮼ مَاٽِ مُطَالِعُ ڪَنِ﮶
پَنُوْ سُوْ پَرَنِ جِهْمَا پَسَنِ پِرْيَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1025

وِسَرِئُوْمِ سَبَقُ پِھْرٍ سِٽَ نَہ سَڀِرَان﮶
اَڃَا هِيُ وَرَقُ هَيْ مُطَالِعُ نَٿِيٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1026

ڪِئُوْ مُطَالٖيْ مُنْ هُوْ جُوْ وَرَقُ وِصَالَ جُوْ﮶
تَهِ م﮼ تُنْهٍ تُنْ ٻِيْ لَاتِ نَہ لَحْظٖيْ جٖيْتَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1027

سَا سِٽَ نَسَارِيْنِ اَلِفُ جَهھِجٖيْ اَکَم﮼﮶
نَاحَقِ نِھَارِيْنِ پَنَا ٻِئَا پِرْيَ لَئِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1027a

سَا سِٽَ سَارِئَاءٌ اَلِفُ جَھِجٖيْ اَکَم﮼﮶
لَامَقْصُوْدَ فِيْ الدَّارَيْنِ اِنَپَرِ اُتَاءٌ﮶
سَکَرُ سُوْٽَاءٌ ٿِئَا رَسِيْـلَا رَحْمٰنَ س﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1028

ٿِئَا رَسِيْـلَا رَحْمَانَ س﮼ سَکَرُ سُوْهِيْ جٖيْ﮶
آَئِيٌ تَنٍ کٖيْ وَاڌَايٌ وِصَالَجِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1029

سِٽَ سَائِيْ سَارِ اَلِفُ جَهِ جِيَ اَکَم﮼﮶
مِيْمَ مَا مَعْلُوْمُ ٿِيٖيْ وَرَقُ سُوْئِيْ وَارِ﮶
نَاحَقِ ڪِيْمَ نِھَارِ پَنَا ٻِئَا پِرْيَنِ لَىءِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1030

مِيْمَ مَا مَعْلُوْمُ ٿِئُوْ تَہ اَلِفُ آَهِي﮼ تُنْ﮶
تٖيْـلَاہَ آَيَلِ مُنْ وَرَقَ وَارٖيْ ڊَڪِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1031

مُلُوْ مُجَاوَرُ ڪَاءُ ٽٖيئِيْ اَکَرِ هٖيْڪِرٖيْ﮶
هُوْ سِيْکَہ نَوَڃٖيْ سَامهٌ هُوْ نِيْهَ نَکِنَنِ نَاءُ﮶
جِتِ کُرِرَ سَندُوْ کَاءُ تِتِ ڪُنڌَا ڪُوْئِيْنِ ڪَنڌَّ کٖيْ﮶

بيت - 1032

اَکَرَ پَرِيْ اَڀَاکَا قَاضِيْ ٿِهْ ڪِئَا﮶
ڀٖيْرِي﮼ ء﮼ ڀَائِي﮼ مُلَا مُٽِيَئِيْ مَاءُ﮶
اِنَ سُرْڪِيَ سَاءُ پُڇِ عَزَازِيْـلَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1033

عَاشِقُ عَزَازِيْلُ ٻِئَا مِرَئِيْ سَڌَرِيَان﮶
مَنجَا سِڪَ سَبِيْـلَ لَعْنَتِيْ لَالُ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1034

جُوْ مُنْ پَرِئُوْ پَانَ لَىءِ سَبَقُ سَابِقُ جُوْ﮶
پِهْرٍ سُڃَاتُمِ پَاهِجٖيْ نَفْسَ جُوْ نِھُوْ﮶
جِتِ عِرْفَانُ اَصْلَم﮼ ٿييْ رُوْحَنِ رُوْزُ ڪِئُوْ﮶
وَرِيْ وَرَقُ پِئُوْ کَڎِئُمِ وَڊُ وِصَالَ جُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1035

پَرِئَا پَرٖيجَاہُ سَبَقُ اِنَهٍ سُوْرَ جُوْ﮶
مِيْمُ رَکِجُوْ مَنَم﮼ اَلِفُ تِهْ اَکِئَا﮶
چِتَا چُوْرٖيْجَاہُ اِهَا لَاتِ لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1036

پَرِهُوْ ٿَا پَرَنِ ڪَرَنِ ڪِيْنَ قُلُوْبَم﮼﮶
تِنْ تِنْ ڎُوْہَ چَرَنِ جِنْ وَرَقَ وَارِيْنِ وِتَرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1037

پَرِئَمِ جٖيْ پَانَ لَىءِ سٖيْئِيْ سٖيْـلَ ٿِئَامِ﮶
وَاکُوْ ٿِيْ وَرِئَامِ اَکَرَ اُهٖيْئِيْ اَکِئَا﮶

بيت - 1038

پَنٖيْ م﮼ پٖيْھِيْ تَا تُنْ اَلِفُ نَہ اُجِئُوْ﮶
کَالِ پِرْيَانجٖيْ کُجَہ جِيْ جٖيْھِيْ نَتٖيْھِيْ﮶
خَبَرَ تُوْ ڪٖيْھِيْ قَاضِيْ هِنَ ڪِتَابَجِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1039

ڪَاتِبَ لَکہ﮼ جِيَ لَايُوْ لَامُ اَلِفَس﮼﮶
اَسَان سَڃَنُ تِيَ اَچِيْ رَهِئُوْ رُوْحَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1040

اَکَرَ ڇُٿٖيْ هٖيْڪَرٖيْ ٻَهٌ جٖيْ نَہ ٻُڄَنِ﮶
ڪُوْہُ ڪِبُوْ کٖيْ تَنِ سَڃِيْ سُنَائٖيْ کَالَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1041

تِھْرَا چَالِيْھَا نَچَالِيْهَ جِهَرُوْ پَسَنُ پِرْيَجُوْ﮶
ڪِھَرِيْ ڪَاتِبَ تُنْ ڪَرٍ مَٿٖيْ پَنَنِ پِيْهَ﮶
جٖيْ وَرَقَ وَرَاءٍ وِيْهَ تَہ اَکَرُ اُهُوْئِيْ هٖيْڪِرُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1042

هِڪُ نٖيْ اَکَرُ وِنْکُرَا جٖيْ کُرُتُسِيْ ڎٖيْ﮶
اَنڌَارٖيْ کَرِ ڎِيْوِر﮽َا ڤِرْ ڤِرْ جُوْتِ ڪَرٖيْ﮶

بيت - 1043

اَکَرَ پَرُ اَلِفَ جُوْ وَرَقَ سَڀِ وِسَارِ﮶
اَندَّرَ کٖيْ اُجَارِ پَنَا پَرَدِہْ ڪٖيْتِرَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1044

لُوْڪَا نَحْوُ صَرَفُ مُنْ مُطَالٖيْ سُپِرٍ﮶
پَرِئُوْ سُوْ پَرَان سُوْ سِيْ سُوْ حَرَفُ﮶

بيت - 1045

وِرْدَ وَظِيْفَا وِسِرِئَا نَڪَا رَهِيْ نَمَازَ﮶
هِيَرُوْ بَھْرِيْ بَازُ چُوْرٖيْ ڪِئُوْ چَنبَنِم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1046

مُلَا ڪُوْہُ مَارِي﮼ کَارٍ کُٿَابِيَنِکٖيْ﮶
وَرَقَ جٖيْ وِصَالَ جَا پَنَا سٖيْ نَپَارِيْ﮶
سَا سِٽَ نَہ سٖيْکَار﮼ جِھْم﮼ پَسَنِ پِرْيَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1047

ڪَلِمٖيْ مُنْـکٖيْ ڪِيْنَ ڪِئُوْ مُوْرَا مُسْلِمَانُ﮶
اَحْمَدَ ڪُوْنَ آَندُوْ عَرَبَکَا اِيْمَانُ﮶
اِيُ سِرُّ اٰهٖيْ سُبْحَانُ آَدَمَ لٖيْکٖيْ اٰدَمِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1048

ڪَنْزُ قُدُوْرِيْ ڪَافِيَا جٖيْ پَرِيْ پَرُوْرِيْ سَڀُ﮶
تَہ منڊِيْ مَاڪُوْرِيْ کُوْهَم﮼ پٖيْئِيْ ڪَڇٖيْ اَڀُ﮶

بيت - 1049

ڪَنْزُ قُدُوْرِيْ ڪَافِيَا ڪِڪُوْ ڪُوْنَ پَرِئُوْمِ﮶
اُوْ پَارُوْئِيْ ٻِئُوْ جِئَا پِرٍ لَڌُوْمِ﮶

بيت - 1050

ڪَنْزُ قُدُوْرِيْ ڇَڎِ سِٽٌ پَرُ سَاڃَاءِ جِيٌ﮶
وَاءُ تَنٍ جٖيْ سَڎِ جَنٍ سَانکُہ نَسَاهَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

شِيْشَ رَا پُرْ ڪُنْ بَرْدَارِ بِيَا﮶
جَامِ رَا پُرْ کُنْ بَرْخَيْزِ بِيَا﮶
سَاقِيَا بَرْ خَيْزِ دَرْدِہْ جَامِ رَا﮶
خَاڪِ بَرْسَرْ کُنْ غَمٖ اَيَّامِ رَا﮶
کَرْ چِہ بَدْنَامِيْ سِ نَزْدٖ عَاقِلَان﮶
مَانَمٖيْ خَواهٖيْمِ نَنکُوْ نَامِ رَا﮶
بَادَ دَرْدِہْ چَندِّ زِيْنَ بَادٖ غُرُوْرِ﮶
خَاکِ بَرْسَرْ نَفِسْ نَافَرْجَامِ رَا﮶
سَاغَرٖ مَيْ بَرْ ڪَنَمْ نِهْ تَاز سَرْ﮶
بَرْ ڪَشَمِ اِيْن دَلْقِ اَرْزَقِ فَامِ رَا﮶

بيت - 1051

دَاوُوْدِيْ دَيٌ ڪَرٖيْ رَڪَنِ ڪُوْنِهْ رَنکُّہ﮶
کُوْرِيَ هٖيْٽِ اَيَنکُّہ ڪَاهِئُوْ پَاکَرٍ هَنٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1052

دَاوُدِيْ دَيٌ ڪَرٖيْ رَڪَنِ ڪُوْنِهْ چٖيْتُ﮶
کَوْرِيَ هٖيْٽِ سُچٖيْتُ ڪَاهِئُوْ پَاکَرٍ هَنٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1053

مَحْبَتَ جٖيْ مَيْدَانَم﮼ رَڪَنِ نَاهٖيْ رَاندِ﮶
حَبِيْبَنِ هٖيْڪَاندِ سَکَنِ ٿِي﮼ نَہ سَيِّدُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1054

اُوْقَابِيْـلَ اَکِنِم﮼ بَارِيْ تُوْکٖيْ بَانَ﮶
اُڀُوْ اَکَرَايٌ ڪَرٍ مَاکِہ هَنِئُوْ مَسْتَانَ﮶
جَانِبَ تُنْ زِيَانَ اَکِنِ سَان اٖيڎَا ڪَر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1055

اُوْقَابِيْـلَ اَکِنِم﮼ تُوْکٖيْ تِکَا تِيْرَ﮶
سَاڃَنَ اِنَهٍ سِيْکَس﮼ ڤَٽِيَئى کَنَان فَقِيْرَ﮶
ٻِئُوْ مَمَارِجِ مِيْرَ تُھْجُوْ پِهْرُوْ ئِيْ پُوْرُوْ ٿِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1056

اُوْقَابِيْـلَ اَکِنِم﮼ تِيْرَ تِکَا تُوْکٖيْ﮶
سَاڃَنَ اِنَهٍ سُوْرَ جِيْ ڪَلَ نَہ آَهٖيْ ڪَھِکٖيْ﮶
مَارِي﮼ ٿُوْ مُنْـکٖيْ چَارِؤُ لُوْہَ لَطِيْفُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1057

اُوْقَابٖيْ اَکِنِس﮼ تِيْرَ چَلَايَا تُوْ﮶
ٻِئُوْ مَرُ مَارٖيْ سُوْ جِھْجُوْ پِهْرُوْ پُوْرُوْ نَٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1058

جٖيْ هُوْءِ پَائِيْنِ ڪَانُ ڪَمَانَم﮼ تَہ سِيْنٌ سِپَرَ رَکُہ﮶
مُھَم﮼ مَحبُوْبَنِجَا چَاڪَ چُٽْڪَا چَکُہ﮶
سُوْرِيْ ڀَائِمَ شَکُہ عَاشِقُ ٿِيْ تَہ اُڀَه﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1059

جٖيْ هُوْ پَائِيْنِ کَانُ کَمَانَم﮼ تہ سِيْنُوْ سِپَرَ ڎٖيْـجِ﮶
مُھَم﮼ مَحْبُوْبَنِجَا جَالُوْ ٿِيْ جَلٖيْـجِ﮶
پَاهَا پَکَہ مَڎٖيْـجِ عَاشِقُ ٿِيُ تَہ اُبَهٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1060

پَائٖيْ ڪَانُ ڪَمَانَم﮼ مِيَان مَارِ مَمُنْ﮶
مُنْ مَجِ آَهِي﮼ تُنْ مَڇُنْ تُھْجُوْ ئِيْ تُوْکٖيْ لَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1061

ڪَيُوْ ڇَڎِيْنِ ڪَانُ هَڎِ نَهَنَائِيْنِ ٿَا﮶
ٿِئَا جٖيْ نِشَانُ تَہ پِھْرِي﮼ س﮼ پُوْرَا هُئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1062

لُوْرِيْ جِهِ لَـکوْمِ اُتٖيْ اُڀُوْ آَهِيَان﮶
سُوْرِہُ پِرٍ سَندُوْمِ مَنَ ٻَاڄَائِيْ ٻِئُوْ هَنٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1063

مَحَبَةَ جٖيْ مَيْدَانَم﮼ عَاشِقَ ٿِيُ آَچَامُ﮶
سَمُهَان سَلَ سَيِّدُ چٖيْ ڪَدَءِ تِيْرَ تَمَامُ﮶
ڪَھِجِ ڪُوْمَ ڪَلَامُ جِمَ دُوْسُتَنِؤُ دُوْرِ ٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1064

مَحْبَةَ جٖيْ مَيْدَانَم﮼ اَچِيْ پٖيْرَ پِئَانِ﮶
سِرَ وَڊَنُ ڌَرَ ڌَارَ ڌَرَنُ اٖيْ سِيْکَارَ سَندَانِ﮶
ڎِيْدَا مُنْ ڎِٽَانِ مَٿَا مَحْبُوْبَنِ لَىءِ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1065

مَحَبَةَ جٖيْ مَيْدَانَم﮼ ڪَرِ پَرَاڎُوْ پَٽُ﮶
سِرُ سُوْرِيَ ڌَرُ ڪُنڪِّرٍ مَڇُنْ ڪُڇ﮼ ڪَٽُ﮶
عِشْقُ نَانکُہ نِپَٽُ خَبَرَ کَاڌَنِکَا پَوٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1066

مَحْبَةَ جٖيْ مَيْدَانَم﮼ سِرَ جُوْ ڪَرِ مَسَانکُہ﮶
سُوْرِيَ سُپٖيْرِيَنِجٖيْ چَرُ تَہ ٿِي﮼ چَانکُہ﮶
عِشْقُ آَهٖيْ نَاکُہ خَبَرَ کَاڌَنِ کَا پَئٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1067

مَحْبَةَ جٖيْ مَيْدَانَم﮼ سِرَ جُوْ سَانکُہ مَڪَرِ﮶
لَاهٖيْ سِرُ لَطِيْفُ چٖيْ دُوْسِتَنِ اَکِئَا ڌَرِ﮶
عَشْقُ نَانکُہ اَپَرِ خَبَرَ کَاڌَنِ کَا پَئٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1068

مَحْبَةَ جٖيْ مَيْدَانَم﮼ ڪُڎِيْ پَىءُ ڪَاهٖيْ﮶
ڇَڎِ سَانکُوْ اَرْوَاحَ جُوْ لَاهُوْتِيْ لَاهٖيْ﮶
عِشْقُ نَانکُہ آَهٖيْ خَبَرَ کَاڌَنِ کَا پَئٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1069

عَشْقُ نَہ آَهٖيْ رَاندِ جِيَ ڪٍ ڪَنِسِ کَڀُرُوْ﮶
جِيَ جُسٖيْ ءٍ جَانِجِيْ ڀَڃٖيْ ٿُوْ هٖيْڪَاندِ﮶
سِسِيْ نٖيْزٖيْ پَاندِ اُڇَلِ تَہ اَڌَ ٿِي﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

وِسَارٖيْـجِہ مَوٖيْنَ اٰهٖيْ ڄُوْڀَنُ ٻَاٽٖيْ ڎِيْھَرَا﮶
اَصْلِ اَسَارَنِجَا سُتٖيْ وِئَرَا سٖيْنَ﮶
جٖيْڎِيٌ جٖيْ مُنْ وِسَھُوْ نِنڊَ مَھٖيْرِئُوْ نٖيْنَ﮶
لُوْٽِيٌ سَهَنِ لُوْڪَجَا وِهَانِيَ ٿِيٌ وٖيْنَ﮶
اٰڌِيَ رَاتِ اُٿِيْ ڪَرٖيْ ڄَلِ تُنْ نِنڊَا نِيْنَ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1070

هِڪُ پِيَالُوْ ٻَہ ڃَنَا عِشْقُ نَڪَرٖيْ اَڌَ﮶
اِيَ تَا شَاعِرَ سَڌَ ڪِيَئِى جَا قَّوالَس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1071

اٖيْڪُ پِيَالُوْ ٻَہ ڃَنَا عِشْقُ نَہ اَڌَ ڪَرٖيْ﮶
آَٽِيْ سٖيْ اِيْڪُ ٿِئَا کَتَا نِيْهَ کَرٖيْ﮶
دُئِيْ ڌَارَ ڌَرٖيْ جُہ خُلَّتَ خَنجَّرُ آَئِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1072

اٖيْڪُ پِيَالُوْ ٻَہ ڃَنَا عَشْقُ نَڪَرٖيْ اِيَ﮶
لِکِئَا جٖيْ لَـکَنِم﮼ قُرْبِ رَسَندَا ڪِيَ﮶
هُوْئَنَ ڪِئَا هِيَ وَجِئَا پَسُ وِصَالَـکَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1073

جٖيْڎَاہَ قَاتِلَ ڪُوْرَ اَکِيٌ اُوْڎَاہٍ کَنٖيْ﮶
وِہُ تَن﮼ جٖيْ وُوْرَ جَنٍ سَانکُہ نَسَاهَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1074

جٖيْڎَاہَ قَاتِلَ ڪُلُ اَکِيٌ اُوْڎَاہٍ کَنٖيْ﮶
مَٿُوْ ڪَنِ نَمُلِ پِڪَ بَرَابَرِ پَاهِجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1075

جِنْ ڃٖيْرُوْ کَائٖيْ ڃَرَ س﮼ عِشْقُ اِيَ ڪَرٖيْ﮶
اَڃَا پِرْتِ پَرٖيْ کَالِ نَکَالِنِ جِھَرِيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1076

قَاتِلُ ڪَمَائِيْ ڪَرٖيْ وِہُ مَاکِيْ جٖيْ ڪَنِ﮶
وَٽَا وٖيْھِيْ تَنِ پِيْـجِ ڪٖيْ پِيَالِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1077

کَٽَنِ ءٍ کُٽِڪَنِ وَٽِيٌ پِيَنِ وِہَ سِرِ کَاڎُيٌ﮶
بِدِہْ سَاقِيْ بَرْخَيْزِ پِيَارِ کٖيْ پِيَدَنِ﮶
اُوْ پِڪ﮼ نَپَرْچَنِ مَٽَ تَڪِيَاءٌ مَنجِيَان﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1078

وَٽُ وَٽُ وَٽِيَ م﮼ مَٽَ مَٽَ مَندُ ٻِئُوْ﮶
قَدْرُ کَيْفَ ڪَمَالَ جُوْ پِيَاڪَنِ پِئُوْ﮶
اَچَنِ دُرُسْتُ دُکَانَتٖيْ ڪَنڌَ قَبُوْلُ ڪِئُوْ﮶
سُرَهَا سِرَ ڎِئُوْ چَکَنِ سُرْڪَ سَيِّدُ چٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1079

هُنْدُوْ هَڎِ مَرَکُہ لَاءِ پِيَاڪَنِ پَاهِجُوْ﮶
وَٽِيْ وَاٽَارُوْئَنِکٖيْ پِيَارٖيْ پَرَکُہ﮶
سَا لِکَہ لَھٖيْ ٿِيْ لَـکہ جَا تَنُ اِيْدِيْ اُنِس﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1080

هُوْدُوْ هَڎِ مَسَنڌِ لَاءِ پِيَاڪَنِ پَاهِجُوْ﮶
پُوْڃَہ پِيَارِجِہ پَھِيَرَا وِيْدَا وَٽَسِ ڪَنڌِ﮶
هَٽِ تُھْجٖيْ هَنڌِ مُوْکِيْ ڪُوْ مَانُ لَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1081

جِتِ کُوْرَا مَاکِہ مَٽَ ڪُٽِڪَا ڪَٽَ کَنَان﮶
لَاهٖيْ وِہُ مَلَاکِہ مُوْکِيْ مَتَارَنِجَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1082

وِجِجِ وَاٽَارُوْئَنِتٖيْ مَيْخَانٖيْ جِيْ مَاڪَ﮶
ٿِيْدِيْ سُڌِ سَڀَڪَهٍ هَڌِ هَڌِ پُنْدِيْ هَاڪَ﮶
پِرْہَ جَا پِيَاڪَ جُسٖيْ اَکَنِ آَئِيَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1083

جُسٖيْ اَکَنِ آَئِيَا سَرُوْ ڪَندَا سُنڃَہ﮶
سَائِيْ ٿِيْدِيَنِ اُنڃَہ هِيُ پِيْتُوْ هُوْ آَنِ ڪٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1084

ڪَنڌِ ڪَتَارُوْ مُهِ وَٽِيْ عَادَتَ سَندِيَنِ اِيَ﮶
تَنِ تِڪٌ ڎِنِيٌ جُنبِيْ مَنجَا جِيَ﮶
سَرُوْ تَنِ سَبِيَ جَنِ سَانکُہ نَسَاهَجُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1085

سِرُ ڎٖيْئِيْ سَٽِ جُوْرِ ڪِهْپَرِ ڪَلَارَنِس﮼﮶
ڪَاتِيْ ڪَرْٽُ ڪَپَارَ م﮼ آَنٖيْ خَنجَّرُ کُوْرِ﮶
مَرَنَا مُهُ مَمُوْرِ وَٽِيْ ڪٍ وَڌِ لَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1086

مَتَارَا مَرِيْ وِئَا مُوْکِيْ تُنْ نَمَر﮼﮶
ڪِھَرِيَ پَرِ پَرٍ ڎُکِيْ ڎَاتَارَنِ رٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1087

مَتَارَا مَرِيْ وِئَا مُوْکِيْ پَئِيْ مَرُ﮶
تُھْجُوْ ڎُکُہ ڎَمَرُ ڪُوْنَ سَھَدُوْ اُنِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1088

ڪَلَارَنِئُوْ ڪَا مَتِ نَسِکہ﮼ مُنْ هِيَا﮶
رُنْدٖيْ رَاتِ وِهَاءِ چِڪَائِيْدٖيْ پَٽِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1089

مُوْکِيْ چُوْکِيْ نَٿِي﮼ اَصْلِ اُوْڇِيْ ذَاتِ﮶
وَٽِيٌ ڎٖيئِيْ وَاتِ مَتَارَا جَهِ مَارِئَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1090

مُوْکِيَ مَٽُوْ نَکُرِئُوْ وِہَ نَوِهَاٽِئَا﮶
سُرْڪِيَ لَاءِ سَيِّدُ چٖيْ اُتٖيْ ٿٖيْ آَٽِئَا﮶
جٖيْ کَالِنِ کَکَاٽِيَا تَنجِيٌ بَٽِنِ پَاسِ بُٽِيٌ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1091

مُوْکِيَ مَتَارَا وَڎِيَ سَاجُرِ سَارِئَا﮶
پِيَنَ جٖيْ وَارَا اَڃُہ نَہ آَئِيَا کَنڃَّر﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1092

مُوْکِيَ سَندٖيْ مَٽَم﮼ ڪُوْ جُوْ زَهْرَ ذَرُوْ﮶
پِيَندٖيْ پُوْشِيْدَنِکٖيْ پِئَرُوْ ڪُوْنَ پَرُوْ﮶
ٿِئُنِ کٖيْپُ کَرُوْ کُوْٽَ کِڎِيْ کَرِ آَئِيَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1093

آَنٖيْ اُتَرَ وَاءِ مُوْکِيَ مَٽَ اُپَٽِئَا﮶
مَتَارَا تَهِ سَاءِ اَچَنِ سِرَ سَڀَاهِيُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1093a

آَنٖيْ اُتَرَ ھٖيْٽِ مُوْکِيَ مَٽَ اُپَٽِئَا﮶
مَتَارَا تَهِ مٖيْٽِ اَچَنِ سِرَ سَڀَاهِئُوْ﮶

بيت - 1094

جٖيْ ڀَاي﮼ پِرْيَ مِرَان سِکُہ چُوْرَا ڪِيْ ڌَاتِ﮶
جَاکَنُ جَسَنُ اُنِکٖيْ سِڪَنُ سَڃِيَائِيْ رَاتِ﮶
اُڄِيْ ٻُڄِيْ آَئِيَا وَائِيْ ڪَنِ نَوَاتِ﮶
سَلٖيْ سُوْرِيَ چَارِئَا بَيَان ڪَنِ نَبَاةِ﮶
تُوْنِيْ ڪُسَنِ ڪَاتِ تَہ سَاکِيْ سَلَنِ ڪِيْنَڪٍ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
وائي

جَڎَرُوْ جِيُ جِيَارِئُوْ سٖيْنَنِ جِيَ سَڀَالَ پِرْيَنِ جِيَ پَچَارَ﮶
اُڃِئُوْ تَنُ عَمِيْقَ مَا پِرْيَنِ پُوْڃَ پِيَارِئُوْ﮶
سَىءٌ مُهُ ڪَرٖيْ سُپِرٍ نِرْمَلَ نُوْرَ نِهَارِئُوْ﮶
سَائِلَنِ جِيَ سَڎَ ڪَرٖيْ تَالُنِ کٖيْ تَوَارِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1095

هَيْ هَيْ وَهٖيْ هَاءِ مَنَم﮼ مَحْبُوْبَنِجِيْ﮶
جٖيْرَا جُوْشَ جَلَائِيَا بُڪِنِ ٻَرِيْ بَاہِ﮶
پَسُوْ مَچُہ مَٿَا جٖيْ مُنْ وٖيْسَاہِ نَوِسَھُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1096

هَيْ هَيْ وَهٖيْ هَوْءِ مَنَم﮼ مَحْبُوْبَنِجِيْ﮶
جٖيْرَا جُوْشَ جَلَايَا بُڪِنِ مُڪِيْ بُوْءِ﮶
اَچِيْ پَسُوْ رُوْءِ جٖيْ اَءٍ وٖيْسَاہِ نَوِسَھُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1097

ٽَانڊ﮼ ڪَاڊ﮼ ٻَاٻُر﮼ پُڇَان مَرُ پٖيْئِيْ﮶
جٖيْرَا جِکَرَ بُڪِيٌ سِيْخُنِم﮼ ٽٖيْئِيْ﮶
وٖيْڃَنِئَانوٖيْئِيْ ٿِيْ وَهِيْنِيْ سَڃَن﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1098

سَرُ جُوْ سَڃِئُوْ سَڃَن﮼ ڀَرُ ڀٖيْڎِيَ ڎٖيْئِيْ﮶
تَهِ ڪَانَ ڪَرَنکَّرُ ڪَپِئُوْ ڤَکَنِ سِيَ پٖيْھِيْ﮶
جٖيْرَا جِکَرَ بُڪِيٌ پَاسَارَا ٻٖيْئِيْ﮶
وٖيْڃَنِئَا وٖيْئِيْ ٿِيْ وَهِيْنِيْ سَڃَن﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1099

سَرُ جُوْ سَڃِئُوْ سَڃَن﮼ تِهْ لُوْرِيَ لُوْہُ ٻِئُوْ﮶
لَکٖيْ ڪَانُ ڪَپَارَ مَا ڪَرَڪُوْ ڪُندَ ڪِئُوْ﮶
مَنجَا مُنْ وَهِئُوْ کَائِيْدُو کَنَنِ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1100

سَرُ جُوْ سَندُوْ سَڃَن﮼ سِيْکَہ مَنجَا سٖيْلُوْ﮶
ٽِيْکَرُ ٽِڪِئُوْ ڪِيْنَڪٍ پَارِ لَنکِئُوْ پِيْلُوْ﮶
هَنَنِ سَان حِيْلُوْ جَانِبَ جٖيْڎُوْ ئِيْ ڪِئُوْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1101

پِرْيَنِ پَيْڪَانُ پَڇَڊِئُوْ ٻَنکَا ٻَانُ ڀَرٖيْ﮶
ڇَمَڪِئُوْ ڇُوْهمَنجَا ڪَرِ ڪَرِ ڪَانُ ڪَرٖيْ﮶
جٖيْرَا جِکَرَ بُڪِيٌ لَنکٖيْ پِئُوْ پَرٖيْ﮶
جُوْ لَـکمِ جِيَ ذَرٖيْ تَانِيَان تِيْرُ نَہ نِڪِرٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1102

ڌَکَايُوْمِ ڌَئِيْ جٖيْرُوْ اَندَّرِ ڄِندَرٖيْ﮶
لَـکِيْ سِيْخَ وُجُوْدَ م﮼ سَندِيْ نِيْهَ نَئِيْ﮶
مُشَاهِدٖيْ تَهٍ مُنْـکٖيْ وِڌُوْ مَچَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1103

پُڇُہ پَتَکَنِکٖيْ سَندِيٌ کَامَنَ خَبَرٌ﮶
آَنِئُوْ وِجَنِ آَکِم﮼ جِيُ پَھْجُوْ جٖيْ﮶
ڃٖيْرٖيْ جَنٍ جٖيْ لَـکَا نٖيْزَا نِيْهَ جَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1104

پَتَنکُہ چَاي﮼ پَانَکٖيْ تَہ ڃٖيْرٖيْ پَىءُ ڃَانِيْ﮶
تَان تَان تَانِجِ تَاءَ ڎٖيْ جَان آَکِہ نَہ اُڄَانِيْ﮶
وِسَهُ وِهَانِيْ آَکِہ نَڎِجٖيْ عَامَکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1105

پَتَنکُہ چَاي﮼ پَانَکٖيْ اَچِيْ آَکِہ اُڄَاءِ﮶
پَچَنَ کَنَان پَچَائِيَا تُنْ پَچَنَ کٖيْ پَچَاءِ﮶
وَاقُفُ ٿِيْ وِسَاءِ آَکِہ نَڎِجٖيْ عَامَ کٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1106

پَتَنکُہ چَائِي﮼ پَانَکٖيْ پَسِيْ مَچُ مَمُوْٽُ﮶
سَھَائٖيْ سُپٖيْرِيَنِجٖيْ کِرْ تَہ ٿِي﮼ کُوْٽُ﮶
اَڃَا تُنْ آَرُوْٽُ کُوْرٖيْ خَبَرَ نَلَه﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1107

پَتَنکَنِ پَهُ ڪِئُوْ مِرِئَا مَٿٖيْ مَچَہ﮶
پَسِيْ لَھْسَ نَلِچِئَا سَرِئَا مَٿٖيْ سَچَہ﮶
سَندَا کِچِنِ کَچَہ وٖيْچَارَينِ وِڃَائِيَا﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1108

پُرِيْ پَتَنکَہ آَئِيَا سِرِيْ سَهَائِيَ وَٽِ﮶
ڪَندَا ڪَانَ کَٽِ مَٿُوْ وِڄَندَا مَچَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1109

پُرِيْ پَتَنکَہ آَئِيَان سُرِيْ سَھَائِيَ سَاءِ﮶
ڪَندَا ٻِيْ نَڪَاءِ مَٿُوْ وِجَندَا مَچَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1110

چَرِئُوْ چَڪَاسِيْنِ چَاہِ اٰکِہ ٻَرَدِيَ آَيَا﮶
وِهْسُنِ وَارٖيْ ڤُلَ جِنْ مَحَبَّتِيْ مَچَہ لَاءِ﮶
آَنٖيْ پَانُ اَرَاءِ کَنِيْ کُوْرٖيْ وِچَم﮼﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1111

جٖيْ تَتُوْ تَنُ تَنُوْرَ جِنْ تَہ ڇَنڊٖيْ سَانُ ڇَمَاءِ﮶
آَنٖيْ آَکِہ اَدَبَس﮼ ٻَارٖيْ جَانِ جَلَاءِ﮶
بُرْقِئَا اَندَرِ بَازِيٌ پَھْجِيٌ سَڀِ پَچَاءِ﮶
لُڇَنُ لَىءُ لَطِيْفُ چٖيْ پَڌَرِ هَڎِ مَپَاءِ﮶
مَڇُنْ لُوْڪُ لَـکَاءِ وِصَالَا وِچُہ پَئٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1112

اَڃَا تَنُوْرَا ڪَالَ ڪَنڊِئَاسٌ سَڃَن﮼﮶
پُنْ تَايَاءٌ تَڪِرَا وَحْدَةَ جٖيْ وَڊئَا﮶
مَحَبَّتِيَنِ مَٿَا مَچُ مُوْرَاءٍ نَلَھٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1113

پَچَائٖيْ پَهَانُ جَنِ رَسَانِئُوْ رُڪَکٖيْ﮶
تَنٍ سَندُوْ ڃَانُ آَهٖيْ آَکَرِيَنِکٖيْ﮶

[موجوده لِکَت ۾ ڏِسو]
بيت - 1114

ڌَءُ ڌَءُ ڌَمَنِوَارَ اَڃُ پَنْ آَکَرِيَنِجِيْ﮶
ٻَارٖيْ مَچُہ مَجَازَ جُوْ اُوْتِئَاءٌ اَنکَّارَ﮶
دُوْڌَا ٿِيُ مَڌَارَ جِمَ ڪَچُوْ رُڪُ ڪَرِيٌ ٿِي﮼﮶