آگم ڪيو اچن...

عنوان شاھ جو رسالو
شارح / محقق ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ
ڇپائيندڙ ثقافت کاتو، حڪومتِ سنڌ
ڇپجڻ جي تاريخ 2008-01-01
ايڊيشن 3

ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ جي ترتيب ڏنل رسالي ۾ سنڌي الف - ب

ھاڻوڪي

ٽرمپ واري

ھاڻوڪي

ٽرمپ واري

ڀ

بهہ

ڍ

ڐھ

ٿ

تهہ

ڦ

پهہ

ٽ

ٿ

ڪ

ک

ٺ

ٿهہ

ک

کهہ

ڃ

نڄ

ڳ

ڰ

ڇ

چهہ

ڱ

نڱ

ڌ

دھ

م

مہ

ڏ

ڎ

ڻ

ں﮽

ڊ

ڐ

۾

مين

فھرست

کَلْيَان

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

اَوَّلِ اَللهۡ عَلِيمُ اَعلى عَالَمَ جوۡ دھَٺِي
قَادِرۡ پَنھِنْ جٖي قُدْرَتَ سٖين قَائِمُ آھِ قَدِيمُ
وَالِي وَاحِدُ وَحْدُہُ رَازِقُ رَبُّ رَحِيمُ
سوْ سَارَاھِ سَچو دھَٺي چَئِي حَمْدُ حَکِيمُ
کَرٖي پاں﮽َ کَرِيمُ جوْڙُون جوْڙَ جَھَانَ جِي.

بيت - 2

وَحْدُہُ لَا شَرِيکَ لَهُ جَان تهوْ چَئٖين اِينيءَ
تَان مَنْڄِ مُحَمّدُ کَارَٺِي نِرْتوْن مَنْجَهان نِينْھَہ
سوْ تْون وَنڄوْ کِينيءَ نَائٖين کَندهُہ ٻِئَنِ کٖهي.

بيت - 3

وَحْدُہُ لَا شَرِيکَ لَهُ جَڎِھِن چَيوْ جَنِ
تَنِ مَنْڄوْ مُحَمّدُ کَارَٺِي ھٖيجَان سَاں﮽ُ ھِنئَنِ
تڎِھِن مَنْجَهان اُنِ اَوَتَڙِ کَنھِن نَہ اوْلِيوْ.

بيت - 4

وَحْدُہُ لَا شَرِيکَ لَهُ جَنِ اُتوْ سَان اِيمَانَ
تَنِ مَنْڄوْ مُحَمّدُ کَارَٺِي دِلِيَان سَاں﮽ُ لِسَانَ
سٖي فَائِقَ مٖين فَرْمَانَ اَوَتَڙِ کَنھِن نَہ اوْلِيَا.

بيت - 5

اَوَتَڙِ کَنْھِن نَہ اوْلِيَا سُتَڙِ وِيَا سَالِمَ
ھٖيکَائِين ھٖيکُ تهيَا اَحَدَ سٖين عَالِمَ
بٖي بَھَا ظَالِمَ آگٖي کَيَا اڰَھِين.

بيت - 6

آڰٖي کَيَا اڰَھِين نِسوْهِروْئِي نُورُ
لَا خَوفُ عَلَيْھِمْ وَلَا ھُمْ يَحْزَنُونُ سَچَنِ کوْنٖهي سُورُ
مَولٖيَ کِيوْ مَعْمُورُ اَنگُ اَزَلَ مٖين اُنِ جٖي.

بيت - 7

وَحْدُہُءَ جٖي وڐهِيَا اِلَا اَللهَ سٖين اوْرِينِ
ھنئوْن حَقِيقَتَ کَڎِئوْ طَرِيقَتَ توْرِينِ
مَعْرِفَتَ جٖي مَاٿهِہ سٖين ڎٖيسَانڌَرُ ڎوْرِينِ
سُکهِہ نَہ سُتَا کڎِھِين وٖيھِي نَہ ووْڙِينِ
کَلھَنِئَان کوْرِين عَاشِقَ عَبْدُ اللطِيفُ چَئٖي.

بيت - 8

وَحْدُہُءَ جٖي وڐهِيَا اِلَا اَللهَ اَدهَہ کِيَا
مُحَمّدُ رَسُولُ اَللهِ چَئِي مُسَلْمَانَ تهِيَا
عَاشِقَ عَبْدُاللطِيفُ چَئٖي اِنْهِي پَھَہ پِيَا
تٖيلَان دهَٺيَ دهُئَا جٖيلَان وِيَا وَحْدَتَ گڎِجِي.

بيت - 9

وَحْدُہُءَ جٖي وڐهِيَا کِيَا اِلَا اَللهَ ٻَہ اَدهَہ
سٖي دهَڙَ پَسِي سَدهَہ کَنھِن اَبهَاڰٖي نَہ تهِئٖي.

بيت - 10

وَحْدُہُ لَا شَرِيکَ لَهُ ٻُدھُئِي نَہ ٻوْڙَا
کِي توْ کَنٖين نَہ سُئَا جٖي گهَتَ اَنْدَرِ گهوْڙَا
ڰاڙِيندٖين ڰوْڙهَا جِتِ سَاکهِي تهِيندَءِ سَامُهَان.

بيت - 11

وَحْدُہُ لَا شَرِيکَ لَهُ اِھوْ وِھَائِجِ وِييءُ
کهَٿٖين جٖي ھَارَائٖين تَہ ھَندهُہ تُنْھِين جوْ ھِييءُ
پَاٺَان چَوَندُءِ پييءُ بهَرٖي جَامُ جَنَّتَ جوْ.

بيت - 12

سِرُ ڐھْونْڐھِيَان دھَڙُ نَہ لَھَان دھَڙُ ڐھْونْڐھِيَان سِرُ نَاھِہ
ھَتهَہ کَرَايُون آنڱُرِيُون وِيَا کَپِجِي کَاھِہ
وَحْدَتَ جٖي وِھَانيِء جٖي وِيَا سٖي وَڐهِيَا.

بيت - 14

عَاشِقُ چَئُو مَ اُنَ کهٖي مَ کٖي چَئُو مَعْشُوقُ
خَالِقُ چَئُو مَ خَامَ تُون مَ کٖي چَئُو مَخْلُوقُ
سَمجهِجِ سوْ سُلُوکُ جوْ نَاقِصَائِيَ نِنڱِئوْ.

بيت - 15

وَحْدَتَان کَثْرَتَ تهِي کَثْرَتَ وَحْدَتَ کُلُ
حَقُ حَقِيقِي ھٖيکَڙوْ ٻَوْليَ ٻِيَ مَ بهُلُ
ھوْھُلَاچوْ ھُلُ باللهِ سَندوْ سَڄٺٖين.

بيت - 17

پَاٺَهِين جَلَّ جَلَالَهُ پَاٺَهِين جَانِ جَمَالُ
پَاٺَهِين صُورَتَ پِرَ جِي پَاٺَهِين حُسُن کَمَالُ
پَاٺَهِين پِيرُ مُرِيدُ تھئٖي پَاٺَهِين پَاں﮽َ خَيَالُ
سوْ سَبهوْئِي حَالُ مَنْجهَائِنِ مَعْلُومُ تهِئٖي.

بيت - 18

پَاٺَھِين سُنڄَاٺٖي پَاں﮽ُ پَاں﮽َ کَرَ پَاں﮽ُ لَھٖ
پَاٺَھِين پَسٖي پَاں﮽َ کهٖي پَاٺَھِين ھِيُ مَحبُوبُ
پَاٺَھِين خَلْقٖي خُوبُ پَاٺَھِين طَالِبُ تَنْ جوۡ.

بيت - 19

سوۡ ھِيُ سوۡ ھُو سوۡ اَجَلُ سوۡ اللهُ
سوۡ پرِين سوۡ پَسَاهُ سوۡ وٖيرِي سوۡ وَاھَر

بيت - 22

پَڙَاڎوۡ سوۡئِي سَڎُ وَرُ وَائِيَ جٖي لَھِين
ھُوَا اَڰَھِين کَڎُ پَرَ ٻُنْدهَر مِين ٻَہ تهِيَا

بيت - 23

اٖيکَ قَصَرِ دَرَ لَکهَہ سَھَسٖير کَٺِسِ ڰِٺِکهِيۡون
جٖيڎَان کَرْيَان پَرْکهَہ تٖيڎان سائِين سَامُهُون.

بيت - 24

کوْڙٖين کَايَائُون تَنْھِن جُونْ لکهَنِ لَکهَہ ھَزَارَ
جِييءُ سَبهَہ کَنھِن جِييءَ سيٖن دَرْسَنُ دهَاروْدھَارَ
پرِيمِ تُنْھِن جَا پَارَ کِھَڙَا چَئِي کِينيءَ چَوَان

وائي - 1

سَبهَہ سَبهَکَا پِرَ جوۡ پُچهٖي
نِينْهَہ نٖيٺٖين کَٺڰالِ ووۡ
جَا چِتَايَمِ چِتَ مٖين سَڄَں﮽ُ سَا تھوۡ ٻُجهٖي
نِينْهَہ نٖيٺٖين کَٺڰالِ ووۡ
لَاتِ جَا لَطِيفَ جِي سَڎِ تَان جٖي سُڄٖي
نِينْهَہ نٖيٺٖين کَٺڰالِ ووۡ

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

اَگهِي اَگهَائِي رَنْجُ پرِيَنِ کھٖي رَسِئوۡ
چَکهِيَمِ چَنْڱَائِي سُورَن جٖي سُورِيَ تَان

بيت - 2

اَندھَا اُوندھَا وٖيڄَ کهَلَ چهَا لَيءِ کهَائِينِ
اَسَان ڎُکهَنْدوۡ ڎِيلَ مٖين تُون پِيَارٖين پٖيڄَ
سُورِي جَنهِين سٖيڄَ مَرَں﮽ُ تَنِ مُشَاھَدوۡ

بيت - 3

سُورِيَ سَڎُ تهِئَو کَا ھَلَندِي جٖيڎِيُون
وَنڄَں﮽ُ تَنِ پِئَوۡ نَالوۡ نِينْھَ ڰِنْهَنِ جٖي.

بيت - 4

سُورِي سَڎُ کَرٖي اُبهِي عَاشِقَنِ کهٖي
جٖي اَتهِي سَدهَہ پَسَں﮽َ مٖين تَہ کھَں﮽ُ مَ پٖيرَ پَرٖي
سِسِي دھَارَ دھَرٖي پُچهِجِ پوۡءِ پريتَٺُوۡ

بيت - 5

سُورِي آھٖي سِينْگَارُ اَصُلُ عَاشِقَنِ کهٖي
مَرَنِ مَوٿَں﮽ُ مينْھِٺوۡ تهِيَا نِظَارٖي نِرْوَارُ
کُسَں﮽ُ جوۡ قَرَارُ اَصُلۡ عَاشِقَنِ جوۡ

بيت - 6

سُورِي سِينگَارٖي اَصُلُ عَاشِقَنِ کهٖي
لُڎِيَا کِي نَہ لَطِيفُ چَئٖي تهِيَا نٖيزٖي نِظَارٖي
کوۡٿهٖي قِنَّارٖي آئِيوۡ چَاڙهٖي اُنِ کھٖي

بيت - 7

سُورِيَ مَتهٖي سيٖں﮽َ کِھَڙٖي لٖيکهٖي سَنِرَا
جٖيلَهنْ لَڰَنِ نٖيں﮽َ تَہ سوۡرِئَانئِي سٖيج تهِي

بيت - 8

سُورِيَ چَڙھَں﮽ُ سٖيجَ پَسَں﮽ُ اِييءُ کَمُ عَاشِقَنِ
پَاھُون کِي نَہ ڎِسَنَ سَاھُو ھَلَنِ سَامُھَان

بيت - 9

سُورِيَ تٖي سَنْوَارَ ڎيھَاڙِي چَنگِ چَڙھٖين
جٖي مَہ وِرۡچي چهڎٖين پَسَں﮽َ جي پَچَارَ
پِرْتِ نَہ پَسٖين پَارَ نِينْھُہ جِئَانئِي نِنگِئوۡ

بيت - 10

پِھِرٖين کَاتِي پَاءِ پُچهِجِ پوۡءِ پرِيتَٺوۡ
ڎُکهُہ پرِيَان جوۡ ڎِيلَ مٖين وَاڄَٿَ جِينيءَ وَڄَاءِ
سِيخُنِ مَانْھُہ پَچَاءِ جٖي نَالوۡ ڰِنْهٖين نِينْھَہ جوۡ

بيت - 11

کَاتِيَ کوۡنهٖي ڎوهُ ڰَنُ وَڐهِينْدَڙَ ھَتهَہ مٖين
پَسْيوۡ پَرِ عَجِيبَ جِي لِچْکِيوۡ وَنڄٖي لوۡھُ
عَاشِقَنِ اَنْدوۡھُ، سَدَا مَعْشُوقَنِ جوۡ

بيت - 12

کَاتِي تِکهِي مَ تِهئٖي مَرُ مُنيَائِي ھوۡءِ
مَانَ وِرْمَنِ توۡءِ مُون پرِيَان جَا ھَتهَڙَا

بيت - 13

کَاتِي جَا قَرِيبَ جِي سَا ھَڎُ چِيرٖي لِنڱُ
عَاشِقَنِ پَنْھِن جوۡ اَنْڱُ لِلهِ کَارَں﮽ِ وڐهِيوۡ

بيت - 14

جٖي تُون پَسَں﮽َ سِکِيوۡ تَہ کَاتِي مَ کَنْجهُہ
سَپٖيرِيَان جٖي سُورَ جوۡ مَاڙهُنِ ڎِجٖي نَہ مَنْجهُہ
اَنْدَرِ اِيیءُ اَھَنْجُ سَانڐهِجِ سُکهَائُون کَرٖي

بيت - 15

جٖي وَڐهِيوۡ ھُئٖين تَان وٖيھُہ نَا تَہ وَٿهِيوۡ وَاٿَ وَؤُن تُون
ھٖي تَنْهِين جوۡ ڎٖيھُہ کَاتِي جَنْھِين جٖي ھَتهَہ مٖين

بيت - 16

کَاتِي جَنِ ڰَرٖي مُون لَنؤُن لَڰِي تَنِ سَان
مُحَّبَتَ جٖي مَيْدَانَ مٖين وَنڄَان پٖيرَ بهَرٖي
اَڎِيَ سِرُ دهَرٖي مَانَ کُهَنِئُون سُپِرِين

بيت - 17

اَڰِيَان اَڎِنِ وَٿِ پوۡيَنِ سِرَ سَنْبَاھِيَا
کَاٿَ تَہ پَوٖين قَبُولُ مٖين مَچهَں﮽ُ پَوٖيئي کهَٿِ
مَتها مُنھَائِن جَا پِيَا نَہ ڎِسٖين پَٿِ
کَلَالِکٖي ھَٿِ کُسَں﮽َ جوۡ کوۡپُ وَھٖي

بيت - 18

جٖي اَتهِي سِکَ سُرْکَ جِي تَہ وَؤُن کَلَالِکٖي کهَاٿٖي
لَاھٖي رَکهُہ لَطِيفُ چَئٖي مَتهوۡ وَٿِ مَاٿٖي
تکَ ڎٖيئِي پِکَ پِيیءُ تُون مَنْجهَان گهوۡٿَ گهَاٿٖي
جوۡ وَرِنَهَہ وِھَاٿٖي سوۡ سَروۡ سِرَ وَٿِ سَھَانگوۡ

بيت - 19

جٖي اَتهِي سِکَ سُرْکَ جِي تَہ وَؤُن کَلَالِکٖي گهَرِ
وَڐهِں﮽ُ چِيِرِں﮽ُ چِچِرِں﮽ُ پَھَتِ اُنهِين جِي پَرِ
جٖي وَٿِي پَوٖيئِي وَرِ تَہ سَوْکهِي آھٖي سَيِّدُ چَوٖي

بيت - 20

جٖي اَتهِي سِکَ سُرْکَ جِي تَہ وَؤُن کَلَالِکٖي ھَٿِ
لَاھٖي رَکهُہ لَطِيفُ چَئٖي مَتهوۡ مَاٿٖي وَٿِ
سِرُ ڎٖيئِي مٖين سَٿِ پِيجِ کٖي پِيَالِيُون

بيت - 21

جٖي اَتهِي سِکَ سُرْکَ جِي تَہ وَؤُن کَلَالِکٖي کُوءِ
مَھٖيسَرَ جٖي مَنْدَ جِي ھُتِ ھَڎِھِين ھُوءِ
جَان رَمْزَ پَرُوڙِيَمِ رُوءِ تَان سِرَ وَٿِ سُرْکِي سَکُٺِي

بيت - 22

نَاٺٖي نَاھِہ کَکُوھُہ کٖي مُلهِہ مَھَانگوۡ مَندُ
سَنْبَاھِجِ سَيِّدُ چَوٖي تُون کَاٿِں﮽َ کَارَں﮽ِ کَنْدهُہ
ھِيیءُ تَنھِين جوۡ ھَنْدهُہ مَٿَنِ وَٿِ مَرَنِ جٖي

بيت - 23

عَاشِقَ زَھَرَ پِيَاکَ وِھُہ پَسْيوۡ وِھِسَنِ گهَٺوۡ
کَڙٖي ۽ قَاتِلَ جَا ھَمٖيشَهْ ھٖيرَاکَ
لَڰَنَ لَنئُون لَطِيفُ چَئٖي فَنَا کِيَا فِرَاقَ
توۡڙٖي چِکَننَ چَاکَ تَہ بهِي آھَہ نَہ سَلِنِ عَامَ کهٖي

بيت - 24

مَہ کَرِ سَدهَہ سَرٖي جِي جوۡ تُون ٿَارٖين ٿرُوھُہ
پِيتٖي جَنْھِين پَاسٖي تهئٖي مَنْجهَان رَڰُنِ رُوحُ
کَاٿٖي چَکهُہ کَکُوھُہ لَاھٖي سِرُ لَطِيفُ چَئٖي

بيت - 25

سَدهِڙِيَا سَرٖي جُون کُهُہ پَچَارُون کَنِ
جٖي کَاتَ کَلَالَنِ کَڐهِيَا تَہ موۡٿِيوۡ پوۡءِ وَنڄَنِ
پِکُون سٖي پِئَنِ سِرَ جَنْھِين جَا سَٿِ مٖين

بيت - 26

سِرَ جُدَا دَهَڙَ دهَارَ دوۡڰَ جَنْھِين جَا دٖيڰ مٖين
سٖي مَرُ کَنِ پَچَارَ ھَکِيَا جَنِ جٖي ھَتهَہ مٖين

بيت - 27

دٖيڰٖين دوۡڰَ کَڙهَنِ جِتِ کُنٖين کَٺِکوۡ نَہ لَھٖي
تِتٖي طَبِيبَنِ چَاکَ چِکَنْدَائِي چهَڎِيَا

بيت - 28

سِسِي سٖي گهُرَنِ جٖي وَاٿِينْدَڙَ وِچ مٖين
اُو کِي پُچهَنِ سَروۡ جَنْھِين سَنْبَاھِيوۡ

بيت - 29

اَصُلُ عَاشِقَ پَانْھِن جِي سِسِي نَہ سَانڐهِينِ
لَاھِيوۡ سِرُ لَطِيفُ چَئٖي سَاھُہ سَلهَاڙِيوۡ ڎِينِ
کُلهَنِئَان کَاٿِينِ عَاشِقَ عَبْدُ الَّطِيفُ چَئٖي

بيت - 30

اَصُلُ عَاشِقَانِ جوۡ سِرُ نَہ سَانڐهِں﮽ُ کَمُ
سَوَ سِسِنِئَان اَڰِروۡ سَندوۡ دوۡسَان دَمُ
ھِيیءُ ھَڎوۡ چَمُ پِکَ پرِيَانْ جٖي نَہ پَڙٖي

بيت - 31

جٖي مَتهٖي وَٿِ مِڙَنِ تَہ سَبهَہ کَنْھِين سَدهَہ تهِئٖي
سِرَ ڎِنٖي سَٿَ جُڙِي تَہ عَاشِقَ اِينئَی اَچَنِ
ڰوۡلِيَا کِي نَہ لَبهَنِ مُلهِہ مَھَانگَا سُپِرِين

بيت - 32

مُلهِہ مَھَانگوۡ قَطَروۡ سِکَں﮽ُ شَھَادَتَ
اَسَان عِبَادَتَ آھِہ نَظُرَ نَازُ پرِيَنِ جوۡ

وائي - 1

مُنْدَ پِئَنْدٖي مُون سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
پِي پِيَالوۡ عِشْقَ جوۡ سَبهۡکِي سَمُجهوۡسُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
پرِيَانْ سَنْدٖي پَارَ جِي اَنْدَرِ آڰِ اَتهُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
جِئَنۡ نَاھٖي جَڰَ مٖين ڎِينْھَہ مِڙٖيئِي ڎُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
اَلَا عَبْدُاَلَّطِيفُ چَوٖي آھٖين تُونْھِين تُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

اُتهَارٖي اُتهي وِئا مَنْجهَان مَنَ آزَارَ
حَبِيبَئِي ھَٺِي وِئَا پِيڙَا جِي پَچَارَ
طَبِيبَنِ تَنْوَارَ ھَڎِ نَہ وَٺٖي ھَاں﮽ِ مُون

بيت - 2

ھَڎِ نَہ وَٺٖي ھَاں﮽ِ مُون وٖيڄَنِ جوۡ وِصَالُ
ھِنَ مُنْھِن جٖي حَالَ حَبِيبُئِي ھَادِي تهِئوۡ

بيت - 3

حَبِيبُئِي ھَادِي تهِئوۡ رَھَنُمَا رَاحَتَ
پِيڙَا نِئَانئِي پَاں﮽َ سَان لَائٖي ڎٖيئِي لَتَ
سُپٖيرِيَان صِحَّتَ ڎِنِي مَنْجهَان ڎُکهَندٖي

بيت - 4

اُھوۡ ڎُکهَندوۡ ڎُورِ تهِئٖي ھَادِي جَنْھِن حَبيبُ
تِرُ تَفَاوَتُ نَہ کَرٖي تَنْھِن کهٖي کوۡ طَبِيبُ
رَھَنُمَا رَقِيبُ سَاتهَرِ آھٖي سُپِرِين

بيت - 5

سَاتهَر صِحَتَ سُپِرِين آھٖي نَہ آزَارُ
مَجْلِسَ وٖيرَ مِتهوۡ تهِئٖي کوۡٿهِينْدٖي قَھَارُ
خَنْجَرُ تَنْھِن خُوبُ ھَٺٖي جَنْھِن جوۡ تهِئٖي يَارُ
صَاحِبُ رَبُّ سَتَارُ سوۡجهٖي رَڰُون سَاھَہ جُون

بيت - 6

رَڰُون تهِئُون رَبَابُ وَڄَنِ وٖيلهَہ سَبهَہ کَنْھين
لُچهَں﮽ُ کُچهَں﮽ُ نَہ تهِئٖي جَانِبَ رٖي جَبَابُ
سوۡئِي سَنْدهِينْدُمِ سُپِرِين کِيُسِ جَنْھِن کَبَابُ
سوۡئِي عَيْنُ عَذَابُ سوۡئِي رَاحَتَ رُوحَ جِي

بيت - 7

سوۡئِي رَاھِہ رَنْدُ کَرٖي سوۡئِي رَھَنُمَا
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ اِيئُی پَرُوڙِجِ پَنْدهُہ
صَاحِبُ رَبُّ صَمَدُ سَھِئوۡ جَاٺِجِ سَاھَہ سَان

بيت - 8

پَرِ مٖين پَچهَائُون عِشْقَ جٖي اَسْبَابَ کهٖي
دَارُون ھِنَ دَرْدَ جوۡ ڎَاڐهوۡ ڎَسْيَائُون
آخِرِ وَالْعَصَرِ جوۡ اِيئٖين اُتَائُون
تَنْھَان پوۡءِ آنئُون سِکَان تهِي سَلَامَ کهٖي

بيت - 9

چٖي سِکِين چهوۡ سَلَامَ لَئِ کَرٖين چهوۡ نَہ سَلَامُ
ٻِئَا دَرَ تَنِ حَرَامُ ھِيیءُ دَرُ جَنْھِين دٖيکهِئوۡ

بيت - 10

مِٿهَائِاَن مِٿهوۡ گهَٺوۡ کَڙوۡ نَاھِہ کَلَامُ
سُکُوتِي سَلَامُ پرِيَانْ سَنْدٖي پَارَ جوۡ

بيت - 11

پرِيَانْ سَنْدٖي پَارَ جِي مِڙٖي مِٿهَائِي
کَانهٖي کَڙَائِي چَکهٖين جٖي چٖيٿهَہ کَرٖي

بيت - 12

ڄَاٺٖي ٻُجهِي جَنِ توۡ سٖين سُورَنِ سَنڄَ کٖي
تُون کِينئَی سَنْدِيُون تَنِ پَرَ سٖين پَچَارُون کَرٖين

بيت - 13

توُ تَنْھِين جِي تَاتِ تَنِ پُں﮽ُ آھٖي تُنْھِن جِي
فَاذْکُرُونِي اَذْکُرُکُمْ اِيَ پَرُوڙِجِ بَاتِ
ھَتهِہ کَاتِي ڰُڙُ وَاتِ پُچهَنِ پَرِ پرِيَنِ جِي

بيت - 14

حَبِيبَنِ ھٖيکَارَ مَنْجهَان مِھِرَ سَڎُ کِئوۡ
سوۡ مُون سَبهَہ ڄَمَارَ اوۡرِں﮽ُ اُھوۡئِي تهِئوۡ

بيت - 15

پَاٻُوھٖي ھٖيکَارَ مُونھَان پُچهوۡ سَڄَٺٖين
اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ چَيَائُون جَنْھِن وَارَ
سَنْدِي سُورَ کِنَارَ تَنَ تَڎَانکُون نَہ لَھٖي

بيت - 16

پَاٻُوھِئوۡ پُچهَنِ کِتهٖي ھَٿُ حَبِيبَ جوۡ
نِيزٖي ھٖيٿهَان نِينْھَہ جٖي پَاسٖي پَاں﮽ُ نَہ کن
عاشِقَ اَجَلَ سَامُھَان اُوچٖي گهَاٿِ اَچَنِ
کُسَں﮽ُ قُرِبُ جَنِ مَرَں﮽ُ تَنِ مُشَاھِدوۡ

بيت - 17

کوۡتهٖي کُھٖي سُپِرِين کوۡتهٖي کُھَں﮽َ ساں﮽ُ
نٖيزٖي ھٖيٿهَان نِينْھَہ جٖي پَاسٖي کَرِ مَہ پَاں﮽ُ
ڄُلُ وِنڄَائٖي ڄَاں﮽ُ عَاشِقَ اَجَلَ سَامُھُون

بيت - 18

کوۡتهِں﮽ُ قَرِيبَنِ جوۡ عَيْنُ ٿرِڙَں﮽ُ آھِہ
ھِيَ اُلْٿِي ڰَالْهَڙِي سِکَ وَٺَنْدِي سَاھہ
آسِروۡ ھَڎِ مَہ لَاھِہ چهِنَں﮽ُ ڰَنْڐهِں﮽ُ اُنِ جوۡ

بيت - 19

کُھَنِ تَان گهَٺَگهُرَا جَان کَرَ لَھَنِ تَان کُھَنِ
سٖيئِي مَاءُ مُنھَنِ سٖيئِي رَاحَتَ رُوحَ جِي

بيت - 21

کُھٖي سوۡ کَرَ لَھٖي کوۡٿهٖي سوۡ قَرِيبُ
اِھَا عَادَتَ سِکهِيوۡ ھَرْ زَمَانِ حَبِيبُ
تِچهٖي سوۡ طَبِيبُ سوۡئِي رَاحَتَ رُوحَ جِي

بيت - 22

کُھَنِ ۽ کوٿھِنِ اِيَ پَرِ سَنْدِي سَڄَٺٖين
سُورِيَ چَاڙهِئوۡ سُپِرِين ڎَنْبهَہ ڎِھَاڙِي ڎِيَنِ
وٖيتهَا وِرِھَہ وَٿِينِ آءُ وَاڐهوۡڙِيَا وِھَانئَ تُون

وائي - 1

تهِينْدوۡ تَنَ طَبِيبُ دَارُون مُنْھِن جٖي دَرْدَ جوۡ
ٻُکِي ڎِينْدُمِ ٻَاجهَہ جِي اَچِي شَالَ عَجِيبُ
دَارُون مُنْھِن جٖي دَرْدَ جوۡ:
پرِيَنِ اَچِي پَاں﮽َ کِئوۡ سَنْدوۡ غَوْرُ غَرِيبَ
دَارُون مُنْھِن جٖي دَرْدَ جوۡ
ڎُکهَنْدوۡ سَبهوۡئِي ڎُورِ کِئوۡ مَنْجهُون تَنَ طَبِيبَ
دَارُون مُنْھِن جٖي دَرْدَ جوۡ
اَدِيُون عَبْدُالَّطِيفُ چَوٖي ھَاتِفُ آھِہ حَبِيبُ
دَارُون مُنْھِن جٖي دَرْدَ جوۡ

سُرُ جَمَنۡ کَلْيَانُ

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

تُون حَبِيبُ تُون طَبِيبُ تُون دَرْدَ جِي دَوَا
جَانِبَ مُنْھِن جٖي جِييءَ ميٖن آزَارَ جَا اَنْوَا
صَاحِبَ ڎٖي شَفَا مِيَانْ مَرِيضَنِ کهَي

بيت - 2

تُون حَبِيبُ تُون طَبِيبُ تُون دَرْدَ جِوۡ دَارُون
دَوَا آھِنِ دِلِ کهٖي تُنْھِن جُون تَنْوَارُون
کَرِيان تهِي کَارُون جِينئَ ٻُکِيَ ٻِيَ نَہ تهِئٖي.

بيت - 3

تُون حَبِيبُ تُون طَبِيبُ تُونئِي ڐرَٿهَنِ ڐرَبُ
تُون ڎئٖين تُون لَاھِئٖين تُونئِي ھَادِي رَبُّ
آھٖيمِ اِيُ عَجَبُ جِينئَ وَارِيوۡ وٖيڄَ وِھَارِئٖين.

بيت - 4

تُون حَبِيبُ تُون طَبِيبُ تُون دَارُون کهٖي دَرْدَنِ
تُون ڎئٖين تُون لَاھِئٖين ڎَاتَرَ کهٖي ڎُکهَنْدَنِ
تَڎِھِن پهَکِيُون پهَرَقُ کَنِ جَڎِھِن اَمُرُ کَرِيوۡ اُنِ کهٖي.

بيت - 5

جَان کٖي کَنِ طَبِيبَ دَارُون ھِنَ دَرْدَ جَا
ھَٺِيوۡ سٖي حَبِيبُ اُکهوۡڙيوۡ اَلَڰُ کَرٖي.

بيت - 6

ھَں﮽ُ حَبِيبَ ھَتهُہ کهَٺِي تهٖيکِ مَہ تهوۡروۡ لَاءِ
پرِيَمِ تُنْھِن جٖي گهَاءِ مَرَان تَہ مَانُ لَھَان.

بيت - 7

ھَں﮽ُ حَبِيبَ ھَتهُہ کهَٺِي دِلِ مٖين دهِيرِي دَانْھَہ
کَھَان تَان کُوکَ تهِئٖي صَبُرُ آن نَہ سَھَان
کَنْھِن کهٖي اِينئَ چَوَان تَہ مُون کهٖي مَاريوۡ سَڄَٺٖين.

بيت - 8

ھَں﮽ُ حَبِيبَ ھَتهُہ کهَٺِي بَاکَا لَھِي ٻَاں﮽ُ
مَاڰَھِين مُون مِنھُہ تهِئٖي جهوۡليَ وِجهَان پَاں﮽ُ
اِنَ پَرِ سَاجَنَ سَاں﮽ُ مَانَ مُقَابِلوۡ مُون تهِئٖي.

بيت - 9

جِتِ حَبِيبَ ھَٺَنِ نَاوَک بهرٖي نِينْھَنْ جِي
تِتَان طَبِيبَنِ وڄَا وَنڄٖي وَسِرِي.

بيت - 10

ھَٺٖين جٖي حَبِيبَ مُحُبَّتٖي مَيَا کَرٖي
تَہ پُچهَان کٖي نَہ طَبِيبَ ھُنْدَ گهَاوَنِ سَان تهِي گهَارِيَان.

بيت - 11

چوۡري چَنْگُ ٻَنْگُ لَھِي حَبِيبَنِ ھَنْيوۡسِ
پُچهَان ٻَاں﮽ُ لَڰوۡسِ کِنَارِئُون کَرُ کَهَٺِي.

بيت - 12

کِنَارِئَان کَڙِکَنِ جَنهِين لوۡھُ لِنْگَنِ مٖين
مُحۡبَّتَ جٖي مَيْدَان مٖين پِيَا لَالَ لُچهَنِ
پَاٺَھِين ٻَنْدهَنِ پَٿِيُون پَاٺَھِين چَنگا کَنِ
وَٿَان وَاڐھوڙِيَنِ رَھِي اَچِجٖي رَاتَڙِي.

بيت - 13

وَھِي اَچِجٖي رَاتَڙِي تَنِ وَاڐھوڙِيَنِ وَٿَان
جَنِ کهٖي سُورُ سَرِيرَ مٖين گهَٿَ مَنْجهٖيئِي گهَاءَ
سٖي لِکَائٖي لوۡکَاءَ پَاٺَهِين ٻَنْدھَنِ پَٿِيُون.

بيت - 14

اَڄُ پُں﮽ُ کَنْجهوۡ کَنْجهَہ وَاڐھوۡڙکِيَ مَنَهِي
جٖي پُں﮽ُ پٖييَنَ سَنْجهَہ تَہ ھوۡءِ پِنِيُون ھوۡءِ پَٿِيُون.

بيت - 15

اَڄُ پُں﮽ُ کِھَڙِي دَانهَہ وَاڐھوۡڙکِيَ مَنَهِي
وَيڄَ وَرَائٖي ٻَانْهَہ چوۡرٖي چَاکَ نِھَارِئَا.

بيت - 16

وٖيچَارَا وَاڐھوۡڙَ سَدَا شَاکِرَ سُورَ سٖين
تَاٺِنِ مَتهٖي توۡڙَ اوۡرٖي کَنِ نَہ آسِروۡ

بيت - 17

سَدَا آھٖي سُورَ جِي وَاڐھوڙِيَنِ وَائِي
جٖيکَا اَتهَنَ مَنَ مٖين سَلَنِ نَہ سَائِي
اوۡڙَکُ اُھَائِي ڰوۡلٖي لَھَنِ ڰَالهَڙِي.

بيت - 18

سَگهَنِ سُدهِہ نَہ سُورَ جِي تَہ گهَايَلَ کينئَ گهَارِينِ
پِيَلَ پَاسوۡ پَٿَ تٖي وَاڐھوڙِيَلَ نَہ وَارِينِ
پَرِ مٖين پَچِي پِرَ لئِ ھَئ ھَنْجهُون ھَارِينِ
سَڄَں﮽َ جٖي سَارينِ تَنِ روۡيوۡ وِھَامٖي رَاتَڙِي.

بيت - 19

سَگهَنِ سُدهِہ نَہ سُورَ جِي تهَا رُنکَنِ رَنجُورِي
پِيَا آھِنِ پَٿَ تٖي مَتهِنَ مَامُورِي
لَڰِيَنَ لَنئُون لَطِيفُ چٖي سَدَا جٖي سُورِي
پَرْتِ جَنِ پُورِي تَنِ روۡيوۡ وِھَامٖي رَاتَڙِي.

بيت - 20

آيَلِ اُنِ نَہ وِسَهَان ھَنْجهُون جٖي ھَارِينِ
آٺِيوۡ آبُ اَکهِنِ مٖين تهَا ڎِھَہ کهٖي ڎٖيکهَارِينِ
سَڄَں﮽َ جٖي سَارينِ سٖي رُونِ نَہ چُونِ کٖي.

وائي - 1

وِرْسِيا وٖيڄَ وٖيچَارَا دِلِ مٖين دَرْدُ پرِيَنِ جوۡ
اُتهِيوۡ وٖيڄَا مَ وِھوۡ وَنڄوۡ ڐرَبَ کهَٺِي
دِلِ مٖين دَرْدُ پرِيَنِ جوۡ
ٻُکِي ڎينْدَا ٻَاجهَہ جِي آيَا سُورَ دھَٺِي

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

تَنَ طَبِيبُ نَہ تُون جوۡ سُدهِہ لَھٖين سُورَ جِي
سَانڐهِہ پَنْھِن جَا ڎرَبَڙَا کَهڎَ کهَٺِي مَنْجهِہ بُهون
کَا نَہ گهُرجٖي مُون حَيَاتِي ھوۡتَنِ رٖي.

بيت - 2

وٖيڄَنِ سٖين وَائِيَ پِيَا کِرِي نَہ کَئَانئُون
جٖي پَنْد پَارِئَانئُون تَہ سِگهَائِي سَگهَا تهِيَا.

بيت - 3

وٖيڄَنِ سٖين وَائِيَ پِيَا کِرِي کَنِ نَہ پاَںَ﮽
اَکهَا اِنَ اُھُڄَاںَ﮽ پَسوۡ سُورَ سِجهَائِيَا.

بيت - 4

آهٖي کهَٺو اَگهَنِ جوۡ تَرْسُ طَبِيبَنِ
کِيوُ وَسُ وٖيڄَنِ تَان کِريءَ رٖي کٖي نَہ تهئٖي.

بيت - 5

اَگهَائِي سَگهَا تهِيَا جٖي ويٿهَا وَتِ وٖيڄَنِ
تَرْسِي طَبِيبَنِ چٖيٿهٖي ھُونْدَ چَنگَا کِيَا.

بيت - 6

پَاڙٖي وٖيڄَ ھُوَا تَان مُون مُورُ نَہ پُچهِيَا
تٖيلَانْهِين پِيَا مُوڙِىْ سٖيرَ اَکهِنِ مٖين

بيت - 7

ھَارِيَا توْ ھِرِي کچُ کَايَا سٖين کِيوْءَ
کَرٖين جٖي کِرِي تَہ تُون تَوَانوْ تهِئٖين

بيت - 8

جٖي بهَائٖين تَہ پرِيَنِ مِڙَان تَہ سِکهُہ چوْرَاٺِکِي لَاتِ
جَسَنُ جاڰں﮽ُ تَنِ کهٖي سُکهُہ نَہ سَارِي رَاتِ
اُجهِي ٻُجهِي آئِيَا وَائِي کَنِ نَہ وَاتِ
سلٖي سُورىَ چَاڙِھَيا بيَانُ کَنُ نَہ باتِ
توڙٖي کُسَنِ کَاتِ تَہ بهہ سَاڰِي سَلَنِ کِي نَہ کِي

بيت - 9

تَڙٖي طَبِيبَنِ گهَايَلُ گهَرَان کڐھيوْ
تَنْهِن جَا چِکِيَا چَاکَ چِيهُون کَرٖي کَڙِيُون مُورِ نَہ کَنِ
دوْسَ دَرْسنَ تُنْهن جٖي وِدھو ٿهَارُ ٿهَپَنِ
وِرچِيوْ وٖيڄَ وَنڄَنِ آءُ تَہ پرِيَمِ اُبَهَان

بيت - 10

وٖيڄَنِ وٖيٿهٖيئِي دوْسُ پٖيهِي دَرِ آئِيوْ
صِحّتَ جِي سَرِيَر مٖين کَلَ کَرٖين پٖيئِي
پِيڙَ پَرٖي وٖيئِي اَچَں﮽َ سَاں﮽ُ عجِيبَ جٖي

بيت - 11

وَڐھٖي جَني وِدھِيَاسِ وَرِي سٖي وٖيڄَ ٿهيَا
تُرْتُ ٻَدھَائُون پَٿِيُون رُوحُ کَئَانئُون رَاسِ
ھِنئَڙَا تَنْهِين پَاسِ گهَارِ تَہ گهَايَلُ نَہ تهِئٖين

بيت - 12

ھَارِيَا وٖيڄَ مُيَاسِ سُدھِہ نَہ لَهٖين سُورَ جِي
پريَنِ کهٖي چَوَنْدِيَاسِ تَہ ترْسُ طَبِيبَنِ چهَڎِيوْ

بيت - 13

وٖيڄ مَہ ٻُکي ڎٖي اَلَا چَنْڱي مَہ تهيَان
سَڄَں﮽ُ مَانَ اَچٖي کَرَ لَاھُو تهِي کَڎھِين

بيت - 14

وَھَں﮽ُ وٖيَڄنِ وَٿِ جٖي سِکهٖين تَہ سگهوْ تهِئٖين
اڰِين عَادَتَ مَٿِ تَہ اگهَا عاجز نَہ تهِئٖين

بيت - 15

ھُئٖين تَہ وٖيڄَنِ وَٿِ تُون کي کينئَى جِيئَى جَڎوْ تهِئٖين
ڎٖيئِي ڎَنْنبهَہ ڎَڎَنِ پَاٺَان ڎِيلُ ڎکهوْئِوْ

بيت - 16

کُٿهِيَسِ کُوٖيڄَنِ تَنَ طَبِيبَ نَہ گَڎِيَا
ڎٖيئِي ڎَنْنبهَہ ڎَڎَنِ پَاٺَان ڎِيلُ ڎکهوْئِوْ

بيت - 17

تَرْسُ طَبِيبَنِ جوۡ جَڎَنِ کِئوۡ نَہ يَاتِ
جوۡ وٖيڄَنِ جٖي وَاتِ دَارُوءَ تَنْھِن دُرْسُ کِيَا.

بيت - 18

دَارُون ۽ کَارُون جَان کٖي کِيَا وٖيڄَنِ
ٻُکِي ڎينْدَا ٻَاجهَہ جِي نِهَارٖي نَاڙُون
جَنِ جُون سٖيں﮽َ لَهنِ سَاروُن تَنِ تَان ڎُکهَنْدوْ ڎُورِ تهِئٖي

بيت - 19

اَگهَنِ مِڙِي اَڄُ کِئوْ سَڎُ صحّت کهٖي
ڎُورِ ڎُکهَنْندَ ابهَڄُ مِهِرِىَ مُنْهُہ ڎٖيکهَارِئوْ

وائي - 1

اَچٖي سَارَ لَهٖيجِ سَاجَنَ سُورَ تُمَارٖي آنئُون مَارِي
سُورَ تُمَارٖي جٖي مَرَان تَان مُون ڎوْھُہ مَہ ڎٖيجِ
سَاجَنَ سُورَ تُمَارٖي آنئُون مَارٖي

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

ھَئىِ ھَئىِ وَھٖي ھَاءِ مَنَ مٖين مَحَبُوبَنِ جِي
جٖيرَا جوْشَ جَلَائِيَا بُکِنِ ٻَرِي بَاھِہ
پسوْ مَچَ مَتهَاءِ جٖي وٖيسَاھِہ نَہ وِسَهوْ

بيت - 2

ھَئىِ ھَئىِ وَھٖي ھُوءِ مَنَ مٖين مَحَبُوبَنِ جِي
جٖيرَا جوْشَ جَلَائِيَا بُکِنِ کَئِي بُوءِ،
اَچٖي پَسوْ رُوءِ جٖي وٖيسَاھِہ نَہ وِسَهوْ

بيت - 3

کَانڐٖين ٿَانڐٖين ٻَاٻُرٖي پَچَان مَرُ پٖيئِي
جٖيرَا جِگرَ بُکِيُون شِيخُنِ مٖين ٿرٖيئِي
وٖيڄَنِئُون وٖيئِي ٿهِي وَھِيٺِي سَڄَٺٖين

بيت - 4

سَرُ جوْ سَنْدوْ سَڄَٺٖين بهَرَ بهٖيڎِىَ ڎٖيئِي
کَانَ کَرِنْگهَرُ کَپِئوْ پَکهَنِ سِرِ پٖيهِي
جٖيرَا جِگِرَ بُکِيُون پَاسَارِيُون ٻٖيئِي
وٖيُڄَنِئوُن وٖيئِي تهِي وَھِيٺِي سَڄَٺٖين

بيت - 5

سَرُ جوْ سَنْدوْ سَڄَٺٖين ٻَنگا ٻَاں﮽ُ بهَرٖي
وِئوْ وُجُدَان نِکِرِي کَڙَ کَڙَ کَانُ کَرٖي
پُچهوْسِ پٖيرَ بَهرٖي تَہ کِي ٿهَرِيوْ ھَتهُہ حَبِيبَ جوْ

بيت - 6

سَرُ جوْ سنْدوْ سَڄَٺٖين ٻيهَرَ ٻَاں﮽ُ بهَرٖي
چهِمْکئوْ سوْ چهوْھَہ مَان کَڙَ کَڙَ کَانُ کَرٖي
جٖيرَا جِگرَ بُکِيُون لَنگهٖي پِئوْ پَرٖي
لَڰوْ جِيئَى جَڙٖي تَاٺِيَان تِيرُ نَہ نِکِرٖي

بيت - 7

سَرُ جوْ سنْدوْ سَڄَٺٖين سِينْڱ مَنْجهَان سِيلوْ
ٿرِينگڙُ ٿِکِيوْ کِي نَہ کِي پَارِ لنگهِيوْ پِيلوْ
ھَٺَں﮽َ سٖين حيلوْ جَانِبَ جٖيڎوْئِي کِئوْ

بيت - 8

دُکهَايوْنَ دھَئِين ڄٖيروْ انْدَرِ جنْدُڙٖي
لڰِي شِيخَ وُجُودَ مٖين سَنْدِي نِينهَہ نَئِين
مُشَاھِدٖي تَنْهِين مُون کهٖي وِدھوْ مَچَ مٖين

بيت - 9

پُچهُہ پَتَنْگنِ کهٖي سَنْدِيُون کهامَں﮽َ خَبَرُون
آٺِيوْ وِجهَنِ آڰِ مٖين جِيئُي پَنْهِن جوْ جٖي
جٖيرٖي جَنْهِين جٖي لَڰا نٖيَزا نِينهَہ جَا

بيت - 10

پَتَنْگُ چَائٖي پَاں﮽َ کهٖي تَہ اَچٖي آڰِ اُجهَاءِ
پَچَں﮽َ گهَٺَا پچائِيَا تُون پَچَں﮽َ کهٖي پَچَاءِ
وَاقِفُ تهِي وِسَاءِ آڰِ نَہ ڎِجٖي عَامَ کهٖي

بيت - 11

پَتَنْگُ چَائٖي پَاں﮽َ کهٖي پَسي مَچُ مَ موْٿُ
سَهَائٖي سُپٖيرِيَنِ جٖي گهِرُ تَہ تهِئٖين گهوْٿُ
اَنڄَان تُون اَٺوْٿُ کهُورٖي خَبَرَ نَہ لَهٖين

بيت - 12

پَتَنْگَنِ پَهُہ کِئوْ مِڙِيَا مَتهٖي مَچَ
پَسَي لَهَسَ نَہ لِچِيَا سَڙِيَا متهٖي سَچَ
سَنْدَا ڰِچِنِ ڰَچَ وٖيچَارَنِ وِنڄَائِيَا

بيت - 13

چَڙھِئوْ چَکَاسِنِ چَاھِہ آڰِ ٻَرَندٖي آئِيَا
وِھِسَنِ وَاڙِىَ پهُلَ جِينىءَ مُحُبّتِي مَچَ لَاءَ
آٺٖي پَاں﮽ُ اَڙَاءِ کهَٺِى کهُورٖي وِچَ مٖين

بيت - 14

جٖي تَتوْ تَنُ تَنُورَ جَان تَہ چهَڐٖي سَاں﮽ُ چهَمَاءِ
آٺٖي آڰِ اَدَبَ سٖين ٻَارٖي جَانِ جَلَاءِ
بُرْقِيَان اَنْدَرِ بَازِيُون پَنْهِن جُون سَبهِہ پَچَاءِ
لُچهَں﮽َ لَهُہ لَطِيفُ چَئٖي پَدھَرِ ھَڎ مَہ پَاءِ
مَتَان لوْکُ لکهَاءِ وِصَالَان وِتهِہ پَوٖي

بيت - 15

اَنڄَان تَنُوارَان کَالهَہ کَڐھِيَاسُون سَڄَٺينٖ
پُں﮽ُ تَايَانئُون تَکَڙوْ وَحْدَتَ جٖي وَدھَاءِ
مُحُبّتِنِ مَتهَاءِ مَچُ مُورَانْهِين نَہ لَهٖي

بيت - 16

پَچَائٖي پَهَاڙُ جَنِ رَسَاٺِيوْ رُکَ کهٖي
تُنْهِين سَنْدوْ ڄَاں﮽ُ آھٖي آڰَڙِيَنِ کهٖي

بيت - 17

دھَئُون دھَئُون دھَمَٺوَارَ اَڄُ پُں﮽ُ آڰَڙِيَنِ جِي
ٻَارٖي مَچُ مَجَازَ جوْ اوْتِئَانئُون اَنْگَارَ
دھُودھَا ٿهِيىءُ مَہ دھَارَ جِمَ کَچوْ رُکُ کَٺِئُون ٿهِئٖي

بيت - 18

دھُودھَا تُون نَہ دھَئٖين آڰِ اوْڎوْ نہَ وَنڄٖين
اُلَا جٖي عِشْقَ جَا سٖي تَان تُون نَہ سَهٖين
اُبهوْ اِينيءَ چَئٖين تَہ آنئُوِن آڰَڙِيوْ آھِيَان

بيت - 19

سِرُ سنْدَاں﮽ِ کَرٖي پُچهِجِ گهَرُ لُهَارَ جوْ
دھَکَنِ ھٖيٿهِہ دھَرٖي مَنَ گَڐِئٖين رُکَ سٖين

بيت - 20

دھَکٖين تَاتِ پِئوْ ھِيٺوْ لوْھُہ سَادَاں﮽ِ جِينىءَ
وِرْچِي تَا نَہ وِئوْ سَنْبهَارٖي کهٖي سَڄَٺٖين

بيت - 21

سَهٖين جِينىءَ سنْداں﮽ِ دھَکَنِ مَتهٖي دھَکَڙَا
وَھَہ وِنڄَايُىِء پَاں﮽ُ ڎٖيئِي ڎَٻَائُون ڎُنْگَرٖين

بيت - 22

مُون پَرِ اَنڱَارَنِ ٻَہ ڎَانْهِين ٻَرَنِ جٖي
ھٖيکَرَ کهُورٖي کهَانئِيَا ٻِهَرَ دھُودھٖي مَنْجهِہ دھَڰَن
پَاٺَان لُهَارَنِ مٖيڙٖي رَکهِيَا مَچَ تي

بيت - 23

ٻَارِيوْ اُجهَائِينِ پِرِين اُجهَائوْ ٻَارِينِ
مُون کهٖي تهَا مَارِينِ لُنئَا لُهَارنِ جَا

بيت - 24

اَڄُ آڰَڙِيَا آِئيَا سُودھَا سِرَاٺِي
پِيَارٖي پَاٺِي تٖيغِيُون کنْدَا تِکهيُون

بيت - 25

اَڄُ آڰَڙِيَا آِئيَا سَاھُو کٖي سُجَاں﮽َ
لَاھِينْدَا موْرِيَاں﮽َ رُکُ کنْندَا پَدھِروْ

بيت - 26

کٿُ کَٺِيُون لوْھُہ ٻَرٖي دھُودھَا جِتِ دھڰَنِ
مَتْرِکَنِ مُنْهَہ کَڐھِيَا سَانْدَاٺِيُون کَنْبَنِ
اَڄُ پُں﮽ُ آڰَڙِيَنِ مٖيڙوْ آھٖي مَچَ تٖي

بيت - 27

سَرَھَا ڎِٿهَم سٖي جَن جِي سَانڄَهَہ آھِہ سِرَاں﮽ِ سَان
تٖيغِ تَنهِين جٖي کهٖي کَٿُ نَہ لَڰي کَڎِھِين

وائي - 1

جِييءُ جِيَاريوْ جِييءُ جِيَاريوْ کِي نَہ مُنْهِن جَوْ ھَارِيوْ
مُنهِن جوْ جِيىءُ جِيَارِيوْ
پرِيَنِ جِىَ پَچَارَ سٖيٺنِ جِىَ سَنْبهَارَ جَڎَڙوْ جِىءُ جِيَارِيوْ
مُنهِن جوْ جِيىءُ جِيَارِيوْ
اُنڄوْ جوْ عَمِيقَ مَان مُنهِن جوْ پرِيَنِ پوْڄُ پِيَارِيوْ
مُنهِن جوْ جِيىءُ جِيَارِيوْ
مرْضُ مَرِيضَنِ تَان اِشَارٖي سَاں﮽ُ اُتهِيَارِيوْ
مُنهِن جوْ جِيىءُ جِيَارِيوْ
کَرَمَ کَرِيمَنِ جٖي مُون کهي اَوْکهِىَ مَان اُکَارِيوْ
مُنهِن جوْ جِيىءُ جِيَارِيوْ
سَنئوْن مُنْهُہ کَرٖي سُپرين اَوٖين نِرْمل نُورَ نِهَاريوْ
مُنهِن جوْ جِيىءُ جِيَارِيوْ
سَائِلَنِ جِينىءَ سَڎَ کَرٖي اَوٖين طَالِعَنِ کهٖي تَنْوارِيوْ
مُنهِن جوْ جِيىءُ جِيَارِيوْ

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

ھِکُ پِيَالوْ ٻَہ ڄَٺَا عِشْقُ نَہ کَرٖي اِينىءَ
لٖيکهِيَا جٖي لِکهَں﮽َ سٖين قُرْبِ رَسَنْدَا کينىءَ
ھُئَوں﮽َ کِيَا ھِينىءَ وَانْجَا پَسُ وِصَالَ کهَان

بيت - 2

ھِکُ پِيَالوْ ٻَہ ڄَٺَا عِشْقُ تَہ اِينىءَ کَرٖي
آٿِي جٖي ھٖيکُ تهِيَا کَتَا نِينْهَہ کَرٖي
دُئِي دھَارَ دھَرٖي خُلَتَ خَنْجَرُ آئِيوْ

بيت - 3

ھِکُ پِيَالوْ ٻَہ ڄَٺَا عِشْقُ نَہ کَرٖي اَدھَہ
اِيَ تَہ شَاعِرَ سَدھَہ کَئِي جَا قَوْالَ سَان

بيت - 4

جٖيڎَان قَاتِلَ کوْرَ اَکهِيُون اوْڎَانْهِين کهَٺٖين
وِھُہ تَنهِين ووْڙ جَنهِين سَانگُ نَہ سَاھَہ جوْ

بيت - 5

جٖيڎَان قَاتِلَ کوْرَ اَکهِيُون اوْڎَانْهِين کهَٺٖين
مَتهوْ کَنِ نَہ مُلهُہ پِکَ بَرَابَرِ پَانهِن جوْ

بيت - 6

قَاتِلَ کَمَائِي کَرٖي وِھُہ موْکهِي جٖي کَنِ
وَٿَان وٖيهِي تَنِ پِيجِ کٖي پِيَالِيُون

بيت - 7

ھُونْدوْ ھَڎِ مَ رَکهُہ لَاءِ پِيَاکَنِ پَانْهِن جوْ
وَٿِي وَاٿَاڙُنِ کهٖي تُون پِيَارٖي پَرکهُہ
سَا لِکهَہ لَهٖي تهِي لَکهُہ جَا توْ اِينْدِي اُنِ سَان

بيت - 8

ھُونْدوْ ھَڎِ مَہ سَنْدھِہ لَاءِ پِيَاکَنِ پَانْهِن جوْ
پوْڄَ پِيَارٖي پَيَڙَا وٖينْدَا وَٿهِيوْ کَنْدھُہ
تَہ ھَٿَ تُنهِين جٖي ھَنْدھِہ موْکهي کوْ مَانُ لَهٖين

بيت - 9

گهَٿَنِ مٖين گهُٿْکَنِ وَٿِيُون پِئَنِ وِھُہ سِرِ گَاڎِئُون
بهرٖي سَاقِي ڎٖي پِيَالوْ پِيَارِ کهٖي پرِيَنِ
پِکٖين کِي نَہ پَرْچَنِ مَٿَ تَکِيَانئُون مَنْجهِيَان

بيت - 10

آٺٖي اُتَرَ وَاءِ موْکهِىَ مَٿَ اُپَٿِيَا
مَتَارَا تَنْهِن سَاءِ اَچَنِ سِرَ سَنْبَاھِئوْ

بيت - 11

آٺٖي اُتَرَ ھٖيٿهِہ موْکهِىَ مَٿَ اُپَٿِيَا
مَتَارَا تَنْهِن مٖيٿهِہ اَچَنِ سِرَ سَنْبَاھِئوْ

بيت - 12

وِجهِجِ وَاٿَاڙُنِ تٖي کَا مَيْخَانٖي جِي مَاکَ
تهِينْدِي سُدھِہ سَبهَہ کَنْهِين ھَنْدھِہ ھَنْدھِہ
تَہ پِرِھَہ جَا پِيَاکَ جٖي سٖي اَنڱَں﮽ِ آئِيَا

بيت - 13

جٖي سٖي اَڱَں﮽ِ آئِيَا تَہ سَروْ کَنْدَا سُنڄَ
سَا کَا تهِينْدِيَنَ اُنڄَ ھٖي پِيتوْ ھُو آں﮽ِ کِي

بيت - 14

موۡکهِي اُوچِي نَہ تهِئٖي اَصُلُ اوۡچهِي ذَاتِ
وَٿِيُون ڎٖيئِي وَاتِ مَتَارَا تَنْھِن مَارِيَا

بيت - 15

موْکهىَ مَتَارَا کَنْهِن وَڎِىَ سَانجَں﮽ِ سَارِيَا
تَہ جٖي ھُؤا پِئَٺَوَارَا اَڄُ نَہ آيَا ڰُنڄَڙٖين

بيت - 16

مَتَارَا مَرِي وِيَا موْکهِي تُون نَہ مَرٖين
کٖيهِىَ پَرِ پَرٖين ڎکهِي ڎُاتَارَنِ رٖي

بيت - 17

مَتَارَا مَرِي وِيَا موْکهِي تُون بهِي مَرُ
تُنْهِن جوْ ڎوْسُ ڎَمَرُ کوْ نَہ سَهَنْدوْ اُنِ رٖي

بيت - 18

سَرٖي کِي نَہ کِئوْنَ وٖيں﮽َ موْکهِىَ جٖي مَارِيَا
کوْ کوْ وٖيں﮽ُ کَلَالِ جوْ پِتٖي سِرِ پِئوْنَ
تَنْهَان پوْءِ تهِئوْنَ مَرَں﮽ُ مَتَارَنِ کهٖي

بيت - 19

اَنڄَان کهُورٖي مَاڰِ مَٿَ کُٿِکَا کَٿَ گهَٺَا
لَاھٖي وِھُہ مَہ لَاڰَ موْکهِي مَتَارَنِ جَا

بيت - 20

کَنْدھِہ کَٿَاروْ مُنْهِہ وَٿَي عَادَتَ سَنْدِيَنَ اِيَ
تَنْهِين تِکُون ڎِنِيُون جُنْبِي منْجهان جِيى
سَروْ تَنِ سَبِيىءَ جَنِ حَاضِلُ کِئوْ حَالَ کهٖي

بيت - 21

موْکهِىَ مَٿهَا نَہ کهُرِيَا وِھُہ نَہ وِھَاٿِيَا
سُرڰِىَ خَاطِرِ سَيِّدُ چَئٖي اُتٖي تهِي آٿِيَا
ھوْ جٖى ڰَالهِنِ ڰُٺَاٿِيَا تَنِ جُون بَٿهَنِ پَاسٖي بُٿهِيُون

بيت - 22

سِرُ ڎٖيئِي سَٿِ جوْڙِ کَنْهِن پَرِ کَلَالَنِ سٖين
کَاتِي کَرِٿُ کَپَارَ مٖين خنْجَرُ آٺٖي کهوْڙِ
مَرِٺَانْ مُنْهُہ مَہ موْڙ وَٿِي تهِي وَدھِہ لَهٖى

بيت - 23

وَٿِ وَٿِ وَٿِىَ مٖين مَٿِ مَٿِ مَنْدُ پِئوْ
قَدُرُ کيْفَ کَلَالِ جوْ پِيَاکَنِ پِئوْ
اَچَنِ دُرْسُ دُکَانَ تٖي کَنْدھَہ قَبُلُ کِئوْ
سُرَھَا سِرَ ڎِئوْ چَکهَنِ سُرْکَ سَيِّدُ چَئٖي

بيت - 24

آٿِي ٿهِيىءُ اَنڱَارَ کهَامِي خِرِدَارَں﮽ِ سٖين
تَہ پَسٖين سٖي بهَتَارَ پَرُ پيْتُئ جَنِ سَان

بيت - 25

کَلَالَنِئُون کَاء مَتِ نَہ سِکهِئٖين مُون ھِنئَان
رُؤَنْدٖي رَاتِ وِھَاءِ چِکَائِينْدٖي پَٿِيُون

وائي - 1

دوۡسُ پٖيھِي دَرِ آيوۡ تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
ڎِينْھٖين پُنڄَاٺُون آٺٖي اَسَان کهٖي مَوْلٖي سوۡ مُحُبُّ مِلَايوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
وِئوۡ وِچهوۡڙوۡ تهِئوۡ مٖيلَاپوۡ وَاجِدَ وَاءُ وَرَايوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
ھوۡ جَنْھِين جوۡ ڎَسُ ڎُورَاڎوۡ اَڄُ اوۡڎوۡ سوۡ آيوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
عَبْدُ اَلَّطِيفُ چَوٖي اَچٖي عَجِيبَن فَضُلُ پَاٺَ فَرْمَايوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ

فَصُلُ پَنْجوۡن
بيت - 1

قُرْبُ کِبْرِيَاءُ مَاءُ مُلاقِي نَہ تهِئٖي
پوروْ اِيىءُ پَرِيَاءُ صُوفِىَ جٖي صُلحَ مٖين

بيت - 2

صُوفِي سَالِمَ سٖي وِيَا جٖي اَکْثَرِ سٖين اَڎِيَارَ
بَازِي بَازِنْدَ کِي آھٖي اَوٖيسَارَ
پرِيَان سٖين پَهَکَارَ رِنْدِىَ رَسَاٺٖي کَيَا

بيت - 3

صُوفِىَ سَيْرُ سَبهِنِ مٖين جِينىءَ رَڰُنِ مين سَاهُہ
سَا نَہ کَرٖي ڰَالهَڙِي جِينىءَ پَرِيُون پَرُوڙٖي پَسَاھُہ
آھٖيسِ اِيُ گُنَاھُہ جٖي کَا کَرٖي پَدھِرِي

بيت - 4

ڎِنٖي ڎُکهوْئِيَا اَٺَڎِنٖي رَاضِي تهِئَا
صُوفِي تهِي وِيَا جِينىءَ کِي نَہ کهَيَانئُون پَاں﮽َ سَان

بيت - 5

صُوفِي لَا کُوفِي کوْ نَہ بهَانئٖيسِ کٖيرُ
مَنْجَهانئِي مَنْجهِہ وِڙھٖي پَدھَرِ نَہ آھٖيسِ پٖيرُ
جَنْهِين سَاٺُسِ وٖيرُ تهِئٖي تَنْهين جوْ وَاھَرُو

بيت - 6

صُوفِي صَافُ کِئوْءِ دھوْئِي وَرَقُ وُجُودَ جوْ
تَنْهَان پوْءِ تهِئوْءِ جِئَرٖي پَسَں﮽ُ پِرَ جوْ

بيت - 7

صُوفِي چَائٖين سَدھَہ کَرٖين صُوفِنِ اِيَ نَہ صلَاحَ
کَاٿٖي دھَرِ کُلَاھَہ اُچهِلٖي وِجهُہ تُون آڰِ مٖين

بيت - 8

جٖي ٿوْپِي دھَرٖين کنْدِھَہ تٖي تَہ صُوفِي سَالِمُ ٿهِيىءُ
وِھُہ وَٿِي ھَتهِہ کَرٖي کوْ پُرِ پِيَالوْ پِيىءُ
ھَنْدھُہ تَنْ جوْ ھِيىءُ جَنْهِين حَاصِلُ کِئوْ حَالَ کهٖي

بيت - 9

جُسٖي مٖين جَبَارَ جوْ خَفِي خٖيموْ کهوْڙِ
جَلِي تُون زَبَانَ سَان چَارَئِي پَهَرَ چوْرِ
فِکِرَ سٖين فُرْقَانَ مٖين اِسْمُ اَعْظَمُ ڎوْرِ
ٻِيَا دَرَ وَنڄِي مَہ ووْڙِ اِيُ اَمُلُ اِتَانهِين سُپَڄٖي

بيت - 10

عَالَمُ آنئُون سَاں﮽ُ بهَرِيوْ تهوْ بهٖيرَ کَرٖي
پَاںُ نَہ آھٖي ڄَاں﮽ُ مَانْڐرِىَ مَنْڐرُ پَکهٖيڙِيوْ

بيت - 11

طَالِبُ قَصَرَ سُونْهَہ سَرُ اَنْدَرِ رُومِىَ رَاھِہ
ماڙھُو اِتِ کِيَاءِ مَنْڐرُ نَہ پَسٖين مَنْڐِئوْ

بيت - 12

طَالِبُ قَصَرَ سُونْهَہ سَرُ اِيَ رُومِىَ جِي روءِ
جَنْهِين ڎِٿهِي جُوءِ تَنْهِين کُچهوْ کِي نَہ کِي

بيت - 13

طَالِب قَصَرَ سُونْهَہ سَرُ رُومِىَ جوْ آھٖي
تَاڙِيُون جٖي لَاھٖي تَہ مَنجهٖيئِي مُشَاھِدوْ تھِئٖي

بيت - 14

طَالِبُ قَصَرَ سُونْهَہ سَرُ اِيَ رُومِىَ جِي رِھَاں﮽ِ
پِهِرٖين وِنڄَائِنِ پَاں﮽ُ پوْءِ پَسَنِ پِرَ کهٖى

بيت - 15

طَالِبُ قَصَرَ سُونْهَہ سَرُ اِيَ رُومِىَ جِي رَاحَتَ
جَنْهِين ڎِٿهِي سَتهَہ تَنْهِين کُچهوْ کِي نَہ کِي

بيت - 16

طَالِبُ قَصَرَ سُونْهَہ سَرُ اِيَ رُومِىَ جِي اوْطَاقَ
جٖي پَچٖين مَنْجهِہ فِرَاقَ تَہ مَنْجهٖيئِي مُشَاھِدوْ تهِئٖي

بيت - 17

ظَاھِرَ مٖين زَانِي فِکِرَ مٖين فَنَا تهِيَا
تَنْهِين کهٖي تَعْلِيمَ جِي قَلْبَ اَنْدَرِ کَانِي
حَرْفُ حَقَّانِي دَوْرُ کِيَانئُون دِلِ مٖين

بيت - 18

جَنِ کهٖي دَوْرُ دَرْدَ جوْ سَبَقُ سُورَ پَڙھَنِ
فِکِرَ پهَرَھِي ھَتهَہ مٖين ماَٿهِہ مُطَالِعَه کَنِ
پَنوْ سوْ پَڙھَنِ جَنْهِن مٖين پَسَنِ پِرَ کهٖي

بيت - 19

وِسِرِيوْمِ سَبَقُ پِهِرِين سِٿرَ نَہ سَنْبهِرَان
اَنڄَان ھِيىءُ وَرَقُ ھَىء مُطَالِعَه نَہ تهِئوْ

بيت - 20

کِئوْ مُطَالِعَه مُون ھِيىءُ جوْ وَرَقُ وِصَالَ جوْ
تَنْهِن مٖين تُنْهِين تُون ٻِي لَاتِ نَہ لَحَظٖي جٖيتِرِي

بيت - 21

سَا سِٿرَ نَہ سَنْوَارِينِ اَلْفُ جَنْهِين جٖي اَڰَ مٖين
نَاحَقُّ پِيَا نِهَارِينِ پَنَا ٻِيَا پرِنىءَ لَىِء

بيت - 22

سٿرَ سَائِي سَارِ اَلْفُ جَنْهِين جٖي اَڰَ مٖين
مِيمَ مَان مَعْلُومُ کَرٖي وَرَقُ اُھوْئِي وَارِ
نَاحَقُّ کِي مَہ نِهَارِ پَنَا ٻئَا پرِنىءَ لَىِء

بيت - 23

سَا سِٿرَ سَارِيَانئُون اَلْفُ جَنْهِين جٖي اَڰَ مٖين
لَا مَقْصُودُ فىِ دَارَيْنِ اِنَ پَرِ اُتَانئُون
سَڰَرُ سُٿهَانئُون تهِيَا رَسِيلَا رَحْمَانَ سَان

بيت - 24

تهِيَا رَسِيلَا رَحْمَانَ سَان سَڰَرِ سُونْهَنِ جٖي
آيُون تَنْهِين کهٖي وَادھَايُون وِصَالَ جُون

بيت - 25

اَکهَرَ پَڙِھِي اَبهَاڰِيَا قَاضِي تَنْهِن نَہ کِيَا
بهٖيرِئٖين ءٍ بهَانِئٖين اٖيڎَان اِينىءَ نَہ آھِہ
اِنَ سُرْکِىَ سَنْدوْ سَاءُ پُچهِجِ عَزَازِيلَ کهَان

بيت - 26

عَاشِقُ عَزَازِيلُ ٻِئَا مِڙٖيئِي سَدھِڙِيَا
مَنْجهَان سِکَ سَبِيلَ لَعْنَتِي لَالُ تهِئوْ

بيت - 27

جوْ مُون پَڙھِئوْ پَاں﮽َ لَىِءِ سَبَقُ جوْ
پرِين سُنڄَاتُمِ پَانْهِن جوْ نَفْسَ جوْ نِهوْ
جِنىءَ عِرْفَانَ اَصُلَ مٖين تْهٖي رُوحَنِ روْزُ کِئوْ
وَري وَرَقُ وِئوْ گَڎِيُمِ وَڐھُہ وِصَالَ جوْ

بيت - 28

جٖي مُون پَڙھِيَا پَاں﮽َ لَئىِ سٖي مُون سٖيلهَہ تهِيَامِ
وَاڰوُ تهِي وِڙھِيَامِ اَکهَرَ اُھٖيئِي اَڰِيَان

بيت - 29

اَکهَرَ چهُتهٖي ھٖيکَڙٖي ٻَهُون جٖي نَہ ٻُجهَنِ
کوْھُہ کِبوْ کهٖي تَنِ سَڄِي سُٺَائٖي ڰَالهَڙِي

بيت - 30

پَڙْھِئوْ تهَا پَڙْھَنِ کَڙْھنِ کِي نَہ قُلُوبَ مٖين
پَاٺانْ ڎوْھَہ چَڙھَنِ جٖي وَرَقَ وَارِنِ وِتِرَا

بيت - 31

پَڙھِئوْ پَڙهٖيجَاءُ سَبَقُ اِنْهِين سُورَ جوْ
مِيمُ رَکهُہ تُون مَنَ مٖين اَلْفُ جَنْهِن اَڰِيَاءُ
چِتَان چوْ رٖيجَاءُ اِھَا لاَتِ لَطِيفُ چَئٖي

بيت - 32

اَکهَرُ پَڙْھُہ اَلْفَ جوْ وَرَقَ سَبْهِہ وِسَارِ
اَنْدَرُ کهَٺِي اُجَارِ پَنَا پَڙھَنْدٖين کٖيتِرَا

بيت - 33

لوْکٖين نَحَوُ صَرْفُ مُون مَنِ مُطَالِعَه سُپِرين
سوْئي سوْ حَرْفُ پَڙھِئوْئِي تهوْ پَڙْھَان

بيت - 34

جِنىءَ جِنىءَ وَرَقَ وَارِئٖين تِنىءَ تِنىءَ ڎٿهوْ ڎوْھُہ
تَنْهِن کَهَٺِىَ کِبوْ کوْھُہ رَھَٺِىَ رَھِئوْ نَہ سُپِرِين

بيت - 35

کَاتِبَ لِکهٖين جِينىءَ لَايوْ لَامُ اَلْفَ سَان
اَسَان سَڄَں﮽ُ تِينىءَ رَھِئوْ آھٖي رُوحَ مٖين

بيت - 36

کوْھُہ تهوْ کَاڰَرُ کوْرِئٖين وٖيٿهوْ وِنڄَائٖين مَسُ
ڎوْرِ تِئَانئِي ڎَسُ اَکهَرَ جِئَانئِي جُڙِيَا

بيت - 37

جِهَڙَا چَالٖيهَا نَہ چَالِيهَہ تِهَڙوْ پَسَں﮽ُ پرِنىءَ جوْ
کَاتِبَ کُڄَاڙِئَان کَرٖين مَتهٖي پَنَنِ پِيهَہ
جٖي وَرَقَ وَارٖين وِيهَہ تَہ اَکهَرُ اُھوْئِي ھٖيکَڙوْ

بيت - 38

تَنُ کهُڎِىَ مَنُ حُجِرٖي کِي مَہ چَالِيهَا رَکهُہ
کوْھُہ نَہ پُوجِئوْ پُوجٖين اَٿهَئِي پَهَرَ اَلَکهُہ
تَان تُون پَاں﮽ُ پَرکهُہ سَبهَہ کٖيڎَانْهِين سَامُهون

بيت - 39

سَبهہ کٖيڎَانْهِين سَامُهُون کوْ ھَنْدھُہ پَالهوْ نَاھہ
جٖي اَحَدَان اَرَکهَہ تهِيَا سٖي کَانئِرَ کِبَا کَاھِہ
مُحِبُّ مَنْجهٖيئِي مَنِ مَانْهِہ مُون اَڄَاٺَنْدِىَ ٻُجهِئوْ

بيت - 40

کَنْزُ قُدُورِي کَافِيَا جٖي پَڙھِي پَرُوڙٖين سَبهہ
ڄَں﮽ُ مَنْڐِي مَاکوْڙِي کهُوھَہ مٖين پٖيئِي کَتهٖي اُبهُہ

بيت - 41

کَنْزُ قُدُورِي کَافِيَا ھَڎِھِين کوْ نَہ پَڙھِيوْمِ
اُھوْ پَاڙوْئِي ٻِئوْ جِئَان پرِينِ لَدھوْمِ

بيت - 42

کَنْزُ قُدُورِي چهَڎِ سِٿرُون پَڙھُہ سَانڄَاھَہ جون
وَؤَن تَنْهِين جٖي سَڎِ جَنِ آھَہ نَہ آھٖي سَاھَہ جِي

وائي - 1

سٖي وَٿهِئوْ ھوْتَ وَنڄَنِ جهَلِيَان پَلِيَان ھِئَڙوْ نَہ رَھٖي
آنئُون جَنْهِين جِي آھِيَان کَڙِي تهِيَان مَہ تَنِ
جهَلِيَان پَلِيَان ھِئَڙوْ نَہ رَھٖي
گهوْرِيَان گهَٺٖين بهَتِئٖين سَنْدِي ٻَاجهَہ ٻِيَنِ
جهَلِيَان پَلِيَان ھِئَڙوْ نَہ رَھٖي
مرُ مَرَان مَارِينِ مُون پُرْزَا پُرْزَا کَنِ
جهَلِيَان پَلِيَان ھِئَڙوْ نَہ رَھٖي
آنئُون مُيَائِي گهوْرِي جٖي مُون مُحِبَّ مِلَنِ
جهَلِيَان پَلِيَان ھِئَڙوْ نَہ رَھٖي

وائي - 2

وِسَارٖيجِ مَہ وٖيں﮽َ جوْبهَنَ ٻَہ ٿرٖي ڎِينْهَڙَا
لُوٿهِيُون سَهَنِ لوْکَ جَا وِھَاٺِىَ تٖي وٖيں﮽َ
جوْبهَنَ ٻَہ ٿرٖي ڎِينْهَڙَا
اَصُلُ اَسَارِنِ جَا سُتٖي وئَڙَا سٖيں﮽َ
جوْبهَنَ ٻَہ ٿرٖي ڎِينْهَڙَا
جٖيڎِيُون جٖي مُون وِسَهوْ تَہ نِنْڐرَ مَہ ھٖيرِيوْ نٖيں﮽
جوْبهَنَ ٻَہ ٿرٖي ڎِينْهَڙَا
رَاتِيُون جَاڰَنِ جٖي سٖي آنئُون کَنْدَڙِي سٖيَں﮽َ
جوْبهَنَ ٻَہ ٿرٖي ڎِينْهَڙَا
آدھِىَ رَاتِ اُتهِي کَرٖي جهَلِ تُون نِنْڐرَان نٖيں﮽َ
جوْبهَنَ ٻَہ ٿرٖي ڎِينْهَڙَا

فَصُلُ چهَھوۡن
بيت - 1

دَاؤُدِي دَيُون کَرٖي رَکُنِ کوْنْهٖي رَنڱُ
گهوْڙِىَ ھٖيٿهِہ اُٻَنْگهُہ کَاھِئوْ پَاکهَرِئٖين ھَٺِي

بيت - 2

دَاؤُدِي دَيُون کَرٖي رَکُنِ کوْنْهٖي چيٖتُ
گهوْڙِىَ ھٖيٿهِہ سُچٖيتُ کَاھِئوْ پَاکهَرِئٖين ھَٺِي

بيت - 3

عَقَابِيلَ اَکهِنِ مٖين توْ کهٖي بَارِي بَانَ
اُبهۡوْ اَڰِرَايُون کَرٖين مَاڰِ مَارِيوْ مَسْتَانَ
جَانِبَ تُون زِيانَ اکَهِنِ سَان اٖيڎَا کَرٖين

بيت - 4

عَقَابِيلَ اَکهِنِ مٖين توْ کهٖي تِکهَا تِيرَ
سَاجَنَ اِنْهِي سِينگَ سَان پهَٿْيَىِء گهَٺَا فَقِيرَ
ٻِئوْ مَہ مَارِجِ مِيرَ تُنْهِن جوْ پِهِرْيوْنئِي پُورو تهِئوْ

بيت - 5

عَقَابِيلَ اَکهِنِ مٖين تِيرَ تِکهَا توْ کهٖي
سَاجَنَ اِنْهِي سُورَ جِي کَلَ نَہ آھٖي کنْهِن کهٖي
مَارٖين تهوْ مُون کهٖي چهَاٺِئوْ لوْھَہ لَطِيفُ چَئٖي

بيت - 6

عَقَابِيلَ اَکهِنِ سَان تِيرَ چَلَايَا توْ
ٻِئوْ مَرُ مَارٖي سوْ جَنْهِين جوْ پِهِرْيوْن پوُروْ نَہ تهِئٖي

بيت - 7

جٖي ھوْءِ پَائِنِ کَانُ کَمَانَ مٖين تَہ سِينوْ سِپَرَ رَکهُہ
مُنْهَہ مٖين مَعْشُوِقَنِ جَا چَاکَ چُٿِکَا چَکهُہ
سُورِي بهَانىِء مَہ شَکُ عَاشِقُ تهيىءُ تَہ اُبَهٖين

بيت - 8

جٖي ھوْءِ پَائِنِ کَانُ کَمَانَ مٖين تَہ سِينوْ سِپَرَ ڎٖيجِ
مُنْهَہ مٖين مَعْشُوِقَنِ جَا جهَالُو تهِي جهَلٖيجِ
پُهَان پَڰُ مَہ ڎٖيجِ عَاشِقُ تهِىءُ تَہ اُبَهٖين

بيت - 9

جٖي ھوْءِ پَائِنِ کَانُ کَمَانَ مٖين تَہ نَئِي ڎِجٖي سِينوْ
کَجٖي نَہ کِينوْ وَنڄِي دَرِ دوْسَنِ جٖي

بيت - 10

پَائٖي کَانُ کَمَانَ مٖينْ مِيَان مَارِي مَہ مُون
مُون مٖين آھٖين تُون مَتَان تُنْهِن جوْئِي توْ کٖهي لَڰٖي

بيت - 11

کهَنْيوْ چهَڎِينِ کَانُ ھَڎِ نَہ ھَٺَائِينِ تهَا
تهِيَا جٖي نِيشَانَ تَہ پِهِرٖين سَان پُورَا ھُوَا

بيت - 12

لوْرِي جِتِ لَڰوْمِ اُتِ اُبهوْئِي آھِيَان
سُورِھُہ پرِين سَنْدوْمِ مَانَ ٻَاجهَائٖي ٻِئوْ ھَٺٖي

بيت - 13

مُحَبَّتَ جٖي مَيْدَانَ مٖين عَاشِقَ تهِيىءُ آچَامُ
سَمُهَان سَلَ سَيِّدُ چَئٖي کَنْدَءِ تِيرَ تَمَامُ
کَهِجِ کوْ مَہ کَلَامُ مَتَان دوْسَنِئَان دُورِ ٿهِئٖين

بيت - 14

مُحَبَّتَ جٖي مَيْدَانَ مٖين اَچِي پٖيرَ پِيَانَ
سِرُ وَڐھِں﮽ُ اِھٖي سِينْگَارَ سَنْدَانَ
ڎِينْدَا مُون ڎِٿهَانَ مَتهَا مَحَبُوبَنِ لَئِ

بيت - 15

مُحَبَّتَ جٖي مَيْدَانَ مٖين کَرِ پَرَاڎُو پَٿُ
سِرُ سُورىَ دھَڙُ کُنْگِرٖي مَتَان کُچهٖين کَٿُ
عِشْقُ نَانْگُ نِپَٿُ خَبَرَ کهَادھَنِ کهٖي پَوٖي

بيت - 16

مُحَبَّتَ جٖي مَيْدَانَ مٖين سِرَ جوْ سَانْگُ مَہ کَرِ
لَاھٖي سِرُ لَطِيفُ چَئٖي دوْسَن اَڰِيَان دھَرِ
عِشْقُ نَانْگُ اَپَرِ خَبَرَ کهَادھَنِ کهٖي پَوٖي

بيت - 17

مُحَبَّتَ جٖي مَيْدَانَ مٖين سِرَ جوْ کَرِ مَہ سَانگُ
سُورِىَ سُپٖيرِنِ جٖي چَڙھُہ تَہ تهِئٖين چَانگُ
عِشْقُ آھٖي نَانگُ خَبَرَ کهَادھَنِ کهٖي پَوٖي

بيت - 18

مُحَبَّتَ جٖي مَيْدَانَ مٖين کُڎِي پَؤُ کَاھٖي
چهَڎِ آسَانگَا اَرْوَاحَ جَا لَاھُوتِي لَاھٖي
عِشْقُ نَانگُ آھٖي خَبَرَ کهَادھَنِ کهٖي پَوٖي

وائي - 1

عِشْقُ تَمَامُ ووْ مَيْن لُوٿِي يَارَ لُوکوْ
سٖيجَ سُتٖي جَبِ نِنْڐرَ نَہ آوٖي نٖيٺٖين نِنْڐرَ حَرَامُ
ووْ مَيْن لُوٿِي يَارَ لُوکوْ
رَاتِيَان جَاڰَں﮽ُ صَاحِبُ سَنْبهَالِں﮽ُ اِھوْ فَقِيرَاندَا کَامُ
ووْ مَيْن لُوٿِي يَارَ لُوکوْ

فَصُلُ سَتوۡن
بيت - 1

عَاشِقَنِ اَللھُ وٖيروْتَارَ نَہ وِسِرٖي
آھَہ کَرِينْدٖى سَاھُہ کَڎِھِن وٖينْدُءِ نِکِرِي

بيت - 2

عَاشِقَنِ آرَامُ کَڎِھِن تَانْ کوْ نہَ کِئوْ
طَعْنٖي کِيَا تَمَامُ حَبِيبَاٺٖي ھٖيکَڙٖي

بيت - 3

عَاشِقَ اِينئَ نَہ ھُونِ جِينئَ تُون سَڄٖي انڱَڙٖين
وَنڄِئوْ دَرِ دوْسَنِ جٖي رَتُ ڎِينْهاٺِي رُونِ
ٻِىَ کَنْهِن پَرِ نَہ پُونِ مَاکُرِ مَحْبُوبَنِ سَان

بيت - 4

جَان عَاشِقَ مَتْهٖي رَتُ تَان دَعْوَا کَرٖي مَہ نِينْهَہ جِي
سَائُو مُنْهُہ سُونْهَہ گَئٖي سِکَں﮽َ اِئُ شَرْطُ
نَہ کِي گوْڎِ گَرْتهُہ مَتهَان سِرَ سَوْدَا کرٖي

بيت - 5

اَنڄَانْ توْ مَنجهَاءُ کَکهَہ چهُتٖي رَتُ نِکِرٖي
مُنْهَہ مٖين مَحْبُوبَنِ جَا کينئَ جهَلِينْدٖين گهَاوَ
سوْ تُون کُڄَاڙِئَا سِکَں﮽َ جُون سَدھُون کَرٖين

بيت - 6

سِکَں﮽َ اِيئَ نَہ سَدھَہ جِينئَ لِکِئوْ لِيَاکَا پَائِيٖن
پَئِي پرِيَانْ جٖي نَہ تهِئٖين مَتهٖي اَنڱَں﮽ِ اَدھَہ
ھِيئَ پُں﮽ُ کُوڙِي سَدھَہ جٖيئَ کهِلِئوْ کهَايوْ سُمَهٖين

بيت - 7

سِکَں﮽ُ ءٍ سُورِي ٻَئِي اَکهرِ ھٖيکَڙٖي
وِھَں﮽ُ وَاٿَڙِيَنِ تٖي گهَارِں﮽ُ ضَرُورِي
ٻِنْهِين جِي پُورِي جِيئَ ڎِنٖي رِىَ نَہ جُڙِي

بيت - 8

جٖي کِي سِکَں﮽ُ سِکهُہ نَا تَہ پَسُ سِکَنْدِئٖين
پَاسٖي تَنْهِين مَہ لَکُ نِينْهُہ نَہ سُنْڄَاٺَنِ جٖي

بيت - 9

جَان جَان سٖي نَہ لِتَا جٖي لِياکَا لوْکَ جَا
تَان تَان تهِئٖي نَہ مَاءُ پُوروْ پَسَں﮽ُ پِرَ سٖين

بيت - 10

عَاشِقَ مَعْشُوقَنِ جِي وَٿهِي وٖيهُہ ڰَرِي
جٖي مَہ وِرْچِي چهَڎٖين سَنْدِي دوْسَ دَرِي
ڎِينْدَءِ ٻُکِي ٻَاجهَہ جِي وٖينْدَءِ ٿهَپَ ٿهَرِي
اَسَان تَا نَہ سَرِي توْ کهٖي سَرٖي سُپِرِين

بيت - 11

عَاشِقَ مَعْشُوقَنِ جوْ وٺهِي وٖيهِجِ سٖيرُ
اَچِي پُچهَنْدَءِ پَاٺَهِين پِرْتَان بهَرٖي پٖيرُ
بهَلَائِنِ سَنْدوْ بهٖيرُ رَھْبَرُ تهِينْدُءِ رَاھَہ مٖين

بيت - 12

عَاشِقَ معْشُوقَنِ جوْ وَٿهِي وٖيهِجِ دَرُ
اَچِي پُچهَنْدَءِ سُپِرِين لَهَنْدٖين سَرُ سُبهَرُ
بهَلَائِىَ جوْ بهَرْ رَھْبَرْ تهِينْدُءِ رَاھَہ مٖين

بيت - 13

عَاشِقَ مَعْشُوقَنِ جوْ وَٿهِي وٖيهُہ دُکَانُ
پَئِجِ پيشِ پرِيَنِ جٖي پَٿِىَ وِجهِي پَاں﮽ُ
تَہ تُون تَنْهِين سَاں﮽ُ سَدَا رَھَنْدٖين سُرْخُرُو

بيت - 14

عَاشِقَ معْشُوقَنِ جوْ وَٿهِي وٖيهِجِ گهَٿُ
جٖي مَہ وِرْچِي چهَڎِئٖين مُحَبَّت سَنْدوْ مَٿُ
کَرٖي سِرَ جِي سَٿِ پِيجِ کٖي پِيَالِيُون

بيت - 15

عَاشِقَ معْشُوقَنِ جوْ وَٿهِي وٖيهِجِ رَنْدُ
پِيَارِينْدَءِ پَاٺَهِين مَيْخانٖي جوْ مَنْدُ
کٖي مَہ کَڐھِجِ تُون کَنْدھُہ اوْڎوْ تھِجِ اُنِ کهٖي

بيت - 16

عَاشِقُ چَؤُ مَہ اُنَ کهٖي مَہ کِي چَؤُ مَعْشُوقُ
خَالِقُ چَؤُ مَہ خَامَ تُون مَہ کِي چَؤُ مَخْلُوقُ
ڄَاٺِجِ سوْ سُلُوکُ جوْ نَاقِصَانئِي نِنْڱئوْ

وائي - 1

سُپٖيرِيَانْ جٖي سُونْهَہ جِي ڰَالهِہ کِي نَہ وَنڄٖي
وَنڄِي دَرِ دوْسَنِ جٖي سورِىَ سِرُ ھَڄٖي
عَاشِقَ اَنگهُنِ چَاڙھِئَا ٻِئوْ سَبهُہ کوْ بهَڄٖي
پُچهِجِ پوْءِ پرِيتَٺوْ پِهرٖين سِرُ سَنْڄٖي
عَاقِلَئِي اوْچهُون تهِيَا بهوْروْ کِي نَہ بهَنْڄٖي

فَصُلُ اَٿهوۡن
بيت - 1

ھَرَ ھَرَ ھَرَائِي وَنڄَںُ﮽ دَرِ دَوۡسَنِ جٖي
پَاٺَهِين ڎَانْھُہ پرِيَنِ جٖي اُجهُہ مَ اَوَائِي
اَلْهَڙُ تهِي آچهِہ مَ تُون وَاٿَاڙُنِ وَائِي
لَائِينْدَءِ لَطِيفُ چَئٖي سُورَانْ سَرَھَائِي
ڰُجهوۡ ڰَالهَائٖي پِرْتِ وَٿْهِجِ پَاں﮽َ مٖين

بيت - 2

جَان جَان نَاھِہ ضَرُورُ تَان تَان طَبِيبُ نَاھِہ کوْ
جٖي سوْ سَرِئوْ سُورُ تَکَڙوْ وٖيڄُ وَرِي پِئوْ

بيت - 3

سُورُ جَنْهِين کهٖي سَرِئوْ سَرِي تَنِ صِحَّتَ
مِٿهِي مُصِيبَتَ اَنْدَرِ عَاشِقَنِ کهٖي

بيت - 4

سٖيئِي سُورَ طَبِيبَ جَنْهِين سُورَنِ سَنْڄَ کِي
جوْ لِکِهِئوْ ھُتِ لَطِيفُ چَئٖي سوْئِي کَنِ قَرِيبَ
جٖي نَوَازِيَا نَصِيبَ دَارُنىءَ سٖي دُرْسُ کِيَا

بيت - 5

جَنْهِن سَرَ سَنْدوْ نُورُ تٖيلَانْ سوْ سُونْهوْ تهِئٖي
تَنْهِن ڰَالهِہ لَهِجٖي مُورُ جٖيلَانْ لَبهَنِ سُپِرِين

بيت - 6

جٖي پِيَارٖي پَاں﮽َ تَہ کَرَھوْ تهِي پَاٺِي پِئٖين
اَڰٖي اِنَ نِيَاں﮽َ اَٺَکوْٿهِي کَا نَہ گهِرٖي

بيت - 7

اَں﮽َ کِي عَيَانْ نَہ تهِئٖي کِي پَرُوڙٖي کوْ نَہ
سَچِي جٖيهِي سوْنَ مُنْهِہ نَہ پٖيئِي مَاڙھُئٖين

بيت - 8

اَں﮽َ کِي عَيَانْ نَہ تهِئٖي کِي پَرُوڙٖي کوْ نَہ
سَا سُونْهِين تهِئٖي سوْنَ اَمُرُ عَطَا جَنْهِن جوْ

بيت - 9

جٖي کِي ڎِنَائُون سوْ ڰُں﮽ُ مُون ڰَنْڐھِہ تهِئوْ
مُون کهٖي پُچهَائُون تُون کينىءَ اِنْهِي تهوْکَ سَان

بيت - 10

جٖي کٖي ڎِنَائُون سوْ سِرُ ڎٖيئِي سَهُہ جِنْدُڙَا
مَہ چَؤُ چهِنَائُون اِيىءَ پُں﮽ُ ڰَنْڐھِي سَڄَٺٖين

بيت - 11

جٖي چھِنَنِين تَان تُون مَہ چهِنُ پَاءِ اُمٖيرِي اُنِ سٖين
جٖي ھوْءِ اَوَڰُں﮽ُ کَنِئِي اَسُونْهٖين تَہ تُون ڰُٺَاٺٖي ڰِنْهُہ
پَانْدُ جَهلٖي تُون پِنُ ھِنَ سُنْهَارٖي سَنْڱَ مٖين

بيت - 12

نَمِي کهَمِي نِهَارِ تُون ڎَمَرُ ڎوْلَائوْ
تهِىِء سَانڄَاھوْ جٖي اُبهٖين اِنْهِي پٖيرَ تٖي

بيت - 13

ڎَمَرُ پَاسوْ ڎُکهَہ سٖين کهَانْدِ کهَتهُورِي ھوْءِ
آکوْ اِيئٖين چوْءِ تَہ وَاٌللھُ مَعَ اٌلصَّابِرِينَ

بيت - 14

کهَمُ کهَمَنْدَڙَنِ کهَٿِئوْ ھَارَايوْ ھوْرَنِ
چَکهِئوْ نَہ چَوَنْدَنِ ھوْ جوْسَاءُ صَبُرَ جوْ

بيت - 15

کهَمَنْدَڙَنِ گهَرِ کِي چَوَنْدَڙَ چَنْڱا نَہ تهِيَا
وٖيٺَنِئُون وٖيدھَہ پَئِي ھَتهِہ نَہ اَچِي کِي

بيت - 16

ھوْءِ چَوَنِي تُون مَہ چؤُ وَاتَانْ وَرَائٖي
اَڰٖي اَڰرَئِي جوْ کَرٖي خَطَا سوْ کهَائٖي
پَانْدَ مٖين پَائٖي وِئوْ کِينٖيوَاروْ کِي نَہ کِي

بيت - 17

ھوْءِ چَوَنِي تُون کِي مَہ چَؤُ وَاتَانْ وَرَائٖي وٖيں﮽ُ
سَبهِنِي سٖين سَيِّدُ چَوٖي مَنُ مَارٖي کَرِ مٖيں﮽ُ
کهَانْدِ وَڎِيَائِي کهٖيں﮽ُ کِينٖي مَنْجهَان کِي نَہ تهِئٖي

بيت - 18

کَنْهِين کِي نَہ پِرَائِوْ کِينٖي مَنْجهَان کِي نَہ
جٖي ھُوئٖي سَٿَاٺِي سِينْڱ تَہ زِھَہ چهِنٖي جوْکهوْ تهِئٖي

بيت - 19

سُٺِي وٖيں﮽َ کَنَنِ سٖين وَرَائِجِ مَہ وَرِي
ھَادِىَ جٖي ھِدَايَتَ جِي آھٖي اِيىءَ ڰَرِي
جَنْهِين سَاھَ سَرِي تَنْهِين مَارِئوْ نَفْسُ مَاٿهِہ سَان

بيت - 20

چَوَنْدَڙَنِ کِي مَہ چَئٖيجِ تُون وٖيں﮽ُ وَرَائٖي سَامُهُون
کَا مَتِ قِيمَتَ جٖيهَڙِي روْزُ ڎَمَرَ کهٖي ڎٖيجِ
وٖيں﮽ُ مَہ وَرَائٖيجِ تَہ سَبهَہ دَرِ سُهَاڰِي تهِئٖين

بيت - 21

چَوَنْدَنِ چَيوْ مَہ کَرِ اَٺَچَوَنْدَنِ چَيوْ وِسَارِ
اَٿهَئِي پَهرَ اَدَبَ سٖين پَرِ اِھَائِي پَارِ
پَايوْ مُنْهُہ مُونَنِ مٖين غُرْبَتَ سَاں﮽ُ گذَارِ
مُفْتِي مَنجهِہ وِھَارِ تَہ قَاضِىَ کَانْيَاروْ نَہ تهِئٖين

بيت - 22

جٖي بهَائٖين تَہ پرِنئَ مِڙَان تَہ ڎوْھَنِئُون ڰُں﮽ُ بهَانىِءَ
تُنْدِي مَتهَاھِين کهُٿَاءِ ٻوْڎ چَوَنِي جِيئُ چَؤُ

بيت - 23

جَنْهِين سَنْدٖي جِيئُ مٖين بهَتوْن بهَتٖين ٻوْڎُ
کِهَڙَا کَرٖين کوْڎَ ھِئَڙَا پَسِي تَنِ کهٖي

بيت - 24

جَنْهِين سَنْدٖي ٻوْڎَ مٖين بهَتوْن بَهتٖين جِيئُ
تَنَ تَنْهِين سٖين پِيئُ اوْڎَا اَڎٖي پَکهَڙَا

بيت - 25

وٖٿهٖي جَنْهِين وَٿِ ڎُکهَنْدوْ ڎَاڎھوْ تهِئٖي
تُون سَا مَجْلِسَ مَٿِ جٖي حَاصِلُ ھُوٖيئِي ھَزَارَ جوْ

بيت - 26

وٖيٿهٖي جَنْهِين وَٿِ ڎُکهَنْدوْ ڎُورِ تهِئٖي
تَنَ تَنْهِين سَان کَٿِ اوْڎا اڎٖي پَکهَڙَا

وائي - 1

يارَ سَڄَںَ﮽ جٖي فِراقَ ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
دَرِ دوۡسَنِ جٖي کَنئِين جوۡ ھُونْدَا مُون جٖيھَا مُشْتَاقَ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
جَاتهٖي کَاتهٖي مَحْبُوبَنِ جِي آھٖي حُسُنَ جِي ھَاکَ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
سَرْموۡ صَحِي کَرِ اَکهِن جوۡ خَاصَ پرِيَانْ جِي خَاکَ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
عَبْدُ اَلَّطِيفُ چَوٖي پرِين اَسَانْھِن جوۡ ھَمٖيشَا آھٖي حِسْنَاکُ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي

سُرُ کهَنْبهَات

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

بهَلَائِي آھِينِ پرِين بهَلَائِيَ پَانْھِن جٖي
سَٻَاجهَا سِرِ چَڙهِئوۡ ڎوۡرَاپَا نَہ ڎِينِ
مُون ڎَھُنْ مَنْدِيُون تهِينِ سَڄَںُ﮽ سَڄَائِيَ مٖين

بيت - 2

پٖيشَانِىَ مٖين پرِيَنِ جٖي بهَلَائِىَ جَا بهٖيرَ
اَنْگَں﮽ِ اُکنْڐِيَنِ جٖي ڎٖي پَاٻُوھٖي پٖيرَ
قَمَرُ پَاڙٖي کٖيرَ شَمْسُ سُپٖيرِيَنِ سَان

بيت - 3

ھٖي چَنْڐرُ اُھوْئِي جوْ ھُت پَسٖي تهوْ پرِنئَ کهٖي
آڎِتَ چَئِجِ اُنِ کهٖي ڎِيَانىِء جوْروْئِي
ھٖيکَانْدِىَ ھوْئِي سَانْگُ مَہ پَوٖي سَڄَٺٖين

بيت - 4

مَرُ ھٖيکَاندَا ھُونِ پِرِين سَانگَ مَہ وَنڄنِ سٖيں﮽َ
رَھِيَا آھِنِ رُوحَ مٖين نِتُ جَنْهِين جَا نٖيں﮽َ
وِمَاسِيا جَنِ وٖيں﮽َ تهوْ تَارِىَ تَڰٖي تَنِ ھِنئوْن

بيت - 5

رَاتِ سَهَائِي بهُنىِء سَنئِين پَٿِنِ وَڎوْئِي پَنْدھہُ
ھَلَنْدٖي حَبِيبَ ڎٖي کَرَھَا موْڙِ مَہ کَنْدھُہ
ٻَنْدھَں﮽ُ سوْئِي ٻَنْدھُہ جوْ پَهُچَائٖي پرِنئَ کهٖي

بيت - 6

رَات سَهَائِي بهُنىِء سَنئِين بهَائِي گهُرْجٖي بهَلُ
آھُرَ مٖين اٖيلَاچِيُون چنْدَن چَرِي چَلُ
مُون توْئِي سٖين ڰَالهَڙِي ٻٖي کَنْهِين مَہ سَلُ
ھَاھَرَ کَنْدوْ ھَلُ تَہ کهِجَايُون کهَرَنِ کهٖي

بيت - 7

رَات سَهَائِي بهُنىِء سَنئِين پِرْتِ نَئِي پَنْدھُہ پُورِ
مَيَا مَحْبُوبَنِ جٖي ھَلِي وَؤُن حُضُورِ
جٖي چَٺِکَنِ چِتَ مٖين سٖي کِينىءَ سَڄَں﮽َ ڎُورِ
اَللھَ لَڰِ اَسُورِ اُنئَانئِي تهِي آءُ توُن

بيت - 8

اَڄُ پُں﮽ُ اَچهَائِي چوْڎِھِنىءَ مَاھَہ چَنْڐرَ جِينىءَ
مُون گهَرِ مُون پرِيَنِ جٖي اَچَں﮽َ جِي وَائِي
مُون گهَرِ وَادھَائِي پٖيئِي کهَامِ کهَرَنِ مٖين

بيت - 9

اَڄُ پُں﮽ُ اُمَاروْ چوْڎِھِنىءَ مَاھَہ چَنْڐرَ جوْ
مُون گهَرِ مُون پرِيَنِ جٖي اَچَں﮽َ جوْ وَاروْ
سَڄَں﮽ُ سوْبهَاروْ بهٖيڄَ بهِنِىَ گهَرِ آئِيوْ

بيت - 10

چوْڎِھِنىءَ چَنْڐرُ اُبهِرِئوْ اُٺٿرِيهِنىءَ پَسٖيسِ عَامُ
مَتهِسِ نَاھِہ مَلَامُ جٖي کِي پُچهٖين پُچهُہ سوْ

بيت - 11

چوْڎِھِنىءَ چَنْڐرَ تُون اُبهِرٖين سَهَسٖين کَرٖي سِنگَارَ
پَلَکِ پرِيَان جٖي نَہ پَرٖين جٖي حِيلَا کَرٖين ھَزَارَ
جِهَڙوْ تُون سَبهَہ ڄَمَارَ تِهَڙوْ دَمُ دوْسَ جوْ

بيت - 12

سَهَسٖين سَجِنِ اُبهِرٖي چوْرَاسِي چَنْڐرَنِ
باٌللهِ رٖي پرِيَنِ سَبهَہ اُونْدَاھِي بهَائِيَان

بيت - 13

چَنْڐرَ تُنْهِن جِي ذَاتِ پَارِيَان کِي نَہ پرِيَنِ سٖين
تُون اَچهوْ مَنْجهِہ رَاتِ سَڄَں﮽َ نِتُ سوْجهِروْ

بيت - 14

چَنْڐرَ چِٿَائِي تُنْهِن جِي سَهَائِي مُون سُورَ
لَايَان لَالَ لِنڱَنِ کهٖي چَنْدَنَ بهَريٖ ٻُورَ
کُومَاٺوْ کَپُورُ مُون وَاجهَائِينْدٖي پِرِنِ کهٖي

بيت - 15

چَنْڐلَڰَنِي مَنْڐرَ سَنْجهٖيئِي شِيخَ تهِئٖين
کَرِ اُونْدَاھِي اَنْدھَہ تَہ مِلَان مَحْبُوبَنِ کهٖي

بيت - 16

چَنْڐرَ چَوَانىِء حَقﱣ جٖي وِرْچٖين نَہ وِچِرٖين
ٻَہ اَکهِيُون ٿرِئوْن نَکُ توْ مٖين نَاھِہ پرِيَنِ جِهوْ

بيت - 17

کهَٺِي نٖيں﮽ خُمَارَ مَان جَان نازْ کِيَائُون نَظُرُ
سُورِجَ شَاخُون جَکِيُون کُومَانو قَمَرُ
تَارَا کَتِيُون تَابِعُ تِهئَا دٖيکِهينْدٖي دِلبَرُ
جَهکو تِهئو جَوْهَرْ جَانِبَ جي جَمَالَ سِين

بيت - 18

اُونْدَاھِي اَدھَہ رَاتِ مٖين پرِنىءَ پَسَايوْ پَاں﮽ُ
چَنْڐرُ کَتِنِ سَاں﮽ُ پٖيهِي وِئوْ پَرْلَاوَ مٖين

بيت - 19

تَارَا تٖيلِىِ روءِ لُدھَا لَالَنَ اُبهِرِين
جِهَڙِي توْ صُبُوحِ تِهَڙِي صَافِي سَڄَٺٖين

بيت - 20

توْ ڎَھُنْ گهَٺوْ نِهَارِيَان تَارَا تٖينَاھِين
سَڄَں﮽َ جٖيڎَاھِين توُن تٖيڎَاھِين اُبهرٖين

بيت - 21

ھُنَ تَارٖي ھُنَ ھَنْدھِہ ھُتِ مُنْهِن جَا سُپِرِين
سَڄَں﮽َ مَاکهِىَ مَنْدِ کَوْڙَا تهئَنِ نَہ کَڎِھِين

بيت - 22

ھُنَ تَارٖي ھُنَ ھٖيٿهِہ ھُتِ مُنْهِن جَا سُپِرِين
سَڄَں﮽َ مَاکهِىَ مٖيٿهِہ کَوْڙَا تهئَنِ نَہ کَڎِھِين

بيت - 23

ھُنَ تَارٖي ھُنَ جَاءِ ھُتِ مُنْهِن جَا سُپِرِين
سَڄَں﮽َ مَاکهِىَ سَاءِ کَوْڙَا تهئَنِ نَہ کَڎِھِين

بيت - 24

تَارَا تِرَ تِروْکهِڙِيُون مَتهِنَ پهُلَڙِيُون
کهُهِہ سٖي رَاتَڙِيُون جٖي مُون پِرَ پُنْڄَاٺَان پٖيئِيُون

وائي - 1

جٖيڎِيُون ھِيىُ ضَرُورُ آيَلِ کِي نَہ رَھَنْدوْ پرِنىءَ رٖي
سَگهوْ سَاعَتَ نَہ جِنْدُڙوْ اٿهَئِي پَهَرَ مَلُورُ
آيَلِ کِي نَہ رَھَنْدوْ پرِنىءَ رٖي
مَنَ مٖين مُشْتَاقَنِ جٖي سَاجَنَ تُنْهِن جوْ سُورُ
آيَلِ کِي نَہ رَھَنْدوْ پرِنىءَ رٖي
پٖيرٖين آنئُون نَہ پُڄِٺِي ڎٖيهُہ پرِيَان جوْ ڎُورِ
آيَلِ کِي نَہ رَھَنْدوْ پرِنىءَ رٖي
وَون وٖيلهَہ سَبهَہ کَنْهِين ھِنئَڙَا پرِنىءَ حُضُورِ
آيَلِ کِي نَہ رَھَنْدوْ پرِنىءَ رٖي

وائي - 2

اَنڱَں﮽ِ آيَمِ پٖيهِي يَا اَلَا مُون سَارِينْدٖي سُپِرِين
مُشْکُ عَطُرُ مُون پِرِين سِکِيَسِ ڄَمُ سَبهٖيئِي
يَا اَلَا مُون سَارِينْدٖي سُپِرِين
تَنُ جَنْهِين جوْ طَالِبُو رُوحَ تَنْهِين سَان رٖيهِي
يَا اَلَا مُون سَارِينْدٖي سُپِرِين
سَاجَنَ سَنْدِىَ سُونهَہ جِي آنئُون ڰالهِہ کَرِيَان کٖيهِي
يَا اَلَا مُون سَارِينْدٖي سُپِرِين
تهِئوْ لُطْفُ لَطِيفُ چَئٖي دوْسُ آيوْ دَرِ پٖيهِي
يَا اَلَا مُون سَارِينْدٖي سُپِرِين

وائي - 3

وَھِلَڙِي وَؤُن مَہ وِھَامٖي رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
شَمَعَ تهِينْدِيَسِ شَبِ مٖين اِنَ خُوشِيَ کهَان کهَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
بَابُنِ سنْدِيَ بَاھِ جَان ٻَرَان شَالَ اُجهَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
پِرتِ جَا پِيتَمَ جِي سَا کِي نَہ پَرُوڙِيَمِ عَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
مُون کهٖي مُون پرِيَنِ جوۡ آھٖي دَرْدُ دَوَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
آھِيَان يَارُ سيِّدَ جوۡ کَا نَہ رَھِي کَا خَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
ھوۡ جوۡ لَنؤُن لَطِيفُ چَئٖي مُون کهٖي آھِ مُدَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
رَوْشَنُ تهٖيَان رُنڄَ مٖين جٖي ھُئَان لَيءِ اُنْهِي لَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
کَارِي سَا قِيَامَ سَئِين آھِ ھوۡتُ جَنْھِن جوۡ حَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
آيَمِ تَنْھِن لوۡکَ سَان جٖي سٖي مُون چَوَنِ سَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

نَاسِينْدٖي نِگَاھَہ پِهرٖين کَجِ پرِنىءَ ڎٖي
اَحْوَالَ عَاجِزَنِ جَا تُون آکهِجِ لَکِ اَللھَ
روْزُ نِهَارِنِ رَاھَہ اَکهِيُون اَوَانْهِن جٖي آسِرٖي

بيت - 2

نَاسِينْدٖي نَظُرُ پِهِرٖين کَجِ پرنىء ڎٖي
قَمَرَ چَئِجِ پرِيَنِ کهٖي نِسَت تهِي نِٻَرُ
ٻِئوْ بهَرْوَسوْ نَہ بهَرُ اَکهِيُون اَھَانْ جٖي آسِرٖي

بيت - 3

نَاسِينْدٖي نِرْتِ پِهرٖين کَجِ پرِنىءَ ڎٖي
قَمَرَ چَئِجِ قَرِيبَ کهٖي سَارٖي سَاں﮽ُ سُرْتِ
ٻِئوْ بهَرْوَسوْ نَہ بهِتِ اَکهِيُون تَنْهَانْ جٖي آسِرٖي

بيت - 4

نَاسِينْدٖي نِهَارَ پِهرٖين کَجِ پرِنىءَ ڎٖي
آنئُون جٖي سَنٖيهَا ڎِيَانىِء سٖي چَئِجِ چَنْڐرَ اَپَارَ
تَہ سَاجَنَ سَبهَہ ڄَمَارَ اَکهِيُون اَوَانْهِن جٖي آسِرٖي

بيت - 5

چَنْکِيَان چَنْڐرَ چَئٖيجِ سَنٖيهَا کهٖي سَڄَٺٖين
مَتهَان اَنڱں﮽َ اُبهِرِي پرِيَنِ جٖي پَئٖيجِ
جهِيٺوْ ڰَالهَائٖيجِ پٖيرَنِ دھَرٖي ھَتهَڙَا

بيت - 6

آنئُون جٖي ڎِيَانىِء سَنٖيهَا سٖي تُون چَنْڐرَ پَلَىِء ٻَنْدھُہ
چَئِجِ حَالُ حَبِيبَ کهٖي نَئِي نِؤُڙَائٖى کَنْدھُہ
توْ تٖيڐَانْهِين پَنْدھُہ جَاڎٖي عَالَمَ آسِروْ

بيت - 7

اُبهَرُ چَنْڐرَ پَسُ پرِين توْ اوْڎَا مُون ڎُورِ
سَڄَں﮽َ سُتَا وِلهَہ مٖين چوْٿَا بهَرٖي کَپُورِ
پٖيرٖين آنئُون نَہ پُڄِٺِي ٻَاٻَلُ ڎِئٖي نَہ ٻُورُ
جَنْهِن تٖي چَڙْھِي اَسُورُ سَنْجهٖي سَڄَں﮽َ سَهَٿِيَان

بيت - 8

آنئُون اُکَنڐھِيَائِي مَرَان پرِين بهَلَا پَرَ ڎُورِ
ٻَاٻَلُ ڎِئٖي نَہ ٻُورِ ٻَنْدھَں﮽َ جوْڰِي پِئَرٖي

بيت - 9

دھَٺِى کَرِنْدٖين کَڎَھِين حَيَاتِي ھٖيکَانْدِ
مَنَ مٖين مُشْتَاقَنِ جٖي کِنىءَ رْنْجَائٖي رَانْدِ
پرِين ڎٖيسَانْدَرَ پَانْدِ ڰُجهُہ ڰَرَھِيَان کَنِ سٖين

بيت - 10

ھِنئَڙٖي سَڄَں﮽َ سَارِيَا کِتهٖي ھُونْدَمِ ھٖيرَ
اَچٖي لَالَنَ نَہ ڎِئٖين مَتهٖي پَلَنْگَنِ پٖيرَ
تهِى وِرُوھِں﮽َ وٖيرَ ڰُجهُہ ڰَرَھِيَان کَنِ سَان

بيت - 11

وَڎَپهُڙو ۽ وَاءُ کَرَھٖي کهَاڎوْ کهوڙِئوْ
سو کِنىءَ پَلَاٺِيَان جوْ اوْلَاٺِئوْ نَہ اُتهٖي

بيت - 12

پَلَاٺِيَان پوْءِ اوْلَاٺِئوْ نہ اُتهٖى
جٖيڎَان وَڰُ وِئوْ توْءِ تَرسٖي اوْڎَھِين

بيت - 13

کَرھوْ نَہ کَهَکَانُ پٖيرٖين آنئُون نَہ پُڄِٺِي
جٖي مُون رَاتِ رَسَاٺِئٖين نٖيئِي سَاجَنَ سَاں﮽ُ
مُون نَہ وَھِيٺوْ پَاں﮽ُ وٖيٿهِي نٖيں﮽َ نِچوْئِيَان

بيت - 14

کَرَھَا کِسِرِ چهَڎِ وِکهُون وِجهُہ وَدھَنْدِيُون
ھٖيکَرَ حَبِيبَن سَان مُون کهٖي نٖيئِي گَڎِ
مَچهں﮽ُ پَوَنِي ھَڎِ آھُون اُکَنْڐھِيَنِ جُون

بيت - 15

کَرَھَا کِسِرِ چهَڎِ وِکهَہ وَدھَنْدِي پاَءِ
مُنْهِن جوْ ھَلَں﮽ُ اُتَهِين جِتٖي جَانِبَ جَاءِ
توْ کهٖي چَنْدَنُ چَارِيَان ٻِئو وَڰُ لَاٺِيُون کهَاءِ
اِيئٖين اُٿهَہ اُٿهَاءِ جِينىءَ ھُونْدِىَ رَاتِ ھُتِ مِڙَانْ

بيت - 16

کِسِرِ چهَڎِ کَنْوَاٿَ وِکهُون وِجهُہ وَدھَنْدِيُون
سَنئِين سُپٖيرِيَنِ جِي وَنگِي بهَانىِء مَہ وَاٿَ
چهَڎِ جهوْرِي ڎٖي جهَاٿَ تَہ ھُونْدِىَ رَاتِ ھُتِ مِڙَانْ

بيت - 17

کَرَھَا کُرُ سُنْڄَاں﮽ُ پٖيکوْ ۽ پَانْهِن جوْ
اَصُلُ آھٖي آھِنْ جوْ نَالٖروْ نِدھَانُ
کَرَھَا اَسَان سَاں﮽ُ کٖي چَنْڱِيُون کَجِ چِنْڱَائِيُون

بيت - 18

آٺٖي ٻَدھُمِ وَں﮽َ جَاءِ تَہ مَانَ مُکهِرِيُون چَرٖي
کُدھَاتُوروْ کَرَھوْ لِکِئوْ لَاٺِيُون کهَاءِ
اِنَ مَئٖي سَنْدِنِ مَاءُ مُون ڰَالهِنِ ڰوْڙھَا کِئوْ

بيت - 19

مَيَا مَنْڄِ مِنِتهَہ اَڄُ مُنْهِن جِي کَرَھَا
جهَاڰِيندٖي جَرَ پَٿِيُون مَتَانْ کَرٖين کَتهَہ
سُپٖيرِيَانْ جٖي سَتهَہ مُون کهٖي نٖيئِي مٖيڙِئٖين

بيت - 20

ڰَلِ ڰَانَا يَاقُوتَ جَا موْتِنِ ڰُتِيَسِ مَالهَہ
کَدِيفىَ جِي کَرَھَا ھِيدٖي پَايَانىِء حَالَ
چَنْدَنُ چَارِيَانىِء جَالَ جٖي مُون رَاتِ رَسَاٺِئٖين

بيت - 21

ڰَلِ ڰَانَا يَاقُوتَ جَا موْتِي مَنْجهِہ مَهَارَ
چَانْگَا چَنْدَنُ چَارِيَانىِء اَٿهَئِي پَهَرَ اَپَارَ
سَنْدِي پِيىءَ پَچَارَ جٖي مُون رَاتِ رَسَاٺِئٖين

بيت - 22

مَيَا توْ مَهَارَ سَارِي پَايَانىِء سوْنَ جِي
چَارِيَانىء چَندَنَ چوْٿِيُون نَايوْ مٖيندِنِ ڎَارَ
سَنْدِي پِيىءَ پَچَارَ جٖي مُون رَاتِ رَسَاٺِئٖين

بيت - 23

اُٿهُہ نَہ وَنڄٖي وَڰَ سٖين چَرٖي نَہ لَاٺوْ
مَئٖي کهٖي مَجَازَ جوْ تهُوھٖي مٖين تهَاٺوْ
پَتَاڙٖي پَاٺوْ مَرَنْدٖي سٖيں﮽ُ نَہ مَٿِيوْ

بيت - 24

اُٿهُہ نَہ وَنڄٖي وَڰَ سَان چَرٖي نَہ چَانْگوْ
لَڰِيَسِ نَاؤُکَ نِينْهَ جِي نِهوْڙِئوْ نَانگوْ
چهَڎٖي سِرَ سَانْگوْ رِڙھٖي رَنْدِ پرِيَنِ جٖي

بيت - 25

وِھٖي مَنْجهِہ تهوْ وَڰَ کهَتهُورِىَ ڎَارَ چَرٖي
مَاءُ مُنْهِين جٖي کَرَھٖي پَدھَرِ پَڰَ نَہ لَڰَ
جَڰَ مٖين جٖيهوْ جَڰَ ھِنئٖي سَان ھُت چَرٖي

بيت - 26

بهوْرُ نَہ چَرٖي ٻُورُ چهَڎِئوْ توْرَ تَکُون کُرٖي
مُونٖين ھَٺِي موْٿِئوْ کَرَھوْ رَاتِ کَپُورُ
مَيوْ تهِئوْ مَغمُورُ چَنْدَنُ چَکهِي آئِوْ

بيت - 27

اَڄُ نَہ اَڰِنىءَ ڐھَارَ کَرَھوْ جنىءَ کَالهَہ ھُئوْ
اَنْڱَں﮽ِ آيوْ نَہ کَرٖي پَاھوْڙٖي پَچَارَ
جٖيکُسِ مَنْجهِہ قَطَارَ کَا وَلِ چهِنائِين وِھُہ جِي

بيت - 28

مئٖي مَاکائٖي وِدھوْ وَاتُ وَلِنِ کهٖي
خَبَرَ تهِي کهٖيٿرَ دھَٺِنِ کهٖہ وِڎُوٺَانْ وَاھِي
کَرَھٖي کَاکَتَ چهَڎِي وَرِيَسِ نَہ وَائِي
چَانگٖي چَرِيَائِي وٖيئِي وٖيچَارٖي وِسِرِي

بيت - 29

مُٿهِيُون لَهِي مُنْهَاءُ جٖي توْ چَانگَا چهِنِيُون
وَلَڙِيُون وِھُہ سَاءُ اَنڄَان توْ مَنْهنْدِيُون

بيت - 30

وَٿهِي سِيٿَ سُوٿَ پَاءِ پَنْهِن جٖي کَرَهٖي
وَلَڙِيُون جٖي وَاسَ وَٺنْدِيُون پَهَرِيُون مَتهٖي پَٿَ،
چَانْگٖي چَکهِي چَٿَ تَہ پوْءِ نَہ رَھَنْدوْ پَنْدھَہ رٖي

بيت - 31

لَکهٖين سَوٖين چَرَنِ کَرَھَا کَنْگُو رٖيٿَ تٖي
تئَان وٖيسَرِيَنِ ھَتهِہ نَہ آيوْ ھٖيکَڙوْ

بيت - 32

کِي جوْ کٖيڎَانْهِين چَانْگوْ چَکهِي آئِوْ
تَاٺِئوْ تٖيڎَانْهِين نٖيٿهِہ چهِنَايوْ نِکِرٖي

بيت - 33

کَرَھٖي کهٖي کَئِي وِجهُہ کٖي ٻَنْدھَہ پَلَں﮽َ جَا
لٖيڙوْ لَاٺَنِ کهٖي چَرٖي نِئَرَ سَاں﮽ُ نَئِي
چَانْگٖي سَنْدٖي چِتَ مٖين صَاحِبَ وجهُہ سَنئِين
اوْبَاھِئوْسِ اَئِين لُطْفَ سَاں﮽ُ لَطِيفُ چَئٖي

بيت - 34

کَرَھَا توْ کهٖي کَامَ مُون سَچوْ پَسِي سَنڄِي
مَانَ پَرُوڙي مَامَ سَانْڱَاھٖي سٖيٺيٖن وَھٖين

بيت - 35

کهَنْبهَاتِڙٖي تَڙِ وَٺِي اُبهِي تَڙِ وَاجهَاءِ
مَانَ اَچِئُون کَاءِ سَوَادَائِي سَڄَٺٖين

بيت - 36

چَانْگٖي چَئِي چُکِيَاسِ مَتهان اَکَ نَہ اُلَهٖين
جَنْهِن وَلِ گهَٺَا وِھَاٿِيَا اُنَ سٖين آرَ لَڰِيَاسِ
چَوْدھَارِي رَتُ کِيَاسِ ھِنَ کُدھَا تُورٖي کَرَھٖي

بيت - 37

آٺٖي اَڙَئٖيسِ چهڎِئوْ تَان چهٖيکَ تهِئوْ
کهَارَائِيَان کهئوْ وَنڄٖي پَلَاٺٖي پَائٖيسِ
ڎَاوَں﮽ُ سوْ ڎَائٖيسِ جِئٖين چَرٖي ۽ چِنگهٖي بهُٺوْ

بيت - 38

دوْ دَسْتِيون دوْ پٖيرَ سِينٖي سَنْگهَرَ رُکَ جِي
مَاءُ مُنْهِن جٖي کَرَھٖي تَازٖي پهُلَنِ ھٖيرَ
تَنْهِن کهٖي کَامِں﮽َ کَنْدِي کٖيرَ جوْ مُونْئِي وَٿِ مَسَ رَھٖي

بيت - 39

کَنْهِين کَامِں﮽َ کِيَاءِ کِينىءَ بهَنْبهوْلِئٖين کَرَھَا
اَکهِنِ مَتهٖي اَکهِيَا پِڙَ مٖين پٖيرَ گَٿهَاءِ
وَڰَ کِي وِسِرِيَاءِ جِينىءَ ٻَدھوْ تھوْ گهَاٺٖي وَھٖين

بيت - 40

نَنئوْن نِئَرُ پَائٖي جَان مُون ھِنئَڙوْ جهَلِئوْ
وِئَڙوْ چهنَائٖي پوْئِنىءَ رَاتِ پرِيَنِ ڎٖي

بيت - 41

نَوَن نِئَرَ ڎَھَہ ڎَٺِيُون پَنْدرَھَنْ بَنْدَ پِيَاسِ
جَڎِھِنْ سَڄَں﮽َ يَارِ پِيَاسِ تَڎِھِنْ چهرْکِ چهِنَائِين ھٖيکَڙٖي

بيت - 42

کهَائٖي نَہ کهَٿَٺَهَارُ چَنْدَنَ جَا تهوْ چُوپَا کَرٖي
اَگَرَ اوْڎوْ نَہ وَنْڄٖي سِرکهَنڐرَ لَهٖي نَہ سَارَ
لَاٺٖي جٖىَ لَڰَارَ مَيوْ مَتَاروْ کِئوْ

بيت - 43

چَانْگَا چَنْدَنُ نَہ چَرٖين مَيَا پِئٖين نَہ موْکَ
اَگَرَا اوْڎوْ نَہ ونْڄٖين تهُکِئوْ چهَڎٖين تهوْکَ
لَاٺِيُون وِچَانْ لوْکَ توْ کِهَڙٖي اَکهَرِ آئُڙِيُون

بيت - 44

جِئَان کِروْڙِ ٻَہ کَاٿھِيُون پَنْجٖين لَکهٖين پَاءُ
ميوْ تَنْهِن مَاڰَاءُ تهوْ ڎِينْهَاڙِي ڎَارَ چَرٖي

بيت - 45

جِئَان کِروْڙِ ٻَہ کَاٿھِيُون پَنْجٖين لَکهٖين پَنُ
تِئَان چهَاٺٖي چهُڰِيُون مَئٖي رَتوْ مَنُ
تَنْهِن وَں﮽َ سَنْدوْ پَنُ کُومَاٺوْ کوْ نَہ لَهٖي

بيت - 46

لَکهِہ لَاکهِيٺوْ کَرھوْ کوْڙٖين ڎٖيئِي ڰِدھوْمِ
اَنْڱَں﮽ِ سُونْهَہ تهِئوْمِ مُلھِہ مَهَانْگوْ مَہ چَئوْ

بيت - 47

لَکهِہ لَاکهِيٺوْ کَرھوْ کوْڙٖين ڎٖيئِي چُونِ
اِھَا سِٿرَ سَيِّدُ چَوٖي جَنْهِين تَنْهِين جُوں﮽ِ
تُرْتُ رَسَاٺٖي تُوں﮽ِ جُپَلَاٺِئوْ تَہ پرِنىءَ مِڙٖي

بيت - 48

لَکهِہ لَاکهِيٺوْ کَرھوْ کوْڙٖين ڎٖيئِي کَاھَہ
اٖيلَاچِيُون آھُرَ مٖين موْک مَئٖي کهٖي پَاءِ
کَتهَہ نَہ کَنْدوْ کَاءِ جُپَلَاٺِئوْ تَہ پرِنىءَ مِڙٖي

وائي - 1

آھِنِمِ ڰَالهَڙِيُون مَاءُ مُرَادُون پرِنىءَ سٖين
جٖي مُون پٖييُون پرِنىءَ رٖي کهُهِہ سٖي رَاتَڙِيُون
مَاءُ مُرَادُون پرِنىءَ سٖين
جٖي مُون اوْرِيُون پرِنىءَ سٖين وَرُ سٖي رَاتَڙِيُون
مَاءُ مُرَادُون پرِنىءَ سٖين
پَسَنَ خَاطِرِ پرِنىءَ جٖي پَاتِيُمِ جهَاتَڙِيُون
مَاءُ مُرَادُون پرِنىءَ سٖين
اَدْيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي کُهَنِ کَاتَڙِيُون
مَاءُ مُرَادُون پرِنىءَ سٖين

وائي - 2

سَدھٖين سٖيں﮽َ نَہ ھُونِ نِينهُہ نِيَاپٖي نَہ تهِئٖي
موْٿَں﮽ُ جَنْهِين مِيهِٺوْ پِڙَ تٖي سٖيئِي پُونِ
نِينهُہ نِيَاپٖي نَہ تهِئٖي
کَارِىَ رَاتِ رَتَ پهُڙَا جَان جَان نٖيں﮽َ نَہ رُونِ
نِينهُہ نِيَاپٖي نَہ تهِئٖي
جَنِ مُسَافِرَ سُپِرِين سٖي مَرُ روْيوْ رُونِ
نِينهُہ نِيَاپٖي نَہ تهِئٖي

وائي - 3

توْڙٖي تَڙِئٖين تُون يَا اَلَا توْ دَرَ توْھُہ نَہ چهَڎِيَان
مون کهٖي سوْ مُشَاھِدوْ جٖي مُنْهُہ نَہ ڎِئٖين مُون
يَا اَلَا توْ دَرَ توْھُہ نَہ چهَڎِيَان
مُون ٻِئَا دَرَ گهَٺَا ڎوْرِيَا آھٖين تُونْهِين تُون
يَا اَلَا توْ دَرَ توْھُہ نَہ چهَڎِيَان

سرَاڰ

پِھِروْن فَصُلُ
بيت - 1

مَانَ پُچهَنِي سُپِرِين چِتَان لَاھِ مَ چُرَ
اُنْهِي جَا اَمُرَ کهَں﮽ُ تَہ خَالِي نَہ تهِئٖين

بيت - 2

مَانَ پُچهَنِي سُپِرِين چِتَان چُرَ مَہ لَاھِہ
پرِيَنِ اَڰيَان پَاءِ پَلَؤُ مَنْڱَٺَهَارَ جنِىءَ

بيت - 3

مَانَ پُچهَنِي سُپِرِين چِتَ مٖين رَکهِجُ چٖيتُ
سِينوۡ دهوۡئِي صَافُ کَرِ صَابُں﮽َ سَاں﮽ُ سُپٖيتُ
سَامُونْڐرِي سُچٖيتُ تهِيئُ تَہ پَھُچٖين پَارَ کهِي.

بيت - 4

مَانَ پُچهَنِي سُپِرِين چِتَ مٖين چِتَائٖيجِ
کَڐھِجِ کَائٖي کَچَ کهٖي کُوڙُ مَہ کَمَائٖيجِ
وَٺُجِ وِھَائٖيجِ سَبهُہ تُون سَوْدَاگَرَ سَچَ جوْ

بيت - 5

مَانَ پُچهَنِي سُپِرِين چِتَان لَاھِہ مَہ چوْرُ
کَڐھُہ تُون قَلْبَ مَان کُٿٖي کُوڙوْ کْوڙُ
تَہ ھُنَ بهَرِ سَنْدوْ ھوْرُ مَتهَان توْ مُعَافُ تهِئٖي

بيت - 6

مَانَ پُچهَنِي سُپِرِين چٖيتَاريٖجِ چِتُ
دَائِمُ دُورْبِينِىَ مٖين پَسٖين تُون وِلهَا وِتُ
نِينهُہ نٖيکهَارٖي نِتُ مَلَّاحَ گَڎِ مَعْلِمَ سٖين

بيت - 7

کَچُ کَمَايُمِ کُوڙُ بهَڰَمِ عَهَدَ اَللھَ جَا
پِنڄِروْ جوْ پَاپَنِ جوْ چوْٿِىَ تَائِين چُورُ
مَعْلِمُ اَتهِي مُورُ ڰوْرَا اِنْهِي ڰَالهِہ جوْ

بيت - 8

کُوڙُ کَمَاءِ مَہ کَچُ اُتهِي اوْرِ اَللھَ سَان
کَڐھُہ تُون دَغَا دِلِ مَان صَاحِبَ وَٺٖي سَچُ
مُحَبَّتَ سَنْدوْ مَنَ مٖين مَاٺِکُ ٻَارِجِ مَچُ
اِنَ پَرِ پُرِي اَچُ تَہ سَوْدوْ تهِئٖيئِي سَپهَروْ

بيت - 9

سَوْدوْ اِھوْئِي سَپهَروْ سوْ مُون پَلَىِء پَاءِ
وَسُ وٖيچَارٖي نَاھِہ کوْ تُون آگَا عَرْضُ اَگهَاءِ
رٖي ھَمْرَاھِىَ ھَادِىَ جٖي مُورِ نَہ مِلٖي مَاءُ
لُطْفَ سَاں﮽ُ لَنْگهَاءِ لَهَرِيُون لَهَرِنِ وِچَ مَان

بيت - 10

لُڙَ لَهَرِيُون لَسَ لٖيٿَ جِتٖي اَنْتُ نَہ آبَ جوْ
جوْکهوْ تهِئٖي مَہ جَحَازَ کهٖي پهَرَھٖي اَچٖي مَہ پهٖيٿَ
لَڰٖي کَا نَہ لِپٖيٿَ ھِنَ غارِيبٖي غُرَابَ کهٖي

بيت - 11

سِڙھَہ سَنْوَان لَاڄُو نَنْوَان اوْلَا جَنْهِين عَاجَ
سَاتهِي سَپهَرِ ھَلِئَا بهَرٖي جُنْگَ جَحَاجَ
تُون حَاصُلُ کَرٖينَ حَاجَ وَاحِدَ وَٺِجَارَنِ جِي

بيت - 12

سِڙھَہ سَنْوَان لَاڄُو نَنْوَان مُهَاٺَا سَنْدَنَ مِيرَ
سَاتهِي سَپهَرِ ھَلِئا تهِيا سٺوان سِرِ سِيرَ
جٖي اَچَنِ سَاں﮽ُ اُکِيرَ سٖي ٻٖيڙِيُون رَکهٖين ٻَاجهَہ سٖين

وائي - 1

سَھَسٖين شُکْرَانَا کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
کَرِ تُون حَمْدُ حَکِيمَ کهٖي ظَاھِرُ زَبَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
تُون ڎٖيکهَارٖين مُون دهَٺِي مَنَ بَاطِنَ جَا بَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
مَتَان مَرْدَ وِسَارِئٖين صَاحِبَ جِي ثَنَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
دوۡسَ رَکهٖين دِلِ مٖين تُون لَالَنَ لِسَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
جَفَا ڎٖيئِي جيئَ کهِي تهِييءُ فِکِرَ مَنْجهِہ فَنَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
تُسِي توۡ سٖين توھُ کَرٖي مَنَ آگوۡ اِحسَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
کَڐهُہ تُون دَغَا دِلِ مَان ٻَانهَپَ سٖين ٻَانهَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
صَاحِبَ وَٺٖي سَچَ سٖين مَہ تهِيءُ دَانَھَ دٖيوَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
جٖي تَسْلِيمَ مٖين تَحْقِيقُ ھُوَا سٖي کِينءَ اَمَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
جَاڰِيَا جٖي جَبَّارَ لَيِءِ سٖي تهِيَا سَمَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
فَاذْکُرُونِي أذْکُرُکُمْ کَھِئوۡ قُرَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
وَأشْکُرُو لِي وَلَا تَکْفُرُونَ کَڐهُہ تُون کُفْرَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
سَبهِہ سَنْوَارِيَا سُپرِنئَ قَوْلَ توۡ کَئَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
چَنڱِي چَئِجِ چَاھَ سٖين مَدَحَ ايئَ مَنَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
تَائِبَ تهِئوۡ تَکِڙَا جوۡشَوْن جُوَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
نَہ لَهٖين تُون لَطِيفُ چَئٖي اَمَنُ اَمَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا

وائي - 2

مَنَ مٖين تُون مَوْجُودُ آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
اَکهِيُون اَکهِنِ کهٖي سِکِئوۡ کَنِ سُجُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
جٖيلَان رَسِيُون بُودَ کهٖي تٖيلَان تهِيُون نَابُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
مَاڙهُنِ جٖي موۡٿَں﮽َ جوۡ صَاحِبَ ھَتهِہ سُجُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
اُنَ دَرِ سٖيئِي اَگهِيَا جَنِ وِنْڄَايوۡ وُجُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

جٖيکِي مَنْجهِہ جَهَانَ سوْ تَارِىَ تَڰٖي تُنْهِن جٖي
لُطْفَ جِي لَطِيفُ چَئٖي توْ وَٿِ کَمِي کَا نَہ
عَدُلَ چهُٿَان آن نَہ کوْ پهٖيروْ کَجِ فَضُلَ جوْ

بيت - 2

سَارِي رَاتِ سُبَحَانُ جَاڰِي جَنْهِين يَادِ کِئوْ
اُنِ جٖي عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي مِٿِىَ لَدھوْ مَانُ
کوْڙٖين کَنِ سَلَامُ آڰَهَہ اَچِئوْ اُنِ جٖي

بيت - 3

سٖيوَا کَرِ سُبَحَانَ جِي جِتِ جَرُ وَھٖي تهوْ جَالَ
سَوٖين سُپَڄَنِ سَمُونْڐرَ مٖين مَاٺِکَ موْتِي لَالَ
جٖي مَاسوْ جُڙٖيئِى مَالَ تَہ پُونجَارَا پُرِ تهِئٖين

بيت - 4

سٖي پُونْجَارَا پُرِ تهِيَا سَمُونْڐرُ سٖيئوْ جَنِ
آندَائُون عَمِيقَ مَان جهُوڙِيُون جَوْھَارَنِ
لَدھَائُون لَطِيفُ چَئٖي لَالُون مَان لَهَرِنِ
کَانْهٖي قِيمَتَ تَنِ مُلهُہ مَهَانْگوْ اُنِ جوْ

بيت - 5

سٖيئوْ جَنِ سُبَحَانُ وِيرِ نَہ وِڙھٖي تَنِ سٖين
توْبَهَہ جٖي تَاثِيرَ سٖين تَرِي وِيَا طُوفَانُ
ڎٖيئِي تَوَکّلَ تَکِئوْ آرُ لَنْگهِيَا آسَانُ
کَامِلُ کِشْتِيبَانُ وِچَ مٖين گَڎِيُنَ وَاھَرُو

بيت - 6

سَارِي رَاتِ سُجَانَ سَوْدوْ کَنِ صَاحِبَ سٖين
ٻَانْهَپَ بهَرٖي ٻٖيڙِيُون ھَلِئَا جُنْگَ جُوَانَ
پَاٺِيُون پَهَلِوَانَ لَحَظٖي مَنْجهِہ لَنگهٖي وِيَا

بيت - 7

ٻَانْهَپَ جوْ ٻٖيڙِىَ مٖين وَکهَرُ وِدھَائُون
موْتِي جٖي مَهَراَں﮽َ جَا سَچَا سوْدھِيَائُون
اَلتَّائِبُ مِنَ اٌلذَّنْبِ کَمِنَ لَا ذَنْبُ لَهُ ھِيىءَ کهَٿَ کهٿِيَائُون
اُنهِي جِيَانئُون برْکَتَ بَارَ لَنْگهَائِيَا

بيت - 8

جَنْهِين سَوْدٖي سَچَ جوْ وَکهَرُ وِھَايوْ
خَبِّرُو لَهُمْ أَلْبُشْرَى جوْ اُنْهِي لَىِء آيوْ
تَنْهِين کهٖي لَائِقَ لَنْگهَايوْ سَانْدَاروْ سَمُونڐرَ جوْ

بيت - 9

اِىءَ گَتِ ٿوْٻِئَارَنِ سَمُونْڎرُ سوْجهَائُون
پٖيهِي مَنْجهِہ پَاتَارَ جٖي مَاٺِکَ مٖيڙِيَائُون
آٺٖي ڎِنَائُون ھيروْ لَالَ ھَتهَنِ سَان

بيت - 10

آچهَاڙَا عَمِيقَ جَا گڎِيَا ٿوْٻئَارَنِ
جَرُ جهَاڰٖي آئِيَا کَارُونْبهَارَ کُنَنِ
سَمُونْڐرُ سوْجهوْ جَنِ تَنِ آٺٖي اَمُلَ اوْلِيَا

بيت - 11

وِيَا جٖي عَمِيقَ ڎٖي مُنْهِہ کَائوْ ڎٖيئِي
تَنِ سِپُون سوْجهٖي کڐھِيُون پَاتَارَان پٖيهِي
پَسَنْدَا سٖيئِي اَمُلَ اکَهَڙِيَن سٖين

بيت - 12

آڎوْ جهَنْگُ نَہ جهَاڙُ مُنْهِن جِي مَوْجَ نَہ سَهٖي مَکُڙِي
مٖيڙٖي مَٿهَائِنِ جوْ جهَجهوْ چَاڙھِيُمِ بَارُ
چَوَں﮽َ چَاروْ نَاھِہ کوْ بَدِيُون بٖي شُمَارُ
کَپَرَ کَارُونْبهَارَ اُپَاڙٖين اِحِسَانَ سَان

بيت - 13

وٖيرَ مَہ لَائٖي وٖيهُہ مَتهٖي آرَ اوْڙَاھَہ جٖي
پسِي پَاڙٖيوَارِيُون کَجِ اَنْدٖيشوْ اٖيهُہ
وٖينْدوْ نَہ پَسٖين ڎٖپهُہ پَتَں﮽ُ ھُنَ پَارِ مَٺٖي

بيت - 14

اَٿهَئِي پَهَرَ اوْڙَاھَہ تٖي مُنْجُ گُرِھَہ گَارٖي
وَسُ نَہ وٖيچَارٖي تَہ مَاڰِ ڐھُکَنْدِي مَکُڙِي

بيت - 15

ھِکِڙِي ٻَانهٖي چِت مٖين ٻِي صَاحِبُ سَنْوَارٖي
دَنْگِيُون ھِنَ دَرْيَاھَہ تَان ھَلَائٖي ھَاکَارٖي
تَرَازِيُون تَارٖي سُتَڙِ سَبهٖيئِي کَرٖي

بيت - 16

ھِکَ جَا ٻَانْهٖي چِتَ مٖين ٻِي سِٿرٖي صَاحِبُ
کَڐھٖي اُونْهٖي کُنَ مَان ايِىءُ آگٖي جوْ عَجَبُ
اِھوْ سَائِنىءَ جوْ سَبَبُ جوْ ٻُڎَا اُکَارٖي ٻَارِ مَان

بيت - 17

ھِکَ جَا ٻَانْهٖي چِتَ مٖين ٻِي جَا کَرٖي اَللھُ
پَاٺَهِين وِجهٖي کُنَ مٖين پَاٺَهِين اُکَارٖي اوْڙَاھُہ
تَنْهِن وَاحِدَ کهٖي وَاھَہ جوْ سُتَڙِ سَبهٖيئٖي کَرٖي

بيت - 18

ھِکَ جَا ٻَانْهٖي مَنَ مٖين ٻِي جَا اَللھُ کَرٖي
پَاٺَهِين وِجهٖي کُنَ مٖين پَاٺَهِين کَنْدھِىَ نٖي
سُتَڙِ سٖيئِي ڐھوْئٖي جٖي تَڙَ تَوَائِىَ مَکُڙَا

بيت - 19

ھِکَ جَا ٻَانْهٖي مَنَ مٖين ٻِي کَرٖي جوْڙَ جَبَّارُ
کَڐھٖي اُنْهٖي کُنَ مَان اِيىءُ آگٖي جوْ آدھَارُ
جَحَازُ جوْھِرِنِ جوْ تَنْهِن بهَؤُ نَہ ڎِئٖي بهَتَارُ
نَنْڐھَا وَڎَا مَکُڙَا سَبهِہ پَسَنْدَا پَارُ
جٖيڐَان مُنْهُہ مَدِينَ جوْ سُڄٖي مُحَمَّدُ موْچَارُ
سَٻَاجهوْ سَتَارُ سُتَڙِ سَبهٖيئِي کَرٖي

وائي - 1

کَنْدھِي سَارِيَان کَا نَہ يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
ڰَٺِں﮽َ ڰَاٺٖيٿروْ نَاھِہ کوْ اَپَرِ تهِيَا عِصِيَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
خَبَرَ نَاھٖي قَبَرَ جِي نِسوْرَا نِسِيَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
وَالِي رَسِجِ وَھَلوْ اَڙِکَ تهِيَا اِنْسَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
سُں﮽ُ سَٻَاجهَا سُپِرِين نِرْتوۡ نِگَهَبَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
مَنْدِيُون پَسِي مُنْهِن جُون شرْمَايَا شَيْطَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
ھِنَ مُنْهن جٖي حَالَ تٖي ھَىِء ھَىِء کَنِ حَيْوَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
سَائِين سُکهَاٺِي آھِئٖين سَامُونْڐرِي سُجانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
تُرَھوْ چهِنُ مَہ تَارِ مٖين رَسِجِ تُون رَحَمَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
ٻٖيلِي جوْ ٻُڎَنِ جوْ مُون تٖي موْٿٖي مَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
وٖيٿهوْ پِنٖي پِنِٺوْ کَجِ کوْ بهٖيروْ مَتهٖي بهَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
خَالِقَ خُوبُ خَلْقِيَا گوْلَنِ جَا گُذْرَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
آن پُں﮽ُ اَگهِلوْ اُنِ مٖين ويٿهوْ پِنَان پَاں﮽َ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
سَبهِہ سُوَالِي سَمُگهِيَا دَاتَا ڎٖيئِي دَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
وِلهَا سَبهِہ وَنْهِيَا کِيَاتُنْهِن جٖي جُودَ جُوَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
مَتَان مُون کهٖي چهَڎِئٖين ٻَهُڰُں﮽َ لَائٖي ٻَاں﮽َ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
وِيرَ وَسِيلوْ آھِئٖين دَاڙُو مٖين دِيَوانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
لَاءِ ڎُھَارِن ڎِينْ کهٖي خٖيموْ اَڎِئوْ خَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان
اُتٖي عبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي سُٺِجِ کَا سُلْطَانَ
يَا اِلٰهِي ٻَاجهَہ ٻِلَاٿِي بهَائِيَان

وائي - 2

آيوْ آيوْ لَالَنُ آيوْ بهٖيڄَ بهِنِىَ گهَرِ آيوْ
چُوَا چَنْدَنَ کهَتهُورِيُون لَالَنَ کهٖي اَوٖي لَايوْ
بهٖيڄَ بهِنِىَ گهَرِ آيوْ
ٻُڐھوْ چَوٖي ٻَاجهَہ تهِي گهوْٿُ تَنِ گهُرَايوْ
بهٖيڄَ بهِنِىَ گهَرِ آيوْ
ڰَاھُون ڎٖيئِي ڰُجهِيُون پرِيَنِ پَاں﮽َ پرْچَايوْ
بهٖيڄَ بهِنِىَ گهَرِ آيوْ
لوْکَانئِي لِکَ کَرٖي مُون رَاتِ سَارِي رَانْيوْ
بهٖيڄَ بهِنِىَ گهَرِ آيوْ

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

کهُوھَا کَالهَہ کهَٺِي اُنِ وِدھَا اوْتَرَ آسِرٖي
اَلَا جهُرٖي مَہ اُنِ جٖي اوْلٖي جِي اَٺِي
وٖيچَارَنِ دھُٺِي وَکهَرُ وِدھوْ ٻٖيڙِئٖين

بيت - 2

وَکهَرُ سوْ وِھَاءِ جوْ پَئِي پُرَاٺوْ نَہ تهِئٖي
وٖيچِينْدٖي وِلَاتَ مٖين ذَروْ تهِئٖي مَہ ضَاءِ
سوْ کوْ ھُنَرُ ھَلاءِ آڰَهَہ جَنْهِن جٖي اُبَهٖين

بيت - 3

اوْرِيَانئِي آٺِينِ مِڙِيوْ مَعْلِمَ خَبَرُون
سَا سُدھِہ نَہ ڎِينِ جِتٖي وَھُہ وٖيدھَہ کَرٖي

بيت - 4

ٻٖيڙِئٖين تُنْهِن جٖي ٻَاجهَہ وَکهَرُ تَنْهِن وِصَالَ جوْ
کهُوھَا اوْلَا توْ کِيَا سَبهِہ سُونْهَارَا سَاجَ
اُتِ کَا مَعْلِمَنِ جِي حَاجَ جِتِ پُورِٺَوَاروْ پَاٺَهِين

بيت - 5

ٻٖيڙِي پُرَاٺِي وَکهَرُ پَاءِ مَہ وِتِروْ
تَرٖي مٖين تُنَ پِيَا پَاسَنِئُون پَاٺِي
ھِىَ ھَڎِ وِھَاٺِي پَرَ کَڙھُہ کَالهُوٺٖي ڎِينْهَہ کهٖي

بيت - 6

تَرٖي تُنَ پِيَاسِ پَاسَنِئُون پَاٺِي وَھٖي
کهُوھوْ جهُرُ جهُنوْ تهِئوْ لَاڄُو سَبهِہ لَڙْيَاسِ
جٖيلَان سَدھَرُ سُکهَاٺِيَاس تٖيلَان وَھٖي وَھَہ سَامُهُون

بيت - 7

وٖيٿهوْ تُنَ تُنٖينْسِ مَکهِہ ڎِھَاڙِي مَکُڙِي
سَنْبَاھٖي سَيِّدُ چَئٖي مَتهٖي نٖيڐھُؤَ نٖينْسِ
وَٿَائٖي وَڎَانْدِرَا لَاڄُو لَڰائٖينْسِ
آخِرِ اُھِرٖينْسِ تَہ جوْکهوْ تهِئٖيئِي نَہ جَهَازَ کهٖي

بيت - 8

تُنَ تُنِينْدوْ آءُ مَکهِہ ڎِھَاڙِي مَکُڙِي
سَنْبَاھِي سَمُونْڐرَ جِي مَنَان مُورِ مَہ لَاھِہ
اَڄُ کِي سَنْجهِہ صُبَاحِ اُھِرِينْدٖين اَتَانْگهَہ تَڙٖين

بيت - 9

اَچٖي سوْ ڎِٿهوْءِ جوْ کَپَرُ سُئٖي کَنَنِ سٖين
سُتٖي لوکَ لَطِيفُ چَئٖي يَادِ نَہ يَارَ کِئوْءِ
غَافِلُ تهِي غُرَابَ کهٖي آڙَھَہ تٖي آنْدوْءِ
سوْ چهِتَرُ چهوْھٖي کَارِ مٖين پِئوْ پُرَاٺوْ پوْءِ
جَهَازُ ضَعِيفَنِ جوْ پَاٺِىَ مٖين پَرْتوْءِ
سَيِّدَ سَاتهُہ سَنْدوْءِ پُرِ بَنْدَرِ پَهُچَائِيٖن

بيت - 10

جُتوْ وَنڄٖي جَهَازُ گَڎِئوْ غرَابَنِ سَان
پُورِينْدٖي ھُنَ پَارَ ڎٖي سَدھَرَ رکَهِجِ سَازُ
اَچَنِ تهَا آوَازَ سَٿَاٺٖي سَمُونْڐرَ جَا

بيت - 11

دَنْگِي وِچِ دَرْيَاھَہ کِي ٻُڎٖي کِي اُپِڙٖي
ھوْ جٖي وَاڐھٖي وَاٺِيَا سٖي سُونْهَں﮽َ سَبهِہ سَڙِيَا
مَعْلِمَ مَاڰِ نَہ اَڰِئٖين فِلِنْگِي مَنْجهِہ پهِرِيَا
مَلَّاحَ تُنْهِن جٖي مَکُڙِىَ اَچِي چوْرَ چَڙھِيَا
جِتٖي ڐھِينْگَ ڐھَرِيَا تِتٖي تَارِي آھٖي تُنْهِن جِي

بيت - 12

دَنگِيَ مٖين دَاٺَا وَٿهِي وِجهُہ وَکهَرَ جَا
وِيرِ وِڙھَنْدَءِ وٖيسِلَا وٖيهُہ مَہ وٖيڰَاٺَا
ھِى نِنْڐرَ نَہ ڄَاٺَان کَڎِھِن ھَٺَنْدَءِ کُنَ مٖين

بيت - 13

وَکهَرَ وَٺِجَارَان پَاں﮽َ پَرَائوْ چَاڙھِئوْ
اَچِي لَهرِيُون لَڰِيُون ٻيڙِىَ ٻِپَارَان
جَاڰوْ جٖي يَارَان تَہ تَڙِ تَوَائِىَ نَہ تهِيُون

بيت - 14

ٻٖيڙِيَاتَا ٻٖيئِي ڰَالهِيُون توْ نَہ پهَٻَنْدِيُون
سَڄُون رَاتِيُون سُمَهٖين بهَرِ سُکهَاں﮽َ ڎٖيئِي
صُبَحَ سَبهٖيئِي پَارِ پُچهنْدَءِ خَبَرُون

بيت - 15

وَهَہ تِکهَا وَھَہ کَهَرَا جِتِ نَنْگَرَ نَہ تهَهَرَنِ
وَڎَانْدِرِيُون وَھَہ سَامُهِيُون جهَجهٖي زوْرِ جُنْبَنِ
نٖيڐھُؤَ مٖين نَاتَارِيُون وَٺِجَارَا وِجهَنِ
مَلَّاحَ مَعْلِمَنِ مُون ڰَرِي سُٺَائِي ڰَالهَڙِي

بيت - 16

وَٺِجَارَا وٖيٿهٖي توْ نَہ سَرَنْدِي شَاہَ رٖي
مَکهِہ پَنْهِن جِي مَکُڙِي چَنْڱِي کَرِ چٖيٿهٖي
پَاسَا پَاکهَڙِيَنِ جَا سَمُونْڐرُ تهوْ سٖيکٖي
جٖي لُنْڐَا مَنْجهِہ لٖيکهٖي وِيرِ وِڙھَنْدِي تَنِ سَان

بيت - 17

نَاخُوَا نِگَهَبَانَ مَعْلِمُ مُنْجٖي خَبَرُون
جَنِ سَارٖي کهَيوْ سَمُونْڐرَ تٖي سَپهَرَ جوْ سَامَانُ
لُطْفَ سَاں﮽ُ لَطِيفُ چَئٖي تَنِ لَنْگهِئوْ طُوفَانُ
سَنْبهَارٖي سُبَحَانُ وَنْڄِي عَدَنِئُون اُکهَتَا

بيت - 18

سُتَا سَبهِہ پَئِي سَنْدٖي مَعْلِمَ آسِرٖي
اوٖي پُں﮽ُ سُمُهوْ نَاخوَا بَنْدَرِ نَاھَہ بهَئِي
جنِ جِي سَيِّد لَڄَ کهَئِي سٖي سَبهِہ لَنْگهِينْدا لَکِيُون

وائي - 1

سَاتهِنِ ٻَدھَا بَارَ توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
پَاتَا پَاڙٖيوَارِئٖين پَڰَهَہ مَنْجهِہ پَاتَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
پَتَں﮽ُ تهوْ پُورَ کَرٖي آئِي تُنْهِن جَڙِي وَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
سَڄُون رَاتِيُون سُمَهٖين کهِيوْ مَنْجهہ خُمَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
کِي توْ کَنٖين نَہ سُئِي ھَلَں﮽َ جِي ھَاکَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
تَائِبَ تهِئوْ تَکِڙَا پِنوْ لىِءَ پَچَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
نِنْڐرَ نَہ کَجٖي ھٖيتِرِي سُٺِجِ اَدَا يَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
سَائِنىءَ مُکٖين سَچَ کهٖي تُون کُوڙوْ مَنْجهِہ قَطَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
کِي توْ کَنٖين نَہ سُئِي کَپَرَ جِي کُوکَار
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
گهِرَان تهِي رِىَ گهَڙٖي اِلَاھِي توْھَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
ھوْ جوْ شَکُ شَارِکَ جوْ تَنْهَان رَکهُہ سَتَار
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ آلْمَوْتِ پَڙھوْ اِىءَ پَچَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
شِکَارُ تُون شَهَبَازَ جوْ تُون تَان مَنْجهِہ شِکَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ جِتِ بهَڄَنْدَا بهَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
تُرَھوْ چهِنُ مَہ تَارِ مٖين اَچِجِ تُون اَدھَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
لَکَ مِڙٖيئِي لَٿِيَا ھِئَان وِيَا ھَزَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
ڎٖيئِي جَانِ جَبَّارَ کهٖي ھُنْدَ تهِئٖين پرِيَانْ پَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
لِکهِئوْ آھٖي حَدِثُنِ مٖين ظَاھِرُ اِيىءَ پَچَار
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
وٿٖين کِي نَہ وَلَنِ سٖين کَنْبِي بهَرِ تَهَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
سَا کِينىءَ ھَلٖي توْ سٖين جَا بهَڰِي کهَان بهَتَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
جِئَں﮽ُ جَالَ نَہ نِبَهٖي سُٺِجِ اِيىءَ سَنْبهَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين
جِمَ وِسَارٖين وٖيسِلَا بهِتِنِ جِي پهُلْکَارَ
توْ کهٖي آرِسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

سَبهٖيئِي سَنئِى کَرٖين کوْ مَہ مُنْجهَائٖين وَاٿَ
سُپٖيرِيانْ جٖي سَاٿَ لَائوْ لَنْڱَوْ مٖيڙِئٖين

بيت - 2

سَبهٖيئِي سُبَحَانَ جٖي کَرِ حَوَالٖي کَمَ
تهِيىءُ تَحْقِيقُ تُون تَسْلِيمَ مٖين لَاھٖي غَمَ وَھَمَ
قَادِرَ سَاں﮽ُ کَرَمَ حَاصُلُ کَرٖين حَاجَ تُون

بيت - 3

چَنْڱَنِ سَاں﮽ُ چَنْڱَائِيُون اِيهِين سَبهُکوْ ھوْءِ
توْ جِينْىءَ کَرٖي نَہ کوْءِ بُچهَنِ سَاں﮽ُ بهَلَائِيُون

بيت - 4

چَنْڱَا کَنِ چَنْڱَايُون مَٿهَايُون مَٿهَنِ
سوْ وَڙُ سٖيئِي کَنِ جوْ وَڙُ جُڙٖي جَنِ سَان

بيت - 5

مَيَنِ مَتهٖي سَمَرَا کهُهِيَنِ سَڎَ کَرِينِ
سَاتهُہ نِبَاھِئوْ نِينِ اِىءَ پَرِ سَنْدِي سَڄَٺٖين

بيت - 6

وَتهُہ وِيمٖي جِي جٖي لَهٖين تَہ ٻِي کَارِ نَہ کَرٖين کَا
سَا پَرُوڙِجِ ڰَالهَڙِي وَٺِجَارَنِ وَٿَا
موْتِي جَنِ ھَٿَا آنْدَءِ گهٺٖي اَدَبَ سٖين

بيت - 7

اَمُلُ آچهِہ مَہ اُنِ کهٖي جٖي نَہ پَرُوڙِنِ مَتِ
جِتِ گَڎِجٖيئِي گَوْھَرِي مَاٺِکُ تِتَهِين مَتِ
جَنْهِين سوْنَ سٖين سَٿِ تَنِ ھَٺِي رِيىءُ رَدِ کِئوْ

بيت - 8

سوْنَان وَؤُن صَرَّافَ سِين لَڎوْ لَاھِہ مَہ لَڎِ
سوْ سَوْدوْئِي چهَڎِ جَنْهِن مٖين جَوَاھِرُ نَاھَہ کوْ

بيت - 9

سوْنَان وَؤُن صَرَّافَ سِينىءَ لَڎوْ ھَڎِ مَہ لَاھِہ
آھٖي تَنِ اُونْدَاھِہ جَنِ جَوَاھِرُ جَايَا کِئوْ

بيت - 10

جٖي صَرَّافَنِ لَڎِئوْ تَہ تُون پُں﮽ُ لَڎِجِ سوْنَ
ٻئَا قَدُرُ کَنْدَءِ کوْ نٖيئِي گَڎِينْدَءِ کُٿِ سَان

بيت - 11

اَگهِئوْ کَائوْ کَچُ مَاٺِکَنِ موْٿَ تهِي
پَلَىِء پَايوْ سَچُ آچهِينْدٖي لَڄَ مَرَانْ

بيت - 12

وِيَا سٖي وِينجهَارَ ھِيروْ لَالَ وِنْدھِينِ جٖي
اُنْهين سَنْدَا پوْيَان شِيهٖي لَهَنِ نَہ سَارَ
کُٿِنِ کُٿِ لُهَارَ ھَاٺٖي اُنْهِين بهٖيٺِئٖين

بيت - 13

وَنْڄَنِ مَہ وِينْجهَارَ پَاٺِيَٿهُہ جٖي پَرْکهِٺَا
کَنْيَرُ پَايوْ اَکهِئٖين لَهنِ سَبهَہ کَنْهِن سَارَ
موْتِنِ جٖي مِزَاجَ جوْ قدُرُ مَنْجهِہ کَپَارَ
صَرَّافَنِئُون دھَارَ مَاٺِکَنِ مُلَاحِظوْ تهِئٖي

بيت - 14

تهَا صَرَّافَ سُجهَنِ پَاں﮽ُ کوْٿهَائِنِ جوْھَرِي
مَاٺِکُ کَرٖي مُٿهِہ مٖين وَؤُن وَٿهِي وَٿِ تَنِ
تَہ سَنْدُسِئِي سَيِّدُ چَوٖي کِهَڙوْ قَدُرُ کَنِ
پَاٺِيَٿهُئِي پَرْکهَنِ کِي کَنْئِچَنُ گَڎِنِ کَچَ سٖين

بيت - 15

اَمُلُ اَسَارَا پَئِي بهوْرَا بهَڰُىِء جِت
کوْھُہ نَہ رُنُىِء تِتِ ٻَئِي اَدھَہ ھَتهِہ کَرٖي

بيت - 16

اَمُلُ اَسَارَا پَئِي بهوْرَا بهَڰُىِء جِينىءَ
وَؤُن صرَّافَنِ سِينىءَ ٻَئِي اَدھَہ ھَتهِہ کَرٖي

بيت - 17

مَاٺِکُ مُنْدھَہ ھَتهَاءُ پٖيتِىَ مٖين پُرْزَا تهِئوْ
سَڄوْ تَان سَيِّدُ چَوٖي لَهٖي لَکهُہ سَوَا
بهَڰٖي پُنڄَاٺَاءُ پَدَمَانْئِي پَرٖي تهِئوْ

بيت - 18

جِتٖي مَاٺِکَنِ مَاڰُ تِتِ جوْڙِنِ تَکِئوْ
سَنئوْن تَنِ سَبهَاڰُ اَمُلُ جَن اُپَائِوْ

بيت - 19

چوْرُ اُبهوْئِي چوْءِ تَہ آنئُون اُھوْئِي آھِيَان
جٖي اَسِّي اَنْڱَنِ ھوْءِ تَہ پِہ لِکهِئٖي کهٖي کوْ نَہ لَهٖي

بيت - 20

چوْرِىَ پَهَتُ ڰُجهَہ سٖين پَدھَرِ نَاھِہ اَرَتهُہ
پوْءِ لِکَائِجِ وَتهُہ پِهِروْن پَاں﮽ُ لِکَائِيٖن

بيت - 21

پَاٺَهِين لوْڙَائُو تهِي پَاٺَهِين دَاھُون ڎِينِ
گهَرَوَاَرنِ جَان کَٺِنَ چوْرَنِ سَڎَ کَرِينِ

وائي - 1

جَاڰوْ يَارَا جٖيڎِيُون تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
جَاڰوْ جوْشَان جٖيڎِيُون تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
ھَلَنْدٖي حَبِيبَنِ ڎٖي وٖيلوْ وِچِ نَہ کَجٖي
تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
مَتهَان اوْسَرَ اُسِرِي پَتَنْگَ جِينىءَ پَئِجٖي
تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
عرْضُ اَحْوَالُ اُنِ کهٖي چَنْڱِىَ بهَتِ چَئِجٖي
تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
کَرٖي نِيَازُ نِکِٺوْ وَاحِدَ ڎِي وَرِجٖي
تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
آھٖي مَوْتُ مِڙِنِي تٖي گوْهِي کِي نَہ کَجٖي
تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
اَجَلُ اِندُءِ اوْچِتوْ جوْ سَدَا تهوْ سُڄٖي
تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
اَڰِيَان اُونْدَاھِىَ مٖين سَمَرُ سَاں﮽ُ کَجٖي
تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
تَہ آگوْ عَيْبَ اَوَانْهِن جَا ڐھَکِيَا ڰُجهَہ ٻُجهٖي
تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
جٖي کِي وَھٖي وُجُودَ مٖين صَاحِبُ سوْ سَمُجهٖي
تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
ڐرِڄِي ڐراءِ دھَٺِىَ جٖي کوْ پَئِي بهَڄٖي
تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي
اَمُنُ آھٖي تَنْهِن کهٖي جوْ مَنْجهِہ اَللھَ جٖي اَجهٖي
تَہ پَاں﮽َ پِرِين پَرْچٖي

فَصُلُ پَنْجوۡن
بيت - 1

مُون تهٖي چَيُئىِ کَانْدھَہ تَہ بهُتِي بهَاڙِ مَہ مَکُڙِي
سِڙھَہ پُرَاٺَا پَانْدَ لَهَرِيُون سَهِي لَنْگهِينْدِيُون

بيت - 2

لَهَرِنِ لٖيکهوْ نَاھَہ کوْ جِتِ کَپَرَ کُنَ کَارَا
آچهَارَا عَمِيقَ مَان اَچَنِ اوْبهَارَا
اُتهِي اَسَارَا وِيرِ وِڙھَنْدَءِ وٖيسِلَا

بيت - 3

وِيرِ وِڙھَنْدءِ وٖيسِلَا اُتهِي توْھُہ طَلْبِ
سَائِرَ کَنْهِن سَبَبِ کَالهَہ نَہ وِدھُىِء کُنَ مٖين

بيت - 4

کَالھَہ وِدھَائِين کُنَ مٖين جَاڎَا جُنْگ جَهَازَ
تُنْهِن جِي اَڄُ تَرَازَ آھٖي آرَ اَکهِنِ مٖين

بيت - 5

آھٖين آرَ اَکهِن مٖين نَاخُوَا کَجِ نِگَاھَہ
وَڎَا ٻٖيڙَا ٻوْڙِيَا سَائِرَ ڎٖيئِي سَاھَہ
تُون مُلَاحِظوْ مَلَّاحَ کَجِ کوْ انْهِي کُنَ جوْ

بيت - 6

مُلَاحِظوْ مَهَرِيَاں﮽َ جوْ مُورِ مَہ لَاھِہ مَنَاءُ
سَامُونْڐرِي سَنْبهَالِ کِي سُمَهَں﮽َ آيُىِء سَاءُ
جهَاڰٖي جَرَ مَتهَاءُ تَارٖي نٖينْ تَرَازَ کهٖي

بيت - 7

تَارٖي نٖينْ تَرَازَ کهٖي مَنْجهَان موْجَ مَلَّاحَ
دَانْهُون کَنِ دَرِيَاھَہ جُون اُونْهٖي جَا آگَاھَہ
سُونْهَنِ جِي صَلَاحَ ھَلُ تَہ وِيرِ لَنْگهٖي وَنڄٖين

بيت - 8

سُونْهَا سُدھِيُون ڎِينِ ھِنَ دٖيوَانٖي دَرْيَاھَہ جُون
کُوڙَ اوْڎَائِي کِي نَہ کِي رُڰوْ سَچُ سَوْدِينِ
عِجِزَ جوْ اَدھَہ رَاتِ کهٖي وَکهَرُ وِھَائِينِ
سَاتهُہ سَلَامَتَ نِينِ ثَابِتُ اِنْهِي سِيرَ مَان

بيت - 9

ثَابِتُ لَنْگهِيَا سِيرَ لَهَرِنِ لوْڎِيَا کِي نَہ کِي
وَنڄِي پَهُتَا پَارَ کهٖي نرْتوْن مَنْجهَان نِيرَ
مَاڙِ پَهُتَا مِيرَ ٻَارِ لَنْگهِيَائُون ٻَاجهَہ سَان

بيت - 10

تُون وٖيسروْ وِيرَ سَاتهِنِ سَنْبَتِ پَنْدھَہ جِي
جوْڙٖي جُنگ جَهَازَ کهٖي کٖي کوْڎِ ھَٺَائِجِ کِيرَ
وَھٖي وَٺِجَارَنِ جِي بَنْدَرَ ڎَانْهُہ بَهِيرَ
کَرِ تَنْهِين جِي کِيرَ جَنِ لَاڰٖيدَارَ لَنْگهَائِيَا

بيت - 11

قَرْپهُل پهوْٿَا پَارِچَا اَگَرَ ۽ عَنْبِيرَ
اِھَڙوْ وَٺِجُ وَٿهِي کَرٖي وَنُڄ وَٺِجَارَا وِيرَ
بهُتِي بهَاڙِ مَہ مَکُڙِي اَڰِيَان سَائِرَ سڄٖي سِيرَ
کَرِ تَنْهِين جِي کِيرَ سَاتهِہ جَنْهِين جٖي سَچِيُون

بيت - 12

قَرْپهُل پهوْٿَا پَارِچَا پَاٺِيَٿهَہ پَاتَائُون
کوْٿهِيُون قِيمَتَ سَنْدِيوُن تَڙَ مٖين تَاکِيَائُون
لَاڄُنِ مَنْجهِہ لَطِيفُ چَئٖي ٻٖيڙَا ٻَدھَائُون
نَذَرُ نَبِىَ ڄَامَ جوْ چَڙھَنْدٖي چَيَائُون
جٖي چهُهٖي چهوْڙِيَائُون سٖي ٻٖيڙِيُون رَکهٖين ٻَاجهَہ سَان

بيت - 13

قَرْپهُل پهوْٿَا پَارِچَا پَاتَائُون پُڙِيُون
اُنْهِين کهٖي عِنَاتُ چَوٖي پهٖيرُ نَہ کَنِ پهُڙِيُون
جٖي چهوْھٖي مَنْجهِہ چهُڙِيُون سٖي ٻٖيڙِيُون رَکهٖين ٻَاجهَہ سَان

بيت - 14

وِچِنىءَ جوْ آن وٖيهِي جَرِ پَلَؤُ پَائِيَان
تَڙِ ٻٖيڙَا گهَرِ سُپِرِين اوْسَهِہ اِينىءَ پٖيئِي
جِينىءَ وَٺِجَاروْ سٖين وَکهَرٖين سَرَھَا سَبهٖيئِي
حُرْمَتَ سَاں﮽ُ حَبِيبَ جٖي سُنْگِيَا نَہ سٖيئِي
پَاٺوْ سٖي پٖيهِي کَهنْڐَ کهٖيڙَائُو آئِيَا

بيت - 15

تَڙَ پُوجِئَا گَهَرَ سوْرِيَا جَنْهِين وَاسِيَا وَار
پَرَ لَنْکَا کَاپَڙِي ھُوَا تَنْهِين جَا بهَتَارَ
آيَا سَبهِہ عِنَاتُ چَوٖي اُنِ پَتَں﮽ِ تهِي پَچَارَ
سَمُونْڐرَ سَاھُوکَارَ سِيلُ رَکهِي سَنْجهِہ آئِيَا

بيت - 16

وٖيٿهِي جَرُ جُهَارِيَان پَاٺَهِين لَىِء پرِيَنَ
خِضِرِ پِيرُ خُدَاءِ جوْ مَانَ موْٿَائٖي تَنِ
وَنڄِي وِلَاتُنِ مٖين جُڰَ لَنْگهِيَا کهٖي جَنِ
جَنِ ڎِٿهَا تَنِ چَيَا تَہ اِجهٖي تهَا اَچَنِ
سَهَسٖين سُرَھَايُون لَائِيَا تَنَ کهٖي خَاطِرِ تَنِ
اِلٰهِي عِنَاتُ چَوٖي مُحِبَّ مُون مَانَ مِڙَنِ
وَادھَايُون وَرْتَنِ کهَنْڐَ کهٖيڙَاؤُ آئِيَا

وائي - 1

عُمْرِ سَبهَہ عَبَثُ وَقْتَ وِنْڄَايَمِ پَانْهِن جَا
وٖيٿهِي لِکهِئوْ لوْڙِيَان جٖي کِي کِئَڙوْ مَسُ
وَقْتَ وِنْڄَايَمِ پَانْهِن جَا
تُون اَبهَاڰِنِ کهٖي رَاسِخَ اَچِي رَسُ
وَقْتَ وِنْڄَايَمِ پَانْهِن جَا
حَالُ مُنْهِن جوْ ھِهَڙوْ جِهَڙوْ تُون پرِيَمِ اَچِي پَسُ
وَقْتَ وِنْڄَايَمِ پَانْهِن جَا
قَلْبُ کَاروْ جوْ تهِئوْ تَنْهِن تَان کَامِلَ لَاھٖين کَسُ
وَقْتَ وِنْڄَايَمِ پَانْهِن جَا

فَصُلُ چهَھوۡن
بيت - 1

تَانْگهٖي مٖين تَارِئوْ ٻَنْدھُہ پَنْهِن جوْ تُرَھو
اُونْهٖي مٖين آٺِئوْ کوْ نَہ ڎِينْدُءِ کوْ ٻِئوْ

بيت - 2

نَارُو تَرِئوْ وَنْڄَنِ نَنْڐھَا وَڎَا وَاھَڙَا
آھٖي پَرِ اَتَارُونِ کهَڙَا مَتهِنَ موْلهِيَا

بيت - 3

کَائوْ کَمَايوْمِ موْتِي مُون نَہ وَٺِجِيَا
سِيهٖي جوْ سَيِّدُ چَوٖي وَکهَرُ وِھَايوْمِ
اِھَڙوْ حَالُ سَنْدوْمِ توْھِہ تُنْهِن جٖي اُبَهَان

بيت - 4

بَنْدَرِ جَان بهَئِي سُکهَاٺِيَا مَہ سُمَهو
کَپَرُ تهوْ کُنَ کَرٖي جِينىءَ مَاٿٖي مَنْجهِہ مَهِي
ھٖيڎوْ سُورُ سَهِي نِنْڐرَ نَہ کَجٖي نَاخُوَا

بيت - 5

ڎوْرٖي لَهُہ ڎَاتَارُ جِمَ وِھٖين وٖيسِروْ
ھَکِئوْ ھُجُ ھُشْيَارُ کهِوْں﮽ِ کهِوَنْدَءِ اوْچِتِي

بيت - 6

سُتٖين کِهَڙِىَ سَارَ وِڄُ کَهِوْنْدَءِ وٖيسِرَا
توْ جٖيڎَا توْ يَارَ لَهَرِنِ لَاوَھَارَا کِيَا

بيت - 7

سُتٖين سَنْجهٖيئِي وِڄُ کهوَنْدَ وٖيسرَا
وِيرِ وَرِي وٖيئي اَسَارَنِ تَان اوْچِتِي

بيت - 8

کهِوَں﮽ِ کهِوَايوْ آئِي نِنڐرَ اَبهَاڰَ کهٖي
جَنْهِين پَهُہ نَہ پَايوْ کَرٖي تَوَائِي تَنِ کهٖي

بيت - 9

نَہ کوْ سُکهُہ نِکهَٿرٖين نَہ وٖيسَانْدِ نَئِي
جٖيکَا اَچٖي سَامُهِين بهَائٖين سَا سَئِين
مُوڙٖين کِي نَہ مَئِين جِنىءَ سَڄُون رَاتِيُون سُمَهٖين

بيت - 10

اَوْکهِي رَاھَہ اَللھَ جِي اَوْکهِي اَوْکهِي بهَتِ
ھوْء جٖي ڎٖيهَائِي ڎٖيهَہ جَا تَنِ پُں﮽ُ مُنْجهٖي مَتِ
آچهَارِ اِىءَ اُپَتِ گُجهُہ کَاٖٿٖي نينْهَہ سَان

بيت - 11

مَہ کِي ھٖيجِ مَہ ھوْجِ تَرْسُ مَہ تَاں﮽ِ جَهَازَ کهٖي
چَؤُ کَلِموْ مُحَمَّدَ تٖي تَہ اَڰِيَان اَچٖيئِي اوْڄَ
سَوْکهِىَ بهَتِ سَٻوْجهَہ تُنْهِن جِي مَکٖي ڐھُکٖي مَکُڙِي

بيت - 12

تُون جٖي وَٿهٖين تَرَازُ تَنْهِن پَا، اَسْبَابُ اِخْلَاصَ جوْ
مَتَان کِي مَنُ لوْڎِئٖين پَسِي جُنگُ جَهَازُ
تَہ عَادَنِئُون عِنَاتُ چَوٖي تُنْهِن جِي حَاصُلُ ٿهِئٖي حَاجَ
نَاخُوَا ٿهِيىءُ نَوَازُ تَہ آڰَهُہ مَاٺٖين ھٖيکَڙوْ

بيت - 13

تَنَ مٖين تَرَازَ توْھَہ جِي کَهٺِي رَکهُہ گهوْرٖي
اَدَبَ ۽ اِخْلَاصَ جَا سِڙھَہ ٻَنْدھِجِ سوْرٖي
وَکهَرُ وٖينَتِنِ جوْ تَنْهِن مٖين پَاءِ توْرٖي
تَہ عَادَنِئُون اوْرٖي تُنْهن جوْ تَوَائِىَ نَہ پَوٖي

بيت - 14

توْڙٖي تَوَائٖي توْھِہ تُنْهِن جوْ آسِروْ
سَڄَں﮽َ ڰَرِ لَائٖي کهِيرُون ڎِينْدِيُسِ جٖيڎِئٖين

بيت - 15

وٖيهُہ تُون وِسَارٖي چهُنْڐَا جٖي چهُلَں﮽َ ڄَا
جوْ لَکهَہ لَهَرِيُون ڎٖي کَرِ سَانْڄَاھَہ سَمُونْڐرَ جِي

بيت - 16

سَامُونْڐرِي تُون سَنْبَهِي سَاڄوْ جهَلِ سُکهَاں﮽ُ
لَڰٖي وَاءُ وَڎَانْدِروْ مَنْجهَانْئِي مَهَرِيَاں﮽َ
جَنْهِين بهَايوْ پَاں﮽ُ کَرٖي تَوَائِي تَنِ کهٖي

بيت - 17

سَوْدَاگَرَ سَمُونْڐرَ جَا لَاڄُو لَالَ وَٿهٖيجِ
اَچهَا اوْلَا عَاجَ جَا چِنڱَا چِٿرَائٖيجِ
سِڙھَہ سِبِي سَقْلَاتِ جَا کهُوھَا خُوبُ کَهٺٖيجِ
سَتَ سُکهَاں﮽َ سَرِ کَرٖي چهَہ چهَڄَهَرِيُون اَڎٖيجِ
ٻَارَھَنْ تٖيرَھَنْ پَنْدرَھَنْ سَتْرَھَنْ سِينْڱَارٖيجِ
سَارٖي سِٿرَ سَيِّدُ چَئٖي پُورِي پُڄَائٖيجِ
مَلَّاحَ مَعْلِمَ خَبَرُون پُچهِي پَرُوڙٖيجِ
وَسَقَاھُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُورًا پَاٺِي پَاکُ پِئٖيجِ
جَنْهِن کهٖي سِکَنِ سَبهِہ تهَا پرِين سوْ پَسٖيجِ
لُڙَ مٖين کِي مَہ لُڎٖيجِ تَہ سُتَڙِ سَامُونْڐرِي تهِئٖين

وائي - 1

مُون مَارِينْدَا لَکَ يَا وَالِي کَجِ مَہ اوْڎِڙِي جهکَ
ھٖي جٖي ھوْءِ جٖي مُون مَارِينْدَا لَکَ
اَنْتُ نَہ ڎِجٖي عَامَ کهٖي مُون مَارِينْدَا لَکَ
پَاٺِىَ جَان پَارِيُون کَرٖي نِينهُہ وَھَائِجٖي نِکَ

سَامُونْڐرِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

پَڰَھَہ پَاسٖي گهَارِ آيَلِ سَامُونْڐرِنِ جٖي
وِجهِي جيئُ جَنْجَارِ جِمَ وَنْڄنِي اُھِرٖي.

بيت - 2

پَڰَھَہ پَاسٖي پُچهُہ آيَلِ سَامُونْڐرِنِ جٖي
مَنَ مٖين ٻَارٖي مَچُ جِمَ وَنْڄنِي اُھِرٖي.

بيت - 3

پَڰَهَہ پَاسٖي وٖيهُہ آيَلِ سَامُونْڐرِنِ جٖي
تُون وٖيسِلِي وِکهَہ کهَٺٖين ھوْءِ پُورِنْدَءِ پَرَڎٖيهِہ
سَمُنْڐرُ جَنِ سَاڙٖيهُہ کوْھُہ نَہ وٖيئِيَنْ تَنِ سٖين

بيت - 4

جٖي اَچٖين تَان آءُ ھَٺِي ھَتهُہ پَڰَهَہ مٖين
لَڰٖي وَاءُ سَٺَاءُ سِڙھَہ سَانْبَاھِي نَہ سَهٖي

بيت - 5

نَنْگَرُ جَان نَہ کهَٺنِ وَؤُن وَھَلوْئِي نِکِرِي
مَچهَں﮽ُ ڎٖيهِہ وَنْڄَنِ نَارِيُون پُورٖي نَاخْوَا

بيت - 6

نَنْگَرَ ۽ نَارِئٖين پَڰَهَہ کهَٺِي پَنْدھِہ تهِيَا
بَنْدَرَ بَازَارِئٖين سُنْڄَا سَامُونْڐرِنِ رٖي

بيت - 7

نَنْگَرَؤُن نٖيڙٖي مَنُ اوْلَىِ نَہ اُھِرٖي
سَٻَاجهٖين سٖيٺٖين پَائٖي ڰُٺٖين کهَيوْ ھِنئوْن

بيت - 8

سٖيئِي جوْبهَنَ ڎِينْهَہ جَڎِھِن سَڄَں﮽َ سَپهَرِ ھَلِيَا
رُئَان نَہ رَھَنِ سُپِرِين آيَلِ کَرِيَان کِينىءَ
مُون کهٖي چَاڙھٖي چِينىءَ وِئوْ وَٺِجَاروْ اُھِرٖي

بيت - 9

نَہ سٖي تَڙِ نَہ اوْطَاقَ وَائِي وَٺِجَارَنِ جِي
سَرْتِيُون سَامُونْڐرِن جَا اَڄُ پُں﮽ُ چِکِيَمِ چَاکَ
مَارِيُمِ ھِنَ فِرَاقَ پَاڙٖيچُون پرِيَنِ جٖي

بيت - 10

وِيَا اُھِرٖي اُوءِ مُون کهٖي چهَڎٖي مَاڰَهِين
جُڰَنِ جَا جُڰَ تهِيَا اُئَان نَہ موْٿِئوْ کوْءِ

بيت - 11

اُونْهٖي مٖين اُھِرِي جَڎِھِن جٖي وِيَا
سَانْدَارٖي سَمُونْڐرَ جٖي نِهوْڙٖي نِيَا
وَنْڄِي تِتِ پِيَا جِتِ پُڄَں﮽َ بهٖيٺِي نَاھِہ کَا

بيت - 12

اُونْهٖي مٖين اُھِرِي جَڎِھِن وِئَڙَا جٖي
موْٿِي مَاڰِ نَہ موْٿِيَا مَاءُ سَامُونْڐرِي سٖي
کَاروْ تَنْهِين کهٖي جٖيکُسِ وَھُہ وَرِي وِئوْ

بيت - 13

اُونْهٖي وِيَا نَہ وَرِيَا آنئُون تَنْهِن مَارِي وٖيں﮽َ
کَرٖي سَامُونْڐرِي سٖيں﮽َ جُسٖي جَارُ پِرَائِوْ

بيت - 14

جٖي وِئَڙَمِ اَڄُ سٖي کَڎِھِن اِينْدَا مُون گهَرٖين
پرِيَان جِي ھُنَ پَارَ ڎٖي وَنْڄِي دَھَکِي دھَڄُ

بيت - 15

اوْھِرِيَا جِيَانْئِين ڐھُکَنِ تَنِ تَرَائِيٖن
سَامُونْڐرِنِ سَانئِين وَاءُ سَٺَائُو وَارِئٖين

بيت - 16

سَامُونْڐرِي سَارٖي مَاءُ مُنْهِن جوْ جِنْدُڙوْ
بَنْدَرِ وٖيچَارٖي وَنْڄِي لَايَا ڎِينْهَڙَا

بيت - 17

سَامُونْڐرِنِ کوْسَنْڱُ آھٖي گُونْدَرَ گَاڎُئوْن
اَنْگهُن چَاڙھٖي اَنْگهُہ وِئوْ وَٺِجَاروْ اُھِرِي

بيت - 18

وَنْڄٖيئِي وِسِرِي شَالَ جوْ تُون سَوْدوْ سِکهِئٖين
اَنْڄَان آئٖين کَالهَہ تَہ پُں﮽ُ تهوْ سَفَرِ سَنْبَهٖين

بيت - 19

ڰُرِئوْ جهَلِئوْ روْءِ مَتهٖي مُهِرِىَ ھَتهَڙَا
کهُهِہ سَوْدوْ سَنْدوْءِ جوْ تُون ڎھوْلِيَا سِکهِئٖين

بيت - 20

اُلوْڙِں﮽ُ نَہ ڎٖي وَرُ وِدھَائِين وَنْجهَہ کهٖي
رَھُہ اڄوْکِي رَاتڙِي تُون لَالنَ مُون لَائٖي
ونْڄُ مَہ پهوْڙَائٖي اٖيڎٖي سَپهَرِ سُپِرِين

بيت - 21

جٖيکُسِ نِٻَرُ نِينْھُہ سَنْدوْمِ جِنىءَ مُون اُبِيٿهٖي اُنِ تهٖيلهِئوْ
سَاعِيوْ سَامُونْڐرِنِ جوْ اَڰَهِين تَا نَہ کِئوْمِ
وَنْڄَں﮽ُ مَنْجهِہ ھوْمِ پَاں﮽ُ وَرَاکٖي رَسِ سَان

بيت - 22

ٻٖيڙِىَ جٖي بهُٺَنِ نِينهُہ نَہ کَجٖي تَنِ سَان
اُبهَا ڎَنْبهَہ ڎَسَنِ جٖي سِڙھَہ چَاڙھٖي سِيرَ تهِيَا

بيت - 23

ھِنئَڙوْ ٻٖيڙِىَ جَان ڎُتَڙِ ٻٖي ڎٖيهِہ تهِئوْ
پُچهئوْ تَا نَہ پرِيَان کَرَ لَاھُوْ تهِي کَڎِھِين

بيت - 24

تَنِ جَنْهِين جِي تَانْگهَہ سٖي سَڄَں﮽َ سَپهَرِ ھَلِيَا
لَئِجِ لَاتِ لَطِيفُ چَئٖي کَڎِھِن اِينْدَمِ کَانْگَ
کَنْهِن سَٿَاٺٖي سَانْگَ پرِين پَرَڎٖيهِي کِيَا

بيت - 25

تُون کِي لَئِجِ کَانْگَ کَڎِھِن اِينْدَا مُون گهَرٖين
سٖيٺَنِ کَارَں﮽ِ سَانْگَ مُون تَان گهَٺَائِي کِيَا

بيت - 26

سَرَ نِسِرِيا پَانْدَ اُتَرَ لَڰَا آءُ پرِين
مُون توْ کَارَں﮽ِ کَانْدھَہ سَهَسٖين سُکهَائُون کِيُون

بيت - 27

سَرَ لُبِيَا کَپْيَا کُسَرَ نِسِرِيَا
توْ کِينيىءَ وِسِرِيَا ڐھوْلَ مُنْهِن جَا ھَتهَڙَا

بيت - 28

جٖيکَرَ اَچٖين ھَاں﮽ِ تَہ کَرِيَان رُوحَ رُچَنْدِيُون
آيَلِ ڐھوْلِئٖي سَاں﮽ُ ڰَرِ لَڰِي ڰَالهِيُون کَرِيَان

بيت - 29

آيَلِ ڐھوْلِئٖي سَان اَچٖي تَہ جهٖيڙِيَان
لَايَئىِ ڎِينْهَہ گهَٺَا مُون سٖين کِيَئِ تهوْرِڙَا

بيت - 30

ڐھوْلِئوْ وِئَڙوْ ڎورِ تهِي ڎُکهِيَا ڎِينْهَہ گُذَاريَان
مَادَرِ مَنُ مَہ چوْرِ نَا تَہ پَدھَرِ پَوَنْدِي پرِنىءَ رٖي

بيت - 31

لَاھٖين دَانْهٖين کَنِ ڰَالهِيُون ھَلَں﮽َ سَنْدِيُون
ڎِينْدَا مُون ڎُکهَنِ وَھِہ وِجهَنْدَا جِنْدُڙوْ

بيت - 32

مُون کهٖي جِيَارِئوْ پرِيَنِ جٖي ڰَالهِہ کَرٖي
ڐرَٿهوْ اَڄُ اَڎِئوْ ھِنْئَڙوْ کوْٿَ بُرْجَ جِنىءَ

بيت - 33

وَؤُن وَنْڄِي وَائُٿهِہ ھِنْئَڙَا مَاڰُ پرِيَنِ جوْ
چُمٖي چُمِ چَائُٿهِہ ھوْ جَا سَنْدِي سَڄَٺٖين

بيت - 34

آنْئُون جَنِ اَسَارِي مَتهٖي تَڙَ گُذَارِيَان
مُون کهٖي وِسَارٖي شَالَ مَہ وَنْڄَنِ اُھِرِي

بيت - 35

سَنْهٖي لَکِ نَکِ سَئٖين کَجَلَ بهَرِيَنَ نْيں﮽َ
سَامُونْڐرِي مُون سٖيں﮽َ کِي توْ کَالهَہ لَنْگهَائِيَا

بيت - 36

ھٖي سَڄَں﮽َ سٖيئِي جٖي مُون کوْڎِ نِهَارِيَا
اِينْدَمِ جَان پٖيهِي تَہ سَبهِہ لَاھِينْدَمِ ڎُکهَڙَا

بيت - 37

چِمْکِيُون چَوْدھَارَ دھَڄُون دھَاڙٖيچَنِ جوُن
مَاءُ سَامُونڐرِي آئِيَا سَهَسٖين کَرٖي سِينْگَارَ
تَنْهِين جِي تَنْوَار تهوْ کَالهَائُون کَانْگُ کَرٖي

وائي - 1

پرِيَنِ جٖي پَنْدَھَاءُ مُون کهٖي جٖي جهَلِينْدِيُون سٖي نَہ پُڄَنْدِيُون
بهَلى کَرٖي آئِيوْ ٿهَاٿهَاروْ ڎٖيهَاءُ
مُون کهٖي جٖي جهَلِينْدِيُون سٖي نَہ پُڄَنْدِيُون
بهَڰِي کُٿِ سَڄِي تهِئٖي لَتهِي جَاکهَہ گهَرَاءُ
مُون کهٖي جٖي جهَلِينْدِيُون سٖي نَہ پُڄَنْدِيُون
سَرْتِنِ سُورَ پِرَائِيَا ھَاٺٖي ھِنَ ھَنْدھَاءُ
مُون کهٖي جٖي جهَلِينْدِيُون سٖي نَہ پُڄَنْدِيُون
تَانکِي وَاسُ وِھَائِيوْ بَاروْچٖي مُلَاءُ
مُون کهٖي جٖي جهَلِينْدِيُون سٖي نَہ پُڄَنْدِيُون
تَاسِين ڎُونْگَرَ ڎوْرِيَان جَاسِين دِلِ اَنْدَرِ سَاھُہ
مُون کهٖي جٖي جهَلِينْدِيُون سٖي نَہ پُڄَنْدِيُون
مَتِيُون موْٿَں﮽َ سَندِيُون تُون ھَڎِ آچهِہ مَہ مَاءُ
مُون کهٖي جٖي جهَلِينْدِيُون سٖي نَہ پُڄَنْدِيُون

وائي - 2

تَڙَ نِهَارِيَان تهِي مُنْهِن جَا بَنْدَرِ وِئَڙَا جٖي مَانَ سِڙھَہ سُنْڄَاٺَان سَڄَٺٖين
مَانَ سِڙھَہ سُنْڄَاٺَان سَڄَٺٖين
اُبِيٿهِي اوْسَهہ پَائِيَان کَارَں﮽ِ وَٺِجَارٖي
مَانَ سِڙھَہ سُنْڄَاٺَان سَڄَٺٖين
گهَٺوْ اُکَنْڐھِي آھِيَان پرِنىءَ پَنْهِن جٖي کهٖي
مَانَ سِڙھَہ سُنْڄَاٺَان سَڄَٺٖين
کهَتهُورِي سَمُونْڐرَ کهٖي آٺِئوْ اَکهَا ڎٖي
مَانَ سِڙھَہ سُنْڄَاٺَان سَڄَٺٖين
آسَائِتِي آھِيَان اَلَا مُون کَانْدھُہ اَچٖي
مَانَ سِڙھَہ سُنْڄَاٺَان سَڄَٺٖين

وائي - 3

آيَل کَريَان کينئَ مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
وِئوۡ وَٺْجَاروۡ نِکِري مُون کهٖي چَاڙهٖي جِينئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
اُڎوۡھِيَ جَان ڎُکهَٺَا چَڙهِيَا چوٿِيَ سِينئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
گُونْدَرَ مَتهَان جِنْدُڙٖي وَرِيَا وَلِنِ جِنيئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
مَادَرِ پَائٖي مَنْدِيُون وَنْڄَان ھَادِيَ سينئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

اَڄُ پُں﮽ُ وَايُون کَنِ وَٺِجَارَا وَنْڄَں﮽َ جُون
اَٿهَئِي پَهَرَ اَتهَنَ سَاعيوْ کَنْهِن سَپهَرَ جوْ

بيت - 2

اَڄُ پُں﮽ُ وَايُون کَنِ وَٺِجَارَا وَنْڄَں﮽َ جُون
مُون اُبِيٿهٖي ھَلِيَا بَنْدَرَ جٖي تَڙَنِ
سَرْتِيُون سُورَ سَنْدَنِ مُون مَارِينْدوْ جِنْدُڙٖي

بيت - 3

اَڄُ پُں﮽ُ وَايُون کَنِ وَٺِجَارَا وَنْڄَں﮽َ جُون
ھَلَٺَهَارَا سُپِرِين رُئُان تَا نَہ رَھَنِ
آنئُون جهَلِيندِي کٖيتروْ آيَلِ سَامُونْڐرِنِ
پَڰَهَہ چھوْڙٖي جَنِ وِدھَا ٻٖيڙَا ٻَارِ مٖين

بيت - 4

لَاھِيَان جٖي نَہ چِتان اَلَا اُنِ مَہ وِسِرَان
مَڙھِئوْ مَنْجهَارَان جِيىءُ مُنْهِن جوْ جَنِ سَان

بيت - 5

چِتَان جٖي نَہ چُرَنِ اَلَا اُنِ مَہ وِسِرَان
مُون مَنُ آھٖي تَنِ مَڙھِئوْ مَنْجهَارَان ھِنئٖي

بيت - 6

تَڙٖين تَنْوَارِينِ مَاءُ سَامُونْڐرِي آئِيَا
مُون کهٖي جِيَارِينِ وَايُون وَٺِجَارَنِ جُون

بيت - 7

اوْلَا کهَٺِي اُوءِ پَڰَهَہ چھوْڙٖي پَنْدھِہ پِيَا
آيَلِ سَامُونْڐرِنِ جِي آھٖي اَٺَانْگِي جُوءِ
کَڎِھِن ڎِسَنْدِيَسِ رُوءِ وَرِي ھِنِ اَکهِنِ سَان

بيت - 8

لَڰِي اُتَرَ ھِيرَ سَامُونْڐرِنِ سِڙھَہ سَنْبَاھِيَا
نَنْگَرَ کهَٺِي نَاخُوَا تهِيَا سَٺَاوَا سِيرَ
ھِنئَڙٖي نِتُ اُکِيرَ آھٖي کهَارٖي کهٖيڙَائُنِ جِي

بيت - 9

لَڰٖي اُتَرَ اُھِرِيَا وَاھِنْدَنِ وَرَنِ
آنئُون گهَٺوْئِي گهوْرِيَان سَوْدوْ سَامُونْڐرِنِ
اَنْڱَں﮽ِ جَنِ اَچَنِ عِيدَ وَرُ تهِئٖي اُنِ کهٖي

بيت - 10

اَنْڱَں﮽ِ آيَمِ جَان سَرْتِيُون مُون سَنْڱُ تهِئوْ
اَمُلُ پرِيَنِ مَتهَان ٻَڙھِکِيوْ ٻِئَنِ ڎِيَان

بيت - 11

آئِي اُتَرَ مُنْدَ ھِنئٖين اُڐرَکوْ نَہ لَهٖي
وَٿٖي لَاڄُو بَنْدَ ٻِيهَرَ مَکهِينِ ٻٖيڙِيُون

بيت - 12

لَاڄُو تهَا لَوَنِ اَچَنِ سِڙھَہ اُپِڙِيَا
کَارَں﮽ِ تَنِ پرِيَنِ وٖيٿهِي وَاٿَ نِهَارِيَان

بيت - 13

سِڙھَہ سُنْڄَاٺِئوْ چوْءِ مَاءُ سَامُونْڐرِي آئِيَا
مَانَ مُنْهِن جوْ ھوْءِ جَانِي ھِنَ جَهَازَ مٖين

بيت - 14

سِڙھَہ تهٖي سِبِيَائُون بَنْدَرَ جٖي تَڙَنِ تٖي
سِڙھَہ سِبِي سَاڄَا کَرٖي کهُوھَا کهَنْيَائُون
بٖيرَقُون بَحَرَ مٖين چھوْڙٖي چهَڐِيَائُون
لَهَرِيُون لَنْگهِيَائُون لُطْفَ سَاں﮽ُ لَطِيفُ چَئٖي

بيت - 15

سِڙھَہ تهٖي سِبِيَائُون بَنْدَرَ جٖي تَڙَنِ تٖي
مَلَّاحَ مَعْلِمَ خَبَرُون پُچهِي پُورِيَائُون
سُتَڙِ سُٿهَائُون اَوَتَڙِ کَنْهِين نَہ اوْلِيَا

بيت - 16

بَنْدَرِ ڎٖيسَان ڎٖيسِ مُلهِہ نَہ مِلٖي وَاڙِئٖين
فَقِيرَاٺٖي وٖيسِ اَمُلَ ڎِينِ اَتوْرِيَا

بيت - 17

پَٿَں﮽ِ پوْءِ پَچَارَ آن کٖي سِڙھَہ وٖينْدَا گَڎِيَا
اُکَنْڐھَہ مُون اَپَارَ شَالَ مُنْهِن جَا موْٿِيَا

بيت - 18

اُبهِيُون تَڙَ پُوجِينِ وَھُون وَٺِجَارَنِ جُون
آٺِئوْ اَکهَا ڎِينِ کهَتهُورِي سَمُونْڐرَ کهٖي

بيت - 19

جَنْهِين کَارَں﮽ِ مُون تهٖي تَڙَ پُونْجَارَا پُچهِيَا
پُنِيُمِ اُمٖيدُون سيئِي سَڄَں﮽َ آئِيَا

بيت - 20

وَوْنٿِيُون تهِيُون وَوْنٿَنِ اَنْڄَان سِڙھَہ نَہ پَدھِرَا
اُبهِي سٖي مَرْکَنِ جَنِ سَنْدَا آئِيَا

بيت - 21

جَرِ تهَرِ ڎِيَا ڎٖي وَوْنٿِنِ ٻَنْدھِي وَوْنٿِيُون
اَلَا مُون کَانْدھُہ اَچٖي آسَائِتِي آھِيَان

بيت - 22

جَاجَرِ جَاٿرُون نَہ ڎِئٖي ڎِيَا نَہ موْھٖي
سَدھُون کوْھُہ کَرٖي سَا پَنْهِن جٖي کَانْدھَہ جُون

وائي - 1

اَوٖي مُون کهٖي زوْرِ مَہ جهَلِئوْ جٖيڎِيُون آنئُون ھَلَنْدِي ھوْتَ ڎٖي
اُونهٖي وِئَڙَا اوْھِرِي تَرَازوْ تَارٖي
آنئُون ھَلَنْدِي ھوْتَ ڎٖي
مَرِي رَھنْدِيَسِ مَاڰَهِين سَامُونْڐرِي سَارٖي
آنئُون ھَلَنْدِي ھوْتَ ڎٖي
سُورُ تُنْهِن جوْ سُپِرِين مُون مَعذُورِ کهٖي مَارٖي
آنئُون ھَلَنْدِي ھوْتَ ڎٖي

وائي - 2

کَرَھَل پَائٖي لَڄَ کوْھُہ نَہ وٖيئِيَنْ اُنِ سَان
اُجَارِيَائُون اوْلِيُون دھُئَارِيَائُون دھَڄَ
کوْھُہ نَہ وٖيئِيَنْ اُنِ سَان
مَتَان وِھٖين وٖيسِلِي اُتهِي بهُورَلِ بهَڄُ
کوْھُہ نَہ وٖيئِيَنْ اُنِ سَان
سٖيٺَنِ سَاجهُرُ لَڎِئوْ تُون ھَارِي نِهَارٖين اَڄُ
کوْھُہ نَہ وٖيئِيَنْ اُنِ سَان
کَالهَہ سِبَايُىِء کَنْجِروْ اَنْگِي پاَتْيَىِء اَڄُ
کوْھُہ نَہ وٖيئِيَنْ اُنِ سَان
کٖيرُ سُٺَنْدوْ تُنْهِن جُون اَدِي دَانْهُون اَڄُ
کوْھُہ نَہ وٖيئِيَنْ اُنِ سَان

وائي - 3

وٖينْدِي آنئُون ھوْتَنِ وَٿِ مُون وَھُہ وَٺِجَارَنِ سَان
پَڰَهَہ کَهں﮽ُ مَہ پَاتِٺِي جَانِي مُون لَىِء جَٿرِ
مُون وَھُہ وَٺِجَارَنِ سَان
وَايُون وَٺِجَارَنِ جُون اَدِي اَڄُ نَہ ھَٿِ
مُون وَھُہ وَٺِجَارَنِ سَان
ڰَرَھِيَان سُورُ سَفَرَ جوْ ھَلِي پَنْهِن جٖي اَرْٿِ
مُون وَھُہ وَٺِجَارَنِ سَان
پُورِينْدِيَسِ پرِيَنِ ڎٖي کَا نَہ کَرِينْدِيسَ گهَٿِ
مُون وَھُہ وَٺِجَارَنِ سَان
ڎٖيئِي سِڙْھُہ سِيرَ تهِيَا پٖيرُ نَہ لَايَائُون پَٿِ
مُون وَھُہ وَٺِجَارَنِ سَان

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

پُرَان مَانَ پُڄَان بَنْدَرَ مُون ڎُورِ تهِيَا
نَہ مُون ھَڙَ نَہ ھنْجَ کِي جوْ ڎٖيئِي آنئُون چَڙھَان
اِيئٖين کَجِ پَاتِٺِي جَنْهِن پَرِ پرِنىءَ مِڙَان
کَارُون تهِي کَرِيَان توْ دَرِ بِيهِي نَاخُوَا

بيت - 2

ھَڙَ مٖين کِي نَہ ھوْنَ ھُؤَھِين ھُنِ نَہ چَاڙھِئَا
سَاروْ ڎِينهُہ سَمُونْڐرَ تٖي لَهِي سِجُ وِئوْنَ
جَڎِھِن سَائِنىءَ سَبَبُ کِئوْنَ تَڎِھِن سُتَڙِ تهِيَا سَيِّدُ چَوٖي

بيت - 3

اَسَان اُدھَارَا آٺٖي آوَنْگَ چَاڙھِيَا
مُنْهِہ ڎٖيئِي مُون آئِيَا سَامُهَان سيَّارَا
اُبهِرَنِ شِکَارَا پَسِئوْ وَرَ ٻِيِنِ جَا

بيت - 4

مُون بِيٿهٖي تَڙَ وَٿِ پرِيَنِ پَڰَهَہ چھوْڙِيَا
کَا مُونْهِين مٖين گهَٿِ نَا تَہ سَڄَں﮽َ سَٻَاجهَا گهَٺوْ

بيت - 5

مُون بِيٿهٖي تَڙَ ھٖيٿهِہ پرِيَنِ پَڰَهَہ چھوْڙِيَا
کَا مُونْهِين مٖين ڐٖيٿهِہ نَا تَہ سَڄَں﮽َ سَٻَاجهَا گهَٺوْ

بيت - 6

مُون بِيٿهٖي تَڙَ جهَلَ پرِيَنِ پَڰَهَہ چھوْڙِيَا
کَا مُونْهِين مٖين اَلَ نَا تَہ سَڄَں﮽َ سَٻَاجهَا گهَٺوْ

بيت - 7

مُون بِيٿهٖي تَڙَ پَاسِ پرِيَنِ پَڰَهَہ چھوْڙِيَا
ھُوَ اٌللھَ کَارَں﮽ِ اُھِرِيَا آنئُون دَمِ دَمِ دُعَا کنْدِيَاسِ
آھَہ نَہ لَاھِيندِيَاسِ موْٿِي اِينْدَا مُون گهَرٖين

بيت - 8

کهٖيڙَائُنِ کهَاروْ سَنْجهٖيئِي سَارِيوْ
آيَلِ اَمَّاروْ آھٖينَ پَرِئٖين پَارَ جوْ

بيت - 9

کهَارٖي کهٖيڙَائُو مَتهٖي مِٿهٖي موْٿِيَا
سَوْدوْ کَنِ نَہ سوْنَ جوْ وَڎَا وِھَائُو
موْتِي جٖي مَهِرْيَاں﮽َ جَا تَنِ جَا طَامَائُو
سَامُونْڐرِي سَائُو لَنْکَا لُوپٖي آئِيَا

بيت - 10

لَنْکَا لَنْکَا کَنِ لَڰِ لَنْکَا جٖي اوْھِرِيَا
سُٺِي سوْنُ لَنْکَا جوْ سُکهُہ نَہ سَامُونْڐرِنِ
پِرِھَہ پَڰَهَہ چهوْڙِيَا کهَارٖي کهِيڙَائُنِ
وَڎٖي بهَاڰِ مِڙَنِ جٖي کَهِيَا کَارُونْبهَارَ ڎٖي

بيت - 11

وَٺِجَارَنِ وَرِي پِرِھَہ پَڰَهَہ چهوڙِيَا
اوْلِيُون پَسِي اُنِ جُون پِيَڙَمِ ڰَچَ ڰَرِي
وٖينْدِيَسِ مَاءُ مَرِي سَارٖي سَامُونْڐرِنِ کهٖي

بيت - 12

وَٺِجَارَنِ وَارٖي پِرِھَہ پَڰَهَہ چهوْڙِيَا
کهٖيڙَائُو کهَارٖي سَنْبهُوڙَا سَيِّدُ چَوٖي

بيت - 13

وَٺِجَارٖي جِي مَاءُ تُون وَٺِجَاروْ پَلِئٖين
آيوْ ٻَارِھٖين مَاھِہ پُں﮽ُ تهوْ سَپهَرِ سَنْبَهٖي

بيت - 14

وَٺِجَارٖي کَاندھَاءُ مُون وَرَ وٖيٿهٖي گهَارِئوْ
لَڰٖي اُتَرَ وَاءُ ڐھوْلِئوْ ھَلَں﮽َ جِي کَرٖي

بيت - 15

جٖي تُون وَٺِجَارَا کَانْدھُہ تَہ مُون ھَڎِ مَہ لَائُون لَدھِيُون
پَرَڎٖيهَہ مَتهٖي سَانْگُ اَٿهَئِي پَهَرَ جَنْهِن کِئوْ

بيت - 16

پَرَڎٖيهِہ پُورِيَائُون سَامُونْڐرِنِ سِڙھَہ سَنْبَاھِيَا
مُون تَنُ مَارِيَائُون پَاٺَان وِجهِي گُونْدَريٖن

بيت - 17

ڎِتهِيۡ ڎِيَارِي سَامُونْڐرِنِ سِڙھَہ سَنْبَاھِيَا
وِجهِيوۡ وَرَ وَنْجهَہ کهٖي رُنٖي وٖيچَارِي
مَارِينْدُءِ مَارِي پِرِھَہ سُورُ پرِيَنِ جوۡ.

بيت - 18

ڎِٿهِي ڎِيَارِي سَامُونْڐرِنِ سِڙھَہ سَنْبَاھِيَا
اُنِ کهٖي مُنْدَ اُتَرَ جِي اوْچِتِي آئِي
وٖيچَارِي وَائِي آھٖي پَرِئٖين پَارَ جِي

وائي - 1

اَچِي پَسوْ جٖيڎِيُون ھِيىءُ جوْ وَھُہ مُنْهِن جٖي جِنْدُڙٖي
پَائٖي وِئڙَا پٖيرَ مٖين مَنْجهَان کهَرِسَ کهَسوْ
ھِيىءُ جوْ وَھُہ مُنْهِن جٖي جِنْدُڙٖي
ڎٖيئِي وِئَڙَا ڎَاھِہ کهٖي سُورَنِ جوْ سَرْسوْ
ھِيىءُ جوْ وَھُہ مُنْهِن جٖي جِنْدُڙٖي
آنئُون ڎوْرِينْدِي اُنِ کهٖي ڎٖيئِي تَنَ تَسوْ
ھِيىءُ جوْ وَھُہ مُنْهِن جٖي جِنْدُڙٖي
سَاءُ نَہ اَتهَوَ سُورَ جوْ ھَاٺٖي تهِيُون ھَسوْ
ھِيىءُ جوْ وَھُہ مُنْهِن جٖي جِنْدُڙٖي
مَتَان وِھوْ وٖيسِلِيُون رِڙھِي اَوٖي رَسوْ
ھِيىءُ جوْ وَھُہ مُنْهِن جٖي جِنْدُڙٖي
مُنْدَائِتٖيئِي مِينْهَہ جَان وٖيروْتَارَ وَسوْ
ھِيىءُ جوْ وَھُہ مُنْهِن جٖي جِنْدُڙٖي

وائي - 2

ڎُکهَہ لَاھِينْدَا ڎُونْگَرَ مُنْهِن جَا مُون کهٖي سَبهٖيئِي
جوْ پَسَان سوْ بهَائِيَان پرِيَان جوْ پَهِي
مُنْهِن جَا مُون کهٖي سَبهٖيئِي
ڎَاڐھِي ذَاتِ جَتَنِ جِي وٖيئِي ڎِيلُ ڎَھِي
مُنْهِن جَا مُون کهٖي سَبهٖيئِي
آنئُون ڎوْرِينْدِي اُنِ کهٖي رَائٖي رَاتِ رَھِي
مُنْهِن جَا مُون کهٖي سَبهٖيئِي
ڎِٿهَا وَں﮽َ کوْھِيَارٖي جَا وٖيئِي اُنْڄَ لَهِي
مُنْهِن جَا مُون کهٖي سَبهٖيئِي

سُنْھِٺِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

وَھَ تِکهَہ وَاھُڙَ تِکهَہ جِتِ نِينْھَہ تِکهَہ نِرَالِي
جَنِ کهٖي عِشْقُ عَمِيقَ جوۡ سٖي خِلْوَتَ خِيَالِي
وَارٖين سٖي وَالِي ھِنْئَڙوۡ جَنْھِين ھَتهِہ کِئوۡ

بيت - 2

اَنْدھِىَ وَچهُون کَنْدھِىَ وَچهُون تِکهِيَان لَهِي نَہ تِکهَہ
صُورَتَ سَاھَڙَ ڄَامَ جِي ڎِيلَ پَنْهِن جٖي ڎِکهَہ
وَاھُڙَ تَنْهِين وِکهَہ جَنِ سَانْبهَارَا سُپِرِين.

بيت - 3

وَاھُڙَ وَھَنِ نَوَان اَنْڄَان وَھُہ اَڰٖي تهئوۡ
گهَرَ وٖيٿهٖي تهِيُون گهَٺَا کَرِئوۡ سَرْتِيُون سَنْڱَ سَنْوَان
صُورَتَ جَا سَاھَڙَ جِي سَا جٖي ڎِٿهِي اَوَان
ھُونْدَ نَہ پَلْيُوَ مَان گهِريُون سَبهِہ گهَڙَا کهَٺِي.

بيت - 4

جٖيڎِيُون ڎِٿهَوَ جٖي صُورَتَ سَاھَڙَ ڄَامَ جِي
سُکهِہ تهِي سُتِيُون کِي نَہ کِي کَانْدھَنِ پَاسٖي کٖي
مُونْهَانئِي اَڰٖي ھُونْدَ گهِرِيُون سَبهِہ گهَڙَا کهَٺِي.

بيت - 5

ڎِٿهِي جَنِ ھٖيکَارَ صُورَتَ سَاھَڙَ ڄَامَ جِي
سُکهِہ تهِي سُتِيُون کِي نَہ کِي بِهَرِي سَاں﮽ُ بهَتَار
گهَڙِيُون کهَٺِئوۡ دھَارَ کَاھٖي پٖييُون کُنَ مٖين.

بيت - 6

سَاھَڙُ مُون جِينىءَ سَرْتِيُون جٖي ڎِسوۡ سَبهٖيئِي
تَہ سُمَهوۡ کِي نَہ سُکهِہ تهِي وَرَ پَاسوۡ ڎٖيئِي
مُونْهَان اَڰٖيئِي ھُونْدَ گهِروۡ سَبهِہ گهَڙَا کهَٺِي.

بيت - 7

جٖي کِي ڎِٿهوۡ مَان سوۡ جٖي ڎِٿهوۡ جٖيڎِئٖين
گهَرَ تَڙَ وَرَنِ سَانِ ھُونْدَ گهَٺَائِي گهوۡرٖي چهَڎِئَان.

بيت - 8

گهَرَنِوَارِيُون تَڙَنِ تٖي گهِرَنِ گهَٺِيُونئِي
سَبهَکَا چَئٖي آن سُنْهِٺِي لَىِء پرِيَانْ پٖيئِي
صُبَحَ سَبهٖيئِي پَسْبِيُون پَاتَارَ مٖين.

بيت - 9

کَندھِىَ بِيهِي کٖيتِرِيُون سَاھَڙُ سَاھَڙُ کَنِ
کَنْهِين سَانْگوۡ سَاھَہ جوۡ کٖي گهوۡرِيَسِ کِئوۡ گهِرَنِ
سَاھَڙُ سَنْدوۡ تَنِ گهَاگهَائٖي گهِرَنِ جٖي.

بيت - 10

گهِرِي گهَڙوۡ ھتهِہ کَرٖي ٻَهُون نِهَارٖي ٻَنْگُ
سوۡگهِي سَانْڐھٖي دِلِ کهٖي وَصُلَ وِدھَائِين وَنْگُ
رَاتِ جَنْهِين جوۡ رَنْگُ اَلَا سٖي اُکَارِئٖين.

بيت - 11

گهِرِي گهَڙوۡ ھَتهِہ کَرٖي ٻَهُون نِهَارٖي ٻَنْگُ
وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِّ اِيىءُ لَنْگهِيَائُون لَنْگهُہ
سِکَنْدِيُنِ کهٖي سَيِّدُ چَوٖي کِي نَہ جهَلِينْدوۡ جهَنْگُ
رَاتِ جَنْهِين جوۡ رَنگُ اَلَا سٖي اُکَارِئٖين.

بيت - 12

گهِرِي گهَڙوۡ ھَتهہ کَرٖي چٖيلهِہ ٻَنْدھِي چوۡتِئوۡ
مُنْهِن جوۡ مَنُ مٖيهَارَ ڎٖي پَارِ وَنڄِي پَهُتوۡ
گوۡتٖي مٖين گوۡتوۡ مُون کهٖي مُحِبَّ مِهَارَ جوۡ.

بيت - 13

گهِرِي گهَڙوۡ ھَتهِہ کَرٖي ٻوۡڙِيَائِين ٻَاھُون
وٖيچَارِىَ وَڎِيُون کِيُون وِچِ دَرْيَاھَہ دَاھُون
موۡٿُ تُون مُحِبَّ پَاھُون تَاکُنِ تَکِي آھِيَان.

بيت - 14

وَںِ﮽ نَہ وٖيٿهَا کَانْگَ وِچِين تهِي وٖيلَا کَرٖي
گهرِي گهَڙوۡ ھَتهِہ کَرٖي سُٺِي سَانْجهِيَ بَانْگَ
سٖيئِي ڐهُونڐهٖي سَانْگَ جِتٖي سَاھَڙُ سُپِرِين

بيت - 15

مِنْهِہ جَنْهِين جٖي مُون ڎِٿهوۡ مُنْهُہ مِهَارَ جوۡ
آھٖيمِ سَاھَہ سَنئوۡن سوۡ کِينىءَ گهَڙوۡ گهوۡرِيَان.

بيت - 16

گهَڙوۡ بهَڰوۡ تَان گهوۡرِئوۡ مَرُ چُورُ تهِئٖي چُوڙوۡ
طَالِبُ اٌلْمَوْلَىٰ مُذَکِرًا ٻُنْدهٖي نَہ ٻوۡڙوۡ
گهوۡرِئوۡ ڎَمُ کُوڙوۡ مُون مٖيهَارُ مَنَ مٖين.

بيت - 17

گهَڙوۡ بهَڰوۡ تَان گهوۡرِئوۡ مَرُ ٻِيٺِي تهِئٖي ٻَانْهِين
طَالِبُ اٌلْمَوْلَىٰ مُذَکِرًا اِيىءَ پَرِ اَسَانْهِين
پُرَان مَہ پَانْهِين مُون مِهَارُ مَنَ مٖين.

بيت - 18

گهَڙوۡ بهَڰوۡ تَان گهوۡرِئوۡ پَاٺَان ھوۡ حِجَابُ
وَاڄَٿُ وَڄٖي وُجُودَ مٖين رَھِئوۡ رُوحِ رَبَابُ
سَاھَڙَ رِىَ ثَوَابُ آن گهَٺوۡئِي گهوۡرِيَان.

بيت - 19

گهَڙوۡ بهَڰوۡ تَان گهوۡرِئوۡ تُون کِي تَرُ ھِئَان
اَدَبُ اَکهِڙِيَنِ کهٖي تهِي ڎِيهَاڙِي ڎِيان
مِهَارَ مِيَان مُون سَنْئوۡن سُنْهَايُمِ پٖيچِروۡ.

بيت - 20

گهَڙوۡ بهَڰوۡ تَان گهوۡرِئوۡ آسِروۡ مَہ لَاھٖيجِ
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اٌلْلھِ تُرَھٖي اِنَ تَرٖيجِ
تَہ حبِيبَاٺٖي ھٖيجِ پَسٖين مُنْهُہ مِهَارَ جوۡ.

بيت - 21

گهَڙوۡ بهَڰوۡ مُنْدھَہ مُئِي وِيَا وَسِيلَا
سَارَ چهَڎِيَائِين سِيرَ مٖين ھَىِء رَھِيَا حِيلَا
سُنهِٺِىَ جَا سِيلَا وَحْدَتَ سَبهِہ وِنڄَائِيَا.

بيت - 22

گهَڙوۡ بهَڰوۡ مُنْدھَہ مُئِي وَسِيلَا وِيَا
تَنْهَان پوۡءِ سُئَا سُنْهِٺِىَ سَڎَ مِهَارَ جَا.

بيت - 23

جَڎِھِن وَسِيلَنِ لوۡڙھٖي چهَڎِي لُڙَ مٖين
پَرَارَانْ پرِيَنِ تَڎِھِن پُچهِي سُنْهِٺِي.

بيت - 24

پَاں﮽ُ مَہ کهَٺِجِ پَاں﮽َ سٖين وَسِيلَا وِسَارِ
لُڙُ لَنْگهَائٖي سُنْهِٺِي پِرْتِ وِجهَنْديَئىِ پَارِ
سٖي تُرْتُ لَنْگهِينْدِيُون تَارِ اُکَنْڐھَہ آڰَهَہ جَنِ سَان.

بيت - 25

پَاں﮽ُ مَہ کهَٺِجِ پَاں﮽َ سَان رٖي وَسِيلٖي وَؤُن
مَتهَان سَائِرَ سُنْهِٺِي وَٿهِجٖي پَؤُن
نِنْهَہ ڰِنهَنْدِي نَؤُن وَؤُن پرِيَان جٖي جي پَارَ ڎٖي.

بيت - 26

پَاں﮽ُ مَہ کَهٺِجِ پَاں﮽َ سَان رٖي وَسِيلٖي وَدھُہ
لَالَنُ تنْهِين لَدھُہ عِشْقَ جَنْهِين جٖي اَڰِ مٖين.

بيت - 27

پَاں﮽ُ مَہ کهَٺِجِ پَاں﮽َ سَان رٖي وَسِيلٖي وَنْڄُ
بهٖيلوۡ بهٖيرٖي بهَنڄُ اُکَنْڐھَہ کهَں﮽ُ عَمِيقَ ڎٖي.

بيت - 28

کَانْهٖي آڰَهَہ اِھَڙِي جِهَڙِي مُحَبَّتَ مَنِ
اُبهِيُون اوۡرِئٖين پَارِ تهِيُون کُوڙِيُون کَکهَہ پُچهَنِ
نَنْدِي تَنْهِين نٖيڙُ تهِي جٖي رِىَ تُرَھٖي تَرَنِ
سِکَ رَسَاٺٖي سُنْهِٺِي اَصُلُ عَاشِقَنِ
سٖي جهَلِيُون کِي نَہ کُنَنِ پُچهَنِ مَرُ مِهَارَ کهٖي.

بيت - 29

پُچهَنِ جٖي مِهَارَ کهٖي پُچهٖي سٖي مِهَارُ
تُرَھوۡ تَنْهِين پَارِ عِشْقُ جَنْهِين کهٖي اَڰِروۡ.

بيت - 30

عِشْقُ جَنْهِين کهٖي اَڰِروۡ تُرَھوۡ مَتهٖي تَنِ،
جٖي سَاھَڙَ کهٖي سِکَنِ تَنْهِين جَرُ جَنْڐرُ تهِئٖي.

بيت - 31

تُرَھوۡ آچهِہ مَہ تَنِ کهٖي جَنِ عِشْقَ سٖين آگَاھَہ
پُچهِي مَسَ مَلَّاحَ سَاھَڙَ مِڙِي سُنْهِٺِي.

بيت - 32

سَاھَڙُ سَا سُنْهِٺِي سَائِرُ پُنُ سوۡئِي
آھٖي نجِوۡئِي ڰُجهَہ ڰُجهَانْدَرَ ڰَالهَڙِي.

وائي - 1

کِھَڙٖي مَنْجهِہ حِسَابَ ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
گوۡلِي بهَڄُ گُنَاھَ کهَان کوۡنهٖي سُولُ ثَوَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
نَہ کِي تَقَاوَتَ مٖين نَہ کِي مَنْجهِہ رَبَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
خُدَائِي خُوبُ تهِي لَاٺٖي جٖي لُعَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
پَلِيتُئِي پَاکُ تهِئٖي جُنْبِئوۡ مَنْجهِہ جُنَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
سوۡ نہ کَنْھِين وَتهۡہ مٖين جٖي کِي مَنْجهِہ تُرَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
ھوۡءِ جٖي جَرْکِيَا جَرَ تٖي سٖي تَان سَبهِہ حُبَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
ھَادِيَ سٖين ھُنَ پَارَ ڎٖي رِڙهٖين سَاٺُ رِقَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
چَنْبوۡ وِجهِي چوۡرَ کهٖي آءُ تُون چَڙهُہ عُقَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
دِيدَ وِنڄَايَمِ دَوۡسَ جِي ھَلِي مَنْجهِہ حِجَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
کَثْرَتَ آھٖي قُرْبَ مٖين اِدِعَا مٖين اَعْرَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
فَنَا وِجهِي فَمَ مٖين کَارَٺِ تهِييءُ کَبَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
ڎٖي طَھُورَا تَنِ کهٖي جٖي سِکَنِ لَاءِ شَرَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي کِھَڙٖي مَنْجهِہ حِسَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
مُٿهِيَ کِيَا مَرْضَ مٖين جَايَا سَبهِہ جَوَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

کَرْڰَلَ کُوچَ کُنَ گهَٺَا جِتِ جَرَ وَاڰُو جِيَائِين
پَاں﮽ُ اُچهِلٖي آبَ مٖين وَھَہ سِرِ وِدھَائِين
لَهَرِيُون لَنْگهِيَائِين لُطْفَ سَاں﮽ُ لَطِيفُ چَئٖي.

بيت - 2

کَرْڰَلَ کُوچَ کُنَ گهَٺَا جِتِ دَھَکوۡ مَنْجهِہ دَرِيَاھَہ
اَچِئوۡ اُتَاھُون گهِرٖي سَانْگوۡ کَرٖي نَہ سَاھَہ
سَاھَڙَ جِىَ صَلَاحَ ٻَارِ لَنْگهَايَسِ ٻَاجهَہ سَان.

بيت - 3

دَھَشَتَ دھُمَ دَرِيَاھَہ مٖين جِتِ ھَيْبَتَ ھُلَاچوۡ
وِڄِرِي وِيرِنِ وِچَ مٖين کَاڎٖي وِئوۡ کَچوۡ
سَاھَڙُ ڄَامُ سَچوۡ سَاٺِي تهِينْدُمِ سِيرَ مٖين.

بيت - 4

دَھَشَتَ دَوْرَ دَرِيَاھَہ مٖين جِتِ سَٿَاٺَا سٖيسَارَ
بٖي حَدِ وَاڰُو بَحَرَ مٖين ھَيْبَتَنَاکَ ھَزَارَ
سَارِيَان کَا نَہ سَرِيرَ مٖين طَاقَتَ توۡھَان دھَارَ
سَاھَڙَ ڄَامَ سَتَارَ سِگهوۡ رَسِجِ سِيرَ مٖين.

بيت - 5

دَھَشَتَ دھُمَ دَرِيَاھَہ مٖين جِتِ کَڙِکَا کُنَ کَرِينِ
ٻَجهَلَ ٻَانْڐِي ٻَارِ مٖين اُتِ لَهَرِيُون لوۡڎَا ڎِينِ
سَنَاوَرَ سَامِيَا اُتِ سِيٺَاھِيَا نَہ سَنْڐِين
جِتِ وِيرِيُون وَاٿَ نَہ ڎِينِ تِتِ سَاھَڙَ سِيرَ لَنْگهَاءِ تُون.

بيت - 6

دَھَشَتَ دَوْرَ دَرِيَاھَہ مٖين جِتِ کَڙِکوۡ کُنُ کَرٖي
توۡڎِي تَاکُنِ وِچَ مٖين مَتهَان وِيرِ وَرٖي
آءُ سَاھَڙَ مُنْهِن جَا سُپِرِين پِرْتَان پٖيرَ بهَرٖي
ھَادِي ھَتهُہ دھَرٖي تُون اُونْهٖي مَان اُکَارِئٖين.

بيت - 7

دَھَشَتَ دَوْرَ دَرِيَاھَہ جَا جِتِ کُنَنِ جَا کَڙِکَا
سهي کِي نَہ سَمُونْڐرَ مٖين مَانْدِ دِلِ دَڙکَا
ساھَڙَ تُون سُں﮽ُ کَا فَرْيَادِي فَقِيرِ جِي.

بيت - 8

دَھَشَتَ دَوْرَ دَرِيَاھَہ جِي جِتِ کُنَنِ جوۡ کَڙِکوۡ
آيُمِ اُنهِي پَارَ جوۡ دِلِ اَنْدَرِ دَڙِکوۡ
بهَڄٖي شَکُ سَيِّدُ چَئٖي سِيرَ سَنْدوۡ سُرْکوۡ
والِي کَجِ وَڙُ کوۡ تَہ ٻَارِ لَنْگهِيَان ٻَاجهَہ سَان.

بيت - 9

دَھَشَتَ دَوْرَ دَرِيَاھَہ جوۡ جِتِ لُڙُ لَهَرِيُون لَسَنِ لٖيٿَ
آٺِئوۡ اوۡبهَارَنِ مٖين ٻَانْڐِي ٻوۡڙٖي ٻٖيٿَ
جِتِ چِکَں﮽ِ جِي چَپٖيٿَ اُتِ سَاھَڙَ سِيرَ لَنْگهَاءِ تُون.

بيت - 10

دَھَشَتَ دَوْرَ دَرِيَاھَہ جوۡ جِتِ تِکهِيُون تَنْوَارُون
مُنْهِن جُون مَانَ مِهَارَ کهٖي پَهُچَنِ پُکَارُون
سَاھَڙُ سَنْبهَارِيُون لَهَرِنِ لوۡڎِي نَہ مَرَان.

بيت - 11

دَھَشَتَ دَوْرَ دَرِيَاھَہ جوۡ جِتِ جَايُون جَانَارَنِ
نَہ کوۡ سَنْدھوۡ سِيرَ جوۡ مَپُ نَہ مَلَّاحَنِ
دَرِنْدَا دَرِيَاھَہ مٖين وَاڰُو پِيَا وِڙھَنِ
سَڄَا ٻٖيڙَا ٻَارِ مٖين ھَلِيَا ھٖيٿهِہ وَنَڄنِ
کوۡ پُرْزوۡ پَيْدَا نَہ تهِئٖي تَخْتوۡ مَنْجهَان تَنِ
کوۡ جوۡ قَهَرُ کُنَ مٖين وِيَا کِي نَہ وَرَنِ
اُتٖي اَٺَتَارُنِ سَاھَڙَ سِيرَ لَنْگهَاءِ تُون.

بيت - 12

دَڙَھَڙَ دَوْنسَ دَرِيَاھَہ مٖين جِتِ لَهَرِيُون کَنِ لوۡڙا
سَوٖين اَچٖي سَمُونْڐرَ مٖين تهِيَا سِيٺَاھِيَا سوۡڙھا
جٖي تَارُو ھُوَا توۡڙَا تَنِ ھُرْٻوۡ بهَايوۡ ھٖيکَڙوۡ.

وائي - 1

کٖيچِ رَسَنْدِيَسِ آنئُون کِينىءَ، لَالَنَ لَايَا گهَٺَا ڎِينهَہ
اَدَا ڙٖي مِيَان اوۡٿهِي پُچهَان آنئُون توۡ تهِي
نَہ سَمِي نَہ سُومِرِي نَہ آنئُون جَتِ نَہ اوۡٿهِي
اَدَا ڙٖي مِيَان اوۡٿهِي پُچهَان آنئُون توۡ تهِي
آنئُون نِمَاٺِي آھِيَان جِينىءَ پَاپَنِ بهَرِيَمِ پوۡتهِي
اَدَا ڙٖي مِيَان اوۡٿهِي پُچهَان آنئُون توۡ تهِي
پِرْتِ تهِيندِيَسِ پرِين پُچهَندِيَسِ پَچَارِينْدِيَسِ پوۡءِ تهِي
اَدَا ڙٖي مِيَان اوۡٿهِي پُچهَان آنئُون توۡ تهِي
سَنْجهٖي وِئَڙوۡ سُپِرِين سَاجَنُ پُچهَان سوۡ تهِي
اَدَا ڙٖي مِيَان اوۡٿهِي پُچهَان آنئُون توۡ تهِي
سَنْجهٖي سَاتهَہ پَلَاٺِئوۡ تُون پَلَاٺٖين پوۡءِ تهِي
اَدَا ڙٖي مِيَان اوۡٿهِي پُچهَان آنئُون توۡ تهِي
ھِتَان تهٖي ھوۡتُ وِئوۡ جَتُن پُچهٖين جوۡ تهِي
اَدَا ڙٖي مِيَان اوۡٿهِي پُچهَان آنئُون توۡ تهِي
ھَلِجِ ھوۡتَ پُنْهُؤَ ڎٖي مَنْجهَان نِينْهَہ چَنْڱوۡ تهِي
اَدَا ڙٖي مِيَان اوۡٿهِي پُچهَان آنئُون توۡ تهِي
آتَں﮽ُ وِجهِي آڰِ مٖين مَنْجهَان جوۡئِنِ جوۡءِ تهِي
اَدَا ڙٖي مِيَان اوۡٿهِي پُچهَان آنئُون توۡ تهِي
سَنْجهٖي سَاتهُہ پَلَاٺِئوۡ پُنْهُون پُچهَائٖين پوۡءِ تهِي
اَدَا ڙٖي مِيَان اوۡٿهِي پُچهَان آنئُون توۡ تهِي
روۡيوۡ رُئَان رُنڄُنِ مٖين ھَىِء ھَىِء آنئُون ھِتِ کوۡھُہ تهِي
اَدَا ڙٖي مِيَان اوۡٿهِي پُچهَان آنئُون توۡ تهِي.

وائي - 2

کِهَڙوۡ سَنْڱُ سِيَاکوۡ ھَاٺٖي مُون ھوۡتَنِ سَان
آنئُون ھٖيکَلِي حُبَ مٖين نَہ مُُن مِٿرُ نَہ کَاکوۡ
ھَاٺٖي مُون ھوۡتَنِ سَان
مُنْدھَہ پِيَادِي پَنْدھُہ گهَٺوۡ نَہ مُون اٿهُہ نَہ ڎَاکهوَ
ھَاٺٖي مُون ھوۡتَنِ سَان
چَڙھِي نَہ سَگهَان چوۡٿِييٖين ڎُونْگَرَ کوۡنهٖي ڎَاکوۡ
ھَاٺٖي مُون ھوۡتَنِ سَان
ھُو جَا پِکَ پُنْهُؤَ جِي چَٿِيَان تَنْهِن چُوَاکوۡ
ھَاٺٖي مُون ھوۡتَنِ سَان
پَسَں﮽َ دھَارَان پرِيَنِ جٖي فَقِيرِ پَوٖي مَہ فَاقوۡ
ھَاٺٖي مُون ھوۡتَنِ سَان
وِتهِہ مَہ پَوٖي وِصَالَ مٖين لِکهَہ نَہ پَوٖي لِيَاکوۡ
ھَاٺٖي مُون ھوۡتَنِ سَان
آتَں﮽ُ وِجهِي آڰِ مٖين پُچهَنْدِيَسِ پَاں﮽َ پَهَاکوۡ
ھَاٺٖي مُون ھوۡتَنِ سَان.

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

تَڙَ تَکِں﮽ُ تَارِ کهِرَں﮽ُ اِيىءُ کَانْيَارِنِ کَمُ
ڎَھَہ ڎَھَہ بهٖيرَا ڎِينهَہ مٖين ڎِئٖي ڎوۡرَاپَا ڎَمُ
عَقُلُ مَتِ شرَمُ ٿرٖيئِي نِينهَہ نِهوۡڙِيَا.

بيت - 2

گهٖيرَان کَرٖي نَہ گهُورَ تَڙُ تَکَڙِ کهَان نَہ لَهٖي
جَنْهِن کهٖي سِکَ سَاھَڙَ جِي پُورَنِ مَتهٖي پُورَ
کَارِى رَات کُنَنِ مٖين وَھَمَنِ کِي وَھَلُورَ
جَنْهِن کهٖي سَاں﮽ُ پرِيَان جَا سُورَ
تَنْهِن کهٖي نَنْدِي نَاھِہ نِگَاھَہ مٖين.

بيت - 3

جِئَان گهِرٖي تِئَان گهٖيرُ کَپَرُ پُچهَنِ کُوڙِيُون
ڎَمَ سٖين جُسوۡ ظَاھِرَان مُون مِهَارَ سٖين مٖيڙُ
سَا نَنْدِى بهَائٖي نٖيڙُ جَنْهِن کهٖي سِکَ سَاھَڙَ جِي.

بيت - 4

جِئَان وَھٖي تِئَان وَاٿَ کَپَرُ پُچهنِ کُوڙِيُون
جَنْهِن کهٖي سِکَ سَاھَڙَ جِي سَا گهٖيرُ نَہ پُچهٖي گهَاٿ
جَنِ کهٖي عِشْقَ جِي اوۡسَاٿَ سٖي وَاھُڙَ بهَائِنِ وِکهَڙِيُون.

بيت - 5

کَنْهِن جَنْهِن گهٖيرِ گهِرِي جِينىءَ اَوَتَڙَان تَڙُ تهئِوۡسِ
سَالِمُ وٖيئِي سِيرَ مَان کُنَنِ کِي نَہ کِئوۡسِ
اَھَسُ اَکهِڙِيَنِ مٖين پرِيَان جوۡ پِئوۡسِ
حَقَّان حَقُّ تهِئوۡسِ ھُئِي گهوۡرِي حَقَّ جِي.

بيت - 6

ھُئِي گهوۡرِي حَقَّ جِي توۡڎِي لَاکُون توۡڙَ
نَہ مَلَّاحَ نَہ مَکُڙِي نَہ کٖي ٻَدھَائِين نوۡڙَ
پَاٺِي پِنِىَ ٻوۡڙَ سُنْهِٺِىَ لٖيکهٖي سِيرَ مٖين.

بيت - 7

توۡڎِىَ ٻِي نَہ تَاتِ مِهَارئِي مَنَ مٖين
جٖي پُں﮽ُ پٖيئَسِ رَاتِ تَہ ھوۡ سَاھَڙُ ھوۡ سُنْهِٺِي.

بيت - 8

توۡڎِي تُنْهائِين جٖي سٖي ھِتَهِين چهَڎِ حِرْصُ
سَاھَڙَ دھَارَان سُنْهِٺِي کهوۡٿِيُون کَنِ خِرْصُ
وَڎِي اِيىءَ وِرْسَ جِينىءَ ڎَمَ وَٿِ ڎِينْهَہ گُذَارِئٖين.

بيت - 9

توڎِىَ کهٖي تَعْظِيمَ ٻِيُنِ سَنْبهِنَانئِي اَڰِرِي
اوۡڎِي تهِي اَلْفَ کهٖي مَنُ گَڐِيَائِين سَان مِيمَ
جٖيلَان ذَاتِ حَلِيمَ مِلِي تِينىءَ مٖيهَارَ کهٖي.

بيت - 10

سَارٖي سِکهُہ سَبَقُ شَرِيعَتَ سَنْدوۡ سُنْهِٺِي
طَرِيقَتَان تِکهِوۡ وَهٖي حَقيقَتَ جوۡ حَقَّ
مَعْرِفَتَ مَرَکُ اَصُلُ عَاشِقَنِ جوۡ.

بيت - 11

صَبْرُ شَاکِرَنِ اَصُلُ اوۡطَاقُنِ مٖين
جٖي وَاصُلُ تهِيَا وِصَالَ مٖين سٖي ذَروۡ ظَاھِرُ نَہ کَنِ
وِھِٿرَ وَاھَرَ تَنِ ھِنئَڙَا جَنِ ھَڄِي وَيَا.

بيت - 12

پَلِ پَلِ تهٖي پَلِي ڎَمَ ڎِھَاڙي کٖيتروۡ
پَسِي دَوْرُ دَرِيَاھَہ جوۡ وِچَان کِي نَہ وَلِي
کَارِىَ رَاتِ قَرِيبَ ڎٖي مَنْجهَان حُبَّ ھِلَي
نَہ کَنْهِن جهوۡلَ جهَلِي ھُئِي سَمَنَ پُورِي سُنْهِٺِي.

بيت - 13

جهوۡلَ نَہ جهَلِي سُنْهِٺِي سَائِرَ سَٿَ سَنْدِيَاسِ
جَنْهن اِھَڙِي ڄَائِي عَاجِزَان سَا مَرُ مَرْکٖي مَاسِ
پَسٖين جٖي پِيَاسِ تَہ کِي عِشْقُ آٺِئٖين.

بيت - 14

نَہ کَا جهوۡلَ جهَلٖيسِ نَہ تَاگهوۡ نَہ تَارِ کِي
ڎَمُ ڎِھَاڙِي کٖيتروۡ پَرِ مٖين تهوۡ پَلٖيسِ
تَان پِئوۡ جِيىءُ جَلٖيسِ مِلٖي جَان نَہ مِهَارَ کهٖي.

بيت - 15

تَهَہ سِيَاروۡ پَاٺِي پَاروۡ جِتِ جَرُ جَڰَهَہ جهوۡلَ
مَنَ اَنْدَرِ مٖيهَارَ جَا ھِنئَڙٖي اَچَنِسِ ھوۡلَ
جٖيلَان ٻَدھِيَسِ ٻوْلَ تهِي اَٺَانْگٖي آرَ تَرٖي.

بيت - 16

سِيَارٖي تَهَہ رَاتِ مٖين جَان گهِرِي وَسَنْدٖي مِينهَہ
ھَلوۡ پُچهُون سُنْهِٺِىَ جَا کَرَ ڄَاٺٖي مَان نِينهَہ
جَنْهِن کهٖي رَاتوۡ ڎِينْهَہ مٖيهَرُئِي مَنَ مٖين.

بيت - 17

سَانْوَں﮽ِ گهِرٖي سَبهَہ کَا ھِىَ سَرَھِي سِيَارٖي
تَنُ وِدھَائِين تَارِ مٖين اَرْوَاحَ جٖي آرٖي
جوۡ مُحبَّتِي مَارٖي تَنْهِن کوۡنهٖي دَادُ دَرِيَاھَہ کهٖي.

بيت - 18

ٻَانْڐِي جٖي ٻٖيلِي تهئٖين تَہ حَالُ ڰَرَھِيَان ھِيىءُ
سَگهوۡ سَاعتهَہ نَہ جِنْدُڙوۡ جهوۡرِىَ مُنْهِن جِوۡ جِيىءُ
سَانْوَں﮽ُ سِيَاروۡ بهائِيَان وَھَہ پرِيَانْ جٖي وِيىءُ
پَارِ جَنْهِين جوۡ پِيىءُ وَنَڄں﮽ُ وَاجِبُ تَنِ کهٖي.

بيت - 19

وَاھَں﮽َ بهَرِيُون مَہ پَاءِ توۡ پُں﮽ُ لٖيکهوۡ ڎِئَٺوۡ
سَدَا سَانْوَں﮽َ ڎِينْهَڙَا اِيهِين نَہ ھُونْدَاءِ
وِھَاٺِىَ وٖينْدَاءِ اوۡبهَرَ اُتَاھَانْ لَهِي.

بيت - 20

وَاھَں﮽َ وَھٖين نَہ شَالَ سُکِي ٻٖيلَاٿِيُون تهِئٖين
پَسَان تُنْهِن جٖي پٖيٿَ مٖين لَاٺَا لُوتَ لِيَارَ
جِينىءَ توۡ سَبهَہ ڄَمَارَ آسَائِتِيُون ٻوۡڙِيُون.

بيت - 21

کَڙِ کَڙِ کُنَ مَہ وِجهُہ پَانْدھِي ٻوۡڙِ مَہ ٻَارِ مٖين
مُون تٖي جَا مِهَارَ جِي سَا کِينىءَ دھُئَان دھَڄُ
توۡءِ گهِرَنْدِيَسِ اَڄُ جٖي اُبَتَا آرَ کَرٖي.

بيت - 22

اَدَا ڙٖي ٻَانْڐِي توۡ کَڙھَان کِي پَاں﮽َ کهٖي
سُودھِي سُدھِہ سَڄَٺٖين توۡ کَا تَنِ آنْدِي
تُون ٻَاتَاڙٖين پَانْڐِي اَسَان پَنْدھُہ پرِيَنِ ڎٖي.

بيت - 23

مَحَبَّتِىَ مٖيهَارَ جُون دِلِ اَنْدَرِ دُونْهِيُون
آٺٖي وِجهٖي آرَ مٖين لُونْهَاٺِئوۡ لُوھِيُون
جٖي سَاھَڙَ جُون سُونْهِيُون سِيرَ سِرَاروۡ تَنِ کهٖي.

وائي - 1

مُدَّتَ تهِي مِهَارَ يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
اُونْهَا کُنَ اَتَانگهَہ تَڙق اوۡلِي اُنَ آدھَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
ڎِينهَہ ڎُھِلَا ڎَمَ سٖين آنئُون آھِيَان دھَار
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
ٻَجهَلَ ٻَانْڐِي ٻَارِ کَرٖي اَتِ اُبَتَا آرَ
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
تهٖيلهٖي گهِرِي سُنْهِٺِي آڰَهَہ رٖي آدھَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
کَارِي رَاتِ کَچوۡ گهَڙوۡ توۡڎِىَ کِي تَنْوَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
سَنْبهُوڙوۡ سِيٺَاھِہ سٖين سِگهوۡ رَسُ سَنْگهَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
اوۡرَارَان آھُون کَرِيَان پَهُچَان شَالَ پَرَارِ
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
سُٺِئوۡ جهَانىِء جهِجٖي ھِنئوۡ سَانْبهَارَا سَنْبهَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
آيُمِ رٖيلٖي رِيىءَ سٖين اَلَاَ توۡ آھَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
تَارِ تَرَنْدِيَسِ پرِين پَسَنْدِيَسِ وٖينْدِيَسِ وَٿِ وَچهَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
پُورِينْدِيَسِ پَارِ مَٺِي سَهَسٖين جٖي سٖيسَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين
گوۡلِي گهَاگهَائٖي گهِرِي جَکَنِ تهَا جَانَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سِيرَ مٖين.

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

اَدِيُون سَبهِہ اَنْدَامَ مُنْهِن جَا چَڙَنِ چوۡرِيَا
لَارُونِ جَا لَنئُون لَائِي سَا کينىءَ آچهَا عَامَ
لَڰِيَسِ جَنْهِن جٖي لَامَ سوۡ دِلَاسَا دوۡسُ ڎِئٖي.

بيت - 2

چَوْدھَارِي چَڙَا تهَا ٻُرَنِ ٻٖيلَائِنِ جَا
سُتٖي سَنْبهَارَنِ جوۡ پِيُمِ کَنِ پَڙَءُ
وِھَں﮽ُ مُون نَہ وَرَاءُ سُٺِئوۡ جهَانىِء جهِڄٖي ھِنئوۡ.

بيت - 3

چَڙَنِ چوۡرِي آھِيَان سُمْهَان سُکهِہ تهِي کِي نَہ
سَارِيَان سَاھَڙَ ڄَامَ کهٖي ڎَھَہ ڎَھَہ بهٖيرَا ڎِينْهَہ
مِهَارَ مَرَں﮽َ سينىءَ نِيَرُ پَاتُمِ نِينْهَہ جوۡ.

بيت - 4

کَارَا کُنَ کَارِي تِکهَہ جِتِ کَارِيهَرَ کَڙِکَا
مَىِءمَتٖي مَتٖي مَهِرْيَاں﮽َ مٖين اَچَنِ ٻِہ پَارَا دَڙِکَا
وٖينْدٖي سَاھَڙَ سَامُهَان ڎِنَسِ جهوۡلَ وَڎَا جهَڙِکَا
کهَرِکِنِ جَا کهَڙِکَا سُونْهَا تهِيَسِ سِيرَ مٖين.

بيت - 5

کهَرِکِنِ کهِجَايَاسِ ٻٖيلٖي پَاسِ ٻُرَنِ جٖي
چهِٺِکَنِ جٖي چهٖيَڄِ کِئوۡ تَنِ وَارٖي وَھِہ وِدھِيَاسِ
لَاکهوۡ لُطْفُ اٌللھِ چٖي اَچِي آبِ گهِرِيَاسِ
سَرْتِيُون کَنْهِن سَبهَاڰَ کهٖي سِکَں﮽ُ سِکهِيَاسِ
وَسَان جِينىءَ وِيَاسِ مِلِيَسِ تِينىءَ مِهَارَ کهٖي.

بيت - 6

کهَرکن خُوش کِيَاس مُحَبَّتىَ مِيهَارَ جي
پسں﮽ کَارں﮽ِ پرِنىءَ جٖي ادھِىَ اتهِيَاسِ
سُتٖي جَاڰَايَاسِ سَانْبهَرَ سُپٖيرِيَنِ جٖي.

بيت - 7

جِيَارِيَسِ سَنْبهارَ کوۡھُہ کَرِينْدُمِ گَڎِجِي
وٖيروۡتَار وُجُودَ مٖين پرِيَمِ جِي پَچَارَ
سَڄَں﮽َ ھُونِ مَہ دھَارَ جٖي ھِنئَڙٖي مٖين حَلُ تهِيَا.

بيت - 8

ٻٖيلٖي پَارِ ٻُرِي مُون کهٖي چَڙَنِ چوۡرِئوۡ
مُحَبَّتِىَ مٖيهَارَ جِي سُتٖي شَاخَ چُرِي
مَتهٖي جهوۡکَ جهُرِي پَوَنْدِيَسِ پَارٖيَچنِ جٖي.

بيت - 9

ھُنَ بهَرِ سُيَمِ ھُوءِ سُتٖي سَانْبهَارَنِ جِي
چِتُ چَڙَنِ چوۡرِئوۡ جهَنگِ تهِئَڙَمِ جُوءِ
مُحَبَّتِىَ مٖيهَارَ جِي باٌللہِ پٖييَمِ بُوءِ
وَنڄِي رُوءِ بَرُوءِ دٖيکهَان دوۡسَ مِهَارَ کهٖي.

بيت - 10

ھُنَ بهَرِ سُيَمِ ھَاکَ سُتٖي سَنْبهَارَنِ جِي
مُحَبَّتِىَ مٖيهَارَ جٖي چَڙَنِ چوۡرِيَا چَاکَ
اُنهِي جٖي اوۡطاقَ وَنڄَں﮽ُ وَاجِبُ مُون تهِئوۡ.

بيت - 11

کٖيڎَھُنْ گهَنْڐَ گُڙَنِ کٖيڎَھُنْ اُتهِي وٖيئِيُون
تٖيڎَھُنْ تهِيُون چَرَنِ جٖيڎَھُنْ پُٿهِہ مِهَارَ جِي.

بيت - 12

کِتهٖي تهِئوۡ مٖيهَارُ کِتهٖي تهوۡ گهَنْڐُ گهُڙي
کِتهٖي دُونْهِي دوۡسَ جِي کِتهٖي تهِئوۡ پَرِيوۡن پَارُ
جِينىءَ مُون سَبهَہ ڄَمَارَ جَرَ مٖين جهوۡتُون لَدھِيُون.

بيت - 13

وچهُنِ سٖين وٖٿهِي سُورَ وِيَا چٖي سُنْهِٺِي
آن کَاتهٖي ڎٖيٿٖهِي ‏مٖيهِنِ جٖي مِهَارَ سٖين.

بيت - 14

پُڄِئوۡ پَکهَنِ پَانْدَ وٖيٿهِي رُئٖي وَچهِنِ سَان
کوۡھُہ کَرِينْدِيَسِ کَانْدھُہ گهَرُ بهَڰوۡ تَان گهوۡرِئوۡ.

بيت - 15

ڰَچِىَ پَايوۡ ٻَانهَہ ويٿهِي رُئٖي وَچهِنِ سَان
لَايَان لَالَ لِنڱَنِ کهٖي اَوٖي جٖي چَروۡ کَانهَہ
آنئُون اَوَانْهِن جٖي دَانْهَہ سَدَا بهُٺَان سَنِرِي.

بيت - 16

ٻٖيلِئَان جِتِ بهَڰِيُون آيُون اُتِ وَرِي
کَانْهٖي ٻِي ڰَرِي مٖيهِنِ کهٖي مِهَارَ رٖي.

بيت - 17

مٖيهَارَان مِرِکَ پِيتَائِين پرٖيمَ جِي
تَنْهِن مُنْدھَہ مَتْوَالِي کِي سَنْدٖي سَاوَ سُرْکَ
لَڰِيَسِ کَامَ کِٺِکَ لُوھَاٺِکِي لَطِيفُ چَئٖي.

بيت - 18

مٖيهَارَان مَهِي پِيتَائِين پرٖيمَ جِي
اُرْکَ سُرْکَ سَيِّدُ چَوٖي لَڰِيَسِ ڎُوتُ ڎَهِي
سَگهِي تَا نَہ سَهِي مِلٖي جَان نَہ مِهَارَ کهٖي.

بيت - 19

مَرٖي مَہ مٖيهَارُ وَتهَاں﮽ُ وِلهوۡ مَہ تهئٖي
وَچهِنِ جٖي وَچهَارَ جوۡ وِنْگوۡ تهئٖي مَہ وَارُ
سَاھَڙُ مون سِينگَارُ مَاڙھُنِ لٖيکهٖي مِيهِٺوۡ.

بيت - 20

مٖيهون ھِنَ مٖيهَارَ جُون اَلَا سَبهِہ بَچَنِ
وَچهُون جٖي کِيرَنِ سَان سَدَا تهِيُون سونْهَنِ
مُون کهِي مَاٺِکِيُنِ تَارٖي ھَنْيوۡ تَارِ مٖين.

بيت - 21

مٖيهون ھِنَ مٖيهَارَ جُون اَلَا سَبهِہ جِئَنِ
کَارِيُون کُنْڐھِيُون کَکَڙِيُون وَارَاکِئوۡ وِھَنِ
جُوءِ جَا جَانَارَنِ جِي ٻٖيلَان ٻَهِہ ٻَهِہ کَنِ
اَچِي رٖيلِ رَھَنِ مُون سَانْبهَارَا سُپِرِين.

بيت - 22

چَاھَکَ چَرِي تَارِ تَرِي آيُون مَتهٖي آرَ
کوۡڙٖين کَنْدھُہ کهَٺَنْدِيُون سُٺِي سَڎُ دھَٺَارَ
مٖيهُون سَاں﮽ُ مِهَارَ پَرْچِي پَارِ لَنْگهِينْدِيُون.

بيت - 23

چَاھَکَ چَرِي تَارِ تَرِي آيُون مَتهٖي ٻٖيٿَ
لُڙُ لَنْگهِينْدِيُون لٖيٿَ کَلِمٖي جٖي قَرَارَ سَان.

بيت - 24

چَاھَکَ چَرِي تَارِ تَرِي آيُون مَتهٖي کُنَ
کوۡڙٖين کَرَ کهٺَنْدِيُون سَاھَڙَ جِىَ سَمَنَ
مٖيهُون سَاں﮽ُ اَمُنَ پَرْچِي پَارِ لَنْگهِينْدِيُون.

بيت - 25

چَاھَکَ چَرِي تَارِ تَرِي آيُون مَتهٖي کهُوھَہ
سُٺِي سَڎُ سَاھَڙَ جوۡ رَاضِي تهِينْدَا رُوحَ
مٖيهُون سَاں﮽ُ صُبُوحَ پَرْچِي پَارِ لَنْگهِينْدِيُون.

وائي - 1

مُون کهٖي کَامُ جهَلٖي سَبهَکَا پَاں﮽ُ پَلٖي آن وٖينْدَڙِي نِينْهَہ اُچهِلٖي
وٖينْدَڙِي پَارِ پرِيَنِ جٖي مُون کهٖي کَامُ جهَلٖي
آن وٖينْدَڙِي نِينْهَہ اُچهِلٖي
تَنُ وِدھَائِين تَارِ مٖين آدھِىَ رَاتِ اُچهِلٖي
آن وٖينْدَڙِي نِينْهَہ اُچهِلٖي
پَسِي دُونْهِيُون دوۡسَ جُون مُنْهِن جوۡ جِيىءُ جَلٖي
آن وٖينْدَڙِي نِينْهَہ اُچهِلٖي
ڎَمُ ڎِيهَاڙِي کٖيتِروۡ پَرِ مٖين تهوۡ پَلٖي
آن وٖينْدَڙِي نِينْهَہ اُچهِلٖي.

وائي - 2

آتَں﮽َ مٖين سَبهِہ وٖيهِي دُعَا کَرٖيجوۡ جٖيڎِيُون
کَانْهٖي بَسِ بَهِيرَ کهٖي ھَلُ چَلُ وَنڄٖي پٖيئِي
دُعَا کَرٖيجوۡ جٖيڎِيُون
رَاھَہ مُسَافِرُ سَبهُکوۡ کوۡ نَہ ڎٿهوۡسُون ھِتِ ڎٖيهِي
دُعَا کَرٖيجوۡ جٖيڎِيُون
سَارِينْدَا صَلَوَاتَ کهٖي قَبَرَ مٖين سَبهِہ پٖيهِي
دُعَا کَرٖيجوۡ جٖيڎِيُون
کوۡٿهَائُو کرِيمَ جوۡ ڰَالهِہ پُچهَنْدُمِ کٖيهِي
دُعَا کَرٖيجوۡ جٖيڎِيُون
اَللھُ ھِکُ مُحَمَّدُ بَرْحَقُّ شَلَ اُتِ چَوَان اٖيهِي
دُعَا کَرٖيجوۡ جٖيڎِيُون
نَوَازِينْدوۡ نُورَ سٖين شَلَ نَاکِسَ کهٖي اُتِ نٖيئِي
دُعَا کَرٖيجوۡ جٖيڎِيُون.

فَصُلُ پَنْجوۡن
بيت - 1

سَانْدَھِہ سَبهُہ دَرِيَاھُہ پَرٖي کَنْدھِي پَارَ جِي
چهَکِي چهوۡلِىَ مٖين گهِرِي جِتٖي جِيىءَ وِٺَاھُہ
پَسِئوۡ ڎوۡھُہ ڎَکٖي ھِنئوۡ آرَ مَتهٖي اَرْوَاحُ
جٖي توۡھُہ تهِئٖي توۡ ڎَاھُہ تَہ وِيرِ وِھِيٺوۡ نَاھِہ کِي.

بيت - 2

سَانْدَھِہ سَبهُہ دَرِيَاھُہ پَرٖي کَنْدھِي پَارَ جِي
کَنْبِئوۡ ھِنئوۡ کَمَا حَقّْ آرَ مَتهٖي اَرْوَاحُ
دِلَاسٖي دارٖينِ جٖي سَانْچِئوۡ سَانْچٖي سَاھُہ
جٖي توۡھُہ تهِئٖي توۡ ڎَاھُہ تَہ وِيرِ وَھِيٺوۡ نَاھِہ کِي.

بيت - 3

سِکَٺوَرِنِ سُتهِروۡ جٖي دَھَشَتَ سٖين دَرْيَاھُہ
اوۡڙَکُ اُنْهِنِ جوۡ نَہ رَھٖي آرَ ٻِڄَا اَرْوَاحُ
وٖيندٖي سَاھَڙَ سَامُهُون صَدِقٖي کَنْدِيُون سَاھُہ
جَنِ کهٖي حُبَّ لُونْهٖي جِي آھِہ سَاھَڙُ سَاٺِي تَنِ سَان.

بيت - 4

گهِرِيَا سٖي چَڙھِيَا اِيَهِين اَتهٖيئِي
مَئِ مَتٖي مَهِرْيَاں﮽َ مٖين پَؤُ ٿرَپوۡ ڎٖيئِي
تَہ مِهَارُ مِلٖيئِي سَنْبهُوڙوۡ سِيٺَاھِہ سَان.

بيت - 5

آدھِىَ اُدھَاٺَا سَرْتِيُون سُکهَہ مِهَارَ جَا
لَنْگهٖي سِيرَ سَنْوَان تهِيَا سَاھَڙَ سٖيبَاٺَا
بهِنِىَ تٖي بهَاٺَا پَسَان مَانَ مِهَارَ جَا.

بيت - 6

آدھِىَ اُدھَاٺَوۡ ھِنئوۡ مُون ھَتهَنِ مَان
وَھِہ پِئوۡ وَاھَں﮽َ تَرٖي سَاھَڙَ سٖيبَاٺوۡ
بهٖيڄَ بهنِىَ بهَاٺوۡ پِيئَ جوۡ پَسِى آئِيوۡ.

بيت - 7

لَهَرِنِ لَکهَہ لِبَاسَ پَاٺِي پَسَں﮽ُ ھٖيکَڙوۡ
اُونهٖي تَنْهِن عَمِيقَ جِي وَارٖي چهَڎِ وِمَاسَ
جِتِ نَاھِہ نِهَايَتَ نِينْهَہ جِي اُتِ کهُوهِہ پَنْهِن جِي خَاصَ
تَڙَنِ جِي تَلَاسَ لَاهِہ تَہ لَالَنَ لَڰِ تهِئٖين.

بيت - 8

جٖيڎَاھُہ چِتَ چَاھُہ گهَٺوۡ آرَ پِہ اوۡڎَاھِين
وَنڄٖي وَھُہ وَاکَا کِئوۡ تِکهوۡ تٖيڎَاھِين
مِهَارُ مِلَائٖين لَهَرِنِ مَنْجهِہ لَطِيفُ چَئٖي.

بيت - 9

اَکهِيُون مُنْهُہ مِهَارَ ڎٖي جَنِ رَکهِيُون جوۡڙٖي
رِىَ سَدھَہ سَيِّدُ چَوٖي تَارِ گهِرِيُون توۡڙٖي
تَنْهِين کهٖي ٻوۡڙٖي سَائِرُ سَگهٖي کِي نَہ کِي.

بيت - 10

پَلِيَان پَلِئوۡ نَہ رَھٖي نِرْتوۡن نِينهُہ نِبَارُ
گهِرَان گهوۡرِئوۡ جِنْدُڙوۡ اُتهَلَ مُون اوۡپَارُ
جَنْهِين مَنِ مِهَارُ ھَلَں﮽ُ تَنْهِين حَقُّ تهِئوۡ.

بيت - 11

پَسُ پَسَان پَرٖي تهِئوۡ اوۡرٖي سَنْدُنَ آرُ
دَرْيَاھُہ رٖىَ سَهَاڙَ ڎِسَں﮽ُ گهَٺوۡ ڎُھِلوۡ.

بيت - 12

پَسُ پَسَان پَرٖي تهِيَا اوۡرٖي آرُ سَنْدوۡنَ
ڎِسَں﮽ُ گهَٺوۡ ڎُھِلوۡنَ دَرْيَاھَہ رِىَ سَهَاڙَ کهٖي.

بيت - 13

کَاڎٖي وَنَڄان ووۡءِ جِنىءَ وَھَں﮽ُ وِچهَارَنِ مَٿِئوۡ
ڎوۡدھِي پُچهٖي ڎٖيهَہ جَا جَرَ سِرِ اُبهِي جوۡءِ
سِکَنْدٖي سَيِّدُ چَوٖي کِيهَان کِئوۡ چوۡءِ
سَاھَڙَ سَانْگُ سَنْدوۡءِ اَچِي اوۡرَاھُون تهِئٖي.

بيت - 14

پَسَنْدوۡ ڎَمَ ڎَھَکَارُ کوۡنْهٖي ھَڎِھِين ھِنَ کهٖي
پُسَائٖي نَہ پَانْهِن جوۡ سُونْهِٺوۡ سِينگَارُ
کَارَں﮽ِ مُنْدھَہ مِهَارُ کَارِىَ رَاتِ کُنَ تَرٖي.

بيت - 15

ڎَمُ ڎِيهَاڙِي ڎٖي سَنْدَا مٖيهَرَ مِيهِٺَا
جهَلِيَمِ تهٖي جهوۡلِىَ مٖين پَلَىِء پَايوۡ سٖي
مَرُ جَان چَالِيهَہ چَئٖي سَنْگَا سُپٖيرِيَنِ جٖي.

بيت - 16

جٖيهَرَ لوۡکُ جهَپِ کَرٖي زَروۡ جَاڰَ نَہ ھوۡءِ
اوۡھِيَرَ اُتهِئوۡ اَدِيُون پَهُہ پرِيَانْ ڎٖي پوۡءِ
کَچوۡ چَوَنِمِ کوۡءِ تَہ مَرَکُ بهَايَان مٖيهِٺوۡ.

بيت - 17

تَہ کَرَ کَنْهِن نَہ سُئِي جٖي سِيرَ نَہ گهِريِ سُنْهِٺِي
ھِتِ حَيَاتِىَ ڎِينْهَڙَا ھَڎِھِنْ تَا نَہ ھُئِي
چُکٖي تَنْهِن چَرِي کِي جوۡ ڎِنُسِ اُنِ ڎُھِي
سُنْهِٺِىَ کهٖي سَيِّدُ چَوٖي وِدھوۡ قُرْبَ کُهِي
ھُؤَھِين ھُونْدَ مُئِي پَرَ ٻُڎِىَ جَا ٻِيٺَا تهِيَا.

بيت - 18

کَا جَا کُنَ کَرِين بهِنِىَ بهُں﮽ُ جُهں﮽ُ پَاں﮽َ مٖين
اَکهِيُون تَنْهِن آبَ کهٖي تهِيُون آدھِىَ اُکِيرِينِ
توۡڙٖي تِکُون ڎِينِ تَہ پَہ اُنڄَ اُنْهِين کهان نَہ لَهٖي.

بيت - 19

کٖيرِ کُن آنئُون کٖيرَ کٖيرَ ڎَمَرَ سَهٖي ڎَمَ جَا
قَضَارِىَ کٖيرَ دھَريي مَتهٖي پَاٺِىَ پٖيرُ
بهٖينَرُ بهِنِىَ وٖيرَ لِدھَا تهِي لوۡڙِيَان.

بيت - 20

جٖي ٻُڎان تَہ پُں﮽ُ ٻَنِ مَرُ اوۡلَجان اُنَ پَارَ ڎٖي
کنْدھِىَ اَچِي سُپِرِين مَانَ ٻَرِٻَرِ کَنِ
مُيَائِي سٖين تَنِ جٖيکَرَ اُتهِي نِکِرَان.

بيت - 21

لهَرِ مِڙٖيئِي لَالُ وَھَں﮽ُ کهَتهُورِيَان وِتِروۡ
اوۡبهَارَا عَنْبِيرَ جَا جَرَ مَان اَچَنِ جَالَ
کُنَنِ گهِرِي کَالهَہ سِکَ پرِيَانْ جٖي سُنْهِٺِي.

بيت - 22

کَنْدھِىَ جهَلِئوۡ کَانْهَہ عَاشِقُ اُبهوۡ آھُون کَرٖي
توۡ کِينىءَ ٻوۡڙِي سُنْهِٺِي ٻٖيلٖي مُنْهن جِي ٻَانْهَہ
دَرِيَاھَہ توۡ تٖي دَانْهَہ ڎِينْدُسِ ڎِينْهِہ قِيَامَ جٖي.

بيت - 23

جٖيکِي ڎِٿهُىِ تَارِ مٖين کَنْدھِىَ سوۡ کهٖيجِ
جَرُ وَڎوۡ جهَاجهِہ گهَٺِي پَانْدُ مَہ پُسَائٖيجِ
سَاھَڙَ سَنْدَائٖيجِ تَہ ثَابِتُ لَنْگهٖين سِيرَ مَان.

بيت - 24

ڰَوْرَا ٻَئِي پَارَ ھِنئوۡ حَيْرَتَ مٖين پِئوۡ
وِھَان تَہ وٖيرَمَ تهِئٖي نِينْهَہ مٖين پَوٖي نِهَارَ
وَنڄَان تَہ وَاکوۡ تهِئٖي پَاٺِىَ پَوٖي پَچَارَ
ھُتِ تهِي وَاعِدٖي وَارَ ھِتِ سُوٿُون ڎِئَنِمِ سَرْتِيُون.

بيت - 25

جَا ھَڙَ انْدَرِ جِيىءَ سَا ھَڙَ سَاھَڙَ ڎِنِي سَاھَہ کهٖي
سَا ھَڙَ چهُڙٖي نَہ سَاھَہ جِي سَا ھَڙَ سَاھَڙَ رِيىءَ
سَاھَڙُ مٖيڙِ سَمِيعَ تَہ سَا ھَڙَ چهُٿٖي سَاھَہ جِي.

وائي - 1

آيَلِ پُنِيُون مَان مَاءُ مُرَادُون ووۡ پُنِيُون
جِهَڙِي پرِيَان ڰَالهَڙِي تِهَڙِي ٻِي نَہ کَاءِ
مَاءُ مُرَادُون ووۡ پُنِيُون
جٖي کَجٖي تَہ کوۡڎِ تهِئٖي جٖي سُڄٖي تَہ سٖيبَاءِ
مَاءُ مُرَادُون ووۡ پُنِيُون
وَؤُن دَاتَا سَندٖي دَرَ تٖي شُکُرُ جَنْهِن جُڰَاءِ
مَاءُ مُرَادُون ووۡ پُنِيُون
کَانْهٖي حَدَّ حَمْدَ جِي تَہ کَرِيَان قَادِرَ لَاءِ
مَاءُ مُرَادُون ووۡ پُنِيُون
ڰَٺٖي ڰَٺِيَان کٖيتِرِي وَڎِي وَڎَا يَاءِ
مَاءُ مُرَادُون ووۡ پُنِيُون
سوۡ مُونْهَان مُورِ نَہ تهِئَٺوۡ جٖيکِي وۡ جُڰَاءِ
مَاءُ مُرَادُون ووۡ پُنِيُون
توۡ سَنْڄِيُون توۡ سَنْدِيُون سِکَنِ توۡئِي سَاءِ
مَاءُ مُرَادُون ووۡ پُنِيُون
اُنڄَ تُنْهن جٖي اُنڄِيُون لوۡچِنِ توْھِي لَاءِ
مَاءُ مُرَادُون ووۡ پُنِيُون
دِلِ دَاھُنِ رٖي نَہ رَھٖي مُون کهٖي مَاٿهِہ جُڰَاءِ
مَاءُ مُرَادُون ووۡ پُنِيُون.

فَصُلُ چهَھوۡن
بيت - 1

ساھَڙَ جَا سِينگَارَ مُون اَٺلِکهِيَا اَڰٖي ھُوَا
نَہ کُنْ فَيَکُونُ ھوۡ نَہ کَا ٻِي پَچَار
مَلَکَنِئَان مَهَنْدِ ھُئِي توۡڎىَ جِي تَنْوَارَ
مُحَبَّتَ سَاں﮽ُ مِهَارَ لَايَائِين لَطِيفُ چَئٖي.

بيت - 2

سُنْهِٺِى کهٖي سِينگَار مُون اَٺلِکهِيَا اَڰٖي ھُوَا
کُنْ فَيَکُونُ کوۡ نَہ ھوۡ نَہ کَا ٻِي پَچَارَ
مَرْکِي سَاں﮽ُ مِهَارَ لَايَائِين لَطِيفُ چَئٖي.

بيت - 3

گهٖيرَ لَنْگهِئوۡ گهَارٖي مِيثَاقَانْ مِهَارَ سَان
اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُو بَلٰى پَرِ اِھَائِي پَارٖي
ڎِسِئوۡ ڎٖيکهَارٖي پِرْتِ پرِيَانْ جوۡ پٖيچِروۡ.

بيت - 4

اَلَسْتُ اَرْوَاحَنِ کهٖي جَڎِھِن چَيَائُون
مِيثَاقَانْ مِهَارَ سَان لَدھِيُون مُون لَانؤُ
سوۡ موۡٿٖي کينىءَ پَاھُون جوۡ مَحْفُوظَان مَافُ تهِئوۡ.

بيت - 5

اَلَسْتُ اَرْوَاحَنِ کهٖي جَڎِھِن چَيَائُون جِينىءَ
قَالُو بَلٰى قَلْبَ مَان تهِي وَرَاٺِي تِينىءَ
مُحَبَّتِىَ مٖيهَارَ جٖي آنئُون نِهوۡڙِي نِينهَہ
سَرْتِيُون سَاھَڙَ سِينىءَ ھَلَں﮽ُ مُون حَقُّ تهِئوۡ.

بيت - 6

اَلَسْتُ جوۡ اَرْوَاحَنِ کهٖي جَڎِھِن اَمُرُ کِئوۡ اَحَدَ
ھوۡ مَنَ کَاڐھوۡ مٖيهَارَ ڎٖي سُنْهِٺِىَ سِکَں﮽َ سَدھَہ
دِلوۡ دَوْرَ دَرْيَاھَہ جٖي کِئوۡ اٖيرَازٖي اَدھَہ
جٖيکِي آيُسِ ڎَانْهُہ عَدَدَ سوۡ پَارِئوۡ مُندھَہ پَاتَارَ مٖين.

بيت - 7

اَلَسْتُ اَرْوَاحَنِ کهٖي جَڎِھِن فَرْمَايوۡ فَتَّاحَ
ھوۡ مَنَ کَاڐھوۡ مٖيهَارَ ڎٖي سُنْهِٺِىَ سِکَں﮽َ سَاھَہ
دِلوۡ دَوْرَ دَرْيَاھَہ جٖي کِئوۡ اٖيرَازٖي اَدَاھَہ
جٖيکِي آيُسِ ڎَانْهُہ اَللھَ سوۡ پَارٖي مُنْدھَہ پَاتَارَ مٖين.

بيت - 8

اَلَسْتُ اَرْوَاحَنِ کهٖي جَڎِھِن فَائِقَ فَرْمَايوۡ
ھوۡ مَنَ کَاڐھوۡ مٖيهَارَ ڎٖي سُنْهِٺِىَ کهٖي سَاعْيوۡ
دِلوۡ دَوْرَ دَرْيَاھَہ جٖوۡ اوۡڎَانْهِين آيوۡ
جٖيکِي ھَادِىَ ھَلَيوۡ سوۡ پَارٖي مُنْدھَہ پَاتَارَ مٖين.

بيت - 9

اَلَسْتُ اَرْوَاحَنِ کهٖي جَڎِھِن اُتَائِين
ھوۡ مَنَ کَاڐھوۡ مٖيهَارَ ڎٖي سُنْهِٺِىَ سَدَائِين
جٖيکِي آيُسِ اوۡڎَاھِين سوۡ پَارٖي مُنْدھَہ پَاتَارَ مٖين.

بيت - 10

اَلَسْتُ اَرْوَاحَنِ کهٖي جَڎِھِن جَا ڰَايوۡ جَلِيلَ
سَنْئِين رَاھَہ سَيِّدُ چَوٖي سُٿهَائُون سَبِيلَ
وَحَدَتَ جٖي وَادِىَ مٖين کوۡڙٖين کٖي قَلِيلَ
دَرْيَاھَہ جٖي دَلِيلَ لوۡڙھٖي لَاوَھَارَا کِيَا.

بيت - 11

کهَامَان پَچَان پَڄُرَان لُچهَان ۽ لوۡچهَان
تَنَ مٖين تَونْسَ پرِيَنِ جِي پِئَان نَہ ڐھَرَاپَان
جٖي سَمُونْڐرُ مُنْهِہ کَرِيَان تَہ سُرْکِيَائِي نَہ تهِئٖي.

بيت - 12

کهَامَان پَچَان نَہ مَرَان سَڙَان سَارِي رَاتِ
ٻَنِ ٻِئَائِي وِجهِي کَرِ پرِيَان سَنْدِي تَاتِ
شِيخُون سَنْدِيُون سَڄَٺٖين اُبهِرَنِ آدھِىَ رَاتِ
نَہ کِي ھَتهِہ ڎِيهَاڙِي چَنْگِ چَڙھَان.

بيت - 13

کَارِي رَاتِ کَچوۡ گهَڙوۡ اُٺٿرِيهِنىءَ اُونْدَاھِي
چَنْڐرَ نَالوۡ نَاھِہ کوۡ دَرْيَاھَہ دَڙَ لَائِي
سَاھَڙَ کَارَں﮽ِ سُنْهِٺِي آدھِىَ تهِي آئِي
اِھٖي کَمَ اِلَاھِي نَہ تَہ کُنَنِ مٖين کٖيرَ گهِرٖي.

بيت - 14

کَارِي رَاتِ کَچوۡ گهَڙوۡ نَہ کَا سِيٺَهِہ سَاں﮽ُ
وٖينْدٖي وٖيرَمَ نَہ کَرٖي پرِيَانْ کَارَں﮽ِ پَاں﮽َ
مُحَبَّتِىَ لَىِء مَهِرْيَاں﮽ُ سُکِي سَبهُہ پَٿُ تهِئٖي.

بيت - 15

کَارِي رَاتِ کَچوۡ گهَڙوۡ مَتهَان وَسٖي مِينْهُہ
ھِکُ بهَؤُ بٖيرَاھِہ جوۡ ٻِئوۡ سَنْبهَارَان شِينهُہ
شَالَ مَہ چهِڄٖي نِينْهہ گهِرَان گهوۡرِئوۡ جِنْدُڙوۡ.

بيت - 16

اوۡرَارِ نَہ پَرَارِ وٖيچَارِىَ وَھُہ وِچَ مٖين
سُکِىَ ڎَنِىَ سُپِرِين ٻِئوۡ مِڙٖيئِي تَارِ
کُنٖين کِي مَہ نِهَارِ ٻُڎَنِ سٖين ٻَاجهَہ کَرٖي.

بيت - 17

ھِنَ پَارِ نَہ ھُنَ وٖيچَارِىَ وَھُہ وِچَ مٖين
نٖيشُ نِهَارٖي نَہ گهِرٖي تَنْهِن مٖين پِيَسِ تُنَ
اَلَا سَاں﮽ُ اَمُنَ آرِ کَنْهِن اُکَارِئٖين.

بيت - 18

سَهَسٖين سَائِرَ ٻُوۡڙِيُون مُنْدھَہ ٻوۡڙِئوۡ مِهرْيَاں﮽ُ
وَھَہ وِنڄَايوۡ پَاں﮽ُ ھَٺِي کَنْدھُہ کَپَنِ سٖين.

بيت - 19

سَهَسٖين سَائِرَ گَجَنِ توۡءِ سُهُڄَ نَہ مَٿٖي سُنْهِٺِي
تَہ کِينىءَ نِينهَہ چهِڄَنِ پَرِ تَنْهِين پرِيَنِ جٖي.

بيت - 20

سُپٖيرِيَان جٖي تُرَھٖي ٻُڎٖين ھَتهُہ مَہ لَاءِ
صُبَحَ تهَا چَوَنْدَاءِ تَہ اَسَانْ توۡ اُکَارِئوۡ.

بيت - 21

سُپٖيرِيَان جٖي تُرَھٖي ٻُڎٖين توۡءِ مَہ لَڰُ
جٖي بهَائٖين پرِنىءَ مِڙَان تَہ پُورِ اُبَتٖي وَڰَ
پَاءِ تٖيڎَاھِين پَڰَ نَاھِہ جٖيڎَاھِين نِجهِروۡ.

بيت - 22

سُکِىَ جٖي سَانْبَاھِہ مٖين جَڎِھِن ٻُڎِيُون جٖي
سَاھَڙُ تَنْهِين کهٖي ٻٖيلِي ٻِنْهِين کَنْدھِئٖين.

بيت - 23

سُکِىَ جٖي سَانْبَاھِہ مٖين ٻُڎٖين تَان وَنڄِي ٻُڎُ
کَکهَہ کَانْڐٖيرَا کَاٿهِيُون مٖيڙٖي ٻَنْدھُہ مَہ مَڎُ
ھُتِ نَہ کوۡ سَاھَڙَ سَڎُ نَہ کَا سُڄٖي سُنْهِٺِي.

بيت - 24

سُکِىَ ٻُڎِيُون جٖي سَاھَڙُ سَاٺِي تَنِ جوۡ
لَهَرِنِ مٖين لَطِيفُ چَئٖي کُلهَنِ چَاڙهٖى نٖي
جٖي پُچهَنِ پَنْدھُہ پَرٖي تَنِ اُمَاٺٖي اوۡرَھُون.

بيت - 25

لڙِکٖي لَنئُون نَہ سُنْڄَاتوۡ رَانْدِ بهَايَائِين رَازَ کهٖي
اَندھوۡ اُلُوھِيَتَ کهَان آھٖي اِيىءُ اُمَاتهوۡ
صُبَحَ سوۡ نَہ شُمَارَ مٖين جوۡ لِکهِيَان اَڄُ لَاتهوۡ.

بيت - 26

ٻِئوۡ دَرُ کوۡ نَہ سُنْڄَاٺَان تُون جوۡ آھٖين توۡ کهٖي مَنْگَان
اِلَاھِي عِنَايَتَ سٖين تهوۡ نَوَازٖين نِمَاٺَا
کوۡٿَهَائٖين کَاٺَا اَندھَا کَرٖين اَڰَ مٖين.

وائي - 1

جٖيڎِيُون آنئُون تَا نَہ چَوَنْدِي لوۡ ڎُکهُہ ڎوۡرَاپوۡ سَڄَٺٖين
سٖيٺَينِ کهٖي صَرِيحُ لوۡ ڎُکهُہ ڎوۡرَاپوۡ سَڄَٺٖين
سَانْگِ نَہ وَنڄَنِ سُپِرِين مِنِتهَہ موۡٿَنِ مَانَ
لوۡ ڎُکهُہ ڎوۡرَاپوۡ سَڄَٺٖين
بهٖينَرُ بهٖيٺِي ھُجَ جِي آھِہ کوۡھِيَارٖي سٖين کَا نَہ
لوۡ ڎُکهُہ ڎوۡرَاپوۡ سَڄَٺٖين
سوۡ تُون صَاحِبُ آھٖين جوۡ بهٖيرَائٖين بهَاں﮽َ
لوۡ ڎُکهُہ ڎوۡرَاپوۡ سَڄَٺٖين
سُوَالِي سَمُگهِيَا دَاتَا ڎٖيئِي دَانَ
لوۡ ڎُکهُہ ڎوۡرَاپوۡ سَڄَٺٖين

وائي - 2

کَا جَا ڰَالهِہ ھُئِي سَا جٖي لوۡکَ سُئِي
لوۡ ٻَاروۡچٖي جٖي مَنَ مٖين
سُرُ سَڰَرِ پُرُ پٖيچِرٖي تُون جَا ڎٖيهَہ سُئِي
لوۡ ٻَاروۡچٖي جٖي مَنَ مٖين
سَسُئِي سَنْگهَرَ پَٿِئٖين کٖيرُ چَوَنْدوۡ مُئِي
لوۡ ٻَاروۡچٖي جٖي مَنَ مٖين
پَنْدھُہ کَرِينْدٖي پِرَ ڎٖي کَڎِھِن کَا نَہ کهُهِي
لوۡ ٻَاروۡچٖي جٖي مَنَ مٖين
اَوَانْ کَا ڎِٿهِي ڎوۡتهِيَا ھوۡتَنِ وَٿِ ھُئِي
لوۡ ٻَاروۡچٖي جٖي مَنَ مٖين.

فَصُلُ سَتوۡن
بيت - 1

تَڙِ گهِرِيُون تُورُ توۡءِ مَنَ کَاڐھوۡ مٖيهَارَ ڎٖي
ڎَاڐھوۡ دَوْرُ دَرْيَاھَہ جوۡ سِکَں﮽َ وَڎوۡ سُورُ
مَنَ مٖين مَوْجَ مِهَارَ جِي پَهَسَ پرِيَانْ جوۡ پُورُ
مَنْجهَان جَرَ ضَرُورُ کَچٖي شَلَ کِي مَہ تهِئٖي.

بيت - 2

ٻوۡڙٖين جٖي نِئٖين تُون دھَٺِي ٻٖي دَعْوَا ھَلٖي نَہ دَمُ
ھِنَ مُنْهِن جٖي حَالَ جوۡ مٖيهَرَ تٖي مَعْلَمُ
رَکهُہ ٻَانْهِىَ جوۡ بهَرَمُ جَا اَچِي پٖيئِي اَجهوۡرِ مٖين.

بيت - 3

دَائِمُ جَا دَرْيَاھَہ مٖين سَا مَچهِي مَنْگٖي کهُوھُہ
آھٖيسِ اِيىءُ انْدوۡھُہ تَہ پَاٺِي کِتهَان پِيَان.

بيت - 4

کَانْدھِي کَنْکَ تهِيَاسِ وَھَں﮽ُ جَنَازوۡ سُنْهِٺِي
ٻَگهَا جٖي ٻٖيٿَنِ جَا کُلهَا تَنِ ڎِنَاسِ
اَکهٖين مَلَکَ ڎِٿهَاسِ توۡءِ مَنَ کَاڐھوۡ مٖيهَارَ ڎٖي.

بيت - 5

اُبهوۡ تَنِ مِهَارُ مَلَّاحَنِ سَڎَ کَرٖي
آن پُں﮽ُ وِجهَان ھَتهَڙَا اَوٖي پُں﮽ُ وِجهوۡ ڄَارُ
گهوۡرِيُون کَارُونْبهَارُ مَانَ مِلَنِئُون سُپِرِين.

بيت - 6

مِهارُ مَلَّاحَنِ کهٖي بِيٿهوۡ آچهٖي اَچهَہ
آن پُں﮽ُ وِجهَان ھَتهَڙَا اَھٖي پُں﮽ُ وِجهوۡ رَچهَہ
سَنْدِىَ کُنَ کُٺِچهَہ مَنَ ھُؤَنِ سَلَامَتَ سُپِرِين.

بيت - 7

مِهَارُ مَلَّاحَنِ کهٖي اُبهوۡ کَرٖي سَڎَ
اَدَا اُنْهِي پَارَ جَا موۡڙٖي اَچوۡ مَڎَ
وِيَا جٖي وَھَہ گَڎُ ھَلوۡ تَہ ڎوۡرِيُون اُنِ کهٖي.

بيت - 8

جِتٖي بهٖيرَ بهِرَنِ بهَرِيُون پُونِ بهَنْوَارِيُون
تَانْگهَہ نَہ لَدھِي تَارُئٖين مَپُ نَہ مَاٿِئَڙَنِ
کَنْدھِىَ اُبهَا کٖيتِرَا سِيٺَاھِيَا سَنْگَنِ
تُون کِينىءَ تَنِ تَڙَنِ اَچِئوۡ اَسَارِي گهِرٖين.

بيت - 9

پَرِنىءَ بهَرِ دَرْيَاھَہ پَسُ جٖي پَارِ پَوَنْدِيُون
ٻَنْدھُہ تَوَکُّلَ جوۡ تُرَھوۡ آھَرَ سَاں﮽ُ الَلھَ
جَنِ جِي سَاھَڙَ سَاں﮽ُ صَلَاحَ سٖي کِي نَہ ٻُڎَنْدِيُون کَڎِھِين.

بيت - 10

پَرِيوۡن پَرِنىءَ بهَرِ پَسُ جٖي پَارِ پَوَنْدِيُون
آٺِئوۡ وِجهٖي آرَ مٖين وَں﮽َ جٖي پَوَنِسِ وَرِ
سَنْبَاھِي سَمُونڐرَ جِي قُطْبُ چَئٖي کَا کَرِ
توۡ بهَائٖين آن گهَرِ پَرَ آھٖين آرَ اَکهِنِ مٖين.

بيت - 11

سَنْبهَارَان سَڎَ کِئوۡ اُبهَا چَوَنِمِ آءُ
ھِکُ تِکهوۡئِي تَارِ وَھٖي ٻِئَا لُڙَ لَهَرِيُون ۽ وَاءُ
سَاٺِي جَنِ اَللھُ ٻُجهَان سٖي نَہ ٻُڎُنْدِيُون.

بيت - 12

سَانْبهَارَان سَڎَ کِئوۡ اُبهَا چَوَنِمِ اَچُ
ھِکُ تِکهوۡئِي تَارِ وَھٖي ٻِئوۡ ھَتهِہ کَمِيٺِىَ کَچُ
سَاٺِي جَنْهِين سَچُ ٻُجهَان سٖي نَہ ٻُڎَنْدِيُون.

بيت - 13

ھَارِي حَقُّ رکهِيجِ سَانْبهَارَان سَاھَڙَ جوۡ
خوَابَ خِيَالَ خَطِرَا تَنِ کهٖي تَرَکُ کَرٖيجِ
اَنْدَرُ آھِينوۡ کَرٖي پَرِ مٖين تُون پَسٖيجِ
اِنْهِي رَاھَہ رَمٖيجِ تَہ مُشاھِدوۡ مَاٺِئٖين.

بيت - 14

ھَارِي رکهِيجِ حَقُّ سَانْبهَارَان سَاھَڙَ جوۡ
خَابَ خِيَالَ خَطِرَا تَنْهِين ڎٖيجِ تَرَکُ
کَرٖين غَيْرُ غَرَقُ تَہ مُشَاھِدوۡ مَاٺِئٖين.

بيت - 15

سَانْبهَارَان سٖيئِي تَنُ جَنْهِين جوۡ طَالِبُو
مُون پرِيَان نٖيئي پَڰَهِئوۡ پَانَ ڰَرٖي.

بيت - 16

سانْبهَارَان سَنْدَانَ وَں﮽َ پَسِي وِھِسٖي ھِنئوۡ
چهَنَا مَنَهَہ مٖينْهِيُون وِنْهِيَا وَتهَاٺَانَ
اَکهِڙِيَنِ عِنَاتُ چَوٖي لَائِي لَنئُون سٖيٺَانَ
کَڙھَان تهِي کٖيٺَانَ جِينىءَ گهَٺوۡ اُکَنْڐھِي آھِيَان.

بيت - 17

لَوَا ڎِتهَمِ لَاڙَ سَانبهَارَان سَاھَڙَ جَا
ھِنئوۡ ھِتِ نَہ وِنْدُرٖي دھَرَارَنِئوۡن دھَارَ
مُنْهِن جوۡ مَنُ مِهَارَ پَڰَهِئوۡ پَاں﮽َ ڰَرٖي.

وائي - 1

وَنڄِي وِندُرَ جٖي وَٺَنِ اوۡڎِي آيَسِ جَان پرِيَانْ جٖي پٖيچِرٖي
توۡ جٖي اوۡڎَا بهَائِيَا سٖي ڎونْگَرَ ڎورِ ڎِسِجَنِ
اوۡڎِي آيَسِ جَان پرِيَانْ جٖي پٖيچِرٖي
مَنْدِي نَہ ھُيَنَ مَنَ مٖين تَہ کٖيچَان کٖوۡھُہ اَچَنِ
اوۡڎِي آيَسِ جَان پرِيَانْ جٖي پٖيچِرٖي
مَنَ مُنْهِن جٖي سٖين کِئوۡ ھٖي پَهُہ ٻَاروۡچَنِ
اوۡڎِي آيَسِ جَان پرِيَانْ جٖي پٖيچِرٖي
سُونْهَنِ سَنْگهَرَ پَٿِئٖين مَنَهَہ مَعْذُورِنِ
اوۡڎِي آيَسِ جَان پرِيَانْ جٖي پٖيچِرٖي
وِنْدُرَ وَائِي جَا وَھٖي مُون کهٖي سَا نَہ سَلَنِ
اوۡڎِي آيَسِ جَان پرِيَانْ جٖي پٖيچِرٖي
آٺٖي ٻَدھَا اوۡٿهِئٖين موۡتِي کهٖي بهِہ مَيَنِ
اوۡڎِي آيَسِ جَان پرِيَانْ جٖي پٖيچِرٖي
لَاتهَائُون لَطِيفُ چَوٖي لَڎُون سِرِ لَکَنِ
اوۡڎِي آيَسِ جَان پرِيَانْ جٖي پٖيچِرٖي.

وائي - 2

آيَلِ آيَلِ تهِي جِيَان لَا جٖي سَارِينِمِ ووۡ سُپِرِين
مَتهَان سَاھَڙَ صَدِقوۡ آن ڎَھِي ڎَمَ ڎِيَانْ
جٖي سَارِينِمِ ووۡ سُپِرِين
سَنْئوۡن سُنْهَائٖين پٖيچِروۡ مُون کهٖي مِهَارَ مِيَان
جٖي سَارِينِمِ ووۡ سُپِرِين
مَتهَان مَاٺِکَ ھٖيکَڙٖي اَمُلَ اَٿهَہ ڎِيَانْ
جٖي سَارِينِمِ ووۡ سُپِرِين
اَچٖين عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي تَہ جَانِبَ نِتُ جِيَانْ
جٖي سَارِينِمِ ووۡ سُپِرِين.

فَصُلُ اَٿهوۡن
بيت - 1

ٻُڎَنْدٖي ٻُوڙَنِ کهٖي کٖي ھَاتِکَ ھَتهَہ وِجهَنِ
پَسوۡ لَڄَ لَطِيفُ چَئٖي کٖيڎِي کهٖي کَکهَنِ
توۡڙٖي کَنْدھِىَ کَنِ نَہ تَہ سَاٺُنَ وَنڄَنِ سِيرَ مٖين.

بيت - 2

کَچَا کَانَا کَانهَہ جٖي ٻُڎَا کَڐھَنِ ٻَار مَان
يَا لَنْگهَائِنِ لَطِيفُ چَئٖي يَا دھُرَانْ کَرِنِ دَانْهَہ
کَمَا حَقُّ کَکهَنِ جِي آھٖي ڰَالهِہ اَڰَنهہ
يَا ڎِئنِ ٻُڎَنِ کهٖي ٻَانْهَہ نَہ تَہ سَاٺُنَ وَنڄَنِ سِيرَ مٖين.

بيت - 3

جَان کٖي کَنْدھِىَ کَانْهَہ تَان تَاٺٖي ٻَنْدھِجِ تُرَھوۡ
ھَتهُہ پرِيَانْ جٖي ھَتهہ مٖين ٻٖي کهٖي ڎِجِ مَہ ٻَانْهَہ
سَنْدِي کَپَرَ دَانْهَہ کِي توۡ کِنٖين نَہ سُئي.

بيت - 4

ھَاوَانَا ھُلَنِ کَپَرَ کَارُونْبهَارَ جَا
لَهَرِيُون لُڙَ لَطِيفُ چَئٖي بهٖيلٖي تٖي بهُلَنِ
جٖي کَچٖي سَاں﮽ُ کَهَنِ آگوۡ تَنِ اُبَاھِئٖي.

بيت - 5

آھٖين ھِتِ اَمَانَ ٻَنْدھُہ تُرَھوۡ تَارِ جوۡ
لَهَرِنِ لُڙَ لَطِيفُ چَئٖي جهَلِيَا جُنْگَ جُوَانَ
اُونْهٖي تَڙِ اُگهَتِئَا آڎِىَ پَائٖي آں﮽َ
جٖي پِئَا مُنْهِہ مَهِرْيَاں﮽َ تَنِ ٻَانْڐِيُنِ ٻٖيٿُ نَہ اُڄَهٖي.

بيت - 6

کَچوۡ کَنَا کُنْبهَارَ اوۡڰِي کهَٺِي اُتهِئَن
کِي توۡ کَنٖين نَہ سُئِي بهٖيلٖي تٖي بهُلِکَار
لوۡڙھِيَا لَکهَہ لَطِيفُ چَئٖي کوۡڙٖين کَارُونْبهَارَ
اُکَارٖين ڎَاتَار آرَ اَٺَانْگَان وَارِئٖين.

بيت - 7

کَچٖي سَاں﮽ُ کَهِي پَکوۡ پُچهُىِء نَہ سُنْهِٺِي
لَنْگهِئوۡ لُڙَ لَطيفُ چَئٖي وَچهِئَارَنِ وَھِي
سَا کِينىءَ نِينْهَہ نَهِي جَنْهِين کهٖي نِينْهہ نَہ دھوۡکِيوۡ.

بيت - 8

اُونْهٖي مٖين اوۡھِرِي کَهِي کَچٖي سَاں﮽ُ
سَبهَکَنْهِن جوۡ سَيِّدُ چَوٖي پُچهٖي نَہ پَرِيَاں﮽ُ
عِشْقَوَارِيُون عَبْدُ اٌلْطِيفُ چَوٖي سَدھَہ نَہ کهَٺَنِ سَاں﮽ُ
جَنْهِين پَاسٖي پَاں﮽َ سٖي اَوَتَڙَانْ اُکهَتِيُون.

بيت - 9

انڱَ لَڰٖي رَنْڱُ بَتِلِئوۡ کوۡ جوۡ دَاغُ دِلٖي
مُون تَان سَهِي نَہ کِئوۡ مَنْجهَان چهوۡھَہ چهِلهٖي
اَللھُ وَکِيلُ اٌالغَافِلِينَ تَرِئوۡ وَنڄَان تهِي تَارِ مٖين سَنْدٖي بَحَرَ بِلٖي
اُھوۡ مٖيهَرُ شَالَ مِلٖي جوۡ سَنْبهُوڙوۡ سِيٺَاھِہ سَان.

بيت - 10

انڱَ پَسِي رَنْڱُ کِئوۡ کوۡ جوۡ دَوْرُ دِلٖي
ٻَرِ ٻَرِ ٻٖيلِي نَہ تهِئوۡ کَچوۡ مَنْجهِہ کِلٖي
تَرَان تهِي تَارِ گهَٺوۡ تُنْهِن جٖي بهَرَ بِلٖي
سوۡ مٖيهَارُ مِلٖي آھِيَان جَنْهِن جٖي آسِرٖي.

بيت - 11

بهَانْيُمِ نَہ بهٖيلوۡ مُون کهٖي دھَاوَ دھُتَارِئوۡ
اَٺِکهٖي مَتهٖي اُسِرِي ڎِنوۡ روحَ رٖيلوۡ
تٖيلَاھِين وٖيلوۡ پِيُمِ وَاھَں﮽َ وِچَ مٖين.

بيت - 12

کَڐھِيَا جٖي کُلَالَ سٖي پَسِي خَالَ خُوشِ تهِئَن
پَاٺِىَ چِٿرَ پُسَائِيَا دھَاوَ نَہ جهَلِي دھَمَال
سُپَکُ بهَانْيوۡ سُنْهِٺِىَ جوۡ بهَنَ جٖي جَمَالَ
اَٺِکهٖي جَا اَحْوَالَ مَعْلُمُ تهِيَا مَهِرْيَاں﮽ مٖين.

بيت - 13

کَچوۡ تَان کوۡھُہ پَکوۡ نَظُرُ پرِيَنِ جوۡ
سَاھَڙُ مُنْهِن جوۡ سُپِرِين ڎَمَ ڎِٿهٖيئِي ڎوۡھُہ
چهِڙوۡ جٖي چهوۡھُہ تَہ پُورِينْدِيَسِ پَارِ مَٺٖي.

بيت - 14

اَٺِکهوۡ تَان کوۡھُہ کَچوۡ آيُمِ کَمِ
جِيىءَ جَنْهِين جَا جَمِ پَکَا سٖي نَہ پُچهَنْدِيُون.

بيت - 15

پَکَا رَچهَہ کُنْبهَارَ جَا پَکِي نِهَانْئِين
مُون کهٖي تِيَانئِين بهٖيلوۡ بهَانْڱٖي آئِيوۡ.

بيت - 16

کَچٖي کَتَرُ نَہ جهَلِئوۡ بهٖيلوۡ پِئوۡ بهُرِي
سَارَ چهَڎِيَائِين سِيرَ مٖين ٻَانْهُنِ کِي نَہ ٻُرِي
لَٿٖي لَهَرِيُون وٖيئِيُون چَوْدھَارِي چُرِي
ھِنئَڙٖي مَنْجهِہ ھُرِي مَاھِيَتَ مَلَکَ اٌلْمَوْتَ جِي.

بيت - 17

کَچٖي کَٿُ نَہ جهَلِئوۡ بهٖيلوۡ پِئوۡ بهَڄِي
مَاھِيَتَ مَلَکَ اٌلْمَوْتَ جِي مَنْجهِہ وُجُودَ وَڄِي
سَاھَڙَ کهٖي سَڄِي آھٖي اَٺِکهٖي جٖي اَحْوَالَ جِي.

بيت - 18

کَچٖي کَٿُ نَہ جهَلِئوۡ بهٖيلوۡ سَهٖي نَہ بهَرُ
ھَتهٖين پٖيرٖين ڰِرِئٖين ٻَانْهُنِ چهَڎِئوۡ ٻَرُ
سَاھَڙَ سِگهوۡ وَرُ پٖييَسِ مُنْهِہ مَهِرْيَاں﮽َ جٖي.

بيت - 19

بهٖيلٖي بهُلَائِي پَسِي چِٿرَ چَرِي تهِي
ٻَرِ ٻَرِ ٻُڎِي سُنْهِٺِي وِيرِنِ مٖين وَائِي
کَچٖي کٖيرَائِي لَالَ لَهِرِنِ وِچَ مٖين.

بيت - 20

پَکوۡ کهَٺِجِ پَاں﮽َ سَان چَنْڱوۡ چِتَائٖي
کَچوۡ ڎٖيجِ کُنْبهَارَ کهٖي مُنْهَہ تٖي موۡٿَائٖي
سوۡ سُں﮽ُ ھِنئٖي سَان سُنْهِٺِي جوۡ فَائِقُ فَرْمَائٖي
مَوْجُون مَنْڄَائٖي مَاٺٖين نٖيئي مَهِرْيَاں﮽َ جُون.

بيت - 21

کوۡ جوۡ وَرِئوۡ وَاءُ جِينىءَ ٻَلُ ٻَانْهُنِ چهَڎِئوۡ
اَڰٖي ھِنَ تَڙَن اُونْدَاھِيَانئِي اُکِرَان.

بيت - 22

ھَٺَنْدٖي تهَکَمِ ھَتهَہ ھِنئَڙٖي ھُجُون چهَڎِيُون
لَکهَہ لَهِرِنِ گَڎِجِي مَوْجُون وَرِيُون مَتهَہ
نِيَمِ کُنَ قوَّتَ بهِرُ بهَلٖيرَا سُپِرين.

بيت - 23

ھِنئَڙٖي ھُجُون چهَڎِيُون قوَّتَ رَھِيَمِ کَا نَہ
مُون تٖي موۡٿِجِ مُون پِرِين سَاھَڙَ ڄَامَ سُڄَانَ
آھِيَان گهَٺوۡ اَڄَاں﮽َ بهِرُ بهَلٖيرَا سُپِرِين.

بيت - 24

بهِرُ بهَلٖيرَا سُپِرِين بهَلَا مٖين بهٖيرَاھِہ
توۡ رِىَ تَارِي نَاھِہ کَا وَالِي توۡ رِىَ وَاھَہ
سَاھَڙَ جِيىءَ صَلَاحَ تَارٖي کَڐھِئوۡ تَارِ مَان.

بيت - 25

تَارٖي کَڐھِي تَارِ مَان صُلُحُ سَاھَڙَ جوۡ
اُتٖي اَچِي کِي نَہ کِي ٻٖيلِئَپوۡ کَنْهِن ٻٖي جوۡ
مٖيهَرَ کَجِ مُنْهِن جوۡ کوۡ اوۡکَرُ کَنْهِين آرَ مَان.

وائي - 1

مُون پَاٺِىَ جِي سَارَ آنئُون جَا وٖينْدَڙِي وَٿِ وِچهَارَ
ڎَمُ مَہ جَاڰٖي لوۡ مُون پَاٺِىَ جِي سَارَ
مُون کهٖي تِتٖي مٖيڙِئٖين جِتٖي کُنْڐھِنِ جِي قَطَارَ
ڎَمُ مَہ جَاڰٖي لوۡ مُون پَاٺِىَ جِي سَارَ
ٻُرَنِ ٻٖيلَائِنِ جَا سَانْبهَارَان سَنْبهَارَ
ڎَمُ مَہ جَاڰٖي لوۡ مُون پَاٺِىَ جِي سَارَ
وِٿهِہ مَہ پَوٖي وِصَالَ مٖين سَٻَاجهَا سَتَارَ
ڎَمُ مَہ جَاڰٖي لوۡ مُون پَاٺِىَ جِي سَارَ
گهَرِ گهَرِ گَلَا جَا وَھٖي پَاڙٖي پَنْدھَہ پَچَارَ
ڎَمُ مَہ جَاڰٖي لوۡ مُون پَاٺِىَ جِي سَارَ
تَا کُنِ تَکِي آھِيَان سِگهوۡ رَسُ سَهَاڙَ
ڎَمُ مَہ جَاڰٖي لوۡ مُون پَاٺِىَ جِي سَارَ.

وائي - 2

وٖيٿهِي کِي نَہ وِسَارٖي سَا مُحَبَّتَ وِدھَڙِي مَارٖي
دٖيوَانِي يَاروۡ مَسْتَانِي دِلِبَرُ جَانِي تهوۡ جِيَارٖي
سَا مُحَبَّتَ وِدھَڙِي مَارٖي
جَنْهِن کهٖي سِکَ سَاھَڙَ جِي سَا گهَايَلِ گهَرِ نَہ گهَارٖي
سَا مُحَبَّتَ وِدھَڙِي مَارٖي
ڎَمُ ڎُھٖيلوۡ ڎُکهِئوۡ سِرَ مٖين تهوۡ سَنْٿهَا مَارٖي
سَا مُحَبَّتَ وِدھَڙِي مَارٖي
ٻٖيلٖي پَاسِ بُرَنِ جٖي تَنِ کهَرْکِنِ وِدھِيَسِ کهَارٖي
سَا مُحَبَّتَ وِدھَڙِي مَارٖي
ٻٖيلٖي ٻِنْهِين کَنْدھِئٖين مُحبُّ مٖينْهُون تهوۡ چَارٖي
سَا مُحَبَّتَ وِدھَڙِي مَارٖي
ھُوءِ ھُونْگَارُون پَوَنِ پُکَارُون تَڙِ تَڙِ دوۡسُ تَنْوَارٖي
سَا مُحَبَّتَ وِدھَڙِي مَارٖي
ھُوَ جَا پِکَ پرٖيمَ جِي آھِيَان تَنْهِين اَسَارٖي
سَا مُحَبَّتَ وِدھَڙِي مَارٖي.

فَصُلُ نَائوۡن
بيت - 1

جَرِ تَڙِ تِکهَہ تَنْوَارَ وَں﮽ِ ٿرَں﮽ِ وَائِي ھٖيکَڙِي
سَبهٖيئِي چهٖيهَہ تهِيَا سُورِىَ سَنْهِڙَا وَارَ
مِڙٖي مَنْصُورَ ھَزَارَ کِهَڙَا چَاڙھِئوۡ چَاڙھِئٖين.

بيت - 2

سَبْهَتِ پَچَارَ پرِيَنِ جِي سَبْهَتِ ھوۡتَ حُضُورُ
مُلِکُ مِڙٖي مَنْصُورُ کُهِي کُهَنْدٖين کٖيتِرَا.

بيت - 3

چَوَنِمِ جٖي ھٖيکَارَ تَہ مَ وَؤُن موۡٿِي سُنْهِٺِي
ھُونْدَ دُونْهِىَ پَاسٖي دوۡسَ جٖي گهَارِيَان سَبهَہ ڄَمَارَ
ٻَانْدھِنَانْ ٻِيهَارَ ھُونْدَ نَہ لِنڱٖين لَائِيٖن.

بيت - 4

جَان تَان گهَرَان مَ وَنْڄُ جَانْکِي موۡٿُ مَہ سُنْهِٺِي
ٻِيُون بهٖيرٖي بهَنْڄُ ھٖيکِڙَائِي ھَتهِہ کَرٖي.

بيت - 5

مَہ ھُجُ وَٿِ مِهَارَ مَتَان موۡٿٖين سُنْهِٺِي
سَاھَڙَ جَا سِينْگَارَ مَتَان ڎَمَ ڎٖيکهَارِئٖين.

بيت - 6

جٖي تُون بَيْتَ بهَائِيٖين سٖي آيَتُون آھِينِ
نٖيئوۡ مَنُ لَائِينِ پرِيَان سَنْدٖي پَارَ ڎٖي.

بيت - 7

جٖي قِيَامَ مِلَنِ تَہ کَرَ اوۡڎَا سُپِرِين
تِنْهَان پَرٖي سُڄَنِ وَادھَايُون وِصَالَ جُون.

بيت - 8

وَنڄَان کِي نَہ وَرِي ھُونْدَ رِىَ چَئٖي رَھِي رَھَان
دُونْهِىَ پَاسٖي دوۡسَ جٖي مَاڰٖي پَوَان مَرِي
صُورَتَ سونْهَہ کهَان کِيَسِ چِتَ چَرِي
وِصَالَان فِرَاقَ جِي سُڄٖي ڰَالهِہ ڰَرِي
تٖيلَانْهِين تَرِي مُنْهُہ ڰِنهِئوۡ موۡٿِئوۡ وَنڄَان.

بيت - 9

آنئُون کِي نَہ ڄَاٺَان اِينىءَ تَہ جَرَ گهِرِئٖي جوۡکهوۡ تهِئٖي
قَضَا جَا کَرِيم جِي تَنْهِن کهَان کَنْدھُہ کَڐھِبوۡ کِنىءَ
ھِکُ لِکهِئٖي ٻِئوۡ نِينهَہ آٺٖي اوۡلِيَسِ اوۡلِ مٖين.

بيت - 10

کَانٖي نَہ کَانْهَہ نَہ کوۡ ڎوۡھُہ قَلَمَ جوۡ
اَنگُ اُتٖي اَنگِئوۡ جِتٖي نَہ رَسٖي ٻَانهَہ
کَنْهِن کهٖي ڎِيَان دَانهَہ جِنىءَ قَضَا قَلَمُ وَاھِئوۡ.

بيت - 11

تَڙَنِ جَا طَعْنَا سَامُهَان ڎِئَنِمِ سَرْتِيُون
دَرْيَاھَہ دٖيوَانَا سُں﮽ُ حَقِيقَتَ حَالَ جِي.

بيت - 12

تَرَان لَىِء طَعْنٖي مَتهٖي وَھَہ وَکَا کِئوۡ
آٺٖي وِدھِيَسِ آرَ مٖين دَرْيَاھَہ دٖيوَانٖي
قَلَمَ جٖي کَانٖي آٺٖي اوۡليَسِ اوۡلِ مٖين.

بيت - 13

تَرَان تَان مَرَان وَرَان تَان وَھُہ وِتِروۡ
ھِنئَڙٖي مٖين ھوۡتَنِ جَا اَچَنِ گهوۡرَ گهَٺَا
پَسِئوۡ پَاڙٖيوَارِيُون ڎِسِئوۡ ڎوۡھَہ ڎَرَان
وِچَان کِي نَہ وَرَان کَنْدھِىَ مُنْهِن جوۡ کَارَٺِي.

بيت - 14

نَہ کوۡ سَنْدھوۡ سُورَ جوۡ نَہ کوۡ سَنْدھوۡ سِکَ
عَدَدُ نَاھِہ عِشْقَ پُڄَاٺِي پَاں﮽َ لَهٖي.

بيت - 15

عَدَدُ نَاھٖي عِشْقَ جوۡ سُٺِي تهِيىءُ سَاٺِي
کَانْهٖي پُڄَاٺِي مَهَنْدَان مُنْدھَہ مِهَارَ جِي.

بيت - 16

سِکَ تُنْهِن جِي سُپِرِين جِينىءَ تَرَان تِينىءَ تَارِ
تُونْهِين رَھٖين رُوحَ مٖين تُونْهِين اَنْڱٺَان ٻَارِ
پرِين تُنْهِن جٖي پَارِ مُون وَاجهَائِينْدٖي وَرِھَہ تهِيَا.

بيت - 17

سِکَ تُنْهِن جِي سُپِرِين کَپٖي ۽ کوۡرٖي
سَگهَان نَہ چوۡرٖي ڎَاڐھوۡ نِئَرُ نِينهَہ جوۡ.

بيت - 18

سِکَ تُنْهِن جِي سُپِرِين اَنْدَرِ تهِي اَجهَلَ
ٻَڙھِکِئوۡ ٻَاھَرِ نِکرٖي کهُورٖي کهَائِين کهَلَ
رِىَ سِيرَاھِىَ سَلِ مُون کهٖي ڎِنَا سَڄٺٖين.

بيت - 19

سِکَ تُنْهِن جِي سُپِرِين اَنْدَرِ تهِي اَجهَاڰَ
مَنْجهٖيئِي بهَرِيَا مَاڰ پَلْٿِيَا پَارُون کَرٖي.

بيت - 20

سِکَ تُنْهِن جِي سُپِرِين سَگهَان تِينىءَ سَگهَہ
آڎوۡ ڎٖيجِ مَہ لَڰَ مُون ھيکَلِىَ وِلَهَا.

بيت - 21

سِکَ سِکَنْدَنِ لَاھِہ وِچهوۡڙِيَا مٖيڙ پرِين
اٖيڎِي سَگهَہ سَچَا دھَٺِي توۡئِي کهٖي جُڰَاءِ
تَنُ جَنْهِين جوۡ سٖيکَڙُو مِهِرُ تَنْهِين کهٖي پَاءِ
مٖيڙَائٖي جوۡ مَاءُ کَانْگُ لَوَنْدوۡ کَڎِھِين.

بيت - 22

ڎِٿهِي تهِيَمِ ڎِينهَہ کوۡھُہ ڄَاٺَان کِهَڙَا پرِين
نٖيں﮽َ بهَرْجِي نِينْهَہ پَلْٿِيَا پَارُون کَرٖي.

بيت - 23

ڎِٿهٖي ڎينهَہ تهِيَامِ کوۡھُہ ڄَاٺَان کِهَڙَا پرِين
سَهَسٖين سِجَ اُلَهِي وَاجهَائِينْدٖي وِيَامِ
تَنْهِن سَالَ تهِيَامِ جَنْهِين سَاعَتهَہ نَہ سَهَان.

بيت - 25

گهَرُ نَہ وَرُ وَتهُہ کَا آھٖيمِ مَنِ مِهَارُ
اِنَ اوۡسِيڙٖي اُتهِيَان سَنْجهٖي کَرٖي سِينگَارُ
پرِين تُنْهِن جوۡ پَارُ پَسَان مَانَ پَرِ کَنْهِين.

وائي - 1

ھوۡئِجِ ھُشْيَارُ خَبَرْدَارُ تِرِکَں﮽ِ آھٖيئِي تَڙَ مٖين
کهَڎُون کهُوٻَا چِکَ چِکَنْدِيُون تُون کِي نَئِي نِهَارِ
آدھِىَ سٖي اُکَرَنْدِيُون اَکهِيُون جَنِ کَاپَارَ
تِرِکَں﮽ِ آھٖيئِي تَڙَ مٖين
مُون سوۡ مَلَّاحَنِ کهَان تَڙَ اَٺَانگَا تَارِ
ھوۡتُ ھَلَنْدِنِ کهَٿِئوۡ وِھَں﮽ُ مُنْدھَہ وِسَار
تِرِکَں﮽ِ آھٖيئِي تَڙَ مٖين
کهُهِہ آتَں﮽ُ ٻَنِ جٖيڎِيُون ڎٖيرَاٺِيُون ڎُئَارِ
پَکوۡ کهَٺِجِ پَاں﮽َ سَان وَؤُن پرِيَنِ جٖي پَارِ
تِرِکَں﮽ِ آھٖيئِي تَڙَ مٖين
سَاھَڙَ کهٖي سُنهِٺِي ٻَجهَلَ آڎِي ٻَارِ
تَارِ تَرَنْدِئَن لُڙَ لَنْگهِينْدِئَن عِشْقَ جٖي آدھَارِ
تِرِکَں﮽ِ آھٖيئِي تَڙَ مٖين
پَاندُ مَہ چهَڎِجِ پِرَ جوۡ پِهٖين جٖي مَنْجهِہ پَاتارِ
تهِينْدُءِ سَڎُ سَاھَڙَ جوۡ توۡڎِي تهِيىءُ تَيَارُ
تِرِکَں﮽ِ آھٖيئِي تَڙَ مٖين.

وائي - 2

مُدَّتَ تهِيىءُ مِهَارَ يَارَ سَاھَڙَ سَائِرَ سِير مٖين
اُونْهَا کُنَ اَتَانگهَہ تَڙَ اوۡلِئٖين ڎٖي آدھَارَ
ڎِينهَہ ڎُھِلَا ڎَمَ سٖين آنئُن آھِيَان دھَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سَائِرَ سِير مٖين
ٻُجهَلَ ٻَانڐِي ٻَارِ کَرٖي اَتِ اُبَتَا آرَ
تِتٖي گهِرِي سُنْهِٺِي آڰَهَہ جِىَ آدھَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سَائِرَ سِير مٖين
کَارِي رَاتِ کَچوۡ گهَڙوۡ توۡڎِىَ کِي تَنْوَارَ
سَنْبهُوڙوۡ سِيٺَاھِہ سٖين سِگهوۡ رَسُ سَنْگهَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سَائِرَ سِير مٖين
اوۡرَارَان آھُون کَرِيَان پَهُچَان شَالَ پَرَارِ
سُٺِي جهَانىِء جهِڄٖي ھِنئوۡ سَانْبهَارَان سَنْبهَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سَائِرَ سِير مٖين
آيَمِ رٖيلٖي وِيىءَ سٖين الا توۡ آھار
تَارِ تَرَنْدِيَس لُڙَ لَنْگهِينْدِيَسِ وٖينْدَيَس وٿ وَچهَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سَائِرَ سِير مٖين
پُورِينْدِيَسِ پَارِ مَٺِي سَهَسٖين کَرٖي سِينگَارَ
گوۡلِي گهَاگهَائٖي گهِرِي جَکهَنِ تهَا جَانَارَ
يَارَ سَاھَڙَ سَائِرَ سِير مٖين.

چھوۡٿکوۡ
بيت - 1

سَاھَڙَ دھَارَان سُنْهِٺي اَدھوۡتِي آھٖي
کُنْڐھِيُون جوۡ کَاھٖي پَاسٖي تَنْهِين پَاکَ تهئٖي.

بيت - 2

سَاھَڙَ دھَارَانْ سُنْهِٺِي نِسوۡرِي نَاپَاکَ
نِجَا سَتَ نَاھِہ کَرٖي اُنْهِي جِي اوۡطَاقَ
ھوۡءِ جٖي کهِيرَ پِيَاکَ پَاسٖي تَنِ پَاکَ تهِئٖي.

بيت - 3

سَاھَڙَ دھَارَانْ سُنْهِٺِي ھِيىءَ جُنْبِي آھٖي جوۡءِ
ھِنَ پَاٺِىَ سٖين پَانْهِن جوۡ مُورِ نَہ مَتهوۡ دھوۡءِ
جٖي پرِيَنِ پَاسٖي ھوۡءِ تَہ کَرَ توۡڎِىَ تَڙُ کِئوۡ.

بيت - 4

سَاھَڙَ دھَارَانْ سُنْهِٺِي ھِيىءَ تَان چُکِي زَالَ
توۡڎِىَ تَپُو چَڙھِئوۡ ھِىِء ھِنئٖي جٖي حَالَ
جَڎِي رِىَ جَمَال اگهِي تهِي آھُون کَرٖي.

بيت - 5

سَاھَڙَ دھَارَانْ سُنْهِٺِي آھٖي مٖين آزَارَ
ڎَمَ پَاسٖي ڎُکهَنْدوۡ صِحَّتَ وَٿِ سَنْگهَارَ
توۡڎىَ سَنْدٖي تَنَ جِي دَوَا مَنْجهِہ دِيدَارَ
جٖي پَسٖي مُنْهُہ مِهَارَ تَہ سِگهِيَائِي سَڄِي تهِئٖي.

بيت - 6

مَتَان گهِرٖين سُنْهِٺِي اَڄُ دَرْيَاھَہ مٖين اَتهِي دَمُ
کَارِىَ رَاتِ کُنَنِ مٖين کِهَڙوۡ اَتهِي کَمُ
مَتَان جَاڰٖي ڎَمُ پُچهٖي پَاڙٖيوَارِيُون.

بيت - 7

چٖي پُچهِي پَاڙٖيوَارِيُون کوۡھُہ کَرِينْدوۡ ڎَمُ
کَارِىَ رَاتِ کُنَنِ مٖين آھٖي کَانْيَارِىَ جوۡ کَمُ
ھِيىءُ ھَڎوۡ ۽ چَمُ گهوۡرِئوۡ مُحِبَّ مِهَارَ تَان.

بيت - 8

جَان جَان ھُئِي جِئَرِي وِرْچِي نَہ وٖيٿهِي
وَنڄٖي پُں﮽ُ پٖيٿهِي سِکَندِي وَٿِ سَڄَٺٖين.

بيت - 9

جَان جَان ھُئِي جِئَرِي وٖيٿهِي نَہ وٖيسَانْدِ
لُڙھِي لَهَرِنِ پَانْدِ مُيَائِي مِهَارَ ڎٖي.

بيت - 10

وَرُ اُونْدَاھِي رَاتَڙِي چَانْڐرُوٺِي چَانْڐرَا
اوۡرٖي مٖيهَارَا مُنْهُہ مَہ پَسَان کوۡ ٻِئوۡ.

بيت - 11

سَدَا پُچهُہ مَہ سُنْهِٺِي اُونْدَاھِي اَدھَہ رَاتِ
پرِيَانْ ڎٖي پِرَبهَاتِ وَؤُن ڎٖيٿهَارٖي ڎِينْهَہ کهٖي.

بيت - 12

ڎِنْهَاٺِي ڎَمَرُ کَرٖي مَتهٖي مُحَبَّتَ مُون
تَنْهِن کهٖي اَچِي تُون پرِيَمِ کوۡھُہ نَہ پَلِئٖين.

بيت - 13

سَاھَڙُ سُکِىَ مٖين تهِئوۡ پَاٺِىَ مَنْجهِہ پُنْهُو
سَنْدوۡ کَچَ کُنوۡ تَارِ تَرَنْدوۡ کٖيتِروۡ.

وائي - 1

مٖيهَرُ تَا نَہ مَٿٖي ڙِي اَدِيُون چهَاجٖي لوۡکُ لَٿٖي وِئوۡ
پٖيئِي آھِيَان کُنَ مٖين تُون سَاھَڙَ آءُ سَٿٖي
ڙِي اَدِيُون چهَاجٖي لوۡکُ لَٿٖي وِئوۡ
کَسُ لَاھِينْدُمِ کَارَٺِي مَتهَان قَلْبَ کَٿٖي
ڙِي اَدِيُون چهَاجٖي لوۡکُ لَٿٖي وِئوۡ
جَانْسِين پَھُچَانْ پِرَ کهٖي تَانْسِين جِيىءُ جَٿرٖي
ڙِي اَدِيُون چهَاجٖي لوۡکُ لَٿٖي وِئوۡ
پِنڄوۡ چَوٖي پَوَنْدِي سَبهَکَنْهِن خَبَرَ اِنَ کهَٿِئٖي
ڙِي اَدِيُون چهَاجٖي لوۡکُ لَٿٖي وِئوۡ.

سَارَنْکُ

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

آگَمِئَوۡ آھٖي لَڰَهَہ پَسُ لَطِيفُ چَوٖي
وُٿهوۡ مِينْهُہ وَڎَپهڙوۡ کَڐھوۡ دھۡں﮽َ کَاھٖي
چهَنَا چهَڎٖي پَٿ پِهوۡ سَمَرَ سَنْبَاھٖي
وِھوۡ مَ لَاھٖي آسِروۡ اَللهَ مَان.

بيت - 2

آگَمَ کِيَا اَللھَ پَسُ لَطِيفُ چَوٖي
پَلَرَ جٖي پَالوٿَ سَان پَٿَنِ جهَلِيَا پَاھُ
وَلِىَ وَڎَائِي کِيَا مَتهٖي گَسَنِ گَاھَ
سَانْگِنِ وَرِيَا سَاھَ اُٿهُنَ آبُ اَگُونْدِروۡ.

بيت - 3

آگَمَ اِيىءُ نَہ اَنْگُ جِهَڙوۡ پَسَں﮽ُ پرِنىءَ جوۡ
سَهَسٖين وُٿهوۡ سَارَنْگُ جَانِي آيوۡ جُوءِ مٖين.

بيت - 4

جَانِي آيوۡ جُوءِ مٖين تهِئوۡ قَلَبُ قَرَارِ
وٖيلوۡ وِچَانئِي وِئوۡ کَرٖي غَمُ گُذَارُ
نِظَاروۡ نِرْوَارُ پِيىءَ پَسَايوۡ پَانْهِن جوۡ.

بيت - 5

اُٻُون کَکَرَ کَڐھِٺِيُون اُتَرَ ڎٖي آھِينِ
کَرٖي آگَمَ آئِيُون تَہ مُنْدَ نَہ مَٿَائِينِ
مَتهَان لوۡکَ لَطِيفُ چَئٖي گونْدَرَ گَنْوَائِينِ
پَلَرِ پِيَارِينِ وَسَائٖي آبُ اَگُنْدِروۡ.

بيت - 6

اَڄُ بهِي اُتَرَ پَارَ ڎٖي کَکَرَ تهوۡ کَرٖي
وَسَائٖي وَاٿُنِ تٖي خَالِقُ کهَنْڐَ بهَرٖي
پَارَارَانْ پَرٖي سَانْگِ مَ وَنڄَنِ سُپِرِين.

بيت - 7

اَڄُ بهِي اُتَرَ پَارَ ڎٖي کَارَا کَکَرَ کَرَ کٖيسَ
وِڄُون وَسَں﮽َ آئِيُون کَرٖي لَالَ لِبٖيسَ
پرِين جٖي پَرَدٖيسَ مُون کهٖي مِينْهَنِ مٖيڙِيَا.

بيت - 8

اَڄُ بهِي اُتَرَ پَارَ ڎٖي کَکَرَ کِي چوۡٿِي
مُنْدَائِتٖي مِينْهَہ جِي کهِوَں﮽ِ نَہ کهوۡٿِي
آءُ لَالَنَ تُون موۡٿِي گهوۡرِيَا رُسَں﮽َ ڎِينْهَڙَا.

بيت - 9

اُتَرَانْ تهٖي آئِيُون کَرٖي ھَکَلَ ھُوءِ
بهَرٖي تَلَ تَرَائِيُون جوۡڙٖي ھَلِيُون جُوءِ
پَسوۡ جَا پَٿَنِ مٖين کهَتهُورِي خُوشْبُوءِ
اَچِي رُوءِ بَرُوءِ اُٿهِيُون رَوْضٖي تَان رَسُولَ جٖي.

بيت - 10

رَوْضٖي تَان رَسُولَ جٖي کِئوۡ وِڄُڙِيَنِ وَاروۡ
بهَرِيَائُون بهٖيرِ پَئِي نَظُرَ سٖين نَاروۡ
ھَادِي بهَرِ حُکُمَ سٖين ھٖي تَڙُ تَاسِيَاروۡ
نِرْمَلَ نِظَاروۡ پِيىءَ پَسَايوۡ پَانْهِن جوۡ.

بيت - 11

پِيىءَ پَسَايوۡ پَانْهِن جوۡ نِظَاروۡ نَاگَاھَ
لَتهوۡ کَٿُ قُلُوبَ تَان تهِي وِرُوھِں﮽َ وَاھ
اُمٖيدُون اَرْوَاحَ پِيىءَ پَسَنْدٖي پُنِيُون.

بيت - 12

سَارَنْگَ سَارَ لَهٖيجِ اَللھَ لَڰِ اُنڄَنِ جِي
پَاٺِي پوۡڄَ پَٿَنِ مٖين اَرْزَانُ اَنُّ کَرٖيجِ
وَطُنُ وَسَائٖيجِ تَہ سَنْگهَارَنِ سُکهُہ تهِئٖي.

بيت - 13

سَارَنْگَ سَائِي سِٿرَ جِهَڙِي لَالِي لَاکهَہ جِي
اِينىءَ سٖي اَبُرَ نِنْگِيَا جِينىءَ سٖي چُنِىَ چِٿرَ
بَرْسِئوۡ پَاسٖي بهِٿَ بهَرِيَا کُنَ کِرَارِ جَا.

بيت - 14

سَارَنْگَ کهٖي سَارِينِ مَاڙھُون مِرِگهَہ مٖينْهِيُون
آڙِيُون اَبُرَ آسِرٖي تَاڙَا تَنْوارِينِ
سِپُون جٖي سَمُونْڐرَ مٖين نَئٖين سِجِ نِهَارِينِ
پَلَرِ پِيَارِينِ تَہ سَنْگهَارَنِ سُکهُہ تهِئٖي.

بيت - 15

سَارَنْگُ سِينْگَارٖي وِڄُون وَسَنَ آئِيُون
مُون کهٖي کهِوَں﮽ِ خُوشِ کِئوۡ جَا کَکَرَ مٖين کَارٖي
چڙنِ چَانْگَارٖي لَاتهُمِ کَٿُ قُلُوبَ تَان.

وائي - 1

مُنْهِن جِي سَيِّدُ سَارَ لَهَنْدوۡ مُون کهٖي آھٖي اُمٖيدَ اَللھَ مٖين
سِجْدٖي پَئِي سُپِرِين زَارِي زوۡرِ کَنْدوۡ
مُون کهٖي آھٖي اُمٖيدَ اَللھَ مٖين
اُمَتَ کَارَں﮽ِ اَحْمَدُ سوۡ اُتِ پَرْمَلُ پَاکُ پِنَنْدوۡ
مُون کهٖي آھٖي اُمٖيدَ اَللھَ مٖين
سُوڙھَ دھَکَاءُ تهِيندوۡ اَکهِيُون سَبهِہ سِجُ کَڐھَنْدوۡ
مُون کهٖي آھٖي اُمٖيدَ اَللھَ مٖين
مٖيڙوۡ تهيندوۡ موۡمِٺٖين اُتِ مُحَمَّدُ مِيرُ مَلهَنْدوۡ
مُون کهٖي آھٖي اُمٖيدَ اَللھَ مٖين
نفْسَان نَفْسِي سَبهُکوۡ کَرٖي دَاتَا دَرِ ڐروۡڙَنْدوۡ
مُون کهٖي آھٖي اُمٖيدَ اَللھَ مٖين
مُهُتُ ڎِينْدُسِ مَوْلوۡ اُتِ بَدِيُون بَخْشَائِيندوۡ
مُون کهٖي آھٖي اُمٖيدَ اَللھَ مٖين.

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

بهَلِىَ بهَتِ تهِي آئِيوۡ سَارَنْگُ سِهِجَ مَنْجهَاءِ
کهڙيُون کهَٿَٺَهَارَ جِينىءَ وِڄُون اُتَرَ وَاءِ
سَرَھَا سَبْزَ تهِيَا ڐرَامَں﮽َ ڐھَٻَ کِيَا
پَهَرِي پَٿَں﮽ِ تَا بهَرِيَائِين کُنَ کِرَارِ جَا.

بيت - 2

بهَرِيَائِين کُنَ کِرَارِ جَا وُٿهوۡ وَارِيَاسوۡ
کهُوڙىَ تٖي کهِوَٺِنِ کِئوۡ چَنْڱوۡ چَوْمَاسوۡ
مَاکَاٺىَ تَان موۡٿِئوۡ ڎٖيئِي ٻِئَنِ کهٖي پَاسوۡ
خَالِقَ کِئوۡ خَاصوۡ چِيهوۡ چکٖي کَنْدھِئٖين.

بيت - 3

چِيهوۡ چِکِئوۡ کَنْدھِئٖين کِيَائِين گَنْگَ تٖي گُلَ
ھَڎَا کُٿَانْ ھِلِيوۡ بهَرٖي تَرَايُون تَلَ
آنْدَائِين آبَ اُچهَلَ مَتهٖي بَاغَ بَهَارُ کَرٖي.

بيت - 4

اَڄُ رَسِيلَا رَنْگَ بَادَلَ کَڐھِئَا بُرْجَنِ سٖين
سَازَ سَارَنْگِيُون سُرُنْدِڙَا وَڄَايَائُون بَرِّ جَنْگَ
صُرَاحيُون سَارَنْگَ پَلْٿِبُون رَاتِ پَڐھَامَ تٖي.

بيت - 5

مِينْهَانْ ۽ نِينْهَانْ ٻَئِي اَکهَرِ ھٖيکَڙٖي
جٖي وَسَں﮽َ جَا وٖيسَ کَرٖي تَہ کَکَرَ کَنِ کِيهَانْ
بَادَلُ تهِي بِيهَانْ جٖي آگَمَ اَچَں﮽َ جَا کَرٖي.

بيت - 6

بَادَلَ تُمُ پِي کَرَنَ کَٿَکَ جِتِ مِڙَنِ
تَنْگَ بهِنٖي تَرَ سَنْگَ پُسَنِ تَہ پِہ سَڄَں﮽َ چِتِ پَوَنِ.

بيت - 7

کُٺُکَنِ کَانْدھَ چِتِ کِئوۡ جهُڙُ پَسِئوۡ جهِڄَنِ
وَرَنِ رٖي وَانْڐھِنِ اَڎِيَا پَکهَا سٖي مَ پَسَنِ
اُتَرُ ڐرَاھٖي اُنِ جَا تَہ کَنهِن کهٖي کَارُون کَنِ
وَارِثُ وَرِي تَنِ اَچٖي شَالَ اوۡلوۡ کَرٖي.

بيت - 8

کُٺُکَنِ کَانْدھَ چِتِ کِئوۡ جهُڙُ پَسِئوۡ جهُٺُکَنِ
سُٺِئوۡ رَڙِ رَعْدَ جِي کَلِيُون تهِيُون کَنْبَنِ
کَلِيُون کِي نَہ کُچهَنِ وٖيچَارِيُون وَرَنِ رٖي.

وائي - 1

سُرَھَا سَارَنْگَ ڎِينهَہ سَنْدَاءِ سُرَھَا سَارَنْگَ
مُنْدَ مِينْهَنِ جِي مَنْڐَلَ موۡچَارَا قُرْبُون يَارِ کِيَاءِ
سُرَھَا سَارَنْگَ ڎِينهَہ سَنْدَاءِ
مَتهان مُنْجُ کٖي مٖيگهَہ مَلَارَا
مِينْهَہ کهُرَنِ تهَا مَالَنِ وَارَا
توۡ مَان وِرْچَنِ کِي نَہ وٖيچَارَا لَالَنَ کوۡ رَنْگُ لَاءِ
سُرَھَا سَارَنْگَ ڎِينهَہ سَنْدَاءِ
کهوۡٿَ کَجِي آءُ سَنْبَهُہ سِگهوۡ تهيىءُ
جَڎوۡ جِيَارِجِ جَڎَنِ جوۡ جِيىءُ
حَالُ ڎِسٖين تهوۡ مُنْهِن جوۡ ھِيىءُ
رِں﮽ِ پَٿِ مُلِکَ رِجَا
سُرَھَا سَارَنْگَ ڎِينهَہ سَنْدَاءِ
سَدَا اُھٖيئِي توۡ کهٖي سَارِنِ
جٖي نَہ کَڎِھِن مَنْجهِہ گَامَ گُذَارِنِ
دِلِيُون پَنْهِن جٖي سٖين دھَں﮽َ دھَارِنِ
اُنِ جِي کَا وَرِنَاءِ
سُرَھَا سَارَنْگَ ڎِينهَہ سَنْدَاءِ
عبْدُ اٌللھِ چَوٖي اَسٖي اُنڄَايَا
آبَ پِئں﮽َ جَا ڎِينْهَڙَا آيَا
بَادَلَ بَرِ سِرِ ھَرْکَنْهِن بهَانْيَا
ھَنْدھِ ھَنْدھِ پَهَرُون پَاءِ
سُرَھَا سَارَنْگَ ڎِينهَہ سَنْدَاءِ.

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

کنْيَرَ کَتِ سِکهَنِ چَلں﮽َ جٖي چَاھِ پَئِي
ھِنْڐوَا حَيْرَتَ مٖين پِيَا لَالِي کهٖي لَبَنِ
چِمکَنِ چوۡڎِس چَنْڐرَ جِينْىء وِڄُڙيُون وِھِسَنِ
لوۡچِنِ تهَا لَطِيفُ چَئٖي پَسَں﮽َ لَىِء پرِيَنِ
کَيْسَرِ قَرِيبَن سَچُ کِي سَنْبَاھٖي سَاں﮽ُ کهَيوۡ.

بيت - 2

مُنْدَ تهِي مَنْڐَلَ مَنْڐِيَا کِي اوۡھِيڙَنِ اوۡکَ
چهَاچهَرِ تهِي چهَنَنِ مٖين مٖينهُون چَرَنِ موۡکَ
سَرَھِيُون تهِيُون سَنْگهَارِيُون پوۡيوۡ پَائِنِ طوۡقَ
مٖيهَا چِبهِڙَ پهُنگِيُون جِتِ تهئنِ سَبهٖيئِي تهوۡکَ
لَاھٖين مَتهَان لوۡکَ ڎوۡلَائٖي جَا ڎِينْهَڙَا.

بيت - 3

مُنْدَ تهِي مَنْڐَلَ مَنْڐيَا تَاڙٖي کِي تَنْوَارَ
ھَارِنِ ھَرَ سَنْبَاھِيَا سَرَھَا تهِيَا سَنْگهَارَ
اَڄُ مُنْهِن جٖي يَارَ وَسَں﮽َ جَا وٖيسَ کِيَا.

بيت - 4

مُنْدَ تهِي مَنْڐَلَ مَنْڐيَا آيوۡ جهُڙُ جهَاٿٖي
ھِکُ اَرْزَانُ اَنُّ تهِئوۡ ٻِئوۡ مَکهَں﮽ُ مَنْجهِہ مَاٿٖي
کَلِمٖي سٖين کَاٿٖي لَاتهُمِ کَسُ قُلُوبَ تَان.

بيت - 5

گَنگُو جِئَان گوۡڙِ کَرٖي کَاھِيَائِين کَاھُوجىَ ڎَاھُ
وُٿهوۡ مِينْهُہ وَڎَپهُڙوۡ سِرٖي بهَرِيَائِين سَاھُ
ڎٖيئِي پَٿَنِ پَاھُ بهَرِيَائِين کُنَ کِرَارِ جَا.

بيت - 6

ڎٖيئِي رٖيجُ رَانْگَنِ کهٖي کِيَائِين لوۡٿِٺِىَ تٖي لَلُ
ڎَلهٖي چهَڎِيَائِين ڎَنَ کهٖي پَائٖي بهَرِيَائِين پَلُ
آنْدِي آبَ اُچهَلَ موکَلَ تهِي مِينْهَنِ کهٖي.

بيت - 7

مُون جهُڙُ ڎِٿهوۡ اُبهَہ مٖين ڐھوۡلِيَا لَڎَ مَ لَاھِ
اَچَنِ آبُ اَڰٖي کِئوۡ وِڄُون اُتَرَ وَاءِ
چهَنِ چهَڎٖي پَٿِ پَاءِ اَڎِ اُتَاھِين پَکهَڙَا.

بيت - 8

مُحِبَّ مُنْهِن جَا سُپِرِين آٺِينْدُءِ اَللھُ
توۡ کهٖي سَارٖي سَاھُ اُکَنْڐھِئوۡ آھُون کَرٖي.

بيت - 9

وَسُ بَادَلَ وَسُ جَان توۡ وَسَنْدٖي وَسَ تهِئٖي
اُنڄَايُون شَاھُ عِنَايَتُ چَوٖي رَاتِ تَنْهِين کهٖي رَسُ
نٖيں﮽َ ٿرِمَنْدَا پَسُ وَسُ تَہ وَرَنِ سُپِرِين.

بيت - 10

پَاچهَاٿرِئَان پَئِي تهِئوۡ آڰَاٿرِئَان اَڰِروۡ
چُکَسِ سَبهِہ چَئِي تَڎِھِن مَوْلٖي مِينْهَہ وَسَائِيَا.

بيت - 11

آگَمَ کِئوۡ اَچَنِ سَڄَں﮽َ سَانْوَں﮽ مِينْهَہ جِينىءَ
پَاسٖي تَنِ وَسَنِ جٖي سَبهَہ ڄَمَانْدَرَ سِکِيَا.

وائي - 1

اَکهِيُون مٖيگهَہ مَلَارَ صُورَتَ تُنْهِن جٖي سَبهُہ جَڰُ موۡھِئوۡ
سِنْجدوۡ فِيلَ فِي اٌلْحَالُ کِئوۡ پَسِي مُطْلِبَ نُورُ نِرَاڙ
ڄَاپَں﮽ وَقْتِ ڄَامَ جٖي کِرِيَا کُنْگِرَا کوۡٿَ کُفَارَ
صُورَتَ تُنْهِن جٖي سَبهُہ جَڰُ موۡھِئوۡ
آگٖي سَبهِہ اُبهَنِ جوۡ توۡ کهٖي کَارِيوۡ سَيْرَ سَتَارَ
وَلَسَوْفَ يُعْطِيکَ رَبُّکَ توۡ سٖين قَادِرَ کِيَا قَرَارَ
صُورَتَ تُنْهِن جٖي سَبهُہ جَڰُ موۡھِئوۡ
قَادِرَ پَاں﮽َ قَسَمَ کِيَا خَاکِ قَدَمَنِ جَا کَلْتَارَ
آھِنِ کَرَمَ کَرِيمَ جَا اَحْمَدَ سَاں﮽ُ اَپَارَ
صُورَتَ تُنْهِن جٖي سَبهُہ جَڰُ موۡھِئوۡ
اُکَنْڐِھَيَا جٖي اَبُرَ کهٖي سَرَھَا تهِيَا سٖي سَنْگهَارَ
موۡکَلَ تهِي مِينْهَنِ کهٖي دوۡسَ ھَتهَان دِلِدَارَ
صُورَتَ تُنْهِن جٖي سَبهُہ جَڰُ موۡھِئوۡ.

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

سَڄَں﮽َ سَانْوَں﮽َ مِينْهَہ جَان جهُٺِکَنِ پَاسٖي جهوۡکَ
ڎينْدَا پَاھُ پَٿَنِ کهٖي مَنْجهَان مِينْهَنِ موۡکَ
لَسَ پِيَارِنِ لوۡکَ آگَمَ کِئوۡ اَکهَنِ کهٖي.

بيت - 2

اَڄُ بهِي اُتَرَ پَارَ ڎٖي کَکَرَ تهوۡ کَرٖي
وَسِئوۡ سٖي بهَرٖي جٖي ڎَرَ ڎِينْهَن کهَانِيَا.

بيت - 3

اُتَرَانْ تهِي آئِيوۡ تنْهِن کَکَرَ لَاتهُمِ کَسُ
وُٿهوۡ مِينْهُہ وَڎَپهُڙوۡ کِئوۡ جهوۡرَاٺٖي جَسُ
قَيْصَرِ چٖي کَلَاتَ مٖين رَاتِ تَنْهِين کهٖي رَسُ
نٖيں﮽َ ٿرِمَنْدَا پَسُ وَسُ تَہ وَرَنِ سُپِرِين.

بيت - 4

وَاھِنْدَانْ وِڄُون تهِيُون کُڙِيُون ڎَھُنْ کهَنْبهَاتَ
کُنْڐھِيُون کَاهٖي کَسِ کَرِئوۡ وَچهُون کَرِئوۡ وَاٿَ
سَنْگهَارَنِ سُکهُہ تهِئوۡ لَتهِي اُنڄَ اُسَاٿَ
جهُڙُ پهُڙُ ڎٖيئِي جهَاٿَ پُسَائِيندوۡ پَٿِيُون.

بيت - 5

کَانْدھَ مَ کُهُڙُ کهوۡڙِ مُون جهُڙُ ڎِٿهوۡ اُبهَہ مٖين
سِٿرَائُون سَانْوَں﮽َ جوۡ جُوٺٖيجوۡ چٖي جوۡڙِ
لَاتهَمِ کُونْدَرَ کوۡڙِ موُن کهٖي کهِوَٺِنِ خُوشِ کِيئوۡ.

بيت - 6

سڄوۡ صَافُ نَہ اُبهِرٖي سَرَلٖي وِچَان سِجُ
منْهِہ چَڙھِئوۡ مَاڙھُنِ کهٖي ڎِئٖي وَادھَائِي وِڄُ
ھِنئَڙَا کهَپُ مَ کهِجُ سِگهَا مِلَنْدَءِ سُپِرِين.

بيت - 7

ڐھَٿِ ڐھَرِي پَٿِ پٖييُون تهِيَا وَلَهَارَنِ وِيىءَ
سِجُ چَنْڐرُ نَہ پَاڙِيَان سٖيٺَنِ جٖي شَبِيهَہ
جٖي جَانِي اَنْدَرِ جِيىءَ سٖي پِرِين پٖيهِي گهَرِ آئِيَا.

بيت - 8

ڐھَٿِ ڐھَرِي پَٿِ پٖييُون وِڄُنِ کِئوۡ وَاڄوۡ
پَکهوۡ پَنْهِن جٖي پِرَ لَىِء سِبِي کَرِ سَاڄوۡ
سَڄَں﮽ُ سَٻَاجهوۡ بهٖيڄَ بهِنِىَ گهَرِ آئِئوۡ.

بيت - 9

ڐھَٿِ ڐھَرِي پَٿِ پٖييُون وِڄُنِ کَيَا وَرَنَ
اُونْهِي تهِي عِيسوۡ چَوٖي چهَاچهَرِ سَبهَکَنْهِن چهَنَ
جٖي مُحِبَّ اَنْدَرِ ھَا مَنَ سٖي پِرِين پٖيهِي گهَرِ آئِيَا.

بيت - 10

ڐھَٿِ ڐھَرِي پَٿِ پٖييُون وِڄُنِ کَيَا دھَرَمَ
قَادِرَ وَڎَائِي کَيَا کُنْڐھِنِ سَاں﮽ُ کَرَمَ
سَنْگهَارنِ شَرَمَ رَکهُہ مُنْهِن جَا سُپِرِين.

بيت - 11

وَسٖي سَارِي رَاتِ صُبُحَ جوۡ سَاھُ کهَٺِئوۡ
مَنْجهٖيئِي مِينْهُہ پرِيَنِ جوۡ جٖي تَنَ مٖين ھُوٖيئِي تَاتِ
تَہ وِھَاٺِىَ پِرَبهَاتِ ھُونْدَ بَادَلَ بَسئِي نَہ کَرٖين.

بيت - 12

موۡٿِي مَانْڐَاں﮽ِ جِي وَارٖي کِيَائِين وَارَ
وِڄُون وَسَں﮽َ آئِيُون چوْڎِسِ تهِي چَوْدھَارَ
کٖي اُتهِي ھَلْيُون اِستَنْبُولَ ڎٖي کَنْهِين مَنڄِيَا مَغْرِبَ پَارَ
کٖي چِمِکَنِ چِينَ تٖي کٖي لَهَنِ سَمَرَقنْدِنِ سَارَ
کٖي رَمِي وٖييُون رُومَ ڎٖي کٖي کَابُلَ ۽ قَنْدَھَارَ
کٖي دِلِّىَ دَکهَنِ کٖي پُورَبَ پَشَمِ گُڙَنِ مَتهٖي گِرِنَارَ
کَنْهِين جُنْبِي جٖيسَرَمٖيرَ تَان ڎِنَا بِيکهَانٖير بَکَارَ
کَنْهِين بهُڄُ بهِڄَائِوۡ کَنْهِين ڐھَٿَ مَتهَانئِي ڐھَارَ
کَنْهِين اَچِي عُمَرَکوۡٿَ تَان وَسَايَا وَلَهَارَ
سَانْئِيمِ سَدَائِي کَرٖين مَتهٖي سِنْدھُ سُکَارَ
دوۡسَ مِٿهَا دِلِدَارَ عَالَمُ سَبهُہ آبَادُ کَرٖين.

بيت - 13

موۡٿِي مَانْڐَاں﮽ِ جِي بهَرٖي کَيَائِين بهٖيڄَ
وِڄُون وَسَں﮽َ آئِيُون سَارَنْگُ چَڙھِئوۡ سٖيجَ
تَنْهِن نُورِىَ نَوَزِيوۡ ڎُوٺَا ڎٖيئِي ڎٖيجَ
ٻِجَ کهَٺِي پَٿِ ھَلِيَا ھَارِي مَنْجهَان ھٖيجَ
رَاضِي مَنْجهَان رٖيجَ عَالَمُ سَبهُہ آبَادُ تهِئوۡ.

بيت - 14

موۡٿِي مَانْڐَاں﮽ِ جِي بهَرٖي کَيَائِين بهَرَ
وِڄُون وَسَں﮽َ آئِيُون کوۡڎَانْ کهَٺِي کَرَ
مٖينْهُون پَاں﮽َ مُرَادِيُون تهَدھَا چَرَنِ تهَرَ
وَڎٖي اوۡھِ آئِيُون پُٿهِىَ لَائٖي پهَرَ
سَارٖي اَچِئوۡ سَامُهِيُون ڎِئَنِ کهِيرَ سَڄَرَ
سَاں﮽ُ وَادھَائِنِ وَرَ پرِيَنِ پَرْچَں﮽َ جَا کِيَا.

بيت - 15

حُکُمُ تهِئوۡ بَادَلَ کهٖي تَہ سَارَنْگَ سَاٿهَہ کَجِن
وِڄُون وَسَں﮽َ آئِيُون ٿرَھَ ٿرَھَ مِينهَہ ٿرمَن
جَنِ مَهَانْگوۡ لَهِي مٖيڙِئوۡ سٖي تهَا ھَتهَہ ھَٺَنِ
پَنْجَنِ مَنْجَان پَنْدرَھَنْ تهِيَا اِيىء تهَا وَرَقَ وَرَنِ
ڎُکَارِيَا ڎٖيهَنِ مَان شَلَ مُوزِي سَبهِہ مَرَنِ
وَرِي وَڎِىَ وَسَ جُون کَيُون ڰَالهِيُون ڰَنْوَارَنِ
سَيِّدُ چٖي سَبهِنِ آھِ توۡھِ تُنْهِن جٖي آسِروۡ.

بيت - 16

اَنْدَرِ جهُڙَ جهوۡرِ وَھٖي ٻَاھَرِ کَکَرُ نَہ کوۡءِ
وَسَائِينْدِي وِڄُڙِي حُبَّ جَنْهِين کهٖي ھوۡءِ
لَالَنُ تَنْهِين لوۡءِ سٖي اُکَاٺِينِ نَہ اَکهِيُون.

بيت - 17

اَنْدَرِ جهُڙَ جهوۡرِ وَھٖي ٻَاھَرِ بَرْسٖي بُونْدَ اپَارَ
وَٿِ جَنْهِين جٖي يَارُ سٖي اوۡکَاٺِينِ نَہ اَکهِيُون.

بيت - 18

آگَمْجِي آئِيُون اُتَرَانْ کَرٖي اْورِ
جٖي پرِين ھُؤَڙَا ڎُورِ سٖي مُون کهٖي مِينْهَنِ مٖيڙِيَا.

وائي - 1

سَارَنْگَ سَانْوَں﮽َ لَايَا وٖي اَلَا رِمِجهِمِ بَادَلَ کِيَا بَهَارَا
آئِي مُنْدَ مُنْدَ موۡسِمَ مِينْهَنِ جِي پَرْوَرَ پُسَايَا وٖي
جهَٿِ پَٿِ شَابَسِ تهِيُون چهَٿِکَارُون رَٿِ پَٿِ رٖيجَ رِجَايَا وٖي
اَلَا رِمِجهِمِ بَادَلَ کِيَا بَهَارَا
کهِوَٺِنِ کِي دِلِ خُوشِ خُوشَالِي بَدَّلَنِ بهَرَ بَنَايَا وٖي
مَنَ گهُرْيَا سٖي مَوْلٖي مٖيڙِيَا اَوَسَرَ نِيَا سٖي آيَا وٖي
اَلَا رِمِجهِمِ بَادَلَ کِيَا بَهَارَا
بُلَنْدُ بهَلَايُون ڎِسُ بهَلٖي جُون چَؤُ جٖي چَلَتَ چَلَايَا وٖي
صَاحِبُ سَرَھوۡ رَکهُہ سَدَائِي سَبهَہ تهِيَا کَمَ سَجَايَا وٖي
اَلَا رِمِجهِمِ بَادَلَ کِيَا بَهَارَا.

کٖيڎَروۡ

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

ڎِٿهوۡ مَحَرَمُ مَاھُہ سَوْنکوْ شَھْزَادَنِ تهِئوۡ،
ڄَاٺٖي ھٖيکُ اَللهُ پَاں﮽َ وَٺَنْدِيُون جوۡ کَرٖي.

بيت - 2

ڎِٿهوۡ مَحَرَمُ مَاھُ سَوْنچوۡ شَھْزَادَنِ پِئوۡ
مَکّٖي مَدِينٖي مَاڙھُئٖين رُنئوۡ مَتهٖيئِي رَاھَ
تَنْهِن وَاحِدَ کهٖي وَاھَ جوۡ حُکُمَ ھِهَڙَائِي کَرٖي.

بيت - 3

مَحَرَمُ موۡٿِي آئِيوۡ آيَا کِي نَہ اَمِيرَ
مَدِينٖي جَا مِيرَ ڎَاتَرَ مُون ڎٖيکهَارِئٖين.

بيت - 4

مَحَرَمُ موۡٿِي آئِيوۡ آيَا تَا نَہ اِمَامَ
مَدِينٖي جَا ڄَامَ موْلَا مُون کهٖي مٖيڙئٖين.

بيت - 5

مِيرَ مَدِينَانْ نِکٖرِي دٖيرَا ڎِنَائُون
کَاٿهِىَ پَاٺِىَ گَاھَ کهٖي مَاڙھُون مُکَائُون
چَڙھَنْدٖي چَيَائُون تَہ تهِينْدِي وٖيڙھِ وَڎَانْدِرِي.

بيت - 6

مِيرَ مَدِينَانْ نِکِرِي رِڙھِيَا مَتهٖي رَنْدَ
گهوۡڙَا تَنِ گهوٿَنِ جَا پُرِيَا مَتهٖي پَنْدھَ
جِتٖي رَھِيَا رَاتَڙِي سٖي سُڰَنْدھَا ھَنْدھَ
کُلْهَا کَرنْگهَرَ کَنْدھَ جهُلَنِ جهُونْجهَارَنِ جَا.

بيت - 7

مِيرَ مَدِينَانْ نِکِرِي آيَا نَہ موۡٿِي
کَارَا ٻوۡڙِجِ کَپِڙَا اَدَا نِيروۡٿِي
آن تَنْهِين لَىِء لوۡٿهِي جٖي مِيرَ مُسَافِرَ تهِيَا.

بيت - 8

سَخْتِي شَهَادَتَ جِي مَلَارُ مِڙوۡئِي
ذَرْوۡ نَاھِ يَزِيدَ جوۡ آثَارُ اُھوۡئِي
کُسَں﮽َ ھوۡ کوۡئِي اَصُلُ اِمَامَنِ جوۡ.

بيت - 9

سَخْتِي شَهَادَتَ جِي مِڙوۡئِي مَلَارُ
ذَرْوۡ نَاھِ يَزِيدَ کهٖي عِشْقَ جوۡ آثَارُ
کُسَں﮽َ جوۡ قَرَارُ اَصُلُ اِمَامَنِ سَان.

بيت - 10

سَخْتِي شَهَادَتَ جِي سُں﮽ُ شَادِىَ جوۡ ڎِينْهُہ
ذَرْوۡ نَاھِ يَزِيدَ کهٖي نِسوۡروۡئِي نِينْهُہ
مَرَں﮽َ اُٿهوۡئِي مِينْهُہ عَلِىَ جٖي اوۡلَادَ تَان.

بيت - 11

سَخْتِي شَهَادَتَ جِي نِسوۡروۡئِي نَازُ
رِنْدَ پَرُوڙَنِ رَازُ قَضِيوۡ کَرْبَلَا جوۡ.

وائي - 1

اَڄُ مِيرَ موۡمِنَنِ جَا مَدِينوۡ چهَڎٖي ھَلْيَا
مَدِينو چهَڎٖي ھَلْيَا سٖي مَدِينوۡن لَڎٖي ھَلْيَا
سِجُ چَنْڐرُ مُصْطَفَا ڎٖي يَکْدِلِ کَڎٖي ھَلْيَا
ھَىِء ھَىِء اَنْدھَارُ تهِئوۡ اُنِ رِىَ تَارَا لَڎٖي ھَلْيَا
اَڄُ مِيرَ موۡمِنَنِ جَا مَدِينوۡ چهَڎٖي ھَلْيَا.

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

جهٖيڙوۡ لَاھِ يَزِيدَ عَلِىَ جٖي اَوْلَادَ سَان
سَا نَہ پَسَنْدٖين عِيدَ جَا ھُونْدِي مِيرَ حُسٖينَ سَان.

بيت - 2

جَنْهِين جهٖيڙِئوۡ کَالهَہ عَلِىَ جٖي اَوۡلَادَ سَان
ھَىِء تَنْهِين جٖي حَالَ جٖي جَمَاتِي يَزِيدَ جَا.

بيت - 3

جَنْهِين جهٖيڙِئوۡ اَڄُ عَلِىَ جٖي اوۡلَادَ سَان
پَئِي تَنْهِين کهَان بهَڄُ جٖي جَمَاتِي يَزِيدَ جَا.

بيت - 4

کِلٖي وٖيرَ کَٿَکَ مٖين ھَىِء جٖي حَسَنُ ھوۡ
تَہ بهٖيڙوۡ بهَاءُ تٖي ھُنْتَ پَتَنْگَ جِينىءَ پِئوۡ
آھٖي کٖيرُ ٻِئوۡ جوۡ کَري ھَلَائُون مِيرَ حُسينَ تَان.

بيت - 5

کِلٖي وٖيرَ کَٿَکَ مٖين سَاھُو سَبهِہ نَہ ھُونِ
پِرَ تٖي سٖيئِي پُونِ موۡٿَں﮽ُ جَنْهِين مِيهِٺوۡ.

بيت - 6

کِلٖي وٖيرَ کَٿَکَ مٖين بهَاکُرُ جوۡ پَائٖي
اَنڄَان تَنْهِين کهٖي جِئَں﮽َ جوۡ آسَانْگو آھٖي
سُورِھُ چَائٖي جوۡ رُڰوۡئِي رِں﮽ِ گهِرٖي.

بيت - 7

حَسَنُ نَاھِ حُسٖينَ وَٿِ ٻٖيلِي نَہ ٻَانْهُون
سَاڙٖيهُہ شَهْزَادَنِ جوۡ آھٖي اَڰَاھُون
يَزِيدُ جُلَاھُون تٖيلَان کَرٖي تَکِڙِيُون.

بيت - 8

حَسَنَ مِيرَ حُسٖين جِي سُئِي جَنْگِ جَهَانَ
اُڎَاٺَا اُورِ کَرٖي کَارٖين پَکهٖين کَانَ
پِىءُ ڎَاڎَا پَاں﮽َ سَيِّدَ سَبهِہ مَلهَائِيَا.

بيت - 9

حَسَنَ مِيرَ حُسٖين کهٖي رُنئوۡ ٿرِنِ ٿوۡلَنِ
گهَرِ مَاڙھُون جهَنْگِ مِرُون اُبهَنِ مٖين مَلَکَنِ
پَکهِنِ پَاں﮽ُ پَچهَاڙئوۡ تَہ لَڎِيَا ھوۡتَ وَنْڄَنِ
اَلَا شهْزَادَنِ سوۡبهُون ڎِئٖين سَچَا دھَٺِي.

بيت - 10

حَسَنَ مِيرَ حُسٖين جوۡ جَنِ نَہ ھِنْئَڙٖي جَارُ
خَالِقُ رَبُّ جَبَّارُ کِي نَہ مَرَھِينْدوۡ تَنِ کهٖي.

بيت - 11

پَاوَنْگُ بِيٿهوۡ پِڙَ مٖين ھَٺِي ھَزَارِي ھوۡلُ
ھِيرٖي لَالَ جَوْھَارَ سٖين کَامِلَ سِرِ کَنْگوۡلُ
رَتوۡرَتِ قوۡلَ موۡلهِيوۡ مِيرَ حُسٖينَ جوۡ.

وائي - 1

سَاروۡ ڎِينْهُہ رِں﮽َ مٖين رَھِيَا سٖي اِمَامَ
رِں﮽َ مٖين رَھِيَا سَاروۡ ڎِينْهُہ رِں﮽َ مٖين رَھِيَا
تُون جَان وَنڄٖين کُونْجَڙِي ھَىِء ھٖي نَانٖي ڎٖيجِ سَلَامَ
مُون کهٖي وٖيرِنِ وٖيڙھِئوۡ ھَىِء ھَىِء مَوْلَا مِينْهُہ وَسَاءِ
سَاروۡ ڎِينْهُہ رِں﮽َ مٖين رَھِيَا سٖي اِمَامَ.

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

کُوپَا کَلٖي کوۡڎِيَا رَاوَتَ کِى نَہ رَھَنِ
سَاھُنِ سِرَ گهوۡرِيَا اَڰِيَان اِمَامَنِ
جَاھِدُو فِي سَبِيلِ اٌللھِ کَمُ اِھوۡئِي کَنِ
حُورُون ھَارَ ٻَنْدھَنِ سِهِرَا شهِيدَنِ کهٖي.

بيت - 2

کُوپَا کَلٖي کوۡڎِيَا سَاھُو سِلَاح دَارَ
ھِکِڙَا بهَائُرَ ٻِئَا بهَاٿرِيَا ٿرِيَا جَانِي يَارَ
اَرْڎَنِ مٖين اِحِسَانُ چَوٖي صُوبَا تهِيَا سَرْدَارَ
حُورُنِ ٻَدھَا ھَارَ سِهِرَا شهِيدَنِ کهٖي.

بيت - 3

کَامِلَ کَرْبَلَا مٖين اَھَلِ بَيْتَ آيَا
مَارٖي مِصِرِنِ سٖين تَنِ کَافِرَ کَنْبَايَا
سَچُ سٖي بِيبِىَ ڄَايَا ھِهَڙَا سُورِھَ سُپِرِين.

بيت - 4

کَامِلَ کَرْبَلَا مٖين آيَا سَيِّدَ شٖيرَ
مَارٖي مِصِرِنِ سٖين ڐھُونْڐھَ کِيَائُون ڐھٖيرَ
دھلِيَا تهٖي دِلٖيَر حَمْلوۡ پَسِي حُسٖينَ جوۡ.

بيت - 5

کَامِلَ کَرْبَلَا مٖين آيَا جُنْگَ جُوَانَ
دھَرْتِي ڎَکِي دھُڎِي تهَرْتهِلِيَا آسْمَانَ
کَرھِ ھُئِي کَانَ ھوۡ نِظَاروۡ نِينْهَہ جوۡ.

بيت - 6

کَامِلَ کَرْبَلَا مٖين آيَا اَڄُ اَمِيرَ
وٖيهِي وٖيرِنِ سَامُهَان تِکَها ھَيَائُون تِيرَ
ھُئِي اِھَا تَقْدِيرَ اِمَامَنِ سَان اَڰَهِين.

بيت - 7

کَامِل کَرْبَلَا مٖين پَاں﮽ُ آيَا پٖيهِي
پَهُہ کِيَائُون پَا﮽ں﮽َ مٖين مُقَابِلِ وٖيهِي
قَضَا ھِىَ کٖيهِي ھَىِء ھَىِء تهِي حُسٖين سَان.

بيت - 8

دوۡسَ کُهَائٖي دَادُلَا مُحِبَّ مَارَائٖي
پَاں﮽َ پِيَارَنِ کهٖي تهوۡ سَخْتِيُون سَهَائٖي
تنْهِين مَنْجهِہ آھٖي کَا اوونْهِي ڰَالهِہ اسْرَارَ جِي.

بيت - 9

کَانْدھِ کَرارٖين کَپِڙٖين وَرَ وَنَاھِئوۡ آءُ
جِتِ سَانْگِنِ جِي سَتهَہ وِھٖي اُتِ وَدھَنْدِي پَاءُ
تَان تَان بهَؤُ مَ بهَانىِء جَان جَان نُونْدٖين نَہ چَڙھٖين.

بيت - 10

جهُلنْدِيُون اَچَنِ جهوۡلِيُون جهُونْجهَارَنِ جُون
پَايوۡ ٻُکَ ٻُهَارَ جَا اُنِ جُون وَھُون وَاکَا کَنِ
پِٿٖي پَارُ کَڐھَنِ رِں﮽ِ گَجِي رَاڙوۡ تهئوۡ.

بيت - 11

ڎِٿهوۡ کَالهَہ کَنْهِين جهُونْجهَارِکوۡ جهڰِڙوۡ
ھَاتهِنِ ھَڎَ مچهائِيَا رٖيلوۡ رَتَ نَهين
بهَائِن سَا سَنئِين جِيَان جِيىء جوۡکهوۡ تهِئٖي.

بيت - 12

بهَڰوۡ آن نَہ چَوَان مَارِئوۡ تَہ وِسَهَان
کَانْدھَ مُنْهَہ مٖين دھَکَڙَا سٖيکِينْدِي سَهَان
تَان بهِي لَڄَ مَرَان جيي ھُؤَنِسِ پُٿهِہ مٖين.

وائي - 1

اَڄُ نَہ آيوۡ اِمَامُ وَاوٖيلَا موۡمِنَا مَاتَامُ وَاوٖيلَا
اَنُّ نَہ پَاٺِي اُنِ کهٖي نَہ کوۡ اُٿهُنَ مِينْهُہ
ھُؤَا سَٿَاٺِىَ جَنْگِ مٖين نَوَنْ رَاتِيُون ڎَھَ ڎِينْهَہ
موۡمِنَا مَاتَامُ وَاوٖيلَا اَڄُ نَہ آيوۡ اِمَامُ وَاوٖيلَا
دُلْدُلُ گهوۡڙوۡ شَاھَ جوۡ مَتهِسِ لَالُ پَلَاں﮽ُ
اَڄُ شَهْزَادٖي لَڎِئوۡ سَيِّدَ سٖيجَ نَہ مَاٺِي
وَاوٖيلَا موۡمِنَا مَاتَامُ اَڄُ نَہ آيوۡ اِمَامُ وَاوٖيلَا.

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

کَا جَا ڐھَرِي ڐھَنْگهِرِي کوۡ جوۡ وَرِئوۡ وَاءُ
عَلِىَ شٖيرَ وِيَاءَ رِں﮽َ مٖين پٖيئَنَ رَاتَڙِي.

بيت - 2

مَرُ مَرَانْ آنئُون پٖيئِي تُون موۡٿِي آءُ مَ کَانْدھَ
مَچهَں﮽ِ توۡ پُئَاءُ کَچوۡ کَنِمِ جٖيڎِيُون.

بيت - 3

گهوۡڙَنِ ۽ گهوۡٿَنِ جِئَں﮽َ تهوۡرَا ڎِينْهَڙَا
کَڎِھِنْ مَنجهِہ کوۡٿَنِ کَڎِھِنْ وَاھِي رِں﮽َ جَا.

بيت - 4

جَنَّتَ سَنْدِيَنَ جُوءِ فَائِقَ ھَلْيَا فِرْدوۡسَ ڎٖي
فَانِي تهِيَا اٌللھِ سٖين ھُوءِ مٖين پِيَا ھوۡءِ
رَبَّ پَسَايُونْ رُوءِ اُنْهِين جِي اِحْسَانَ سَان.

بيت - 5

کَارٖي کَکَرَ ھٖيٿهِہ مُون جهٖڙِينْدَا چهَڎِيَا
کَارَا کُنْدَ ھَتهَنِ مٖين سَرَلَ وَچهٖيرَا ھٖيٿهِہ
تهِيىءُ تَنْهِين سٖين ڎٖيٿهِہ موۡٿَں﮽ُ جَنْهِين مٖيهِٺوۡ.

بيت - 6

رَاوَتَ کُڎِي رِں﮽َ مٖين کهَنٖينْ کهٖيلُونْ کَنِ
وِجهَنِ دھَڙَ دھَڙَنِ تٖي ھُونْگَارِئوۡ ھَٺَنِ
گهَٺَنِ کَنْدھَ بهَڄَنِ رِں﮽ِ گَجِي رَاڙوۡ تهِئوۡ.

بيت - 7

حُرُ ھَلِي آئِيوۡ ھُنَ پَارَانْ مَانْجهِي مَرْدَانوۡ
آھِيَان عَاشِقُ آڰِ جوۡ پَتَنْگُ پَرْوَانوۡ
مَان رَاضِي تهِئٖي رَسُولُ رَبَّ جوۡ نَبِي توۡ نَانوۡ
ھِيىءُ سِرُ سَمَانوۡ گهوۡٿَ مَتهَانئُؤَ گهوۡرِيَان.

بيت - 8

ھُئِي ھِدَايَتَ حُرَ کهٖي اَصُلَ مٖين اَمُرَا
چَڙھِي آيوۡ جَنْگِ تٖي ھَٺِي ھَانْبَارَا
اِينْدٖي اُتَائِين اِمَامَ کهٖي گهوۡرِيُسِ آن مَتهَا
لَا يُکَلِفُ اٌللھُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعهَا جٖيکَا پُڄَنْدَمِ سَا
گهوۡٿَ پِہ لَڰوۡ گهَاءُ ھوۡ بهِي شٖيرُ شَهِيدُ تهِئوۡ.

وائي - 1

کِئوۡ مَلَکَنِ رِں﮽ِ مَاتَامُ وَا وٖيلَا مِيرُ حُسٖينُ سِدھَارِئوۡ
تهِئوۡ مَلَکَنِ رِں﮽ِ مَاتَام ھَىِء ھَىِء ووۡ شاھُ حُسٖينُ سِدھَارِئوۡ
کَرْبَلَا جٖي پِڙَ مٖين خِيمَا کهوۡڙِيَائُون
جَا تَقْدِيرَ رَبَّ جِي سوۡ لِکهِئوۡ لوۡڙِيَائُون
وَا وٖيلَا مِيرُ حُسٖينُ سِدھَارِئوۡ
کَرْبَلَا جٖي پِڙَ مٖين آيَا اَڄُ اَمِيرَ
جهُڙَ وَرَاکٖي جهَلْيَا طَرَحَ سَنْدِىَ تَقْدِيرَ
ھَىِء ھَىِء ووۡ مِيرُ حُسٖينُ سِدھَارِئوۡ
پَسِي سَخْتِي مِيرَ حُسٖينَ جِي رُنئوۡ نَبِيَنِ زَاروۡزَارُ
مَلَکَ فَلَکَ دھَرْتِي دھُٻِي تهِي اُبهَنِ مَتهٖي اُچهِنْگَارَ
وَا وٖيلَا ووۡ شَاھُ حُسٖينُ سِدھَارِئوۡ
فَرْزَنْدَ عَلِىَ جَا دَادُلَا چَيوۡ بِيبِىَ فَاطِمَتَا
خُون چهِکِينْدِيَسِ کِي نَہ چهَڎِينْدِيَسِ جَانِي آن جوۡ قِيَامَتَا
ھَىِء ھَىِء ووۡ شاھُ حُسٖينُ سِدھَارِئوۡ
فَرْزَنْدَ مُنْهِن جَا لَاڎُلَا مُون تَان کوۡڎ نِپَايَا
بِيبِىَ جَنَّتَ خَاتُؤَ پَارَ کَڐھِي ڰَرِ لَايَا
وَا وٖيلَا ووۡ شَاھُ حُسٖينُ سِدھَارِئوۡ.

فَصُلُ پَنْجوۡن
بيت - 1

ڎَاڙھِي رَتِ رَتِيَاسِ ڎَنْدَ تَہ ڎَاڙھُؤَ گُلَ جِينىءَ
چوۡڎِھِنىءَ مَاھَ چَنْڐرَ جِينىءَ پِڙَ مٖين پَاڰَڙِيَاسِ
مٖيڙٖي مٖين مُحَمَّدَ جٖي مَرُ مَرْکٖي مَاسِ
تَنْهِن سُورِھَ کهٖي شَابَاسِ جوۡ مَتهٖي پِڙَ پُرْزَا تهِئٖي.

بيت - 2

ڎَاڙھِي رَتِ رَتِيَاسِ ڎَنْدَ تَہ موۡتِنِ جَان ڰُتِيَاسِ
چوۡڎِھِنىءَ مَاھَ چَنْڐرَ جِينىءَ پِڙَ مٖين پٖيشَانِيَاسِ
اَللھُ نُورُ اٌلسَّمَوَاتِ وَاٌلْأَرْضِ جُلْبوۡ زٖيبُ ڎِنَاسِ
سِيمَائُهُمْ فِي وُجُوھِهِمْ مُنْهَہ مٖين مَں﮽ِ تهِيَاسِ
کَکِرَا کَرْبَلَا جَا مَادَرِ تهٖي مٖيڙِيَاسِ
پهَٿَنِ تَان رَاتَ پهُڙَا علِىَ تهٖي اُگهَٿهَاسِ
مِڙَئِي مُعَافُ کِيَاسِ خَالِقَ بَدِلٖي خُونَ جٖي.

بيت - 3

کُوفِنِ قَهَرُ کِئوۡ تهِيَا جَمَاعَتِي يَزِيدَ جَا
پَلِيتَنِ کهٖي پِرَ مٖين وَرْنَهُہ وَرِ پِئوۡ
سَدھَرُ ھوۡنَ سِهوۡ شٖيرُ شَهَادَتَ رَسِئوۡ.

بيت - 4

کُوفِي کَرْبَلَا مٖين پَاٺِي نَہ پِيَارِينِ
اُتٖي عَلِىَ شَاھَ کهٖي شَهْزَادَا سَارِينِ
نِکِرِئوۡ نِهَارِينِ تَہ چَڙھُ مُحَمَّدَ عَرَبِي.

بيت - 5

کُوفِنِ کَاڰَرُ لِکهِئوۡ وِچِ وِجهِي اَللھُ
اَسٖي تَابِعَ تُنْهِن جَا تُون اَسَانْهِن جوۡ شَاھُ
ھٖيکَرَ ھٖيڎٖي آءُ تَہ کَرْيُون تَخْتُ تَابِينٖي تُنْهِن جٖي.

بيت - 6

پِرِھَ پَکهِي آئِيوۡ کَرْبَلَا مَان کَهِي
روۡضٖي تٖي رَسُولَ جٖي تَنْهِن اَچٖي ھَانْکَ ھَئِي
تَہ ڎِٿهَمِ رُکَ رَئِي چَڙھُ مِيرَ مُحَمَّدَ عَرَبِي.

بيت - 7

پِرِھَ پَکهِي آئِيوۡ صُبُحِ سَوَاروۡ
رَوْضٖي تٖي رَسُولَ جٖي کِيَائِين نَاروۡ
تَہ مَانْجهِنِ سِرِ مَاروۡ چَڙھُ مِيرَ مُحَمَّدَ عَرَبِي.

بيت - 8

پِرِھَ پَکهِي آئِيوۡ کَرْبَلَا مَان کَالهَہ
آھٖي بهَرْيوۡ رَتَ سٖين ھَىِء مَنْجهَان حَالَ
کهوۡٿَ وِنَاھِيَا کَالهَہ ٻٖيلِي مِيرَ حُسٖينَ جَا.

بيت - 9

کَرْبَلَا مٖين کُوکَ سَاجهُرُ شَهْزَادَنِ جِي
عَالَمَ جَا مَلُوکَ رُکَ روۡکٖي جهَلْيَا.

بيت - 10

کَرْبَلَا کَکوۡرِي دُلْدُلَ رَتَا پٖيرَ
سَٿُونْ ڎِينْدٖي شٖيَرَ مَتهَان سِجَ مُرْکِئوۡ.

بيت - 11

چَارِ تَرَارِيُون چٖيلهِہ سٖين ٻَنْدھٖي ٻَہ پَاڰُون
اَڰِيَنِ جُون آڰُون کَوْنرَ کِلٖي مٖين موۡکهِيُون.

وائي - 1

يَا عَلِي عَلِي سِرِ يَتِيمَنِ جٖي آئِي
آيوۡ حُکُمُ اَللھَ جوۡ يَا اِمَامَ
يَا عَلِي عَلِي سِرِ يَتِيمَنِ جٖي آئِي
ٻَنِ وِچهوۡڙوۡ مَوْتَ جوۡ يَا اِمَامَ
ھَىِء ووۡ اَلَا چَارَئِي پَهَرَ جُدَائِي
آيوۡ حُکُمُ اَللھَ جوۡ يَا اِمَامَ
آتهَرَ پَتهَرَ مٖيڙٖي سَائِين اَلَا بِيبِىَ دٖيگِ چَڙھَائِي
جَنْهِين کَارَں﮽ِ چَاڙھِيَائِين سٖي کَرنِ لَڙَائِي
آيوۡ حُکُمُ اَللھَ جوۡ يَا اِمَامَ
يَا عَلِي عَلِي سِرِ يَتِيمَنِ جٖي آئِي.

فَصُلُ چهَھوۡن
بيت - 1

کَونْرَ کِلٖي جَا کوۡڎِيَا جَاکِي تَائِين جِيىءُ
مَتهَان اَٺِنِ اُسِرِي رُکَ پِيَالوۡ پِيىءُ
ڰَاھُ ڰِجهُنِ جوۡ تهِيىءَ وٖيٿهٖي جَنِ وَرِھَ تهِيَا.

بيت - 2

پَاکَ جَنْهِين جَا پٖيرَ کهَٿَانْ ھٖيٿهِہ نَہ کهوۡڙِيَا
تَنْگَ تَرَارِنِ تِچهِيَا چهَٺِئوۡ پُونِ چهُڰٖيرَ
ڐھُونْڐھَ تَنْهِين جَا ڐھٖيرَ ڰِجهَڙِنِ ڰَرِ لَائِيَا.

بيت - 3

چهَپَرِ جِينىءَ پَهُونْ تِينىءَ رِں﮽ُ ڰِجهُنِ چهَاٺِئوۡ
وَونْکَا وَونْکَنِ گَڎِيَا ڐروۡڙِئوۡ ڎِئَنِ ڐرَھُونْ
مُنْهَائِنِ وَھُونْ نِيرَ مَهَٿِيُون کَنْدِيُون.

بيت - 4

ڰِجهُون ڰوۡٿهِہ نَہ ھُونِ وَتَنِ کِلٖي کوۡڎِيُون
حَسَنَ مِيرَ حُسٖينَ کهٖي لَمِئوۡ لَنؤَن ڎِينِ
ڰُتَا اُکهٖيلِينِ چوۡٿَا چُوڙِيَارِنِ جَا.

بيت - 5

ڰِجهُنِ ڰَاروۡ رَاتوۡ ڎِينْهَان رِں﮽َ مٖين
بهُٺِئوۡ پُچهَنِ پَاں﮽َ مٖين کَنْهِن مُنْهِہ کٖيڎَاروۡ
کهَائِنِ کهَگِمَاروۡ کَانئِرُ پِئوۡ کِنوۡ تهِئٖي.

بيت - 6

ڰَائوۡ ڰِجهَہ نَہ کهَاءِ مٖينهٖي مَاسَ نَہ ھٖيرَوِينْ
تَنْهِين لَىِء وَاجهَاءِ کَلَنْگِيُون جَنِ کَپَارَ مٖين.

بيت - 7

اَکهِيُون کَڐِھُ مَ ڰِجهَڙِي تَارَا تُون مَ کهَاءُ
پِئوۡ نَہ ڎِسٖين پَٿَ مٖين رٖيکهِيَاروۡ رَاءُ
رَاتِ جَانْهِين جٖي مَاءُ روۡئِي پَرْنِئوۡ رَبَّ کهٖي.

بيت - 8

کهَنْبهَہ کهُسَنِي ڰِجهَڙِي لَنْگٖين پَوٖيئِي وَاءُ
اَمِيرَنِ مَتهَاءُ جَنْهِن توۡ پهُلٖين چهَانئُون نَہ کِيُون.

بيت - 9

سُورِھَ مَرٖين سوۡبهَہ کهٖي تَہ دِلِ جَا وَھَمَ وِسَارِ
ھَں﮽ُ بهَالوۡ وِڙھُ بهَاکُرٖين آڎِي ڐھَالَ مَ دھَارِ
مَتهَان تٖيغ تَرَارِ مَارِ تَہ مَتَاروۡ تهِئٖين.

بيت - 10

ھَٺَں﮽ُ ھَکِلَں﮽ُ ٻٖيلِي سَارِں﮽ُ مَانْجهِنِ اِيىءُ مَرَکُ
وجهَنِ تَاان نَہ فَرَقُ رُکَ وَھَنْدِىَ رَانْدِ مٖين.

بيت - 11

گهوۡڙوۡ گهوۡٿَ پَلَاٺِئوۡ مَتهِسِ زِينَ دھَرٖي
عَلِي شٖيرُ پُٿرَنِ کهٖي اُبهوۡ سَڎَ کَرٖي
اَچَانْ کِينىءَ کَرٖي جوۡ اَمُرُ اِلَاھِي آئِيوۡ.

بيت - 12

آيَا اُجَارِينِ تَنْگَ تَرَارِيُون تٖيوِرَا
سَانْگِيُون سَاھُنِ ھَتهَہ مٖين کُلْهَنِئَان نَہ لَاھِينِ
اُبهَائِي آھِينِ مُنْهَائِين مَرَں﮽َ تٖي.

بيت - 13

بهَڄِي آئٖين بهَڄِٺَا تُون لَڄَائٖين يَارَ
وِيٿهِيُون کَنِ کُوَارَ مُنْهَہ مَتهَاھِين جَنِ جَا.

بيت - 14

مُنْهَہ مَتهَاھِين جَنِ جَا سٖي پِٿِئوۡ کَڐھَنِ پَارَ
جٖيڎِيُون ھِنَ جهُونْجهَارَ اُجَارٖي اَچهَا کِيَا.

بيت - 15

بهَڄِي آئٖين بهَڄِٺَا مُون لَڄَايىِء سٖيں﮽َ
وٖيٿهِيُون وِجهَنِ وٖيں﮽َ مُنْهَہ مَتهَاھِين جَنِ جَا.

بيت - 16

چَنْڐرَ وِھَاٺِىَ چَڙھِيَا مَلهَہ مَدِينَانْ مِيرَ
اُنِ سٖين طَبَلَ بَازِيُون تَبَرُون کُنْدَ کَٿَارَا کِيرَ
عَلِىَ پُٿرَ اَمِيرَ کَنْدَا آرَاڙوۡ رُکَ جوۡ.

بيت - 17

چَنْڐرَ وِھَاٺِىَ چَڙھِيَا مَلهَہ مَدِينَانْ گهوۡٿَ
تَنِ سَان طَبَلَ بَازِيُون تَبَرُون کُنْدَ کَٿَارَا کوۡٿَ
عَلِىَ پُٿرَ اَموۡٿَ کَنْدَا آرَاڙوۡ رُکَ سَان.

بيت - 18

چَنْڐرَ وِھَاٺِىَ چَڙھِيَا مَلهَہ مَدِينَانْ ڄَامَ
تَنِ سَان طَبَلَ بَازِيُون تَبَرُون تِيرَ تَمَامُ
عَلِىَ پُٿرَ اَبهَامَ کَنْدَا آرَاڙوۡ رُکَ سَان.

وائي - 1

مَاتَامُ اِمَامَنِ جوۡ کَرِئوۡ مَاتَامُ شهِيدَنِ جوۡ کَرِئوۡ
روۡئِي روۡئِي اَکهِيُون رَتَ سٖين چهوۡ نَہ بهَرِئوۡ
جٖيکِي اِمَامَنِ سَان تهِئوۡ سوۡ پَاں﮽َ دھَٺِىَ پَيْدَا کِئوۡ
پَاٺِي پَلِيتَنِ بَنْدِ کِئوۡ روۡئِي روۡئِي اَکهِيُون رَتَ سٖين چهوۡ نَہ بهَرِئوۡ
مَاتَامُ اِمَامَنِ جوۡ کَرِئوۡ مَاتَامُ شهِيدَنِ جوۡ کَرِئوۡ.

آبِرِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

اَوّلِ آخِرِ ھَلَں﮽ُ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ ڎٖي،
پوۡرهِيْوۡ سَنْدوۡ پوۡرهِيَتٖينْ وَالِي مَ وَنڄَا،
سوۡ مُون تهوۡروۡ لَاءِ جِينئ جِئرٖي مَلَانْ جَتَ کهٖي.

بيت - 2

ڎَرٖي ۽ ڎَارٖي سَٿَ سُورَنِ جٖي سَسُئِي
سَا پٖيئِي پُنْهُؤَ ڎٖي نِرْمَلِ نِهَارٖي
لَالَنَ جِي لَطِيفُ چَوٖي سُونْهَہ سَتِي سَارٖي
پِرَ پٿِيُون پَارٖي مَارِڰ مٖين مُنْدھَ مُئِي.

بيت - 3

جٖي سَڄَائِي سِکَ تَہ بهِي سِکٖي سَسُئِي
پِيتَائِين پُنْهُؤَ سٖين ھَڎِ نَہ بهَڰِيَسِ ھِکَ
اِنَ تَڙَ مَنْجهَان تِکَ پَاٺَانْ ڎِنٖي اُنڄَ تهِئٖي.

بيت - 4

پَسِي جوۡتِ جَمَالَ جِي جَنْهِين پِيتِي پِکَ
اَپَرِ اَڰَانْجهوۡ تهِئوۡ سُورَ تَنْهِين کهٖي سِکَ
ھَڎِ نَہ بهَڰِيَسِ ھِکَ سَدَا سَائِرَ سِيرَ مٖين.

بيت - 5

مُحَبَّتَ جَنْهين جٖي مَنَ مٖين اُنڄَ تَنْهين کهٖي تَارِ
پِي پِيَالوۡ اُنڄَ جوۡ اُنڄَ سٖين اُنڄَ اُتهَارِ
پُنْهُون پَاں﮽َ پِيَارِ تَہ اُنڄَ سَان اُنڄَ اُجهَائِيَانْ.

بيت - 6

مُحَبَّتَ سَنْدوۡ مَنَ مٖين پُرِ پِيَالوۡ جَنِ
پِئَں﮽َ پَرْچَا نَاھِ کَا کَنْهِن جَنْهِن ڎَاھِ ڎَبهَنِ
تَنْهِن نِهَايَتَ نَاھِ کَا جَنهِن سُنڄَا سُنڄَ وَنڄَنِ
تٖيلَانْ اُنڄَ مَرَنِ سَدَا سَائِرَ سِيرَ مٖين.

بيت - 7

سَدَا سَائِرَ سِيرَ مٖين اَنْدَرِ لَهِي نَہ اُنڄَ
پَسَں﮽ُ جوۡ پرِنىءَ جوۡ سَا سَبهَائِي سُنڄَ
تٖيلَانْ مَرَنِ اُنڄَ سَدَا سَائِرَ سِيرَ مٖين.

بيت - 8

سَاجَنَ کَارَں﮽ِ سُنڄَ مَرُ قَبُولٖي سَسُئِي
اَنْدَرِ جَنْهِين اُنڄَ پَاٺِي نَہ اُڄَهٖي اُنِ کهٖي.

بيت - 9

پَاٺِىَ مَتهٖي جهُوپِڙَا مُورَکهَہ اُنڄَ مَرَنِ
سَاھَ اوۡڎَا سُپِرِين لوۡچٖي تَا نَہ لَهَنِ
دَمُ نَہ سُنڄَاٺَنِ دَانْهُون کَنِ مُٿهَنِ جِينىءَ.

بيت - 10

سَسُئِي کِي نَہ سَمجهُوۡءِ اوۡرٖي آرِىَ سَاں﮽ُ
کَرٖي پَڰَهُہ پُنْهُؤَ سٖين پَادھَارِيَائِين پَاں﮽ُ
ڄَٿِ وِنڄَايُىِء ڄَاں﮽ُ ٻَانْبهَں﮽ِ ٻَروۡچَنِ سَانِ.

بيت - 11

لَڰٖي کوۡسوۡ وَاءُ لوۡکُ مِڙٖيئِي لَهَسِئوۡ
اُبهَنِ مَنْجهَانْ آئِيوۡ ھَىِء ھَىِء جوۡ ھُڰَاءُ
پَکهِن پَچَارِئوۡ پُنْهُؤَ پُنڄَاٺَاءُ
رَسِئوۡ سُورُ دھَٺَارَ کهٖي جَانَارَنِ وَٿَاءُ
مِرُنِ مُوْتُ مَنڄئوۡ اَپَرِ اَفْسوۡسَاءُ
ٻَرِ ٻَرِ کَنِ ٻَگهَا اُکَنْڐھِيَا آرِىَ لَىِء گهَٺوۡ.

بيت - 12

مَهَنْدِ موۡتهَاجِي کَرٖي پُٿهِىَ پٖيرُ کهَٺٖيجِ
کُٻٖيلِيَاٺِي کٖيچَ ڎٖي ھُجَ مَ ھَلَائٖيجِ
پَاٺَانْ دھَارَ پرِيتَٺوۡ سَسُئِي سَاں﮽ُ وَٿهٖيجِ
اوۡڎِي عَزَازِيلَ کهٖي وٖيجهِي تُون وَنڄٖيجِ
نَا اُمٖيدِي نِيجِ تَہ اوۡڎِي تهِئٖين اُمٖيدَ کهٖي.

بيت - 13

مَهَنْدِ موۡتهَاجِي کَرٖي ھُجَ وِنڄَائٖي ھَلُ
عُذِرِ خوَاھِيُون عَاجِزِيُون سَسُئِي کَنْهِن مَ سَلُ
ڎُونْگَرَ ڎوۡرِ ڎَاکهِڙَا لَنْوَنْ رِىَ کوۡنْهٖي لَلُ
اِيىءُ بهَلَائِىَ جوۡ بهَلُ جِنىءَ پَاسٖي تهِئَں﮽ُ پَاں﮽َ کهَان.

بيت - 14

وٖيهُہ مَ مُنْدھَ بهَنْبهوۡرَ مٖين ھَاڙھٖي ھَڎِ مَ ھَلُ
کُوڙِي کَجِ مَ کَڎِھِينْ سَچِي ڰَالهِہ مَ سَلُ
تَنْهِن جَانِبَ کَاں﮽ِ مَ جَلُ سُکهُہ وِسَارِ مَ سَسُئِي.

بيت - 15

سُکهِي تهِيىءُ مَ سَنِرِي پَىِء پَسِي ڎُکهَہ مَ ڎَرُ
پَٿِي کَرِ مَ پَانْهِن جوۡ گهوۡرِي ھَڎِ مَ گهَرُ
مَارِي ھَڎِ مَ مَرُ مَچهُں﮽ِ جِيىءُ جِيَارِئٖين.

بيت - 16

سُکهِي تهِيىءُ مَ سَنِرِي ڎُکهِي تُون نَہ ڎَرٖين
اوۡرٖي ھَڎِ نَہ اُبَهٖين پُورٖين تَان نَہ پَرٖي
سَرْتِيُون تهوۡ نَہ سَرٖي ٻِنْهِينْ رٖي ٻَانْبهَں﮽ِ کهٖي.

وائي - 1

تَنَ مَنَ مَنْجهِہ تَنْوَارَ اٖي يَارَ سَدَا آھٖي سُورَ جِي
مَرْضَ تَان مُون کهٖي تهِيَا حَکِيمَنِ ھَزَارَ
اٖي يَارَ سَدَا آھٖي سُورَ جِي
دَوَا آھٖين دِلِ جِي وَاروۡ وَاقِفِکَارَ
اٖي يَارَ سَدَا آھٖي سُورَ جِي
آٺٖي ڎٖي عَلِيلَ کهٖي تُون مَعْجُونُونْ موۡچَارَ
اٖي يَارَ سَدَا آھٖي سُورَ جِي
ڎِيَان خيزُ خِزَانَ مٖين بهِي توۡ مَنْجهِہ بَهَارَ
اٖي يَارَ سَدَا آھٖي سُورَ جِي
بَنْدِيَاٺِي بهَنْبهوۡرَ مٖين آنئُون سَا آھِيَان دھَارَ
اٖي يَارَ سَدَا آھٖي سُورَ جِي
سَدَا چِٺِکَنِ چِتَ مٖين جِينىءَ سٖي گهَنْڐِٺِىَ لَارَ
اٖي يَارَ سَدَا آھٖي سُورَ جِي
آھٖي عَبْدُ اٌلَّطِيفَ کهٖي تُنْهِن جِي پِيىءَ پَچَارَ
اٖي يَارَ سَدَا آھٖي سُورَ جِي.

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

پَسِي ڎُونْگَرَ ڎَاڙھَ جِنىءَ مَ ھَلَں﮽َ مٖين ھِيٺِي تهئٖين
مَجَازِيَاٺِيُون موۡٿِيُون سُٺِي پَنْدھَ پَچَارَ
پوۡئٖي پَائِجِ پِرَ لَىِء حَقِيقَتَ جَا ھَارَ
سِگهِي لَهَنْدُءِ سَارَ آرِيَاٺِي عِنَاتُ چَوٖي.

بيت - 2

پَسِي ڎُونْگَرَ ڎَاھِ جِمَ ھَلَں﮽َ مٖين ھِيٺِي وِھٖين
لَانْچٖي لَکَ لَطِيفُ چَئٖي پُٿهِىَ کٖيچِنِ کَاھِ
پُچهِي پُورِجِ سَسُئِي بَلوۡچَاٺِي بَاھِ
اِنْهِي وَڙَائِتٖي وَرَ جوۡ آسِروۡ ھَڎِ مَ لَاھِ
جوۡ اَکهنِئُون اوۡڎوۡ آھِ سوۡ پِرِين پَرَاھُون مَ چَؤُ.

بيت - 3

ھِتَان کهَٺِي ھُتِ جَنِ رَکهِئوۡ سٖي رَسِيُون
سَاجَنُ سُونْهَہ سُرْتِ وِکهَانئِي وٖيجهوۡ گهَٺوۡ.

بيت - 4

جٖيکُسِ يَادِ پِيَاسِ وَرَ وَنڄٖي وَٺِکَارِ مٖين
جلْدُ جَرِيدِي پَنْدھَ مٖين اَدِيُون اَڄُ تهِيَاسِ
وَنڄِي کٖيچِ پُنِيَاسِ ٻَاروۡچٖي جٖي ٻَاجهَہ سٖين.

بيت - 5

وَاقِفِ نَہ وَٺِکَارَ جِي بَارِي سُڄَنِ بَرَ
وَرُ وَسِيلَا سُپِرِين تهَکِيَسِ ڎوۡرٖي تهَرَ
لَهِجِ لَالَ لَطِيفُ چَوٖي کَانْدھَ مُئِىَ جِي کَرَ
وِلهِي کَرٖي وَرَ مَتَان مَارَڰِ چهَڎِئٖين.

بيت - 6

وَاقِفِ نَہ وَٺِکَارَ جِي اَڰَ نَہ ڎٖيهُہ ڎِٿهوۡمِ
ڎُونْگَرَ ڎوۡرَاپَنِ سٖين رِىَ کَاتِىَ کُٿهوۡمِ
جٖيلَان مُحِبُّ مِٿهوۡمِ تهِي چهوۡلُون کَرِيَان چهَپَرٖين.

بيت - 7

وَاقِفِ نَہ وَٺِکَارَ جِي پَاٺِىَ کهَيُىِء نَہ پَاءُ
جَبَلُ جَلْدَايُون کَرٖي تِکهَہ ڎٖکهَارٖي تَاءُ
لَڰٖي لُکَ لَطِيفُ چَوٖي مَعْذُورِنِ مَتهَاءُ
اُتٖي اوۡڎوۡ آءُ جِتٖي ھوۡتَ ھٖيکَلِي آھِيَان.

بيت - 8

وَاقِفِ نَہ وَٺِکَارَ جِي جِتٖي جَبَلُ جوۡرَاٺِوۡ
اُتٖي عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي سُڄٖي سَفَرُ سَٿَاٺوۡ
پِهِروۡنئِي پَاٺوۡ سَوَلوۡ کَرٖين سَاتهَہ جوۡ.

بيت - 9

وَڎَا وَں﮽َ وَٺِکَارَ جَا جِتِ جَائُو جَمُرُ جَرُ
کوۡسَا تَپَنِ کَکِرَا دھُومَ دھُومَ تَپٖي تهِي دھَرُ
وٖيچَارِي ڎِئٖي وَرَ پٖيرُ نَہ لَهٖي پِرَ چوۡ.

بيت - 10

وَڎَا وَں﮽َ وَٺِکَارَ جَا جِتِ نَانْگَ سُڄَنِ نِيلَا
اُتٖي عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي کَيَا ھٖيکَلِىَ حِيلَا
جِتِ کُڙِمَ نَہ قَبِيلَا اَتِ رَھَبَرَ رَسِجِ رَاھَ مٖين.

بيت - 11

وٖيچَارِىَ وَٺِکَارُ اَڰَ نَہ ڎِٿهوۡ کَڎِھِين
مِهِرَ نَہ کَا مَاڙھُئٖين ھوۡ سَبهُہ ھِنْدُوکَارُ
جَتُ کَيَائِين يَارُ سُورَنِ کَارَں﮽ِ سَرْتِيُون.

وائي - 1

مَعْلُمُ حَالُ حَبِيبَ مُون کهٖي دَرْدُ قَدِيمِي
دَرْدُ جَدِيدِي حُبَّ حَبِيبِي
اَھنْجوۡ آزَارَ کهَان توۡ رِىَ تهِيُسِ طَبِيبَ
دَرْدُ جَدِيدِي حُبَّ حَبِيبِي
شَادِي ڎٖي صِحَّتَ جِي غمِي لَاھِ غَرِيبَ
دَرْدُ جَدِيدِي حُبَّ حَبِيبِي
کَاھِلِ آھِيَان کُوَڙِي نُورِي ڎٖيمِ نَجِيبَ
دَرْدُ جَدِيدِي حُبَّ حَبِيبِي
حَامِي آھٖين ھِنَ جوۡ اَچٖين شَالَ عَجِيبَ
دَرْدُ جَدِيدِي حُبَّ حَبِيبِي
آنئُون اَوَنْهِن جِي آھِيَان نَارِ مَنْجهِہ نَصِيبَ
دَرْدُ جَدِيدِي حُبَّ حَبِيبِي
دَوَا آھٖين دِلِ جِي پُچهَمِ سَبهِہ طَبِيبَ
دَرْدُ جَدِيدِي حُبَّ حَبِيبِي
اَلَا عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي کوۡرٖي لَاھِ قَرِيبَ
دَرْدُ جَدِيدِي حُبَّ حَبِيبِي.

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

پُنْهُون چهَڎِئوۡ پوۡءِ جَانِبُ جَبَلِ ڰُولِئٖين
تٖيلَاھُون تَکُون کَرٖين جٖيلَاھِين تُون جوۡءِ
سَاجَنُ سُنڄَ نِهَارِئٖين ڎُکهِي ڎوۡھُ کِئوۡءِ
ھَاڙھٖي ھوۡتُ نَہ ھوۡءِ وَنڄِي پُچهُہ وٖيٿهَنِ کهَان.

بيت - 2

کوۡنْهٖي اُتِ کوۡھِيَارُ جِتِ توۡ بهوۡرِي بهَانئِيوۡ
پَنْدھُ مَ کَرِ پَهَاڙَ ڎٖي وُجُودُئِي وَٺِکَارُ
دھَارِيَا بهَانئِجِ دھَارُ پُچهُہ پِرِيَانْ کَرِ پَاں﮽ُ تُون.

بيت - 3

سَبهٖيئِي سَارٖي سَسُئِي گهَرِ کُنْڐٖين تُون گهوۡرِ
وَنڄِي ڎُورِ مَ ڎوۡرِ دَرَانْ مَنْجهِہ دوۡسُ تهِئوۡ.

بيت - 4

دَرَانْ مَنْجهِہ دوۡسُ تهِئوۡ تُون موۡٿِي پُچهُہ پَاھُون
عَبَثَ اَڰَاھُون وَنڄِئوۡ ڰوۡلٖين کَانْدھَ کهٖي.

بيت - 5

پَرَ گهَرَان پَاسوۡ کَرٖي پُچهُہ پرِيَان کَرِ پَاں﮽ُ
سوۡ تَان توۡئِي سَاں﮽ُ جَنْهِن لَىِء جَفَائُون کَرٖين.

بيت - 6

سوۡئِي کهَٺِئوۡ سَاں﮽ُ سوۡئِي ڎوۡرٖين سَسُئِي
کَڎِھِنْ کَنْهِين نَہ تهِئوۡ ڄُلَں﮽َ مَنْجهَانئِي ڄَاں﮽ُ
پُچهُہ پِرِيَانْ کَرِ پَاں﮽ُ تَہ تُون تِيَائِين لَهٖين.

بيت - 7

جوۡ تُون ڎوۡرٖين ڎُورِ سوۡ سَدَا آھٖي سَاں﮽ُ توۡ
لَالَنَ لَىِء لَطِيفُ چَوٖي مُنْجهِي تهِيىءُ مَعْذُورِ
مَنْجهَانْ پَهَہ پَرُوڙِ تَہ توۡ مَنْجهِہ آھٖيسِ تَکِئوۡ.

بيت - 8

وَنڄٖين چهوۡ وَٺِکَارِ ھِتِ نَہ ڎوۡرٖين ھوۡتَ کهٖي
لِکوۡ نَاھِ لَطِيفُ چَوٖي ٻَاروۡچوۡ ٻٖي پَارِ
نَايوۡ نٖيں﮽َ نِهَارِ تَہ توۡ مٖين دٖيروۡ دوۡسَ جوۡ.

بيت - 9

کُوڙِيُون پُچهَنِ کٖيچُ ھوۡتُ نَہ ڎوۡرِنِ ھِتهِين
جَنِ پُنْهُؤَ سٖين پٖيچُ تَنِ پٖيرٖين پَنْدھُ وِسَارِئوۡ.

بيت - 10

ھَلُ ھِنئٖي سٖين ھوۡتَ ڎٖي پٖيرٖين پَنْدھُ وِسَارِ
کَاشِيدَاٺِي کَارِ کِي نَہ رَسَاٺٖي کٖيچَ کهٖي.

بيت - 11

ھَلُ ھِنئٖي سٖين ھوۡتَ ڎٖي پٖيرٖين کَرِ مَ پَنْدھُ
رَائٖي پُچهُہ مَ رَنْدُ رِڙھُ رُوحَانِىَ سَسُئِي.

بيت - 12

ھَلُ ھِنئٖي سٖين ھوۡتَ ڎٖي چهَپَرِ ھَڎِ مَ چهُلُ
آرِيَاٺِي اَمُلُ کَايَا مٖين کَانْدھُ تهِئٖي.

بيت - 13

ھَلُ ھِنئٖي سٖين ھوۡتَ ڎٖي چَهَپرِ چهُلُ مَ تُون
مَنْجهَان لَدھوۡ مُون کوۡھِيَاروۡ کٖيچَ دھَٺِي.

بيت - 14

ھَلُ ھِنئٖي سٖين ھوۡتَ ڎٖي سِسِي کهَں﮽ُ مَ سَاں﮽ُ
جَنْهِين بهَانِئوۡ پَاں﮽ُ سٖي آرِيَاٺِيَانْ اوۡرٖي رَھِيُون.

بيت - 15

کَيَىء پَنْدھَ پُچهَا توۡ کٖيچِنِ کَارَں﮽ِ کِينىءَ
بٖي خُودِ ھَلِجِ بَرَّ مٖين آنئُون چَوَان تهوۡ اِينىءَ
سِکَں﮽ُ سَاجَنَ سِينىءَ مَتَان مُٿهِي چهَڎِئٖين.

بيت - 16

مَتَان مُٿهِي چهَڎِئٖين پرِيتَٺوۡ پَاٺَان
ڄَاپَں﮽َ جِينىءَ ڄَاٺَان تُون پُں﮽ُ ھوۡئِجِ تَنِ سَان.

وائي - 1

ھٖي جٖي ھَلْيَا ھوۡتَ سُنْهارَا مُون نَہ وَھِيٺَا پُنْهُؤَ سَنْڱِيٺَا
سَسُئِي پُچهٖي سَاتهَہ جَا اوۡطَاقُون اوۡتَارَا
مُون نَہ وَھِيٺَا پُنْهُؤَ سَنْڱِيٺَا
چهُڰا چهُڰٖيرَنِ جَا مَيَنِ سِرِ موۡچَارا
مُون نَہ وَھِيٺَا پُنْهُؤَ سَنْڱِيٺَا
آن کٖي وينْدَا گَڎِيَا آرِيَاٺِي ھِنَ پَارَا
مُون نَہ وَھِيٺَا پُنْهُؤَ سَنْڱِيٺَا
مُون کهٖي نِينْدَا پَاں﮽َ سٖين کَامِلَ کَرُ اُجَارَا
مُون نَہ وَھِيٺَا پُنْهُؤَ سَنْڱِيٺَا
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي دوۡسَ آيَا دِلِدَارَا
مُون نَہ وَھِيٺَا پُنْهُؤَ سَنْڱِيٺَا.

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

ھٖيجُ نَہ ھُونْدوۡ جَنِ سٖي کِينىءَ وِنْدُرِ وٖينْدِيُون
وٖيهئوۡ وِچِ رَھَنِ سَهَسٖين سَدھُنِوَارِيُون.

بيت - 2

سَدھَائِتِي سَبهَکَا بُکهَہ نَہ بَاسٖي کَا
جٖيهِىَ تٖيهِىَ ذَاتِ جِي جُنْبِشَ نَاھٖي جَا
مُون سٖين ھَلٖي سَا جَا جِيىءُ مِٿهوۡئِي نَہ کَرٖي.

بيت - 3

کَانْهٖي جُنْبَں﮽َ جَاءِ تَہ کَا ھَلٖي ھوۡتَ ڎٖي
مُون سٖين ھَلٖي سَا جَا جِيىءُ مِٿهوۡئِي نَہ کَرٖي.

بيت - 4

آتَں﮽ُ مَنْجهِہ پَرِيَاں﮽َ ھوۡ سَبهِنِي جٖيڎِئٖين
مُون سَبهَاڰِىَ سَاں﮽ُ کٖيرَ چهُلَنْدِي چهَپَرٖين.

بيت - 5

سُکهَنِوَارِي سَدھَ مَتَان کَا مُنْدھَ کَرٖي
اَنْدَرُ جَنْهِين اَدھَ ڎُونْگَرُ سٖي ڎوۡرِينْدِيُون.

بيت - 6

ڎُونْگَرَ نَہ ڎوۡرٖي سِکَں﮽َ جُون سَدھُون کَرٖي
گهَرِ وٖيٿهِي گهوۡرٖي مَتهَان پرِيَنِ جِنْدُڙوۡ.

بيت - 7

وَرٖيتِيُون بهِہ وَروۡ آن نَہ وَرَنْدِيَسِ وَرَ رٖي
جَاڎٖي ھِنَ جَبَلَ جوۡ تَانگهِينْدِيَسِ تَروۡ
جَتَنِ سَاں﮽ُ ذرّوۡ نِينْهَہ نِبٖيرْوۡ نَہ تهِئٖي.

بيت - 8

وَنڄوۡ سَبهِہ وَرِي اَوٖي جٖي وَرَنِوَارِيُون
پهوۡڙَائٖي فِرَاقَ جِي سُڄٖي ڰَالهِہ ڰَرِي
ٻُنْبهَانْ جَنِ ٻَرِي ڎُونْگَرَ سٖي ڎوۡرِينْدِيُون.

بيت - 9

وَنڄوۡ سَبهِہ موۡٿِي اَوٖين جٖي وَرَنِوَارِيُون
کَا نَہ ھَلَنْدِي کٖيچَ ڎٖي کَرِئوۡ مَ کهوۡٿِي
وِدھَمِ کَاچهوۡ ٿِي پَاتُمِ جوۡڰُ جَتَنِ سَان.

بيت - 10

اَڄُ مِلَنْدِيَسِ مَاءُ دَاچهَا کَنْدِيَسِ کَپِڙَا
جِيجَا جوۡڰِيَاٺِي تهِيَان مُون کهٖي پَلَ مَ پَاءِ
ھوۡتَ ٻَروۡچٖي لَاءِ کَنٖين کُنِرَ پَائِيَان.

بيت - 11

مُون کهٖي بهَائٖين بهَاڄَ ڎٖيرَ ڎُورَاٺَا ھَلْيَا
اَڰِيَان اُتهِي اُنِ جٖي خُوبُ نَہ پَکَمِ کهَاڄَ
مٖيڙٖي آپُ سَرْتِيُون نَہ کٖي ڰَايَمِ ڰَاڄَ
سَا مُون ھَتهَان نَہ تهِي جٖيکَا رَسَمَ رَاڄَ
آيَلِ آنئُون اَکَاڄَ ٻوۡلُ ٻَروۡچٖي وِتِروۡ.

بيت - 12

توۡ جوۡ ٻوۡلُ ٻَروۡچَ وٖيهِي کِيوۡ وَٺِکَارَ مٖين
سوۡئِي پَارِجِ ھوۡتَ وِلهِىَ مُون مَعْذورِ سَان.

بيت - 13

پِهِروۡن تُون پَارٖيجِ پَارِں﮽ُ پوۡءِ پُنْهُؤَ تٖي
ٻوۡلُ مَ وِسَارٖيجِ ھوۡ جوۡ کَيُىِء ھوۡتَ سَان.

بيت - 14

توۡ سٖين ٻوۡلَ ٻَهُون سَسُئِي سَاجَنَ جٖي کِيَا
کَنْدُءِ توۡءِ کَهُون جَان نَالوۡ ڰِيڙوۡءِ نِينهَہ جوۡ.

بيت - 15

سُٺِي ٻوۡلَ سَنْدَانَ جِمَ سُمَهٖين سَسُئِي
کَنْدِئَن کوۡھُ کٖيٺَانَ جُسٖي اُنِ اوۡرَانْگهِيَا.

بيت - 16

سِجَ اُلَتهٖي سَسُئِي رَتَ وَرَنوۡ روۡءِ
پَهِي نَہ پَانْدھِي کوۡ جَنْهِين کَرَ پُچهٖي لوۡءِ
مُوڙھِي وَنڄٖي توۡءِ موۡٿَں﮽َ جِي کَا نَہ کَرٖي.

بيت - 17

چهُلَان مَرُ چهِپُنِ مٖين چَاکَ پُرَان پَوَنِمِ پَرْکِٺَا
مَتَان کَا مُنْدھَ کَرٖي موۡٿَں﮽َ جِي مَزَاکَ
چِتُ سَنْدوۡ مُون چَاکَ ھَاڙھٖي ھَڎَ ھَٺِي کِئوۡ.

بيت - 18

پٖيريين پِيَمِ پهُرْکِٺَا روۡھَ مٖين گهٺوۡ رُنئوۡمِ
پَارَاتوۡ پرِنىءَ کهٖي تَپِي تَان نَہ ڎِنوۡمِ
چُکِىَ تهٖي چَيوۡمِ سَوَاھِروۡ سَڄَٺٖين.

بيت - 19

چُکِىَ کهٖي چَئٖي کَا جَاڰَائٖي جٖيڎِيُون
وِئَڙوۡ سَاتهُہ وَھِي توۡ نِنْڐرَائِي نَہ لَهٖي.

بيت - 20

چُکَسِ سَبهِہ چَئِي مَاڙھُون شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ جَا
سَا موۡٿِي کِي نَہ مُئِي جَنْهِن جوۡ جَانِبُ جَتَ وَٿهِي وِيَا.

بيت - 21

موۡٿَں﮽َ جَا مَذْکُورَ جَان کٖي چَيَسِ جٖيڎئٖين
پَرِٿِ پِهِرٖين پُورَ نٖيئِي پُڄَائِي پُنْهُؤَ کهٖي.

بيت - 22

موۡٿَں﮽َ جِي مَصْلَتَ مُون کهٖي ڎِئوۡ مَ جٖيڎِيُون
نِهَارِينْدِيَسِ نِکِٺِيَان آرِيَاٺِي اَلْبَتَّ
کَنْدِيَسِ اوۡٿَ عَيْبَ جِي لَکَنِ ڎٖيئِي لَتَ
سَرْتِيُون شَرِيکَتَ آن کِينىءَ آگَنِ سَان کَرِيَان.

بيت - 23

موۡٿِي مَرَان مَ مَاءُ موۡٿَں﮽َ کهَان اَڰٖي مَرَان
لوۡچٖي لَالَنَ لَاءِ شَالَ پَوَنْدِيَسِ پٖيرَ تٖي.

بيت - 24

عِنَاتَا اُتَاهِين جَانِي جَٺِئوۡ ٻَنْدھُ
آھٖي گهَٺوۡ اوْکهوۡ فَقِيرِىَ جوۡ فَنْدُ
چَکهٖين تَہ چَرِئوۡ تهِئٖين مَىِء خَانٖي جو مَنْدُ
کِينىءَ کَڐھِبوۡ کَنْدھُ مَنْجهَان سَنْڱ سَيِّدُ چَوٖي.

وائي - 1

شَادِىَ جوۡ سِينْڱَارُ آيَلِ مَرَکُ مُنْهِن جوۡ مُون پرِين
آھٖي ڰَهُہ ڰِچِىَ مٖين ڎِئٖي ھَالوۡارَا ھَارُ
آيَلِ مَرَکُ مُنْهِن جوۡ مُون پرِين
آھٖي اَکَارِيَنِ کهٖي جَانِبَ جوۡ جِنِسَارُ
آيَلِ مَرَکُ مُنْهِن جوۡ مُون پرِين
آھٖين کهَاڄُ بُکهِيَنِ جوۡ تُون تَان طَعَامُ تَيَارُ
آيَلِ مَرَکُ مُنْهِن جوۡ مُون پرِين
اَعْلَىٰ اُچوۡ عَالَمَ مٖين سوۡ دوۡسَاٺوۡ دِيدَارُ
آيَلِ مَرَکُ مُنْهِن جوۡ مُون پرِين
حُسُنَ ھوۡتَ پُنْهُؤَ جٖي کَکوۡرِئوۡ کوۡھِيَارُ
آيَلِ مَرَکُ مُنْهِن جوۡ مُون پرِين
سٖيجَ کِيَائُون سُرَھِي وَاسِيَائُون وَٺِکَارُ
آيَلِ مَرَکُ مُنْهِن جوۡ مُون پرِين
چهَپَرَ چهَاٿُون مُکِيُون عَطُرُ تهِئوۡ آوَارُ
آيَلِ مَرَکُ مُنْهِن جوۡ مُون پرِين
کوۡڙٖي تهِيَا کٖيتِرَا نَالٖي تَان نِثَارُ
آيَلِ مَرَکُ مُنْهِن جوۡ مُون پرِين
گهوۡرِيَان گهَرُ گهَٿِىَ تَان اَچٖي جِئَان آدھَارُ
آيَلِ مَرَکُ مُنْهِن جوۡ مُون پرِين
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي مِلِئوۡ مُون مَنَ تهَارُ
آيَلِ مَرَکُ مُنْهِن جوۡ مُون پرِين.

فَصُلُ پَنْجوۡن
بيت - 1

بهَڄِي جَان بهَنْبهوۡرَ کهَان ڎُونْگَرُ ڎوۡرِئوۡ مُون
کاھٖي رَسِيَسِ کٖيچَ کهٖي جِتٖي پَاں﮽َ پُنْهُون
سَبهَتِ آھِين تُون قَضَا کَنْدِيَسِ کَنْهِن سَان.

بيت - 2

ڎِنَا جِئَں﮽َ لَىِء جٖيڎِيُون ڎٖيرَنِ مُون کهٖي ڎُکهَہ
بهَڰِيَسِ جَان بهَنْبهوۡرَ کهان تَان سُورَ مِڙٖيئِي سُکهَہ
لَتهِي مَتهَان لَکهَہ پُنْهُون تهِيَسِ پَاٺهِينْ.

بيت - 3

پُنْهُون تهِيَسِ پَاٺهِين وِئوۡ سَسُئِىَ جوۡ شَرَمُ
ھٖيکَلِيُون ھَلَنِ جٖي بهَڄٖي تَنِ بهَرَمُ
جوۡ وِنْدُرَ مَنْجهِہ کَرَمُ سوۡ سَوْدوۡ سَرِيُسِ ھِتهِين.

بيت - 4

پُنْهُون تهِيَسِ پَاں﮽َ وِئوۡ سَسُئِىَ جو سِينْڱَارُ
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اِھوۡئِي آچَارُ
جوۡ وِنْدُرَ مٖين وَاپَارُ سوۡ سَوْدوۡ سَرِيُسِ ھِتهِين.

بيت - 5

پُنْهُون تهِيَسِ پَاٺهِين وٖيئِي سَسُئِىَ جِي سُونْهَہ
خَلَقَ اٌلْآدَمِ عَلَى صُورَتِهِ اِھَا وَٺَنِ مَنْجهِہ وِرُونْهَہ
چَرِىَ مَنْجهَان چُونْهَہ کهَٺِي ھوۡتَ ھَنْجِ کِئوۡ.

بيت - 6

وٖيئِي سُونْهہ سَسُئِىَ جِي پُنْهُون تهِيَسِ پَاں﮽َ
سَبهِنِي جِي سَيِّدُ چَوٖي آھٖي اُتِ اَمَانَ
بهَنْبهوۡرَ جَا بهَاں﮽َ آڎَا عَجِيبَنِ کهٖي.

بيت - 7

وِھَمَ وِسَارِيَاسِ نَا تَہ پُنْهُون آن پَاں﮽َ ھُئِي
پَاں﮽ُ وِنڄَايُمِ پَانْهن جوۡ پَئِي پرِيَانْ جٖي پَاسِ
رَتِي عِلْمَ نَہ رَاسِ دھَارَان پَسَں﮽َ پِرَ جٖي.

بيت - 8

کَانٖين کَاھِينْدِيَاسِ موۡٿَان تَان کُرَ مٖيهِٺوۡ
ٻَانْهِي ٻَاروۡچَنِ جِي سَنْڱُ نَہ سَاھِينْدِيَاسِ
أَلْفِرَاقُ اَشَدُّ مِنَ اٌلْمَوْتِ ھِتٖي نَہ ھُوندِيَاسِ
آھَ نَہ لَاھِينْدِيَاسِ جِئَرٖي جَتُ ڎِسِي مَرَان.

بيت - 9

جِئَں﮽ُ جَتَ دھَارَان مَعْذُورِ جوۡ مَسَ تهِئٖي
چَانْڱَنِ سِرِ چَڙھِي وِيَا سَاتهِي سَوَارَا
اَکهِيُون اوۡتَارَا پَسِئوۡ رُؤَنِ پُنْهُؤَ جَا.

بيت - 10

ھٖيکَرَ ھُؤَں﮽ُ چهَڎِ تَہ اوۡڎِي تهِئٖين عَجِيبَ کهٖي
مَا رَاَيْتَ شَئَ اِلَّا مَا رَاَيْتَ اٌللھَ نٖيئِي اَجهَا اوۡڎَاھِين اَڎِ
تَہ ھوۡتُ توۡھَان ھَڎِ پِرِين پَاسٖي نَہ تهِئٖي.

بيت - 11

ھوۡتُ تُنْهِن جٖي ھَنْجَ مٖين پُچهٖين کوۡھُ پَهِي
وفِي اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ سوۡجهٖي کَرِ سَهِي
کَڎِھِن کَا نَہ وَھِي کَا ھوۡتُ ڰوۡلِں﮽َ ھَٿَ تٖي.

بيت - 12

ھوۡتُ تُنْهِن جٖي ھَنْجَ مٖين پُچهٖين کوۡھُ پَرِيَاں﮽ُ
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَىْهِ مِنْ حَبْلِ اٌلْوَرِيدِ تُنْهِن جوۡ توۡئِي سَاں﮽ُ
پَانْهِن جوۡ آھٖين پَاں﮽َ آڎوۡ عَجِيبَنِ کهٖي.

بيت - 13

وَوْڙِيَمِ سَبهِہ وَتهَاں﮽َ اُنْهِي جَتَ مُقَابِلِ جٖڎِيُون
لِکُلِّ شَيءِ ھُوَ اٌللھُ اِھوۡ سَنْدُسِ اُھُنڄَاں﮽ُ
سَبهَہ مٖين پُنْهُون پَاں﮽َ ٻِئوۡ سَرْتِيُون سُجهٖي کوۡ نَہ کوۡ.

بيت - 14

ڄَاٺِي سُنڄَاٺِي وِھَان کِينىءَ مَاٿهِہ کَرٖي
اَنْدَرِ آڰِ عِشْقَ جِي اَپَرِ اُدھَاٺِي
أَلْعِشْقُ نَارْ اِذَا وَقَعَ فِى اٌلْقَلْبِ کهُورِىَ جِينىءَ کهَاٺِي
آھٖي آرِيَاٺِي ٻِئوۡ سُجهٖي کوۡ نَہ ٻَروۡچَ رٖي.

بيت - 15

کَڐھَ پُنْهُؤَ کَاهٖي چَاٿٖي رُوحُ چَرِئوۡ کِئوۡ
اُتهٖي وٖيٿهٖي اُتهِين سُتٖي پُں﮽ُ سَاھٖي
أَلْعِشْقُ حِجَابْ بَيْنَ اٌلْعَاشِقِين لَا شَکَ چهَڎِ لَاھٖي
سوۡ آرِيَاٺِي آھٖي ٻِئوۡ سَرْتِيُون سُجهٖي کوۡ نَہ مُون.

بيت - 16

بهٖينَرُ آنئُون بهوۡرِي مُون سَنْڱُ سُنڄَاٺِي نَہ کِئوۡ
ڎِينْدَا مُون ڎٖيرَ وِيَا جهِڄَں﮽ُ ۽ جهوۡرِي
لَڰِي جَنِ لوۡرِي ڎُونْگَرُ سٖي ڎوۡرِينْدِيُون.

بيت - 17

ادِيُون آنئُون اَڄَاں﮽ِ مُون سَنْڱُ سُنڄَاٺِي نَہ کَيوۡ
ھُونْدَ نَہ سَٿهِيَمِ ھٖيتِرِي کوۡھِيَارٖي جِي کَاں﮽ِ
رَتِىَ جٖي رٖيهَاں﮽ِ جِيىءُ اَڙَايُمِ جَتَ سَان.

وائي - 1

پُنْهُؤَ پَرٖيشَانُ ڙِي نَہ کوۡ ڄَامُ نَہ خَانُ
ھَىِء ھَىِء حَالُ مُنْهِن جوۡ پُنْهُؤَ پَرٖيشَانُ
مُون کهٖي بَکَ بوۡتَنِ جِي نَاکِي بهَانْيَان نَانُ
ھَىِء ھَىِء حَالُ مُنْهِن جوۡ پُنْهُؤَ پَرٖيشَانُ
شَهَرَ پَٿَ بهَانئِيَان مُون لٖيکهٖي مَيْدَانُ
ھَىِء ھَىِء حَالُ مُنْهِن جوۡ پُنْهُؤَ پَرٖيشَانُ
رُئَان تهِي رِٺَنِ مٖين آرِىَ لَىِء عُرِيَانُ
ھَىِء ھَىِء حَالُ مُنْهِن جوۡ پُنْهُؤَ پَرٖيشَانُ
پِٿِيَان مُنْهُہ پَسَں﮽َ لَىِء ھِتٖي تهِي حَيْرَانُ
ھَىِء ھَىِء حَالُ مُنْهِن جوۡ پُنْهُؤَ پَرٖيشَانُ
آھٖي آرِىَ ڄَامَ جوۡ مُون کهٖي کَارِي کَانُ
ھَىِء ھَىِء حَالُ مُنْهِن جوۡ پُنْهُؤَ پَرٖيشَانُ
دٖيوَانِىَ جٖي دِلِ مٖين سُورَنِ جوۡ سَامَانُ
ھَىِء ھَىِء حَالُ مُنْهِن جوۡ پُنْهُؤَ پَرٖيشَانُ
وِجهِجِ پِکَ پٖينَارِ تٖي پرِيَمِ کهَائِي پَانُ
ھَىِء ھَىِء حَالُ مُنْهِن جوۡ پُنْهُؤَ پَرٖيشَانُ
کَڎِھِن تهِينْدوۡ کٖيچَ مٖين مُٿهِىَ جوۡ مَکَانُ
ھَىِء ھَىِء حَالُ مُنْهِن جوۡ پُنْهُؤَ پَرٖيشَانُ
آھٖين عَبْدُ اٌلَّطِيفَ کهٖي اَڰِيَان تُون اَڰِوَانُ
ھَىِء ھَىِء حَالُ مُنْهِن جوۡ پُنْهُؤَ پَرٖيشَانُ.

فَصُلُ چهَھوۡن
بيت - 1

جَڎَائِىَ جوۡ جَامُ ڎِنَائُون ڎُکهِىَ کهٖي
مَنْگَلُ مُنْهِن جٖي مَنَ مٖين ٻَارِئوۡ ھوۡتَ حَمَامُ
آٺَکِ تهِئوۡ آرَامُ کَاکَلُ پَسِي کَانْدھَ جوۡ.

بيت - 2

دَرْدُ نَہ لَهٖي دَارُئٖين زُلْفَنِ زوۡرُ ڎِنوۡمِ
کَاکَلُ کَالهَہ ڎِٿهوۡمِ رُخْسَاروۡ تَنْهِن رُوپَ سَان.

بيت - 3

بهَنْبهوۡ جوۡ بهَنْبهوۡرَ مٖين کَاکَلُ ڎِٿهُمِ کَالهَہ
ھَىِء تَنْهِين جَا حَالَ زُلْفَنِ جٖي زَافُ کِيَا.

بيت - 4

پَرِينْدٖيئِي پَاں﮽َ وِئوۡ زُلْفَنِ کِيَسِ زَافُ
سَنْدوۡ کَاکَلَ قَافُ مَارٖي مَعْذُورِنِ کهٖي.

بيت - 5

ھَاٺٖي نَہ جِيَان جٖيڎِيُون زُلْفَنِ زَافُ کِيَاسِ
کَاکَلَ آنئُون کُٿهِيَاسِ بهَنْبهوۡ جوۡ بهَنْبهوۡرَ مٖين.

بيت - 6

کَاکَلَ کُٿهِي جَا کهَپهَں﮽ُ تَنْهِن کِي نَہ تهِئٖي
مَنْجهِہ شَهَادَتَ سَا لُڎٖي ۽ لَاڎَ کَرٖي.

بيت - 10

پَڰَ پَٿَانئِي کُنئَرَا ڎُونْگَرَ مَتهٖي ڎٖي
پهٿِيَا پٖيرَ فَقِيرِ جَا سٖيرُون تهِيَا سٖي
جِهَڙٖي تِهَڙٖي حَالَ سٖين پُرِي پُنْهُؤَ ڎٖي
وَنڄِي مَانَ مَٺٖي ٻَانْهِىَ ٻَنْدھَں﮽ُ جَنِ سَان.

بيت - 11

پٖيرَ پَٿَانئِي کُنئَرَا ڎُونْگَرَ مَتهٖي ڎٖي
پَاں﮽ُ نَہ پَسٖي پهَٿِئوۡ کَڙھٖي کٖيچِنِ کهٖي
ھَاڙھِيَانْ ھوۡتَ پَرٖي کوۡھُ ڄَاٺَان کِينىءَ لَنْگهِيَان.

وائي - 1

مُون اَنْدھِىَ ڎيي اِينْدَا ھوۡتَ سَلَامَتَ سُپِرِين
پَلَىِء لَائٖي پَانْهِن جيي نٖيکِي اُتِ نِينْدَا
ھوۡتَ سَلَامَتَ سُپِرِين
سَنْڱُ نَہ کَنْدَا سُکهَہ سٖين سُورَ سَنْڱِيٺَا تهِينْدَا
ھوۡتَ سَلَامَتَ سُپِرِين
رَکهِي ڰَلُ ڰَلَ تٖي نِينْهَہ نِيَاپوۡ ڎِينْدَا
ھوۡتَ سَلَامَتَ سُپِرِين
پَرِٿِ نِينْدَا پَاں﮽َ سٖين چهوۡرِي تَان نَہ چهَڎِينْدَا
ھوۡتَ سَلَامَتَ سُپِرِين.

فَصُلُ سَتوۡن
بيت - 1

ڎوۡرِ مَ ڎٖيهُہ ٻِئوۡ پٖيرُ پَنْهِن جٖي پِرَ جوۡ
وِھَں﮽ُ وَاٿَڙِيَنِ تٖي کٖيچِنِ رِىَ کِهوۡ
وِنْدُرِ جوۡ وِئوۡ سوۡ اَلَا وَارٖي آٺِئٖين.

بيت - 2

ڎٖيهُہ ڎِهَانئِي ڎُورِ پَرَڎٖيهَان پَرٖي تهِيَا
سٖيٺَنِ کَارَں﮽ِ سَسُئِي پٖيئِي پَرَاھِين پُورِ
تُون وَنڄٖين ھوۡتَ حُضُورِ مُنْهِن جوۡ جِئَں﮽ُ جٖيلاھِين تهِئوۡ.

بيت - 3

سَاھُ سَڰٖي مٖين سُورَ جٖي پُنْهُون وِئوۡ پوۡئٖي
رَھُ قَضَا دَمُ کوۡئِي تَہ ھٖيکَرَ ھٖيکَانْدھِي تهِيَا.

بيت - 4

ھَڎِ نَہ سَاھُ سُدھِيرُ دِلِ دَرْمَانْدِي دوۡسَ رٖي
مُون پَاتَائُون پِرْتِ جوۡ زوۡرَآوَرُ زَنْجِيرُ
جِيىءَ جُسوۡ جَاڰِيرَ ھَاٺٖي مِلْکَ ھوۡتَ جِي.

بيت - 5

عُمِرِ سَبهِہ عِشْقَ سٖين پُنْهُون جٖي پُچهَنِ
رِيسَ رٖيزَالِيُون تَنِ سٖي کُڄَاڙٖي کهٖي کَنِ
مَارَڰِ جٖي مَرَنِ وَڎوۡ طَالِعُ تَنِ جوۡ.

بيت - 6

وَڎوۡ طَالِعُ توۡءِ جِينىءَ لَڰِئَن پٖيرِ پُنْهُؤَ جٖي
سَسُئِي اِنَ سُهَاڰَ کهٖي روۡيوۡ روۡيوۡ روۡءِ
وٖيٿهِي ھِتِ مَ ھوۡءِ جٖي ھَلٖين تَان ھوۡتُ لَهٖين.

بيت - 7

وٖيٿهِنِ نَاھِ وَرَاکوۡ سُتِنِ کوۡنهٖي سَنْڱُ
ھوۡتُ ھَلَنْدِنِ کهَٿِئوۡ اَنْگهُنِ چَاڙھٖي اَنگُ
جٖي بَاسِنِ بهَئِي بهَنْگُ سٖي رِڙھِي ڄَامَ رَسِيُون.

بيت - 8

وٖيٿهٖي وَرِ نَہ پُونِ سُتٖي مِلَنِ نَہ سُپِرِين
سٖي مَرُ روۡيوۡ رُونِ جَنِ مُسَافِرَ دوۡسَ تهِيَا.

بيت - 9

کَڙھٖي ۽ ڰَرٖي پَرِ مٖين پٖيرُ پُنْهُؤَ جوۡ
سِکَ ٻَدھَائِين سَنْدِروۡ جَانِبَ لَاءِ جَڙٖي
لَکَنِ سِرِ لَطِيفُ چَئٖي مُنْدھَ چِيرٖي ۽ چَڙھٖي
پَڙِئوۡ تَا نَہ پَڙٖي جِينىءَ عُمِرِ سَبهِہ اِئٖين کَرٖي.

بيت - 10

کِينىءَ کَڙِيَان پٖيرَ کَکِرَا کٖيچَ دھَٺِيَنِ لَىِء
اِيىءُ ڎَؤُن ڎٖيئِي ڎٖيرَ پَاٺَان پَرَاھُون وِيَا.

بيت - 11

کَڙِ پُں﮽ُ پٖيرَ سَنْدَانَ کَڙھُ پُں﮽ُ کٖيچَ دھَٺِيَنِ لَىِء
اِنْهِىَ پَرِ اُتَانْ نَہ پَوَنْدِئَن مُنْدھَ پَهَاڙَ مٖين.

بيت - 12

سُورَنِ سِجهَائِي چٖيلهِہ ٻَنْدھِئوۡ چوۡٿِئٖين چَڙھٖي
سَنْڱِ پرِيَان جٖي سَسُئِي مٖيڙٖي مِلَائِي
لَدھَائِين لَطِيفُ چَئٖي لَالَنُ لِيلهَائٖي
ٻَانْبهَں﮽ِ ٻَاڎَائٖي حُبَّانْ وَارِئوۡ ھوۡتَ کهٖي.

بيت - 13

رَائٖي کَئِي رَنجُورِ ٿَکَرَ تَان ٿَاکِئوۡ چَڙھٖي
لَانچٖي لَکَ لَطِيفُ چَوٖي ھَلِي ڎَانْهُہ حُضُورِ
رَھِيَا سَبهِہ رُنڄَنِ مٖين سَسُئِىَ جَا سَالُورَ
سَاجَنُ مٖيڙِيُسِ سُورَ سُکهَہ نَہ مٖيڙِيُسِ سُپِرِين.

بيت - 14

مَنْجهَان پِرْتِ پَرُوڙِ سُبهَہ مَ پُچهِجِ سَسُئِي
وٖيهِي وَڎٖي ڐھِڰَ مَان دھُٺِي وِجهِجِ دھُوڙِ
تَہ تُون مَاٺٖين مُورِ جٖي پَنْدِ اِھَائِي پَارِئٖين.

بيت - 15

لُچهٖي کِي نَہ کُچهٖي آٿٖي مُنْدھَ اَنْدوۡھَ مٖين
پَرِ مٖين پٖيرُ پُچهٖي لَالَنَ جوۡ لَطِيفُ چَئٖي.

بيت - 16

ٻَرٖيئِي تَان ٻَارِ پهُوکِ تَہ لَڰٖي اَنْبَرٖين
ھِتٖي جٖي ھُؤَں﮽َ جُون وَاٿُون سَبهِہ وِسَارِ
سَمُورِي سَرْکَارِ نٖيئِي رَکهِجِ نَاھِ مٖين.

بيت - 17

قَدُ ٻَنْدھِي تُون کِي نَہ پَهُچَنْدِئَن پُنْهُؤَ سٖين
جٖي سِينوۡ سَاھِنِ سَسُئِي تهِئَنِ تَهْبَارُون تِينَ
مُٿهِي تهِيىءُ مِسْکِينَ ھِمَّتَ ھوۡتُ وِنڄَائِيي.

وائي - 1

جٖيڎِيُون جَا جَڙَ لَاتَام جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون
سَا سَرْتِيُون سٖيبَاٺَامِ تَنْهِن جِئَں﮽ُ جَا کِيَامِ
جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون
مَهَرَ جَا مَيَنِ جِي سَنْجهٖي ھَتهِہ ھُيَامِ
جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون
سَاجهُرُ سُتِي سُکهَہ مٖين وِسوۡڙھٖي وِيَامِ
جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون
کوۡڙٖين بهَالَ پُنْهُؤَ جَا کَنْٿهٖي مَنْجهِہ کَڙِيَامِ
جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون
سُتٖي سَنْگهَرَ پَٿِئٖين جَنْهِن سِگهِڙِي سَارَ لَدھِيَامِ
جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون
ھَکَلَ ھوۡتَ پُنْهُؤَ جِي سَڰَرَ مَنْجهِہ سُيَامِ
جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون
ڎوۡرِينْدٖي مَنْجهِہ ڎُونْگَرٖين اُتِ تهَهَرَ تهِيَامِ
جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون
کِيهوۡن کَهُنِ پَٿِئٖين کُوکُون جَالَ کِيَامِ
جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون
ھوۡتَاٺِىَ ھَتهَہ کهَٺِي سَاجَنَ سُٺَايَامِ
جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون
ڎُکهُون بُکهُون ڎَاکهِڙَا کَارَں﮽ِ جَنِ کِيَام
جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي اَنْڱَں﮽ِ سٖي آيَامِ
جِيىءَ جَتَنِ سَان جٖيڎِيُون.

فَصُلُ اَٿهوۡن
بيت - 1

اَدھَرَ نِدھَرَ اَبهَرِي اَسُونْهِين آھِيَان
لُڙِکَ لَالَ لَطِيفُ چَئٖي وَرَ لَىِء وِھَايَان
ھٖيجَان ھَنْجهُون حَبِ مٖين ھوۡتَنِ لَڰِ ھَارِيَان
جَانِبُ زَارِىَ سٖين پُنْهُون پَهَايَان
پِيهَان پَچَايَان جٖي مُون نِئوۡ پَاں﮽َ سَان.

بيت - 2

اَدھَرَ نِدھَرَ اَبهَرِي آھِيَان اَسُونْهِين
پرٖيهِي پرِين کِيَا مَرَں﮽َ لَىِء مُونْهِين
سَسُئِىَ کهٖي سَيِّدُ چَوٖي تَانْگهُنِ مٖين تُونْهِين
ھَاڙھٖي کِينىءَ ھُونْهين رٖي سَمَرَ سَدھُون کَرٖين.

بيت - 3

اَدھَرَ نِدھَرَ اَبهَرِي اَسُونْهِين آنئُون
چِيٿَا چُهُرَ چُنْجُنِ مٖين بَرَّ مٖين بَلَائُون
موۡٿُ پُنْهُون پَاھُون مَاتَان مُحِبَّ مَرِي رَھَان.

بيت - 4

اَدھَرَ نِدھَرَ اَبهَرِي اوۡڰِي اَوَائِي
کِي نَہ ٿُهَارِي ٿَکَرٖين سَاٺُسِ سَڰَائِي
لَاڰَاپَنِ لَطِيفُ چَوٖي مُنْدھَ رَائٖي رَھَائِي
جَلَں﮽ُ جَڎَائِي آرِي لَاھِ اَصِيلِ تَان.

بيت - 5

اَدھَرَ نِدھَرَ اَبهَرِي کَمِ نَہ کُومَاٿِي
سَا کِينىءَ وِھٖي وٖيسَلِي جَا گهَائِي گهُومَاٿِي
پٖيئِي پَلَىِء پُنْهُؤَ جٖي اُسُنِ مٖين آٿِي
جَا لُکهُنِ لُوسَاٿِي سَا سٖيجَ چَڙھَنْدِي سَسُئِي.

بيت - 6

اَچِي عِزْرَائِيلَ سُتٖي جَاڰَائِي سَسُئِي
دوۡڙَاِي دَلِيلَ تَہ پُنْهُؤَ مَاڙھُون موۡکِلِئوۡ.

بيت - 7

مُنْکِرَ ۽ نَکِيرَ کهٖي جَڎِھِن ڎِٿهَائِين
اَڰِيَان اُتهِي اُنِ کهٖي پُنْهُون پُچهَائِين
اَدَا اِھَائِين کوۡ نَہ وِئوۡ سَاتهُہ سَڄَں﮽َ جوۡ.

بيت - 8

بهَانيَائِين تهٖي بهوۡرِ پُٿهِىَ کٖچِنِ کَکِرَا
رَائوۡ مِڙٖيئِي رَتَ سَان کَارَں﮽ِ کَانْدھَ کَکوۡرِ
جَتُ وَنڄٖي تهوۡ زوۡرِ اُپَڙُ تَان اوۡڎِي تهِئٖين.

بيت - 9

پَئِي تهِي پَئِمَالُ سَا مُنْدھَ مَرٖي نَہ جِئٖي
بُرٖي ھِنَ بهَنْبهوۡرَ سٖين ھَڎِ نَہ ڰَرَھٖي حَالُ
لَالَنَ جوۡ لَطِيفُ چَئٖي وِسَارٖي نَہ وِصَالُ
بهِرِي کِجَاسِ بهَالُ ھِىَ ڎَاھِ ڎوۡرِينْدِي کٖيتِروۡ.

بيت - 10

جهَٿِ پَٿِىَ پِهُہ جهَنْگِ ھَاڙھٖي پُچهُہ مَ ھوۡتَ کهٖي
سُورَ سُٻٖيلِي سَسُئِي لَکَ تَنْهِين سَان لَنْگهِہ
سُپٖيرِيَان جٖي سَنْگِ مُنْدھَ مٖيڙَائوۡ توۡ تهِئٖى.

بيت - 11

تَکِيَائِي تهَرَ تهٖيلِهِہ چَڙھُ چِکهِيَائِي چوۡٿِئٖين
ھَلَنْدٖي ھوۡتَ پُنْهُؤَ ڎٖي بهَؤُ مِڙٖيئِي بهٖيلِ
اُتهِي رَائوۡ رٖيلِ وٖيٿهِنِ تَان وَارِي وَرٖي.

بيت - 12

ھِيىءَ گِسِي ھِيىءُ گَسُ ھِيىءُ پَنْهِں﮽ُ ھِيىءُ پٖيچِروۡ
وٖيچَارِىَ وَڎوۡ کِئوۡ وٖينْدَنِ پُٿهِىَ وَسُ
لٖيڙَنِ جوۡ لَطِيفُ چَئٖي ڎُونْگَرِ آھِي ڎَسُ
جَڰَ مٖين رَھِيُسِ جَسُ سَڰَرِ تهِي سَرْدَارَ جٖي.

وائي - 1

ھوۡتَ سٖي ھَلَٺَهَارَا جٖيڎِيُون کِينىءَ کَرِيَان مُون اُنِ سٖين
کهُهِہ پَلَنْگَ ٻَنِ مَاڙِيُون مَرُ سٖي تهِئَنِمِ کَارَا
جٖيڎِيُون کِينىءَ کَرِيَان مُون اُنِ سٖين
سُونْهَنِ سُپٖيرِيَنِ جَا آتَں﮽َ وَٿِ اوۡتَارَا
جٖيڎِيُون کِينىءَ کَرِيَان مُون اُنِ سٖين
آھِيَان پوۡرھِيَتِ پُنْهُؤَ جِي کَنْدِيَسِ کُنِرَ کَارَا
جٖيڎِيُون کِينىءَ کَرِيَان مُون اُنِ سٖين
پٖيرُ مَ چهَڎِجِ پِرَ جوۡ ھَىِء ھَىِء ھَٿهَہ اَسَارَا
جٖيڎِيُون کِينىءَ کَرِيَان مُون اُنِ سٖين
کٖيچِنِ کَرَھَ پَلَاٺِيَا مَيَا تهِيَا مُون مَارَا
جٖيڎِيُون کِينىءَ کَرِيَان مُون اُنِ سٖين
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي مِلِيَا مُحِبَّ موۡچَارَا
جٖيڎِيُون کِينىءَ کَرِيَان مُون اُنِ سٖين.

فَصُلُ نَانئوۡن
بيت - 1

وٖيهہ مَ وِسَارٖي پُچهَا کَرِ مَ پَنْدھَ جِي
نِرْمَلُ نِهَارٖي ھَلنْدِنِ تَا نَہ ھَتهِہ کِئوۡ.

بيت - 2

اَوَجهِڙِ اَسُونْهِيَنِ ڎٖيهُہ گهَٺوۡئِي ڎوۡرِئوۡ
سَڰَرِ رِىَ سُونْهِنِ پَهُتِي کَا نَہ پَنْدھُ کَرٖي.

بيت - 3

وَاوَ وِنڄَايُمِ سوۡ پُٿهِىَ کَرِيَان
چهَٿَا چهَپَرَ پرِيَنِ جوۡ پٖيرُ پَرْنِيَان توۡ
بَرِّ بوۡرَائوۡ جوۡ سوۡ لَڰِي مَتَان لَٿِئٖين.

بيت - 4

وَاوَ وِنڄَايُمِ کَالهَہ پُٿهِىَ جَنْهِن پَنْدھُ کَرِيَان
وَنڄَں﮽ُ مُون وَاٿٖين پِئوۡ ھوۡتَنِ کَارَں﮽ِ حَالِ
جَبَلُ ڎوۡرِيَان جَالَ کَارَں﮽ِ پٖيرَ پُنْهُؤَ جٖي.

بيت - 5

کهُهِجُ مَ اُجَا کهٖيهَہ گِرْدِ پَسُ گُنْگَنِ جِي
ڎُکهِي مَنْجهَان ڎٖيهَہ نِکَرُ نَاھِ کُلهٖي کَرٖي.

بيت - 6

ڎُورِ مَ تُون ڎوۡرٖيجِ صَبْرُ کَرِ مَ سَسُئِي
پُرَں﮽ُ چهَڎِ پٖيرَنِ سٖين وِھَں﮽ُ وِسَارٖيجِ
سُکهَنِ جَا سَيِّدُ چَوٖي لَاڰَاپَا لَاھٖيجِ
ھِنئٖي سَاں﮽ُ ھَلٖيجِ تَہ پَنْدھُ پَاسٖي بهَرَ نِبِرٖي.

بيت - 7

وٖيٿهِيَسِ وِکهَہ نَہ اُپِڙٖي تُون آرِيَاٺِي آءُ
چُکِىَ توۡ سٖين چَاھُ پَاسٖي بهَرَ پٖيئِي رِڙھٖي.

بيت - 8

کهُهِىَ جَا کهَيَائِين تَنْهِن وِکهَہ وٖيجهِي کَئِي
چهِکِىَ چهِنَائِين پَنْدھُ مِرٖيئِي پَٻَ جوۡ.

بيت - 9

سَؤُ کوۡھُ کَرٖي سَبهَکَا تُون کهُهِي کهَٺِجِ وِکهَہ
تَاٺِجِ مَنْجهَان تِکهَہ تَہ پَنْدھُ پَاسيي بَهَر نِبِرٖي.

بيت - 10

وِئوۡ جَاڰَائٖي جَتُ وٖيرِي کَنْهِن وِلَاتَ جوۡ
سَنْدوۡ سُورَنِ خَطُ ڎِنُمِ ھوۡتَ ھَتهَنِ سٖين.

بيت - 11

ڎُھِلَا مُون ڎِينْهَہ تهِيَا پٖييُمِ جَامِ جَيُون
کَنْدٖي پَنْدھُ پَهَاڙَ ڎٖي تهِيُمِ رُوحُ رَيُون
لُچهِئوۡ تهِيَان لَطِيفُ چَوٖي کَارَں﮽ِ دوۡسَ دَھِيُون
بهَانْيَان لَکَ لَيُون جٖي سُورَ پرِيَانْ جَا سَاں﮽ُ مُون.

بيت - 12

ھٖيکَلِيَائِي ھَاں﮽ِ پُورِينْدِيَسِ پُنْهُؤَ ڎٖي
کَنْدِيَسِ کوۡھِيَارَلَ سٖين رُچِي رُوحَ رِھَاں﮽ِ
رُلِي چهُلِي چهَپَرٖين کَنْهِن پَرِ لَاھِيَان کَاں﮽ِ
آھِيَان گهَٺوۡ اَڄَاں﮽ِ سُورَ پرِيَانْ جَا سَاں﮽ُ مُون.

بيت - 13

ھٖيکَلِيَائِي ھٖيلهَہ پُورِينْدِيَسِ پُنْهُؤَ ڎٖي
آڎَا ڎُونْگَرَ لَکِيُون سٖيڙھِيُون سُڄُنِ سٖيلهَہ
تَہ کَرَ ٻٖيلِي آھِنِ ٻٖيلهَہ سُورَ پرِيَانْ جَا سَاں﮽ُ مُون.

بيت - 14

دوۡسُ ڎِٿهَائِين دِلِ سٖين وِرْچِي تَا نَہ وِھٖي
لَانچٖي لَکَ لَطِيفُ چَئٖي پَنْهَٺِنِ مَنْجهِہ پِهٖي
سَنْدٖي نِينهَہ نِهٖي کِي سُرْخُرُو سَسُئِي.

وائي - 1

ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي آنئُون جَرَّا جِيىءُ کَرٖي
اٖي ھوۡتَ ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
ڎٖيئِي بَاھِ بهَنْبهوۡرَ کهٖي آيَسِ توۡ ڰَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
آءُ اوۡرَاھُون سُپِرِين وَنڄُ مَ پِيىءَ پَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
آرِيَاٺِىَ پُنْهُؤَ رٖي سَرْتِيُون مُون نَہ سَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
جَنْڐرِي پَايوۡ جَانِ مٖين ڎُکهِي ڎُکهَہ ڎَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
مُون ڎِٿهٖي مَ وِسَهوۡ وِرْچِي تَا نَہ وَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
ڎُکهِىَ کهٖي ڎٖيکهَارِئوۡ دھَارَان مُنْهَہ مَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
پِيَالٖي پرِيَنِ جٖي موۡھِيَسِ مٖيٿهَہ کَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
آرِىَ جٖي عِشْقَ جِي اَنْدَرِ آڰِ ٻَرِي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
توۡ کهٖي توۡءِ نَہ چهَڎِيَان جٖي وَنڄَان بهُنىِءَ تَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
دھَڙُ وِجهَنْدِيَسِ دھُوڙِ مٖين مَتهوۡ دھَارَ دھَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
ھَلَں﮽ُ سُٺِي ھوۡتَ جوۡ ڎُکهِي پَسُ ڎَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
پِرِين کهَٺِجِ پَانْهِن جُون اَکهِيُون ٻَاجهَہ بهَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي مَنَ کَا مِهِرَ کَرٖي
ڎِينْدِيَسِ مَانْهُہ مِرُنِ کهٖي.

فَصُلُ ڎَهُوۡن
بيت - 1

آءُ اوۡرَاھُون سُپِرِين وَنڄُ مَ اَڰَاھُون
تهَکِي کهَٺٖي تهَرَنِ مٖين ٻَاکَارٖي ٻَانْهُون
دَرْدَنِ جُون دَاھُون مُون مَارِينْدِيُون موۡٿُ تُون.

بيت - 2

آءُ اوۡرَاھُون سُپِرِين وَنڄُ مَ پِيىءَ پَرٖي
مُون ڎِٿهٖي مُون وِسَهوۡ وِرْچِي تَا نَہ وَرٖي
دھَارَان مُنْهَہ مَرٖي ڎُکهِىَ جٖي ڎٖيکهَارِئٖين.

بيت - 3

آءُ اوۡرَاھُون سُپِرِين پَرٖي وَنڄُ مَ پِيىءَ
موۡٿُ مَرَنْدِيَسِ چهَپَرٖين تُون جِيَاپوۡ جِيىءَ
ھوۡتَ مَ چهَڎِجِ ھِيىءَ پُنْهُون پِيَادِي پَنْدھَ مٖين.

بيت - 4

آءُ اوۡرَاھُون سُپِرِين ڎُکهِىَ ڎُکهُہ مَ ڎٖيجِ
پٖيهِي گهَرِ پُچهٖيجِ تَہ ھوۡتَ ھَلَاکَتَ نَہ تهِئٖي.

بيت - 5

آءُ اوۡرَاھُون سُپِرِين ڎُکهِىَ ڎٖيجِ مَ ڎَاگهُہ
وَٿِ چهَڎٖي مُون وَاگهُہ آرِي وِئٖين عِشْقَ جوۡ.

بيت - 6

مَچهَں﮽ُ وَرَ وِسَارِئٖين آرِي لَڰِ اَللھَ
توۡکهٖي سَارٖي سَاءُ اُکَنْڐھِئوۡ آھُون کَرٖي.

بيت - 7

مَچهَں﮽ُ وَرَ وِسَارِئٖين صَبْرُ نَہ سَارِيَان
توۡ کهٖي نِهَارِيَان آءُ مُنْهِن جَا سُپِرِين.

بيت - 8

ھَتهَان ھَڎِ نَہ چهَڎِيَان صَبْرُ شُکُرَانوۡ
ذوْقُ زَمَانوۡ مُون وَرَ وِئوۡ وِسِرِي.

بيت - 9

صَبْرَ ۽ شُکُرَ کهٖي کَاٖڎٖي آنئُون کَنْدِي
آھِيَان جَنْهِن سَنْدِي سوۡ تَہ گهُرْجٖي سَاں﮽ُ مُون.

بيت - 10

صَبْرَ ۽ شُکُرَ کهٖي وَٿهِي آنئُون وٖيٿهِي
ڎُکهِىَ سَان ڎٖيٿهِي کَا کَجِ اَچِي کَڎِھِين.

بيت - 11

صَبْرَ ۽ شُکُرَ کهٖي ھَتهِہ کَيوۡ مُون ھَاں﮽ِ
پرِيَمِ اَچِي پَاں﮽َ پهَٿِىَ کهِي پُچهٖيجِ تُون.

بيت - 12

نَاھِ جَمِيعَتَ جَانِ کهٖي ھوۡتَ پُنڄَاٺَا ھَاں﮽ِ
اَلَا سٖئِي آں﮽ِ جَنِ سَاءُ چَکهَايُمِ سِکَ جوۡ.

بيت - 13

نَاھِ جَمِيعَتَ جَانِ کهٖي پُنْهُؤَ پُنڄَاٺَا
سٖي مُون سٖيبَاٺَا جَنِ سَاءُ چکهَايُمِ سِکَ جوۡ.

وائي - 1

مُون کهٖي تَان جهَلَ مَ پَايوۡ جٖيڎِيُون آنئُون ھَلَنْدِي ھوۡتَ ڎٖي
ھٖي بَارُ بهَنْبهوۡرُ جوۡ سوۡ لوُٿهِىَ تَان لَاھِئوۡ
جٖيڎِيُون آنئُون ھَلَنْدِي ھوۡتَ ڎٖي
آھٖي عَاجِزِنِ تٖي پَسَں﮽ُ سَنْدُنَ سَاعيوۡ
جٖيڎِيُون آنئُون ھَلَنْدِي ھوۡتَ ڎٖي
کِي نَہ وِهَنْدِيَسِ کُنْڐَ مٖين نَہ مُون پِيىءُ نِيَاپوۡ
جٖيڎِيُون آنئُون ھَلَنْدِي ھوۡتَ ڎٖي
وِهَارٖي وَطُنَ مٖين شوۡدِىَ کهٖي مَ سِکَايوۡ
جٖيڎِيُون آنئُون ھَلَنْدِي ھوۡتَ ڎٖي
کُٿهَلِ کَجَاوَنِ مٖين چَاڙھٖي ھوۡتَ ھَلَايوۡ
جٖيڎِيُون آنئُون ھَلَنْدِي ھوۡتَ ڎٖي
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي مَوْلٖي مُحِبُّ مِلَايوۡ
جٖيڎِيُون آنئُون ھَلَنْدِي ھوۡتَ ڎٖي.

فَصُلُ يَارَهُوۡن
بيت - 1

کَنُ تهِيىءُ کٖيچِنِ کُچهِئوۡ کُچهُہ مَتَان کُچهَنِ
اِشَارَتُون اُنْهين جُون سُکُوتَانْ سُڄَنِ
وَٿَان وٖيهِي تَنِ سُں﮽ُ تَہ سوۡزُ پِرَائِييٖن.

بيت - 2

سُں﮽ُ تَہ سوۡزُ پِرَئِييٖن آءُ چَيَائُون اَڄُ
ٻوۡلِي ٻِي نَہ سِکهِيَا پَاٺَان چَوَنْدَءِ بهَڄُ
وَاڄٖي وَٿِ مَ وَڄُ ٻُنْدھُ تَہ ٻِيَائِى لَهٖين.

بيت - 3

ٻُنْدھُ تَہ ٻِيَائِي لَهٖين آنئُون اُتِ نَہ آھِ
کُچهَں﮽ُ کَڐھِي لَاھِ کَنُ تهِيىءُ کٖيچِنِ کُچهِئوۡ.

بيت - 4

کَنُ تهِيىءُ کٖيچِنِ کُچهِئوۡ کُچهُہ مَ کُچهَائُون
رَھِئوۡ نَہ رَتِىَ جٖيتِروۡ اُنْهِين وَٿِ آنئُون
وَڐھٖي وِدھَائُون ھوۡ جوۡ وَں﮽ُ ھُؤَں﮽َ جوۡ.

بيت - 5

کَڎِھِن پَئِجٖي کَنُ تهِي کَڎِھِن تهِجٖي وَاتُ
کَڎِھِن تهِجٖي کَاتُ کَڎِھِن تهِجٖي ٻَکِروۡ.

بيت - 6

کَٿَاروۡ ۽ کوۡسُ اَنْڱں﮽ِ آرِىَ ڄَامَ جٖي
دِيَتَ آھٖي دوۡسُ مَارَڰَ مٖين مُئِنِ جِي.

بيت - 7

کَا مُون مُچهٖيجَاھُ گهَٺِيُون گهُرْجَنِوَ اوۡٿهِئَا
ھٖي وَں﮽َ نَہ لَهَنْدَاءُ ھُوۡءِ وَں﮽َ اوۡڎَاھِين گهَٺَا.

بيت - 8

اَکهِيُون لَٿَ اوۡرَاٿِيُون کَنْهِن پَرِ کَڙِيَان پٖيرُ
لَٿُون لَاھِينْدوۡ کٖيرُ مُون جِهَڙِىَ مَعْذُورِ کهَان.

بيت - 9

اَکهِيُون آرِىَ ڄَامَ جُون اَنْدھِىَ سٖين آھِينِ
ھوۡءِ جٖي وَں﮽َ وِنْدُرَ جَا سٖي مُون سُنْهَائِينِ
ڎِسِئوۡ ڎٖيکهارِينِ پٖيشَانِي پُنْهُؤَ جِي.

بيت - 10

اَکهِيُون آرِىَ ڄَامَ جُون آھِنِ اَنْدھِىَ سَاں﮽ُ
پَسِي کَنْدِيُون پَاں﮽ُ پٖيشَانِي پُنْهُؤَ جِي.

بيت - 11

سَڎَ مَ کَرِ سَڎَنِ رِىَ ھَلَں﮽َ رِىَ مَ ھَلُ
جَلَں﮽َ رِىَ مَ جَلُ رُؤَں﮽َ رِىَ مَتَان رُئٖين.

وائي - 1

ٻَاروۡچَان ٻَاجهَہ گهَٺِي آن تهِي چهُلَان مَتهٖي چهَپَرٖين
مُون پَنْهِن جٖي پرِنىءَ سٖين وٖينْدِيَسِ وَاڰَ وَٺِي
آن تهِي چهُلَان مَتهٖي چهَپَرٖين
مَرُ تَان پَوٖيمِ مُنْهَہ مٖين سَنْدِي پِيىءَ پَٺِي
آن تهِي چهُلَان مَتهٖي چهَپَرٖين
کوۡنهٖي ھِنَ بهَنْبهوۡرَ مٖين دھَارَان دوۡسَ دھَٺِي
آن تهِي چهُلَان مَتهٖي چهَپَرٖين
ھَتهان ھَڎِ نَہ چهَڎِيَان مُون آرِىَ جِي پَہ اَٺِي
آن تهِي چهُلَان مَتهٖي چهَپَرٖين
آھٖي ھوۡتَنِ ھَتهَہ مٖين سَنْدِي جِيىءَ جَٺِي
آن تهِي چهُلَان مَتهٖي چهَپَرٖين
کِي نَہ وِرْمِيَا کِتهَئِين ڄُلْيَا ڄَں﮽ُ ھَٺِي
آن تهِي چهُلَان مَتهٖي چهَپَرٖين
مُون کهٖي کوۡٿهِئوۡ پَاں﮽َ ڎٖي ھَادِي ھَتهُہ کهَٺِي
آن تهِي چهُلَان مَتهٖي چهَپَرٖين
پُنْهُؤَ دھَارَان پَٻَ مٖين ٻٖيلِي نَاھِ ٻَٺِي
آن تهِي چهُلَان مَتهٖي چهَپَرٖين
توۡرِىَ تٖيلُ نَہ پَائِيَان نَہ کَا سِينْدِھ پهَٺِي
آن تهِي چهُلَان مَتهٖي چهَپَرٖين
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي لَڰِيَمِ تَنَ تَٺِي
آن تهِي چهُلَان مَتهٖي چهَپَرٖين.

چهوۡٿِکِي
بيت - 1

اوتهِئوۡ ۽ اُتهِيَاکَ کَالهوۡکوۡ کَاڎٖي گَيوۡ
وِئوۡ جَاڰَائٖي جٖيڎِيُون ھِيىءُ بِرِھَ جوۡ بٖي بَاکَ
چُرُپُرُ کَارٖي چَاکَ سُورَ سُمْهَارٖي کِي نَہ کِي.

بيت - 2

سَنْدھِيُون سُورَ کَرِينِ ھَڎَ پُں﮽ُ ڎُکهَنِ ھوۡتَ لَىِء
پرِيَنِ جٖي پَاں﮽َ ڎِنَا سٖي سُتيي سُکهُہ نَہ ڎِينِ
جٖي مَاڙھُنِ کهٖي مَارِينِ تَنِ سُورَنِ کهٖي سَڎَ کَرِيَان.

بيت - 3

سَدَا وِدھِيَمِ سُورَ جِي اَڰِيَان کوۡھِيَارٖي
جوۡ نِجَسُ نِکَالٖي سوۡ پُنْهُون وِجهوۡ پَانْدَ مٖين.

بيت - 4

جَان سَاسَائٖين سَسُئِي تَان وٖيسُ وَرَنِ جوۡ کَرِ
لَاھٖي لَڄَ لَطِيفُ چَوٖي بٖيکهَارِيَاٺِي بَرِّ
وٖينْدٖي پَوَنْدُءِ وَرِ اَڰِيَان ھوۡتُ حُضُورَ مٖين.

بيت - 5

سَسُئِىَ کهٖي سَڎُ تهِئوۡ جَنْهِن پَرِ اوۡلَاٺوۡ
پَنْدھُ پُنڄَاٺوۡ اَٺَکوۡٿهِي کَا نَہ کَرٖي.

بيت - 6

پَسوۡ پَرَاوَنِ سُورَنِ آڎِي سَسُئِي
پَرَاوَا پَنْهِن جَنِ وِجهَنِ وٖيچَارِىَ.

بيت - 7

مُنْدھَ نَہ مَنْجهَان تَنِ پَسِي لَکَ لُڎَنِ جٖي
جَا پَرِ کهَاھوۡڙِنِ سَا پَرِ سِکهِي سَسُئِي.

بيت - 8

مُنْدھَ مَ مَنَهِہ وٖيهُہ اُبهِي اُسُرُ اُسَ مٖين
توۡ سييئِي سٖيں﮽َ کَيَا ڎُورِ جَنْهِين جوۡ ڎٖيهُہ
پَاڙٖي پَاڙٖي پٖيهُہ وَتُ پُچهَندِي پرِنىءَ کهٖي.

بيت - 9

ٻٖيلِي نَاھِ بهنْبهوۡرَ مٖين کوۡ سَسُئِىَ جوۡ سَهِي
ڎَمَرُ ڎٖيرَنِ مَنَ مٖين کَنْدَا اِينىءَ کَهِي
لَنْگهَائٖي لَطِيفُ چَوٖي کهَٺِجِ تُون ڄَامَ کهُهِي
ھِيىءَ مَعذُورِ ھَڎِ مُئِي تُون کَامِلَ وَنڄُ مَ کٖيڎَاھِين.

بيت - 10

اوۡلَاکَنِ اَچٖي مَعْذُورِ تٖي مَاروۡ کِئوۡ
مَتَان وَرَ وِسَارِئٖين مَنْجهَان کُرَ کَچِي
سُپَکِ تهِيىءُ سُورَنِ سٖين پَهُچَنْدِئَنْ پَچِي
مَنْجهَان رَمْزَ رَچِي تهِينْدِئَنْ لَالَ لَطِيفُ چَوٖي.

وائي - 1

ڰَالهِيُون ھوۡتَ ٻَروۡچٖي سَاں﮽ُ مُنْهِن جٖي جِيىءَ جُون جٖيڎِيُون جٖيڎِيُون
چهُلِي پٖيٿهِيَسِ چهَپَرٖين سَنْڱ تُنْهِين جٖي سَاں﮽ُ
مُنْهِن جٖي جِيىءَ جُون جٖيڎِيُون جٖيڎِيُون
چَڙھِي ڎَاڐھٖين ڎُونْگَرٖين پُرْزَا کَنْدِيَسِ پَاں﮽ُ
مُنْهِن جٖي جِيىءَ جُون جٖيڎِيُون جٖيڎِيُون
رُلِي چهُلِي چهَپَرٖين يَارَ وِنڄَايُمِ ڄَاں﮽ُ
مُنْهِن جٖي جِيىءَ جُون جٖيڎِيُون جٖيڎِيُون
ھَتهَان ھَڎِ نَہ چهَڎِيَان سَنْدوۡ نِينْهِہ نِدَاں﮽ُ
مُنْهِن جٖي جِيىءَ جُون جٖيڎِيُون جٖيڎِيُون
نَصِيبُ کَرِئوۡ سَسُئِىَ کهٖي پُنْهُؤَ وَتِ وِتهَاں﮽ُ
مُنْهِن جٖي جِيىءَ جُون جٖيڎِيُون جٖيڎِيُون.

وائي - 2

پَلَکَ نَہ رَھٖي دِلِ توۡ رٖي وَرُ مِيَان صَاحِبَ خَانَ ٻَروۡچَا
اُٿهَہ چَارِينْدِيَسِ اُنِ جَا مَنْجهَان ٿَکَرِ ٿوۡرٖي
وَرُ مِيَان صَاحِبَ خَانَ ٻَروۡچَا
ڎِينْدِيَسِ مَاسُ مِرُنِ کهٖي مَتهان کُلهَنِ کوۡرٖي
وَرُ مِيَان صَاحِبَ خَانَ ٻَروۡچَا
کَانْگَ کهِئَنْدَمِ کٖيچَ جَا مَانْهُہ چُنْجُنِ سٖين چوۡرٖي
وَرُ مِيَان صَاحِبَ خَانَ ٻَروۡچَا
آرِيَاٺِي عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي اَچٖي مِلَنْدُمِ اوۡرٖي
وَرُ مِيَان صَاحِبَ خَانَ ٻَروۡچَا.

وائي - 3

مِيَان کٖيچِئَا کَرَھَ مَ کَاھِئوۡ آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
کَرٖي ھوۡتَ ھَلَں﮽َ جٖي لُوٿهِىَ کهٖي مَ لُچهَايوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
وَسِيلوۡ وِلهِىَ جوۡ اَئٖين آڰَانْڐھوۡ آھِئوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
پَاسٖي مٖين پَرِٿِ جٖي آٺٖي اُتهُہ جهُکَايوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
وِلهِىَ جٖي وِھَانْوَ مٖين وَاڄَٿَ سَبهِہ وَڄَايوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
اُگهَاڙِي آتَں﮽َ مٖين پَنْهِن جِي پَاں﮽َ پَهَرَايوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
سَائِنىءَ کَارَں﮽ِ سُپِرِين صُورَتَ کهٖي مَ سِکَايوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
سَاکِنَ تهِي شَهَرَ مٖين مَعْذُورِ کهٖي مَرْکَايوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
پُنْهُؤَ ڄَامَ پَرِيٿِ سٖين وٖيهِي سُورُ وِرَاھِئوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
لَاھٖي بَارَ بهَنْبهوۡرَ مٖين وَهَنْدوۡ گهوۡٿُ وَنَاھِئوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
پُنْهُؤَ ڄَانڄئَڙَنِ کهٖي رَنْدھٖي کهِئَں﮽َ کهَارَايوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
پَرِٺَائٖي پُنْهُؤَ کهٖي نٖيکهٖيٿِي نِگهِرَايوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
ٻٖيلِي تهِي ٻَانْبهَں﮽ِ سٖي ڎِکهِىَ ڎٖيجُ ڎِکهَارِئوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي سَڄَں﮽َ کهٖي سَارَاھِئوۡ
آنئُون آرِيَاٺىَ عَرْضُ چَوَنْدِي.

مَعْذُورِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

ھَلَنْدٖي ھوۡتَ پُنْهُوءَ ڎٖي کُهِھِجَنِ کٖي کهُوٿِيُون
پَنْھَں﮽ُ تَنْھِين پَٿُ تهِئٖي جٖي لَئِ لَالَنَ لُوتهِيُونْ
سَبهِہ سَهٖيلِيُون سِکَ کهٖي چُنْجهُون ۽ چُوٿهِيُون
ٻَانْبهَں﮽ِ تهِيئُ ٻُوٿِيُون تَہ کُتَا کهِئنِي کٖيچَ جَا.

بيت - 2

کُتَا کهِئَنِي کٖيچَ جَا سَنْدَا جٖي پُنْهُؤَ
اَگهٖين ھُونْدَ اَسُونْهَہ جٖي جَانَارَنِ يَادِ پَوٖين.

بيت - 3

تَنِي پيئِي جَانَارَنِ يَادِ جٖي پَاڙھِيَلَ پُنْهُؤَ ڄَامَ جَا
سَنْدِي لَالَنَ لَادھِ مُپَا پَوٖي مُنْدھَ تٖي.

بيت - 4

جَاڰَايَسِ جَنْبُورَ کُتٖي قَرِيبَنِ جٖي
بَهِي بَهُنْکِي اُتهِئوۡ گهُرِي مَنْجهَان گهُورَ
سَبهِہ لَاھِينْدوۡ سُورَ گِرِي ھِنَ گَرِيبِ تَان.

بيت - 5

نَہ کِي آھِيُون چُوھِڙَا نَہ کِي آھِيُون چوۡرَ
ھَاگَامَا ۽ ھوۡرَ کُتَا کَرٖين تهوۡ کَنِ تٖي.

بيت - 6

کُتوۡ چٖي قَرِيبَ جوۡ آھِيَان سَادھو صَحِي
پِهِرٖين بَاتِ بَهِي پُچهَان پوۡءِ پَانْدھِنِ کهَان.

بيت - 7

کُهٖين تَان تُون کُهُہ ڎَسِ مَ چُوھَڙِيَا
سَنْدَا آھٖيڙِيَا آن نَہ سَهَنْدِي ھَتهَڙَا.

بيت - 8

کُتوۡ کهوۡروۡ ڐھُونْڐھَ جوۡ اَسَان کُتٖي کِي نَہ
چهُٿِي آھٖي چِينَ کَارَائِىَ جٖي کُنَ مٖين.

بيت - 9

کُتوۡ کَرِٿٖي ھَڎِيُون جُوَانْ مَڙِدُ جِگِرَ کهَاءِ
أَلْدُّنِيَا جِفَةْ طَالِبُهَا کِلَابُ اِيىءُ ھِنئٖي سٖين لَاءِ.

بيت - 10

يَارُ ڎِٿهَائُون يَارَ جوۡ پُٿهِىَ پٖيرُ کَڙِينِ
پهِرِيَا نَہ فَرْمَانَ کهَان اِنْهِين مَنِ آھِينِ
ڎِسِي نَہ ڎَاڙھِينِ شَبَانَ جٖي سُکهَہ کهٖي.

بيت - 11

شَبَانَ سِينڐھَارِئَا بَچهِئَا تهِي بَهَنِ
پهِرِيَا نَہ فَرْمَانَ کهُون مُلهُہ نَہ موۡتِئَڙَنِ
کونْهٖي ڎوۡھُ کُتَنِ ڎَاکَارِيَا ڎَاڙھِينِ تهَا.

بيت - 12

ڎَکهَا ڎُونْگَرَ جَا مِرُون مَرُ تها مُون تٖي کَنِ
پَوَنْدَا کِي نَہ پَرِٿِ تٖي ھِنَ جَا سَدھَرَ تهَا سُڄَنِ
سَڰَائِىَ جِي سَيِّدُ چَوٖي آھٖي سُدھِ سَبهِنِ
ھُونْدَ نَہ ھِتِ ٿَرَنِ پَرَ کوۡ قَرَابَتَ کَمُ کِئوۡ.

بيت - 13

کَمِ قَرَابَتَ جَنِ جِي ھِتٖي آيَمِ ھِينىءَ
رِفَاقَتَ رَاڰَنِ جٖي پَهُتَسِ پَانْهَں﮽َ سِينىءَ
مَاڙھُون مُلَاحِظوۡ تَنْهِن جوۡ کٖيچِي کَنْدَا کِينىءَ
ذَاتِ نِسوۡرِيَائِي نِينْهَہ پَرَ سَدھَرَ سٖي سَنْڱُ تهِئوۡ.

بيت - 14

سَدھَرَ سٖي سَنْڱُ کَرٖي پَرَ کهنْڐٖين پٖيئَاسِ
کٖيرَ ٻَانْبهَں﮽ِ کَنِ جِي کٖيرُ ڄَاٺٖي کٖيٺَاسِ
ھُونْدَ نَہ سِنْدھُ سُيَاسِ ھِنَ پُرِئٖين کِيَسِ پَدھِرِي.

وائي - 1

وَسَان تهِي وِيَاسِ آيَلِ لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ
پُرْزَا پَٻَ وَٺَنِ مٖين پِتهُون تهِي پٖيئَاسِ
آيَلِ لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ
تَہ پُں﮽ُ کَاڐھوۡ کٖيچَ ڎٖي توۡرٖي مَاءُ مُيَاسِ
آيَلِ لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ
آھٖي آرِىَ آسِرٖي نَہ کوۡ پِىءُ نَہ مَاسِ
آيَلِ لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ
آيَمِ اَنْدھٖي لوۡکَ سٖين مُٿهِي آنئُون مُٿهِيَاسِ
آيَلِ لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ
پٖيُمِ پُنْهُؤَ ڄَامَ سٖين کُٿهِي آنئُون کهُٿھِيَاسِ
آيَلِ لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ
اَلَا اُنِ مَ وِسِرَان ڎٿهٖي جَنِ جِيَاسِ
آيَلِ لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ
پَاں﮽ُ وِنڄَايُمِ پٖيرَ تٖي چهُٿِي آنئُون چهُٿِيَاسِ
آيَلِ لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ
پِيَسِ وَرِ وِصَالَ جٖي جَانْکِي تَان جِئَنْدِيَاسِ
آيَلِ لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي مُحِبَّنِ سٖين مِلَنْدِيَاسِ
آيَلِ لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ.

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

ڎُکهِىَ ڎَمَرُ نَاھِ بُکهِىَ کهِلَ نَہ اُڄَهٖي
اُگهَاڙِىَ وِھَانىءُ وِئوۡ وٖيچَارِىَ وِسِرِي.

بيت - 2

اَدِيُون وَرُ اُگهَاڙَ وِھَانىءُ جَنْهِن وِسَارِئوۡ
جٖيڎِيُون چهَڎٖي جَاڙَ سِرِ نَنْگِيُون تهِي نِکِروۡ.

بيت - 3

سَبهِہ نِنْگِيُون تهِي نِکِروۡ لَالَچَ چهَڎٖي لوۡبهُہ
سُپٖيرِيَانْ سٖين سوۡبهَہ نِنْڐرُون کَنْدٖي نَہ تهِئٖي.

بيت - 4

سَبهِہ نِنْگِيُون تهِي نِکِروۡ پَرَھَں﮽َ چهَڎٖي پوۡءِ
مَهَنْدِ مِڙِنِئَان ھوۡ کهٖي جَا کِينَ کهَٺٖي.

بيت - 5

کَهٖي جَا کِينَ کهَٺٖي پرِنىءَ پَهُچٖي سَا
وٖيهِي وِرْچٖي جَا وَصُلُ تَنْهِن وِنڄَايوۡ.

بيت - 6

وَصُلُ تَنْهِن وِنڄَائِيوۡ سِينْدھِ سُرْمٖي سِينىءَ
سَا مُٿهِي لِيلَان جِينىءَ مَٺِيوۡ مَٿُ جَنْهِن کَيوۡ.

بيت - 7

ھُونْدِئَان ھوۡتُ پَرٖي اوۡڎوۡ آھِ اَٺَهُونْدِ کهٖي
سَاجَنُ تَنِ سَرٖي لَاسٖين لَڎِينِ جٖي.

بيت - 8

لَائٖي خَنْجَرُ ھِنَ خَنْزَرَ کهٖي ھَں﮽ُ
سَدھُنِ جُون سَيِّدُ چَوٖي وَٿهُون سَبهِہ وِکَں﮽ُ
پٖيرُ پَرُوڙٖي کهَں﮽ُ تَہ ھَلَں﮽َ مٖين ھوۡرِي وَھٖين.

بيت - 9

ھوۡرِنِ ھَاڙھوۡ لَنْگهِئوۡ تهِيىءُ جَرِيدِي جوۡءِ
ھُونْدِ جَنْهِين سٖين ھوۡءِ ھوۡتُ نَہ ھُونْدوۡ تَنِ سَان.

بيت - 10

ھوۡرِنِ ھَاڙھوۡ لَنْگهِئوۡ مُٿهِي مَوَسَٿُ چهَڎِ
لَنئُون سٖين اُتهِي لَڎِ کِينَ رَسَاٺٖي کٖيچَ کهٖي.

بيت - 11

ھوۡرِنِ ھَاڙھوۡ لَنْگهِئوۡ گهوۡرِيُون پَاسٖي گهوۡٿَ
کٖيچَ تَنْهِين کهٖي کوۡٿهَہ کِينَ جَنْهِين جٖي کَچهَہ مٖين.

بيت - 12

ھوۡرِنِ ھَاڙھوۡ لَنْگهِئوۡ گهوۡرِيُون جٖي گهُمَنِ
ھَانڄٖي سٖي نَہ ھَڄَنِ دھَارَان سِکَ سَيِّدُ چَوٖي.

بيت - 13

نَہ کَا ھِتِ نَہ ھُتِ کَا گهوۡرِىَ سَنْدِي ڰَالهِہ
کِي نَہ پَهُتِي مَالِ حَالِ پَهُتِي ھوۡتَ کهٖي.

وائي - 1

ھَلُ ھوۡتَنِ کَارَں﮽ِ حَالَ شَلَ سَڰَرِ تهِينْدِئَن سَاتهِہ جٖي
پٖيرَ پَنْهن جٖي پرِنىءَ لَىِء کوۡڎِ رَتَائِين کَالهَہ
شَلَ سَڰَرِ تهِينْدِئَن سَاتهِہ جٖي
چَڙھَنْدٖي سِرِ چوۡٿِئٖين لَکَنِ کِئَڙَسِ لَالَ
شَلَ سَڰَرِ تهِينْدِئَن سَاتهِہ جٖي
جٖي بهَائٖين جوۡ وٖيجهِي تهِيَان وِصَالَ
شَلَ سَڰَرِ تهِينْدِئَن سَاتهِہ جٖي
پُرِي پَٻَ وَٺَنِ مٖين وِجهِجِ کَا وَرَالَ
شَلَ سَڰَرِ تهِينْدِئَن سَاتهِہ جٖي
کٖيچَان آيوۡ کَافِلوۡ مَتهٖي مَيَنِ مَالَ
شَلَ سَڰَرِ تهِينْدِئَن سَاتهِہ جٖي
اِينْدَءِ بُوءِ بوۡتَنِ جِي تُون تَان جهَلِجِ پَٻَ پَهَالَ
شَلَ سَڰَرِ تهِينْدِئَن سَاتهِہ جٖي
جِتٖي جَمَاجَنِ کهٖي جَبَلَ تهِئَنِ جَنْجَالَ
شَلَ سَڰَرِ تهِينْدِئَن سَاتهِہ جٖي
پُچهٖي پِيَادِنِ کهٖي اُتٖي آرِيَاٺِي اَحْوَالَ
شَلَ سَڰَرِ تهِينْدِئَن سَاتهِہ جٖي
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي سَڄَں﮽ُ مِلَنْدُمِ شَالَ
شَلَ سَڰَرِ تهِينْدِئَن سَاتهِہ جٖي.

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

ھَلَنْدٖي ھَاڙھوۡ مَٺٖي کَرِٺَا کوۡھَ پِيَامِ
اَرْڎَا آرِىَ ڄَامَ رٖي گُونْدَرَ گُذَرِيَامِ
لَکِيُون لَکَ لَطِيفُ چَئٖي اوۡرَانْگهِں﮽ُ آيَامِ
پُرَں﮽ُ پُنْهُؤَ پُٿهِہ مٖين اِيىءَ سَعَادَتَ سَنْدِيَامِ
مَتهِسِ کَمَ وِدھَامِ وِھَان تَا نَہ وَسُ پِئوۡ.

بيت - 2

ھَلَنْدٖي ھَاڙھوۡ مَٺٖي ڎَکَنِ مُنْهِن جَا ڎوۡھَ
ھوۡءِ اوچهَں﮽َ سِرِ اُٿهَنِ تٖي ھِىَ پَنْدھِ پِيَادِي پوۡءِ
لٖيڙَنِ رٖي لَطِيفُ چَئٖي کٖيٺَنِ کَنْدِيَسِ کوۡھُ
اَڰِيَان رَائوۡ سُڄٖي روۡھُ وِھَان تَا نَہ وَسُ پِئوۡ.

بيت - 3

ھَلَنْدٖي ھَاڙھوۡ مَٺٖي سِسِي ڎِينْدِيَسِ سَاھُ
لَکَنِ تَان لَطِيفُ چَئٖي پَاٺِىَ نِيُمِ پَاھُ
کَنْدوۡ ٻَاجهَہ اَللھُ وِھَان تَا نَہ وَسُ پِئوۡ.

بيت - 4

ھَلَنْدٖي ھَاڙھوۡ مَٺٖي گَسَ تَان کِي نَہ گُسَان
لَکَنِ تَان لَطِيفُ چَئٖي رِڙھِي مَانَ رَسَان
پُنْهُون شَالَ پَسَان وِھَان تَان وَسُ نَہ پِئوۡ.

بيت - 5

پَائٖي حَالُ ھَلِي وِيَا کَنْهِن کهٖي سُورَ سَلَان
کهَٺِئوۡ لَڄَ لَطِيفُ چَئٖي لَکَنِ مَنْجهِہ لُچهَان
پَانْدھِنِ پٖيرَ پُچهَان وِھَان تَا نَہ وَسُ پِئوۡ.

بيت - 6

وَدھوۡ کِي مَ وَٺَاءُ اُوچَا ڎُونْگَرَ مَ تهِئوۡ
ٿرِموۡ مَ نٖيٺَاءُ تَہ پٖيرُ نِهَارِيَان پِرَ جوۡ.

بيت - 7

وَرِي مُون وَٺَاھَ کَا سُدھِ سُنْهَپَ جِي نَہ ڎِھوۡ
اِيىءَ اِھَائِي ڰَالهَڙِي شَجَرَ سُٺٖيجَاھَ
چوۡٿِىَ چَاڙھٖيجَاھَ تَہ مُوڙھِىَ کوۡ مُنْهُہ تهِئٖي.

بيت - 8

وَرِي مُون وَٺَاءَ کَا سُدھِ سُنْهَپَ جِي نَہ ڎِھوۡ
وِجهِي وَرَاکَنِ مٖين مَعْذُورِ کهٖي مَ مُنْجهَاءِ
مَنْجهَان پَهَں﮽َ پِيَادِىَ کهٖي ھَادِي تهِي ھَلَاءِ
پرِيَنِ سٖين پَهُچَاءِ تَہ لَکٖين لُوٿهِي نَہ تهِيَان.

بيت - 9

وَرِي مُون وَٺِکَارَ کَا سُدھِ سُنْهَپَ جِي نَہ ڎِئوۡ
آھٖي اَسُونْهِنِ جِي مَتهٖي توۡ مَيَارَ
وٖيڙھِيَا وَرَاکَنِ سٖين لَکَنِ جَا لِيَارَ
کَرِيَان تهِي کُوکَارَ کَنْڐَنِ کَانْڐٖيرَنِ جَا.

بيت - 10

کَنْڐَا مُون پٖيرَنِ مٖين توۡڙٖي لَکهَہ لَڰَنِ
اَنْڱرَ اَنْڱُوٿهِيُون نِمَرِيُون چهِپُون پٖيرَ چهِنَنِ
وٖينْدٖي ڎَانْهَہ پرِيَنِ جُتِىَ ذَاتِ نَہ پَائِيَان.

بيت - 11

جُتِي سٖي پَائِينْدِيُون جَنْهِين پٖيرَ پِرِين
لَاتهِي سَبهَہ پَرٖين سَسُئِىَ سُپٖيرِيَنِ کهٖي.

وائي - 1

وَنڄٖي وَنڄٖي وِتِرِي تِتٖي جِتِ پٖيرُ ڎِٿهَائِين پِرَ جوۡ
مَرِي رَھنْدِيَسِ مَاڰِهِين نَہ تَہ ھَادِي اَچِجِ ھِتٖي
جِتِ پٖيرُ ڎِٿهَائِين پِرَ جوۡ
مُون کهٖي چهَڎٖي ھَلْيَا کَا پٖيئَنَ مَتهٖي پِتٖي
جِتِ پٖيرُ ڎِٿهَائِين پِرَ جوۡ
پِتهُون تهِينْدِيَسِ پَٿَ مٖين مَنْجهَان نِينْهَہ نِرْتٖي
جِتِ پٖيرُ ڎِٿهَائِين پِرَ جوۡ
جَنْهِن چهٖيڙٖي وِدھِيَسِ چهَپَرٖين سوۡ پَسَان کوۡھِيَاروۡ کِتهٖي
جِتِ پٖيرُ ڎِٿهَائِين پِرَ جوۡ
ھوۡءِ وِيَا وَٺِکَارَ ڎٖي ھِنَ بهوۡرِىَ بهَانْيَا ھِتٖي
جِتِ پٖيرُ ڎِٿهَائِين پِرَ جوۡ
آمَا لِيمَا پهُلَ پهَارُھَا ھُوَا ڰَانْڱا رَانْڱا جِتٖي
جِتِ پٖيرُ ڎِٿهَائِين پِرَ جوۡ
لَکَنِ مَنْجهِہ لَطِيفُ چَئٖي آن مِلِيَسِ سَان سُرْتِئٖي
جِتِ پٖيرُ ڎِٿهَائِين پِرَ جوۡ.

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

مَرِي جِئُ تَہ مَاٺِئٖين جَانِبَ جوۡ جَمَالُ
تهِئٖين ھُوندَ حَلَالُ جٖي پَنْدِ اِھَائِي پَاڙِئٖين.

بيت - 2

مَرُ تَہ موۡچَارِي تهِئٖين اَجَلَان اَڰٖي اَڄُ
جَانْکِي ھُئٖين جِئَرِي تَان مُنْدھَ بهَنْبهوۡرَانْ بهَڄُ
پُنْهُؤَ سَاں﮽ُ پَهَڄُ تَہ مَلَکَ اٌلْمَوْتُ مَاٺِئٖين.

بيت - 3

مَرُ تَہ موۡچَارِي تهِئٖين جِيىءُ نَہ آڎوۡ جَتَ
ھَارِي کَرِ ھِمَّتَ تَہ دَمُ ڎٖيئِي دوۡسُ لَهٖين.

بيت - 4

مَرُ تَہ موۡچَارِي تهِئٖين وٖيهِي وِجهُہ مَ وٖير

بيت - 5

مَرُ تَہ موۡچَارِي تهِئٖين وٖيهِي جِيىءُ مَ جوۡءِ
مُنْدھَ مَرَٺَان پوۡءِ پَهُچَنْدِئَن پُنْهُؤَ کهٖي.

بيت - 6

اَجَلَانْ اَڰٖي سَسُئِي مُنْدھَ جِئَرَائِي مَرُ
ٿوۡلِيَانْ تَنْهِن مَ ٿَرُ جَنْهِين رُوحُ وِنڄَايوۡ رَاھَ مٖين.

بيت - 7

مَرَٺَانْ اَڰٖي جٖي مُئَا سٖي مَرِي تهِئَنِ نَہ مَاتُ
ھُونْدَا سٖي حَيَاتُ جِئَٺَانْ اَڰٖي جٖي جِيَا.

بيت - 8

جِئَٺَانْ اَڰٖي جٖي جِيَا جُڰِ جُڰِ سيي جِئَنِ
موۡٿِي کَي نَہ مَرَنِ مَرَٺَانْ اَڰٖي جٖي مُئَا.

بيت - 9

اُوچَا اُتَاھَانْ گهَٺَا جِئَں﮽َ کهٖي جَبَلَ
مَرَں﮽َ مُون سٖين ھَلُ تَہ پُٿهِىَ توۡ پَنْدھُ کَرِيَان.

بيت - 10

توۡ سَنْگُ سَاھَ کهَٺَں﮽َ سٖين جِئَں﮽ُ گوۡشٖي جَاءِ
مَرَں﮽َ مُون سٖي آءُ تَہ پُٿهِىَ توۡ پَنْدھُ کَرِيَان.

بيت - 11

توۡ سَامَائِجِي سَسُئِي مَرَں﮽ُ کِئوۡ مُرْدَارُ
کُپَرِ سٖين کوۡھِيَارُ لُوٿهِي توۡ لَڄَائِيوۡ.

بيت - 12

پرِ مٖين پَچِي پرِنىءَ کهٖي مَرِي نَہ ڄَاتوۡءِ
مُوتُو مُنْدھَ نَہ سوۡءِ کَنْدھُ کُڄَاڙِئَان کَاٿِئٖين.

وائي - 1

دَرْدَ مُنْهِن جٖي جَا دَارُون ووۡ موۡٿُ سَٻَاجهَا سُپِرِين
مَنِ لَڰِيُون مُون وِسِهوۡ مُحَبَّتَ سَنْدِيُون مَارُون
ووۡ موۡٿُ سَٻَاجهَا سُپِرِين
مَائِٿرَنِ مُون سٖين گهَٺَا کَهَں﮽َ کِئَڙَا کَارُون
ووۡ موۡٿُ سَٻَاجهَا سُپِرِين
سُکهَنِ مُون سٖين کِي نَہ کِئوۡ سُورَنِ لَدھِيُمِ سَارُون
ووۡ موۡٿُ سَٻَاجهَا سُپِرِين
مُنْهِن جُون شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ مٖين پَلِ پَلِ پَوَنِ پَچَارُون
ووۡ موۡٿُ سَٻَاجهَا سُپِرِين
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي لَڰِيُمِ تَنَ اَنْدَرِ تَارُون
ووۡ موۡٿُ سَٻَاجهَا سُپِرِين.

فَصُلُ پَنْجوۡن
بيت - 1

ھَتهٖين پٖيرٖين مُونَڙٖين ھَلِجِ سَاں﮽ُ ھِنئٖين
عِشْقُ آرِىَ ڄَامَ جوۡ نِبَاھٖي نِئٖين
جَان جَان تهِي جِئٖين تَان تَان پَاڙِجِ کوۡ مَ پُنْهُؤَ سَا.

بيت - 2

ھَتهٖين پٖيرٖين مُونَڙٖين کَهِجِ بهَرِ کَپَار
مَتَان چهوۡرِي چهَڎِئٖين پرِيَتَٺٖي پَچَارَ
توۡ کهٖي سُدھِ سَسُئِي سَنْدِي لَنؤُن لَگَارَ
جٖي ھُؤَنِي ھوۡتَ ھَزَارَ تَہ بهِہ پَاڙِجِ کوۡ مَ پُنْهُؤَ سَان.

بيت - 3

ھَتهٖين پٖيرٖين مُونَڙٖين کَهِجِ بهَرِ کُدَامَ
وِچِ وَسِيلوۡ نَاھِ کوۡ اوۡرٖي آرِىَ ڄَامَ
لَائِجِ ھِنئٖي ھَامَ پَاڙِجِ کوۡ مَ پُنْهُؤَ سَان.

بيت - 4

ھَتهٖين پٖيرٖين مُونَڙٖين پُرِي کَجِ پَرَکهَہ
قَدَمُ کٖيچَ دھَٺِيَنِ ڎٖي پَاءِ وَدھَنْدِي وِکهَہ
جٖي ھُؤَنِي ھوۡتَنِ لَکهَہ تَہ پَاڙِجِ کوۡ مَ پُنْهُؤَ سَان.

بيت - 5

ھَتهٖين پٖيرٖين مُونَڙٖين سُرِجِ سَاں﮽ُ پَسَاھَ
ھوۡتُ گَڎِبُىِء حَبِّ مٖين رَھَبَرُ مَتهٖي رَاھَ
جَان جَان سَاٺُىِء سَاھُ تَان پَاڙِجِ کوۡ مَ پُنْهُؤَ سَان.

بيت - 6

تَهدھِىَ تهَکِي نَہ وِهٖي تَتِىَ کَرٖي تَاں﮽َ
وِدھَائِين وَٺِکَارَ مٖين سَسُئِىَ پَاں﮽ُ سُکَاں﮽َ
پُچهٖي پَهَہ پَکهِنِ کهَان پٖيئِي مُنْدھَ پَرِيَاں﮽َ
تَنِ ڎِنَسِ ڎٖيهَہ وَٺَنِ جَا اَللھَ لَڰِ اَھُنڄَاں﮽َ
مَانَ پَرْچٖي پَاں﮽َ اَچِي آرِيَاٺِي وَرِي.

بيت - 7

توۡڙٖي وِلَاڙُون کَرٖين توۡڙٖي ھَلٖين وِکهَہ
تَہ بهِہ لِکهِئٖي مَنْجهَان لِکهَہ ذَرّوۡ ضَايَا نَہ تهِئٖي.

بيت - 8

لِکهِئوۡ جوۡ نِرَاڙِ سوۡ اَنْگُ کِيَاڙِيَان نَہ تهِئٖي
پَاڙِئوۡ وٖيٿهِي پَاڙِ جٖيکِي لَالَنَ لِکهِئوۡ لوۡھَ مٖين.

بيت - 9

جِتٖي جٖيتِرِيُون لِکهِيُون لوۡھَ قَلَمَ مٖين
تِتٖي تٖيتِرِيُون گهَڙِيُون گهَارِں﮽ُ آئِيُون.

بيت - 10

کِيَائِين کٖيچِنِ لَىِء جُسوۡ جَلَاوَتَ
چهَڎٖي پٖيٿهِي چهَپَرٖين ھَارِي سَبهَہ حُبَّتَ
ھُئِي نِمَاٺِي نِسَتَ پَنْدھُ وِدھَائِين پَاں﮽َ تٖي.

بيت - 11

ڎکهِىَ ڎوۡرِں﮽ُ پَاں﮽َ تٖي وٖيچَارِىَ وِدھوۡ
ڎِيلُ تَنْهِن جوۡ ڎُکهَہ سٖين سَبهوۡئِي سِدھوۡ
ھوۡسِ اَڰَ لِدھوۡ پوۡءِ تهِي کَرٖي پَنْدھَڙَا.

بيت - 12

پَنْدھُ نَہ پَنْدھَنِ جٖيتِروۡ کِي نَہ سُڄَنْدِي کِيهَہ
جٖيکَرَ کَرِيَان رِيهَہ پَرَ چَوَنْدَا مُنْدھَ چَرِي تهِي.

بيت - 13

چَوَنِمِ مَرُ چَرِي تهِي پَرَ جٖي سَڎَ سُٺِينِ
وَرُ مُون کهٖي ڎِينِ مَاڙھُون اَچِئوۡ مٖيهِٺَا.

بيت - 14

مَاڙھُون ڎٖيئِي مٖيهِٺَا مُون کهٖي کَنْدَا کوۡھُ
چهوۡ چهوۡڙِيَان چهوۡھُ جِينىءَ پِتهُون تهِينْدِيَسِ پٖيرَ تٖي.

وائي - 1

وٖيهُہ مَ وَاٿَ وِرْچِي اَلَا جِينىءَ کَهَنْدِئَنْ تِينىءَ لَهَنْدِئَنْ اَلَا
کَنْهين کَهِي کَا اَچٖي اَلَا جِينىءَ کَهَنْدِئَنْ تِينىءَ لَهَنْدِئَنْ اَلَا
اَمُلُ بهَانْيَان اُنَ کهٖي سَاجَنَ مُون کهٖي جَا چَئِي
اَلَا جِينىءَ کَهَنْدِئَنْ تِينىءَ لَهَنْدِئَنْ اَلَا
پٖيرَ پَٿَانئِي کَوْنرَا رَائٖي تهِئَڙَسِ رَچِي
اَلَا جِينىءَ کَهَنْدِئَنْ تِينىءَ لَهَنْدِئَنْ اَلَا
مُنْهُہ کَرِ مَعْذُورِنِ ڎٖي پُنْهُون ڄَامَ پَرْچِي
اَلَا جِينىءَ کَهَنْدِئَنْ تِينىءَ لَهَنْدِئَنْ اَلَا
مُون کهٖي تَنْهِين مَارِئوۡ جَتَنِ جَا تهٖي اُتِي
اَلَا جِينىءَ کَهَنْدِئَنْ تِينىءَ لَهَنْدِئَنْ اَلَا
وِنْدُرَ وَاٿُنِ تٖي کَانْدھِي تهِينْدَمِ کٖيچِي
اَلَا جِينىءَ کَهَنْدِئَنْ تِينىءَ لَهَنْدِئَنْ اَلَا.

فَصُلُ چهَھوۡن
بيت - 1

جهَلِي تَا نَہ رَھَان دھَارَان پَسَں﮽َ پِرَ جٖي
اَپَرِ عَاجِزِ آھِيَان لَالَنُ جَان نَہ لَهَان
فَرْدَا مُون پهِٿوۡ کَيوۡ وَعْدٖي ڎٖي نَہ وَھَان
صُبَحَ سِينىءَ نَہ سَهَان توۡٺٖي مٖيڙٖين توۡٺٖي مَارِئٖين.

بيت - 2

فَرْدَا مُنْدھَ پهِٿوۡ کِيوۡ روۡکَڙِ کهَئِي نَارِ
ھِىَ جَا وَاڰَ وِلهِىَ جِي وٖيرَ مَ ڎٖي وَارِ
جَان تَان مُٿهِي مَارِ جَان تَان مٖيڙِ مُٿهِىَ کهٖي.

بيت - 3

مُٿهِي تهِي مُدَعَا گهُريي موْتُ تهِئوۡ مَوْجُودُ
اَچٖين تَان اَڄُ کَرِيَان سَهَٿَ جوۡ سُجُودُ
جَانْکِي نٖين وُجُودُ جَانکِي مٖيڙِ مُٿهِىَ کهٖي.

بيت - 4

جَانْکِي مٖيڙِ مُٿهِىَ کهٖي جَانْکِي مُٿهِي مَارِ
ڎُکهِىَ کهٖي ڎٖيکهَارِ ھٖيکَرَ ھوۡتُ اَکهِنِ سَان.

بيت - 5

ڎُکهِي تهِي ڎدھوۡرَ لَهَسِي لَىِء پُنْهُؤَ جٖي
ڎٖيئِي آڰِ اَتوۡرَ سَبهَہ نَہ سَاڙِي سَسُئِي.

بيت - 6

ڎُکهِي ڎُکهُہ وِسَارِ سٖيجَ پهِٿِي کَرِ سَسُئِي
پَٿِىَ پٖيرُ نِهَارِ تَہ آرِيَاٺِي اُتَان لَهٖين.

بيت - 7

ڎُکهِي ڎُکهُہ مَتهٖي کَرٖي وَؤُن چهَپَرِ پٖيهِي
گَڎِبُىِء ڎٖيهِي سُودھِيُون ڎِينْدُءِ خَبَرُون.

بيت - 8

ڎُکهِىَ ڎِينْهَاٺِي مُٿهِىَ مَتهٖي ھَتهَڙَا
تَنْهِن پَرِ نَہ کهَاٺِي جَنْهِن پَرِ جُڙٖي جٖيڎِئٖين.

بيت - 9

ڎِسَں﮽ُ ڎِکها اَڰِروۡ سَسُئِي آں﮽ِ مَ شَکُ
تهِيىءُ ٻَانْهِي بهَرِ اوۡئِيُون لُڎُ مَ پَسِي لَکُ
وَرُ پُنْهُؤَ سٖي پَلَکُ کهُهِہ ٻَارَھَنْ مَاھَ ٻِئَنِ سَان.

بيت - 10

ھَرْدَمُ ھوۡتَ پُنْهُؤَ جوۡ ڎِسَں﮽ُ بهَانئِجِ ڎِکهَہ
وَرُ پُنْهُؤَ سٖين پَلَکَ ٻَنِ ٻَارَھَنْ مَاھَ ٻِئَنِ سَان.

بيت - 11

تهوۡرَ وِرَمِي تهِيىءُ وَنڄَں﮽َ وٖيرَمَ نَہ سَهٖي
ڎٖيئِي مَرْجِ ڎُونْگَرٖين جَتَنِ کَارَں﮽ِ جِيىءُ
ھَڎِ نَہ ھُونْدوۡ ھِيىءُ کَرِ سَاھُ پرِيَانْ تَان صَدِقوۡ.

بيت - 12

ڎُکهِىَ سَنْدِيُون ڎُونْگَرٖين آدھِىَ آھُون پُونِ
ڎَارٖي جوۡ ڎُونْگَرَ کهٖي سوۡ کِي چَيوۡ چُونِ
آرِىَ جٖي اَرْمَانَ مٖين مَاڙھُون مِرُون رُونِ
اِنَ پَرِ سٖيئِي ھُونِ ھِنئَڙَا جَنِ ھَڄِي وِيَا.

بيت - 13

ڎُکهِىَ سَنْدِيُون ڎُونْگَرٖين پَسوۡ پِٿُون پُونِ
مُئٖي پُنڄَاٺَانْ مُنْدھَ کهٖي روۡجهَہ رُنڄُنِ مٖين رُونِ
بهُٺَا اِيئٖين چُونِ تَہ مُئِىَ اَسَان کهٖي مَارِئوۡ.

بيت - 14

ڎُکهِىَ سَنْدِيُون ڎُونْگَرٖين اُچهِنْگَارُون اَچَنِ
ھَٺِي سَانْگَ سَسُئِىَ کهٖي کِلوۡ کِئوۡ کٖيچِنِ
جٖي ھَتهَان ھوۡتَ مَرَنِ ھوۡتُ تَنْهِين جٖي ھَنْجَ مٖين.

بيت - 15

ڎُکهِىَ سَنْدِيُون ڎُونْگَرٖين وَں﮽َ ٿرَں﮽َ وَايُون کَنِ
وَٿَان وٖيهِي تَنِ وَڐھِىَ سٖي وَاڐھوۡڙِئَا.

بيت - 16

وَڐھِىَ سٖي وَاڐھوۡڙِئَا رَتُ نَہ ڎِٿهوۡ تَنِ
موۡتُ قَبُولِئوۡ اُنِ ڎِٿهوۡ جَنِ ڎُکهِىَ کهٖي.

بيت - 17

کِي جٖي ڎُکهِيَا ڎٖي پَارَاپَا کهٖي پَانْدھِئٖين
سُوري بهَرْيَائِي سٖي ڰَالهِہ کَيَائِين جَنِ سَان.

بيت - 18

کوۡ جوۡ وَڐھِىَ وَڐھُ وَرُ وِدھَائِين وَڐھَ سٖين
ڎُکهُہ ڎُکهِىَ کهٖي ڎَڐهُ جَنِ ڎِٿهِي سٖي ڎُکهِيَا تهِيَا.

بيت - 19

وَڐھِيَلِ تهِي وَايُون کَرٖي کُٿهَلِ کُوکَارٖي
ھِىَ ھَنْجهُون ھَڎَنِ لَىِء ھَارٖي ھُنَ پُں﮽ُ پَنْهِن جَا سَارِيَا.

بيت - 20

ڎُکهِىَ تهِئوۡ ڎُکَارُ توۡڙٖي وَسَنِ مِينْهَڙا
صَاحِبَ ھَتهِہ سُکَارُ ھِنَ وَسِ آھِنِ ھَتهَڙَا.

بيت - 21

ڎُکهِىَ تهِئوۡ ڎُکَارَ سٖيٺَنِ ڎٖيهُہ سُکَارِئوۡ
ٻَاروۡچَاٺوۡ ٻَارُ سَبهوۡئِي سُهَاوَ سَان.

وائي - 1

اَچِي لَالَنَ لَٿِ مِيَان مُئِىَ جوۡ لوۡڙھُ لَکَنِ مٖين
ھوۡ کهَانُ کهَتهُورِىَ ھٖيرَئُون اَلوۡ مِيَان مُون مٖين صَابُں﮽َ چهَٿَ مِيَان
مُئِىَ جوۡ لوۡڙھُ لَکَنِ مٖين
آرِيَاٺِي اَچِي کَرٖي کَا گهَڙِي تُون جَٿرِ مِيَان
مُئِىَ جوۡ لوۡڙھُ لَکَنِ مٖين
کهَتهُورِي کهشْبُوءِ سَان ھَارِيَائُون ھَٿِ ھَٿِ مِيَان
مُئِىَ جوۡ لوۡڙھُ لَکَنِ مٖين
دَرْدُ مُنْهِن جٖي دِلِ جوۡ تُون کَامِلَ اَچِي کَٿِ مِيَان
مُئِىَ جوۡ لوۡڙھُ لَکَنِ مٖين
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي سِرَ تَائِين آھٖي سَٿِ مِيَان
مُئِىَ جوۡ لوۡڙھُ لَکَنِ مٖين.

فَصُلُ سَتوۡن
بيت - 1

آنئُون نَہ گَڎِي پرِنىءَ کهٖي تهوۡرَا ڎِينْهَہ تهِيَا
رَاتٖين روۡزَ وِيَا عَبَثُ آرِىَ ڄَامَ رٖي.

بيت - 2

آنئُون نَہ گَڎِي پرِنىءَ کهٖي سَهَسٖين سِجَ وِيَا
ھَلَں﮽َ وٖيرَ ھِئَان دٖيکهٖي شَالَ دَمُ ڎِيَان.

بيت - 3

آنئُون نَہ گَڎِي پرِنىءَ کهٖي تُون تهوۡ لَهٖين سِجَ
مُون جٖي ڎِيَانىِء سَنٖيهَا نٖيئِي پرِيَان کهٖي ڎِجِ
وَنڄِي کٖيچِ چَئٖجِ تَہ وٖيچَارِي وَاٿِ مُئِي.

بيت - 4

آنئُون نَہ گَڎِي پرِنىءَ کهٖي پوۡيوۡن تهِئوۡ پَسَاھُ
سِکَان سَکْرَاتَ مٖين روۡيوۡ پُچهَان رَاھُ
شَالَ مَ وَنڄٖي سَاھُ دھَارَان پَسَں﮽َ پِرَ جٖي.

بيت - 5

آنئُون نَہ گَڎِي پرِنىءَ کهٖي عُمْرِ تَان وٖيئِي
وِلهِي ڎِينْهَہ وِنڄَائِيَا سَرْتِيُون سَبهٖيئِي
پِيرِىَ مٖين پٖيئِي اَکهِيُون آرِىَ ڎٖي کهَٺَان.

بيت - 6

آنئُون نَہ گَڎِي پرِنىءَ کهٖي جوۡبهَنُ وِئوۡ جَاڙَ
آڎَا آرِيچَنِ کهٖي چَاڙھِيکَا ۽ چَاڙھَ
مُون مُٿهِىَ کهَان نَہ تهِئٖي وَڎِپَں﮽َ مَنْجهِہ وِلهَاڙَ
عُمْرِ سَبهَہ اَوَاڙَ وٖييَمِ تهِي وَاکَا کَرِيَان.

بيت - 7

آنئُون نَہ گَڎِي پرِنىءَ کهٖي ھٖي پُں﮽ُ ڎِينْهُہ وِئوۡ
نِهوۡڙٖي نَانْبهُنِ سٖين مُون کهٖي نِينْهَہ نِئوۡ.
مُٿهِىَ مُوْتُ تهِئوۡ پِيىءُ پِيىءُ کَنْدٖي پَنْدھَ مٖين.

بيت - 8

آنئُون نَہ گَڎِي پرِنىءَ کهٖي آيوۡ عَزْرَائِيلُ
جوۡرَاٺٖي سٖين جٖيڎِيُون نَہ کوۡ قَالُ نَہ قِيلُ
آيوۡ مَوْتُ دَلِيلُ مَارِينْدوۡ مُرَادَ سَان.

بيت - 9

آنئُون نَہ گَڎِي پرِنىءَ کهٖي مَتهَان آيوۡ مَوْتُ
وَاجهَائِينْدٖي وَرِھَ تهِيَا ھَڎِ نَہ گَڎِيُمِ ھوۡتُ
جٖيکُسِ تهِينْدِيَسِ فَوْتُ فَنَا ھِنَ فِرَاقَ مٖين.

بيت - 10

وِلَاڙِئوۡ وَٺٖين چَڙھٖي ڰِجهُنِ تهِينْدِي ڰَاھُ
سَسُئِىَ سُورِىَ چَاڙھِئوۡ پرِيَان لَىِء پَسَاھُ
ھوۡءِ مِرُون ھِيىءُ مَانْهُہ کِي نَہ کَمِيٺِىَ رَکهِئوۡ.

بيت - 11

وِلَاڙِئوۡ وَٺٖين چَڙھٖي رَءُ پَسْيوۡ تهِي روۡءِ
وِچَان جوۡ وِچُ پوۡءِ سوۡ کَنْهِن پَرِ کَهِي لَاھِيَان.

بيت - 12

وِلَاڙِئوۡ وَٺٖين چَڙھٖي اُٺُجهُں﮽ُ مَتهٖي اَڄُ
لَالَنَ کَارَں﮽َ لَڄَ بَاسِيَائِين بَرْدَارَ جِي.

بيت - 13

وِلَاڙِئوۡ وَٺٖين چَڙھٖي ڎِئوۡ پَٿوۡلٖي لَانْگَ
ٿَارِىَ ٿَارِىَ چهَانْگَ سَسُئِىَ موۡڙَ ٻَجهَنِ جٖي.

بيت - 14

وِلَاڙِئوۡ وَٺٖين چَڙھٖي پَسْيوۡ سُکهَہ سَنْدَاسِ
آدھِىَ وَنڄِئوۡ آکهُڙٖي نَہ کوۡ پِىءُ نَہ مَاسِ
سوۡئِي سوۡ سٖيٺَاسِ پَرٖي پَرَاڎَا کَرٖي.

بيت - 15

وِلَاڙِئوۡ وَٺٖين چَڙھٖي ڎَاڐھوۡ ڎوۡرٖي ڎُورِ
سُپٖيرِيَانْ جٖي سُورِ پَرٖي پَرَاڎَا کَرٖي.

بيت - 16

پَرٖي پَرَاڎَا کَرٖي اوۡرٖي نَہ آھٖي
کَمْتَرِ کَا کَاهٖي پَهُچٖي ھِنَ پَٿِىَ کهٖي.

بيت - 17

رُنڄُنِ مٖين رَڙِ تهِي کَرَ کوۡوِلَ جِي کُوکَ
وِلوۡلوۡ ۽ وُوکَ اِيىءَ تَان آھِ عِشْقَ جِي.

بيت - 18

رُنڄُنِ مٖين رَڙِ تهِي کَرَ چَتُؤَ جِي چَانْگَارَ
اِيىءَ عِشْقَ جِي اُٻِکَارَ نَعْروۡ آھٖي نِينْهَہ جوۡ.

بيت - 19

رُنڄُنِ مٖين رَڙِ تهِي جِهَڙِي کَرٖي جوۡءِ
ھِىَ نَہ عَوْرَتَ ھوۡءِ اِيىءَ تَان آھَ عِشْقَ جِي.

بيت - 20

رُنڄُنِ مٖين رَڙِ تهِي کَرَ کَرِکٖي کُونْجَ
نَعْروۡ مَنْجهِہ نِکُونجهَہ اِيىءَ تَان آھَ عِشْقَ جِي.

بيت - 21

رُنڄُنِ مٖين رَڙِ تهِي کَرَ سَارِنْگِي سَازُ
اِيىءُ عِشْقَ جوۡ آوَازُ مَاڙھُون رَکهَنِ مُنْدھَ تٖي.

وائي - 1

تَنَ مَنَ مَنْجهِہ تَنْوَارَ ھوۡ يَارَ سَدَا آھٖي سِکَ جِي
تهِيُون چِٺِکَنِ چِتَ مٖين جِينىءَ سٖي گهَنْڐِىَ لَارَ
ھوۡ يَارَ سَدَا آھٖي سِکَ جِي
لَڰِي اُنڄَ اَکهِنِ کهٖي سِگهوۡ موۡٿُ سَتَارَ
ھوۡ يَارَ سَدَا آھٖي سِکَ جِي
پَسَان کِي نَہ پرِيَتَٺوۡ کَاڎٖي پِرْتِ پَچَارَ
ھوۡ يَارَ سَدَا آھٖي سِکَ جِي
بَنْدِيَاٺِي بهَنْبهوۡرَ مٖين آھِيَان توۡھُون دھَارَ
ھوۡ يَارَ سَدَا آھٖي سِکَ جِي
مُون کهٖي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين آرِيَاٺِي آدھَارَ
ھوۡ يَارَ سَدَا آھٖي سِکَ جِي
آھٖي عَبْدُ اٌلَّطِيفُ کهٖي تُنْهِن جِي پِيىءَ پَچَارَ
ھوۡ يَارَ سَدَا آھٖي سِکَ جِي.

دٖيسِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

مُٿهِيَس جهَلِ مَھَارَ کُٿهِيَس کَاھِہ مَ کَرَھوۡ
مُون نِمَاٺِيَ جٖي نِجهرٖي بهٖيروۡ کَجِ بهَتَارَ
سَاجَنَ توۡهَان دهَارَ ڎِٿهُمِ ڎِينْھُہ قِيَامَ جوۡ

بيت - 2

ڎَاگهَنِ ڎٖيرَنِ ڎُونْگَرَنِ ٿرِنْهِين ڎِنَمِ ڎُکهَہ
سٖي سَبهِہ بهَانيَان سُکهَہ ھٖيکَنْدھِ کَارَں﮽ِ ھوۡتَ جٖي.

بيت - 3

ڎَاگهَنِ ڎٖيرَنِ ڎُونْگَرَنِ ڎُکهَنِ آنئُون ڎدھِي
پُچهَان پٖيرُ پُنْهُؤَ جوۡ وِجهَان وِکهَہ وَدھِي
لِکهِئٖي آنئُون لَدھِي نَہ تَہ پَٿِىَ کٖيرَ پَنْدھُ کَرٖي.

بيت - 4

ڎَاگهَا کِي مَ ڎَروۡ اَنڄَان آرِيَاٺِي اَڰٖي تهِئوۡ
مُورِئوۡن مَنڄَرَ ٿَارِيُون چَانْگَا تهَا چَروۡ
آن تَان حَرَفُ ھِروۡ مُورَانئِي مُعَافُ تهِئوۡ.

بيت - 5

اَنڱَں﮽َ مَتهٖي اوۡپِرَا جَڎِھِن ڎَاگهَا ڎٿهَىِء ڎِينْهَہ
وَٿهِي سَڙَکَ سَسُئِي وٖيهُہ وِھَاٺِىَ سِينىءَ
چوۡٿِىَ سَان چَانْگَنِ کهٖي جَڙٖي زَنْجِيرَنِ جِينىءَ
تَہ ھُوتُ تُنْهِن جوۡ ھِينىءَ ھُونْدَ پُنْهُون نَہ نِيَائُون پَاں﮽َ سَان.

بيت - 6

اَنْڱَں﮽َ مَتهٖي اوۡپِرَا جَڎِھِن ڎَاگهَا ڎِينْهَہ ڎِٿهَاءِ
کُنْجُون جٖي کُرْفَنِ جُون کَنْهِن جَنْهِن لَلِ لِکَاءِ
صُبَاحِٺٖي سَنْدَاءِ تهِئٖي سَارُوٺِي سَسُئِي.

بيت - 7

اَنْڱَں﮽َ مَتهٖي اوۡپِرَا جَڎِھِن ڎِٿهَىِءِ اُٿهَہ
ڎَانْيُىِء نَہ ڎَاگهَنِ کهٖي اوۡڰِي سَاں﮽ُ اَڰَٿهَہ
تَہ ھُونْدَ نَہ تُنهِن جٖي ھَتهَہ سُورَ پِرَايَا سَسُئِي.

بيت - 8

اَنْڱَں﮽َ مَتهٖي اوۡپِرَا جَڎِھِن ڎِٿهَىِء توۡڎَا
وَاڰيَىِء نَہ وَارَنِ سَان تَان گوۡرَنِ جَا گوۡڎَا
لَکَنِ جَا لوۡڎَا ھُونْدَ نَہ سَٿهَىِء سَسُئِي.

بيت - 9

چهَاجٖي ڎِنْگَا ڎٖيرَ مُنْهِن جوۡ ڎِينْهُہ ڎِنْگوۡئِي مَ تهِئٖي
اُٿهَنِ ۽ اوٿهِنِ جٖي چهَانْوَ ھِيٺوۡ وٖيرُ
ھِىَ کَمِيٺِي کٖيرَ جَا اَمُرَ کهٖي آڎِي پهِرٖي.

بيت - 10

دٖيسِي سٖيں﮽َ کَجِنِ پَرَدٖيسِي کِهَڙَا پِرِين
لَڎِئوۡ لَاڎُوٺَا کَرِئوۡ پَنْهِن جٖي دٖيسِ وَنڄَنِ
پُنڄَاٺَان پرِيَنِ کِجٖي بَسِ بهَنْبهوۡر کهَان.

بيت - 11

ڎَاگهَنِئوُ ڎٖيرَنِ جٖي ھُونْدَ آنْدَا بَرْدَ بهَنْبهوۡرَ مٖين
چِيرٖي چٖيلِ چَڙَا کِيَا وَھَ پَئِي وَھَٺَنِ
گهُڙِىَ کهُڙِکوۡ اُنِ جوۡ سُتٖي سُئوۡ سَبهِنِ
ڎَاڐھَنِ سَاں﮽ُ سَيِّدُ چَئٖي پِيَادِيُون نَہ پَهُچَنِ
جَنِ جوۡ پٖيرُ نَہ لَڰوۡ پَٿَ تٖي تَنِ آيَمِ سَاں﮽ُ اُٿهَنِ
گُنْگَنِ ۽ جُنْگَنِ مُنْدھَ اَسُونْهِين مٖيڙئٖين.

بيت - 12

اَڰٖي اُٿهَہ رَڙَنِ مُون بهٖيرٖىَ مَاٿهَہ تهِي
پَلَاٺِيندٖي پَاں﮽َ مٖين کُچهوۡ کِي نَہ کُٿهَنِ
کَا جَا مَامَ مُٿهَنِ ھِنِ پُں﮽ُ ھُئِي ھُنِ سَان.

بيت - 13

دھُرَانئِي دھَارِيَا مِٿرَ مُنْهِن جَا نَہ تهِيَا
مَنْدِي ڎٖيرَنِ مَنَ مٖين مُون کهِلِئوۡ کهِيکَارِيَا
صُبُحِ تهِي سَارِيَان تَہ اُٿهَہ نَہ اوۡطَاقَنِ مٖين.

بيت - 14

اُٿهَہ مَ اوۡرٖي آں﮽ِ آنئُون ڎَاگهَنِ ڎَدھِي آھِيَان
ھَٺِي ھَتهُہ ھَيَنِ کهٖي پَرٖي نٖيئِي پَلَاں﮽ِ
ھوۡتُ مُنْهن جوۡ ھَاں﮽ِ پُنْهُون نِيَائُون پَاں﮽َ سَان.

بيت - 15

جَتَا شَالَ جِئوۡ جِئوۡ تهَا جَاڙُون کَرِئوۡ
ٻَانْبهَں﮽ِ کهٖي ٻَروۡچَ رٖي ٻٖيلِي نَاھِ ٻِئوۡ
چهِنَں﮽ُ تَا نَہ پِئوۡ ھِيىءُ سَنْڱُ نَہ چهِنَں﮽َ جٖيهَڙوۡ.

بيت - 16

جَتَنِ جَا جٖيلَان تهٖي سَاتهَہ پُچهَايَىِء سَسُئِي
آيَسِ آرِىَ ڄَامَ جَا تَڙِ توۡڎَا تٖيلَان
اُنِ کهٖي نَاکٖيلِيُون نَکَنِ مٖين دُھِرِيُون دَلٖيلَان
سِرِ ٻَنْدھِئوۡ سٖيلَان تهِي لَايوۡ نِينْهُہ نِنْڐرُون کَرٖي.

بيت - 17

جَتَں﮽ِ کُچهُہ جَتَنِ جوۡ آيَا کِي اِينْدَا
وَٿهِي پُنْهُون پَانْهِن جوۡ وَٿَان توۡ وٖينْدَا
دَمُ نَہ دَمِينْدَا سِدھَارِينْدَا سَاڙٖيهَہ ڎٖي.

بيت - 18

ھٖي جٖي آيَا ھٖيرَ مُون اَڰَ نَہ ڎِٿهَا کَڎِھِين
آنئُون تَرْسَان ھوۡءِ تَکِڙَا پَٿِ نَہ لَائِنِ پٖيرَ
بهَنْبهوۡلِيَسِ بَرْنِ مٖين پَسِي پَاندھِنِ سٖيرَ
آءُ آرِيَاٺِي اُسِرِي اَتهِي وَاھَرَ جِي وٖيرَ
ھِىَ کَمِيٺِي کٖيرَ تُون پَارِسَ رَسِجِ پَٻَ مٖين.

بيت - 19

جَتَنِ يَارَاٺوۡ کٖيچِنِ مُون سٖين کوۡ نَہ کِئوۡ
نَالٖي سُيَسِ ھوۡتَ جٖي مَتهِمِ ٻَارَاٺوۡ
تٖينَاھِي طَعْنوۡ ڎِينْدَا مُون ڎٖيرَ وِيَا.

بيت - 20

جَتَ ھَڎِھِين ھُتِ مُون ھِتِ ھِنئَڙٖي مٖين حَلُ تهِيَا
چَنْگُلَ جَنْهِين جَا چَوْپهَرَا رَاحَتَ تَنْهِين جِي رُتِ
گُنْگَنِ جِىَ گُفْتِ چهٖيڙٖي وِدھِيَسِ چهَپَرٖين.

بيت - 21

جَتَنِ وِدھِيَسِ جَارِ نَہ تَہ ھُيَسِ نِمَاٺِي نِکِٺِيَان
تهئَڙَا پَاں﮽َ قَرَارِ مُون مَنُ گَڎٖي گُونْدَرٖين.

بيت - 22

جٖي ڄَاٺَان جَتَنِ پوءِ پَٿَانْدَرِ ھٖيتِروۡ
آنئُون کِينىءَ مِلِي تَنِ سَرْتِيُون سُورَ پِرَائِيَان.

بيت - 23

گوۡرَا وَنڄَنِ گَامَ ڎٖيرَنِ سَنْدَا ڎٖيهَہ تٖي
توۡڎَنِ جٖي تَڙَ بهِيڙَ مٖين تَرِيُون تِرِکَنِ تَا مَ
اوۡٿهِئَڙَا آرَامَ لَنْگهٖي پَٿَ پَرٖي تهِيَا.

بيت - 24

گهَہ سِرِ تهِئٖي مَ گُسَ پَٺِي پَوٖي مَ پرِنىءَ تٖي
جَنْهِن سِرِ سَاجَنُ سُپِرِين تَنْهِن اُٿهَہ مَ لَڰٖي اُسَ
پُنْهُون پَاکَ پُرْسَ ھوۡتَ نَہ کَجِنِ ھٖيڎِيُون.

بيت - 25

اُسَ مَ لَڰٖي اوۡٿِئٖين لٖيڙَنِ لُکهَہ مَ لَڰُ
اَلَا آرِيچَنِ کهٖي کوۡسوۡ وَاءُ مَ وَڰَ
جَتَ جهَجهَا مٖين جَڰَ مُنْهِن جِي پِرْتِ پُنْهُؤَ سَان.

بيت - 26

لَڎِينْدٖي لِبَاسُ جَتَنِ جٖيڎوۡئِي کَيوۡ
اَچٖي آرِىَ ڄَامَ جوۡ وَں﮽َ وَں﮽َ مَنْجهَان وَاسُ
جٖي مِرُون کهئَنِمِ مَاسُ تَہ بهِي ھَڎَ ھَلَنْدَمِ ھوۡتَ ڎٖي.

بيت - 27

اُٿهَہ وٖيرِي اوۡٿهَارَ وٖيرِي ٿرِيَان وٖيرِي ٿهِئَڙَمِ ڎٖيرَ
چوۡتهوۡن وٖيرِي وَاءُ تهِئوۡ جَنْهِن لَٿِيَا پُنْهُؤَ پٖيرَ
پَنْجوۡن وٖيرِي سِجُ تهِئوۡ جَنْهِن اُلَهِي کِي اَوٖيرَ
چهَهوۡن وٖيرِي چهَپَرُ تهِئوۡ جَنْهِن سَنْوَان کِيَا نَہ سٖيرَ
سَتوۡن وٖيرِي چَنْڐرُ تهِئوۡ جوۡ کهِڙِئوۡ نَہ وَڎِىَ وٖيرَ
وَاھٖيرٖي جٖي وٖيرَ تهِي چهُلُون کَرِيَان چهَپَرٖين.

وائي - 1

ڎَاگهَنِ ڎٖيرَنِ سَاں﮽ُ کَرَھَنِ کٖيچِنِ سَاں﮽ُ
مَتَان کَا ٻِي لَنؤُن لَائٖي
آنئُون سُتِي ھوۡءِ وِئَڙَا کَرَھَلَ کَاھٖي
مَتَان کَا ٻِي لَنؤُن لَائٖي
آسَں﮽َ اَڰِيَان اُنِ جٖي ٻَرِ ٻَرِ کِئوۡ ٻَاڎَائٖي
مَتَان کَا ٻِي لَنؤُن لَائٖي
چَتُرَ ڎٖيئِي چِتَ کهٖي وِئَڙَا ھوۡتُ چهَپَائٖي
مَتَان کَا ٻِي لَنؤُن لَائٖي
جٖيکَا ھُيَنَ مَنَ مٖين سَا پَنْهِن جِي وِيَا پُڄَائٖي
مَتَان کَا ٻِي لَنؤُن لَائٖي
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي اِينْدُمِ وَاڰَ وَرَائٖي
مَتَان کَا ٻِي لَنؤُن لَائٖي.

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

اَڄُ بهِي وَسَائِي اوۡٿهِئٖين مَتهٖي مَارَڰَ مَاکَ
پُنْهُون نِيَائُون پَاں﮽َ سٖين تَاڙِيُون بهَنڄِي طَاقَ
ھَيْهَاتِ ھَيْهَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ سُنڄِي تهِي اوۡطَاقَ
چُکِىَ چوۡرٖي چَاکَ ھَاڙھٖي ھوۡتَ ھَلِي وِيَا.

بيت - 2

مِڙِي مُنْدھَ ڎٖي آئِيُون سَاھٖيڙِيُون سَهَجَا
أَلسَّفَرُ قِطَعْةْ مِنَ اٌلنَّارِ ھَارِي موۡٿُ ھِتَا
سَنْڱُ صِرَاطَ اٌلْمُسْتَقِيمَ جوۡ اَتهِي نَہ اَڰِيَا
سٖي کٖيچِي نِينْدَءِ کِيَا جوۡ تُنْهِن جوۡ نِينْهُہ نِفَاقَ سَان.

بيت - 3

جَڎِھِنْ کُنْ فَيَکُونُ چَئِي نِيَا آرِيَاٺِىَ اَرْوَاحَ
اَنْڱُ اَڰٖيئِي لِکهِئوۡ مُنْهِن جوۡ مِيثَاقَا
مَنْ طَلَبَ شَيْئَا جَدَّ وَجَدَ اُتوۡ عَلِىَ شَاھَ
اَنڄَان ھِنَ حَدِيثَ جوۡ مُون آسِروۡ آھِ
پُنْهُؤَ جٖي پَيْزَارَ تَان مُنْهن جوۡ مَوْتُ مُبَاحُ
سَرْتِيُون دُعَا کَجِا تَہ مَنَ مٖيڙَائوۡ مُون تهِئٖي.

بيت - 4

سَبهَئِي سِيَاھِي آھٖي آرِىَ ڄَامَ رٖي
کَڎِھِن پَسٖي کَا نَہ کَا رِىَ لَالَنَ لَالَائِي
دُودُ دِلِ تَان دُورِ کَرٖي کَرِ سَاجَنَ صَفَائِي
مَنْ لَا شَيْخُ لَهُ فَشَيْخُ ھُوَ شَيْطَانُ اُنَ رِىَ اُونْدَاھِي
ھوۡ جَا ھَلٖي ھٖيکَلِي سَا گِيرَبَ کَنْوَائِي
بِلَا شَيْخٍ مَنْ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ کَمَنْ يَمْشِي فِي اٌلبَحْرِ بِلَا سَفِينَةٍ اِھَڙِي اَوَائِي
تَنْهِن رِىَ تَوَائِي کوۡڙٖين تهِيُون کٖيتِرِيُون.

بيت - 5

ٻَرِ وَڎِي ٻَارِ کهَٺِيُون وٖيجهوۡ نَہ وَٺِکَارُ
لٖيڙَنِ جوۡ لَطِيفُ چَئٖي کهَيوۡ مُنْدھَ مَدَارُ
وَٺَنْدُنَ تَہ وَرِ کَنْدَا نَہ تَہ اَڰِيَنِ جٖي اِختِيَارِ
کَاڎٖي تهِئوۡ کوۡھِيَارُ کتهٖي تهِي ھَتهَہ کهَٺٖي.

بيت - 6

کٖيڙٖي کٖيچَائِنِ گوۡرَا گَسِ ھَلَائِيَا
لَڙِيوۡ چَڙھِئوۡ چوۡٿِئٖين کَڙِئوۡ کوۡھَ کِڙَنِ
سُونْهَنِ جٖي سَرْدَارَ سٖين توۡڎَا مَ ٿَڙِجَنِ
لُطْفَ سَاں﮽ُ لَطِيفُ چَوٖي لَنْگهِئوۡ بَرُّ بوۡتَنِ
تَنِ کِهَڙوۡ غَمُ گُنْگَنِ ھوۡتُ حِمَاتِي جَنِ جوۡ.

بيت - 7

جَاڰَائٖي جَتَنِ گوۡرَا گَسِ ھَلَائِيَا
پَهُچَں﮽َ رِىَ پَهَاڙَ مٖين اُٿهَہ مَ آڰَٿِجَنِ
لَتَاڙٖي لَطِيفُ چَئٖي لَنْگهِئوۡ بَرُّ بوۡتَنِ
کِهَڙِي چهِکَ چَانْگَنِ ھُوۡتُ حِمَاتِي جَنِ جوۡ.

بيت - 8

بهَرٖي تهَا بهَرِينِ سَاتهِنِ سَنْڐرَ ھَتهَنِ مٖين
لٖيڙَنِ جوۡ لَطِيفُ چَئٖي مُون کهٖي مَنْجهُہ نَہ ڎِينِ
ھوۡتُ پُنْهُون تهَا نِينِ اَٺَسُونْهِىَ جوۡ آجِکوۡ.

بيت - 9

اوۡڰَارِينِ نَہ آنِرَا ٻَدھَا چَرَنِ نَہ ٻُورُ
لٖيڙَنِ کهٖي لَطِيفُ چَئٖي ھَلَں﮽َ جوۡ مَذْکُورُ
مَيَنِ کهٖي مَعْمُورُ آھٖي اُں﮽ُ تُں﮽ُ اَڰِئٖين پَنْدھَ جِي.

بيت - 10

وٖيٿهِي ٻُکٖي ٻَاپهَہ جهوۡلٖي جهَنْگَ جهُنِي کِي
آيَمِ تَنِ اُٿهَنِ سَان جَنِ جَا پٖيرَ دھَدھَا دھَڙَ دَاپهَہ
لَنْگهِيَا لَکَ لَطِيفُ چَئٖي توۡڎَا تَڙِ ٻَنْگَ طَافَ
کٖيرِ لَنْگهِيندِيُون کَافَ ھٖي بَرُّ بِرَھْمَں﮽ِ بَاسِئوۡ.

بيت - 11

ھَىِء ھَىِء کِئوۡ ھَاءِ تهِي پَاں﮽ُ ھَٺٖي سِرِ پَانْهَٺٖين
لَدھَائِين لَطِيفُ چَئٖي جَتَنِ سَنْدِي جَاءِ
شُکُرُ بَارِ سَنْدَاءِ جِينىءَ سُتَاڙٖي سَاتهُہ مِڙِئوۡ.

بيت - 12

دُوڰَ دَھَلِيَا جِتِ گوۡرَا ھَلَنِ نَہ گَسَ مٖين
چَوْسَالِيَا تَہ چَلْيَا تهِي تَونْگَ نِهَارٖي تِتِ
سُودھِي اُنهِين سَيِّدُ چَوٖي پوۡءِ پَچَارِنِ پِرْتِ
اِنَ اَٺَانْگٖي پَنْدھَ جِي کَا نٖيشَنِ پَوٖي نِرْتِ
سَسُئِي وَڎٖي سَتِ جَا اِھَڙِىَ پَرِ پَنْدھُ کَرٖي.

بيت - 13

پُں﮽ُ تهَا پَلَاٺِينِ اوۡٿهِي اَڄُ اُبهَکهُڙَا
پَهَہ پَارْسِيُون پَاں﮽َ مٖين ڎٖيرَ ڎِھَاڙِي ڎِينِ
ھوۡتُ پُنْهُون تها نِينِ ٻَاروۡچِي ٻوۡلِي کِئوۡ.

بيت - 14

پُں﮽ُ تهَا پَلَاٺِينِ اوۡٿهِي گهَٺوۡ اُٻَاھِرَا
ھوۡءِ جٖي ھَلَں﮽َ سَنْدِيُون ڰَاھُون ڰَالهَائِينِ
مُون کهٖي تهَا مَارِينِ سَڄَں﮽َ سَانْبَاھوۡ کِئوۡ.

وائي - 1

آءُ پُنْهُون پٖيهِي وِئَڙَا سُورَ سَبهٖيئِي
جِيَسِ جِيَسِ جٖيڎِيُون مُنْهِن جَا آءُ پُنْهُون پٖيهِي
ڰَالهِيُون کَنْدِيَسِ ڰُجهَہ جُون مُنْهَہ مُقَابِلِ وٖيهِي
جِيَسِ جٖيڎِيُون مُنْهِن جَا آءُ پُنْهُون پٖيهِي
کهَتهُورِىَ بَارَ بهَرٖي آيَا ڎُونْگَرَ ڎٖيهِي
جِيَسِ جٖيڎِيُون مُنْهِن جَا آءُ پُنْهُون پٖيهِي
سَرْکَشِي سَرْدَارَ سَان مُون کَمِيٺِىَ کٖيهِي
جِيَسِ جٖيڎِيُون مُنْهِن جَا آءُ پُنْهُون پٖيهِي
ھُئِي شِکَسْتِي سَسُئِي رَازَ پُنْهُؤَ جٖي رٖيهِي
جِيَسِ جٖيڎِيُون مُنْهِن جَا آءُ پُنْهُون پٖيهِي
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي سَڄَں﮽َ آيَمِ سٖيئِي
جِيَسِ جٖيڎِيُون مُنْهِن جَا آءُ پُنْهُون پٖيهِي.

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

اَلَهَہ کَارَں﮽ِ اوۡٿهِئَا کَرَھَا مَ کَاھِئوۡ
جَانِبَ جَڎٖي جِيىءَ جوۡ آڰَانْڐھوۡ آھِئوۡ
لَاڰَاپوۡ لَاھِئوۡ مَتَان مُنْهِن جوۡ سُپِرِين.

بيت - 2

اَلَهَہ کَارَں﮽ِ اوۡٿهِئَا لٖيڙَا نِئوۡ مَ لُرَ
نِئوۡ نِمَاٺِي پَاں﮽َ سٖين ٻَانْهِي جهَلٖي ٻُرَ
مُون کهٖي مَارٖي مَنْجهِہ تهِي سَنْدِي ھوۡتَنِ ھُرَ
کَچوۡ لَايَان کُرَ کٖيچَان اوۡرٖي جٖي وَرَان.

بيت - 3

کٖيچَان اوۡرٖي کٖيتِرِيُون مَعْذورِيُون مُيُون
وَاٿُون وِيهَہ تهِيُون کوۡھُ ڄَاٺَان کٖيهِىَ وِيَا.

بيت - 4

کٖيچَان اوۡرٖي کِتهَئِين وَں﮽ُ نَہ وٖيسَاھِين
کَمِيٺِي کٖيچِنِ لَىِء پُورِجِ پَرَاھِين
تَاٺِجِ تٖيڎَاھِين وَارِجِ کَا مَ وَرَں﮽َ جِي.

بيت - 5

اَلَا اَچَنِ اُوءِ جَنِ آئٖي مَنُ سَرَھوۡ تهِئٖي
پَسَان مَان پَرِ کَنْهِين جَتَنِ سَنْدِي جُوءِ
لَنْگهٖي لَکَ لَطِيفُ چَئٖي سُٺَانْ ھوۡتَنِ ھُوءِ
گوۡلِي تهِيَان گَلْبُوءِ جٖي سُنڄَاٺَان سَاتهَہ دھَٺِي.

بيت - 6

کٖيچَان آيوۡ قَافِلوۡ رَاتِ موۡچَارِىَ رُوءِ
بوۡتٖي ۽ بَلوۡچَ جِي رِڙھِي پَسَان رُوءِ
گوۡلِي تهِيَان گَلْبُوءِ جٖي مُون نِئوۡ پَاں﮽َ سَان.

بيت - 7

کٖيچَان آيوۡ قَافِلوۡ بهَلٖيروۡ بهَانْيَان
پَٺِي جَا پٖيرَنِ جِي سَان لِنْڱَنِ کهٖي لَايَان
چَنْبٖيلِي چَايَان جٖي مُون نِئوۡ پَاں﮽َ سَان.

بيت - 8

کٖيچَان آيوۡ قَافِلوۡ طَرَحَ موۡچَارِىَ توۡڎَ
سِينڱَارِيَا سَيِّدُ چَوٖي کَرَھَا مَنْجهَان کوۡڎَ
لَکهَہ لَهٖي تهِي لوۡڎَ جِيجَا تَنِ جَتَنِ جِي.

بيت - 9

کٖيچَان آيوۡ قَافِلوۡ ڄَامَنِ سَنْدوۡ ڄَامُ
پَسَنْدٖيئِي پُنْهُؤَ کهٖي اَکهِنِ کِئوۡ آرَامُ
نَاتَرِ چَائِيَان نَامُ جٖي مُون نِئوۡ پَاں﮽َ سَان.

بيت - 10

کٖيچَان آيوۡ قَافِلوۡ جُنْگَ سُنْهَارِىَ جوۡڙَ
ٿَلْيَارَا توۡڎَنِ کهٖي ڰَچِىَ سُونْهَنِ موۡڙَ
دَوْلَتَ چَائِيَان دَوْرَ جٖي مُون نِئوۡ پَاں﮽َ سَان.

بيت - 11

جهُوڙَا جَنِ جهُلَنِ مٖين ھِيرٖي لَکهَہ ھَزَارَ
لَڰَا وَاٿَ وَٺَنِ جَا پُنْهُؤَ کهٖي پَالَارَ
آن کٖي وٖيندْا گَڎِيَا اِھَڙِىَ سِٿرَ سُوَارَ
لَنْگهِي کَالهَہ قَطَارَ تُون آئِي اَڄُ نِهَارِئٖين.

بيت - 12

مِزْمَانَنِ مَهَرِي آٺٖي جهوۡکِيَا جهوکَ مٖين
چَاٿِي چَنْبَنِ مٖين وِيَا جِينىءَ بَازُ سَٿٖي بَحَرِي
کوۡھِيَاروۡ قَهَرِي وِئوۡ نِهوۡڙٖي نِنْڐرَ مٖين.

بيت - 13

کٖيچِي کَالهَہ کَهِي وِيَا اَدِي آدھِىَ رَاتِ
جَاڰَان تَان جٖيکِي تهِئوۡ وِهَاٺىَ پِرِبهَاتِ
پهوۡڙائوۡ فَقِيرِ کهٖي ڎِنوۡ جَتَاٺِىَ جَاتِ
رَفِيعُ اٌلْدَّرِجَاتِ پَرْمَلُ پُنْهُون مٖيڙِئٖين.

بيت - 14

مُون بهَانْيوۡ مُون وَٿِ ھَمٖيشَا ھُونْدَا پِرِين
وٖيڙھوۡ ڎٖيئِي وٖيکِروۡ پَهَرِي وِيَا پَٿِ
سِرُ جَنْهِين جٖي سَٿِ وِکِيُمِ تهٖي وَٺِکَارَ مٖين.

بيت - 15

مُون بهَانْيَا مِزْمَانَ ھَمٖيشَا ھُونْدَا پِرِين
کُهِي کَمِيٺِي ھَلْيَا کَهَلَ کَيَائُون کَا نَہ
ڎٖيئِي وِيَا ڎَاھِ کهٖي سُورَنِ جَا سَامَانَ
جوۡروۡ رَاتِ جُوَانَ جٖيڎِيُون جَتَ کَرٖي وِيَا.

بيت - 16

بهَانْيَمِ جٖي سَرْوَاں﮽َ چهُلَائِينْدَمِ چهَپَرٖين
تَہ کهانْيَمِ ھُونْدَ پَلَاں﮽َ اُٿهَہ گُڎَايَمِ اُنِ جَا.

بيت - 17

کَاڎٖي مُنْهُہ مَکْرَانَ جوۡ کَاڎٖي کٖيچُ تهِئوۡ
ھِهَڙوۡ سَاتهُہ بهَنْبهوۡرَ تَان کَڎِھِن کوۡ نَہ پِئوۡ
ھَٺِي کَامَ کوۡھِيَاروۡ چوۡرٖي چِتُ وِئوۡ
جَنْهِين جَتُ نِئوۡ تَنِ اُٿهَنِ گهوۡرِي آھِيَان.

بيت - 18

بِرِھَ مَٺَايَسِ بَرَّ نَا تَہ سِکِي کٖيرَ سَدھُون کَرٖي
گهَٺوۡ ڎوۡرِيَائِين ڎُکهَہ سٖين ڎٖيرَنِ لَىِء ڎُونْگَرَ
وَرِي آيُسِ وَرُ تَڎِھِن سَفَرُ مُئِىَ جو سَابِ پِئوۡ.

بيت - 19

وَرَ مٖين کوۡنْهٖي وَرُ ڎٖيرَنِ وَرُ وَڎوۡ کِئوۡ
نِهَارِينْدِيَسِ نِکِٺِيَان بوۡتَنِ کَارَں﮽ِ بَرُّ
آڎوۡ ٿَکَرَ ٿَرُ مَتَان روۡھَ رَتِيُون تهِئٖين.

بيت - 20

وَرَ وَرَاکَا وِچَ مٖين لَکَنِ آڎَا لَکَ
ھوۡءِ جٖي آڎَا حَقَّ سٖي کَنْدَا کوۡھُ کَنْدِنِ کهٖي.

وائي - 1

ھوۡتَ نَہ بهانْيُمِ ھِينىءَ آنئُون جَا مَارِي سَڄَں﮽َ تُنْهن جٖي نِينْهَہ
چهَڎٖي تُون کوۡ چهَپَرِ وٖينْدٖين ھوۡتَ نَہ بهَانْيُمِ ھِينىءَ
لُکهُون لَڰَنِ کوۡسِيُون ڎَاڐھَا تَپَنِ ڎِينْهَہ
چهَڎٖي تُون کوۡ چهَپَرِ وٖينْدٖين ھوۡتَ نَہ بهَانْيُمِ ھِينىءَ
عِشْقَ آرِىَ ڄَامَ جٖي کِيَسِ نِمَاٺِي نِينْهہ
چهَڎٖي تُون کوۡ چهَپَرِ وٖينْدٖين ھوۡتَ نَہ بهَانْيُمِ ھِينىءَ
جهونْگَارِينْدِي جهَنْگَ مٖين ڎوۡتهِنِ ڎِٿهِي ڎِينْهَہ
چهَڎٖي تُون کوۡ چهَپَرِ وٖينْدٖين ھوۡتَ نَہ بهَانْيُمِ ھِينىءَ
آن جَا چهَڎِي چهَپَرٖين سَا کٖيچِ رَسَنْدِي کِينىءَ
چهَڎٖي تُون کوۡ چهَپَرِ وٖينْدٖين ھوۡتَ نَہ بهَانْيُمِ ھِينىءَ
وِلهىَ ھِتِ وَسَائِيَا سَنْدَا مُحَبَّتَ مِينْهَہ
چهَڎٖي تُون کوۡ چهَپَرِ وٖينْدٖين ھوۡتَ نَہ بهَانْيُمِ ھِينىءَ
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي مَنَ پَهُچَان سٖيٺَنِ سِينىءَ
چهَڎٖي تُون کوۡ چهَپَرِ وٖينْدٖين ھوۡتَ نَہ بهَانْيُمِ ھِينىءَ.

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

وَاروۡ وَرُ وَتهِي وِيَا آرِىَ جَا اَظْلَامَ
آندَائُون آرِىَ جَا پُنْهُؤَ ڎٖي پَيْغَامَ
پَهَہ کَيَائُون پَاں﮽َ مٖين مُونْهَان مَخْفِي مَامَ
سَنْبهُوڙَا سَاتهُہ کهَٺِي وٖيسَاھٖي وَرِيَامَ
کَاکِيُون رَاتِ قِيَامَ جٖيڎِيُون جَتَ کَرٖي وِيَا.

بيت - 2

وَاروۡ وَرُ وَٿهِي وِيَا جَابِرَ کَرٖي جُوۡرُ
بهٖيدِي تهِئوۡ بهَنْبهوۡرُ حَشَرُ کَرٖي ھَلْيَا.

بيت - 3

وَاروۡ وَرُ وَٿهِي وِيَا کَرٖي ڎٖيرَ ڎَمَرُ
ھَارِي تهِئوۡ حَشَرُ پُنَا قَوْلَ قِيَامَ جَا.

بيت - 4

وَاروۡ وَرُ وَٿهِي وِيَا ڎٖيرَ کَرٖي ڎوۡروۡ
سَاجَنَ رِىَ سَرْتِيُون آتَں﮽ُ اَدھوۡروۡ
نِينْهَہ سٖين نِسوۡروۡ حَشَرُ کَرٖي ھَلْيَا.

بيت - 5

وَاروۡ وَرُ وَٿهِي وِيَا جوۡرٖي سٖين جَابِرَ
صَبْرُ کِينىءَ صَابِرِ اَچٖي عَجِيبَنِ رٖي.

بيت - 6

وَاروۡ وَرُ وَٿهِي وِيَا ڎَاڙھِىَ بهَنْبهَا ڎٖيرَ
ڎِينْدِيَسِ ڎَاڐھٖين ڎُونْگَرٖين اُنهِين لَىِء اُلٖيرَ
کٖيچِ پَهُچٖي کٖيرَ وَنڄَں﮽َ سَان وَسُ کَرِيَان.

بيت - 7

سَنجهٖي مُون نَہ سَنْبهَالِئوۡ تَہ کِي اوۡٿهِي کَنْدَا اِينىءَ
کُهِي کَمِيٺِي کِينىءَ جٖيڎِيُون رَاتِ جَتَنِ کِي.

بيت - 8

سَنجهٖي مُون نَہ سَنْبهَالِئوۡ صُبُحِ سَارِيَمِ سُورَ
جَتَنِ لَاءِ ضرُورَ گهَٺَا گهَارِيَمِ ڎِينْهَڙَا.

بيت - 9

سَنجهٖي مُون نَہ سَنْبهَالِئوۡ صُبُحِ مَارِيَسِ سُورَ
آدھِىَ رَاتِ اُدھَمِئوۡ ڎِئَنِ پَلْٿِئوۡ پُورَ
جَتَنِ جٖي ضرُورَ مَادَرِ مَارِي آھِيَان.

بيت - 10

سَنجهٖي مُون نَہ سَنْبهَالِئوۡ مَارِيَسِ سُورَ صُبُوحِ
نٖيں﮽َ ھٖيرَايَمِ نِنْڐرَ سٖين جَتَنِ لَنْگهِي جُوءِ
ھَانڄوۡ کَرٖي ھُوءِ آدھِىَ رَاتِ اُتهِي وِيَا.

بيت - 11

آدھِىَ رَاتِ اُتهِي وِيَا کَرَ رَکهِيَائُون کٖيچَ
ٻَاروۡچَاٺٖي پٖيچَ مُنْهن جوۡ مَنُ مُنْجهَائِيوۡ.

بيت - 12

جَڎِىَ وَٿِ جَالٖي مَان اللھ کَارَں﮽ِ لِکهَہ سِين
آھٖي آرِىَ جٖي آسِرٖي ھِتِ ھُتِ حَوَالٖي
عَيْبَ مَنَ مَان اَڰِرَا مَنَ نِرْمَلُ نِکَالٖي
پَرْٿِيَاٺِي پَالٖي کَامِلُ نِينْدوۡ کٖيچَ ڎٖي.

بيت - 13

پَرْٿَنِ جٖي پَاڙٖي جَاڙَ گُذَارِيَمِ جٖيڎِيُون
جَنْهِين مُون کهٖي مَارِئوۡ سُورَنِ سٖين سَاڙٖي
اِيرَادٖي آٺٖي سَانْگِنِ سٖين سَنْڱُ کِئوۡ.

بيت - 15

اَسٖي پَاں﮽َ پَرِٿَ پوۡرھِيَتَ ڄَامَ پُنْهُؤَ جَا
ھوۡتُ کهَتهُورِىَ ھٖيرِئُون مُون مٖين صَابُں﮽َ چهَٿَ
آتَں﮽َ مَنْجهِہ اُڰَٿَ شَلَ کَمِيٺِىَ جِي کَا مَ تهِئٖي.

بيت - 16

گَڎِئوۡ دھوۡٻں﮽ِ دھوۡءِ پُنْهُؤَ کَپِڙوۡ ھَتهَہ مٖين
اُتٖي آرِىَ ڄَامَ جوۡ آيُسِ قَاشِدُ کوۡءِ
اِيىءُ کَامِلَ کَمُ سَنْدوۡءِ جِينىءَ پَهَسَ پُڄَائٖين پوۡءِ پِيَا.

بيت - 17

نَہ کوۡ کٖيچُ بهَنْبهوۡرُ نَہ کوۡ مَائِٿرُ مُنْدھَ جوۡ
ھوۡرُ مِڙٖيئِي ھِنَ کهٖي ھوۡتَنِ کوۡنْهٖي ھوۡرُ
زَارِىَ دھَارَان زوۡرُ ھَلٖي کوۡ نَہ حَبِيبَ سَان.

بيت - 18

چهوۡرِي نِدوۡرِي نَہ کوۡ مَائِٿرُ مُنْدھَ جوۡ
سَوٖين ھَلَنِ سَاتهَہ سَان کَمِي ۽ کوۡرِي
آن پُں﮽ُ آھِيَان اُنِ مٖين لَنْگهِي ۽ لوۡرِي
لَنْگهَائٖي لُطْفَ سَان تهَرَنِ جَا تهوۡرِي
آھِيَان اَجوۡرِي تُنْهِن جٖي جوۡرِىَ جَبَلَ لَنْگهِيَان.

بيت - 19

آيَلِ ٻَاروۡچَنِ جِي رُئَان پچهَان رَاھَ
وَارِي وَسِي وَاٿَ وٖيئِي مَتهَان موۡرِئوۡ گَاھُ
مِرُنِ کَرِيَان مِنَتهُون کهِينِ نَہ مُنْھِن جوۡ مَانْهُہ
ھٖيکَلِنِ جوۡ حَبِيبُ چَوٖي ٻٖيلِي آھِ اَللھُ
جٖي سَرْتِيُون وَنڄٖي سَاھُ تَہ تهِيَان حَوَلٖي ھوۡتَ جٖي.

وائي - 1

چهَا کهٖي تهَا کَرَھَ قَطَارِئوۡ وَاڰَ وَٿهِي وَرُ وَارِئوۡ
ووۡ مُون نِمَاٺِىَ تَان کِي نَہ چَيوۡ
رَھوۡ رَاتِ بهَنْبهوۡرَ مٖين تَان کَا گهَڙِي ھِتِ گهَارِئوۡ
ووۡ مُون نِمَاٺِىَ تَان کِي نَہ چَيوۡ
سِکِي جَنْهِن سَنْڱُ کِئوۡ تَنْهِن مَعْذُورِ کهٖي مَ مَارِئوۡ
ووۡ مُون نِمَاٺِىَ تَان کِي نَہ چَيوۡ
سَائِنىءَ کَارَں﮽ِ سُپِرِين دوۡسَ دَرْسَنُ کَارِئوۡ
ووۡ مُون نِمَاٺِىَ تَان کِي نَہ چَيوۡ
موڙٖي مَنڄَرَ ٿَارِيُون چَانْگَنِ کهٖي اَوٖي چَارِئوۡ
ووۡ مُون نِمَاٺِىَ تَان کِي نَہ چَيوۡ
اَبهَرٖي عَبْدُ اٌلَّطِيفَ ڎٖي وَاڰَ وَنْهِيَلَ اَئِين وَارِئوۡ
ووۡ مُون نِمَاٺِىَ تَان کِي نَہ چَيوۡ.

فَصُلُ پَنْجوۡن
بيت - 1

جِينىءَ سوۡ ھَرَں﮽ُ ھُمَاءُ سَرْگَرْدَان سَنْئِسَارَ مٖين
ھوۡ دھَڙُ دھَرْتِىَ تَہ رَکهٖي ھٖي دھَڙَ سِرِ دھَرٖي نَہ پَاءُ
توۡ بهٖي تَنِ وَٿَاءُ کٖي سُورَ پِرَايَا سَسُئِي.

بيت - 2

رَاتِ ڎِٿهَائِين روۡجهَہ بهَائٖي کِہ اوۡٿهي آئِيَا
پِرِيَتَٺٖي پرِيَنِ جٖي سِکَں﮽َ کِي سَٻوۡجهَہ
ھُئِي گهَٺوۡ اَٻوۡجهَہ پَرَ سُورَنِ سِيَاٺِي کَئِي.

بيت - 3

روۡجهُنِ ڎِٿهِي رَاتِ ھوۡتُ ڰوۡلِينْدِي حَبِّ مٖين
کٖيچِنِ جِي کَرٖي تهِي توۡ تَنْهِين جِي تَاتِ
ٻَاروۡچَاٺِي ذَاتِ مَنَان مُئِىَ نَہ وِسِرٖي.

بيت - 4

جَبَلَ مٖين جَانَارَ سَرَھَ گَڎِبَىِء سَسُئِي
بهِنِىَ پوۡءِ بهَنْبهوۡرَ مٖين ٻَانْبهَں﮽ِ جِي ٻَاکَارَ
ھوۡتَاٺِي ھٖيکَارَ مَوْلَا مُون کهٖي مٖيڙِئٖين.

بيت - 5

سَرَھَ گَڎِبَىِء سَسُئِي سوۡڙھِىَ مَنْجهِہ سَهِي
طَرَحَ پُچهَنْدَءِ تَکِڙِي ٻَاروۡچِي ٻَئِي
آٺٖي ڎِينْدَءِ ھَتهَہ مٖين کِتَابَتَ کَهِي
پَنْهِن جِي پَاں﮽َ ھَتهَنِ سَان وَاچِينْدِئَنِ وَھِي
سَمَرُ جَنِ صَحِّي تَنِ کوۡنهٖي اَوْکهُہ عِنَاتُ چَوٖي.

بيت - 6

سَمَرُ جَنْهِين سَاں﮽﮽ُ ھوۡتُ حِمَاتِي تَنِ جوۡ
کَرٖي چهٖيڄَ چهَپَرَ مٖين پُنهُون اِينْدوۡ پَاں﮽َ
تهِينْدِي رِيجهَہ رِھَاں﮽ِ لَحَظٖي مَنْجهِہ لَطِيفُ چَئٖي.

بيت - 7

پَسِي سٖي سَرَھِي تهِي جٖي مَيَنِ لَنْگهِيَا مَسَ
حُبَّ جَنْهين کهٖي ھوۡتَ جِي وِنْدُرَ تَنْهِين کهٖي وَسَ
تِتهُہ تَنْهِن کهٖي نَاھِ کوۡ لَکَ مِڙٖيئِي لَسَ
سَنْدِىَ چَانْگَنِ چَسَ پٖيرَ ٿهَرَنْدَءِ پَٻَ مٖين.

بيت - 8

سَسُئِىَ لَنْگهِئوۡ سوۡ مَڙِدَ جَنهِن مَاتُ کِيَا
جَبَلُ وَڎوۡ جوۡ نُوں﮽ِ مِڙٖيئِي نِينْهَہ کهٖي.

بيت - 9

جَبَلُ مَارٖي جَکهَہ جوۡ آڎوۡ آرِيچَنِ کهٖي
توۡڙٖي لَکَنِ لَکهَہ تَہ بهِہ سَبهِہ لَنْگهِينْدِيَسِ سِکَ سَان.

بيت - 10

جَبَلُ جٖيڎوۡئِي آڎوۡ آرِيچَنِ کهٖي
وَرُ وَٿهِي وَاٿَ تهِيَا بُرْپهَتَ بِروۡھي
رُنڄُنِ مٖين روۡئِي پَسَان شَالَ پُنْهُؤَ کهٖي.

بيت - 11

جَبَلَ سُڄَنِ جَالَ آڎَا آرِيچَنِ کهٖي
ھَاڙھٖي ڎَانْهُہ ھَتهَہ کهَٺِئوۡ چهَپَرِ مِڙَان شَالَ
کٖيچِي وِئَڙَمِ کَالهَہ تِينىءَ تهِي ڎُونْگَرَ ڎوۡرِيَان.

بيت - 12

چهَپَرُ چهَمَرُ بهَائِيَان کَانْبهٖين سوۡ کَاروۡ
پَٻُ وِجهَنْدِيَسِ پُٿهِہ تٖي صُبُحِ سَوَاروۡ
وَنڄَں﮽ُ مُون وَاروۡ کِي نَہ وِھَنْدِيَسِ کُنْڐَ مٖين.

بيت - 13

چهَپَرَ ۽ چهَمَرَ تهَا لَڰَهَہ لَڰَنِ پَاں﮽َ مٖين
آڎَا ڎُونْگَرَ کَرْکَرَا وٖيدھَ وِنْگَايُون وَرَ
آنئُون پِيَادِي پَٿِئٖين نِمَاٺِي نِدھَرَ
سُورِي جِتِ سَڰَرَ اُتِ ٻَاتَاڙِنِ ٻٖيلِي تهِئٖين.

وائي - 1

سٖيڎِيُون آنئُون ھَلَنْدِي وٖينْدِي ھوۡتَ ڎٖي
مُنْهِن جوۡ ھِنئَڙوۡ تهوۡ ھُنِ سَارٖي
ھوۡتَنِ ھَلَں﮽ُ مَنَ مٖين کٖيرَ گهَڙِي ھِتِ گهَارٖي
مُنْهِن جوۡ ھِنئَڙوۡ تهوۡ ھُنِ سَارٖي
آسَرَ بهَرِي آھِيَان مَنَ وَالِي آٺٖيسِ وَارٖي
مُنْهِن جوۡ ھِنئَڙوۡ تهوۡ ھُنِ سَارٖي
پَنْدھَ اَٺَانْگَا پَٿِيُون مُون کهٖي کوۡھِيَاروۡ تهوۡ کَارٖي
مُنْهِن جوۡ ھِنئَڙوۡ تهوۡ ھُنِ سَارٖي
سَچوۡ سُخُنُ سُپِرِين مَنَ پَنْهِن جوۡ پُنْهلُ پَاڙٖي
مُنْهِن جوۡ ھِنئَڙوۡ تهوۡ ھُنِ سَارٖي
ڄٖيروۡ اَنْدَرِ جِنْدُڙٖي وِئوۡ ٻَاروۡچَلُ ٻَارٖي
مُنْهِن جوۡ ھِنئَڙوۡ تهوۡ ھُنِ سَارٖي
وِدھَا کَمَ کَرِيمَ تٖي ھِنَ وٖيچَارِىَ وَارٖي
مُنْهِن جوۡ ھِنئَڙوۡ تهوۡ ھُنِ سَارٖي
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي وِھَنْدُمِ کِي نَہ وِسَارٖي
مُنْهِن جوۡ ھِنئَڙوۡ تهوۡ ھُنِ سَارٖي.

فَصُلُ چهَھوۡن
بيت - 1

آڎَ تِرْچهَا أَھُرَا ڎُونْگَرَ کهٖي ڎَاکَا
کِيَمِ آھَ عَجِيبَ کهٖي سِکَ مَنْجهَان سَا کَا
پٖيِئِي ھَتهِيکِي ھوۡتَ کهٖي کُوکَ وَنڄِي کَنِ کَا
مُنْهِن جوۡ وَسُ کَرَں﮽ُ وَاکَا ٻُنْدھَں﮽ُ کَمُ ٻَروۡچَ جوۡ.

بيت - 2

آڎَ تِرْچهَا اَھُرَا وِنْدُرَ وَرَاکَا وَرَ
حُبَّ جَنْهِين کهٖي ھوۡتَ جِي سَا ڎوۡرِينْدِي ڎُونْگَرَ
پَهُچَائٖين پَرْوَرَ لُطْفَ سَاں﮽ُ لَطِيفُ چَئٖي.

بيت - 3

آڎَ تِرْچهَا اَھُرَا ڎُونْگَرَ کهٖي ڎَاکَا
وَٿهِي وَرُ وَاٿَ تهِيَا بَرِّ چَڙھِي بَاکَا
پهَٿِيَا پٖيرَ فَقِيرِ جَا چَڙھَنْدٖي چَڙھَاکَا
ھُؤَنَ جِيىءِ اَنْدَرِ جَا کَا سَا وِيَا پُڄَائٖي پُڄَائٖي پَانْهِن جِي.

بيت - 4

آڎَ تِرْچهَا اَھُرَا ڎَاکَا ڎُونْگَرَ کهٖي
ھوۡءِ جٖي وَرَ وِنْدُرَ جَا سٖي مَارِينْدَا مُون کهٖي
ھَاڙھوۡ ھِيٺِىَ کهٖي لَنْگهَائِجِ لَطِيفُ چَئٖي.

بيت - 5

آڎَ تِرْچهَا اَھُرَا وِنْدُرَ وَرَاکَا وَاکَ
اُجهَايَسِ اُٿهَنِ جٖي پهوۡڙَائٖي فِرَاقَ
پُنْهُون پَرْمَلَ پَاکَ وَالِىَ لَڰِ وَرٖيجِ تُون.

بيت - 6

آڎَ تِرْچهَا اَھُرَا وِنْگَا وَرَ وَاٿُنِ
جٖيرَا جِگِرَ بُکِيُون آرِىَ لَىِء آٿَنِ
کَسٖي کَنْوَاٿَنِ سَنْبهُوڙَا سَيِّدُ چَوٖي.

بيت - 7

کوۡڎَرِ نَہ کَاتِي جَنْهِن سَان ٿَکَرُ ٿَاکِيَان
جٖيکوۡ جَبَلُ لَنْگهِيَان سوۡ ھَيْبَتَ جوۡ ھَاتهِي
پرِيَنِ جَا پَاتِي سَا جَڙَ جِئَرٖي نَہ لَهٖي.

بيت - 8

کَرِڙَا ڎُونْگَرَ کَهَہ گهَٺِي جِتِ بَرَّ پَٿَ بَيْرَانُ
ڎَاھَنِ ڎَاھَپَ وِسِرِي تهِيَا حَرِيفَ بهِي حَيْرَانُ
سَسُئِىَ لَنْگهِئوۡ سَيِّدُ چَوٖي مُحَبَّتَ سَان مَيْدَانُ
جَنْهِن جوۡ آرِيَاٺِي اَڰِوَاں﮽ُ تَنْهِن جِي کَانْهٖي بَاکهَہ بَهِيرَ مٖين.

بيت - 9

کَرِڙَا ڎُونْگَرَ کَهَہ گهَٺِي جِتِ جَبَلَ گُونَاگُونُ
لٖيرَنِ جُون لَطِيفو چَئٖي تَونْگِ تَنْوَارُون پُونِ
جَنِ ڎِٿهوۡ پٖيرُ پُنْهُؤَ جوۡ سٖي نَہ کِي رُونِ نَہ چُونِ
ھُونْدَنِ مَتهٖي ھُونِ لَاڰَاپَا ھِنَ لوۡکَ جَا.

بيت - 11

کَرِڙَا ڎُونْگَرَ کَهَہ گهَٺِي جِتِ مَاتهَرِ مَتهَاھِين
اُتٖي عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي تها سُڄَنِ مِرُون مُهَائِين
تُون آرِيَاٺِي آھِين مَنَهِہ مَعْذُورِنِ جٖي.

بيت - 12

کَرِڙَا ڎُونْگَرَ کَهَہ گهَٺِي جِتِ رِں﮽ُ تَتوۡ رَائوۡ
تِتِرُ تهِئٖي مَ تَنْهِن کهٖي شَلَ ڎُونْگَرَ مٖين ڎَائوۡ
جَڎِھِن ڄَامُ پُنْهُون ڄَائوۡ تَڎِھِن تهِئوۡ سَوَلوۡ طَالِحُ سَاتهَہ جوۡ.

بيت - 13

جَاڰِي جَاڰِي سَسُئِي جَان ھٖيجَان ھَتهَہ وِدھَاءِ
سُنڄِي سٖيجَ پرِيَنِ رٖي پُنْهُون پَتهَرِ نَاھِ
اُتهِي اِينىءَ چَيَاءِ تَہ گهوۡڙَا گهَرِ نَہ سُپِرِين.

بيت - 14

سِکِي جَان سُتِيَاسِ تَان سِکَ سُمْهَں﮽ُ نَہ ڎِئٖي
جَاڰِي سُتِيَسِ جَنِ لَىِء سٖي آيَا تَا نَہ اُتهِيَاسِ
بهٖينَرُ آنئُون بهُلِيَاسِ نَہ تَہ سِکَ سُمْهَں﮽َ چها لَڰٖي.

بيت - 15

مَاٺِکُ مِٿرُ سَنْدوۡمِ اُونْدَاھِىَ مٖين سوۡجهِروۡ
حَشَرَ وٖيلهَہ حِسَابَ ‏مٖين چهَڎٖي نَہ وٖينْدوۡمِ
سَارٖي سَڎُ کَنْدوۡمِ کوۡھِيَاروَ کٖيچَ دھَٺِي.

وائي - 1

گهُمَانْ جَالَ جَبَلَ مِيَان جٖيڎِيُون جَانِبَ جَتَ لَىِء
ڎوۡرِينْدِيَسِ مَنْجهِہ ڎُونْگَرٖين کَندِيَسِ آنئُون اُچهَلَ مِيَان
جٖيڎِيُون جَانِبَ جَتَ لَىِء
ھٖيڎٖي شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ مٖين رَھَان نَا ھِکُ پَلُ مِيَان
جٖيڎِيُون جَانِبَ جَتَ لَىِء
پُنْهُون پَاں﮽َ نَہ وَنڄِٺوۡ کوۡ مُنْهين مٖين وَالُ مِيَان
جٖيڎِيُون جَانِبَ جَتَ لَىِء
اوۡڎِي تهِيىءُ عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چوَيي ھوۡتَنِ کَارَں﮽ِ ھَلُ مِيَان
جٖيڎِيُون جَانِبَ جَتَ لَىِء.

وائي - 2

وٖينْدِيَسِ کٖيچِ کَهِي سٖيٺَنِ سَاں﮽ُ سَهِي
ووۡ بهٖينَرُ آنئُون جِئَنْدِيَسِ تَا نَہ جَتَنِ رٖي
وِھَان کِينىءَ مَاٿهِہ کَرٖي ھٖيڎوۡ سُورُ سَهِي
ووۡ بهٖينَرُ آنئُون جِئَنْدِيَسِ تَا نَہ جَتَنِ رٖي
ھٖيڎٖي شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ مٖين سَارِيَان کوۡ نَہ سَهِي
ووۡ بهٖينَرُ آنئُون جِئَنْدِيَسِ تَا نَہ جَتَنِ رٖي
اَڰِيَان آرِىَ ڄَامَ جوۡ وِئَڙوۡ سَاتهُہ وَھِي
ووۡ بهٖينَرُ آنئُون جِئَنْدِيَسِ تَا نَہ جَتَنِ رٖي
صُبُحِ ڎُونْگَرَ ڎوۡرِيَان کَنْهِن پَرِ رَاتِ رَھِي
ووۡ بهٖينَرُ آنئُون جِئَنْدِيَسِ تَا نَہ جَتَنِ رٖي.

فَصُلُ سَتوۡن
بيت - 1

بُرۡ فَادَا بَاتِ جَنِ جِي تهانْگِ رَوَان شِيشِي
ڎِئَنِ پَارْسِيُون پَاں﮽َ مٖين اِزَان بَلِيشِي
لٖيڙَا رَاتِ لَطِيفُ چَئٖي نَنْڐھَا ۽ نٖيشِي
پُنْهُون پَروۡشِي کِجِ پِيَادِنِ جِي پَنْدھَ مٖين.

بيت - 2

بُروۡ بِکِيرَدْ بَامَ بَلِيخَان کَامَ پَرُوڙٖي مَامَ
تَوْدِي تَوْمَان خُشْتَگَان کَہ توۡ چهُلِي چهَپَرَ جِي لَامَ
اَجهٖي جَنْهِين سَامَ دُرَھَا دُرَھَا کَنِ جٖي.

بيت - 3

جٖيکَرَ رَوَان روۡشُ مَروۡشِي مَحْبُوبَ ڎٖي
مَنَان کُشِي موۡلُدِي دِيوَان پُنْهُؤَ دوۡسُ
تَوْگَوْ خَان مٖين گوۡشُ سُٺِي مَان سِگهِي تهِيَان.

بيت - 4

فَادَا پهٖيرِيَائُون مَهَارُون مَيَنِ جُون
مَروۡشِي جَبَلَ رَوَان وَائِي وَرِيَائُون
مُون کهٖي مَارِيَائُون ٻَاروۡچِي ٻوۡلِي کَرٖي.

بيت - 5

بُروۡ بِگِيرَدْ بٖي تهَا ڎِينِ پَارْسِيُون پَاں﮽َ مٖين
مُون لوۡڎَانئِي لَکهِيَا تَہ ھَانڄوۡ کَنْدَا ھٖي
مَارِينْدَا مُون کهٖي پُنْهُون نِينْدَا پَاں﮽َ سَان.

بيت - 6

پُنْهُؤَ سٖين پِرْتِ جوۡ کوۡ جوۡ پٖيچُ پِئوۡمِ
بهَنْبهٖي ھِنَ بهَنْبهوۡرَ مٖين وِھَں﮽ُ وِھُ تهِئوۡمِ
مَتِيُون موۡٿَں﮽َ سَنْدِيُون کَاکِيُون کِي مَ ڎِئوۡمِ
سَرْتِيُون سَاھُ سَنْدوۡمِ تهِئوۡ حَوَالٖي ھوۡتَ جٖي.

بيت - 7

ڎَاجَنِ تٖي ڎَاجَا ڎِنَائُون ڎُکهِىَ کهٖي
لَڰَسِ نَاؤُکَ نِينْهَہ جِي قَلْبَ اَنْدَرِ کَا جَا
تهَرَنِ مٖين تهَاجَا کَرٖي مُنْدھَ مِرُنِ سَان.

بيت - 8

کوۡ مُنْهُہ کُٿهَلِ آئِيوۡ ھِىَ وَسِ نَہ وٖيچَارِي
ھوۡتَ تُنْهِن جٖي ھَتهَہ رٖي پَهُچٖي نَہ پَارِي
اَچٖين جٖي آرِي تَہ پَانْدِ پُڄِي لَکَ لَنْگهِيَان.

بيت - 9

کوۡ مُنْهُہ کُٿهَلِ آئِيوۡ نَاھِ وٖيچَارِىَ وَسُ
ھوۡتَ تُنْهِن جٖي ھَتهَہ رٖي گوۡلِىَ تهِئٖي نَہ گَسُ
ڎُکهُہ ڎُکهِىَ جوۡ ڎِسُ تَہ مُوڙھِىَ کوۡ مُنْهُہ تهِئٖي.

وائي - 1

لَڰِي مَنِ لَغَارَ ووۡ يَارَ لُنؤَن لُنؤَن مٖين لَالَنَ جِي
آنئُُن سُتِي ھوۡءِ ھَلِيَا سَنْجهٖي تهِئَڙَا سُوَارَ
ووۡ يَارَ لُنؤَن لُنؤَن مٖين لَالَنَ جِي
جٖيکِي اوۡرِں﮽ُ پرِنىءَ سَان جٖيکِي پرِنىءَ پَچَارَ
ووۡ يَارَ لُنؤَن لُنؤَن مٖين لَالَنَ جِي
کهُهِہ سٖي جِئَں﮽َ ڎِينْهَڙَا جٖي پرِيَنَانئِي دھَارَ
ووۡ يَارَ لُنؤَن لُنؤَن مٖين لَالَنَ جِي
جُتِي آھٖي جَانِ مٖين سَنْدِي عِشْقَ تَنْوَارَ
ووۡ يَارَ لُنؤَن لُنؤَن مٖين لَالَنَ جِي
گهَٺوۡ اُکَنْڐھِي آھِيَان تَنِ جَتَنِ جٖي جِنِسَارَ
ووۡ يَارَ لُنؤَن لُنؤَن مٖين لَالَنَ جِي
گَڎِي وٖينْدِيَسِ گُسَ مٖين کَاکِيُون سَاں﮽ُ قَطَارَ
ووۡ يَارَ لُنؤَن لُنؤَن مٖين لَالَنَ جِي
مٖيخُون مُحَبَّتَ سَنْدِيُون ھِنئَڙٖي مَنْجهِہ ھَزَارَ
ووۡ يَارَ لُنؤَن لُنؤَن مٖين لَالَنَ جِي
کَانْگَنِ قَطَارُون کِيُون چُکِىَ کهٖ چَوْدھَارَ
ووۡ يَارَ لُنؤَن لُنؤَن مٖين لَالَنَ جِي
اَچِي عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چئٖي دَمِجِ تُون دِلِدَارَ
ووۡ يَارَ لُنؤَن لُنؤَن مٖين لَالَنَ جِي.

چهوۡٿِکوۡ
بيت - 1

کَڎِھِنِ تَان ٻَاجهَہ پَئِي تُون سَاجَنَ مَنْجُ سَلَامَ
سِکَ تُنْهِن جٖي سُپِرِين کِئوۡ تَنُ تَمَامُ
ھَتهٖين ھَاجَ وِھُ تهِي نٖيٺٖين نِنڐرَ حَرَامُ
دوۡسَ نَہ سَهَان دَامُ تُون وِنْدُرِ تهِوۡ وٖيلَا کَرٖين.

بيت - 2

سُرَھِي مَنْجهَان سَاتهَہ آئِي بَاسَ بهنْبهوۡرَ مٖين
پٖيٿهَا بَازَارِنِ مٖين لَائٖي جَتَ جَبَاتَ
سَنْدِىَ ھوۡتَ حِمَاتَ کٖيچَ پَهُتوۡ قَافِلوۡ.

بيت - 3

بَرِّ مِڙٖيئِي بُوءِ چهَپَرَ چهَاٿُون مُکِيُون
ٻَهِہ ٻَهِہ تهِي بهَنْبهوۡرَ مٖين ھَنْدھَ مِڙٖيئِي ھُوءِ
رَاٺِنِ وَرِي رُوءِ گُونْدَرَ لَتهَا گوۡلِئٖين.

بيت - 4

جَڎِھِن پٖيئِي بَاسَ چهَپَرِ ھوۡتَ پُنْهُؤَ جِي
اَدِيُون آرِيجَنِ جَا وَں﮽َ وَں﮽َ مُکَا وَاسَ
آيَلِ پُنِي آسَ پُنْهُون پَهُتوۡ کٖيچَ مٖين.

بيت - 5

آيَلِ اوۡطَاقُون کَرٖي کٖيچِي ھَلِيَا
سُکِيُون نَہ سٖيٺَنِ جُون مَاڰَنِ تَان مَاکُون
نِسوۡھِرِيُون نَاکُون سَنڄٖي وِيَا سُورَ جُون.

بيت - 6

جَتَنِ سَان جَانْکُون سَرْتِيُون مُون سَنْڱُ تهِئوۡ
کَرٖي کوۡھِيَاروۡ وِئوۡ تَنُ چهِنِي تَانْکوُن
آنئُون پُں﮽ُ تَڎَانْکُون اَدھَ ڎُکوۡئِي آھِيَان.

بيت - 7

مَتَان کَا ٻَڙِي ٻوۡلِ ٻَروۡچٖي وِسَهٖي
ھُونْدَ نَہ سُتِيَسِ سَرْتِيُون وٖيهِي رَھِيَسِ وَرِي
جَتَ مُنْهِن جٖي جُوءِ مٖين گهَارِنِ مَانَ گهَڙِي
کٖيچِنِ آن نَہ کَڙِي پَرَ کَنْهِن ڎدھِىَ ڎَاوَں﮽ُ ڎَائِيوۡ.

بيت - 8

ڎٖيرَنِ ڎوۡھُ نَہ جٖيڎِيُون مَاءُ مِڙٖيئِي مُون
آنئُون اَسُونْهِي ھوۡءِ سُونْهَان پِرِين بهَلَا پرَبهُون
اَصُلُ آرِىَ ڄَامَ جوۡ پَانْدُ پُڄتوۡسُون
جَنِ جوۡ تُونْهِين تُون سٖي پِيَادِيُون پَهُچَائِييٖن.

بيت - 9

اَدِيُون آنئُون نَہ تِينىءَ جِينىءَ پرِيَتَٺوۡ پرِنىءَ سٖين
ٻَنْدھِي سُتْيَسِ سوۡگهوۡ چهَلْوَرُ چهَاتِىَ سِينىءَ
کَرَھَا کَاھٖي کٖيچِي مُونْهان وَنڄَنِ کِينىءَ
ڎوۡھُ مُنْهِين جٖي ڎِينْهَہ پُنْهُؤَ کهٖي کَا مَ چَوٖي.

وائي - 1

چهوۡرِي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين ٻَاروۡچَلَ ٻَانْهِي
جَانِبَ جِهَڙوۡ جَڰَ مٖين نَاھٖي کوۡ ثَانِي
چهوۡرِي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين ٻَاروۡچَلَ ٻَانْهِي
پُنْهَلَ نِئوۡ پَاں﮽َ سَان پوۡرھِيَتِ پَرْٿِيَاٺِي
چهوۡرِي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين ٻَاروۡچَلَ ٻَانْهِي
پوۡرھِئوۡ کَنْدِيَسِ پِرَ جوۡ بهَرِينْدِيَسِ پَاٺِي
چهوۡرِي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين ٻَاروۡچَلَ ٻَانْهِي
ھوۡتَ مَ چهَڎِئوۡ ھٖيکَلِي ھِىَ جَا وِنْدُرِ وِکَاٺِي
چهوۡرِي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين ٻَاروۡچَلَ ٻَانْهِي
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي اِينْدُمِ آرِيَاٺِي
چهوۡرِي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين ٻَاروۡچَلَ ٻَانْهِي.

کوۡھِيَارِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

کوۡھُ نَہ جَاڰِئَن لِکهَہ سِين سُمْهِي نِنْڐرَ کِيَاءِ
اُتهِي پَهُچُ پرِنىءَ کهٖي وِھَں﮽ُ توۡ نَہ جُڰَاءِ
مُٿهِي مِزْمانَنِ سَان وٖيهِي رَاتِ وِھَاءِ
جٖيلَان نِنْڐرَ کِيَاءِ تٖيلَان روۡزُ رَھٖين تهِي رَاھَ مٖين.

بيت - 2

کوۡھُ نَہ جَاڰِئَن لِکهَہ سِين چهوۡ سُتِئَنْ سَبهَہ رَاتِ
اوۡڰِي اوۡٿهِئَڙَنِ جَا تهِي پَهَہ پُچهٖين پِرَبهَاتِ
تهِيىءُ تَنْهِين جٖي سَاتهِہ تَہ بهوۡرِي کَنْهِن بهَاڰِ مِڙٖين.

بيت - 3

کوۡھُ نَہ جَاڰِئَن لِکهَہ سِين سُتِئَنْ رَاتِ سَڄِي
ھِئَان ھوۡتَاٺِنِ جوۡ وِئوۡ خَزِينوۡ کهَڄِي
بهوۡرِي تُون نَہ بهَڄِي سَبَبِ کَنْهِن سَاتهِہ مِڙٖين.

بيت - 4

وٖيهِي وَٿَان توۡ وِيَا تَنْوَارِئوۡ توۡڎَنِ
نِنْڐرَ نَوَازِئَنْ اُنِ جٖي شَابَسِ تَنِ موۡڎَنِ
رِڙھِي رَسُ روۡڎَنِ اَڄُ تهَا وَنڄنِي سَسُئِي.

بيت - 5

عَافِلِ غَفْلَتَ چهوۡڙِ تُون اَٺَاسِي اوۡجهِرٖين
ھوۡءِ چُپَاتَا چُرِي وِيَا وَنڄِي پَهُتَا توۡڙِ
نٖيٺٖين نِنْڐرَ اُکهوۡڙِ جِمَ وَٺَنِ مٖين وَاکَا کَرٖين.

بيت - 6

سَنْجهٖي رَھٖين سُمْهِئوۡ غَافِلِ مَنْجهِہ گهَرَنِ
لٖيڙَنِ جوۡ لَطِيفُ چَوٖي کَرْگَلُ سُٺُيُىِء نَہ کَنِ
سٖي کِينىءَ مُحِبَّ مِڙَنِ سَنْجهٖي رَھَنِ سُمْهِئوۡ.

بيت - 7

اَلُوٺِي اَکهِنِ آيَمِ نِنْڐرَ اَبهَاڰَ کهٖي
ھَاٺٖي ھِنَ بهَنْبهوۡرَ مٖين گهَارِيَان کَارَں﮽ِ کَنِ
اَدِيُون اوۡٿهِئَڙَنِ ھِنئٖي سَان ھَانڄوۡ کَيوۡ.

بيت - 8

جَڎِھِن سُتِيُون جٖي پَتهَرِ پٖيرَ ڐرِگهَا کَرٖي
تَڎِھِن تَنْهِين کهٖي سَاتهَہ سُتٖيئِي چهَڎِئوۡ.

بيت - 9

سُتِئَن پٖيرَ ڐرِگهَا کَرٖي وَڎِي جَاڙَ کِيَاءِ
دَڙِ ٻَڙِ بِيهِي دوۡسَ جِي سُرُ ٻُرُ توۡ نَہ سُيَاءِ
اَصُلُ آرِىَ ڄَامَ جِي سَڰِي تُون نَہ سِيَاءِ
پُنْهُؤَ سٖين پِيَاءِ تهِي نبهَاڰِي نِنْڐرُون کَرٖين.

بيت - 10

اِھوۡ کَمُ کَمِيٺِن جٖي سُمْهَنِ پٖيرَ ڐرِگهَا کَرٖي
لوۡچٖين چهوۡ نَہ لَطِيفُ چٖي ھَارِي لَىِء ھوۡتَنِ
نِنْڐرَان نِبهَاڰِنِ کوۡھُ پُچهَنِ جٖي سَنْجهٖي رَھَنِ سُمْهِئوۡ.

بيت - 11

سُتِئَنْ سَوَارِي وٖيڙھٖي مُنْهُہ مُئَنِ جَان
ڎِٿهَىِء نَہ ڎٖيرَنِ جَا چَوْدھَارِي چَارِي
مَارِينْدُءِ مَارِي پِرِھَ سُورُ پرِيَنِ جوۡ.

بيت - 12

سُتِئَنِ سَنْجهٖيئِي مُنْهُہ وٖيڙھٖي مُئَنِ جَان
اوۡجَاڰوۡ اَکهِنِ کهٖي ڄَاتُىِء نَہ ڎٖيئِي
ھَتهَان توۡ پٖيئِي تهِي کَچوۡ کٖيچِنِ کهٖي کَرٖين.

بيت - 13

اوجَاڰوۡ اَڄَاں﮽ کَيُىء کَمِيٺِنِ جِينىءَ
اَسَارِي اِھَڙِىَ پَرِ پِيىِء کٖيچِنِ سٖين کَاں﮽ِ
ٻَانْهِي چَايوۡ پَاں﮽َ تهِي سَڄُون رَاتِيُون سُمَهٖين.

بيت - 14

نِنْڐرُون کِينىءَ کَهِنِ ھَارِي مُنْدھَ لَطِيفُ چَوٖي
توۡ سٖيئِي سٖيں﮽َ کِيہ پَهَہ اوۡچِتَا جَنِ
کَڎِھِن کٖي نَہ سُڄَنِ وٖيسَلِيُون وَرَنِ سَان.

وائي - 1

گِلَا کَا مَ کَرٖي ووۡ لِکهِئوۡ تَا نَہ ٿَرٖي
مُنْهِن جِي شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ مٖين ووۡ گِلَا کَا مَ کَرٖي
جوۡ سِينْگَارُ سَرْتِئٖين سوۡ مُون نَاھِ ڰَرٖي
مُنْهِن جِي شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ مٖين ووۡ گِلَا کَا مَ کَرٖي
جِهَڙٖي تِهَڙٖي حَالَ سَان وَنڄَان پٖيرَ بهَرٖي
مُنْهِن جِي شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ مٖين ووۡ گِلَا کَا مَ کَرٖي
جَنْهِن وَں﮽َ ھٖيٿهَان وٖيهِي ھَلْيَا سَڄَں﮽َ سَانْگُ کَرٖي
مُنْهِن جِي شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ مٖين ووۡ گِلَا کَا مَ کَرٖي
لَامُون تَنْهِن وَں﮽َ سَنْدِيُون لوۡڎِئوۡ لَايَان ڰَرٖي
مُنْهِن جِي شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ مٖين ووۡ گِلَا کَا مَ کَرٖي
قَضَا جَا کَرِيمَ جِي کَنْهِن تَان کِي نَہ ٿَرٖي
مُنْهِن جِي شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ مٖين ووۡ گِلَا کَا مَ کَرٖي
جٖيکِي لِکهِئوۡ لوۡھَ قَلَمَ مٖين پَاڙِيَان سوۡ پَڙٖي
مُنْهِن جِي شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ مٖين ووۡ گِلَا کَا مَ کَرٖي
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي شَلَ قَادِرُ کَرَمُ کَرٖي
مُنْهِن جِي شَهَرَ بهَنْبهوۡرَ مٖين ووۡ گِلَا کَا مَ کَرٖي.

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

ڎُونْگَرَ تُون ڎَاڐھوۡ تهوۡ ڎَاڐھَا ڎَاڐھَايُون کَرٖين
مُون تَنَ اَنْدَرِ اِينىءَ وَھٖين جِينىءَ وَں﮽ُ چِپَرٖي وَاڐھوۡ
ھِيىءُ کَرَمَ جوۡ کَاڎھوۡ نَہ تَہ پَتهَرِ کٖيرَ پَنْدھُ کَرٖي.

بيت - 2

ڎُونْگَرَ ڎُکهَہ سَنْدَاءِ پرِيَنِ گَڎِجَان تَہ چَوَان
بهِنِىَ تهِئَنِ بهَنْوَارُون ٻِئَا وِنگَا وَرَ سَنْدَاءِ
چَنْڱِي کَا نَہ کِيَاءِ پٖيرُ وِنڄَايُىِء پرِنىءَ جوۡ.

بيت - 3

ڎُونْگَرَ ڎَسُ پرِنىءَ جوۡ مُون کَافَ نَہ ڎِئٖين کوۡ
قَطَارِئوۡ کَالهَہ وِيَا توۡڎَا وَٿَان توۡ
ھوۡتُ مُئِىَ جوۡ ھوۡ کوۡ سَاجَنُ اُنْهِي سَاتهَہ مٖين.

بيت - 4

ڎُونْگَرَ ڎَسُ پرِيَنِ جوۡ کَافَ نَہ ڎِئٖين کَلَ
کٖي قَطَارِئوۡ کَالهَہ وِيَا توۡڎَا توۡئِي جهَلَ
سُٺِي ھوۡتَ ھَکَلَ مَنَ ٻُنْدھِي ٻَاروۡچوۡ وَرٖي.

بيت - 5

ڎُونْگَرَ ڎوۡرَاپوۡ پِهِرٖين ڎِينْدِيَسِ پِرَ کهٖي
پَنْهَں﮽َ پٖيرَ پِتهُون کِيَا تَرِيُون چهِنِيُون توۡ
ٻَاجهَارَا ٻَاجهَہ نَہ پِيَىِء قَدُرُ مُنْهِن جوۡ کوۡ
وَاکوۡ کَنْدِيَسِ ووۡ تَہ مُون سٖين جَبَلُ تهوۡ جَاڙُون کَرٖي.

بيت - 6

ڎُونْگَرَ مُون نَہ ڎُکهوۡءِ آن اَڰَ ڎُکهوۡئِي آھِيَان
سَارِيَان کوۡ نَہ سُکهوۡءِ سُورَ گهَٺَائِي سَنْبهِرَان.

بيت - 7

ڎُونْگَرَ ڎُکهوۡيَنِ کهٖي دِلَاسَا ڎِجَنِ
گهَٺوۡ پُچهِجٖي تَنَ کهٖي وَٿَان جَنِ ھوۡتَ وَنڄَنِ
تُون کِينىءَ سَنْدَا تَنِ پَانْهَں﮽ِ پٖيرَ ڎُکهوۡئِيٖين.

بيت - 8

ڎُونْگَرَ ڎُکهِہ پَئِي مُون توۡ سٖين ڰَالهِہ کَئِي
پَاٺَان آنئُون مُئِي سُورُ سُٺَائٖي پِرَ جوۡ.

بيت - 9

ڎُونْگَرَ مُون سَان روۡ کَڐھِي پَارَ پُنْهُؤَ جَا
سَڄَں﮽ُ ھوۡمِ ھٖيکَڙوۡ وِئوۡ پهوۡڙَائِجِي سوۡ
کَنْهِن کهٖي ڎِيَان نَہ ڎوۡهُ مُون اٖيرَادٖي اِينىءَ کِئوۡ.

بيت - 10

ڎُونْگَرَ ڎُکهوۡيُون توۡ وَٿِ اوۡرِں﮽َ آئِيُون
ھوۡءِ جٖي اَچَنِ پهوۡڙَايُون ڎِجَنِ دِلَاسَا تَنِ کهٖي.

بيت - 11

ڎُونْگَرَ ڎُکهوۡيَنِ کهٖي ڰَلِ سُکَا ڰوڙھَا
ھوۡءِ جٖي پَنْهِں﮽َ پَٻَ جَا سٖي بهَڄِي تهِيَا بھوۡرَا
گُونْدَرَ جَا گهوۡڙَا وَنڄَنِ جَانِ جُدَا کِئوۡ.

بيت - 12

ڎُونْگَرَ ڎِينْهَاٺِئَون پَاں﮽ُ مَتهَان توۡ گهوۡرِيَان
جوۡ توۡ مَنْجهِہ رِھَاٺِيُون سَدَا ٻَاروۡچَنِ جُون.

بيت - 13

کٖي جٖي کَڐھِيَا پَارَ ڎُکهِىَ پَاں﮽َ مٖين
سُٺِي سَا تَنْوَارَ مِرُون پِئَا مَامِرٖي.

بيت - 14

ڎُونْگَرَ بهُنئِنِ کِيرَ سَڄَں﮽َ مٖيخُون ڎُونْگَرٖين
ھِهَڙَا سٖيں﮽َ سُدھِيرَ کِي نَہ لَهَنْدِئَنْ کٖي ٻِئَا.

بيت - 15

ٻَئِي وٖيٿهَا رُونِ ڎُکهِي ڎُونْگَرَ پَاں﮽َ مٖين
کَنْهِن کهٖي کِي نَہ چُونِ مَنْجهِنَ جوۡ پِرِيَتَٺوۡ.

بيت - 16

اَڄُ پُں﮽ُ وٖيٿهوۡ روۡءِ ڎُکهِي ڎُونْگَرُ پَاں﮽َ مٖين
کوۡھِيَارٖي جوۡ کوۡءِ اَچٖي سُورُ اُدھَمِئوۡ.

وائي - 1

آھِيَان جَنِ سَنْدَڙِي مُون کهٖي سٖي نَہ چهَڎِينْدَا
پَهَائِينْدِيَسِ پُنْهُؤَ کهٖي آن ڰِچِىَ پَائٖي گَنْدَڙِي
مُون کهٖي سٖي نَہ چهَڎِينْدَا
وٖيٿهِي آھِيَان وَاٿَ تيي آھِيَان آسَرَ وَنْدَڙِي
مُون کهٖي سٖي نَہ چهَڎِينْدَا
پرِنىءَ پُنڄَاٺَان ھِتِڙٖي رَتِي تَا نَہَ رَھَنْدَڙِي
مُون کهٖي سٖي نَہ چهَڎِينْدَا
کَرَمَ سَاں﮽ُ کَرِيمَ جٖي آن پرِنىءَ مِلَنْدَڙِي
مُون کهٖي سٖي نَہ چهَڎِينْدَا.

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

روۡيوۡ وٖيٿهِي رَاڰَ اَمَڙِ اوۡرِيَان نَہ جُڙٖي
لَاتهَا مُون ڎٖيهَہ وَٺَنِ تَان لَاڰَاپَا ۽ لَاڰَ
ڎُونْگَرُ سٖي ڎوۡرِينْدِيُون جَنِ اَنْدَرِ ٻَرِي آڰِ
ھوۡتَاٺِي ھِنَ مَاڰِ مُون کهٖي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين.

بيت - 2

مُون کهٖي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين ھِتِ ھوۡتَاٺِي ھَاں﮽ِ
اوۡڎِي مُنْدھَ اُٿهَنِ کهٖي اَلهَہ کَارَں﮽ِ آں﮽ِ
پوۡرھِئوۡ کَنْدِيَسِ پَاں﮽َ اَڰِيَان آرِيچَنِ جٖي.

بيت - 3

مُون کهٖي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين ھوۡتَاٺِي ھِنَ ھَنْدھِ
توۡ سٖين پَوَنْدِيَسِ پَنْدھِ ڎِينْدِيَسِ بَاھِ بهَنْبهوۡرَ کهٖي.

بيت - 4

مُون کهٖي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين ھَاتِکَ ھوۡتَاٺِي
توۡئِي لَىِء کهَاٺِي ڎُکهِي ڎوۡرٖي ڎُونْگَرٖين.

بيت - 5

مُون کهٖي چهَڎِ مَ چهَپَرٖين پوۡءِ رَھَايَسِ پَاں﮽َ
جٖي بهُلَايُون بهَاں﮽َ تَنِ کهٖي رَسُ رَسِيلَا رَاھَ مٖين.

بيت - 6

سُتٖي پَوَنِ چهِرِکَ آيَلِ ٻَاروۡچَنِ جَا
وِئوۡ وِھَاٿِي ووۡ ڙِي تَنْهِن کوۡھِيَارٖي کِڙِکَ
دَرِيُون دھُٺِيُون تَنْهِن دھِکَ جَڎِىَ جِئَں﮽ُ نَہ تهِئٖي.

بيت - 7

سُتٖي پَوَنِ چهِرِکَ آيَلِ ٻَاروۡچَنِ جَا
پُنْهُؤَ جٖي پٖيکَانَ جُون رَاسِيُون سَڄُون رُکَ
ھَيَمِ ھوۡتَ کِڙِکَ لوۡچَان لوۡھُ نَہ نِکِرٖي.

بيت - 8

جٖيهِي جٖي تٖيهِي تَہ ٻَانْهِي ٻَاروۡچَنِ جِي
حُجَتَ ھوۡتَ پُنْهُؤَ سٖين مُون کَمِيٺِىَ کٖيهِي
اَصُلُ آرِىَ ڄَامَ جٖي پَلَىِء آنئُون پٖيئِي
ھوۡءِ جَا پَائِنِ پٖيرَ مٖين تَنْهِن آن جُتِي نَہ جٖيهِي
وِسَارٖي وٖيهِي تَنِ کٖيچِنِ کهٖي کِينىءَ رَھَان.

بيت - 9

ھُئِي جٖي نَہ ھُئِي تَہ ٻَانْهي ٻَاروۡچَنِ جِي
اِنَ سَنْڱ پَٿَانْدَرِ سَسُئِي سَنْدِيَنَ تهٖي سُئِي
ھُنِ تَان لَڄَ لُئِي پَرَ ھِنَ جوۡ ھَلَں﮽ُ ھوۡتَ ڎٖي.

بيت - 10

گوۡلِي بَاْدِي ڎَاھَ زَرِ ڰِدھِي جَتَنِ جِي
اَڄُ پُں﮽ُ عِنَاتو چَوٖي ھَتهِہ آرِيَاٺِىَ آھِ
سوۡ مُون سَڎُ سُهَاءِ جٖي ٻَانْهِي کوۡٿهِنِ پَانْهِن جِي.

بيت - 11

کَنِيزَکِ کٖيچِنِ جِي ٻَانْهي ٻَانْهوۡٿِي
ٻَئِي ٻَاروۡچٖي ھَتهَہ مٖين چَڰُنِ سِرِ چوۡٿِي
ٻَانْبهَں﮽ِ کهٖي موۡٿِي پُچهَنْدوۡ پَٻَ دھَٺِي.

بيت - 12

کَنِيزَکِ کٖيچِنِ جِي ٻَانْهوۡٿِي ٻَانْهِي
سٖي کِينىءَ وَنڄَنِ وِسِرِي جٖي جِيىءَ اَنْدَرِ جَانِي
اَنْڱں﮽ِ اَمَانِي شَلَ کٖيچِنِ جٖي کَامَ تهِئٖي.

وائي - 1

مُون کهٖي نِينْدَا سَاں﮽ُ ٻَاروۡچَا ٻَاجهَہ پَئِي
ڎِينْدَا مُون ڎُکهِىَ کهٖي اَلَهَہ لَڰِ اُھِنڄَاں﮽ُ
مُون کهٖي نِينْدَا سَاں﮽ُ ٻَاروۡچَا ٻَاجهَہ پَئِي
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اٌللھِ پرِيَنِ چَيوۡ پَاں﮽َ
مُون کهٖي نِينْدَا سَاں﮽ُ ٻَاروۡچَا ٻَاجهَہ پَئِي
اِنَّ اٌللھَ يَغْفِرُ ذُنُوبِ جَمِيعًا سَچوۡ اِيىءُ پَرِيَاں﮽ُ
مُون کهٖي نِينْدَا سَاں﮽ُ ٻَاروۡچَا ٻَاجهَہ پَئِي
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي اِھَڙوۡ آھِ اَڰِوَاں﮽ُ
مُون کهٖي نِينْدَا سَاں﮽ُ ٻَاروۡچَا ٻَاجهَہ پَئِي.

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

گهَائوۡ نِوَائوۡ اَدِيُون آرِيچَنِ جوۡ
لَنْگهٖي پَٻُ پَرٖي تهِيَا چهَڎٖي رِں﮽ُ رَائوۡ
ڎٖيئِي پهوۡڙَائوۡ وِيَا وٖيچَارِىَ سُپِرِين.

بيت - 2

گهَائٖي نِوَائِي اَدِيُون آرِيچَنِ جِي
کَنْهِن پَرِ کَهِي لَنْگهِيَا جَبَلَ جهَاجهَائِي
جٖيکُسِ وَاجهَائٖي ھَاٺٖي مَرَنْدِيسِ ھوۡتَ کهٖي.

بيت - 3

ھَلَں﮽ُ سَهَان نَہ ھوۡتَ جوۡ کهُهِہ وَنڄَں﮽َ وَائِي
کهَٺِئوۡ بَنْدَ خُرْزِيُون کَسِنِ مَ کَجَائِي
اَٿَالَا عِنَاتُ چَوٖي اُنِ جَا سُونْهَنِ رَکهِيَائِي
ڎِسَں﮽ُ ڎُونْگَرِيَنِ جوۡ تَنَ کهٖي تَسَلَائِي
مَارِ مَ تُون مَائِي تَہ روۡئِي ھوۡتُ رَھَائِيَان.

بيت - 4

ھَلَں﮽ُ سَهَان نَہ ھوۡتَ جوۡ وَنڄَں﮽ُ آنئُون گهوۡرِيَان
ھُؤَنِ ھَمٖيشَا ھَتهِين تَہ ڎُونْگَرَ کوۡھُ ڎوۡرِيَان
اَکهِنِ سَان اوۡرِيَان پَسَان شَالَ پُنْهُؤَ کهٖي.

بيت - 5

ھَلَں﮽ُ سَهَان نَہ ھوۡتَ جوۡ وَنڄَں﮽ُ مُون نَہ وَسِ
اَلَا آرِيچَنِ جِي گوۡلِي مٖيڙٖين گَسِ
پِرِين پَنؤُھَارَ توۡ پُچهَان ڎُونْگَرِيَان مُون ڎَسِ
اَکهِنِ جٖي آرَسِ مُنْدھَ جٖيهَائِي جوۡڙَ کِي.

بيت - 6

ھَلَں﮽ُ سَهَان نَہ ھوۡتَ جوۡ وَنڄَں﮽ُ مَ وَارِئوۡ
رَھوۡ رَاتِ بهَنْبهوۡرَ مٖين تَہ کَا گهَڙِي گهَارِئوۡ
مَعْذُورِ کهٖي مَ مَارِئوۡ سِکِي جَنْهِن سَنْڱُ کِئوۡ.

بيت - 7

مُون کهٖي جَنْهِين مَارِئوۡ آن کٖي گَڎِيَا سٖي
تَنَ مٖين طَاقَتَ نَاھِ کَا اَدِيُون اُنْهِين رٖي
سُورَ سَلْتَمِ سٖي جٖيلَان ڰَالهِہ ڰَرِي تهِي.

بيت - 8

مُون کهٖي جَنْهِين مَارِئوۡ سُنڄَاتَمِ سٖيئِي
پُنْهُؤَ پٖيکَانَ پَچهَنْڐِيَا ٻَلَنِ تَان ٻٖيئِي
وٖيڄنِئُون وٖيئِي تهِي وَھِيٺِي سَڄَٺٖين.

بيت - 9

مُون کهٖي جَنْهِين مَارِئوۡ سٖي سُنڄَاتَمِ پَاٺَان
لوۡھُو لِنْڱٖين نَاھِ کِي سَنْدھَ مِڙٖيئِي سَاٺَا
دَارُؤَ جَا دَاٺَا ڎِنَمِ ھوۡتَ ھَتهَنِ سَان.

بيت - 10

پَرْتَووۡ پُنْهُؤَ جوۡ کِي چهَائِين کِي اُسَ
قَرِيبَاٺِي کُسَ آھٖي گهَرِ ٻَکَرَڙٖي.

بيت - 11

پَرْتَووۡ پُنْهُؤَ جوۡ سَهَائِي سِيَاھُ
مُنْهُہ ڎٖيئِي مُون آئِيوۡ رَنْگا رَنْگِىَ رَاھَ
پِهِرٖين ڎِينْدَءِ پَاھُ پوۡءِ رَنْڱِينْدَءِ رَنْڱ مٖين.

بيت - 12

پَرْتَووۡ پُنْهُؤَ جوۡ جهُڙَ جِينىءَ جهَالَا ڎٖي
آنئُون تَنْهِن آرِىَ کهٖي وَٿهِئوۡ وَاٿَ رُئَان گهَٺوۡ.

بيت - 13

پَرْتَووۡ پُنْهُؤَ جوۡ رُڰِيَائِي رَاحَتَ
بهَانْيَان ڎِينْهَہ بهَنْوَانْرَاھُون سَاجَنَ لَىِء صحَّتَ
مِٿهِي مُصِيبَتَ آھٖي آرِىَ ڄَامَ جِي.

وائي - 1

ٻَاروۡچٖي سَاں﮽ُ ٻَڙِي جٖيڎِيُون ھٖيکَرَ تهِيَان ھٖيکَانْدھِي
چَڙھِي نَہ سَگهَان چوۡٿِئٖين يَارَ بِنَا دِلِ مانْدِي
ھٖيکَرَ تهِيَان ھٖيکَانْدھِي
پَهُچَائِجِ پُنْهُؤَ کهٖي ھِىَ پِيَادِڙِي پَانْدھِي
ھٖيکَرَ تهِيَان ھٖيکَانْدھِي
بهٖينَرُ ھِنَ بهَنْبهوۡرَ مٖين آنئُون اٖيرَادٖي آندِي
ھٖيکَرَ تهِيَان ھٖيکَانْدھِي
پوۡرھِيَتِ پُنْهُؤَ ڄَامَ جِي آنئُون بَانْدِنِ جِي بَانْدِي
ھٖيکَرَ تهِيَان ھٖيکَانْدھِي
کَرَمَ سَاں﮽ُ کَرِيمَ جٖي کٖيچِي تهِينْدَمِ کَانْدھِي
ھٖيکَرَ تهِيَان ھٖيکَانْدھِي.

فَصُلُ پَنْجوۡن
بيت - 1

رِىَ قَرِيبَنِ قُوتُ کِئوۡ وٖيٿهِي وِرِھَ چَرَان
اِنَ اَھِنْجَانْ اَڰَهِين مَادَرِ چهوۡ نَہ مَرَان
اَدِيُون جوۡ نَہ اَوَان سوۡ مُون سُورُ سَرْتِيُون.

بيت - 2

رِىَ قَرِيبَنِ قُوتُ کِئوۡ وِرِھَ چَرَان وٖيٿهِي
ٻَانْبهَں﮽ِ کهٖي ٻَروۡچَ رٖي تهِي ڎُکهنِ سٖين ڎٖيٿهِي
توۡ پُنڄَاٺَان سُپِرِين آنئُون آھِيَان سَبهٖيٿِي
جَا مَهَٿُنِ مُرٖيٿِي سَا سَرْتِيُون کِي نَہ سَگهِي تهِئٖي.

بيت - 3

سَرْتِيُون کِي نَہ سَگهِي تهِئٖي وٖيڙھِي جَا وِرِھَنِ
چِتُ جَنْهِن جوۡ چُورُ کِئوۡ ڎُکهوۡيوۡ ڎُکهَنِ
پُنڄَاٺَان پرِيَنِ اَدِيُون اَگهِي آھِيَان.

بيت - 4

اَدِيُون اَگهِي آھِيَان پرِيَنِ پُنڄَاٺَان
سٖي کوۡھِيَارَا کٖيں﮽ِ وِيَا سَاجَنَ سِنيَاٺَا
جٖي سَسُئِىَ سٖيبَاٺَا سٖي وَنڄِي کٖيچِ قَرَارِئَا.

بيت - 5

حَقِيقَتَ ھِنَ حَالَ جِي جٖي ظَاھِرُ کَرِيَان ذرِّي
لَڰٖي مَاٿهِہ مِرُنِ کهٖي ڎُونْگَرَ پَوَنِ ڎَرِي
وَنڄَنِ وَں﮽َ ٻَرِي اوۡبهَڙِ اُبهِرٖي کِي نَہ کِي.

بيت - 6

حَقِيقَتَ ھِنَ حَالَ جِي جٖي ظَاھِرُ کَرِيَان زُبَانَ
لَڰٖي مَاٿهِہ مِرُنِ کهٖي رَسٖي سُورُ شَبَانَ
ھُونْدَ ٿَاکَرِ ٿِکٖي کَا نَہ جَبَلُ سَبهُہ جَلِي وَنڄٖي.

بيت - 7

جٖي حَبِّ نَہ ھَلَں﮽ُ سِکهِيَا سٖي جَڎَا مٖيڙِ جَلِيلَ
لَنْگهَائٖين لَطِيفُ چَوٖي جَنْهِين قُوتُ قَلِيلُ
وِسَارٖي وَسِيلَ مَتَان مَارَڰِ چهَڎِئٖين.

بيت - 8

سَارِيَان تهِي سَبِيلَ پُرِ تَقْصِيرُون پَاں﮽َ مٖين
مَتَان مُون کهٖي چهَڎِئٖين آرِي ڄَامَ اَصِيلَ
وَرُ وِلهِنِ جَا وَسِيلُ اَچِي رَھَبَرَ رَسُ تُون رَاھَ مٖين.

بيت - 9

اَچِئوۡ اَچِئوۡ چُونِ وٖيهُہ وِيَا تَان گهوۡرِيَا
سَرْتِنِ سَانْگُ سُکهَنِ سَان مُون گهَا رَتُ نَہ رُونِ
اُوءِ مَرُ وٖيٿهِيُون ھُونِ مُون سَانْڱَائِتَا سُورَ تهِيَا.

بيت - 10

سَرْتِيُون سُورٖيتِنِ جَان کوۡھُ تهِيُون پَتهَرِ پُونِ
گهَاءُ نَہ لَڰُنَ گهَٿَ مٖين رِئٖي مَان تهِيُون رُونِ
چٖيتَارِئوۡ نَہ چُونِ پَارَ مُنْهِن جٖي پرِنىءَ جَا.

وائي - 1

توۡڙٖي نِينِ مَ ڎِينِ اَلوۡ مِيَان آنئُون اُنْهِين جِي آھِيَان
زوۡروۡ ھِنَ ضَعِيفِ سٖين کَامِلَ کوۡھُ کَرِينِ
اَلوۡ مِيَان آنئُون اُنْهِين جِي آھِيَان
جَتَ مُنْهِن جٖي جُوءِ مٖين جَانِبَ مَان جَٿرِينِ
اَلوۡ مِيَان آنئُون اُنْهِين جِي آھِيَان
پِکَ پَدَمَنِئَان اَڰِرِي سُرْکِي مَانَ سَنڄِينِ
اَلوۡ مِيَان آنئُون اُنْهِين جِي آھِيَان
ٻَانْهِي ٻَاروۡچَا پَنْهِن جِي سَڰَرِ مَانَ سَڎِينِ
اَلوۡ مِيَان آنئُون اُنْهِين جِي آھِيَان
پٖيرٖين آنئُون نَہ پُڄِٺِي کَرَھَلَ ھُو نَہ جهَلِينِ
اَلوۡ مِيَان آنئُون اُنْهِين جِي آھِيَان
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي نِينْهُہ نِبَاهِئوۡ نِينِ
اَلوۡ مِيَان آنئُون اُنْهِين جِي آھِيَان.

فَصُلُ چهَھوۡن
بيت - 1

کَنْهِن پَرِ رُئَان پرِنىءَ کهٖي روۡئِي نَہ ڄَاٺَان
مَتهٖي کِئوۡ بهٖيٺَا ھَنْجهِنِ ھَارِيَان ھَتهَڙَا.

بيت - 2

کَنْهِن پَرِ رُئَان پرِنىءَ کهٖي اَنْدَرَ نَاھِ اُسَاٿَ
لوۡھُوکَا لَکَنِ تٖي وٖيرِي مَتهٖي وَاٿَ
چهَپَرَ مٖين چهُوچهَاٿَ ڎِٿهَمِ ڎُکهوۡيَنِ جَا.

بيت - 3

کَنْهِن پَرِ رُئَان پرِنىءَ کهٖي پَچَں﮽َ نَاھِ پَچَارَ
اَنْدَرِ تهِي آھُون کَرٖي کهَامٖي مَنْجهِہ کهُمَارَ
گَرِيبِ جِي گُفْتَارَ ٻِىَ بهَتِ ٻَاروۡچَنِ مٖين.

بيت - 4

کَنْهِن پَرِ رُئَان پرِنىءَ کهٖي پَارُ نَہ ڄَاٺَان پَنْدھُ
کٖيچِنِ کَارَں﮽ِ کَندھُ نَايوۡ تهِي نَعْروۡ ھَٺَان.

بيت - 5

کَنْهِن پَرِ رُئَان پرِنىءَ کهٖي پَارُ نَہ ڄَاٺَان پٖيرُ
بهٖينَرُ مُون بهٖيڙوۡ تهِئوۡ سُورَنِ لَاتوۡ سٖيرُ
آرِىَ لَىِء اُلٖيرُ نَاچُ بهَانْگٖيرَنِ جوۡ.

بيت - 6

کَنْهِن پَرِ رُئَان پرِنىءَ کهٖي رُؤَں﮽ُ مُون رِيَاءُ
بَرَنِ مَنْجهِہ بُکَاءُ ٻِىَ بهَتِ ٻُدھُمِ جٖيڎِيُون.

بيت - 7

مَ چَؤُ سِنْدِي تَنِ کهٖي جوۡشَ جَلَايَا جٖي
طَالِبَ جٖي تَحْقِيقَ جَا نِينْهُہ تَنْهِين وَٿِ نٖي
ٿرٖيڎِي بهَائٖين ٿرٖي ھوۡ تَان آھٖي ھٖيکَڙوۡ.

بيت - 8

ٻِئَا ڎٖيئِي ٻِئَنِ کهٖي ھَلِجِ پَاسٖي ھٖيکَ
وَرُ نَہ سَهَن وٖيکَ تُون ٿرٖيڎِي ٿرِيَائِي کَرٖين.

بيت - 9

اَنڄَان تُون اَوَاٿَ وَاٿَان پَاسٖي وٖيسِلِي
سونْهِي تهِيىءُ سُوَاٿَ تَہ مَنْجهَان دِلِ دَکُ لَهٖين.

بيت - 10

پَانْهِين پَسِي پَٻُ مَتَان کَا مُنْدھَ ڎِئٖي
اَڰِيَان کهَىءُ مَ کهَٻُ اِيىءَ قَالِي آڎوۡ کٖيچَ کهٖي.

بيت - 11

ڎَاڐھِي لُکهَہ لَکَنِ جِي پَٿنِ پَوٖي پَچَاءُ
چهَپَرِ کوۡسوۡ وَاءُ ھَرِيَا تَنْهِن ھِيٺَا کِيَا.

وائي - 1

اَلوۡ بهَلوۡ کوۡھِيَارٖي سَاں﮽ُ آنئُون جَا کَنْدِيَسِ زَارِي
کِي نَہ جئَنْدِيَسِ جٖيڎِيُون سُورَ پرِيَانْ جٖي آنئُون مَارِي
آنئُون جَا کَنْدِيَسِ زَارِي
اُٿهَہ گَڎَائي ھَلْيَا جٖي بوۡتَا ھُؤَڙَا بَارِي
آنئُون جَا کَنْدِيَسِ زَارِي
کَرٖي کوۡھِيَاروۡ ھَلِئوۡ مُون قِيَامَتَ کَارِي
آنئُون جَا کَنْدِيَسِ زَارِي
مَان وِرْمَنِ وِچَ مٖين اوۡلَاٺٖي سَبهِہ آرِي
آنئُون جَا کَنْدِيَسِ زَارِي
ھِنْدُنِ جَان ھوۡلِي کَرٖي مُون دھُوڙِ مَتهٖي تَان وَارِي
آنئُون جَا کَنْدِيَسِ زَارِي
لَالَنَ لَڰِ لَطِيفُ چَئٖي وَجهَائٖي تهِي وٖيچَارِي
آنئُون جَا کَنْدِيَسِ زَارِي.

وائي - 2

آھِيَان ڎُونْگَرَ ڎوۡرِي مَاڙھُون چَوَنِمِ بهوۡرِي اَلَا
تَنْهِن کوۡھِيَارٖي کَهَلَ پَوٖي جَنْهِن جِي آھِيَان گهوۡرِي
مَاڙھُون چَوَنِمِ بهوۡرِي اَلَا
نِئوۡ نِمَاٺِي پَاں﮽َ سٖي چهَپَرِ چهَڎِئوۡ مَ چهوۡرِي
مَاڙھُون چَوَنِمِ بهوۡرِي اَلَا
روۡئِي رَنْڱِينْدِيَسِ رَتَ سٖين سَاں﮽ُ چُوَاکَنِ چوۡرِي
مَاڙھُون چَوَنِمِ بهوۡرِي اَلَا
اَدِيُون آرِيجَنِ جوۡ لِهُہ لَڰوۡ مُون لوۡرِي
مَاڙھُون چَوَنِمِ بهوۡرِي اَلَا
نَا لَائِقِ سَان لَطِيفُ چٖي قَادِرُ کَرَمُ کَنْدوۡ ڙِي
مَاڙھُون چَوَنِمِ بهوۡرِي اَلَا.

حُسٖينِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

تَان کِي ڰَوْرِي چَلُ جَان لَاڙَائُو سِجُ تهِئوۡ
ھَاڙھٖي دھَارٖي ھَلُ وَنڄِي کييچِنِ جوۡ پِئوۡ.

بيت - 2

لَڙُ مَ لَاڙَائُو تهِئوۡ گهُتُون گهوۡھِيُون چهَڎِ
لَاھِ مَ لَڎوۡ لَڎِ تَہ ڰَاڙھٖي سِجِ ڰَالهِہ مِڙٖين.

بيت - 3

لَڙُ مَہ لَاڙَائُو تهِئوۡ ھَلِي کَرِ ھِمَتهَہ
سِجُ سَامُهُون مُنْھَہ مٖين مَتَان کَرٖين کَتهَہ
سُپٖيرِيَان جٖي سَتهَہ ڰَاڙهٖي سِجِ ڰَالهِہ مَڙٖين

بيت - 4

لَڙُ مَ لَاڙَائُو تهِئوۡ وَں﮽َ چُونْڐِينْدِي وَنڄُ
آھٖي اِيىءُ اُھُنڄُ ھَاڙھٖي ھَلَنْدِنِ جوۡ.

بيت - 5

اُلهِي سِجَ اَوٖيرَ کِي ڎِٿهَائِين ڎُونْگَرَ
سَسُئِىَ کهٖي سَيِّدُ چَوٖي ھوۡ سُورَنِ جوۡ سَمَرُ
کُٿهَلِ رَکهِئوۡ کَرُ وٖيچَارِىَ وَٺِکَارَ ڎٖي.

بيت - 6

اُلَهِي سِجَ اَوٖيرَ مَ کَرِ مَعْذُورِنِ تٖي
پَسِي مَرَان پٖيرَ ڎُونْگَرَ ٻَاروۡچَنِ جَا.

بيت - 7

وِئوۡ ٻَاروۡچوۡ نِکِرِي ھَاٺٖي کَرِيَان کِينىءَ
سِجَ اُلتهٖي سِينىءَ سَٿُون ڎِينْدِيَسِ سُنڄَ مٖين.

بيت - 8

وٖيٿهٖي مُون وِئوۡ لَڙِي سِجُ لَکَنِ تَان
آن ڎوۡرِينْدِي کٖيتِروۡ پَنْهَٺَنِ پٖيرُ پِئوۡ
سُورَنِ سَاں﮽ُ سِهوۡ اَچِي تهِيُمِ جٖيڎِيُون.

بيت - 9

سَرْتِيُون سُڄٖي سُنڄَ مَتَان کَا مُون سٖين ھَلٖي
پَاٺِي نَاھِ پَنْدھُ گهَٺوۡ اَڰِيَان رَائوۡ گهَاٿوۡ رُنڄَ
مَچهَں﮽ُ مَرِي اُنڄَ کَاڎٖي پَارَاتوۡ پرِنىءَ کهٖي.

وائي - 1

جٖي ھُونْدَ ڎِٿهَائُون ووۡ جٖيڎِيُون حَالُ مُنْهِن جوۡ ھِهَڙوۡ جِهَڙوۡ
چَڙھِي نَہ سَگهَان چوۡٿِئٖين مَارَڰُ مَتهَاھُون
ووۡ جٖيڎِيُون حَالُ مُنْهِن جوۡ ھِهَڙوۡ جِهَڙوۡ
ڎِکهِىَ سَنْدٖي ڎٖيجَ مٖين ڎُونْگَرُ ڎِنَائُون
ووۡ جٖيڎِيُون حَالُ مُنْهِن جوۡ ھِهَڙوۡ جِهَڙوۡ
وٖينْدٖي کَيُون وَٺَنِ سٖين سَسُئِىَ سُکهَائُون
ووۡ جٖيڎِيُون حَالُ مُنْهِن جوۡ ھِهَڙوۡ جِهَڙوۡ
وَٿهِي پُنْهُون پَاں﮽َ سَان اَچَان جٖي آنئُون
ووۡ جٖيڎِيُون حَالُ مُنْهِن جوۡ ھِهَڙوۡ جِهَڙوۡ
ڎِينْدِيَسِ ٿَارِىَ سَبهَکَنْهِين وَں﮽َ وَں﮽َ وَادھَايُون
ووۡ جٖيڎِيُون حَالُ مُنْهِن جوۡ ھِهَڙوۡ جِهَڙوۡ
ھِنئَڙوۡ ڎَاڙھُؤَ گُلَ جَان رٖيهٖي رَتَائُون
ووۡ جٖيڎِيُون حَالُ مُنْهِن جوۡ ھِهَڙوۡ جِهَڙوۡ
ھوۡءِ جٖي پَنْهَں﮽َ پَٻَ جَا سٖي مَٺِيَا مُکَائُون
ووۡ جٖيڎِيُون حَالُ مُنْهِن جوۡ ھِهَڙوۡ جِهَڙوۡ
ھُؤَنِ سَلَامَتَ سُپِرِين گهوۡرِي سَا آنئُون
ووۡ جٖيڎِيُون حَالُ مُنْهِن جوۡ ھِهَڙوۡ جِهَڙوۡ
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي مُون کهٖي پَنْهِن جوۡ کِيَائُون
ووۡ جٖيڎِيُون حَالُ مُنْهِن جوۡ ھِهَڙوۡ جِهَڙوۡ.

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

کِي دھَڙَتَتِي مَاءُ کِي ڄَرَ سَنْدِي سَڄَٺٖين
ھَلِي آنئُون وَنڄَان ٻِنْهِين ڄٖيرَنِ وِچَ مٖين.

بيت - 2

مَتهَان مَتهٖي مَچُ ٻَرِيُمِ ٻَاروۡچَنِ جوۡ
مُون کهٖي طَعْنَا تهِيُون ڎِئوۡ جِينىءَ نَہ پَرُوڙِيُوَ سَچُ
اَمَڙِ اوۡرٖي اَچُ تَہ سِٿرَ سُٺَايَانىِء سُورَ جِي.

بيت - 3

مَتهٖي مَنْجهَان مِينْهُہ پَسو پَاٺِىء جَان وَھٖي
مُون بهَانْيوۡ نِينْهُہ پَرَ ڄِبهِيُون ڄٖيرٖي سَنْدِيُون.

بيت - 4

مَنْجهَان مُنهِن جٖي رُوحَ وَنڄٖي سَاجَنُ وِسِرِي
تَہ مَرُ لَڰٖي لُوھَ تَرَ ٻَاٻِيهوۡ تهِي مَرَان.

بيت - 5

لَڰٖي مُون کهٖي لُوھَ وِرِھَ وَاٿُون لَائِيُون
رَازُ جَنْهِين سَان رُوحَ سوۡ کوۡھِيَاروۡ کٖيچِ وِئوۡ.

بيت - 6

وَھٖي چُوَاکَا کِئوۡ ٿرِمَنِ نٖيٺٖين رَتَ پهُڙَا
مُون کهٖي ڎَوَ ڎِئوۡ اَئٖين تهَا وَنڄوۡ سَاتهِيَا.

بيت - 7

اَمَڙِ کهُهِہ گهَروۡءِ مُونْهَان وَنڄٖي سَاتهَڙوۡ
مُنْهِن جوۡ تَان ٻَرِئوۡ ھِنئَڙوۡ ڎِئٖي وَٿِ جَان.

بيت - 8

اَمَڙِ وَنڄِي آں﮽ِ چَرِکهوۡ آتَں﮽َ وِچَ مَان
کَتِيُمِ جَنْهِين کَاں﮽ِ سوۡ کوۡھِيَاروۡ کٖيچِ وِئوۡ.

بيت - 9

پَهِي کَا نَہ بَچَاءَ اَمَڙِ مُنْهِن جٖي آسِرٖي
ڎٖيئِي لَتَ چَرِکهٖي پُوٺِيُون پَاٺِىَ پَاءِ
کَتِيُمِ جَنْهِين لَاءِ سوۡ کوۡھِيَاروۡ کٖيچِ وِئوۡ.

بيت - 10

کَتَں﮽ُ ٻَنِ کَپَاھَ آتَں﮽ُ کهُهِہ جٖيڎِيُون
سَاجَنُ مُنْهِن جوۡ سَاھُ ھَانڄٖي مَنْجهِہ ھَٺِي وِئوۡ.

بيت - 11

آتَں﮽ِ چَوَنِمِ کَتُ تَاٺِيَان تَنْدُ نَہ نِکِرٖي
پَاٺَان روۡئِي رَتُ چَرِکهوۡ مُون چِکَ کِئوۡ.

بيت - 12

کهُهِہ ھَاڙھوۡ ٻَنِ ھوۡتُ کهُهِہ پُنْهُون ٻَنِ پرِيَتَٺوۡ
مَادَرِ مُون مَوْتُ پَسَں﮽َ مَان پِرَائِيوۡ.

بيت - 13

کهُهِہ ٻوۡلِي ٻَنِ ٻَروۡچَ کُوڙِي ذَاتِ جَتَنِ جِي
مُون کهٖي چَئِي لوۡچِ پٖيهِي وِيَا چهَپَرٖين.

بيت - 14

جِنىءَ جِنىءَ تَپٖي ڎِينْهُہ تِنىءَ تِنىءَ تَاٺِيَان پَنْدھَ مٖين
ھوۡ آڰَانْجهوۡ نِينْهُہ ٻَانْبهَں﮽ِ ٻَروۡچَنِ سٖين.

بيت - 15

جَان جَان بهِڄٖي رَاتِ تَان تَان تَاٺِيَان پَنْدھَ مٖين
بهوۡرِىَ ٻِي نَہ بَاتِ جٖيکَا سَا جَتَنِ جِي.

بيت - 16

جَان جِئٖين تَان جَلُ کَانْهٖي جَاءِ جَلَں﮽َ رٖي
تَتِىَ تهَدھِىَ ھَلُ کَانْهٖي وٖيلهَہ وِھَں﮽َ جِي.

وائي - 1

کوۡھِيَارٖي جِي کَاءِ مَارِينْدِيَمِ مَنَ اَنْدَرِ ڰَالهَڙِي
چَڙھَان ڎُونْگَرَ چوۡٿِئٖين سُپٖيرِيَانْ جٖي سَاءِ
مُون کهِي مَنَ اَنْدَرِ جَا ڰَالهَڙِي
نِهَارِينْدِيَسِ نِکِٺِيَان ھَاڙھوۡ ھوۡتَنِ لَاءِ
مُون کهِي مَنَ اَنْدَرِ جَا ڰَالهَڙِي
پَانْدھِئَڙَا پٖيرَ بهَرٖي پرِيَانْ کهٖي پَهُچَاءِ
مُون کهِي مَنَ اَنْدَرِ جَا ڰَالهَڙِي
مَوْلَا مُون کهٖي مٖيڙِئٖين سَنْدِي جَانِبَ جَاءِ
مُون کهِي مَنَ اَنْدَرِ جَا ڰَالهَڙِي
ھوۡتَ ھَلِٺَا آنئُون وِھَٺِي تَہ کَا اِينىءَ جُڰَاءِ
مُون کهِي مَنَ اَنْدَرِ جَا ڰَالهَڙِي
سَسُئِىَ جٖي سِرِىَ کهٖي اوۡڎَاھِين اُٿهَاءِ
مُون کهِي مَنَ اَنْدَرِ جَا ڰَالهَڙِي
پٖيرَانْدھِىَ پُنْهُؤَ جٖي مُنْهِن جوۡ لوۡڙھُ لَٿَاءِ
مُون کهِي مَنَ اَنْدَرِ جَا ڰَالهَڙِي
اَلَا عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي اِھَا آسَ پُڄَاءِ
مُون کهِي مَنَ اَنْدَرِ جَا ڰَالهَڙِي.

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

کوۡ گهُمَنْدِىَ گهوۡرُ آيُمِ ٻَاروۡچَنِ جوۡ
چهَڎِينْدِيَسِ بهَنْبهوۡرُ ھِنئوۡ ھِتِ نَہ وِنْدُرٖي.

بيت - 2

بهَنْبهوۡرَان ٻَهَرِ تهِي مُون جٖي سَڎَ کِيَا
سٖي جٖي ھوۡتَ سُئَا تَہ ھُونْدَ نَہ وِئوۡ نِکِرِي.

بيت - 3

بهَنْبهوۡرَ جَنِ سُکهَنِ مُون کهٖي سَاتهِيَا کهَارِئوۡ
ھَاڙھٖي سَاں﮽ُ ڎُکهَنِ تَان کِي ڎُونْگَرَ ڎوۡرِيَان.

بيت - 4

بهٖينَرُ بهَنْبهوۡرَان بهَڄوۡ تَان اُبَهوۡ
اَڰٖي ھِنَ مَاڰَان سَرْتِنِ سُورَ پِرَائِيَا.

بيت - 5

بهٖينَرُ ھِنَ بهَنْبهوۡرَ مٖين دوۡزَخَ جوۡ دُونْهوۡ
سَوَاروۡ سُونْهوۡ پُچهِي پُورِجِ سَسُئِي.

بيت - 6

بهٖينَرُ ھِنَ بهَنْبهوۡرَ مٖين گهَايَلِ تهِي گهَارِيَان
سَڄَں﮽َ جٖي سَانْگِ وِيَا سٖي تهِي آن سَارِيَان
اُھٖي کِينىءَ وِسَارِيَان جٖي وَٿَان مُون وَاٿَ تهِيَا.

بيت - 7

بهنْبهوۡرَان اَجهَاڙُ سَرْتِيُون سَکهَرُ بهَانئِيَان
مُون سٖين تَنْهِين پَهَاڙُ ڎُکهَان ھَڎِ نَہ ڎوۡرِئوۡ.

بيت - 8

اَجهَاڙَان بهَنْبهوۡرُ سَرْتِيُون سَکهَرُ بهَانئِيَان
آرِيَاٺِي اَتوۡرُ ڎِٿهُمِ جَتُ اَکهِنِ سٖين.

بيت - 9

لَڰِي لَاڰَاپٖي بهوۡرِي مُنْدھَ بهَنْبهوۡرَ جٖي
پرِين وِنڄَائٖي تهِي ڎُکهِي ڎوۡرٖي ڎُونْگَرٖين.

بيت - 10

کُلْهٖي پهَاٿوۡ کَنْجِروۡ مَتهوۡ اُگهَاڙوۡ
مُنْهِن جوۡ کُڄَاڙوۡ بهٖينَرُ ھِنَ بهَنْبهوۡرَ مٖين.

بيت - 11

بهُلِئوۡ سَبْهُہ بهَنْبهوۡرُ جوۡ پُٿهِىَ ھوۡتَ نَہ ھَلِئوۡ
ڰوۡٿهَہ سُنڄَاتوۡ کِي نَہ کِي آرِيَاٺِي اَتوۡرُ
مَاٺِئوۡ تَنْهِين مُورُ جَنْهِين دٖيکهِئوۡ دِلِ سَان.

بيت - 12

جَنْهِين دٖيکهِئوۡ دِلِ سَا پُٿهِىَ سٖي پٖييُون
تَہ پُں﮽ُ تهٖي وٖييُون جٖي پُنْهُؤَ پَاں﮽ُ لِکَائِيوۡ.

بيت - 13

بُروۡ ھوۡ بهَنْبهوۡرُ جوۡ آرِيَاٺِىَ اُجَارِئوۡ
لَاتهوۡ سَبهَہ لوۡکَ تَان ھَاڙھٖي دھَٺِىَ ھوۡرُ
چهوۡرِيُون چهُرِں﮽ُ سِکهِيُون پرِين کِيَائُون پوۡرُ
آيوۡ سوۡ اَتوۡرُ جَنْهِن ڎُکهِيُون ڎِکهَہ وِھَارِيُون.

وائي - 1

لَڰوۡ مَنْجهِہ لَکَنِ آيَلِ تَازوۡ پٖيرُ پُنْهُؤَ جوۡ
نَہ کَنْهِن وَاوَ وِنڄَايوۡ جهوۡرِئوۡ تَا نَہ جهَکَنِ
آيَلِ تَازوۡ پٖيرُ پُنْهُؤَ جوۡ
کهِهَہ کهَتهوۡرِيَان اَڰِرِي ھَارِي جَا ھوۡتَنِ
آيَلِ تَازوۡ پٖيرُ پُنْهُؤَ جوۡ
بوۡرَائوۡ بَرَنِ جوۡ رِڙھِئوۡ مَنْجهِہ رَنْدَنِ
آيَلِ تَازوۡ پٖيرُ پُنْهُؤَ جوۡ
لُطْفَ سَاں﮽ُ لَطِيفُ چَوٖي کَنْدوۡ وَرِ وِلهِنِ
آيَلِ تَازوۡ پٖيرُ پُنْهُؤَ جوۡ.

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

لَڄَايَا مُونْهَان سَاجهُرُ اُتهِي سٖيں﮽َ وِيَا
پٖيئَنَ بهَنْبهوۡرَان سُدھِ مُنْهِن جٖي ذَاتِ جِي.

بيت - 2

جٖي ھُيَسِ آنئُون ٻَانْهِي ٻَاروۡچَنِ جِي
تَہ ھُونْدَ نَہ چهَڎِيَائُون ڎُکهِىَ کهٖي ڎُکهَنِ مٖين.

بيت - 3

آنئُون جٖي ھُيَسِ ھَڎُ اَدِيُون آرِيچَنِ جوۡ
تَہ سَاتهَہ لَڎِينْدٖي سَڎُ ھُونْدَ کوۡھِيَارَا کَرِينِ مُون.

بيت - 4

ھُيَسِ جٖي سِيَاءِ تَہ ھُونْدَ کَيُمِ ڎُکهُہ ڎٖيرَنِ تٖي
اَدَبَ وِچَان اُنِ سٖين ڰَارِ نَہ کَيَمِ کَاءِ
پَرَ ذَاتِ مُنْهِن جِي مَاءُ کَچِي تهِي کٖيچِنِ کهٖي.

بيت - 5

اوٺهِنِ اُمَاروۡ مُون جهَلِينْدٖي نَہ رَھِيَا
سَاتهِنِ سَوَاروۡ کِئوۡ کٖيچُ اَکهِنِ مٖين.

بيت - 6

سَاتهِي توۡءِ ھَلَنِ پَتهَرِ جٖي وَارَ کَرِيَان
جٖيکُسِ ٻَاروۡچَنِ ڎِٿهوۡ عَيْبُ اَکهِنِ سَان.

بيت - 7

سَاتهِنِ سَئِين نَہ جَاڰِي پوۡءِ کُڄَاڙِئَان روۡءِ
اِيىءَ پَرِ کُپَرِ ھوۡءِ جِنىءَ ھوۡءِ سَانْگِي تُون سُمَهِين.

بيت - 8

سَاتهِي نَہ پَسَان سٖي جٖي ھُؤَمِ ھِنئٖي توۡٺِي
ھَاٺٖي کَنْهِين جٖي وَنڄِي اَنْڱں﮽ِ اُبَهَان.

بيت - 9

آن کٖي سَاتهِي ڎِٿهَہ جٖي مُون وٖيڙھِ وِنڄَائِيَا
رُئَان رَتُ مَنْڄُٿهَہ ھَاٺٖي تَنِ پرِيَنِ کهٖي.

بيت - 10

کَهَان تَان کٖيچَان پَرٖي وِھَان تَان وَٿِ مُون
بهُلِي ڎوۡرِيَمِ بهُون عَبَثُ آرِىَ ڄَامَ کهٖي.

بيت - 11

سُمهَان تَان سِرَ ھٖيٿهِہ کهَان تَان کٖيچَان پَرٖي
ٻَاروۡچٖي سٖين ڎيٿهِہ جيڎِيُون جَنْهِين پَرِ تهِي.

وائي - 1

ڎُونْگَرِ تهِي ڎوۡرٖي وِنْدُرِ تهِي وَوْڙٖي
جَتَنِ لَىِء جٖيڎِيُون ڎُونْگَرِ تهِي ڎوۡرٖي
سُورَ بهَائِي نهِيَسِ سُنڄَ مٖين ڄَامَ پُنْهَلَ کهان اوۡرٖي
جَتَنِ لَىِء جٖيڎِيُون ڎُونْگَرِ تهِي ڎوۡرٖي
اُٿهَہ چَارِينْدِيَسِ اُنِ جَا ٿَکَرَ پَاسِ نٖيئِي ٿوۡرٖي
جَتَنِ لَىِء جٖيڎِيُون ڎُونْگَرِ تهِي ڎوۡرٖي
مَهَارُون تَنِ مَيَنِ جُون خُوبُ خُشِىَ مَان تهِي جوۡڙٖي
جَتَنِ لَىِء جٖيڎِيُون ڎُونْگَرِ تهِي ڎوۡرٖي
کَاھٖي کَڐھَ کٖيچِنِ جٖي کِي نَہ پُچهٖي تَڙَ توۡڙٖي
جَتَنِ لَىِء جٖيڎِيُون ڎُونْگَرِ تهِي ڎوۡرٖي
اَدِيُون شَاھُ عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي آءُ آرِي ڄَامَ اوۡرٖي
جَتَنِ لَىِء جٖيڎِيُون ڎُونْگَرِ تهِي ڎوۡرٖي.

فَصُلُ پَنْجوۡن
بيت - 1

لٖيڙَنِ لَنْگهِي لَسَ مُون بهَانْيَا مَتهٖي وِيَا
وَٿهِي وَرُ وَاٿَ تهِيَا پُنْهُون ڄَامُ پَهَسَ
ھُوَا وَڎِي وَسَ ٻَاروۡچَا بهَنْبهوۡرَ مٖين.

بيت - 2

وَڎِي وَسَ ھُوَا ٻَاروۡچَا بهَنْبهوۡرَ مٖين
وَنڄِي ڎُورِ پِيَا سَانگَنِ لَڰٖي سُپِرِين.

بيت - 3

سَانْگِ پَنْهِن جٖي سَاءِ ٻَانْهِي تهِي ٻوۡرَا کَرِيَان
وَاڰِيُون جٖي وَرَنِ سٖين تَنِ سَرْتِنِ سٖيجَ سُهَاءِ
مُون کهٖي طَعْنَا تهِيُون ڎِئوۡ مُون جَان مُٿهِيُون نَہ مَاءُ
آرِىَ جٖي آکَاھَ رُلَايَسِ رَاھُنِ مٖين.

بيت - 4

مَاءُ وِھَاٺوۡ وَارِ کهَں﮽ُ پَتهَرَٺِي پَانْهِن جِي
جٖي کِي ڎِنُىِء ڎٖيجَ مٖين سوۡ سَبهوۡئِي سَارِ
وَنڄَان تهِي وَٺِکَارِ ڎِٿهُمِ پٖيرُ پُنْهُؤَ جوۡ.

بيت - 5

چهِپُون چهَپَرَ کَهَٿَ پَنْهَں﮽َ پَتهَرَٺِيُون بهَانْئِيَان
سٖيٺَنِ جٖي سَهَٿَ ڎُونْگَرُ ڎوۡلِي مُون تهِئوۡ.

بيت - 6

ڎِنِي سِکَ سَسُئِىَ کهٖي ٻٖيلِيَاٺِي ٻَروۡچَ
لوۡکَ وِچَانئِي لوۡچِ تَہ پَهُچَائٖيئِي پُنْهُؤَ کهٖي.

بيت - 7

مُسَافِرَنِئُون مَاءُ وِرِھُ وِھَايُمِ وِتِروۡ
اَچِي تهِيَمِ اوۡچِتِي تَنِ سَانْگِنِ سٖين سَانڄَاھَ
آيَلِ جهَلَ مَ پَاءِ ھِنئوۡ ھوۡتَ ھَٺِي وِيَا.

بيت - 8

کِينىءَ اَڙَايُىِء پَانْدُ پَلَؤُ پَرَڎٖيهِنِ سَان
مَتِيُون مُنْجهُىِء سَسُئِي کَيُىِء کوۡھِيَاروۡ کَانْدھُ
رُلِي بهانْيَىِء رَانْدِ عِشْقُ آرِيچَنِ جوۡ.

بيت - 9

مُنْهِن جوۡ پَاڙٖيچِنِ کَچوۡ کوۡ نَہ ڐھَکِئوۡ
پَاسٖي وٖيهِي پُنْهُؤَ جٖي ذَاتِ سَلْتِي جَنِ
تٖيلَان ٻَاروۡچَنِ نِدھَرَ چهَڎِي نِنْڐرَ مٖين.

بيت - 10

حُسٖينِىَ جٖي ھَاکَ مَادَرِ مَارِي آھِيَان
ڎِينْهان ڎوۡرِں﮽ُ ڎُکهَہ سٖين رَاتِيَان چِکَنِ چَاکَ
ڐرِجَان بهَرِ فِرَاقَ مَتَان پَوٖيمِ پرِنىءَ سٖين.

بيت - 11

جٖيکِي فِرَاقَان سوۡ وِصَالَان نَہ تهِئٖي
اَچِي اوۡطَاقَان مُون کهٖي پرِيَنِ پَرٖي کِئوۡ.

بيت - 12

پهٖيرِي آنئُون فِرَاقَ مُون کهٖي وِصَالَان وِچُ پِئوۡ
جٖي تهٖي چِکِيَا چَاکَ سٖي پرِنىءَ گَڎِجِي پُورِيَا.

وائي - 1

پَاڙٖيچُون کَا پَچَارَ مُنْهِن جَا ڎٖيرَ ڎَمَرِ کَنْهِن ڎٖيهِہ وِيَا
وٖيٿهِي ڰوۡڙھَا ڰَاڙِيَان تَنِ ڄَامَنِ لَاءِ ڄَمَارَ
مُنْهِن جَا ڎٖيرَ ڎَمَرِ کَنْهِن ڎٖيهِہ وِيَا
کَرِ کَا کَانْگَ اَچَں﮽َ جِي تَنِ جِي کَا تَنْوَارَ
مُنْهِن جَا ڎٖيرَ ڎَمَرِ کَنْهِن ڎٖيهِہ وِيَا
مُئِي مَارٖي ھَلِيَا کٖيچِي کَاهٖي قَطَارَ
مُنْهِن جَا ڎٖيرَ ڎَمَرِ کَنْهِن ڎٖيهِہ وِيَا
سٖيٺَنِ لَاءِ سَيِّدُ چَوٖي جهِڄَسِ سَبهَہ ڄَمَارَ
مُنْهِن جَا ڎٖيرَ ڎَمَرِ کَنْهِن ڎٖيهِہ وِيَا.

فَصُلُ چهَھوۡن
بيت - 1

آيَا آسَ تهِيَامِ ٻَاروۡچَا بهَنْبهوۡرَ مٖين
پَسِي پَهَرَ پُنْهُؤَ جِي نَهَہ سِين نٖيں﮽َ ٿهَرِيَامِ
گُونْدَرَ سَبهِہ وِسِرِيَامِ سُکهَنِ شَاخُون مُکِيُون.

بيت - 2

ڎٖيکهارِيُسِ ڎُکهَنِ گُونْدَرَ گَسُ پرِيَنِ جوۡ
سُونْهَائِي سُورَنِ کِي ھٖيکَانْدھِي ھوۡتَ سَان.

بيت - 3

کَنْهِين کَنْهِين مَاڙُھئٖين گُونْدَرُ وَڎِي وَتهُہ
ٻَنْدھِي گوۡڎِ گَرِتهُہ سَاتهوۡ کَجٖي سُورَ جوۡ.

بيت - 4

سُورَ مَ ڎٖي دھُوں﮽َ آنئُون اَڰَهِين کَهَرِي
جَا پَرِ پَاٺِىَ لُوں﮽َ سَا پَرِ مُنْهِن جٖي جِنْدڙٖي.

بيت - 5

سُورَ مَ وَنڄٖيجَاءُ سَڄَں﮽َ جِينىءَ سَانْگِ وِيَا
پرِنىءَ پُنڄَاٺَاءُ آنئُون اَوَانْ سٖين اوۡرِيَان.

بيت - 6

سُورَنِ سَانْگهَاروۡ کَڎِھِن تَان کوۡ نَہ کِئوۡ
آيَلِ اوۡبهَاروۡ ٻَائِڙُ ٻَدھوۡ ٻوۡڙَ وَھٖي.

بيت - 7

سَاگهَاروۡ سُورَنِ کَڎِھِن تَان کوۡ نَہ ڎِنوۡ
ٻَائِڙَ ٻوۡڙَ وَھَنِ کَالهُوٺَانْ اَڄُ گهَٺَا.

بيت - 8

سُورَ نَہ سَانْڱاھِينِ ڎِئَنِ اُدھَمَا اوۡچِتَا
مُون کهٖي مُون پرِيَنِ جَا اَمَيَا آھِينِ
لَڄُون جٖي لَاھِينِ سٖيئِي تهِيَمِ سَامُهَان.

بيت - 9

سُورَنِ لَدھوۡ سَنْجهُہ پَاٺَهِين پٖيهِي آئِيَا
کَنْهِن کهٖي ڎِيَان مَنْجهُہ مَرُ تهَا چِکَنِ چِتَ مٖين.

بيت - 10

سُورَ نَہ مَٿِجِ سَاءُ آنئُون نَہ وِکَنِي آھِيَان
وَنڄوۡ نَہ وٖيلهَہ کَنْهِين وِرِھَ مُون وَٿَاءُ
تُون پُں﮽ُ تَڎِھِن جَاءُ جَڎِھِن ھٖيکَانْدھِي تهِيَان ھوۡت سَان.

بيت - 11

سُورَ بهِہ بهَتوۡنْبهَتِ ھِىءَ چِٺِکِئوۡ کِي پِئوۡ
پِرِيَتَٺٖي پرِيَنِ جٖي مَاءُ مُنْجهَايَمِ مَتِ
بهٖينَرُ بهَلِىَ بهَتِ لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ.

بيت - 12

لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ کَرَھَا تهِيَا قَضَاکَ
اوۡکهِي جَا اُٿهَنِ کهٖي سَا مَينِ پَوٖي مَ مَاکَ
اَکهَڙِيَنِ خُورَاکَ پَسَں﮽ُ پَرَڎٖيهِنِ جوۡ.

بيت - 13

لَڰُمِ ٻَاں﮽ُ ٻَروۡچَ جوۡ اَمَڙِ پَلِ مَ مُون
روۡئِي رَنْڱِينْدِيَسِ رَتَ سٖين کٖيچَان اوۡرٖي بهُون
مَادَرِ مَتهَان مُون لَکَنِ لوۡڎُون لَائِيُون.

بيت - 14

ڎُکهُہ لَڰوۡ ڎُونْگَرُ ٻَرِئوۡ بهٖينَرُ کهَاٺِي بهُون
مَنَان لَاتهوۡ مُون سَنْدوۡ جِئَں﮽َ آسِروۡ.

بيت - 15

ڎُکهوۡيُون ڎٖيهَان جٖيکُسِ لَڎٖي وٖيئِيُون
ھَاٺٖي کَنْهِين کهَان پُچهَان پرِيَنِ خَبَرُون.

بيت - 16

ڎُکهيُون جَان نَہ مِڙَنِ تَان تَان بهُٺَں﮽ُ نَہ تهِئٖي
ٻِيُون ھُؤَھِين ھَتهَہ ھَٺَنِ رُؤَنْدِيُون رُؤَٺَوَارِيُون.

بيت - 17

سُورَ وِرَاھِيَا سَرْتِئٖين جٖي وِرَاھِيَا وَنڄَنِ
ٻِيُون کوۡھُ ٻُجهَنِ جَنِ سَنْدَا تَنِ سَامُهَان.

بيت - 18

بهِيڙٖي بهِيڙٖي ٻَنْدھُ سُورَائِتِي سَنْدِروۡ
کٖيچُ اَڰَانْهُون پَنْدھُ مَتَان لَکَنِ سَان لَڰِي مَرٖين.

بيت - 19

بهِيڙٖي ٻَنْدھُ ٻِهَارَ سُورَائِتِي سَنْدِروۡ
ڎُونْگَرُ توۡھَان دھَارَ کَا نَہ ڎوۡرِينْدِي ڎُکهَہ سٖين.

وائي - 1

مُنْهِن جِي حُجَتَ نَاھِ حَمَاتَ کَانْهٖي وَاٿَ جِيجَا تَنِ جَتَنِ سَان
کهَاٺِىَ کهٖي کهَانئٖي تهِي ڄٖيرٖي جِي ڄَرَاٿَ
کَانْهٖي وَاٿَ جِيجَا تَنِ جَتَنِ سَان
تَازوۡ پٖيرُ پُنْهُؤَ جوۡ لُڙِئوۡ مَنْجهِہ لُڙَاٿَ
کَانْهٖي وَاٿَ جِيجَا تَنِ جَتَنِ سَان
آھٖيمِ آرِىَ ڄَامَ جِي اَنْدَرَ مَنْجهِہ اُسَاٿَ
کَانْهٖي وَاٿَ جِيجَا تَنِ جَتَنِ سَان
کهَٺِئوۡ نٖيں﮽َ نِهَارِيَان ڰوۡڙھَنِ بهَرِيَا ڰَاٿرَ
کَانْهٖي وَاٿَ جِيجَا تَنِ جَتَنِ سَان
آنئُون سُتِي ھوۡءِ ھَلِيَا کَاھِيَائُون کَنْوَاٿَ
کَانْهٖي وَاٿَ جِيجَا تَنِ جَتَنِ سَان
سَبَبِ تَنْهِن سُتٖي وِيَا جُٿهٖي ڎِنِيَمِ جَاٿرَ
کَانْهٖي وَاٿَ جِيجَا تَنِ جَتَنِ سَان
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي لَالَ ڎِٿهَائِينْ لَاٿَ
کَانْهٖي وَاٿَ جِيجَا تَنِ جَتَنِ سَان.

فَصُلُ سَتوۡن
بيت - 1

پُچهَنِ سٖي پَسَنِ جَڎِھِن تَڎِھِن پرِنىءَ کهٖي
ڎوۡرِينْدِيُون ڎِسَنِ اَنْڱں﮽َ عَجِيبَنِ جَا.

بيت - 2

پُچهُىِء تَان پُورِ نَا تَہ پُچهِٺوۡ ھوۡءِ مَ پرِنىءَ کهٖي
ڎوۡرِٺَوَارِيُون ڎُورِ ھَڎِ نَہ آھِنِ ھوۡتَ کهٖي.

بيت - 3

ڎوۡرِيَان ڎوۡرِيَان مَ لَهَان شَالَ مَ مِلَا ھوۡتَ
مَنَ اَنْدَرِ جَا لوۡچَ مَچهُں﮽ُ سَا مَاٿهِي تهِئٖي.

بيت - 4

ڎوۡرِيَان ڎوۡرِيَان مَ لَهَان سَاتهِي کَالهُوٺَا
لَاھٖي لَاڎُوٺَا سَفَرِ کَنْهِن سَانْگِ وِيَا.

بيت - 5

آنئُون ڎوۡرِيَانىِء شَالَ مَ لَبهٖين پرِين ھُئٖين پَرٖي
ھَڎِ نَہ سَاھَ سَرٖي تَنَ تَسَلِّي نَہ تهِئٖي.

بيت - 6

آنئون ڎوۡرِيَانىِء شَال نَہ لَبهٖين تَنَ مَ مِلٖين تُون
لُنؤَن لُنؤَن مَنْجهَان مُون لوۡچَ تُنْهِن جِي نَہ لَهٖي.

بيت - 7

آنئُون ڎوۡرِيَانىِء شَال نَہ لَبهٖين سَاجَنَ مَنڄِ سُوَالُ
سُکهُہ نَہ اَچٖي سَاھَ کهٖي تهِئٖي جَانِ زَوَالُ
وِھَاٺِىَ وِصَالُ شَلَ اُتهَان آرَامِي کَرٖي.

بيت - 8

چهَڎِيَمِ ھُجَ ھَلَں﮽َ جِي چُکَمِ چَاڙھِيکَا
اَدِيُون آڙِيکَا ھِنئَڙٖي پِيَمِ ھوۡتَ سٖين.

بيت - 9

چهَڎِيَمِ ھُجَ ھَلَں﮽َ جِي چَاڙھِيکَنِ چَڙھِي
آڙِيکَنِ اَڙِي پِييَمِ ھوۡتَ پُنْهُؤَ سٖين.

بيت - 10

چهَڎِيَمِ ھُجَ ھَلَں﮽َ جِي چَاڙھِيکَا چَکهِيَامِ
آرِيَاٺِىَ جٖي ڎُونْگَرَ مٖين گهَٺَا ڎِينْهَہ لَڰَامِ
پُچهجِ پرِين سَنْدَامِ وٖيٿهِيَسِ وِکهَہ نَہ اُپِڙٖي.

بيت - 11

وٖيٿهِيَسِ وِکهَہ نَہ اُپِڙٖي اَڄُ آرِيَاٺِي تُون آءُ
چُکِىَ توۡ سٖين چَاھُ پَاسٖي بهَرَ پٖيئِي رِڙھٖي.

بيت - 12

جٖي کَا کَنْدِي نِينْهُہ مُون جَان ٻَاروۡچَنِ سٖين
سِکَں﮽ُ سَاروۡ ڎِينْهُہ چَڙھَں﮽ُ چَاڙھِيکَنِ تٖي.

بيت - 13

جٖي کَا کَنْدِي سَنْڱُ مُون کهَا ٻَاروۡچَنِ سٖين
اَنْگهُنِ چَاڙھٖي اَنْگُ رُؤَنْدِي سَا رَتَ پهُڙَا.

بيت - 14

جٖي کَا ڎِينْدِي مَنْجهُہ مُون جَان ٻَاروۡچَنِ کهٖي
مَتهَان ڰَلَنِ ھَنْجهُہ کِي نَہ لَاھِينْدِي کَڎِھِين.

وائي - 1

مُون کهٖي چهَپَرِ مَ چهَڎٖيجَا ٻَاروۡچَا پَلَىِء لَڰِي آھِيَان
چهوۡرِي چهِنِي آھِيَان لَنْگهَں﮽َ چهوۡڙَائِيجَا
ٻَاروۡچَا پَلَىِء لَڰِي آھِيَان
پُنْهُون مُنْهِن جوۡ آن سٖين سَاتهَہ سَلَامَتَ نٖيجَا
ٻَاروۡچَا پَلَىِء لَڰِي آھِيَان
مُون تَان وَڙُ وِنڄَائِيوۡ اَئٖين پَنْهِن جوۡ وَڙُ کَرٖيجَا
ٻَاروۡچَا پَلَىِء لَڰِي آھِيَان
جوۡڰِىَ کوۡ وٖيسُ کَرٖي سِگهِڙِي سَارَ لَهٖيجَا
ٻَاروۡچَا پَلَىِء لَڰِي آھِيَان
آرِيَاٺِي عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي مُون تٖي وَھَلوۡ وَرِ کَجِا
ٻَاروۡچَا پَلَىِء لَڰِي آھِيَان.

فَصُلُ اَٿهوۡن
بيت - 1

آتَں﮽ُ اوۡرَانْگهٖي وِيَا آنئُون تهِي مَرَان مَاءُ
پِتهُون تهِينْدِيَسِ پٖيرَ تَان ھَىِء ھَىِء کَرٖي ھَاءِ
جِئَں﮽ُ مُون نَہ جُڰَاءِ پرِيَنِ تَان پَاسوۡ کِئوۡ.

بيت - 2

آتَں﮽ُ اوۡرَانْگهٖي وِيَان اَنْڱَں﮽ِ مُون اَفْسوۡسُ
دٖيوَانِىَ سٖين دوۡسُ سَاتهِي آھٖي سُنڄَ مٖين.

بيت - 3

آتَں﮽ُ اوۡرَانْگهٖي وِيَا پُٿهِىَ توۡڎَنِ تَاں﮽ِ
وِھُ مَ مُنْدھَ بهَنْبهوۡرَ مٖين ھُنِ پُڄَنْدِئَنْ ھَاں﮽ِ
رَائٖي مَنْجهِہ رِھَاں﮽ِ ھَلُ تَہ تهِئٖينئِي ھوۡتَ سٖين.

بيت - 4

آتَں﮽ُ اوۡرَانْگهٖي وِيَا کَرٖي کَمِيٺِي کِينىءَ
ھَاٺٖي گهُرْجٖي ھِينىءَ جوۡ ڎِجٖي بَاھِ بهَنْبهوۡرَ کهٖي.

بيت - 5

آتَں﮽ُ اوۡرَانْگهٖي وِيَا پَارِي چهَڎٖي پوۡءِ
آرِيچَا اُٿهَنِ تٖي ھِىَ تَان جَڎِي جوۡءِ
کِي ھَلٖي کِي ھَتهَہ کهَٺٖي کِي رِڙھٖي کِي روۡءِ
کوۡ وَنڄِي پُنْهُؤَ کهٖي چوۡءِ تَہ مُٿهِىَ مَاتَمُ آئِيوۡ.

بيت - 6

ڄَاٺِي سُنڄَاٺِي مُون کهٖي چهَڎٖي ھَلِيَا
اَدِيُون آرِيچَنِ لَىِء آنئُون کهُورٖي جِينىءَ کهَاٺِي
پَانْهَں﮽َ مٖين پَاٺِي ھَارِيُون ھَارِں﮽ُ آئِيوۡ.

بيت - 7

ڄَاٺِي سُنڄَاٺِي مُون کهٖي چهَڎٖي ھَلِيَا
آنئُون کِينىءَ چهَڎِيَان پَانْهِں﮽َ جوۡ اَدِيُون آرِيَاٺِي
بهَرْيُمِ جوۡ پَاٺِي سوۡ کٖيچِنِ کَمِ نَہ آئِيوۡ.

بيت - 8

ڄَاٺِي جٖي ڄَاتوۡمِ تَہ کوۡ پَوَنْدوۡ فَلَکُ فِرَاقَ جوۡ
تَہ اَکهَرُ اِرَادٖي جوۡ ھُونْدَ دھُرَانئِي دھوۡتوۡمِ
پوۡءِ تَان کوۡ نَہ پِئوۡمِ ھَڎِ کَشَالوۡ کٖيچَ ڎٖي.

بيت - 9

وَاروۡ وَنڄَنِ سٖيں﮽َ تُنْهِن جَا سَسُئِي
اِھَڙَا ٻَاروۡچَا کٖي نَہ لَهَنْدِئَنْ کٖي ٻِئَا.

بيت - 10

وَاروۡ وَرَائٖي توۡ پَانْهِن جَا نَہ کِيَا
بهوۡرِي رَنجَائٖي ھُونْدَ نَہ پٖيئِي ھٖيتِرٖي.

بيت - 11

جيئَان وَارٖي وَڰَ اوۡٿهِي تهِيَا چهُلْکِيُون
مَتهٖي تَنْهِن مَارَڰَ پَئِي پُرْزَا نَہ تهِئٖين.

بيت - 12

دُکهَائِينْدِي دُونْهِڙَا مُنْدھَ سٖيٺَاٺِي وَنڄُ
اِيىءُ پَرِيَاٺوۡ مَ بهَنڄُ سَاتهُہ چَڙھَنْدوۡ لَکِئٖين.

بيت - 13

چهِڄُ مَ قَطَارَان سَاتهُہ چَڙھَنْدوۡ لَکِئٖين
مَچهُں﮽ُ تهِئَنِ ٻِئَا وَڰَ وَاھِٿرِي نَہ لَهٖين.

بيت - 14

کَا جَا کِيَائُون وَائِي وَارٖي وِڰُٺِي
آيَلِ تَنْهِن آنئُون ٻوۡلِي ٻَاتَاڙِي کَئِي.

بيت - 15

وَائِي وَارٖي وِڰُٺِي ٻوۡلِي ٻِي نَہ کَنِ
اَلَا کٖيچَ دھَٺِيَنِ مُون سٖين پوٖي نَہ مَامِروۡ.

بيت - 16

کَا جَا آنْدِي کٖيچِئٖين وَٺِکَارَان وَائِي
سُٺِي مُون سَائِي نٖيٺيين نِنْڐرَ وِھُ تهِي.

بيت - 17

پُچهٖين جٖي دوۡسْتُ تَہ پَسٖي کَرِ پَرْھٖيزَ کهٖي
گَڎِيُىِء جٖي ھوۡتُ تَہ دِينَ سَبهٖيئِي ڎُورِ تهِي.

بيت - 18

ھَلوۡ ۽ مَلهوۡ ڎُکهُہ مَ پَسوۡ ڎوۡتهِيَا
سُونْهوۡ جوۡ سَاتهَہ جوۡ سوۡ مُون ھوۡتُ سَلوۡ
آن پُں﮽ُ تهِئٖي بهَلوۡ آن بهِي گَڎِجَانْ پِرَ کهٖي.

وائي - 1

ھِتَان تهي ھَلَنْدِيَسِ مِيَان سَامُهِين سَاڙٖين ڎٖي
وَڎَا پٖينْڐَا پَنْدھَ جَا مَيْرَلَ مَاٺِينْدِيَسِ مِيَان
سَامُهِين سَاڙٖين ڎٖي
اَلَا ھَرَ عَجِيبَ کهٖي وَنڄِي لَکَنِ مَان لَهَنْدِيَسِ مِيَان
سَامُهِين سَاڙٖين ڎٖي
جٖيڎِيُون جوۡڙُ جَتَنِ جوۡ جَڎِھِن آنئُون تهِينْدِيَسِ مِيَان
سَامُهِين سَاڙٖين ڎٖي
حُجَائِتَا ھوۡتَ کهٖي ڎوۡرَاپَا ڎِينْدِيَسِ مِيَان
سَامُهِين سَاڙٖين ڎٖي
فَرْيَادِيُون فِرَاقَ جُون پُنْهَلَ کهٖي چَوَنْدِيَسِ مِيَان
سَامُهِين سَاڙٖين ڎٖي
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي مَنَهِہ آنئُون مِلَنْدِيَسِ مِيَان
سَامُهِين سَاڙٖين ڎٖي.

فَصُلُ نَانئوۡن
بيت - 1

کَاتِي تَا نَہ کَنْهِين مَنُ وِجهُلِں﮽َ وَڐھِئوۡ
مَارِيَسِ سُورَ تَنْهِين جوۡ نَہ جِيَارٖي جٖيڎِيُون.

بيت - 2

کَاتِىَ تَا نَہ کُٿهوۡ مَاءُ مُنْهِن جوۡ جِنْدُڙوۡ
جَنْهِين مَاءُ مُٿهوۡ سٖي جَتَ نَہ پَسَان جُوءِ مٖين.

بيت - 3

جِيىءُ مُنْهِن جوۡ جَنِ اَڰَڙِيَاروۡ وَڐھِئوۡ
پُنڄَاٺَان پرِيَنِ سِبَان تَان سَڄوۡ نَہ تهِئٖي.

بيت - 4

اَچِئوۡ مَرُ اَچَنِ ٻَاروۡچَا بهَنْبهوۡرَ مٖين
پُٿهِىَ لَڰِي جَنِ کَمِيٺِي مَاڙھُون تهِي.

بيت - 5

روۡ وِسَارٖي رَانْدِ پَهَہ پَرُوڙِجِ سَاتهَہ جَا
ھوۡتَنِ سَان ھٖيکَانْدھِ ھُئِيَنْ ٻَہ ٿرٖي ڎِينْهَڙَا.

بيت - 6

رُؤَں﮽ُ ۽ رَاڙوۡ مُون نِمَاٺِىَ جٖي نِجهِرٖي
کُٿهَلِ کهٖي قَلْبَ مٖين قَرِيبَ جوۡ کَاڙھوۡ
ھوۡتَنِ لَىِء ھَاڙھوۡ رِجَائِينْدِيَسِ رَتَ سَان.

بيت - 7

روۡئِي کَنْدِئَنْ کوۡھُ ھَاٺٖي کوۡ ھوۡتُ وَرٖي
جٖيڎِيُون جٖيڎوۡئِي کِئوۡ سَاٺُسِ سٖيں﮽َ سِتوۡھُ
ڐروۡھِي اَتهَوَ ڐروۡھُ مَتَان کَا مُون سٖين کَرٖي.

بيت - 8

رُئَان رَانْدِ کهِلَان تَان کهَامٖي ھِنئوۡ
اَکهَڙِيُون وٖيسَانْدِ پرِنىءَ گَڎِجِي کَنْدِيُون.

بيت - 9

اَکهِنِ کِي نَہ کِئوۡ جوۡ رَتُ نَہ رُنئَائُون
اُبهِي ڎِٿهَائُون پهوۡڙَايَا سُپِرِين.

بيت - 10

کهَاٺِيُون لوۡٿهِيُون اَکهِيُون کُچهِئوۡ کِي نَہ کُچهَنِ
مُٿهِيُون مَاٿهِہ نَہ کَنِ ھَنْيُون رَھَنِ نَہ ھوۡتَ رٖي.

بيت - 11

وَسِي وِسَاٺِيُون رَتوۡ روۡئِي پرِنىءَ کهٖي
پٖيُون کهَٺَنِ پَٻَ ڎٖي نَظُرُ نِمَاٺِيُون
سٖي کِينىءَ ٻٖيلَيَاٺِيُون جَنِ وٖينْدوۡ ھوۡتُ نَہ وَارِئوۡ.

بيت - 12

کهَاٺِي مَ کهَانِئوۡ مُٿهِىَ مَنْڱرُ مَ ڎِئوۡ
ھٖيکَرَ اُجهَانِئوۡ ڎٖيئِي ٻُرَ لُهَارَ جَان.

بيت - 13

کهَاٺِي کهُورٖي ھٖيٿهِہ وٖيٿهِي رُئٖي رَتَ پهُڙَا
کَا مُون تهِئٖي ڎٖيٿهِہ ٻِيهَرَ ٻَاروۡچَنِ سٖين.

بيت - 14

پُنْهُؤَ پٖيرَڙِيُون گهَرِ گهُمَنْدَڙِيُون ڎِٿهِيُون
سٖي مُون سٖيرَڙِيُون نِتُ نِهَارِں﮽ُ پٖيئِيُون.

بيت - 15

مَارِئوۡ جٖي مَعْذُورِ تَہ ھٖيکَارِي ھوۡرُ لَهٖي
سَاجَنَ اَوَانْهِن جٖي سُورِ کِي نَہ جِئَان تهِي کٖيچِئَا.

بيت - 16

نَہ کِي تهِي جِئَان نَہ کِي مُئِي آھِيَان
سَاجَنَ سَاھُ ڎِيَان توۡ کهٖي سَارِئوۡ سُپِرِين.

بيت - 17

تُون جٖي کَالهَہ مُئِي تَہ کَالهَئِي گَڎِئَنْ پِرَ کهٖي
کَڎِھِن کَا نَہ سُئِي تَہ کَا سَگهِي گَڎِي سَڄَٺٖين.

بيت - 18

اَڰٖي پوۡءِ مَرَان مَرُ مَرَان مَارَڰَ مٖين
مَتهٖي پَوٖي پرِيَان خُونُ مُنْهِن جوۡ جٖيڎِيُون.

بيت - 19

مَرُ مَتهَا ڎٖيئِي پُنْهُؤَ کَارَں﮽ِ پَٻَ مٖين
سَرْتِيُون سَبهٖيئِي وَاکهَاٺِنِي وٖيٿهِيُون.

بيت - 20

تَنْهِين تُون نَہ سِيَاءِ جٖي کوۡھِيَارَا کٖيچَ جَا
اَنْگهُنِ چَڙھِي آءُ جٖي نَالوۡ ڰِنْهٖين نِينْهَہ جوۡ.

بيت - 21

مَتهَان جِيىءُ جَتَنِ گهوۡرِئوۡ گهوۡرٖي سَسُئِي
پَاڙٖيچَنِ پُنْهُؤَ جٖي تهِي کَارُون کَرٖي تَنِ
مَتَان کَا کَنِ بٖي شُکِرِي بهَنْبهوۡرَ جٖي.

وائي - 1

شَلَ ھَاڙھٖي پَوٖي پَچَارَ پٖيئِي تَنْوَارَ کَمِيٺِىَ جِي کٖيچَ مٖين
اُٿهَہ چَارِينْدِيَسِ اُنِ جَا مَيَان جهَلٖي مَهَارَ
پٖيئِي تَنْوَارَ کَمِيٺِىَ جِي کٖيچَ مٖين
اَڙِيَا آھِنِ اَنْگَ مٖين ھِنَ وٖيچَارِىَ جَا وَارَ
پٖيئِي تَنْوَارَ کَمِيٺِىَ جِي کٖيچَ مٖين
سَسُئِي مٖيڙٖين سَاتهَہ کهٖي شَرَمَ سَاں﮽ُ سَتَارَ
پٖيئِي تَنْوَارَ کَمِيٺِىَ جِي کٖيچَ مٖين
کَمِيٺِىَ جوۡ کٖيچَ مٖين کوۡنْهٖي دھَٺِئَان دھَارَ
پٖيئِي تَنْوَارَ کَمِيٺِىَ جِي کٖيچَ مٖين
مَيَنِ جِي شَاھُ عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي کَاڎٖي وٖيئِي قَطَارَ
پٖيئِي تَنْوَارَ کَمِيٺِىَ جِي کٖيچَ مٖين.

فَصُلُ ڎَهُوۡن
بيت - 1

وَاکِئوۡ وَاکِئوۡ وِکهَہ پَاٻُوھِئوۡ پٖيرَ کهَٺٖي
سٖي نَہ چَڙھَنْدِيُون ڎِکهَہ مُوڙھِيُون پٖيرِ مَرَنِ جٖي.

بيت - 2

وِجهُہ وَدھَنْدِي وِکهَہ مَچهُں﮽ُ لِکهَہ لَکهائِيٖين
ڎُکهُہ تَنْهِين کهٖي ڎِکهَہ حُبَّ جَنْهِين کهٖي ھوۡتَ جِي.

بيت - 3

وَاکوۡ ھَڎِ مَ لَاھِ سَڎَنِ مَتهٖي سَڎَڙَا
مَانَ تَنْهِن جِي کَاءِ سَڰَرَ مٖين سَارَ تهِئٖي.

بيت - 4

سَڎَنِ پُٿهِىَ سَڎَڙَا وَاکوۡ مَنِجهِہ وَٺٖين
سَڄَں﮽ُ پَنْدھِ گهَٺٖي مَانَ کوۡھِيَاروۡ کُوکَ سُٺٖي.

بيت - 5

کوۡھِيَاروۡ تهِي کَاتُ مُيُون مَارِں﮽َ آئِيوۡ
ھُئٖي مَرُ ھوۡتَ حَيَاتُ آنئُون مُيَائِي گهوۡرِي.

بيت - 6

وِھٖين ۽ وٖيلَا کَرٖين اِيىءَ نَہ اُکَنْڐَ آھِ
سٖي لَاڰَاپَا تُون لَاھِ اوۡرٖي اُبهَارِينِ جٖي.

بيت - 7

وِھٖين ۽ وٖيلَا کَرٖين سَڎٖين سَانْڱَاتُو
ھَارِي آپَاتُو توۡ سٖين سُونْهَنِ نَہ سَسُئِي.

بيت - 8

پاڙٖي نَاھِ پَرُوڙَ تَہ کَا رَاتِ رَنْجَائِي گُذِرِي
ٻَانْبهں﮽ِ ٻَروۡچَ جٖي گهَائٖي وِدھِي گهُورَ
ھِکَ سَسُئِي ٻِئَا سُورَ وِيَا پِٿِينْدَا پَاں﮽َ مٖين.

بيت - 9

پَاڙٖيچِي روۡئِي چَاکَ مُنْهِن جَا چوۡرِيَا
پَگهَرُ وِجهَنْدِيَسِ پِرَ جوۡ دھَکَنِ مٖين دھوۡئِي
سَاجَنَ سَبهوۡئِي سَاھُ اَوَانْ تَان صَدِقوۡ.

بيت - 10

اَڄُ نَہ مُون قَرَارُ ڎِٿهُمِ سَونْچوۡ سَاتهَہ مٖين
ٻَنْدھَنِ وٖيٿهَا ٻَارُ مَتهٖي سَاڙِھَ سُپِرِين.

بيت - 11

کَيَا وٖيچَارِىَ وَسَ کَارَں﮽ِ کوۡھِيَارٖي گهَٺَا
گهَٺوۡ پُچهٖي پَانْدھِئٖين سَنْدَا ڎٖيرَنِ ڎَسَ
لَمِئوۡ ڎوۡرٖي لَسَ سَتِي سَڰَرَ پَٿِئٖين.

بيت - 12

تَوٖي کَا کِجَاھُ وَرُ کَمِيٺِىَ تٖي کٖيچِئَا
آنئُون اَوَانْهِن جِي آھِيَان بَنْدِي بٖي سَمَرَا
اَچٖي کوۡھِيَارَا ڎٖي دِلَاسوۡ دِلْگِيرِ کهٖي.

بيت - 13

تُون کَا وَرِ کِجَاھُ کَمِيٺِىَ تٖي کٖيچِئَا
آنئُون اَوَانْهِن جِي آھِيَان ٻَانْهِي ٻَاروۡچَا
دِلَاسٖي دوۡسَا مَتَان مُون کهٖي چهَڎِئوۡ.

بيت - 14

ھوۡءِ جٖي سُورَ سُڄَنِ سٖي مُون پِينْگهٖي مٖين پِرَائِيَا
سَانْڐھِيئَاسِ سُکهَنِ سُورَنِ کَارَں﮽ِ سَرْتِيُون.

بيت - 15

سَرْجِي تَان سُورَ سَامَاٺِي تَان سُکهَہ وِيَا
اِھٖي ٻَئِي ٻُورَ نِمَاٺِىَ نَصِيبُ تهِئَا.

بيت - 16

مُونْهَان مَنْهَنْدِ تهِيَا سُورَنِ ٻَدھَا سَنْدِرَا
ھَلوۡ تَان ڎوۡرِيُون اُنِ کهٖي وِنْدُرِ جٖي وِيَا
کَنْدِيَسِ کٖي نَہ ٻِئَا ھوۡتَ مَٿَائٖي اَڰِيَان.

بيت - 17

نَہ کَا تَاتِ نَہ توتِ کَا نَہ کَا تَاتِ تَنْوَارَ
کَانْهٖي پِرْتِ پَچَارَ لَنؤُن وٖيچَارِىَ لَڎِئوۡ.

بيت - 18

نَہ کٖي طَالِبَ تَاتِ جَا نَہ تَہ آھٖي تَاتِ تَيَارُ
ڎوۡرِيَان پَوٖي ڎُکَارُ کهٖيڙَائُو کهَٺِي وِيَا.

بيت - 19

جٖي کٖي طَالِبَ تَاتِ جَا تَاتِ بهِہ تَنْهِين وَٿِ
ھَڎِھِن کَانْهٖي ھَٿِ گهوۡرِ تَہ گهَرَنئِي لَهٖين.

بيت - 20

کَنْهِن جَنْهِن نِينْهَہ لَدھَا جِنىءَ مُون وَاجهَائِينْدٖي نَہ وَرِئوۡ
جٖيکِي مُون کَنْدَا سوۡ جَانِبَ کَرِئوۡ جِئَرٖي.

بيت - 21

مَتَان تهِئٖين مَلُولِ کِي نَہ آڰَانْهُون آھِيَان
ڎِسَں﮽َ مٖين کَرَ ڎُورِ حَدَّ ٻِنْهِين جِي ھٖيکَڙِي.

بيت - 22

آن جٖي ڎِٿهَا ھُونِ تَہ اَلَهَہ کَارَں﮽ِ ڰَالهِہ کَرِئوۡ
نٖيں﮽َ مُنْهِن جَا رُونِ رَاتوۡ ڎِينْهَان اُنِ کهٖي.

بيت - 23

اَنڄَان رَاتِ رَتوۡمِ کوۡڎِ کوۡھِيَارٖي کَنْجِروۡ
روۡئِي پُسَايوۡمِ صُبَاحِٺٖي سُورَنِ سٖين.

بيت - 24

سَرْتِنِ سِهِجَ مَنْجهَاءُ کوۡڎِ ڐھَکَايَمِ کَپِڙَا
تَڎِھِن مُنْهِن جِىَ مَاءُ تهٖي پَنْهَں﮽َ آچهَا پَٻَ جَا.

بيت - 25

کَڎِھِن کَڎِھِن جٖيڎِيُون کوۡ پَهُہ اَچِئوۡ پوۡءِ
سوۡ پُں﮽ُ سَاڙوۡ ھوۡءِ ھِيىءُ جو سَاھُ سَرِيرَ مٖين.

بيت - 26

کٖيچَ جٖي کٖيچِنِ لَىِء توۡ تَان کِي نَہ کِئوۡءِ
وِچَانئِي وَڐھِئوۡءِ وِکهَہ نَہ کهَيَىِء ھٖيکَڙِي.

وائي - 1

ھوۡ اَرْمَانُ اُٿهَنِ مِيَان سَسُئِىَ جٖي سُورَنِ لَىِء
کَجَاوَا کَرَھَنِ تٖي جوۡڙِيَا جَالَ جَتَنِ مِيَان
سَسُئِىَ جٖي سُورَنِ لَىِء
پٖيرُ نَہ ٿِکَنِ پوۡءِ تٖي تهَا کَامُنِ سَان کُٿِجَنِ مِيَان
سَسُئِىَ جٖي سُورَنِ لَىِء
مَهَارُون مَيَنِ جُون آھِنِ وَاڰُون وَسِ دھَٺِيَنِ مِيَان
سَسُئِىَ جٖي سُورَنِ لَىِء
ٿَکَرَ مٖين ٿَونْکَارَ تهِي صُبُحِ سَاتهِئَڙَنِ مِيَان
سَسُئِىَ جٖي سُورَنِ لَىِء
سَانْگُ تَہ تُنْهِن جوۡ سَسُئِي ھَاٺٖي ھوۡتَ نَہ کَنِ مِيَان
سَسُئِىَ جٖي سُورَنِ لَىِء
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي سٖي مَرُ مُحِبَّ مِلَنِ مِيَان
سَسُئِىَ جٖي سُورَنِ لَىِء.

فَصُلُ يَارَهُوۡن
بيت - 1

سُپٖيرِيَان جِي ڰَالهَڙِي رُڰوۡ رَنْجَائوۡ
ڎُونْگَرِ ڎوۡلَائوۡ ڎِينْدَا مُون ڎٖيرَ وِيَا.

بيت - 2

آرِىَ اُتُنَ جِينىءَ اُونىءَ تَان اوۡٿهِنِ نَہ کِئوۡ
کٖيچِ پَهُچِبوۡ کِينىءَ اِھَڙَنِ اَٻَاجهَنِ سَان.

بيت - 3

جِينىءَ اُتُنَ آرِىَ ڄَامَ اُونىءَ تَان اوۡٿهِنِ نَہ کِئوۡ
ٻَڙھِکِي ٻَاھَرِ نِکِتِي گَاذُرِ مَنْجهَان گَامَ
سِسِي ڎِنَائِين سَامَ سُتِي سَڰَرَ پَٿِئٖين.

بيت - 4

لَکِيُون آن بهَرِ لِکهَہ کٖي نَہ کوۡھِيَارَا وِرْمِيَا
جَنْهِين سَنْدِىَ سِکَ رُنئَمِ رَاتِ رَتَ پهُڙَا.

بيت - 5

لَکِيُون آن لَڰَا پَلَوَ پَانْدھِنِ جَا
مُونْهَان گهَٺٖيروۡ مَاءُ رُؤَنْدَا سٖي رَتُ وِيَا.

بيت - 6

کوۡ جوۡ لَڰُسِ کَانُ کٖيچِنِ جٖي قُرْبَ جوۡ
تهِي نِمَاٺِي نِيشَانُ چهَڎٖي سَانْگوۡ سَاھَ جوۡ.

بيت - 7

ڎوۡتهِنِ چَيُسِ ڎُورِ کٖيچُ اَڰَانْهُون پَنْدھُ تهِئوۡ
پَاٺَان چَڙھِي پُورِ وِکهَہ وِدھَائِين وِتِرِي.

بيت - 8

ڎوۡتهِيَا کوۡ اوۡٿهِنِ جوۡ مُون کهٖي اُھُنڄُ ڎِئوۡ
سَچُ کِي سَاتهَہ نِئوۡ پُنْهُون مُنْهِن جوۡ پَاں﮽َ سَان.

بيت - 9

سَسُئِىَ جٖي سِرِىَ سَان کٖيچَ دھَٺِي کَانْدھِي
پَسَں﮽َ کَارَں﮽ِ پرِنىءَ جٖي مُنْدھَ ھُئِي مَانْدِي
لَکَنِ تَان لَطِيفُ چَئٖي اٖيرَادٖي آنْدِي
پُنْهُؤَ پٖيرَانْدِي نِمَاٺِىَ نَصِيبُ تهِئٖي.

بيت - 10

گهوۡڙَنِ ھَئِين سَبهَکَا اُٿهَنِ ھَئِين آنئُون
جَا نِينْهَہ ڰَنْهَنْدِي نَانؤُن سَا مُون کهَا پَوَنْدِي مَامِرٖي.

بيت - 11

لَکُڙِيَارِيُون آنْڱُرِيُون ٻَاروۡچَاٺوۡ بهٖيرُ
اَچِي پَسوۡ جٖيڎِيُون تَازوۡ پُنْهُؤَ پٖيرُ
وٖيچَارِىَ سَان وٖيرُ جَتَنِ جٖيڎوۡئِي کِئوۡ.

بيت - 12

لُچهَں﮽ُ نَہ لَاھِينِ گُونْدَرَ ھِنَ غَرِيبِ تَان
پَرِ مٖين پَچَائِينِ جِيجَان جوۡشَ جَتَنِ جَا.

بيت - 13

ھوۡ تهوۡ وَنڄٖي ھوۡتُ آنئُون کِي اَڰَبهَرِي تهِيَان
مَتَان چَوٖي بَلوۡچُ کَمِيٺِىَ مَان کِي نَہ تهِئوۡ.

بيت - 14

کَمِيٺِىَ ھَتهَان تهِئَنِ مُورَانئِي مَنْدِيُون
تُون کَرِ پَاں﮽َ وَڙَان موۡٿُ سَٻَاجهَا سُپِرِين.

بيت - 15

نَہ کِي تهِيَان سَنْڱَ مٖين نَہ کِي سَنْڱِيٺِي
آھِيَان کَمِيٺِي ذَاتِ ٻَاروۡچِىَ نَہ جُڙَان.

بيت - 16

کٖيچَ مَ خَبَرَ ھوۡءِ ھِنَ مُنْهِن جِىَ ذَاتِ جِي
مَتَان پُنْهُؤَ پوۡءِ لَڄَ مُنْهِن جِي لوۡءَ مٖين.

بيت - 17

لَتهوۡ کَمُ کٖيچِنِ جوۡ چهَڎٖي ھَلْيَا مُون
اَلَا آھِين تُون ھوۡتَنِ تَان ھٖيڎِي کَئِي.

بيت - 18

سَؤَ سُکهَنِ سَاٿٖي ڎِيَان سِرُ پُں﮽ُ ڎِيَان سَٿِ
جٖي مُون مِلٖي مَٿُ تَہ وِرِھُ وِھَايَان ھٖيکَڙوۡ.

بيت - 19

ڎُکهَہ سُکهَنِ جِي سُونْهَہ گهوۡرِئوۡ سُکهُہ ڎُکهَنِ رٖي
جَنْهِين جِىَ وِرُونْهَہ سَڄَں﮽ُ آيوۡ مُون گهَرٖين.

بيت - 20

سَؤَ سُکهَنِ ڎٖيئِي وِرِھُ وِھَايُمِ ھٖيکَڙوۡ
مُون کهٖي تَنْهِن نٖيئِي پٖيرُ ڎٖيکَهَارِيُمِ پِرَ جوۡ.

بيت - 21

حُسٖينِي حُسٖين لَىِء بِيبِىَ پَاں﮽َ چَئِي
تَنْهَان پوۡءِ تهِي خَبَرَ سَبهَہ خَلْقَ کهٖي.

وائي - 1

مُنْهِن جوۡ سَاھُ وِئوۡ سٖيٺَان آيَلِ وِھَان کِينىءَ بهَنْبهوۡرَ مٖين
مُون کهٖي وِيَا نَہ وِسِرِي نِينْهَہ بهَرِيَا نٖيٺَانَ
آيَلِ وِھَان کِينىءَ بهَنْبهوۡرَ مٖين
سوۡ کِينىءَ ھِنئَڙوۡ جهَلِيَا جهِڄٖي مَرُ کٖيٺَانَ
آيَلِ وِھَان کِينىءَ بهَنْبهوۡرَ مٖين
مَادَرِ پَايوۡ مُنْڐرِيُون کُوکِيَان مَرُ کٖيٺَانَ
آيَلِ وِھَان کِينىءَ بهَنْبهوۡرَ مٖين
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي وَنڄِي مَانَ مِڙَانَ
آيَلِ وِھَان کِينىءَ بهَنْبهوۡرَ مٖين.

فَصُلُ ٻارَھوۡن
بيت - 1

ڎِٿهُوَ جٖي ٻَروۡچُ مُون جَان ھوۡتُ اَکهِنِ سٖين
تَہ مُون کهٖي چَئِي لوۡچِ پَاں﮽َ پٖيٿهِيُون چهَپَرٖين.

بيت - 2

ھوۡتُ نَہ ڎِٿهَائُون ڎوۡھُ نَہ ڎِيَان جٖيڎِئٖين
مُون جِينىءَ رُنئَائُون مَتهٖي ڎٖيئِي ھَتهَڙَا.

بيت - 3

ٻَاروۡچوۡ ٻِىَ بهَتِ جٖيکُسِ ڎِٿهوۡ جٖيڎِئٖين
مُون کهَا مُوڙھِئَنَ مَتِ پَسَنْدٖيئِي پُنْهُؤَ کهٖي.

بيت - 4

ٻَاروۡچوۡ ٻِىَ رُوءِ جٖيکُسِ ڎِٿهوۡ جٖيڎِئٖين
سَنْجهٖي ۽ صُبُوحِ ھُونْدَ نَہ وِئَڙُنَ وِسِرِي.

بيت - 5

آن جٖي ڎِٿهِي جٖيڎِيُون پُنْهُؤَ جِي پَاٻُوهَ
تَہ سَنْجهٖي ۽ صُبُوحَ سُورَنِ کِيُون سَجَکِيُون.

بيت - 6

جٖي ھُئَوَ ھوۡتَ پُنْهُؤَ سٖين مُون کهَا مُلَاقَاتِ
تَہ ٻَانْهُنِ وِجهِي وَاتُ رِيهُون کِيُوَ رُنڄَ مٖين.

بيت - 7

جٖي توۡ ڰَالهَائِي مَاءُ ٻَاروۡچَا پُچهِيَا
تَنْهِين جِي وَائِي ھُونْدَ نَہ وِيوۡ وِسِرِي.

بيت - 8

اَڄُ مَعْذُورِئِي ھُوْان اَلَا چَنْڱِي مَ تهِيَان
رِڙھَان ۽ رُؤَان پُٿهِىَ سَڰَرِ سَاتهَہ جٖي.

بيت - 9

جٖي ڎُونْگَرَ مٖين ڎُکهَہ سٖي پَدھَرِ پَوَنِ مَ پرِنىءَ رٖي
وِھَں﮽ُ مُون وِھُ تهِئوۡ کٖيرِ سَانْڐھِينْدِيُون سُکهَہ
ھُوْمِ ھوۡتَنِ سٖي چُکهَہ سَچوۡ سَنْڱُ نَہ سَارِيَان.

بيت - 10

ٻِيُون سَبهِہ سَنْڱِيٺِيُون سَرْتِيُون مُون چُکهَہ ھِنئِي سٖين چَاھُ
اَنْدَرِ آھٖيمِ ڰَالهَڙِي کوۡھِيَارٖي جِي کَا
لَڰُمِ ذَرّوۡ وَاءُ سَچوۡ سَنْڱُ نَہ سَارِيَان.

بيت - 11

ووۡءِ ووۡءِ کَنْدِي وَتُ مَتَان ووۡءِ وِسَارِئٖين
پَاٺِي ھَارِ مَ پَدھِروۡ روۡئِي ھَنْجهَان رَتُ
صَبْرُ وَڎوۡ سَتُ سِگهَا مٖيڙٖي سُپِرِين.

بيت - 12

ووۡءِ ووۡءِ وِڎُوٺَا ووۡءِ ووۡءِ وَنڄَنِ نِنْڱِيَا
مُون سَانْگِيَاٺِىَ جَا سُپِرِين سَچُ کِي سَنْبهُوڙَا
لَاتهُمِ نَہ توۡڙَا مَاءُ اوۡسِيڙوۡ اُنِ جوۡ.

بيت - 13

ووۡءِ ووۡءِ پُں﮽ُ وٖيئِي رَنُنِ کَارَں﮽ِ جَا ھُئِي
پُنهُؤَ سٖي پٖيئِي رُؤَنْدِي کٖيرَ رَتَ پهُڙَا.

بيت - 14

گهوۡڙَا گهَٺِىَ بهُنىِء ووۡءِ ووۡءِ وَنڄَنِ نِنْڱِيَا
مَادَرِ مَتهَان مُون کَانْگَ لَوَنْدَا کَڎِھِين.

بيت - 15

سَدَا وِدھِيَمِ سُورَ جِي اَڰِيَان کوۡھِيَارٖي
جوۡ نِجَسُ نِکَالٖي سوۡ پُنْهُؤَ وِدھوۡ پَانْدَ مٖين.

بيت - 16

مَاٿهِہ مَارِينْدَءِ پرِنىءَ جِي مَتَان رُئٖين رَتُ
چهوۡرِي چهَڎِ مَ سَتُ ھِمَتهَہ ھوۡتُ وِنڄَائِيوۡ.

بيت - 17

سَرْتِيُون سَبْهوۡئِي تهِئوۡ اَنْدَرِ آرِيَاٺِي
وٖيٿهِي پَسَان پَاں﮽َ مٖين ڎُونْگَرُ ڎِينْهَاٺِي
ھُيَسِ ھوۡتَنِ ھَاٺِي سٖي کٖيچِي گَڎِيَمِ کَهَہ مٖين.

بيت - 18

سَسُئِىَ کهٖي سَڎُ تهِئوۡ اَسَان اوۡرَاٺوۡ
پَنْدھُ پَيْڄَاٺوۡ اَٺَکوۡٿهِي کَا مَ کَرٖي.

بيت - 19

جِنىءَ جِنىءَ جهَلٖي جَڰُ تِنىءَ تِنىءَ مُون تَاکِيدُ
ڰَهَڙِيوۡ تهوۡ ڰَالهِيُون کَرٖي وِھِسِي پُرِئوۡ وَڰُ
آرِيَاٺِي اوۡرَڰُ بهَنْبهوۡرَان ٻَهَرِ تهِي.

بيت - 20

اَوَجهَڙِ وَتَان آنئُون ٻِيُون سَبهِہ سَڰَرِ سَاتهَہ جٖي
جَا نِينْهَہ ڰِنْهَنْدِي نَانؤُ سَا مُون کهَا پَوَنْدِي مَامِرٖي.

بيت - 21

مَاڰَهِين جٖي مُئِي تَہ ھُونْدَ نَہ پٖيئِي مَامِرٖي
چهَڎِئوۡ جٖي کُهِي تَہ ھٖيکَارِي ھوۡرُ لَهٖي.

بيت - 22

نَہ کٖي رُؤَٺَوَارِيُون نَہ کٖي اوۡسَارِينِ
مُونْهِين کهٖي مَارِينِ مُونْهِين سَنْدَا ڎُکهَڙَا.

بيت - 23

ٻَدھوۡ کَنْهِن ٻَانْدھَاں﮽ِ ھِنئَڙوۡ ھوۡتاٺِنِ سَان
کَا جَا پٖيئَسِ کَاں﮽ِ نِبٖيرِيَانئِسِ نَہ نِبِرٖي.

بيت - 24

کوۡھُ ڄَاٺَان کوۡھُ تهِئوۡ کٖيڎَھُن تهِي وَنڄَان
ھَتهَہ کَرَايُون آنْڱُرِيُون موۡڙِئوۡ سَبهِہ بهَنڄَان
ٻِئَنِ گهَرِ گهَنڄَان مُون ھَارِىَ ھوۡتُ وِنڄَائِيوۡ.

بيت - 25

جَان کِي آيَسِ اَڰَانْهِين تَان اُتَهِين اُبهِي آھِيَان
پِرْتِ پَرَاھِين ھَارِي مَرَان نَہ جِيَان.

بيت - 26

سَرْتِيُون سُورَ پرِيَنِ جَا سُنڄُنِ مٖين شَامِلَ
کوۡھِيَارٖي کَامِلَ مُون کهٖي ڎُکهُہ ڎٖيکهَارِئوۡ.

بيت - 27

ڎُونْگَرُ ڎَنَا نُوں﮽ِ مُون پَهَرَ کهَان پُچهِئوۡ
ھٖيکَلِيُون ھَلَنِ جٖي سٖي تَان تَاکُنِ سَنْدِي تُوں﮽ِ
اَوْکهِي آھٖي بهُوں﮽ِ سُونْهَنِ رٖي نَہ سُتهِرِي.

بيت - 28

لَکهٖين لوۡڙھَائُو سَهَسٖين آھِنِ سُنڄَ مٖين
بَرّ مٖين بوۡرَائُوۡ کهَں﮽ُ پِيَادِي پَاں﮽َ سَان.

بيت - 29

ٻَاروۡچَا ٻِئَا گهَٺَا مُنْهِن جوۡ پُنْهُون سِرُ سَبهِنِ
چَانْگٖي تٖي چَڙھِي کَرٖي کَنْدوۡ وَرِ وِلهِنِ
مَتهٖي مَعْذُورِنِ دوۡسُ دھَرِينْدوۡ ھَتهَڙَا.

بيت - 30

ٻَاروۡچَا ٻِئَا گهَٺَا مُنْهِن جوۡ اَجهوۡ آرِيَاٺِي
چُونْڐٖي رَکهِيُمِ چِتَ مٖين سَاجَنُ سُنڄَاٺِي
جَا وِنْدُرِ وِکَاٺِي تَنْهِن جوۡ موۡٿَں﮽ُ مَسَ تهِئٖي.

بيت - 31

ھُؤَ جَا گهوۡرِي گهوۡٿَ جِي تَنْهِن کهٖي چَرِي چُونِ
اُگهَاڙِيُون آتَں﮽َ مٖين ھوۡتَ پُنڄَاٺَان ھُونِ
پَڙھَا تَنْهِين جَا پُونِ ڎِٿهوۡ جَنِ اَکهِنِ سَان.

بيت - 32

ڎِٿهُمِ اُتِ اَکهِنِ سَان مَان ٻَاروۡچَا ھُونِ
جَنْهِين دھَارَان پُونِ مُوڙِىَ سٖيرَ اَکهِنِ مٖين.

بيت - 33

سَڄَں﮽ُ ڎِٿهوۡ جَنِ موۡٿَں﮽ُ تَنْهِين مينْهِٺوۡ
اِىىءَ مَرَکُ مَعْذُورِنِ جٖي مَرَنِ پرِيَان جٖي پٖيرَ تٖي.

بيت - 34

وَرَ لَکهَنِ جِي لوۡڎَ گهوۡرِيَا سَنْڱَ بهَنْبهوۡرَ جَا
اَمَڙِ تُون جٖي آچهِئٖين سٖي کَمِ نَہ اَچَنِ کوۡڎَ
ھِنئَڙٖي مُنْهِن جٖي ھوۡڎَ ٻَدھِي ٻَاروۡچَنِ سَان.

بيت - 35

کوۡ جوۡ آھٖيسِ کوۡڎُ ٻَاروۡچَاٺِىَ ذَاتِ سَان
جٖي ھوۡءِ چَوَنِسِ ٻوۡڎُ تَہ جِيىءُ سُٺَائٖي جَڰَ مٖين.

بيت - 36

بهَلِي کَرٖي تهِئوۡمِ ھٖي سَنْڱُ ٻَاروۡچَنِ سَان
وَنڄِي کٖيچُ ڎِٿهوۡمِ پُٿهِىَ لَڰِي جَنِ جٖي.

بيت - 37

اَدِيُون کَان اِينْدِي چهَپَرِ مُون سَنْڱُ تهِئوۡ
لَائِينْدِيَسِ لِنْڱَنِ کهٖي مَلِيرُون مٖينْدِي
وِنْدُرِ آنئُون وٖينْدِي آرِي ڄَامُ اَجهوۡ کَرٖي.

بيت - 38

وَنڄَں﮽ُ توۡ وَارٖي پُرَں﮽ُ پُنْهُؤَ پُٿهِہ مٖين
کَرَھَ کوۡھِيَارٖي سُتٖي توۡ سَبهِہ وِيَا.

بيت - 39

ھَارِي ھِنئوۡ مَ لوۡڎِ سُکهِہ پَوَنْدِئَنْ سَسُئِي
کوۡھِيَاروۡ توۡ کوۡڎِ اَچِي کَرَھَ قَطَارِئوۡ.

بيت - 40

ٻٖيلِي نَاھِ بهَنْبهوۡرَ مٖين کوۡ سَسُئِىَ جوۡ سَهِي
ڎَمَرُ ڎٖيرَنِ مَنَ مٖين کَنْدَا اِىىءُ کَهِي
لَنْگهَائٖي لَطِيفُ چَئٖي کهَٺِجِ ڄَامَ کهُهِي
ھِيىءَ مَعْذُورِ ھَڎِ مُئِي تُون کَانْدھَ مَ وَنڄِجِ کٖيڎَھِين.

بيت - 41

کوۡھِيَاروۡ کٖيٺَانِ کٖيرُ وَنڄٖي کَاڎٖي وَنڄَان
مُون بهَانِئوۡ سٖيٺَانِ چهَپَرِ کَنْدِيَسِ پَنْدھَڙَا.

بيت - 42

کوۡھِيَاروۡ کَارٖي پَنْدھَ اَٺَانْگَا پَٿِيُون
سٖي ڎِھَ ڎٖيکهَارٖي جٖي اَڰَ نَہ ڎِٿهَا کَڎِھِين.

بيت - 43

سَڄَں﮽ُ ڎِٿهوۡ جَنِ تَنِ ڰِچِىَ سِرِ ڰَهُہ کِئوۡ
ٻِيُون کوۡھُ ٻُجهَنِ قَدُرُ اِنَ کِيمَاھَ جوۡ.

بيت - 44

ڎُکهوۡيَنِ اُھُنڄَاں﮽ُ کُلهَنِ پهَاٿوۡ کَنْجِروۡ
وَنڄَني گُونْدَرَ گَڎِيَا لوۡکَ نَہ آچهِنِ پَاں﮽ُ
سُورَنِ اَسَان سَاں﮽ُ نَنْڐھٖيئِي نِينْهُہ کِئوۡ.

بيت - 45

بهنْبهوۡرَان ٻَهَرِ تهِي مُون جٖي کَيَا سَڎَ
ٻَاروۡچَاٺِىَ لَڎَ لَکَ سَوٖيرَا لَنْگهيَا.

وائي - 1

کَاروۡن وَسَ کِيَامِ ڙِي ھَىِء ھىِء ووۡ لَڎٖي ڎُورِ وِيَامِ
مُنْهِن جوۡ ھوۡتُ نَہ موۡٿِئوۡ ووۡ کَارُون وَسَ کِيَامِ
ٻَنْدھَں﮽َ ٻَاروۡچَنِ جَا پِينْگهٖي مَنْجهِہ پِيَامِ
مُنْهِن جوۡ ھوۡتُ نَہ موۡٿِئوۡ ووۡ کَارُون وَسَ کِيَامِ
کَئِي قَاشِدَ کٖيچَ ڎٖي مُحُبَّنِ لَاءِ مُکَامِ
مُنْهِن جوۡ ھوۡتُ نَہ موۡٿِئوۡ ووۡ کَارُون وَسَ کِيَامِ
سَدَا سُپٖيرِيَنِ جَا سَانْڐھِں﮽ُ سُورَ پِيَامِ
مُنْهِن جوۡ ھوۡتُ نَہ موۡٿِئوۡ ووۡ کَارُون وَسَ کِيَامِ
ھوۡتَ ھَلَنْدٖي جٖي کِيَا نَہ سٖي سَڎَ سُيَامِ
مُنْهِن جوۡ ھوۡتُ نَہ موۡٿِئوۡ ووۡ کَارُون وَسَ کِيَامِ
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي آرِيَاٺِي اِينْدَامِ
مُنْهِن جوۡ ھوۡتُ نَہ موۡٿِئوۡ ووۡ کَارُون وَسَ کِيَامِ.

سوۡرَٿهِہ

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

اَللھَ جِي آسَ کَرٖي ھَلِئوۡ ھِئَانئِين
چَارَں﮽َ ٻَدھَا چَنْگَ کهٖي جهُوڙَا ۽ جَهَانئِين
ڎوۡلِي رَاوَ ڎِيَاچَ جِي ڎُورَان ڎِٿهَانئِين
وٖنَتِيُون وَاحِدَ کهٖي تَنْهِن وٖيرَ کِئَانئِين
تَہ سَٻَاجهَا سَانئِين رَاءُ رِيجهَائٖين رَاڰَ سَان.

بيت - 2

پَرَڎٖيهَان پَنْدھُ کَرٖي ھَلِي آيوۡ ھِتِ
جَاجِکُ بِيهِي اُتِ سِرَ جُون سَدَائُون کَرٖي.

بيت - 3

پَرَڎٖيهَان پَنْدھُ کَرٖي ھَلِي آيوۡ ھُو
اُوچوۡ تُون آکَاسَ تٖي آن بهوۡٺوۡ مَتهيي بهُو
کِينىءَ تُسَنْدٖين تُون ھٖي سِرَ سُوَالِي مَنْگَٺوۡ.

بيت - 4

پَرَڎٖيهَان پَنْدھُ کَرٖي آيُسِ اَڰَاھِنىءَ مَاھِ
جٖي وِھَاٺِىَ وٖيرَمَ تهِئٖي تَہ مُون ھٖيرئِي ھَلَاءِ
سُونْهَارَا سوۡرَٿهِہ وَرَ تُون ڰالهِہ ھِنئٖي سٖين لَاءِ
سوۡ مَنْڱَٺَهارُ مَلْهاءِ جوۡ وِچَان وٖيرِنِ آئِيوۡ.

بيت - 5

پَرَڎٖيهَان پَنْدھُ کَرٖي ھَلِي آيوۡ ھِيىءُ
مَالُ نَہ مَنْگٖي مَنْڱَٺوۡ جَاجِکُ مَنْگٖي جِيىءُ
وَڐھِ وَھَلوۡ تهِيىءُ سَاعَتهَہ صَبُرُ نَہ سَهَان.

بيت - 6

پَرَڎٖيهَان پَنْدھُ کَرٖي سُٺِي آيُسِ شَانُ
مَنْگَان کِهَڙِىَ مَتِ سٖين نِسوۡروۡ نَادَانُ
سوۡ کوۡ ڎِيَارِئُون دَانُ جوۡ طَمَا کهٖي تَرکُ کَرٖي.

بيت - 7

توۡ دَرِ آيُسِ رَاڄِيَا ھِهَڙوۡ وَٿهِي حَالُ
اونَائِجِ عَلِيلَ جوۡ سَٻَاجهَا سُوَالُ
اَنْڱَں﮽َ مَتهٖي آنهِن جٖي کَهٖي کوۡ قَوَالُ
بهَلَا کَرٖي بهَالُ اَمُنُ ڎِئوۡ اِنَ کهٖي.

بيت - 8

توۡ دَرِ آيُسِ رَاڄِيَا ٻِئَا دَرَ چهَڎٖي دُورِ
سَائِلُ تهوۡ سِيْنَ ھَٺٖي ھَرْدَمُ آن حُضُور
ٻِئوۡ نَہ مَنْگٖي مُورِ اَمُلُ ڎِئوۡ اِنَ کهٖي.

بيت - 9

توۡ دَرِ آيُسِ رَاڄِيَا جَاجِکُ وَٿهٖي جِيىءُ
کَنَا نَارِنِ حَامِيَه ھَاں﮽ِ بَچَائِجِ ھِيىءُ
تَہ وَالِي ڎِيَارٖيئِي وِيىءُ جِتِ آھٖي جَنَّاتِ عَدَن جٖي.

بيت - 10

توۡ دَرِ آيُسِ رَاڄِيَا ٻِئَا دَرَ ڎٖيئِي ٻَنِ
کَهَان جوۡ کُمَاچَ سٖين سوۡ سِرُ سَٻَاجهٖي کَنِ
جَا مَنْڱَ مُنهِن جٖي مَنِ سَا توۡ کهٖي مَعْلُمُ سَبهَکَا.

بيت - 11

ٻِئَا دَرَ ڎٖيئِي ٻِئَنِ کهٖي آيُسِ تُنْهِن جٖي دَرِ
سُونْهَارَا سوۡرَٿهِہ وَرَ کَا مُنْهِين جِي کَرِ
بهَلَا بهٖيرٖي بهَرِ پَالهوۡ پَانْدُ پَيْنَارَ جوۡ.

بيت - 12

آءُ مَتهَاھُون مَنْڱَٺَا چَڙھِي مٖين چَوْڎوۡلَ
توۡ کهٖي گهوۡٿَ گهُرَائِيوۡ رَاڄَا مَنْجهِہ رَتوۡلَ
ٻِيجَلَ توۡ سٖين ٻوۡلَ وِھَاٺِىَ وَڐھِں﮽َ جِي.

بيت - 13

کِي جوۡ ٻِيجَلَ ٻوۡلِئوۡ بهِنِىَ وٖيهِي بهَانَ
رَاڄَا رَتوۡلَنِ مٖين سٖبَاٺوۡ سُلْطَانَ
آءُ مَتهَاھُون مَنْڱَٺَا مُقَابِلِ مَيْدَانَ
گهوۡرِيَان لَکهَہ لَطِيفُ چٖي قَدَمَ تَان قُرْبَانَ
مَتهوۡ ھِيىءُ مِهْمَانَ ھَلِي چَؤُ تَہ ھوتِ ڎِيَانىِء.

بيت - 14

رٖي مَصْلَتَ مَنْڱَٺَا کَثَرَ کِي نَہ اَچَنِ
نُورَ تَجِلوۡ نُورَ سٖين نَمِئوۡ نٖيں﮽َ پَسَنِ
خِيمَنِ مٖين کهَنْگهَارَ جٖي چَانْڐرُوٺَا چِمْکَنِ
لَدھَائِين لَطِيفُ چَئٖي سَنْدَا ڎَاں﮽َ ڎِسَنِ
تٖيلَان مُلْکَ دھَٺِيَنِ مَنِڄِئوۡ مَنْڱَٺَهَارَ کهٖي.

بيت - 15

نِرْتَان تَنْدُ نِيَازَ سٖين ٻِيجَلَ ٻُرَائِي
رَاڄَا رَتوۡلَنِ مٖين وَرِنَائِي وَائِي
کوۡٿهَايَائِين کوۡٿَ مٖين ٻَارِٿُ ٻَاجهَائِي
رَاڄَا رَاڰَائِي ھَرْدوۡئِي ھٖيکُ تهِئَا.

بيت - 16

نِرْتَان تَنْدُ نِيَازَ سٖين ٻُرَائِي ٻِيجَلَ
رَاڄَا رَتوۡلَنِ مٖين اُونَائِي اَمُلَ
رَازُ کَيَائِين رَاوَ سٖين کَنْهِن موۡچَارِىَ مَحَلَّ
اَنَا اَحْمَدُ بِلَا مِيمٍ چَئِي سَيْنَ ھَئِي سَائِلَ
کَنْهِن کَنْهِن پٖيئِي کَلَ تَہ ھَرْدوۡئِي ھٖيکُ تهِيَا.

بيت - 17

کَنْهِين کَنْهِين مَاڙھُئٖين پٖيئِي کَلَ کَائِي
رَسِيَا جٖي رَمْزَ کهٖي تَنِ پارَسِي پَائِي
اَلْاِنْسَانُ سِرِّی وَاَنَا سِرُّهٗ وَرْتِي اِيىءَ وَائِي
رَاڄَا رَاڰَائِي ھَرْدوۡئِي ھٖيکُ تهِئَا.

بيت - 18

رَاجَا رَنْگِ مَحَلَّ مٖين جَاجِکُ سَرزَمِين
جَا ھَيَائِين ھَتهَنِ سٖين سَا سُئِي بَالَا بِينَ
جِتِ اَچَنِ نَہ اُڙدِدَابٖيگْنِيُون اُتِ کوۡٿهَايوۡ اَمِينَ
تَازِي ڎِئوۡسِ تَکِڙوۡ جَوْھَرَ پَائٖي زِينَ
ٻِئوۡ تَان مَنْگٖي کِي نَہ دھَارَان سِرَ سَيِّدُ چَئي.

بيت - 19

رَاجَا رَنْگِ مَحَلَّ مٖين ٻَهَرِ ٻَرِٿهُہ ٻَاکَارٖي
تَنْدُ تُنْهِن جِىَ مَنْڱَٺَا مُنْهِن جوۡ چِتُ وِدھوۡ چَارٖي
اَڰِيوۡ بَيْتُ عِنَاتُ چَئٖي وَھَلوۡ ڎٖي وَارٖي
ھِيىءُ سِرُ سِينْگَارٖي پَاٿهَہ پَلَىء توۡ پائِيَان.

وائي - 1

ووۡءِ ووۡءِ سوۡرَٿهِہ تهِي سَارٖي
جَانِي کِئَڙُءِ جُدَا سوۡرَٿهِہ تهِي سَارٖي
ھَں﮽ُ تُون تَنْدُ طَرِيقَ جِي وَاڄَٿُ کَرِ وَارٖي
ڎِينْدوۡسَانىِء ڎِيَاچُ چٖي ھِيىءُ سِرُ سِينْگَارٖي
ھَىِء ھَىِء سوۡرَٿهِہ تهِي سَارٖي
ھِيىءُ جوۡ آيوۡ مَنْگَتوۡ سوۡ مَتَارَا مَارٖي
دوۡسَ دوۡسَنِئَان دُورِ کَرٖي تهوۡ ڎَيَا ڎيکهَارٖي
ھَىِء ھَىِء سوۡرَٿهِہ تهِي سَارٖي
کَرِ تُون يَادِ دھَٺِىَ کهٖي وٖيهُہ مَ وِسَارٖي
کَنْدھُ مُنْهِن جوۡ کَاٿِئوۡ نِينهَہ سَنْدٖي نَعرٖي
ھَىِء ھَىِء سوۡرَٿهِہ تهِي سَارٖي.

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

بَاٿهَہ پِهِرِنىءَ رَاتِ جوۡ ڰَڙْھَ پَاسٖي ڰَايوۡ
تهِئوۡ گوۡڙُ گِرِنَارَ مٖين تَہ کوۡ اَتَائِي آيوۡ
سَالِکَ سَازَ سُروۡدَ سَان کِي جوۡ کَمَايوۡ
ٻِيجَلَ ٻوۡلَايوۡ تَہ سِرَ سُوَالِي آھِيَان.

بيت - 2

ٻِيجَلَ کهٖي ٻِىَ رَاتِ مٖين سَڎَايوۡ سُلْطَانَ
اَڰٖي کوۡ نَہ آئِيوۡ بهٖيرِ تُنْهِن جٖي بهَانَ
جَانِئَان جِيىءُ جُدَا کِئوۡ طَرَحَ تُنْبيٖي جٖي تَانَ
مُون وَٿِ مَالَ مَتَاھَ جِي کَمِي آھٖي کَا نَہ
توۡ ڎَھِ ڎِيَان مَنْگَٺَا رُوحَ رُچَنْدَا دَانَ
مِيَان مِهِرْبَانَ چوۡرٖي چَنْگُ چَئٖيجِ کِي.

بيت - 3

رَاڄَا کهٖي ٿرِنىءَ رَاتِ جوۡ ٻُنْدھَايوۡ ٻِيجَلَ
سَوٖين آھِنِ سَنْسَارَ مٖين ٻِئَا بهِي دَاتَا دَلَ
پَرَ آيُسِ مَنَ اُچهَلَ تٖينَاھِين توۡ گهَرٖين.

بيت - 4

چَارَں﮽َ چوۡتهِنىءَ رَاتِ مٖين اَڄُ آئٖين جِيىءُ
تُنْهِن جوۡ قَدَمُ پَدَمِ نَہ پَاڙِيَان جٖي تُون تهِئٖين
دَانَ دَلوۡچَا دِلِ وَٺِيَا وَٿهِي رَاضِي تهِيىءُ
ھٖيرَ ڎِيَانىِء تهوۡ ھِيىءُ ٻِئوۡ صُبَحَ سَوَايوۡ ڎِيَانِىء.

بيت - 5

پَرْٿِئوۡ پَنْجِنىءَ رَاتِ مٖين رُپوۡ سوۡنُ سَبِيلَ
پَلَنْگَ پَتهَرَٺِيُون پَالْکِيُون نَوَنْ لَکهَہ نَاٺٖي نِيلَ
دَاتَا وَٿهَان نَہ دَانَ کهٖي وَؤُن پهٖيرَائٖي فِيلَ
آکهِيُمِ جوۡ اَصِيلَ سوۡ سِرُ ڎٖي تَہ سُرَھوۡ تهِئٖين.

بيت - 6

چهَهِنىءَ رَاتِ چهَکَاٺِئوۡ سَالِکَ سوۡريي سَازُ
ڰَايَائِين گِرِنَارَ مٖين کَرٖي آڰَھَ سٖين آوَازُ
صُبُحَ جوۡ سَيِّدُ چَوٖي رَاڄَا توۡ سٖين رَازُ
صُبَاحِٺٖي سَرْفَرَازُ مِيَان کَنْدوۡ مَنْڱَٺٖي.

بيت - 7

بهَانِئٖين بهَٿَ گهَٺَا مُون تَان مُورِ نَہ مَنْڱَٺوۡ
تَازِي طَبٖيلَنِ مٖين گهوۡڙَا گهَرِ گهَٺَا
ھَاتهِىَ کَارَں﮽ِ ھٖيکَڙٖي آنئُون کَا تَنْدُ ھَٺَان
جَا مَتهٖي توۡ مَٺِيَا تَنْهِن سِرَ جوۡ آھِيَان سٖيکَڙُوۡ.

بيت - 8

سِرُ مَنْگٖي سِرُ گهُرٖي سِرَ رٖي تهِئٖي نَہ صَلَاحَ
غَريبَنئُون نَہ گُذرٖي تهوۡ مَارٖي مِير ملَّاحَ
نَايوۡ نَبَابَنِ جَا تهوۡ سوۡرئوۡ کَڐھٖي سَاھَ
خَالِقُ سَنْجهِہ صُبَاحَ کوۡ نَہ چهَڎِينْدوۡ کِتهَئِين.

بيت - 9

موۡٿِي مَنْڱَٺَهَارَ شَالَ نَہ اَچيِين کَڎِھِين
اَٿهئِي پَهَرَ عَظِيمَ جو کُنْڐھوۡ مَنْجهِہ کَپَار
جوۡ توۡ سبهَہ ڄَمَارَ ھَنْيَا چهَٿرَ پَٿنِ سٖين.

بيت - 10

سؤُ سِرِن پائٖي جٖي تَنْدُ برَابَرِ توۡرِيَان
اُٿَلَ اوۡڎَاھِين تهِئٖي جٖيڎَھِين ٻِجَلُ ٻوۡلَائٖي
سَڰُٺوۡ ھَڎِ آھٖي سِرَ مٖين سَڄَں﮽ُ نَاھِ کِي.

بيت - 11

پَاسَنْگُ جَنْهِن پَاسٖي کِئوۡ ڎِنوۡ کِي نَہ ڎِيَاچَ
مَتهوۡئِين اٖي مَاچَ تَہ وَنڄِي ڎُورِ ڎُکهُہ تهِئٖي.

بيت - 12

ڎِنوۡ کِي نَہ ڎِيَاچَ تهوۡ سَائِلُ سِکَائٖي
مُنْهَہ تٖي موۡٿَائٖي مَتهوۡ ھَنْيُسِ مَنْڱَٺٖي.

بيت - 13

محَلّٖين آيوۡ مَنْڱَٺوۡ سَازُ کهَٺِي سُرَنْدوۡ
سِرَ جِي سَدَا سُرَ مٖين گهُورَ ھَٺِي گهُرَنْدوۡ
مَتهٖي رٖي مَلُوکَ جٖي چَارَں﮽ُ نَہ چُرَنْدوۡ
جهُونَاڰَڙھُ جهُرَنْدوۡ پَوَنْدِي جهَانىِء جهَروۡکَ مٖين.

بيت - 14

محَلّٖين آيوۡ مَنْڱَٺوۡ سَازُ کهَٺِي سِرِي
لَڰِي تَنْدُ طَنْبُورَ مٖين پِئَا کوۡٿَ کِرِي
ھَنْدھٖين مَاڰٖين ھُوءِ تهِي تَنْهِن جِي ٻِيجَلَ دَانْهَہ ٻُري
سِسِي تَنْهِن سُلْطَانَ کهَان اَچِي گهوۡٿَ گهُرِي
جهُونَاڰَڙھُ جهُرِي پٖيئِي جهَانىِء جهَروۡکَ مٖين.

بيت - 15

سوۡ جِيىءُ مَنْڱَٺهَارَ مَ ھوۡءِ جوۡ توۡ مَتهٖي سِرُ سٿهوۡ کِئوۡ
جوۡ مَنُ مُلهِہ مُورِ نَہ سپَڄٖي اَچِي سوۡ گهُريوۡءِ
جهڰٖاجهَڰُٖ ڎِنوۡءِ ڎُونْگهوۡ ڎَاتَارَنِ کهٖي.

بيت - 16

مَتهوۡ مَتهَاھِين گهوۡرِيَان مَتهوۡ توۡ مَتهَان
سوۡ مون تهِئٖي نَہ ھَتهَان جَنْهِن تُون لَائِقُ مَنْڱَٺا.

بيت - 17

کَا جَا ڰَالهِہ ڰَرٖي ٻِيجَلَ ٻُنْدھَائٖي مُون
پٖيٿهٖين جِنىءَ گِرِنَارَ مٖين تَنْدُونِ تَانُ کَرٖي
کِي توۡ پَنْدھُ پَرٖي کِي مَنْڱَ جهَلِينْدٖين مَنْڱَٺَا.

بيت - 18

مَنْڱَ نَہ جهَلِيَان مُورَھِين نَہ مُُن پَنْدھُ پَرٖي
ڰِنْهِي آيُسِ ڰَالهَڙِي ڰُجهِي توۡ ڰَرٖي
سَا سَمُجهِجِ سوۡرَتهِہ وَرَ وِينْدُسِ کِي نَہ وَرِي
پَرِيَان پٖيرَ بهَرٖي توۡ لَىِء آيوۡ آھِيَا.

بيت - 19

مَنڱَ نَہ تُسٖي مَنْڱَٺوۡ نَہ کَا مِلَکَ نَہ مَالُ
آھٖيسِ اِيىءُ خِيَالُ تَہ ڎٖيٿهِي تهِيَان ڎَاتَارَ سَان.

بيت - 20

ڎاتَارَ ۽ مَنْڱَٺٖي کوۡ نَہ وَسِيلوۡ وِچِ
سَائِي تَارَ تَنْدُ جِي سَائِي چَارَں﮽َ چِتِ
ھِتٖي توۡڙٖي ھُتِ ڰَالهِہ مِڙٖيئِي ھٖيکَڙِي.

بيت - 21

ڰُجهُہ پَنْهِن جٖي ڰُجهَہ سٖين رِنْدَ رَسَاٺٖي لَاءِ
اَجَلُ بِيٿهوۡ آھِ پُٿهِىَ توۡ پَلَاٺِئوۡ.

بيت - 22

چَارَں﮽َ ٻوۡلِجِ کِي ٻِئوۡ جوۡ گهُرْيُىِء سوۡ گهوۡرِيَان
کهَں﮽ُ سوۡرَٿهِہ نَہ پَڙٖي جٖي تَنْدُنِ سٖين توۡرِيَان
ڰُجهِي اَتهَمِ ڰَالهَڙِي آءُ اوۡرٖي تَان اوۡرِيَان
کُلْهَنِئَان کوۡرِيَان کِي جَاجِکَ جُسٖي سٖين ڎِيَانىِء.

بيت - 23

چَارَں﮽َ چَنْگُ ٻَنْگُ لَهِي وَڄَايوۡ وِنَاں﮽ُ
سِرُ نَہ ھَڎِ آسَانُ پَرَ مَنْڱَٺَهَارُ مَتهٖي وَھٖي.

وائي - 1

تُنْهِن جٖي تَنْدُ تَنوَار يَارَ مُون مَنُ موۡھِئوۡ
مَلهِي آئٖين مَنْڱَٺَا گَجِي مٖين گِرِنَارَ
يَارَ مُون مَنُ موۡھِئوۡ
سِرَ جِي سَدَا چهَڎِ تُون ڎِيَانىِء ڎٖيجَ اَپَارَ
يَارَ مُون مَنُ موۡھِئوۡ
دَانِ ڎِيَانىِء دُھُرَا ھَزَارِين ھَزَارَ
يَارَ مُون مَنُ موۡھِئوۡ
اَلَا عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چٖي پَسَان پرِيَنِ پَارُ
يَارَ مُون مَنُ موۡھِئوۡ.

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

سَرْدِىَ سَالِمُ نَہ رَھَان گَرْمِىَ تهِيَان گُدَازُ
اَمَنُ ڎٖيجِ اَمَانَ تُون سَائِلَ ھَٺِي سَازُ
رَبَابِىَ کهٖي رَازُ خَالِصَ ڎيي خَلِيلَ جوَ.

بيت - 2

سَرْدِىَ سَالِمُ نَہ رَھَان کوۡسِي سَهَان کَا نَہ
اَمُنُ ڎٖيجِ اَمَانَ تُون دُورِ کَرٖي ٻِئَا دَانَ
پَانَوۡ کهَائِي پَانَ وِجهِجِ پِکَ پَيْنَارَ تٖي.

بيت - 3

ٿرٖيئِي پَرْچَا پَاں﮽َ مٖين تَنْدُ کَٿَاروۡ کَنْدھُ
تنْهِن جٖيهوۡ نَاھِ کِي جوۡ توۡ چَارَں﮽َ کِو پَنْدھُ
ھٖي شُکُرُ أَلحَمْدُ جوۡ مَتهوۡ گهُرْيُىِء مَنْڱَٺَا.

بيت - 4

مَرُ تَہ آئٖين مَنْڱٺَا مَامَ پَرُوڙِي مُون
جٖيَ کَان ڰَاھَ ڰَالهَايَىِء سَا سَبهَہ سَمُجهِيسُون
تَنْهِن مٖين تُسِجِ تُون جٖي کِي پَوٖي پَٿَ مٖين.

بيت - 5

چَارَں﮽ُ چَنْگُ کَلهٖي کُرٖي رَمِي رَھِئوۡ رَاتِ
سَدَا جِي سَيِّدُ چَوٖي وَائِي کِيَائِين وَاتِ
ڎٖيهَہ ڎِنَائِين ڎَاتِ مٖيڙٖي مَنْڱَٺَهَارَ کهٖي.

بيت - 6

چَارَں﮽َ چَنْگُ کُلهٖي کَرٖي پٖيرَ پُرِي پَاتَا
سَدَا تَنْهِن سَيِّدُ چَئٖي وَائِي کِيَائِين وَاتَا
اُنَ تٖي رَاءُ رَاضِي تهِئوۡ دِلِ وَڎِىَ دَاتَا
مُرْکِي مَرُ مَاتَا رَائِي رَاوَ ڎِيَاچَ جِي.

بيت - 7

چَارَں﮽َ تُنْهِن جٖي چَنْگَ جوۡ عَجَبُ آھٖيمِ اِيىءُ
ھَٺٖين اُبهوۡ ھَتهَنِ سَان جئَروۡ رَکهٖئوۡ جِيىءُ
رَاتِ مُنْهِن جوۡ رِيىءُ کَاٿِئوۡ توۡ کُمَاچَ سَان.

بيت - 8

جَاجِکُ جهُونَاڰَڙھَ مٖين کوۡ اَتَائِي آيوۡ
تَنْهِن کَامِلَ کَڐھِي کِينِروۡ وٖيهِي وَڄَايوۡ
شهَرُ سَڄوۡئِي سُرَ سٖين تَنْدُنِ تَپَايوۡ
دَايُون دَرْمَانْدِيُون تهِيُون ٻَائِنِ ٻَاڎَايوۡ
مَاڙھُنِ تهٖي چَايوۡ تَہ مَانْڐرِي آھٖي مَنْڱَٺوۡ.

بيت - 9

مَتهٖي اُتٖي مُنْهِن جٖي جٖي کوۡڙِين ھُؤَنِ کَپَارَ
تَہ وَارِئوۡ وَارِئوۡ وَڐھِيَان سِسِىَ کهٖي سَؤُ وَارَ
تَان پُں﮽ُ تَنْدُ تَنْوَارَ مُونْهَان مَتهَاھوۡن مَنْڱَٺَا.

بيت - 10

ٻٖيلٖي ٻَئِي پَارَ جَان مُون نٖيٺٖين ھَٺِي نِهَارِيَا
چوۡرٖي رَکهِيَمِ چِتَ مٖين ڎِسِنِ جَا ڎَاتَارَ
ھٖي سِرُ توۡھَان دھَارَ ٻِيجٖي کَنْهِن نَہ ٻوۡلِئوۡ.

بيت - 11

پَسِي پَاٿهُہ پُرِ تهِئوۡ سَنْدوۡ تَنْهِن دَمِ جُودُ
مَنْڱَ وِھَاٺِىَ مَنْڱَٺَا مَتهوۡ ھِئرَ مَوْجُودُ
بَلْکِ آھٖي بُودُ نَاقِصِي نَابُودَ مٖين.

بيت - 12

کهَٺِجٖي کِيرَتِ کِينِروۡ وَاڄوۡ وِلَاتِي
ھَئِي تَنْدُ حُضُورَ مٖين تَنْهِن پَارِسَ پٖيرَاتِي
ڎِسَنْدٖيهِي ڎِيَاچَ کهٖي ظَاھِرُ تهِئوۡ ذَاتِي
کَڐھِي تَنْهِن کَاتِي وِدھوۡ کَرِٿُ کَپَارَ مٖين.

وائي - 1

مَتهوۡ مٖين کهِيکَارَ يَارَ ڎَاں﮽ُ ڎِينْدوۡسَانىِء مَنْڱَٺَا
جَاجِکَ جهُونَاڰَڙھَ مٖين ھَلُ تَہ تهِيُون يَارَ
يَارَ ڎَاں﮽ُ ڎِينْدوۡسَانىِء مَنْڱَٺَا
مَتَان مُنْهِن جِي کَا کَرٖين گِلَا مٖين گُفْتَارَ
يَارَ ڎَاں﮽ُ ڎِينْدوۡسَانىِء مَنْڱَٺَا
لَڄَنْدٖي تهوۡ لَاھِيَان کِينٖي مَنْجهِہ کَپَار
يَارَ ڎَاں﮽ُ ڎِينْدوۡسَانىِء مَنْڱَٺَا
ھَرَ ھَرَ وَڐھِيَان ھٖيکَڙوۡ تُنْهِن جِيَ سَاں﮽ُ تَنْوَارَ
يَارَ ڎَاں﮽ُ ڎِينْدوۡسَانىِء مَنْڱَٺَا
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي لَڰَسِ لَنؤُن لَڰَار
يَارَ ڎَاں﮽ُ ڎِينْدوۡسَانىِء مَنْڱَٺَا.

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

تَانُ نَہ آھٖي تَنْدُ جوۡ رُون رُون کَرٖي رَازُ
ھَٺَنْدَڙَ سَنْدَا ھَتهَڙَا سَبهُکوۡ چَئٖي سَازُ
سَٿَ ڎٖيئِي شَهْبَازُ تهِيىءُ تَہ تهوۡکُ پِرَائِيٖين.

بيت - 2

تَنْدُ تُنْهِن جٖي تَانَ کَهِئوۡ سوۡ قَبُولُ پِئوۡ
سِرُ تَہ آھٖي سَٿِ مٖين پَرَ ٻِئوۡ کِي مَنْجهِہ دَانَ
خَاکَ مِٿِىَ کهَان بهَانَ کَاٿِيَان پوءِ کُجهُہ نهِين.

بيت - 3

گُلُ چهِنوۡ گِرِنَارِ جوۡ پَٿِں﮽ تهِيُون پِٿِينِ
سَوٖين سوۡرَٿهِہ جٖيهَڙِيُون اُبهِيُون اوۡسَارِينِ
چوۡٿَا چَارَں﮽َ ھَتهَہ مٖين سِرُ سِينگَارِئوۡ ڎِينِ
نَارِيُون نَازَ کَرِينِ تَہ رَاڄِا رَاتِ رَمِ کَيوۡ.

بيت - 4

سَارِي رَاتِ سَائِنىءَ کهٖي ڰَڙھَ بهَرَ ڰَايَائِين
اُٿهَسِ مَاٺِکَ مِينْهَہ جَان ھَتهِہ نَہ چهُتهَائِين
تهِي لَائِقُ لَدھَائِين جِنىءَ ھوۡ مِيرَاسِي مَنْڱَٺوۡ.

بيت - 5

جٖي مِيرَاسِي مَنْڱَٺَا آنئُون پُں﮽ُ مَنْجهَان تَنِ
کِي کَهُہ مُنْهِن جٖي کَنِ حِرْفَتَ مَنْجهَان اُنِ جٖي.

بيت - 6

جوۡ تُون ڎِئٖين نَہ ڎِيَاچَ لَاھِئوۡ ھِىُ سِرُ سَبهُکوۡ ڎِئٖي
کِي جَان نَاھِ جِهَڙِي حَاجَ جَا سَنَدَ تهِئٖي سُوَالِئٖين.

بيت - 7

سوۡرَٿهِہ مُئِي سُکهُہ تهِئوۡ خِيمَا کهَنْيَا کهَنْگهَارَ
نَہ کوۡ رَاڰُ نَہ رُوپُ کوۡ نَہ کَا تَنْدُ تَنْوَارَ
تَنْهَان پوۡءِ مَنْڱَٺَهَارَ ڎِنوۡ سِرُ ڎِيَاچَ کهٖي.

بيت - 8

سوۡرَٿهِہ مُئِي سُکهُہ تهِئوۡ خِيمَا هَنْيَا کهَنْگهَارَ
نهِئوۡ رَاڰُ رُوپُ سوۡ لڰِي تَنْدُ تَنْوَارَ
سوۡ ڐھَٿٖين پَٿٖين پَارَ پَسِئوۡ رَاڄَا رَاضِي تهِئوۡ.

بيت - 9

رَاڄَا رَاضِي تهِئوۡ تَنْهِن ڎِنَا وَڎَا ڎَاں﮽َ
موۡٿِي کِيَائِين مَنْڱَٺِي طَرَحَ تُنْبٖي جِي تَاں﮽َ
مُون وَٿِ مَالَ مَتَاھَ جِي کَمِي آھٖي کَا نَہ
کَارَں﮽ِ رَبَّ رَحْمَانَ سِرُ وَڐھٖي سُلْطَانَ ڎٖي.

بيت - 10

وَٿهُہ سِرُ تهِيىءُ سَرَھوۡ مَ کِي آءُ مَ ڰَانؤُ
جَاجِکَ توۡ مَتهَاءُ مِلْکَ مِڙٖيئِي گهوۡرِيَان.

بيت - 11

مَتهٖي اُتٖي مُنْهِن جٖي جٖي ھُجَنِ سِرَ ھَزَارَ
تُنْهِن جٖي سَاں﮽ُ تَنْوَارَ ھَرْدَمُ وَڐھِيَان ھٖيکَڙوۡ.

بيت - 12

جوۡ لَاڰوۡ لَڰٖي تَنْدُ سٖين سوۡ کِي پَلَىِء پَاءِ
مُون کهٖي نَہ موۡٿَاءِ آنئُون اَڰَانْهِين آھِيَان.

وائي - 1

ڎِنوۡ رَاوَ ڎِيَاچِ ھِيىءُ سِرُ صَاحِبَ تَان صَدِقوۡ
چهَڎٖي ھِلِئوۡ ھِتَهِين رَاٺِيُون پَنْهِن جَا رَاڄَ
ھِيىءُ سِرُ صَاحِبَ تَان صَدِقوۡ
اَگِهئوۡ دَرِ اَللھِ جٖي کوۡڙٖين پُنَسِ کَاج
ھِيىءُ سِرُ صَاحِبَ تَان صَدِقوۡ
مَنْگِي وَدوۡ مَنْڱَٺٖي کَهِي سَاں﮽ُ کُمَاچَ
ھِيىءُ سِرُ صَاحِبَ تَان صَدِقوۡ
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖي تهِيَسِ کَمَ سَکَاج
ھِيىءُ سِرُ صَاحِبَ تَان صَدِقوۡ.

بَرْووۡ سِندهِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

چهَاکهٖي وَنڄِي چهوۡ تهوۡ ٻٖيلِي جوۡ تهِئٖين
وَٿهُہ تُون کَنْجَکَ کَرِيمَ جِي جَڰَ جوۡ وَالِي جوۡ
سَوْکهوۡ ھُونْدوۡ سوۡ جَنْهِن جوۡ عِشْقُ اَللھَ سَان.

بيت - 2

پَرَوَسِ تهِيُمِ پَرِيَاں﮽ُ پرِين وَسِ نَہ پَانْهِن جٖي
لَڰوۡ کِي نَہ لَطِيفُ چٖي چهَپَرُ چهَاتِىَ سَاں﮽ُ
پرِين ڎٖکهَارٖي پَاں﮽ُ خُوشْ کَرٖي وِيَا خَابَ مٖين.

بيت - 3

دھَرْتِي دُونَهَہ جِينىءَ سِرَ پَرِ سُپٖيرِيَنِ جٖي
لَڰوۡ آھِ لَطِيفُ چَئٖي تَنُ پرِيَانْ سَان تِينىءَ
حَاصُلُ تهِئٖي ھِينىءَ قَرِينوۡ قَرِيبَ جوۡ.

بيت - 4

لَڰِىَ جوۡ لَطِيفُ چَئٖي نَہ کوۡ قَالُ نَہ قِيلُ
لِکهِئٖي لَامُون کهوۡڙِيُون نٖيٺٖين وَھٖي نِيلُ
ھِنئَڙَا تهِيىءُ فَقِيرُ کَالهَہ قَرِيبَنِ لَڎِئوۡ.

بيت - 5

بهَلِي کَيَىِء بهَلَا پرِين اِىىءَ نَہ مُنَاسِبُ ھوۡءِ
لَائٖي چِتُ چَرِئوۡ کَرٖي پَاں﮽ُ کَڐھِي وِئٖين پوۡءِ
توۡڙٖي حُبَّ نَہ ھوۡءِ تَہ بهِہ ھوۡتَ نَہ کَجِنِ ھٖيڎِيُون.

بيت - 6

بهَلِي کَيَىِء بهَلَا پرِين مُون نَہ ڄَاتوۡ ھِينىءَ
ھِنئوۡ ھٖيرَائٖي ھَتهِہ کَرٖي توۡ کهٖي ڎِيَان کِينىءَ
سَا سِکَ سَلَان کِينىءَ جَنْهِن اَنْدَرِ آکهٖيڙَا کِيَا.

بيت - 7

اَڄُ پُں﮽ُ اَکهَڙِيَنِ پَنْهِن جَا سَڄَں﮽َ سَارِيَا
ڰَلَنِ تَان ڰوڙھَنِ جُون بُونْدُون بَسِ نَہ کَنِ
سَنْدِي سِکَ پرِيَنِ لوۡکَ ڎِٿهٖيئِي نَہ لَهٖي.

بيت - 8

کٖي اوۡڎَائِي ڎُورِ کٖي ڎُورِ تَان اوۡڎَا سُپِرِين
کٖي سَنْبِرْجَنِ نَہ کَڎِھِين کِي نَہ وِسِرَنِ مُورِ
جِينىءَ مٖينْهِہ کُنْڐھِىَ پُورِ تِينىءَ دوۡسَ وَرَاکوۡ دِلِ سٖين.

بيت - 9

مَاڙھُون گهُرَنِ مَالُ آنئُون سَبهُہ ڎِينْهُہ گهُرَان سُپِرِين
دُنْيَا تَنْهِن دوۡسَ تَان فِدَا کَرِيَان فِلْحَالُ
کِيَسِ نَامَ نِهَالُ پَسَں﮽ُ تَان پَرٖي تهِئوۡ.

بيت - 10

ھٖيرَائٖي ھَتهِہ کِئوۡ ھِنئَڙوۡ حَبِيبَنِ
ٻَنْدھِي کَچِىَ تَنْدُ مٖين سَلهَاڙِئوۡ سٖيٺنِ
وِجهِي پيٖچَ پرِيَنِ ھِنئَڙوۡ ھَتهِيکوۡ کِئوۡ.

بيت - 11

صُورَتَ گهَٺوۡ سُنْهُٺَا طَعْنَا سَنْدَنَ توۡھَ
رٖيلوۡ ڎٖيئِي رُوحَ جوۡ کهَائٖي سوۡ کهَامِي مَرٖي.

بيت - 12

صُورَتَ سَنْدِيَنَ سَالَ پَاں﮽َ مُصَاحِبَ سُپِرِين
مَوْلٖي ڎِنَنَ مُنهَہ مٖين نُورِي نٖيں﮽َ نِهَالَ
سَنْدٖي خَابَ خِيَالَ مُون مَنُ مَسْتَانوۡ کِئوۡ.

بيت - 13

ھوۡڎ چهَڎٖي ھوۡڎٖي جٖي مُون گهَرِ اَچٖين سُپِرِين
ڰَالهِيُون ڰَرَھَں﮽َ جٖيهَڙِيُون آھِنِ تَنَ وَٺَنْدِيُون توۡ ڎٖي
جٖي وِھٖين گَڎُ گوۡڎٖي تَہ دَوْرُ سُٺَايَانىِء دِلِ جوۡ.

بيت - 14

کَڎِھِن تَاڙيُون ڎِينِ کَڎِھِن کهُلَنِ دَرَ دوۡسَنِ جَا
کَڎِھِن اَچَان اَچَں﮽ُ نَہ لَهَان کَڎِھِن کوۡٿهِئوۡ نِينِ
کَڎِھِن سَکَان سَڎَ کهٖي کَڎِھِن ڰُجهَانْدَرُ ڰَرَھِينِ
اِھَڙَائِي آھِينِ صَاحِبَ مُنْهِن جَا سُپِرِين.

بيت - 15

کَڎِھِن تَان کوۡ نَہ تهِئوۡمِ آثَاروۡ تَنْهِن عِشْقَ جوۡ
مَحْبُوبَنِ مِنَتهُون کَرٖي سِکَں﮽ُ سٖيکهَارِئوۡمِ
تَنْهَان پوۡءِ تهِئوۡمِ جِئَرٖي پَسَں﮽ُ پرِنىءَ جوۡ.

بيت - 16

تُون صَاحِبْزَادوۡ سُپِرِين آنئُون نِسوۡروۡ نَوْکَرُ
بٖي حَدِ کَرِيَان بَنْدَگِي ھَتهَہ ٻَنْدھِي حَاضُرُ
چهَنِ چهَڎِينْدِيَسِ کِي نَہ کِي دوۡسَ اَوَانْهِن جوۡ دَرُ
مُون تَان مِهِرَ نَظُرُ پرِين لَاھِ مَ پَانْهِن جوۡ.

وائي - 1

ھوۡتُ نٖيٺَان دِلِ جوۡ بَنْدُ لوۡ بهَلوۡ جٖيڎِيُون
ھٖيڎَان ھوۡڎَان سُپِرِين کَاڎٖ وَارِيَان کَنْدھُ لوۡ
بهَلوۡ جٖيڎِيُون
چَڙھِي ڎَاڐھٖين ڎُونْگَرٖين رَاھَ پُچهَائِين رَنْدُ لوۡ
بهَلوۡ جٖيڎِيُون
سَاجَنُ سَبْهِنَان سُنْهِٺوۡ مُون کهٖي سَائِنىءَ جوۡ سَوْگَنْدُ لوۡ
بهَلوۡ جٖيڎِيُون
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَوٖي مٖيڙِينْدُمِ صَمَدُ لوۡ
بهَلوۡ جٖيڎِيُون.

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

جَانِبَ تُون جٖيڎوۡ آھٖين شَانَ شهُورَ سٖين
مُون تٖي کَرِ مُنْهِن جَا پرِين توۡھُ تُسِي تٖيڎوۡ
ھٖي کَامِلَ کَمُ کٖيڎوۡ جِينىءَ نَوَازٖينْمِ نِگَاھَ سَان.

بيت - 2

جَانِبَ مُنْهِن جٖي جِيىءَ مٖين تُنْهِن جِي طَمَا پوۡءِ
وَٿهُہ کَاتِي وَڐھِ اَنْڱڙَا اَدَبُ کَرِ مَ کوۡءِ
بهَانيَان بهَالُ سَنْدوۡءِ جٖي سَاجَنَ سَنئوۡن نِهَارِئٖين.

بيت - 3

سَاجَنَ ھِينىءَ نَہ جُڰَاءِ جِينىءَ مَارِئوۡ موۡٿِيئوۡ نَہ پُچهٖين
رَتِي رَتَ نَہ سَنْجُرٖي سِکَ تُنْهِن جِىَ سَاءِ
اَسَان توۡئِي لَاءِ تهٖي پَرِ مٖين پُوڄَائُون کِيُون.

بيت - 4

جَڎِھِن پَوٖي تهِي يَادِ صُحْبَتَ سُپٖيرِيَنِ جِي
تَڎِھِن فَرْيَادُون فَرْيَادَ نَاگَهَہ وَنڄَنِ نِکهَتِيُون.

بيت - 5

کَڙوۡ مَنْجهِہ کَڙٖي پَائٖي لُهَارَ لِپٖيٿِئوۡ
مُنْهِن جوۡ جِيىءُ جَڙٖي سُپٖيرِيَان سوۡگهوۡ کِئو.

بيت - 6

نَازَ مَنْجهَارَان نِکِرِي جَڎِھِن پرِين کَرٖي تهوۡ پَنْدھُ
بهُنىِء پُں﮽ُ بِسْمِ اٌللھِ چَئِي رَاھَ بهِي چُمِئوۡ رَنْدُ
اُبهِيُون کهَٺٖي اَدَبَ سٖين وَٿهِي حُورُون حَيْرَتَ ھَنْدھُ
سَائِنىءَ جوۡ سَوْگَنْدُ جو سَاجَنُ سَبهِنَان سُنْهِٺوۡ.

بيت - 7

سَاجَنَ سِپَاھِي آنئُون اَوَانْهِن جوۡ آھِيَان
اَچَان وٖيلهَہ سَبهَکَنْهِين وَنڄَان وَاجهَائٖي
لَالَنَ توۡ لَائٖي کهِيکَارِيُمِ کهَرَنِ کهٖي.

بيت - 8

بِرِھَ جِي بَانِي کَنْهِن کهان سِکهِئٖين سُپِرِين
آٺٖي ڎِينْدَءِ ھَتهَہ مٖين مَسُ قَلَمُ کَانِي
حَرَف پُچهَنْدَءِ ھٖيکَڙوۡ ظَاھِرُ زَبَانِي
تَنِ اَڰِيَان جَانِي کهَڙِي کَنْدٖين ڰَالهَڙِي.

بيت - 9

فَانِي نِي فَانِي دُنْيَا دَمُ نَہ ھٖيکَڙوۡ
لٿٖي لوۡڙھُ لَتُنِ سٖين جوۡڙِينْدَءِ جَانِي
کوۡڎَرِ ۽ کَانِي آھٖي سِرَ سَبهکَنْهِين.

بيت - 10

نٖيں﮽َ سَقِيلَا سُپِرِين بهَوْنرَ بهِرُون بهَالَا
چَلْيَا پهَٿَ فِرَاق جَا اَنْدَرَ مٖين اَعْلىٰ
سوۡ يَارُ مٖيڙٖين يَا الَا جَنْهِن جٖي صُحْبَتَ کَاں﮽ِ سِکٖي ھِنئوۡ.

بيت - 11

اَڄُ پُں﮽ُ اَنْگِيَمِ اَنْگَ ھَتهَان حَبِيبَنِ جٖي
جَا پَرِ سوۡٿٖي سَنْڱَ سَا پَرِ تهِي سُورَنِ سَان.

بيت - 12

اَڄُ پُں﮽ُ جهُڙِيَمِ جوۡڙَ دوۡسُ پٖيهِي دَرِ آئِيوۡ
سُکهَنِ اَچٖي ڎُکهَنِ کهٖي مَحْکَمُ ڎِنِي موۡڙَ
جَا پَرِ کهَٿرىَ کهوۡڙَ سَا پَرِ سُورَنِ سَاں﮽ُ تهِي.

وائي - 1

مَوْلوۡ کَنْدوۡ مَاڙِ مُنْهِن جِي اَللھُ کَنْدوۡ مَاڙِ
ھَادي ڎٖيئِي ھَتهَڙَا اَچِي چکَں﮽ِ مَنْجهَان چَاڙھِ
مُنْهِن جِي اَللھُ کَنْدوۡ مَاڙِ
کِشْتِي کَمِيٺِىَ جِي اَللھَ لَڰِ اُکَارِ
مُنْهِن جِي اَللھُ کَنْدوۡ مَاڙِ
ھوۡ جوۡ وٖيرِي وَاٿَ جوۡ سوۡ سَانئِين نٖيئِي سَاڙِ
مُنْهِن جِي اَللھُ کَنْدوۡ مَاڙِ
کَلِمٖي سَاں﮽ُ کَرِيمَ جٖي سَبهِہ لَنْگهِينْدَا پَارِ
مُنْهِن جِي اَللھُ کَنْدوۡ مَاڙِ
اَلَا عَبدُ اٌلَّطِيف کهٖي ڎَاتَرَ ڎٖيهُہ ڎيکهَارِ
مُنْهِن جِي اَللھُ کَنْدوۡ مَاڙِ.

وائي - 2

ھَاٺٖي اِينْدوۡ اَلَا مُنْهِن جوۡ سَڄَں﮽ُ شَالَ اِينْدوۡ
اَکهِنِ لَائٖي اَنْدھِيُون نٖيئِي وَسِنىءَ مٖين وِجهَندوۡ
اَلَا مُنْهِن جوۡ سَڄَں﮽ُ شَالَ اِينْدوۡ
نِمَاٺِىَ جوۡ نِجهِروۡ پَاسٖي پَاں﮽َ اَڎِينْدوۡ
اَلَا مُنْهِن جوۡ سَڄَں﮽ُ شَالَ اِينْدوۡ
مَتهَان لَکَنِ سَاتهَڙوۡ صَحِي سَلَامَت نِينْدوۡ
مَنْهَنْدِ تهِينْدوۡ مُصطَفَا پٿهِىَ لوۡک لَڎِينْدوۡ
اَلَا مُنْهِن جوۡ سَڄَں﮽ُ شَالَ اِينْدوۡ
اَچِي عَبْدُ اٌلَّطِيفُ کهٖي دوۡسُ دِلَاسَا ڎِيندوۡ
اَلَا مُنْهِن جوۡ سَڄَں﮽ُ شَالَ اِينْدوۡ.

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

عِشْقُ اِھَڙِي ذاتِ جوۡ مَانْجهِي مُنْجهَائٖي مَيَنِ کهٖي
ڎِينْهَان ڎوۡرِں﮽ُ ڎُونْگَرٖين رُؤَں﮽ُ سَڄيَائِي رَاتِ
اُتهٖي وٖيٿهٖي تَاتِ مِيَان مَحْبُوبَنِ جِي.

بيت - 2

جَنْهِن جِي دھَٺِيَان دھَارَ بهٖيٺِي نَاھِ بهَنْبهوۡرَ مٖين
کَمِيٺِىَ جِي کَا نَہ کَيَىِء سَاتهَہ لَڎِينْدٖي سَارَ
آءُ عَالَمَ جَا سَرْدَارَ وَارِجِ وَاڰَ وِلْهِىَ تٖي.

بيت - 3

يَارُ سَڎَائٖي سَبهُکوۡ جَانِي زُبَانِي
آھٖي آسَانِي پَرَ کَمَ پِئٖي کَلَ پَوٖي.

بيت - 4

آدَمِنِ اِخْلَاصُ مَٿَائٖي مَاٿهوۡ کِئوۡ
کوۡ نَہ کهَائٖي کَنْهِن جوۡ سَنْدوۡ مَاڙْھُؤَ مَاسُ
دِلْبَرَ ھِنَ دُنْيَا مٖين وَنڄِي رَھَنْدوۡ وَاسُ
ٻِئوۡ سَبهُہ لوۡکَ لِبَاسُ کوۡ ھِکَدِلِ ھُونْدوۡ ھٖيکَڙوۡ.

بيت - 5

شُکُرُ مِلِيَاسُون سُپِرِين جِئَرٖي جَانِي يَارَ
وٖيٿهٖي جَنْهِين وَٿِ مٖين کوۡڙٖين تهِيَا قَرَارَ
دھَٺيَمِ کَرِ مَ دھَارَ پَاڙوۡ تَنِ پرِيَنِ کهَان.

بيت - 6

جَڎَانْکَرَ جَانِي سَڄَں﮽َ سَانْگِ سِدھَارِئوۡ
رَاتٖين رَاحَتَ نَاھِ کَا ڎِينْهَان حَيْرَانِي
آنئُون پَنْهِن جٖي پِر تَان کوۡڙٖين قُرُبَانِي
رَضَا رَبَّانِي کَرِيَان وَسَ وِصَالَ کهٖي.

بيت - 7

دِلِ جوۡ دِلْبَرُ ھٖيکَڙوۡ گهَٺَا تَا نَہ کَجِنِ
دِلِ بهِي ڎِجٖي ھِکَ کهٖي توۡڙٖي سَوَ سِکَنِ
سٖي چِلْوِلَا چَئِجَنِ جٖي دَرِ دَرِ لَائِنِ دوۡسِتِي.

بيت - 8

مُنْهِن جٖي مَنْدَائِنِ جِي کَلَ پرِيَان پٖيئِي
کَڎِھِن کوۡسَا نَہ تهِئَا ڎوۡرَاپَا ڎٖيئِي
سَاجَنَ سَبهٖيئِي ڐھَکِيُمِ ڐھوۡلَ ڐھِلَائِيُون.

بيت - 9

ڎَاتَرَ مُون ڎٖيکهارِ ھوۡتَنِ جوۡ حُضُورُ
پرِيَنِ پَرچَں﮽َ جوۡ موٿَائٖي کِئوۡ مَذْکُورُ
اِيىءُ دوۡسَنِ جوۡ دَسْتُورُ جِنىءَ چهِنَا چهِنَنِ کِي نَہ کِي.

بيت - 10

کِنىءَ سِکهئٖين سُپِرِين کَاسَائِکِي کَارِ
تِکهِي کَاتِي ھَتهِہ کَرٖي مُڎِىَ سٖين مَ مَارِ
چوۡرِي چَاکَ نِهَارِ جٖي سوۡرَنِ سَانْگهِيرَا کَيَا.

وائي - 1

سَڄَں﮽ُ ٻَاروۡچٖي جِي ذَاتِ دِلْبَرُ کوۡھِيَارٖي جِي ذَاتِ
اُٿهَہ گُنْگَائِي ھَلْيَا وَائِي کَنِ نَہ وَاتِ
سَڄَں﮽ُ کوۡھِيَارٖي جِي ذَاتِ
جَانِي جَتُ وَٿهِي وِيَا رِں﮽َ مٖين پِيَنَ رَاتِ
سَڄَں﮽ُ کوۡھِيَارٖي جِي ذَاتِ
کُهِي کَمِيٺِي ھَلْيَا اَدِيُون آدھِىَ رَاتِ
سَڄَں﮽ُ کوۡھِيَارٖي جِي ذَاتِ
مِلَان مَحْبُوبَنِ کهٖي وِھَاٺِىَ پِرَبهَاتِ
سَڄَں﮽ُ کوۡھِيَارٖي جِي ذَاتِ
اَدِيُون عَبْدُ اٌلَّطِيفُ چَئٖيَ ڎَاتَرُ ڎِينْدوۡ ڎَاتِ
سَڄَں﮽ُ کوۡھِيَارٖي جِي ذَاتِ.

چهوۡٿِکوۡ
بيت - 1

دِلِيُون جوۡ دِلْبَرُ سُوۡ کَمِيٺوۡئِي کِي نَہ تهِئٖي
اَکُ آموۡ نَہ تهِئٖي توۡڙٖي پهُٿِي کَرٖي پهَرُ
کَلَرَ مَنْجهَانئِي کِي نَہ تهِئٖي توۡڙٖي جَالَ پِئَارٖينْسِ جَرُ
ڎِسُ مَ کَانوۡ کَمَانْدَ جوۡ سَائوۡ پَسِي سَرُ
سوۡبهِي دھَارِ نَہ شِکِروۡ جَنْهِن کهٖي پَکهُہ نَہ پَرُ
ڎِئٖي بِنَا پَانهِن جوۡ ڎِسُ کهُمِي اُونْدَاھو گهَرُ
پَاکُ کَپِڙوۡئِي نَہ کَرٖي جُوٿهوۡ پَاٺِي جَرُ
نَصِيحَتَ تَنهِين نَادَانَ کهٖي کَرٖي کِي نَہ اَثَرُ
ڎُورِ تَنْهِين کهَان ڎَرُ مَتَان پوۡءِ پِشِيمَانُ تهئٖين.

بيت - 2

کَمِيٺٖي سَان کوۡ تهِي حِيلَا ھَزَارٖين کَرٖي
کهُهُنْبٖي جَان خُوشْ کَرٖي پَا﮽ں﮽ُ کَڐھِي وَنڄٖي پوۡءِ
لَڰِىَ ڎِينْدوۡ لوۡءِ مَاڙھُں﮽ِ آڎوۡ مٖيهِٺَا.

بيت - 3

کَمِيٺوۡ کَپِڙَا کِئوۡ ڎِسٖي پَنْهِن جوۡ ڎِيلُ
ڎِسِئوۡ ڎِسِئوۡ ڎِيلَ ڎٖي تهوۡ دوۡڙَائٖي دَلِيلُ
تَہ مُون جٖيهوۡ مُلْکَنِ مٖين کوۡ ھُوندوۡ قَلِيلُ
جَڎِھِھن گَڎِيُسِ اَصِيلُ تَڎِھِن وِڄَا وِيَسِ وِسِرِي.

بيت - 4

اَصُلُ وَٿِ اَصِيلَ وَنڄِي گَازِي چَئٖي گُذَارِ
تُون تَنْهِين سَان گهَارِ جَنِ کهٖي عَقُلُ اشْرَافَنِ جوۡ.

بيت - 5

جٖيکَرَ لِکهَان لَالُ خَطُّ پَنْهِن جٖي رَتَ موُن
لِکهِي مُنْجَان پِرَ ڎٖي ھِيىءَ حَقِيقَتَ حَالُ
تُون مَاکهِي تُون مِصِرِي تُون بهَلَائِىَ بھَالُ
شَالَ مَ پَوٖي کَالُ مُحَبَّتَ جوۡ مُنْهِن جَا پرِين.

بيت - 6

لِکهِيُمِ توۡ ڎٖي خَطُّ پَرَ جٖي ھوۡسِ پَکهِئَڙوۡ
آيُسِ مَنْهَنْدِ کِتَابَ جٖي ھُونْدَ اُڎَامِي سُتَتُ
تَہ رَازَان رُئٖي رَتُ جي ھُجٖي قَلَمُ وَاقِفُ قَلْبَ جوۡ.

بيت - 7

حَبِيبَنِ ھٖيريي پَکهِي پَاتوۡ پِنڄِرٖي
سوۡ اُڎَامِي عَرْشٖين وِئوۡ کهَنْبهَہ سَبهٖي کهٖيڙٖي
لَڰِيَسِ نَاؤُکَ نِينْهَہ جِي کَامَ وِدھوۡ کٖيرٖي
دَانْهَہ پٖيئِي دٖيرٖي تَہ ھٖي کَبُوتَرُ کِيں﮽ِ وِئوۡ.

بيت - 8

مَسُ مَنْهَانْگِي ڎٖيهَہ مٖين کِي کَاڰَرُ نَاھِ قَلَمُ
کِي کَاتِبُ کوۡنْهٖي کوۡٿهَہ مٖين کِي سَاجَنَ تهِيُىِء شَرَمُ
وَنڄٖي گُونْدَرُ غَمُ جٖي ھِکُ پُرْزوۡ پِرْتِ مَان لِکهوۡ.

بيت - 9

کَٺَا مَنْجهِہ قَرَار ھُوَا ھٖيکَانْدھَا سَنْڱَ مٖين
سٖي ڰَاھٖي ڰَاھَ فِرَاقَ جٖي کِيَا دھَاروۡ دھَارَ
نَہ ڄَاٺَان ٻِيهارَ کِينىءَ مٖيلوۡ تهِينْدوۡ سَڄَٺٖين.

بيت - 10

موۡتي ھِنَ مَذْکُورَ جِي ڰَالهِہ نَہ کَرٖين کَا
پِئوۡ ھُئٖين پَاتَارَ مٖين تهٖي لَهَرِنِ لَکهَہ لَڰَا
خَبَرَ ڎِئُون خَاکُو چَوٖي سُپٖيرِيَان جِي سَا
تَہ کِهَڙَا کَمَ کِيَاءِ جوۡ مَتهَان بِنِىَ بَنِئٖين.

بيت - 11

چٖي بُکٖيرَا بَحَرَ مَان کَڐھِئوۡ خَاکُو کهٖيڙَاونِ
وَٿهِي نِيَائُون صَرَّفَ وَٿِ دَڙٖي دَلَّالَنِ
دُرْسُ دھَرِيَائُون دُکَانَ تٖي وِنْدھِي وِنْجهَارَنِ
سُورَ چَکهَيَائُون سَاءُ سَنْدوۡ اوۡزَارَنِ
سِيرَھِ ڎٖيئِي سَامُهُون پَرُودھوۡ پرِيَنِ
تٖيلَا مَحْبُوبَنِ جَوْھَرُ چَئِي کهَٺِي جوۡڙِئوۡ.

بيت - 12

جَوۡھَرُ چَئِي جَڙِئوۡ پرِيَنِ کهَٺِي پَاں﮽َ
نَاھِ اَسَان کهٖي اوۡڎَھِين کَا سَنْدِي اَنْدَرَ آں﮽َ
جٖينَا کَانْهٖي قَرِيبَنِ کَاں﮽ِ تٖينَا مَتهٖ ڰَلَ ڰَلهِيُون کَرِيُون.

بيت - 13

تٖيرَھِنىءَ صَدِىَ تَالَ پَسُ ڎٖيکهَارِيَا پَانْهِن جَا
کوۡتهِي کَنْهِين ڎٖي وَنڄٖي سَنْبَهِي کَاں﮽ِ سُوَالَ
اَڰيُون ڎُکهوۡيوۡ ڎَاڐھِي کَنْدوۡ سَنْدِي حَالَتَ حَالَ
ھِتِ ھٖيئِي اَحْوَالَ تُون رَکهٖين ھَادِي پَاکَ حَيَاتُ چَوٖي.

بيت - 14

تٖيرَھِنىءَ صَدِىَ تَاءُ پَسُ ڎٖيکهَارِيَوۡ پَانْهِن جَوۡ
وٖيجهوۡ سَهٖي نَہ وَٿِ مٖين بهَاءُ سَڰٖي کهٖي بهاءُ
دُنْيَا دَارَ گَرِيبَ سَان کَنْدَا گِيرَبُ گهَاءُ
ھِتِ اِھوۡ پَرْبهَاءُ رَکهٖين ھَادِي پَاکَ حَيَاتُ چَوٖي.

بيت - 15

پَهَرُ اَڰِيَاڙىَ نِبِرِئوۡ تهِي پَيْدَا پوۡيَاڙِي
رَاڰَ رِھَاٺِيُون رَسَ وِيَا تهِي تَالَ وَڄٖي تَاڙِي
سُونْهَنِ سَنْدِىَ سَتهَہ مٖين تهَا آؤُڙَنِ اَنَاڙِي
دَانُ لَهَنِ دَرِٻَارِنِ مٖين بهَڙِوَا ۽ بهَاڙِي
تهِي دِلِ ٻَهُون ٻَاڙِي پَسِي پهٖيرُ ف