کَلْيَان

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

اَوَّلِ اَللهۡ عَلِيمُ اَعلى عَالَمَ جوۡ دھَٺِي
قَادِرۡ پَنھِنْ جٖي قُدْرَتَ سٖين قَائِمُ آھِ قَدِيمُ
وَالِي وَاحِدُ وَحْدُہُ رَازِقُ رَبُّ رَحِيمُ
سوْ سَارَاھِ سَچو دھَٺي چَئِي حَمْدُ حَکِيمُ
کَرٖي پاں﮽َ کَرِيمُ جوْڙُون جوْڙَ جَھَانَ جِي.

بيت - 18

پَاٺَھِين سُنڄَاٺٖي پَاں﮽ُ پَاں﮽َ کَرَ پَاں﮽ُ لَھٖ
پَاٺَھِين پَسٖي پَاں﮽َ کهٖي پَاٺَھِين ھِيُ مَحبُوبُ
پَاٺَھِين خَلْقٖي خُوبُ پَاٺَھِين طَالِبُ تَنْ جوۡ.

بيت - 19

سوۡ ھِيُ سوۡ ھُو سوۡ اَجَلُ سوۡ اللهُ
سوۡ پرِين سوۡ پَسَاهُ سوۡ وٖيرِي سوۡ وَاھَر

بيت - 22

پَڙَاڎوۡ سوۡئِي سَڎُ وَرُ وَائِيَ جٖي لَھِين
ھُوَا اَڰَھِين کَڎُ پَرَ ٻُنْدهَر مِين ٻَہ تهِيَا

بيت - 23

اٖيکَ قَصَرِ دَرَ لَکهَہ سَھَسٖير کَٺِسِ ڰِٺِکهِيۡون
جٖيڎَان کَرْيَان پَرْکهَہ تٖيڎان سائِين سَامُهُون.

وائي

سَبهَہ سَبهَکَا پِرَ جوۡ پُچهٖي
نِينْهَہ نٖيٺٖين کَٺڰالِ ووۡ
جَا چِتَايَمِ چِتَ مٖين سَڄَں﮽ُ سَا تھوۡ ٻُجهٖي
نِينْهَہ نٖيٺٖين کَٺڰالِ ووۡ
لَاتِ جَا لَطِيفَ جِي سَڎِ تَان جٖي سُڄٖي
نِينْهَہ نٖيٺٖين کَٺڰالِ ووۡ

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

اَگهِي اَگهَائِي رَنْجُ پرِيَنِ کھٖي رَسِئوۡ
چَکهِيَمِ چَنْڱَائِي سُورَن جٖي سُورِيَ تَان

بيت - 1

تُون حَبِيبُ تُون طَبِيبُ تُون دَرْدَ جِي دَوَا
جَانِبَ مُنْھِن جٖي جِييءَ ميٖن آزَارَ جَا اَنْوَا
صَاحِبَ ڎٖي شَفَا مِيَانْ مَرِيضَنِ کهَي

وائي

مُنْدَ پِئَنْدٖي سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
پِي پِيَالوۡ عِشْقَ جوۡ سَبهۡکِي سَمُجهوۡسُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
پرِيَانْ سَنْدٖي پَارَ جِي اَنْدَرِ آڰِ اَتهُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
جِئَنۡ نَاھٖي جَڰَ مٖين ڎِينْھَہ مِڙٖيئِي ڎُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
اَلَا عَبْدُاَلَّطِيفُ چَوٖي آھٖين تُونْھِين تُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ

سُرُ جَمَنۡ کَلْيَانُ

فَصُلُ پِھِروْن
وائي

وِرْسِيا وٖيڄَ وٖيچَارَا دِلِ مٖين دَرْدُ پرِيَنِ جوۡ
اُتهِيوۡ وٖيڄَا مَ وِھوۡ وَنڄوۡ ڐرَبَ کهَٺِي
دِلِ مٖين دَرْدُ پرِيَنِ جوۡ
ٻُکِي ڎينْدَا ٻَاجهَہ جِي آيَا سُورَ دھَٺِي

فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 14

موۡکهِي اُوچِي نَہ تهِئٖي اَصُلُ اوۡچهِي ذَاتِ
وَٿِيُون ڏٖيئِي وَاتِ مَتَارَا تَنْھِن مَارِيَا

وائي

دوۡسُ پٖيھِي دَرِ آيوۡ تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
ڎِينْھٖين پُنڄَاٺُون آٺٖي اَسَان کهٖي مَوْلٖي سوۡ مُحُبُّ مِلَايوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
وِئوۡ وِچهوۡڙوۡ تهِئوۡ مٖيلَاپوۡ وَاجِدَ وَاءُ وَرَايوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
ھوۡ جَنْھِين جوۡ ڎَسُ ڎُورَاڎوۡ اَڄُ اوۡڎوۡ سوۡ آيوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
عَبْدُ اَلَّطِيفُ چَوٖي اَچٖي عَجِيبَن فَضُلُ پَاٺَ فَرْمَايوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ

فَصُلُ اَٿهوۡن
بيت - 1

ھَرَ ھَرَ ھَرَائِي وَنڄَںُ﮽ دَرِ دَوۡسَنِ جٖي
پَاٺَهِين ڎَانْھُہ پرِيَنِ جٖي اُجهُہ مَ اَوَائِي
اَلْهَڙُ تهِي آچهِہ مَ تُون وَاٿَاڙُنِ وَائِي
لَائِينْدَءِ لَطِيفُ چَئٖي سُورَانْ سَرَھَائِي
ڰُجهوۡ ڰَالهَائٖي پِرْتِ وَٿْهِجِ پَاں﮽َ مٖين

وائي

يارَ سَڄَںَ﮽ جٖي فِراقَ ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
دَرِ دوۡسَنِ جٖي کَنئِين جوۡ ھُونْدَا مُون جٖيھَا مُشْتَاقَ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
جَاتهٖي کَاتهٖي مَحْبُوبَنِ جِي آھٖي حُسُنَ جِي ھَاکَ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
سَرْموۡ صَحِي کَرِ اَکهِن جوۡ خَاصَ پرِيَانْ جِي خَاکَ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
عَبْدُ اَلَّطِيفُ چَوٖي پرِين اَسَانْھِن جوۡ ھَمٖيشَا آھٖي حِسْنَاکُ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي

سُرُ کهَنْبهَات

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

بهَلَائِي آھِينِ پرِين بهَلَائِيَ پَانْھِن جٖي
سَٻَاجهَا سِرِ چَڙهِئوۡ ڎوۡرَاپَا نَہ ڎِينِ
مُون ڎَھُنْ مَنْدِيُون تهِينِ سَڄَںُ﮽ سَڄَائِيَ مٖين

وائي

وَھِلَڙِي وَؤُن مَہ وِھَامٖي رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
شَمَعَ تهِينْدِيَسِ شَبِ مٖين اِنَ خُوشِيَ کهَان کهَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
بَابُنِ سنْدِيَ بَاھِ جَان ٻَرَان شَالَ اُجهَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
پِرتِ جَا پِيتَمَ جِي سَا کِي نَہ پَرُوڙِيَمِ عَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
مُون کهٖي مُون پرِيَنِ جوۡ آھٖي دَرْدُ دَوَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
آھِيَان يَارُ سيِّدَ جوۡ کَا نَہ رَھِي کَا خَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
ھوۡ جوۡ لَنؤُن لَطِيفُ چَئٖي مُون کهٖي آھِ مُدَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
رَوْشَنُ تهٖيَان رُنڄَ مٖين جٖي ھُئَان لَيءِ اُنْهِي لَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
کَارِي سَا قِيَامَ سَئِين آھِ ھوۡتُ جَنْھِن جوۡ حَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
آيَمِ تَنْھِن لوۡکَ سَان جٖي سٖي مُون چَوَنِ سَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي

سُنْھِٺِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

وَھَ تِکهَہ وَاھُڙَ تِکهَہ جِتِ نِينْھَہ تِکهَہ نِرَالِي
جَنِ کهٖي عِشْقُ عَمِيقَ جوۡ سٖي خِلْوَتَ خِيَالِي
وَارٖين سٖي وَالِي ھِنْئَڙوۡ جَنْھِين ھَتهِہ کِئوۡ

بيت - 14

وَںِ﮽ نَہ وٖيٿهَا کَانْگَ وِچِين تهِي وٖيلَا کَرٖي
گهرِي گهَڙوۡ ھَتهِہ کَرٖي سُٺِي سَانْجهِيَ بَانْگَ
سٖيئِي ڐهُونڐهٖي سَانْگَ جِتٖي سَاھَڙُ سُپِرِين

وائي

کِھَڙٖي مَنْجهِہ حِسَابَ ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
گوۡلِي بهَڄُ گُنَاھَ کهَان کوۡنهٖي سُولُ ثَوَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
نَہ کِي تَقَاوَتَ مٖين نَہ کِي مَنْجهِہ رَبَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
خُدَائِي خُوبُ تهِي لَاٺٖي جٖي لُعَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
پَلِيتُئِي پَاکُ تهِئٖي جُنْبِئوۡ مَنْجهِہ جُنَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
سوۡ نہ کَنْھِين وَتهۡہ مٖين جٖي کِي مَنْجهِہ تُرَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
ھوۡءِ جٖي جَرْکِيَا جَرَ تٖي سٖي تَان سَبهِہ حُبَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
ھَادِيَ سٖين ھُنَ پَارَ ڎٖي رِڙهٖين سَاٺُ رِقَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
چَنْبوۡ وِجهِي چوۡرَ کهٖي آءُ تُون چَڙهُہ عُقَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
دِيدَ وِنڄَايَمِ دَوۡسَ جِي ھَلِي مَنْجهِہ حِجَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
کَثْرَتَ آھٖي قُرْبَ مٖين اِدِعَا مٖين اَعْرَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
فَنَا وِجهِي فَمَ مٖين کَارَٺِ تهِييءُ کَبَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
ڎٖي طَھُورَا تَنِ کهٖي جٖي سِکَنِ لَاءِ شَرَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي کِھَڙٖي مَنْجهِہ حِسَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
مُٿهِيَ کِيَا مَرْضَ مٖين جَايَا سَبهِہ جَوَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي

سَامُونْڐرِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

پَڰَھَہ پَاسٖي گهَارِ آيَلِ سَامُونْڐرِنِ جٖي
وِجهِي جيئُ جَنْجَارِ جِمَ وَنْڄنِي اُھِرٖي.

وائي

آيَل کَريَان کينئَ مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
وِئوۡ وَٺْجَاروۡ نِکِري مُون کهٖي چَاڙهٖي جِينئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
اُڎوۡھِيَ جَان ڎُکهَٺَا چَڙهِيَا چوٿِيَ سِينئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
گُونْدَرَ مَتهَان جِنْدُڙٖي وَرِيَا وَلِنِ جِنيئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
مَادَرِ پَائٖي مَنْدِيُون وَنْڄَان ھَادِيَ سينئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي

سُرُ گهَاتُو

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 2

گهَگهَرِيَا گهَڙَ ڄَاںَ﮽ مُوڙھِي مَتِ مُنْھَائِيٖين
وِيَا گڎِجِي ويٖڙهِہ مٖين پِئَا مُنْھِہ مَھَرۡيَاں﮽َ
اَڰِيَان پوۡيَان تَانَ وِيَا ويچَارَنِ وِسِرِي

وائي

جٖيکُس جهَلِيَا مَچهَہ گهَاتُو گهَرِ نَہ آئِيَا
کَاھٖي وَنڄوۡ نَاخُئَا کَرِئوۡ بُرٖي تٖي بَچهَہ
گهَاتُو گهَرِ نَہ آئِيَا
کَاتهٖي سَندِيُنَ کُنڐهِيُون کَاتهٖي سَنْدَنَ رَچهَہ
گهَاتُو گهَرِ نَہ آئِيَا
کُنَ کَڙِکوۡ ڎَاڐهوۡ اَتهَوَ اَڰِيَان اَچهَہ
گهَاتُو گهَرِ نَہ آئِيَا
اَدِيُون عَبْدُالَّطِيفُ چَوٖي سَبهِہ لَنْگهِينْدَا چهَچهَہ
گهَاتُو گهَرِ نَہ آئِيَا

سرَاڰ

پِھِروْن فَصُلُ
بيت - 1

مَانَ پُچهَنِي سُپِرِين چِتَان لَاھِ مَ چُرَ
اُنْهِي جَا اَمُرَ کهَں﮽ُ تَہ خَالِي نَہ تهِئٖين

بيت - 3

مَانَ پُچهَنِي سُپِرِين چِتَ مٖين رَکهِجُ چٖيتُ
سِينوۡ دهوۡئِي صَافُ کَرِ صَابُں﮽َ سَاں﮽ُ سُپٖيتُ
سَامُونْڐرِي سُچٖيتُ تهِيئُ تَہ پَھُچٖين پَارَ کهِي.

وائي

سَھَسٖين شُکْرَانَا کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
کَرِ تُون حَمْدُ حَکِيمَ کهٖي ظَاھِرُ زَبَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
تُون ڎٖيکهَارٖين مُون دهَٺِي مَنَ بَاطِنَ جَا بَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
مَتَان مَرْدَ وِسَارِئٖين صَاحِبَ جِي ثَنَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
دوۡسَ رَکهٖين دِلِ مٖين تُون لَالَنَ لِسَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
جَفَا ڎٖيئِي جيئَ کهِي تهِييءُ فِکِرَ مَنْجهِہ فَنَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
تُسِي توۡ سٖين توھُ کَرٖي مَنَ آگوۡ اِحسَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
کَڐهُہ تُون دَغَا دِلِ مَان ٻَانهَپَ سٖين ٻَانهَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
صَاحِبَ وَٺٖي سَچَ سٖين مَہ تهِيءُ دَانَھَ دٖيوَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
جٖي تَسْلِيمَ مٖين تَحْقِيقُ ھُوَا سٖي کِينءَ اَمَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
جَاڰِيَا جٖي جَبَّارَ لَيِءِ سٖي تهِيَا سَمَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
فَاذْکُرُونِي أذْکُرُکُمْ کَھِئوۡ قُرَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
وَأشْکُرُو لِي وَلَا تَکْفُرُونَ کَڐهُہ تُون کُفْرَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
سَبهِہ سَنْوَارِيَا سُپرِنئَ قَوْلَ توۡ کَئَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
چَنڱِي چَئِجِ چَاھَ سٖين مَدَحَ ايئَ مَنَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
تَائِبَ تهِئوۡ تَکِڙَا جوۡشَوْن جُوَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
نَہ لَهٖين تُون لَطِيفُ چَئٖي اَمَنُ اَمَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا

وائي

مَنَ مٖين تُون مَوْجُودُ آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
اَکهِيُون اَکهِنِ کهٖي سِکِئوۡ کَنِ سُجُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
جٖيلَان رَسِيُون بُودَ کهٖي تٖيلَان تهِيُون نَابُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
مَاڙهُنِ جٖي موۡٿَں﮽َ جوۡ صَاحِبَ ھَتهِہ سُجُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
اُنَ دَرِ سٖيئِي اَگهِيَا جَنِ وِنْڄَايوۡ وُجُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان