آگم ڪيو اچن...

عنوان شاھ جو رسالو
شارح / محقق ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ
ڇپائيندڙ ثقافت کاتو، حڪومتِ سنڌ
ڇپجڻ جي تاريخ 2008-01-01
ايڊيشن 3

ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ جي ترتيب ڏنل رسالي ۾ سنڌي الف - ب

ھاڻوڪي

ٽرمپ واري

ھاڻوڪي

ٽرمپ واري

ڀ

بهہ

ڍ

ڐھ

ٿ

تهہ

ڦ

پهہ

ٽ

ٿ

ڪ

ک

ٺ

ٿهہ

ک

کهہ

ڃ

نڄ

ڳ

ڰ

ڇ

چهہ

ڱ

نڱ

ڌ

دھ

م

مہ

ڏ

ڎ

ڻ

ں﮽

ڊ

ڐ

۾

مين

فھرست

کَلْيَان

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

اَوَّلِ اَللهۡ عَلِيمُ اَعلى عَالَمَ جوۡ دھَٺِي
قَادِرۡ پَنھِنْ جٖي قُدْرَتَ سٖين قَائِمُ آھِ قَدِيمُ
وَالِي وَاحِدُ وَحْدُہُ رَازِقُ رَبُّ رَحِيمُ
سوْ سَارَاھِ سَچو دھَٺي چَئِي حَمْدُ حَکِيمُ
کَرٖي پاں﮽َ کَرِيمُ جوْڙُون جوْڙَ جَھَانَ جِي.

بيت - 2

وَحْدُہُ لَا شَرِيکَ لَهُ جَان تهوْ چَئٖين اِينيءَ
تَان مَنْڄِ مُحَمّدُ کَارَٺِي نِرْتوْن مَنْجَهان نِينْھَہ
سوْ تْون وَنڄوْ کِينيءَ نَائٖين کَندهُہ ٻِئَنِ کٖهي.

بيت - 3

وَحْدُہُ لَا شَرِيکَ لَهُ جَڎِھِن چَيوْ جَنِ
تَنِ مَنْڄوْ مُحَمّدُ کَارَٺِي ھٖيجَان سَاں﮽ُ ھِنئَنِ
تڎِھِن مَنْجَهان اُنِ اَوَتَڙِ کَنھِن نَہ اوْلِيوْ.

بيت - 4

وَحْدُہُ لَا شَرِيکَ لَهُ جَنِ اُتوْ سَان اِيمَانَ
تَنِ مَنْڄوْ مُحَمّدُ کَارَٺِي دِلِيَان سَاں﮽ُ لِسَانَ
سٖي فَائِقَ مٖين فَرْمَانَ اَوَتَڙِ کَنھِن نَہ اوْلِيَا.

بيت - 5

اَوَتَڙِ کَنْھِن نَہ اوْلِيَا سُتَڙِ وِيَا سَالِمَ
ھٖيکَائِين ھٖيکُ تهيَا اَحَدَ سٖين عَالِمَ
بٖي بَھَا ظَالِمَ آگٖي کَيَا اڰَھِين.

بيت - 6

آڰٖي کَيَا اڰَھِين نِسوْهِروْئِي نُورُ
لَا خَوفُ عَلَيْھِمْ وَلَا ھُمْ يَحْزَنُونُ سَچَنِ کوْنٖهي سُورُ
مَولٖيَ کِيوْ مَعْمُورُ اَنگُ اَزَلَ مٖين اُنِ جٖي.

بيت - 7

وَحْدُہُءَ جٖي وڐهِيَا اِلَا اَللهَ سٖين اوْرِينِ
ھنئوْن حَقِيقَتَ کَڎِئوْ طَرِيقَتَ توْرِينِ
مَعْرِفَتَ جٖي مَاٿهِہ سٖين ڎٖيسَانڌَرُ ڎوْرِينِ
سُکهِہ نَہ سُتَا کڎِھِين وٖيھِي نَہ ووْڙِينِ
کَلھَنِئَان کوْرِين عَاشِقَ عَبْدُ اللطِيفُ چَئٖي.

بيت - 8

وَحْدُہُءَ جٖي وڐهِيَا اِلَا اَللهَ اَدهَہ کِيَا
مُحَمّدُ رَسُولُ اَللهِ چَئِي مُسَلْمَانَ تهِيَا
عَاشِقَ عَبْدُاللطِيفُ چَئٖي اِنْهِي پَھَہ پِيَا
تٖيلَان دهَٺيَ دهُئَا جٖيلَان وِيَا وَحْدَتَ گڎِجِي.

بيت - 9

وَحْدُہُءَ جٖي وڐهِيَا کِيَا اِلَا اَللهَ ٻَہ اَدهَہ
سٖي دهَڙَ پَسِي سَدهَہ کَنھِن اَبهَاڰٖي نَہ تهِئٖي.

بيت - 10

وَحْدُہُ لَا شَرِيکَ لَهُ ٻُدھُئِي نَہ ٻوْڙَا
کِي توْ کَنٖين نَہ سُئَا جٖي گهَتَ اَنْدَرِ گهوْڙَا
ڰاڙِيندٖين ڰوْڙهَا جِتِ سَاکهِي تهِيندَءِ سَامُهَان.

بيت - 11

وَحْدُہُ لَا شَرِيکَ لَهُ اِھوْ وِھَائِجِ وِييءُ
کهَٿٖين جٖي ھَارَائٖين تَہ ھَندهُہ تُنْھِين جوْ ھِييءُ
پَاٺَان چَوَندُءِ پييءُ بهَرٖي جَامُ جَنَّتَ جوْ.

بيت - 12

سِرُ ڐھْونْڐھِيَان دھَڙُ نُہ لَھَان دھَڙُ ڐھْونْڐھِيَان سِرُ نَاھِہ
ھَتهَہ کَرَايُون آنڱُرِيُون وِيَا کَپِجِي کَاھِہ
وَحْدَتَ جٖي وِھَانيِء جٖي وِيَا سٖي وَڐهِيَا.

بيت - 14

عَاشِقُ چَئُو مَ اُنَ کهٖي مَ کٖي چَئُو مَعْشُوقُ
خَالِقُ چَئُو مَ خَامَ تُون مَ کٖي چَئُو مَخْلُوقُ
سَمجهِجِ سوْ سُلُوکُ جوْ نَاقِصَائِيَ نِنڱِئوْ.

بيت - 15

وَحْدَتَان کَثْرَتَ تهِي کَثْرَتَ وَحْدَتَ کُلُ
حَقُ حَقِيقِي ھٖيکَڙوْ ٻَوْليَ ٻِيَ مَ بهُلُ
ھوْھُلَاچوْ ھُلُ باللهِ سَندوْ سَڄٺٖين.

بيت - 17

پَاٺَهِين جَلَّ جَلَالَهُ پَاٺَهِين جَانِ جَمَالُ
پَاٺَهِين صُورَتَ پِرَ جِي پَاٺَهِين حُسُن کَمَالُ
پَاٺَهِين پِيرُ مُرِيدُ تھئٖي پَاٺَهِين پَاں﮽َ خَيَالُ
سوْ سَبهوْئِي حَالُ مَنْجهَائِنِ مَعْلُومُ تهِئٖي.

بيت - 18

پَاٺَھِين سُنڄَاٺٖي پَاں﮽ُ پَاں﮽َ کَرَ پَاں﮽ُ لَھٖ
پَاٺَھِين پَسٖي پَاں﮽َ کهٖي پَاٺَھِين ھِيُ مَحبُوبُ
پَاٺَھِين خَلْقٖي خُوبُ پَاٺَھِين طَالِبُ تَنْ جوۡ.

بيت - 19

سوۡ ھِيُ سوۡ ھُو سوۡ اَجَلُ سوۡ اللهُ
سوۡ پرِين سوۡ پَسَاهُ سوۡ وٖيرِي سوۡ وَاھَر

بيت - 22

پَڙَاڎوۡ سوۡئِي سَڎُ وَرُ وَائِيَ جٖي لَھِين
ھُوَا اَڰَھِين کَڎُ پَرَ ٻُنْدهَر مِين ٻَہ تهِيَا

بيت - 23

اٖيکَ قَصَرِ دَرَ لَکهَہ سَھَسٖير کَٺِسِ ڰِٺِکهِيۡون
جٖيڎَان کَرْيَان پَرْکهَہ تٖيڎان سائِين سَامُهُون.

بيت - 24

کوْڙٖين کَايَائُون تَنْھِن جُونْ لکهَنِ لَکهَہ ھَزَارَ
جِييءُ سَبهَہ کَنھِن جِييءَ سيٖن دَرْسَنُ دهَاروْدھَارَ
پرِيمِ تُنْھِن جَا پَارَ کِھَڙَا چَئِي کِينيءَ چَوَان

وائي - 1

سَبهَہ سَبهَکَا پِرَ جوۡ پُچهٖي
نِينْهَہ نٖيٺٖين کَٺڰالِ ووۡ
جَا چِتَايَمِ چِتَ مٖين سَڄَں﮽ُ سَا تھوۡ ٻُجهٖي
نِينْهَہ نٖيٺٖين کَٺڰالِ ووۡ
لَاتِ جَا لَطِيفَ جِي سَڎِ تَان جٖي سُڄٖي
نِينْهَہ نٖيٺٖين کَٺڰالِ ووۡ

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

اَگهِي اَگهَائِي رَنْجُ پرِيَنِ کھٖي رَسِئوۡ
چَکهِيَمِ چَنْڱَائِي سُورَن جٖي سُورِيَ تَان

بيت - 2

اَندھَا اُوندھَا وٖيڄَ کهَلَ چهَا لَيءِ کهَائِينِ
اَسَان ڎُکهَنْدوۡ ڎِيلَ مٖين تُون پِيَارٖين پٖيڄَ
سُورِي جَنهِين سٖيڄَ مَرَں﮽ُ تَنِ مُشَاھَدوۡ

بيت - 3

سُورِيَ سَڎُ تهِئَو کَا ھَلَندِي جٖيڎِيُون
وَنڄَں﮽ُ تَنِ پِئَوۡ نَالوۡ نِينْھَ ڰِنْهَنِ جٖي.

بيت - 4

سُورِي سَڎُ کَرٖي اُبهِي عَاشِقَنِ کهٖي
جٖي اَتهِي سَدهَہ پَسَں﮽َ مٖين تَہ کھَں﮽ُ مَ پٖيرَ پَرٖي
سِسِي دھَارَ دھَرٖي پُچهِجِ پوۡءِ پريتَٺُوۡ

بيت - 5

سُورِي آھٖي سِينْگَارُ اَصُلُ عَاشِقَنِ کهٖي
مَرَنِ مَوٽَں﮽ُ مينْھِٺوۡ تهِيَا نِظَارٖي نِرْوَارُ
کُسَں﮽ُ جوۡ قَرَارُ اَصُلۡ عَاشِقَنِ جوۡ

بيت - 6

سُورِي سِينگَارٖي اَصُلُ عَاشِقَنِ کهٖي
لُڎِيَا کِي نَہ لَطِيفُ چَئٖي تهِيَا نٖيزٖي نِظَارٖي
کوۡٿهٖي قِنَّارٖي آئِيوۡ چَاڙهٖي اُنِ کھٖي

بيت - 7

سُورِيَ مَتهٖي سيٖں﮽َ کِھَڙٖي لٖيکهٖي سَنِرَا
جٖيلَهنْ لَڰَنِ نٖيں﮽َ تَہ سوۡرِئَانئِي سٖيج تهِي

بيت - 8

سُورِيَ چَڙھَں﮽ُ سٖيجَ پَسَں﮽ُ اِييءُ کَمُ عَاشِقَنِ
پَاھُون کِي نَہ ڎِسَنَ سَاھُو ھَلَنِ سَامُھَان

بيت - 9

سُورِيَ تٖي سَنْوَارَ ڎيھَاڙِي چَنگِ چَڙھٖين
جٖي مَہ وِرۡچي چهڎٖين پَسَں﮽َ جي پَچَارَ
پِرْتِ نَہ پَسٖين پَارَ نِينْھُہ جِئَانئِي نِنگِئوۡ

بيت - 10

پِھِرٖين کَاتِي پَاءِ پُچهِجِ پوۡءِ پرِيتَٺوۡ
ڎُکهُہ پرِيَان جوۡ ڎِيلَ مٖين وَاڄَٿَ جِينيءَ وَڄَاءِ
سِيخُنِ مَانْھُہ پَچَاءِ جٖي نَالوۡ ڰِنْهٖين نِينْھَہ جوۡ

بيت - 11

کَاتِيَ کوۡنهٖي ڎوهُ ڰَنُ وَڐهِينْدَڙَ ھَتهَہ مٖين
پَسْيوۡ پَرِ عَجِيبَ جِي لِچْکِيوۡ وَنڄٖي لوۡھُ
عَاشِقَنِ اَنْدوۡھُ، سَدَا مَعْشُوقَنِ جوۡ

بيت - 12

کَاتِي تِکهِي مَ تِهئٖي مَرُ مُنيَائِي ھوۡءِ
مَانَ وِرْمَنِ توۡءِ مُون پرِيَان جَا ھَتهَڙَا

بيت - 13

کَاتِي جَا قَرِيبَ جِي سَا ھَڎُ چِيرٖي لِنڱُ
عَاشِقَنِ پَنْھِن جوۡ اَنْڱُ لِلهِ کَارَں﮽ِ وڐهِيوۡ

بيت - 14

جٖي تُون پَسَں﮽َ سِکِيوۡ تَہ کَاتِي مَ کَنْجهُہ
سَپٖيرِيَان جٖي سُورَ جوۡ مَاڙهُنِ ڎِجٖي نَہ مَنْجهُہ
اَنْدَرِ اِيیءُ اَھَنْجُ سَانڐهِجِ سُکهَائُون کَرٖي

بيت - 15

جٖي وَڐهِيوۡ ھُئٖين تَان وٖيھُہ نَا تَہ وَٿهِيوۡ وَاٿَ وَؤُن تُون
ھٖي تَنْهِين جوۡ ڎٖيھُہ کَاتِي جَنْھِين جٖي ھَتهَہ مٖين

بيت - 16

کَاتِي جَنِ ڰَرٖي مُون لَنؤُن لَڰِي تَنِ سَان
مُحَّبَتَ جٖي مَيْدَانَ مٖين وَنڄَان پٖيرَ بهَرٖي
اَڎِيَ سِرُ دهَرٖي مَانَ کُهَنِئُون سُپِرِين

بيت - 17

اَڰِيَان اَڎِنِ وَٿِ پوۡيَنِ سِرَ سَنْبَاھِيَا
کَاٿَ تَہ پَوٖين قَبُولُ مٖين مَچهَں﮽ُ پَوٖيئي کهَٿِ
مَتها مُنھَائِن جَا پِيَا نَہ ڎِسٖين پَٿِ
کَلَالِکٖي ھَٿِ کُسَں﮽َ جوۡ کوۡپُ وَھٖي

بيت - 18

جٖي اَتهِي سِکَ سُرْکَ جِي تَہ وَؤُن کَلَالِکٖي کهَاٿٖي
لَاھٖي رَکهُہ لَطِيفُ چَئٖي مَتهوۡ وَٿِ مَاٿٖي
تکَ ڎٖيئِي پِکَ پِيیءُ تُون مَنْجهَان گهوۡٿَ گهَاٿٖي
جوۡ وَرِنَهَہ وِھَاٿٖي سوۡ سَروۡ سِرَ وَٿِ سَھَانگوۡ

بيت - 19

جٖي اَتهِي سِکَ سُرْکَ جِي تَہ وَؤُن کَلَالِکٖي گهَرِ
وَڐهِں﮽ُ چِيِرِں﮽ُ چِچِرِں﮽ُ پَھَتِ اُنهِين جِي پَرِ
جٖي وَٿِي پَوٖيئِي وَرِ تَہ سَوْکهِي آھٖي سَيِّدُ چَوٖي

بيت - 20

جٖي اَتهِي سِکَ سُرْکَ جِي تَہ وَؤُن کَلَالِکٖي ھَٿِ
لَاھٖي رَکهُہ لَطِيفُ چَئٖي مَتهوۡ مَاٿٖي وَٿِ
سِرُ ڎٖيئِي مٖين سَٿِ پِيجِ کٖي پِيَالِيُون

بيت - 21

جٖي اَتهِي سِکَ سُرْکَ جِي تَہ وَؤُن کَلَالِکٖي کُوءِ
مَھٖيسَرَ جٖي مَنْدَ جِي ھُتِ ھَڎِھِين ھُوءِ
جَان رَمْزَ پَرُوڙِيَمِ رُوءِ تَان سِرَ وَٿِ سُرْکِي سَکُٺِي

بيت - 22

نَاٺٖي نَاھِہ کَکُوھُہ کٖي مُلهِہ مَھَانگوۡ مَندُ
سَنْبَاھِجِ سَيِّدُ چَوٖي تُون کَاٿِں﮽َ کَارَں﮽ِ کَنْدهُہ
ھِيیءُ تَنھِين جوۡ ھَنْدهُہ مَٿَنِ وَٿِ مَرَنِ جٖي

بيت - 23

عَاشِقَ زَھَرَ پِيَاکَ وِھُہ پَسْيوۡ وِھِسَنِ گهَٺوۡ
کَڙٖي ۽ قَاتِلَ جَا ھَمٖيشَهْ ھٖيرَاکَ
لَڰَنَ لَنئُون لَطِيفُ چَئٖي فَنَا کِيَا فِرَاقَ
توۡڙٖي چِکَننَ چَاکَ تَہ بهِي آھَہ نَہ سَلِنِ عَامَ کهٖي

بيت - 24

مَہ کَرِ سَدهَہ سَرٖي جِي جوۡ تُون ٿَارٖين ٿرُوھُہ
پِيتٖي جَنْھِين پَاسٖي تهئٖي مَنْجهَان رَڰُنِ رُوحُ
کَاٿٖي چَکهُہ کَکُوھُہ لَاھٖي سِرُ لَطِيفُ چَئٖي

بيت - 25

سَدهِڙِيَا سَرٖي جُون کُهُہ پَچَارُون کَنِ
جٖي کَاتَ کَلَالَنِ کَڐهِيَا تَہ موۡٿِيوۡ پوۡءِ وَنڄَنِ
پِکُون سٖي پِئَنِ سِرَ جَنْھِين جَا سَٿِ مٖين

بيت - 26

سِرَ جُدَا دَهَڙَ دهَارَ دوۡڰَ جَنْھِين جَا دٖيڰ مٖين
سٖي مَرُ کَنِ پَچَارَ ھَکِيَا جَنِ جٖي ھَتهَہ مٖين

بيت - 27

دٖيڰٖين دوۡڰَ کَڙهَنِ جِتِ کُنٖين کَٺِکوۡ نَہ لَھٖي
تِتٖي طَبِيبَنِ چَاکَ چِکَنْدَائِي چهَڎِيَا

بيت - 28

سِسِي سٖي گهُرَنِ جٖي وَاٿِينْدَڙَ وِچ مٖين
اُو کِي پُچهَنِ سَروۡ جَنْھِين سَنْبَاھِيوۡ

بيت - 29

اَصُلُ عَاشِقَ پَانْھِن جِي سِسِي نَہ سَانڐهِينِ
لَاھِيوۡ سِرُ لَطِيفُ چَئٖي سَاھُہ سَلهَاڙِيوۡ ڎِينِ
کُلهَنِئَان کَاٿِينِ عَاشِقَ عَبْدُ الَّطِيفُ چَئٖي

بيت - 30

اَصُلُ عَاشِقَانِ جوۡ سِرُ نَہ سَانڍهِں﮽ُ کَمُ
سَوَ سِسِنِئَان اَڰِروۡ سَندوۡ دوۡسَان دَمُ
ھِيیءُ ھَڎوۡ چَمُ پِکَ پرِيَانْ جٖي نَہ پَڙٖي

بيت - 31

جٖي مَتهٖي وَٿِ مِڙَنِ تَہ سَبهَہ کَنْھِين سَدهَہ تهِئٖي
سِرَ ڎِنٖي سَٿَ جُڙِي تَہ عَاشِقَ اِينئَی اَچَنِ
ڰوۡلِيَا کِي نَہ لَبهَنِ مُلهِہ مَھَانگَا سُپِرِين

بيت - 32

مُلهِہ مَھَانگوۡ قَطَروۡ سِکَں﮽ُ شَھَادَتَ
اَسَان عِبَادَتَ آھِہ نَظُرَ نَازُ پرِيَنِ جوۡ

وائي - 1

مُنْدَ پِئَنْدٖي مُون سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
پِي پِيَالوۡ عِشْقَ جوۡ سَبهۡکِي سَمُجهوۡسُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
پرِيَانْ سَنْدٖي پَارَ جِي اَنْدَرِ آڰِ اَتهُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
جِئَنۡ نَاھٖي جَڰَ مٖين ڎِينْھَہ مِڙٖيئِي ڎُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ
اَلَا عَبْدُاَلَّطِيفُ چَوٖي آھٖين تُونْھِين تُون
سَاجَنُ صَحِي سُنڄَاتوۡ

فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 1

اُتهَارٖي اُتهي وِئا مَنْجهَان مَنَ آزَارَ
حَبِيبَئِي ھَٺِي وِئَا پِيڙَا جِي پَچَارَ
طَبِيبَنِ تَنْوَارَ ھَڎِ نَہ وَٺٖي ھَاں﮽ِ مُون

بيت - 2

ھَڎِ نَہ وَٺٖي ھَاں﮽ِ مُون وٖيڄَنِ جوۡ وِصَالُ
ھِنَ مُنْھِن جٖي حَالَ حَبِيبُئِي ھَادِي تهِئوۡ

بيت - 3

حَبِيبُئِي ھَادِي تهِئوۡ رَھَنُمَا رَاحَتَ
پِيڙَا نِئَانئِي پَاں﮽َ سَان لَائٖي ڎٖيئِي لَتَ
سُپٖيرِيَان صِحَّتَ ڎِنِي مَنْجهَان ڎُکهَندٖي

بيت - 4

اُھوۡ ڎُکهَندوۡ ڎُورِ تهِئٖي ھَادِي جَنْھِن حَبيبُ
تِرُ تَفَاوَتُ نَہ کَرٖي تَنْھِن کهٖي کوۡ طَبِيبُ
رَھَنُمَا رَقِيبُ سَاتهَرِ آھٖي سُپِرِين

بيت - 5

سَاتهَر صِحَتَ سُپِرِين آھٖي نَہ آزَارُ
مَجْلِسَ وٖيرَ مِتهوۡ تهِئٖي کوۡٿهِينْدٖي قَھَارُ
خَنْجَرُ تَنْھِن خُوبُ ھَٺٖي جَنْھِن جوۡ تهِئٖي يَارُ
صَاحِبُ رَبُّ سَتَارُ سوۡجهٖي رَڰُون سَاھَہ جُون

بيت - 6

رَڰُون تهِئُون رَبَابُ وَڄَنِ وٖيلهَہ سَبهَہ کَنْھين
لُچهَں﮽ُ کُچهَں﮽ُ نَہ تهِئٖي جَانِبَ رٖي جَبَابُ
سوۡئِي سَنْدهِينْدُمِ سُپِرِين کِيُسِ جَنْھِن کَبَابُ
سوۡئِي عَيْنُ عَذَابُ سوۡئِي رَاحَتَ رُوحَ جِي

بيت - 7

سوۡئِي رَاھِہ رَنْدُ کَرٖي سوۡئِي رَھَنُمَا
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ اِيئُی پَرُوڙِجِ پَنْدهُہ
صَاحِبُ رَبُّ صَمَدُ سَھِئوۡ جَاٺِجِ سَاھَہ سَان

بيت - 8

پَرِ مٖين پَچهَائُون عِشْقَ جٖي اَسْبَابَ کهٖي
دَارُون ھِنَ دَرْدَ جوۡ ڎَاڐهوۡ ڎَسْيَائُون
آخِرِ وَالْعَصَرِ جوۡ اِيئٖين اُتَائُون
تَنْھَان پوۡءِ آنئُون سِکَان تهِي سَلَامَ کهٖي

بيت - 9

چٖي سِکِين چهوۡ سَلَامَ لَئِ کَرٖين چهوۡ نَہ سَلَامُ
ٻِئَا دَرَ تَنِ حَرَامُ ھِيیءُ دَرُ جَنْھِين دٖيکهِئوۡ

بيت - 10

مِٿهَائِاَن مِٿهوۡ گهَٺوۡ کَڙوۡ نَاھِہ کَلَامُ
سُکُوتِي سَلَامُ پرِيَانْ سَنْدٖي پَارَ جوۡ

بيت - 11

پرِيَانْ سَنْدٖي پَارَ جِي مِڙٖي مِٿهَائِي
کَانهٖي کَڙَائِي چَکهٖين جٖي چٖيٿهَہ کَرٖي

بيت - 12

ڄَاٺٖي ٻُجهِي جَنِ توۡ سٖين سُورَنِ سَنڄَ کٖي
تُون کِينئَی سَنْدِيُون تَنِ پَرَ سٖين پَچَارُون کَرٖين

بيت - 13

توُ تَنْھِين جِي تَاتِ تَنِ پُں﮽ُ آھٖي تُنْھِن جِي
فَاذْکُرُونِي اَذْکُرُکُمْ اِيَ پَرُوڙِجِ بَاتِ
ھَتهِہ کَاتِي ڰُڙُ وَاتِ پُچهَنِ پَرِ پرِيَنِ جِي

بيت - 14

حَبِيبَنِ ھٖيکَارَ مَنْجهَان مِھِرَ سَڎُ کِئوۡ
سوۡ مُون سَبهَہ ڄَمَارَ اوۡرِں﮽ُ اُھوۡئِي تهِئوۡ

بيت - 15

پَاٻُوھٖي ھٖيکَارَ مُونھَان پُچهوۡ سَڄَٺٖين
اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ چَيَائُون جَنْھِن وَارَ
سَنْدِي سُورَ کِنَارَ تَنَ تَڎَانکُون نَہ لَھٖي

بيت - 16

پَاٻُوھِئوۡ پُچهَنِ کِتهٖي ھَٿُ حَبِيبَ جوۡ
نِيزٖي ھٖيٿهَان نِينْھَہ جٖي پَاسٖي پَاں﮽ُ نَہ کن
عاشِقَ اَجَلَ سَامُھَان اُوچٖي گهَاٿِ اَچَنِ
کُسَں﮽ُ قُرِبُ جَنِ مَرَں﮽ُ تَنِ مُشَاھِدوۡ

بيت - 17

کوۡتهٖي کُھٖي سُپِرِين کوۡتهٖي کُھَں﮽َ ساں﮽ُ
نٖيزٖي ھٖيٿهَان نِينْھَہ جٖي پَاسٖي کَرِ مَہ پَاں﮽ُ
ڄُلُ وِنڄَائٖي ڄَاں﮽ُ عَاشِقَ اَجَلَ سَامُھُون

بيت - 18

کوۡتهِں﮽ُ قَرِيبَنِ جوۡ عَيْنُ ٿرِڙَں﮽ُ آھِہ
ھِيَ اُلْٿِي ڰَالْهَڙِي سِکَ وَٺَنْدِي سَاھہ
آسِروۡ ھَڎِ مَہ لَاھِہ چهِنَں﮽ُ ڰَنْڐهِں﮽ُ اُنِ جوۡ

بيت - 19

کُھَنِ تَان گهَٺَگهُرَا جَان کَرَ لَھَنِ تَان کُھَنِ
سٖيئِي مَاءُ مُنھَنِ سٖيئِي رَاحَتَ رُوحَ جِي

بيت - 21

کُھٖي سوۡ کَرَ لَھٖي کوۡٿهٖي سوۡ قَرِيبُ
اِھَا عَادَتَ سِکهِيوۡ ھَرْ زَمَانِ حَبِيبُ
تِچهٖي سوۡ طَبِيبُ سوۡئِي رَاحَتَ رُوحَ جِي

بيت - 22

کُھَنِ ۽ کوٿھِنِ اِيَ پَرِ سَنْدِي سَڄَٺٖين
سُورِيَ چَاڙهِئوۡ سُپِرِين ڎَنْبهَہ ڎِھَاڙِي ڎِيَنِ
وٖيتهَا وِرِھَہ وَٿِينِ آءُ وَاڐهوۡڙِيَا وِھَانئَ تُون

وائي - 1

تهِينْدوۡ تَنَ طَبِيبُ دَارُون مُنْھِن جٖي دَرْدَ جوۡ
ٻُکِي ڎِينْدُمِ ٻَاجهَہ جِي اَچِي شَالَ عَجِيبُ
دَارُون مُنْھِن جٖي دَرْدَ جوۡ:
پرِيَنِ اَچِي پَاں﮽َ کِئوۡ سَنْدوۡ غَوْرُ غَرِيبَ
دَارُون مُنْھِن جٖي دَرْدَ جوۡ
ڎُکهَنْدوۡ سَبهوۡئِي ڎُورِ کِئوۡ مَنْجهُون تَنَ طَبِيبَ
دَارُون مُنْھِن جٖي دَرْدَ جوۡ
اَدِيُون عَبْدُالَّطِيفُ چَوٖي ھَاتِفُ آھِہ حَبِيبُ
دَارُون مُنْھِن جٖي دَرْدَ جوۡ

سُرُ جَمَنۡ کَلْيَانُ

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

تُون حَبِيبُ تُون طَبِيبُ تُون دَرْدَ جِي دَوَا
جَانِبَ مُنْھِن جٖي جِييءَ ميٖن آزَارَ جَا اَنْوَا
صَاحِبَ ڎٖي شَفَا مِيَانْ مَرِيضَنِ کهَي

بيت - 2

تُون حَبِيبُ تُون طَبِيبُ تُون دَرْدَ جِوۡ دَارُون
دَوَا آھِنِ دِلِ کهٖي تُنْھِن جُون تَنْوَارُون
کَرِيان تهِي کَارُون جِينئَ ٻُکِيَ ٻِيَ نَہ تهِئٖي.

بيت - 3

تُون حَبِيبُ تُون طَبِيبُ تُونئِي ڐرَٿهَنِ ڐرَبُ
تُون ڎئٖين تُون لَاھِئٖين تُونئِي ھَادِي رَبُّ
آھٖيمِ اِيُ عَجَبُ جِينئَ وَارِيوۡ وٖيڄَ وِھَارِئٖين.

بيت - 4

تُون حَبِيبُ تُون طَبِيبُ تُون دَارُون کهٖي دَرْدَنِ
تُون ڎئٖين تُون لَاھِئٖين ڎَاتَرَ کهٖي ڎُکهَنْدَنِ
تَڎِھِن پهَکِيُون پهَرَقُ کَنِ جَڎِھِن اَمُرُ کَرِيوۡ اُنِ کهٖي.

بيت - 5

جَان کٖي کَنِ طَبِيبَ دَارُون ھِنَ دَرْدَ جَا
ھَٺِيوۡ سٖي حَبِيبُ اُکهوۡڙيوۡ اَلَڰُ کَرٖي.

بيت - 6

ھَں﮽ُ حَبِيبَ ھَتهُہ کهَٺِي تهٖيکِ مَہ تهوۡروۡ لَاءِ
پرِيَمِ تُنْھِن جٖي گهَاءِ مَرَان تَہ مَانُ لَھَان.

بيت - 7

ھَں﮽ُ حَبِيبَ ھَتهُہ کهَٺِي دِلِ مٖين دهِيرِي دَانْھَہ
کَھَان تَان کُوکَ تهِئٖي صَبُرُ آن نَہ سَھَان
کَنْھِن کهٖي اِينئَ چَوَان تَہ مُون کهٖي مَاريوۡ سَڄَٺٖين.

بيت - 8

ھَں﮽ُ حَبِيبَ ھَتهُہ کهَٺِي بَاکَا لَھِي ٻَاں﮽ُ
مَاڰَھِين مُون مِنھُہ تهِئٖي جهوۡليَ وِجهَان پَاں﮽ُ
اِنَ پَرِ سَاجَنَ سَاں﮽ُ مَانَ مُقَابِلوۡ مُون تهِئٖي.

بيت - 9

جِتِ حَبِيبَ ھَٺَنِ نَاوَک بهرٖي نِينْھَنْ جِي
تِتَان طَبِيبَنِ وڄَا وَنڄٖي وَسِرِي.

بيت - 10

ھَٺٖين جٖي حَبِيبَ مُحُبَّتٖي مَيَا کَرٖي
تَہ پُچهَان کٖي نَہ طَبِيبَ ھُنْدَ گهَاوَنِ سَان تهِي گهَارِيَان.

بيت - 11

چوۡري چَنْگُ ٻَنْگُ لَھِي حَبِيبَنِ ھَنْيوۡسِ
پُچهَان ٻَاں﮽ُ لَڰوۡسِ کِنَارِئُون کَرُ کَهَٺِي.

بيت - 12

کِنَارِئَان کَڙِکَنِ جَنهِين لوۡھُ لِنْگَنِ مٖين
مُحۡبَّتَ جٖي مَيْدَان مٖين پِيَا لَالَ لُچهَنِ
پَاٺَھِين ٻَنْدهَنِ پَٿِيُون پَاٺَھِين چَنگا کَنِ
وَٿَان وَاڐھوڙِيَنِ رَھِي اَچِجٖي رَاتَڙِي.

بيت - 13

وَھِي اَچِجٖي رَاتَڙِي تَنِ وَاڐھوڙِيَنِ وَٿَان
جَنِ کهٖي سُورُ سَرِيرَ مٖين گهَٿَ مَنْجهٖيئِي گهَاءَ
سٖي لِکَائٖي لوۡکَاءَ پَاٺَهِين ٻَنْدھَنِ پَٿِيُون.

بيت - 14

اَڄُ پُں﮽ُ کَنْجهوۡ کَنْجهَہ وَاڐھوۡڙکِيَ مَنَهِي
جٖي پُں﮽ُ پٖييَنَ سَنْجهَہ تَہ ھوۡءِ پِنِيُون ھوۡءِ پَٿِيُون.

بيت - 15

اَڄُ پُں﮽ُ کِھَڙِي دَانهَہ وَاڐھوۡڙکِيَ مَنَهِي
وَيڄَ وَرَائٖي ٻَانْهَہ چوۡرٖي چَاکَ نِھَارِئَا.

بيت - 16

وٖيچَارَا وَاڐھوۡڙَ سَدَا شَاکِرَ سُورَ سٖين
تَاٺِنِ مَتهٖي توۡڙَ اوۡرٖي کَنِ نَہ آسِروۡ

بيت - 17

سَدَا آھٖي سُورَ جِي وَاڐھوڙِيَنِ وَائِي
جٖيکَا اَتهَنَ مَنَ مٖين سَلَنِ نَہ سَائِي
اوۡڙَکُ اُھَائِي ڰوۡلٖي لَھَنِ ڰَالهَڙِي.

بيت - 18

سَگهَنِ سُدهِہ نَہ سُورَ جِي تَہ گهَايَلَ کينئَ گهَارِينِ
پِيَلَ پَاسوۡ پَٿَ تٖي وَاڐھوڙِيَلَ نَہ وَارِينِ
پَرِ مٖين پَچِي پِرَ لئِ ھَئ ھَنْجهُون ھَارِينِ
سَڄَں﮽َ جٖي سَارينِ تَنِ روۡيوۡ وِھَامٖي رَاتَڙِي.

بيت - 19

سَگهَنِ سُدهِہ نَہ سُورَ جِي تهَا رُنکَنِ رَنجُورِي
پِيَا آھِنِ پَٿَ تٖي مَتهِنَ مَامُورِي
لَڰِيَنَ لَنئُون لَطِيفُ چٖي سَدَا جٖي سُورِي
پَرْتِ جَنِ پُورِي تَنِ روۡيوۡ وِھَامٖي رَاتَڙِي.

بيت - 20

آيَلِ اُنِ نَہ وِسَهَان ھَنْجهُون جٖي ھَارِينِ
آٺِيوۡ آبُ اَکهِنِ مٖين تهَا ڎِھَہ کهٖي ڎٖيکهَارِينِ
سَڄَں﮽َ جٖي سَارينِ سٖي رُونِ نَہ چُونِ کٖي.

وائي - 1

وِرْسِيا وٖيڄَ وٖيچَارَا دِلِ مٖين دَرْدُ پرِيَنِ جوۡ
اُتهِيوۡ وٖيڄَا مَ وِھوۡ وَنڄوۡ ڐرَبَ کهَٺِي
دِلِ مٖين دَرْدُ پرِيَنِ جوۡ
ٻُکِي ڎينْدَا ٻَاجهَہ جِي آيَا سُورَ دھَٺِي

فَصُلُ ٻئوۡ
بيت - 1

تَنَ طَبِيبُ نَہ تُون جوۡ سُدهِہ لَھٖين سُورَ جِي
سَانڐهِہ پَنْھِن جَا ڎرَبَڙَا کَهڎَ کهَٺِي مَنْجهِہ بُهون
کَا نَہ گهُرجٖي مُون حَيَاتِي ھوۡتَنِ رٖي.

بيت - 2

وٖيڄَنِ سٖين وَائِيَ پِيَا کِرِي نَہ کَئَانئُون
جٖي پَنْد پَارِئَانئُون تَہ سِگهَائِي سَگهَا تهِيَا.

بيت - 3

وٖيڄَنِ سٖين وَائِيَ پِيَا کِرِي کَنِ نَہ پاَںَ﮽
اَکهَا اِنَ اُھُڄَاںَ﮽ پَسوۡ سُورَ سِجهَائِيَا.

بيت - 4

آهٖي کهَٺو اَگهَنِ جوۡ تَرْسُ طَبِيبَنِ
کِيوُ وَسُ وٖيڄَنِ تَان کِريءَ رٖي کٖي نَہ تهئٖي.

بيت - 5

اَگهَائِي سَگهَا تهِيَا جٖي ويٿهَا وَتِ وٖيڄَنِ
تَرْسِي طَبِيبَنِ چٖيٿهٖي ھُونْدَ چَنگَا کِيَا.

بيت - 17

تَرْسُ طَبِيبَنِ جوۡ جَڎَنِ کِئوۡ نَہ يَاتِ
جوۡ وٖيڄَنِ جٖي وَاتِ دَارُوءَ تَنْھِن دُرْسُ کِيَا.

فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 14

موۡکهِي اُوچِي نَہ تهِئٖي اَصُلُ اوۡچهِي ذَاتِ
وَٿِيُون ڏٖيئِي وَاتِ مَتَارَا تَنْھِن مَارِيَا

وائي - 1

دوۡسُ پٖيھِي دَرِ آيوۡ تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
ڎِينْھٖين پُنڄَاٺُون آٺٖي اَسَان کهٖي مَوْلٖي سوۡ مُحُبُّ مِلَايوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
وِئوۡ وِچهوۡڙوۡ تهِئوۡ مٖيلَاپوۡ وَاجِدَ وَاءُ وَرَايوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
ھوۡ جَنْھِين جوۡ ڎَسُ ڎُورَاڎوۡ اَڄُ اوۡڎوۡ سوۡ آيوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ
عَبْدُ اَلَّطِيفُ چَوٖي اَچٖي عَجِيبَن فَضُلُ پَاٺَ فَرْمَايوۡ
تهِئوۡ مِلَںَ﮽ جوۡ سَاعيوُ

فَصُلُ پَنْجوۡن
فَصُلُ چهَھوۡن
فَصُلُ سَتوۡن
فَصُلُ اَٿهوۡن
بيت - 1

ھَرَ ھَرَ ھَرَائِي وَنڄَںُ﮽ دَرِ دَوۡسَنِ جٖي
پَاٺَهِين ڎَانْھُہ پرِيَنِ جٖي اُجهُہ مَ اَوَائِي
اَلْهَڙُ تهِي آچهِہ مَ تُون وَاٿَاڙُنِ وَائِي
لَائِينْدَءِ لَطِيفُ چَئٖي سُورَانْ سَرَھَائِي
ڰُجهوۡ ڰَالهَائٖي پِرْتِ وَٿْهِجِ پَاں﮽َ مٖين

وائي - 1

يارَ سَڄَںَ﮽ جٖي فِراقَ ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
دَرِ دوۡسَنِ جٖي کَنئِين جوۡ ھُونْدَا مُون جٖيھَا مُشْتَاقَ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
جَاتهٖي کَاتهٖي مَحْبُوبَنِ جِي آھٖي حُسُنَ جِي ھَاکَ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
سَرْموۡ صَحِي کَرِ اَکهِن جوۡ خَاصَ پرِيَانْ جِي خَاکَ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي
عَبْدُ اَلَّطِيفُ چَوٖي پرِين اَسَانْھِن جوۡ ھَمٖيشَا آھٖي حِسْنَاکُ
ڙِي جٖيڎِيُون آنئُون مَارِي

سُرُ کهَنْبهَات

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

بهَلَائِي آھِينِ پرِين بهَلَائِيَ پَانْھِن جٖي
سَٻَاجهَا سِرِ چَڙهِئوۡ ڎوۡرَاپَا نَہ ڎِينِ
مُون ڎَھُنْ مَنْدِيُون تهِينِ سَڄَںُ﮽ سَڄَائِيَ مٖين

بيت - 17

کهَٺِي نٖيں﮽ خُمَارَ مَان جَان نازْ کِيَائُون نَظُرُ
سُورِجَ شَاخُون جَکِيُون کُومَانو قَمَرُ
تَارَا کَتِيُون تَابِعُ تِهئَا دٖيکِهينْدٖي دِلبَرُ
جَهکو تِهئو جَوْهَرْ جَانِبَ جي جَمَالَ سِين

وائي - 1

وَھِلَڙِي وَؤُن مَہ وِھَامٖي رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
شَمَعَ تهِينْدِيَسِ شَبِ مٖين اِنَ خُوشِيَ کهَان کهَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
بَابُنِ سنْدِيَ بَاھِ جَان ٻَرَان شَالَ اُجهَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
پِرتِ جَا پِيتَمَ جِي سَا کِي نَہ پَرُوڙِيَمِ عَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
مُون کهٖي مُون پرِيَنِ جوۡ آھٖي دَرْدُ دَوَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
آھِيَان يَارُ سيِّدَ جوۡ کَا نَہ رَھِي کَا خَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
ھوۡ جوۡ لَنؤُن لَطِيفُ چَئٖي مُون کهٖي آھِ مُدَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
رَوْشَنُ تهٖيَان رُنڄَ مٖين جٖي ھُئَان لَيءِ اُنْهِي لَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
کَارِي سَا قِيَامَ سَئِين آھِ ھوۡتُ جَنْھِن جوۡ حَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي
آيَمِ تَنْھِن لوۡکَ سَان جٖي سٖي مُون چَوَنِ سَامِي
رَاتِ رَھَائِينْدِيَسِ پرِننئَ کهٖي

فَصُلُ ٻئوۡ

سُنْھِٺِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

وَھَ تِکهَہ وَاھُڙَ تِکهَہ جِتِ نِينْھَہ تِکهَہ نِرَالِي
جَنِ کهٖي عِشْقُ عَمِيقَ جوۡ سٖي خِلْوَتَ خِيَالِي
وَارٖين سٖي وَالِي ھِنْئَڙوۡ جَنْھِين ھَتهِہ کِئوۡ

بيت - 14

وَںِ﮽ نَہ وٖيٿهَا کَانْگَ وِچِين تهِي وٖيلَا کَرٖي
گهرِي گهَڙوۡ ھَتهِہ کَرٖي سُٺِي سَانْجهِيَ بَانْگَ
سٖيئِي ڐهُونڐهٖي سَانْگَ جِتٖي سَاھَڙُ سُپِرِين

وائي - 1

کِھَڙٖي مَنْجهِہ حِسَابَ ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
گوۡلِي بهَڄُ گُنَاھَ کهَان کوۡنهٖي سُولُ ثَوَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
نَہ کِي تَقَاوَتَ مٖين نَہ کِي مَنْجهِہ رَبَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
خُدَائِي خُوبُ تهِي لَاٺٖي جٖي لُعَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
پَلِيتُئِي پَاکُ تهِئٖي جُنْبِئوۡ مَنْجهِہ جُنَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
سوۡ نہ کَنْھِين وَتهۡہ مٖين جٖي کِي مَنْجهِہ تُرَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
ھوۡءِ جٖي جَرْکِيَا جَرَ تٖي سٖي تَان سَبهِہ حُبَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
ھَادِيَ سٖين ھُنَ پَارَ ڎٖي رِڙهٖين سَاٺُ رِقَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
چَنْبوۡ وِجهِي چوۡرَ کهٖي آءُ تُون چَڙهُہ عُقَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
دِيدَ وِنڄَايَمِ دَوۡسَ جِي ھَلِي مَنْجهِہ حِجَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
کَثْرَتَ آھٖي قُرْبَ مٖين اِدِعَا مٖين اَعْرَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
فَنَا وِجهِي فَمَ مٖين کَارَٺِ تهِييءُ کَبَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
ڎٖي طَھُورَا تَنِ کهٖي جٖي سِکَنِ لَاءِ شَرَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي کِھَڙٖي مَنْجهِہ حِسَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي
مُٿهِيَ کِيَا مَرْضَ مٖين جَايَا سَبهِہ جَوَابَ
ھُوںُ﮽ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ رٖي

فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
فَصُلُ پَنْجوۡن
فَصُلُ چهَھوۡن
فَصُلُ سَتوۡن
فَصُلُ اَٿهوۡن
فَصُلُ نَائوۡن
چھوۡٿکوۡ

سَامُونْڐرِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

پَڰَھَہ پَاسٖي گهَارِ آيَلِ سَامُونْڐرِنِ جٖي
وِجهِي جيئُ جَنْجَارِ جِمَ وَنْڄنِي اُھِرٖي.

بيت - 2

پَڰَھَہ پَاسٖي پُچهُہ آيَلِ سَامُونْڐرِنِ جٖي
مَنَ مٖين ٻَارٖي مَچُ جِمَ وَنْڄنِي اُھِرٖي.

وائي - 1

آيَل کَريَان کينئَ مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
وِئوۡ وَٺْجَاروۡ نِکِري مُون کهٖي چَاڙهٖي جِينئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
اُڎوۡھِيَ جَان ڎُکهَٺَا چَڙهِيَا چوٿِيَ سِينئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
گُونْدَرَ مَتهَان جِنْدُڙٖي وَرِيَا وَلِنِ جِنيئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي
مَادَرِ پَائٖي مَنْدِيُون وَنْڄَان ھَادِيَ سينئَ
مُنْھِن جوۡ نِينْهُہ اَپَلِئَو نَہ رَھٖي

فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
بيت - 17

ڎِتهِيۡ ڎِيَارِي سَامُونْڐرِنِ سِڙھَہ سَنْبَاھِيَا
وِجهِيوۡ وَرَ وَنْجهَہ کهٖي رُنٖي وٖيچَارِي
مَارِينْدُءِ مَارِي پِرِھَہ سُورُ پرِيَنِ جوۡ.

سَارَنْکُ

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

آکَمِئَوۡ آھٖي لَڰَهَہ پَسُ لَطِيفُ چَوٖي
وُٿهوۡ مِينْهُہ وَڎَپهڙوۡ کَڐھوۡ دھۡں﮽َ کَاھٖي
چهَنَا چهَڎٖي پَٿ پِهوۡ سَمَرَ سَنْبَاھٖي
وِھوۡ مَ لَاھٖي آسِروۡ اَللهَ مَان.

فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 12

موۡٿي مَانڐَاں﮽ِ جِي وَارٖي کِيَائِين وَارَ
وِڄُون وَسَں﮽َ آئِيُون چَوڎِسِ تهِي چَوْدھَارَ
کٖي اُتهِي ھَلْيُون اِستَنْبُولَ ڎٖي کَنھِين مَنڄِيَا مَغْرِبَ پَارَ
کٖي چِمِکَنِ چِينَ تٖي کٖي سَمَرَقَنْدِنِ سَارَ
کٖي رَمِي وٖييُون رُومَ ڎٖي کٖي کَابُلَ کٖي قَنْدهَارَ
کٖي دِلِّيَ دَکهَن کٖي پُورَبَ پَشَمِ کُڙَنِ مَتهٖي کِرِنَارَ
کَنْھِين بهُڄُ بهِڄَائِوۡ کَنْھِين ڐھَٿَ مَتهَانئِي ڐَهَارَ
کَنْھِين اَچِي عُمَرکوۡٿَ تَان وَسَايَا وَلَھَارَ
سَانْئِيَمِ سَدَائِي کَرٖين مَتهٖي سِنْدھُ سُکَارَ
دوۡسَ مِتهَا دِلِدَارَ عَالَمُ سَبهُہ آبَادُ کَرٖين

سرَاڰ

پِھِروْن فَصُلُ
بيت - 1

مَانَ پُچهَنِي سُپِرِين چِتَان لَاھِ مَ چُرَ
اُنْهِي جَا اَمُرَ کهَں﮽ُ تَہ خَالِي نَہ تهِئٖين

بيت - 3

مَانَ پُچهَنِي سُپِرِين چِتَ مٖين رَکهِجُ چٖيتُ
سِينوۡ دهوۡئِي صَافُ کَرِ صَابُں﮽َ سَاں﮽ُ سُپٖيتُ
سَامُونْڐرِي سُچٖيتُ تهِيئُ تَہ پَھُچٖين پَارَ کهِي.

وائي - 1

سَھَسٖين شُکْرَانَا کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
کَرِ تُون حَمْدُ حَکِيمَ کهٖي ظَاھِرُ زَبَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
تُون ڎٖيکهَارٖين مُون دهَٺِي مَنَ بَاطِنَ جَا بَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
مَتَان مَرْدَ وِسَارِئٖين صَاحِبَ جِي ثَنَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
دوۡسَ رَکهٖين دِلِ مٖين تُون لَالَنَ لِسَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
جَفَا ڎٖيئِي جيئَ کهِي تهِييءُ فِکِرَ مَنْجهِہ فَنَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
تُسِي توۡ سٖين توھُ کَرٖي مَنَ آگوۡ اِحسَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
کَڐهُہ تُون دَغَا دِلِ مَان ٻَانهَپَ سٖين ٻَانهَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
صَاحِبَ وَٺٖي سَچَ سٖين مَہ تهِيءُ دَانَھَ دٖيوَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
جٖي تَسْلِيمَ مٖين تَحْقِيقُ ھُوَا سٖي کِينءَ اَمَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
جَاڰِيَا جٖي جَبَّارَ لَيِءِ سٖي تهِيَا سَمَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
فَاذْکُرُونِي أذْکُرُکُمْ کَھِئوۡ قُرَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
وَأشْکُرُو لِي وَلَا تَکْفُرُونَ کَڐهُہ تُون کُفْرَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
سَبهِہ سَنْوَارِيَا سُپرِنئَ قَوْلَ توۡ کَئَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
چَنڱِي چَئِجِ چَاھَ سٖين مَدَحَ ايئَ مَنَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
تَائِبَ تهِئوۡ تَکِڙَا جوۡشَوْن جُوَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا
نَہ لَهٖين تُون لَطِيفُ چَئٖي اَمَنُ اَمَانَا
کوۡڙٖين بهَالَ کَرِيمَ جَا

وائي - 2

مَنَ مٖين تُون مَوْجُودُ آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
اَکهِيُون اَکهِنِ کهٖي سِکِئوۡ کَنِ سُجُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
جٖيلَان رَسِيُون بُودَ کهٖي تٖيلَان تهِيُون نَابُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
مَاڙهُنِ جٖي موۡٿَں﮽َ جوۡ صَاحِبَ ھَتهِہ سُجُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان
اُنَ دَرِ سٖيئِي اَگهِيَا جَنِ وِنْڄَايوۡ وُجُودُ
آنئُون اَڰَاھِين آھِيَان

فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
فَصُلُ پَنْجوۡن
فَصُلُ چهَھوۡن

کٖيڎَروۡ

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

ڎِٿهوۡ مَحَرَمُ مَاھُہ سَوْنکوْ شَھْزَادَنِ تهِئوۡ،
ڄَاٺٖي ھٖيکُ اَللهُ پَاں﮽َ وَٺَنْدِيُون جوۡ کَرٖي.

فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
فَصُلُ پَنْجوۡن
فَصُلُ چهَھوۡن

آبِرِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

اَوّلِ آخِرِ ھَلَں﮽ُ مُنْھِن جوۡ ھوۡتَ ڎٖي،
پوۡرهِيْوۡ سَنْدوۡ پوۡرهِيَتٖينْ وَالِي مَہ وَنڄَا،
سوۡ مُون تهوۡروۡ لَاءِ جِينئ جِئرٖي مَلَانْ جَتَ کهٖي.

فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
فَصُلُ پَنْجوۡن
فَصُلُ چهَھوۡن
فَصُلُ سَتوۡن
فَصُلُ اَٿهوۡن
فَصُلُ نَانئوۡن
فَصُلُ ڎَهُوۡن
فَصُلُ يَارَهُوۡن
چهوۡٿِکِي

مَعْذُورِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

ھَلَنْدٖي ھوۡتَ پُنْهُوءَ ڎٖي کُهِھِجَنِ کٖي کهُوٿِيُون
پَنْھَں﮽ُ تَنْھِين پَٿُ تهِئٖي جٖي لَئِ لَالَنَ لُوتهِيُونْ
سَبهِہ سَهٖيلِيُون سِکَ کهٖي چُنْجهُون ۽ چُوٿهِيُون
ٻَانْبهَں﮽ِ تهِيئُ ٻُوٿِيُون تَہ کُتَا کهِئنِي کٖيچَ جَا.

فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
بيت - 1

مَرِي جِئُ تَہ مَاٺِئٖين جَانِبَ جوۡ جَمَالُ
تهِئٖين ھُوندَ حَلَالُ جٖي پَنْدِ اِھَائِي پَاڙِئٖين.

فَصُلُ پَنْجوۡن
فَصُلُ چهَھوۡن
فَصُلُ سَتوۡن

دٖيسِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

مُٿهِيَس جهَلِ مَھَارَ کُٿهِيَس کَاھِہ مَ کَرَھوۡ
مُون نِمَاٺِيَ جٖي نِجهرٖي بهٖيروۡ کَجِ بهَتَارَ
سَاجَنَ توۡهَان دهَارَ ڎِٿهُمِ ڎِينْھُہ قِيَامَ جوۡ

فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
فَصُلُ پَنْجوۡن
فَصُلُ چهَھوۡن
فَصُلُ سَتوۡن
چهوۡٿِکوۡ

کوۡھِيَارِي

فَصُلُ پِھِروْن
فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
فَصُلُ پَنْجوۡن
فَصُلُ چهَھوۡن

حُسٖينِي

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 3

لَڙُ مَہ لَاڙَائُو تهِئوۡ ھَلِي کَرِ ھِمَتهَہ
سِجُ سَامُهُون مُنْھَہ مٖين مَتَان کَرٖين کَتهَہ
سُپٖيرِيَان جٖي سَتهَہ ڰَاڙهٖي سِجِ ڰَالهِہ مَڙٖين

فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
فَصُلُ پَنْجوۡن
فَصُلُ چهَھوۡن
فَصُلُ سَتوۡن
فَصُلُ اَٿهوۡن
فَصُلُ نَانئوۡن
فَصُلُ ڎَهُوۡن
فَصُلُ يَارَهُوۡن
فَصُلُ ٻارَھوۡن

سوۡرَٿهِہ

فَصُلُ پِھِروْن
فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن

بَرْووۡ سِندهِي

فَصُلُ پِھِروْن
فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
چهوۡٿِکوۡ

مُومَلَ رَاٺوۡ

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 1

شَمَعَ ٻَارِينْدٖي شَبَ اَچِي پِرِھَ شَاخُون کَڐھِيُون
موۡٿُ مَرَان تهِي مَيْدهَرَا رَاٺَا کَارَں﮽ِ رَبَّ
تُنْھِن جِيَ تَاتِ طَلَبَ تهِي کَانْکَ اُڎَايَان کَاکِ تَان.

فَصُلُ پِھِروْن
فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
فَصُلُ پَنْجوۡن
فَصُلُ چهَھوۡن
فَصُلُ سَتوۡن

کهَاھوۡڙِي

فَصُلُ پِھِروْن
فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون

رَامَکَلِي

فَصُلُ پِھِروْن
فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن
فَصُلُ پَنْجوۡن
فَصُلُ چهَھوۡن
فَصُلُ سَتوۡن
فَصُلُ اَٿهوۡن
فَصُلُ نَانئوۡن

رِپَ

فَصُلُ پِھِروْن
فَصُلُ ٻئوۡ

لِيلَانْ چَنٖيسَرُ

فَصُلُ پِھِروْن

بِلَاوَلُ

فَصُلُ پِھِروْن
فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن

ڎاھَرُ

فَصُلُ پِھِروْن
فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن

سُرُ کَاپَائِتِي

فَصُلُ پِھِروْن

سُرُ پِرَبهَاتِي

فَصُلُ پِھِروْن

سُرُ گهَاتُو

فَصُلُ پِھِروْن
بيت - 2

گهَگهَرِيَا گهَڙَ ڄَاںَ﮽ مُوڙھِي مَتِ مُنْھَائِيٖين
وِيَا گڎِجِي ويٖڙهِہ مٖين پِئَا مُنْھِہ مَھَرۡيَاں﮽َ
اَڰِيَان پوۡيَان تَانَ وِيَا ويچَارَنِ وِسِرِي

وائي - 1

جٖيکُس جهَلِيَا مَچهَہ گهَاتُو گهَرِ نَہ آئِيَا
کَاھٖي وَنڄوۡ نَاخُئَا کَرِئوۡ بُرٖي تٖي بَچهَہ
گهَاتُو گهَرِ نَہ آئِيَا
کَاتهٖي سَندِيُنَ کُنڐهِيُون کَاتهٖي سَنْدَنَ رَچهَہ
گهَاتُو گهَرِ نَہ آئِيَا
کُنَ کَڙِکوۡ ڎَاڐهوۡ اَتهَوَ اَڰِيَان اَچهَہ
گهَاتُو گهَرِ نَہ آئِيَا
اَدِيُون عَبْدُالَّطِيفُ چَوٖي سَبهِہ لَنْگهِينْدَا چهَچهَہ
گهَاتُو گهَرِ نَہ آئِيَا

سُرُ آسَا

فَصُلُ پِھِروْن
فَصُلُ ٻئوۡ
فَصُلُ ٿِرئون
فَصُلُ چوۡتهوۡن